Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset C 1.2.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset C 1.2.2"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 3 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (0/01) MMM-RMO Kotieläinrakennukset, Liharakennukset C YLEISTÄ Rakentamismääräys- ja ohjekokoelman osa C1.2.2 sisältää lihakarja- ja muiden karjarakennusten paitsi lypsykarjarakennusten suunnitteluohjeita. Yleiset nautojen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset ovat annettu MMM:n eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 14/EEO/1997. Määräykset ja ohjeet perustuvat käytännön kokemuksiin ja suoritettuihin tutkimuksiin, jotka koskevat eläinten terveyden ja ympäristön välistä yhteyttä. Lihakarjarakennusten lämpöhuoltoa ja huoneilmastoa, valaistusta, ympäristöhuoltoa ja paloturvallisuutta käsitellään myös tarkemmin RMO:ssa C2-C5. Määräykset on annettu lihavoituna, samoin viittaukset muista säädöksistä tuleviin mitoitus- tai muihin vaatimuksiin (säädöstunnus mainittu). 2. ELÄINTILAT 2.1 Yleistä Lihakarjanavetan eläinhallitila määräytyy eri-ikäisten eläinten kuten sonnien, emolehmien, hiehojen ja vasikoiden paikkojen tilavaatimuksista sekä kulkureittien ja käytävien tilatarpeesta. Emolehmän ja muun täyskasvuisen eläimen parsileveys on vähintään 1200 mm. Parren pituus on mm, riippuen parsijärjestelmästä. Nautaeläinten parsi- ja karsinajako tulee merkitä selvästi pohjapiirrokseen, ja yksi parsipaikka vastaa yhtä eläinpaikkaa. Ryhmäkarsinoissa tulee merkitä eläinten ikäluokat ja määrä. Nuoren yli 6 kk ikäisen eläimen parren tulee olla mm leveä. Emolehmänavetassa hiehon parsi voidaan tehdä yli 00 mm leveäksi, täysikasvuisen naudan tilantarvetta vastaavaksi, mikäli se rakenteiden ja parsitilaan vaikuttavien sisustusosien kannalta katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Pikkuvasikoille tulee olla riittävästi karsinatilaa. Karsinoiden tulee olla helposti puhdistettavia. Pikkuvasikat voidaan pitää yksilökarsinassa korkeintaan kahdeksan viikon ikään asti. (14/ EEO/97) Alle puolen vuoden ikäistä eläintä ei saa pitää parteen kytkettynä. (14/EEO/97) Juottovasikoille sopii parhaiten ryhmäkarsina, jossa juotto on järjestetty joko tuttisangolla tai automaattijuotolla. Karsinassa jaetaan karkea rehu ja väkirehu ruokintapöydälle ja juomavesi juomanipoista. Nuorelle karjalle varattujen tilojen määrää rakennussuunnitelmia arvioitaessa, tulee huomiota kiinnittää karjayrityksen toiminnalliseen ja taloudelliseen suunnitteluun, jonka tulee perustua toisaalta luvanvaraisten täysikasvuisten eläinten määriin, toisaalta tuotannon rehuomavaraisuuden osalta annettuihin määräyksiin. Emolehmänavetassa ja lihakasvattamossa tulisi olla kahta täysikasvuisen naudan tilaa vastaava sairas- tai hoitopaikka jokaista alkavaa 20 emolehmää kohti, joko partena tai karsinana. Sairaseläinpaikka tulee selvästi merkitä pohjapiirrokseen. Tilalle tuotaville eläimille tulee varata karanteenitila, joka ei ole suorassa yhteydessä tilan varsinaisiin eläintiloihin. Tällaisen karanteenitilan koko tehdään eläinmäärästä johtuvan tarpeen mukaan. Eläintilan huoneilmastoon liittyvät asiat on esitetty RMO:n osassa C2.2, valaistukseen liityvät asiat RMO C3:ssa ja lannankäsittelyyn liittyvät asiat RMO C4:ssä. 2.2 Kytketyt eläimet, parsinavetta Kytketyille eläimille parren pituus ja leveys tulee sovittaa eläinten koon, kytkemistavan ja parren etupään väljyyden ja joustamiskyvyn mukaan. Kytkemislaite sekä sulkemislaite tulee olla niin muotoiltu, että eläimet vaikeuksitta voivat syödä, nousta, käydä makuulle ja asettua luonnolliseen asentoon. Kytkyt tulee kiinnittää niin, ettei siitä aiheudu tapaturmariskiä eläimelle. Kytkettyjen eläinten parsipinnan ja vapaiden eläinten lattiapinnan tulee olla tasainen, mutta ei liukas. Muille kytketyille nuorille eläimille ja aikuisille sonneille parsipohja, parren etuosan puolikasta lukuun ottamatta, voidaan tehdä rakolattiaksi. 2.3 Eläimet pihatossa Pihatoissa rehupöydän reunan pituutta tulee olla vähintään 700 mm lehmää kohti ja vähintään 400 mm nuorta eläintä kohti. Jos eläinten karkean rehun saanti on jatkuvaa, voidaan rehupöydän reunapituutta 400 mm / täysikasvuinen ja 300 mm / nuori eläin pitää riittävänä. Emolehmien kuivikepohjaisen suurkarsinan pintaalan, jossa poikiminen myös tapahtuu (ryhmäpoikimiskarsinassa) tulee olla vähintään 8 m² emolehmää kohti ja sen lyhyempi sivu 3 m. Tällaisessa suurkarsinassa voidaan vasikoille järjestää omat piilohäkit tai -kopit, johon lehmät eivät pääse. Tällaisen paikan, jossa vasikat voidaan ruokkia väkirehulla, tulisi olla pinta-alaltaan vähintään 0,6 m². Emolehmäkohtaisen poikimiskarsinan, jonne vasikka jää imetysaikana lehmän kanssa, tulee pinta-alaltaan olla vähintään m² ja sen lyhyemmän sivun pituuden tulee olla vähintään 3 m.

2 Karsinalattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin. (14/EEO/97) Suurkarsinan lattiapinta kuivitetaan sopivalla kallistuksella ja kuivikkeella tai rakolattialla. Lannanpoisto hoidetaan joko kuiva- tai lietelantajärjestelmällä. Kuivalantajärjestelmällä raapataan lanta ja kuivikeseos ulos navetasta koneellisesti tai traktorin avulla. Rakolattian pinnan on oltava tasainen. Ritiläpalkistoa käytettäessä palkin ja raon leveys tulee sovittaa eläimen koon ja iän mukaan. Avoimet lantakourut ja käytävät tulee suunnitella siten, että virtsan poisjohtuminen on tehokasta. Rakolattian, ritilälattian tai muun rei'itetyn lattian on oltava sellainen, että nautojen sorkat eivät tartu kiinni tai muutoin vahingoitu. (14/EEO/97) Rakolattiapalkkien leveyden ja niiden välisten rakojen ohjeelliset leveydet saadaan taulukosta 1. Taulukko 1. Rakolattiapalkiston ohjeellinen mitoitus. Naudan ikä, [kk] Palkin leveys [mm] Raon leveys [mm] < > eläinystävällisiä ja ne ovat helppo korjata ja muuttaa eläimille sopiviksi. On kuitenkin otettava huomioon puun lahoamisriski virheellisissä rakenneratkaisuissa. Lahoamisriskipaikoissa on syytä välttää puun käyttöä tai käyttää painekyllästettyä tai muulla tavoin suojattua puuta tai puulajia, joka paremmin kestää kosteutta, esim. lehtikuusta. 3 PIIRUSTUKSIIN TEHTÄVÄT MÄÄRÄ- MERKINNÄT Rakennussuunnitelman taloudellisen ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden selvittämiseksi tulee suunnitelma-asiakirjat varustaa rakennukseen mahtuvia eläinmääriä ja varastoitavien tarvikkeiden, tuotteiden ja jätteiden määriä koskevilla luvuilla. Koska laina- ja avustusmäärät määräytyvät hyväksyttävien yksikkökustannuksen mukaan, on tuotannon volyymia koskevien lukujen oikeellisuus tärkeä yhteiskunnan tuen kohdentumisen kannalta. Emolehmä tai muu yli 22 kk-ikäinen vastaa yhtä täyskasvuista a, muu eläin vastaa yhtä nuorkarjayksikköä. 221 Lihanaudat kytkettynä Lyhytparsi, kiinteä lannanpoisto Kylmäpihattojen erityisvaatimuksia Kylmäpihatot tai eristämättömät lihakarjarakennukset ovat mm. taloudellisista syistä suositeltavia. Hyvin suunniteltuna ne ovat toimivia ja eläinystävällisiä. Tyypillisinä ongelmina, jotka on otettava huomioon näitten suunnittelussa, ovat vesi- ja lumisateen pääseminen eläintilaan sekä veto ja jäätyminen, jotka kaikki vaarantavat eläinympäristöä ja työympäristöä. Ilmanvaihto hoidetaan näissä ilman puhaltimia ja ilmanpoisto tapahtuu yleensä kattoaukkojen kautta ja korvausilma saadaan avoimen ulkoseinän tai sen yläreunan kautta. Aukot on suunniteltavaa niin että mahdollisimman vähän lumi- ja vesisadetta pääsee eläintilaan. Samoin on veto-ongelma otettava huomioon lähinnä siten, että eläinten makuupaikkojen lähellä ympäröivät seinät ovat tuulitiiviitä. Kun ulkolämpötila alittaa -20 C, lanta jäätyy lantakäytävissä. Lantakäytävän syvyyden tulisi tästä syystä olla vähintään 150 mm. Lannan jäätyminen ei ole sinänsä iso ongelma, koska alle -20 C lämpötilajaksot eivät yleensä ole pitkiä. Juomakuppien tulee olla lämmitettyjä. Lantakäytävän kallistus lantavarastoon päin helpottaa lannanpoistoa. Eläinten liikkuminen lantakäytävissä aiheuttaa lannan siirtymisen alaspäin jos kaltevuus ylittää 4 %. Lantakäytävän maksimikaltevuus on eläinten liikkumisen kannalta ja jalkarasitukset huomioon ottaen n. 8 %. Vesikatteen alapinnan kondensoituminen on hoidettava riittävällä tuuletuksella sekä oikealla katemateriaalilla tai aluskatteella. Myös kattokaltevuudella on vaikutusta katon alapinnan kondensoitumiseen. Runkorakenteet ja parsirakenteet tulisi tehdä puusta. Parrenerottimet järeästä puusta ovat kestäviä ja 2 (5)

3 Keskiparsi, kiinteä lannanpoisto Lyhyt-/keskiparsi, lietelanta Eläinten ikä Paino, kg A K,mm B K,mm Lypsylehmä Hieho Pitkäparsi, kiinteä lannanpoisto Eläinten ikä Paino, kg A, mm B, mm Lypsylehmä Hieho Lihanaudat parsipihatossa Makuuparsi, yksirivinen Eläinten ikä Paino, kg A P,mm B P,mm Lypsylehmä Hieho (5)

4 Makuuparsi, kaksirivinen parret vastakkain ja parret erillään Kestokuivikepohjainen suurkarsina Eläinten Eläinten A B ikä, kk paino, kg > Lihanaudat täytepohjapihatossa Vinopohjainen suurkarsina Täytepohjapihattojen karsina -alat Eläinten Ikä, kk Täytepoh- Ruokintapaino,kg japihaton pöydän Nuori Liha karsina-ala, m 2 /eläin reunan pituus, mm/eläin 1 ) (300) (300) (300) (350) > 500 > 20 > (400) emolehmä 2 ) ³ 8.0 emolehmä 3 ) ³ ) Sulussa annettu arvo, jos rehua on jatkuvasti tarjolla 2 ) emolehmä + vasikka suurryhmäpoikimiskarsinassa 3 ) emolehmä + vasikka yksilöpoikimiskarsinassa 2202 Nautakarjakarsinat Yksilökarsina, vasikan ikä < 8 viikkoa 4 (5)

5 Ryhmäkarsina Karsinan pinta-ala Eläinten Ikä, kk Rakolattia- Kiinteäpaino,kg karsina, pohjainen Nuori Liha m 2 /eläin karsina, m 2 /eläin < > > 500 > 20 > LIHANAUTARAKENNUSTEN OHJEEL- LISET HUONETILASUOSITUKSET Rakennus m 2 21,22 NAUTAKARJARAKENNUKSET 22 LIHAKARJARAKENNUKSET 221 PARSI-/RAKOLATTIA- KARSINAJÄRJESTELMÄ PAR- SIPIHATOT -Vakiopinta-ala 20 -Emolehmä, täyskasv.paikka 8 -Nuoret eläimet 5 -Valvonta- ja sosiaaliset tilat -Säilörehun välivarasto KUIVIKEPOHJAJÄRJESTELMÄ -Vakiopinta-ala -Emolehmä paikka -Liha-eläinpaikka -Valvonta- ja sosiaaliset tilat -Säilörehun välivarasto (5)

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Käytävät. ovat tärkeä osa pihattoa

Käytävät. ovat tärkeä osa pihattoa Tässä pihatossa on hyvät avoimet käytävät, joissa eläimet mahtuvat kulkemaan ympäri ja väistämään toisiaan. Käytävät ovat myös kuivia, mikä pitää eläimet puhtaina ja sorkat kunnossa. Navetan puutteena

Lisätiedot

LAMPOLAN SUUNNITTELU

LAMPOLAN SUUNNITTELU LAMPOLAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 3.4.2007 Merja Löytönen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310 Mustiala Työn nimi Lampolan

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen 3 Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muuten laajassa mitassa tapahtuva hevosten

Lisätiedot

Vasikoiden hoito-opas

Vasikoiden hoito-opas Vasikoiden hoito-opas 2 VASIKOIDEN HOITO-OPAS Korjattu painos 2005 3 Vasikoiden hoito-opas Kirjoittajat ELL Pirjo Aho Terveydenhuoltopäällikkö A-Tuottajat Oy Pl 147, 70101 Kuopio Puh. 017-156260, 040-5110629

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS N:O 52 M. PUUMALA - J. MANNI -II. SARIN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s.

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s. Kotitilalta2/2012 Eroon porsasruuhkista s. 6 7 Kumi sopii sonnien alle s. 10 12 Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun s. 4 5 pääkirjoitus Vauhdilla kevään kasvukauteen Viime vuonna kuluttajan käsi

Lisätiedot

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 1 VASIKKA, NUORKARJA SISÄLTÖ 1.a Vastasyntynyt vasikka poikimisen apu... 2 1.b Vastapoikinut lehmä... 3 2. Ensimmäinen juotto ternimaidon antaminen... 5 3. Vastasyntyneet vasikat navan puhdistus... 7 4.

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia MTT:n selvityksiä 72 17 s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot