Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010"

Transkriptio

1 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Svenska yrkeshögskolan, Skogscentralen / Metsäkeskus, Forststyrelsen / Metsähallitus, Vacon, Wärtsilä, Nautor, Vesa Palosaari, Heikki Järvinen. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram Pohjanmaan maakuntaohjelman tiivistelmä Jakobstad Pietarsaari Starkt och energiskt Österbotten Vahva, energinen Pohjanmaa Vasa Vaasa Kaskö Kaskinen Kristinestad Kristiinankaupunki Sandšgatan 6 Hietasaarenkatu 6 PB 174 PL 174, VASA VAASA, Finland Tfn/Puh. (06) , Fax (06)

2 2 Inledning Johdanto 3 Vision för Österbotten 2020: ÓVŒrt sterbotten lever, všxer och utvecklas fršmst bland landskapen. Vi kombinerar delaktighet, konkurrenskraft, hœllbar utveckling.ó Pohjanmaan visio 2020: ÓPohjanmaamme elšš, kasvaa ja kehittšš maakunnista parhaiten. MeillŠ yhdistyvšt osallisuus, kilpailukyky, kestšvš kehitys.ó Dynamiskt och företagsamt Österbotten Två språk, ett mål är namnet på Österbottens landskapsöversikt och framtidsvision. För att nå visionen krävs långsiktigt engagemang och välfungerande samarbete. Det viktigaste verktyget för att förverkliga denna plan är landskapsprogrammet, som utarbetas för fyra år i taget. Landskapsprogrammet ger riktlinjerna för utvecklingen Det behövs strategisk planering för att säkerställa att Österbotten klarar sig bra och utvecklas. I planeringen deltar alla aktörer som är med om att utveckla regionen. Tillsammans har aktörerna funnit en gemensam vilja för att genomföra landskapsöversikten genom landskapsprogrammet. Det innehåller de viktigaste riktlinjerna och projekten genom vilka landskapet utvecklas under åren Med hjälp av landskapsprogrammet säkerställs den kontinuerliga förbättringen av Österbottens konkurrenskraft. Genom att genomföra landskapsprogrammet får vi ett attraktivare landskap och mer energiska invånare. I ett dynamiskt landskap klarar sig både invånare och företag bra. Framåtanda skapar bra näringsstruktur Landskapen är intensivt med i de allt snabbare förändringarna i samhället. För att klara sig i konkurrensen utvecklar landskapet Österbotten förmågan att upptäcka möjligheter och förändringsbehov och förmågan att utnyttja dem genom att sporra österbottningarna till allt större företagsamhet. Framåtanda leder till en bra näringsstruktur och bättre produktivitet. Den ger oss nya företag och arbetsplatser, den möjliggör tillgång på kunnig arbetskraft och åstadkommer välfungerande service som skapar välfärd och trygghet. Nationella särskilda program - Kompetenscentrumprogrammet för Västra Finland - Regioncentrumprogrammen: Jakobstadsregionen, Vasaregionen - Skärgårdsprogrammet - Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Kansalliset erityisohjelmat - Länsi-Suomen osaamiskeskusohjelma - Aluekeskusohjelmat: Pietarsaaren seutu, Vaasanseutu - Saaristo-ohjelma - Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma - Österbottens förbund - de ekonomiska regionerna - kommunerna - samkommunerna - regionala utvecklingsbolag: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia, Ab Företagshuset Dynamo - Pohjanmaan liitto - seutukunnat - kunnat - kuntayhtymät - alueelliset kehittämisyhtiöt: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Oy Pietarsaaren Seudun Elinkeinokeskus Concordia, Yritystalo Dynamo Oy Nationella strategier Statsrådets beslut om riksomfattande mål för den regionala utvecklingen Landskapsprogrammet Landskapets gemensamma vilja bygger på Landskapsöversikten Två språk, ett mål målsättning: En klar, på olika nivåer samordnad gemensam vilja för landskapet, genom vilken man kan påverka hur finansieringen riktas Kansalliset strategiat Valtioneuvoston päätös kansallisista alueiden kehittämistavoitteista Maakuntaohjelma Maakunnan yhteinen tahtotila perustuen Maakuntasuunnitelmaan Kaksi kieltä, yhtä mieltä tavoitteena: Selkeä, eri tasoilla yhteensovitettu maakunnan tahtotila, jolla pystytään vaikuttamaan rahoituksen suuntaamiseen EU-program - Programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF, ESF), genomförs i området för Västra Finlands Allians (WFA): Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Satakunta - Det regionala landsbygdsprogrammet (EJFLU) - Aktionsgruppernas program enligt LEADER-systemet: Studiefrämjandet i Österbotten r.f., YHYRES r.y. - EU:s mål för territoriellt samarbete (Botnia-Atlantica) Finland: Österbotten, Mellersta Österbotten, Satakunta Sverige: Västerbotten, Västernorrland, Nordanstigs kommun Norge: Nordland fylke Sektorförvaltningen - Österbottens TE-central: AM, HIM (framöver arbets- och näringsministeriet), JSM - Länsstyrelsen i Västra Finlands län: UVM, SHM - Västra Finlands miljöcentral: MM, JSM - Vägförvaltningen/Vasa vägdistrikt, Sjöfartsverket/Västra Finlands farledsenhet: KM EU-ohjelmat - Alueellinen kilpailukyky ja työllisyysohjelma (EAKR ja ESR), toteutusalue: Länsi-Suomen Allianssi (WFA): Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta - Alueellinen maaseutuohjelma (EMR) - Toimintaryhmien LEADER-toimintatavan mukaiset ohjelmat: Studiefrämjandet i Österbotten r.f., YHYRES-kehittämisyhdistys ry. - EU:n alueellisen yhteistyön tavoite (Botnia-Atlantica): Suomi: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Satakunta Ruotsi: Västerbotten, Västernorrland, Nordanstigs kommun Norja: Nordland fylke Sektorihallinto - Pohjanmaan TE-keskus: TM, KTM (jatkossa työ- ja elinkeinoministeriö), MMM - Länsi-Suomen lääninhallitus: OPM, STM - Länsi-Suomen ympäristökeskus: YM, MMM - Tiehallinto/Vaasan tiepiiri, Merenkulkulaitos/ Länsi-Suomen väyläyksikkö: LVM Dynaaminen ja yritteliäs Pohjanmaa Kaksi kieltä, yhtä mieltä on Pohjanmaan maakuntasuunnitelman nimi ja tulevaisuuden visio. Sen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja saumatonta yhteistyötä. Tärkein väline tämän suunnitelman toteuttamisessa on neljäksi vuodeksi kerrallaan laadittava maakuntaohjelma. Kehittämisen suuntaviivat maakuntaohjelmasta Pohjanmaan menestymisen ja kehittymisen varmistamiseksi tarvitaan strategista suunnittelua. Siihen osallistuvat kaikki toimijat, jotka ovat mukana alueen kehittämisessä. Yhdessä nämä ovat luoneet maakuntasuunnitelman toteuttamisen tahtotilan maakuntaohjelman. Se sisältää merkittävimmät toimintalinjat ja hankkeet, joiden avulla maakuntaa kehitetään vuosina Maakuntaohjelman avulla varmistetaan Pohjanmaan kilpailukyvyn jatkuva parantuminen. Sen toteuttaminen kasvattaa maakunnan vetovoimaa ja lisää asukkaiden elinvoimaa. Vireässä maakunnassa menestyvät sekä asukkaat että yritykset. Dynaaminen kyvykkyys luo hyvän elinkeinorakenteen Maakunnat ovat kiinteästi mukana yhteiskunnan kiihtyvässä muutoksessa. Menestyäkseen kilpailussa Pohjanmaan maakunta vahvistaa kykyä nähdä mahdollisuudet ja muutostarpeet sekä taitoa hyödyntää niitä kannustamalla asukkaitaan yhä suurempaan yritteliäisyyteen. Tämä johtaa hyvään elinkeinorakenteeseen ja parempaan tuottavuuteen. Sen avulla synnytetään yrityksiä ja työpaikkoja, mahdollistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja saadaan aikaan toimivia palveluja, jotka luovat hyvinvointia ja turvallisuutta.

3 4 Österbottens utgångsläge Pohjanmaan lähtökohdat 5 Våra styrkor ger ett bra avstamp! De utvecklingssteg som slås fast i landskapsprogrammet utgår från landskapets nuläge. Till Österbottens starka sidor hör en mångsidig näringsstruktur, ett gott företagsklimat, en stark sammanhållning, ett utmärkt tvåspråkigt utbildningsutbud och en unik natur. Styrkorna skapar en god grund för att utveckla Österbotten. Ett mångsidigt näringsliv är utgångspunkten för utvecklingen En stark, internationellt konkurrenskraftig industri och företag inom ett brett spektrum av branscher hör till styrkorna i Österbottens näringsliv. Energi- och metallindustrin, trä- och skogsindustrin samt båt- och plastbranschen hör till de viktigaste näringsgrenarna. Vid sidan om de traditionella industribranscherna är mediebranschen och speciellt produktionen av digitala innehåll på frammarsch. Typiskt för Österbotten är också vår anrika, mångsidiga jordbruksproduktion. Styrkor ger utvecklingsenergi Eftersom landskapet Österbotten siktar mot framtiden från en sedan tidigare stark grund är utvecklingsmöjligheterna utmärkta. Befolkningsmängden i landskapet ökar och sysselsättningsläget är gott. Det konkurrenskraftiga utbildningssystemet ger en mycket god utgångspunkt för tillgången på kompetent arbetskraft och utvecklingen av företagsamheten. Den kulturella mångfalden, den starka tvåspråkigheten och sammanhållningen ger landskapet dess särprägel. Tack vare dem är kulturlivet livligt, föreningsverksamheten aktiv och de sociala nätverken starka. Österbottens styrkor mångsidig industri gott sysselsättningsläge gediget tvåspråkigt utbildningsoch forskningssystem goda trafikförbindelser toppkunnande inom energisektorn mångsektoriell SME-verksamhet livligt kulturliv stark primärproduktion ren natur Österbottens möjligheter stärka innovationssystemet samt forsknings- och utvecklingsverksamheten stärka internationella kluster och tillväxtföretag skapa nya tillväxtbranscher främja företagande utveckla energi-, medie- samt plast- och båtbranscherna främja aktiv arbetsrelaterad invandring förbättra trafikförbindelser utveckla servicesektorn utveckla genuin samarbetskultur utveckla naturmiljöer utveckla turism som bygger på kulturmiljöer och skärgårdens dragningskraft reformen av kommun- och servicestrukturen Vahvalta pohjalta ponnistamme pitkälle! Maakuntaohjelman määrittelemät kehitysaskeleet lähtevät liikkeelle siitä, millainen maakuntamme nyt on. Pohjanmaan vahvuuksia ovat monipuolinen elinkeinorakenne, hyvä yritysilmasto, vahva yhteisöllisyys, erinomainen kaksikielinen koulutustarjonta ja ainutlaatuinen luonto. Vahvuudet antavat hyvän pohjan Pohjanmaan kehittämiselle. Monipuolinen elinkeinoelämä on kehittämisen lähtökohta Pohjanmaan elinkeinoelämän vahvuuksia ovat vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen teollisuus ja se, että yritykset toimivat useilla eri toimialoilla. Merkittävimpiä toimialoja ovat energia- ja metalli-, puu- ja metsäteollisuus sekä vene- ja muoviala. Perinteisten teollisuudenalojen rinnalle ovat nousemassa media-ala ja erityisesti sen digitaalinen sisällöntuotanto. Pohjanmaalle on tyypillistä myös monipuolinen maataloustuotanto, jolla on pitkät perinteet. Vahvuuksista kehittämisvoimaa Koska Pohjanmaan maakunta suuntaa tulevaisuuteen jo ennestään vahvalta pohjalta, sen kehitysmahdollisuudet ovat erinomaiset. Maakunnan väestö kasvaa ja työllisyystilanne on hyvä. Kilpailukykyinen koulutusjärjestelmä antaa erittäin hyvän lähtökohdan osaavan työvoiman saannille ja yrittäjyyden kehittämiselle. Pohjanmaalle erityispiirteensä tuovat monikulttuurisuus, vahva kaksikielisyys ja voimakas yhteisöllisyys. Niiden ansiosta kulttuurielämä on vilkasta, yhdistystoiminta vireää ja sosiaaliset verkostot vahvoja. Pohjanmaan vahvuudet monipuolinen teollisuus hyvä työllisyystilanne vahva kaksikielinen koulutusja tutkimusjärjestelmä hyvät liikenneyhteydet energia-alan huippuosaaminen monialainen pk-yritystoiminta vilkas kulttuurielämä vahva alkutuotanto puhdas luonto Pohjanmaan mahdollisuudet innovaatiojärjestelmän sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen kansainvälisten klustereiden ja kasvuyritysten vahvistaminen uusien kasvualojen synnyttäminen yrittäjyyden edistäminen energia-, media- sekä muovi- ja venealan kehittäminen aktiivisen työperusteisen maahanmuuton edistäminen liikenneyhteyksien parantaminen palvelusektorin kehittäminen aidon yhteistyökulttuurin kehittäminen luonnonympäristöjen kehittäminen kulttuuriympäristön ja saariston vetovoimaisuuteen perustuvan matkailun kehittäminen kunta- ja palvelurakenneuudistus

4 6 Utvecklingsstrategier Kehittämisstrategiat Kehittämisstrategiat Utvecklingsstrategier 7 Riktlinjerna för strategisk utveckling av Österbotten Pohjanmaan strategisen kehittämisen suuntaviivat Landskapsprogrammet definierar fyra strategiskt viktiga riktlinjer för Österbottens utveckling. Varje riktlinje består av flera projekt och projekthelheter som genomförs inom en ekonomisk region, ett landskap eller som samarbete mellan flera landskap. Maakuntaohjelma määrittelee Pohjanmaan kehittymiselle neljä strategisesti tärkeää toimintalinjaa. Kukin toimintalinja koostuu useista hankkeista ja hankekokonaisuuksista, joita toteutetaan seutukunnallisesti, maakunnallisesti tai usean maakunnan yhteistyönä. De projekt som siktar på att öka Österbottens konkurrenskraft åren har delats upp i fyra olika riktlinjer: Vuosina Pohjanmaan kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävät hankkeet on jaettu neljään eri toimintalinjaan: 1. Utveckla innovationssystemet och kunnandet Genom att utnyttja nya innovationer dvs. utnyttjade konkurrensfördelar och mångsidigt kunnande gynnar vi ett företagsklimat som skapar flera företag, arbetsplatser och välfungerande tjänster. 1. Innovaatiojärjestelmän ja osaamisen kehittäminen Käyttämällä hyväksi uusia innovaatioita eli hyödynnettyjä kilpailuetuja ja monipuolista osaamista edistämme sellaista yrittäjyysilmastoa, joka luo lisää yrityksiä, työpaikkoja ja toimivia palveluja. 2. Förbättrad tillgänglighet, balanserad regionstruktur och decentraliserad energiproduktion Landskapets tillgänglighet garanteras av utmärkta trafikförbindelser. En balanserad regionstruktur ger välfärd i både stadsregionerna och på landsbygden. 3. Utveckla det sociala kapitalet Tillit, aktivitet, tät växelverkan, gemensamma mål dessa skapar socialt kapital som ökar välfärden och ger invånarna en känsla av trygghet och kontinuitet. Ett livligt förenings-, idrotts- och kulturliv ger invånarna möjligheter att delta och utöva hobbyer. 4. Främja naturens och miljöns välbefinnande Landskapets dragningskraft förutsätter att vi hela tiden visar omsorg om livsmiljön, värnar om den unika naturen och arbetar för att öka miljökunskapen. 2. Saavutettavuuden, tasapainoisen aluerakenteen ja hajautetun energiantuotannon kehittäminen Erinomaiset liikenneyhteydet takaavat maakuntamme hyvän saavutettavuuden. Tasapainoinen aluerakenne tuo hyvinvointia sekä kaupunkialueille että maaseudulle. 3. Sosiaalisen pääoman kehittäminen Luottamus, aktiivisuus, tiivis vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet niistä syntyy sosiaalista pääomaa, joka lisää hyvinvointia ja tuo asukkaille turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Vilkas yhdistys-, urheilu- ja kulttuurielämä antavat asukkaille mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa. 4. Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen Maakunnan vetovoima edellyttää jatkuvaa elinympäristöstä huolehtimista, ainutlaatuisen luonnon vaalimista ja ympäristöosaamisen edistämistä. Genomförande och uppföljning av landskapsprogrammet Landskapsprogrammet, som görs för fyra år i taget, definierar riktningen och målen för landskapets utveckling och de åtgärder som genomförs med nationella medel (statens budgetmedel, landskapsutvecklingspengar, kommunal och privat finansiering) och medel ur EU:s strukturfondsprogram. I landskapsprogrammets finansieringsplan presenteras en uppskattning över behovet av finansiering av åtgärder och centrala projekt. Landskapets finansieringsbehov ur statliga medel specificeras i genomförandeplanen, som utarbetas årligen. I enlighet med den nationella lagstiftningen uppföljs och bedöms genomförandet och konsekvenserna av landskapsprogrammet ur många olika synvinklar. Uppföljningssystemet utvecklas kontinuerligt och resultaten utnyttjas när följande landskapsprogram utarbetas. Maakuntaohjelman toteuttaminen ja seuranta Neljäksi vuodeksi kerrallaan tehty maakuntaohjelma määrittää maakunnan kehittämisen suunnan ja tavoitteet sekä ne toimenpiteet, joita toteutetaan kansallisin (valtion budjettivarat, maakunnan kehittämisraha, kuntien ja yksityinen rahoitus) ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien varoin. Maakuntaohjelman rahoitussuunnitelmassa on esitetty arvio toimenpiteiden ja keskeisten hankkeiden rahoitustarpeesta. Vuosittain laadittavan toteuttamissuunnitelman yhteydessä yksilöidään maakunnan rahoitustarpeita valtion varoista. Maakuntaohjelman toteutumista ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti monesta eri näkökulmasta. Seurantajärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja seurannan tuloksia käytetään hyväksi seuraavia maakuntaohjelmia laadittaessa. Ekonomiska regioner i landskapet Österbotten - Kyroland - Vasaregionen - Sydösterbotten - Jakobstadsregionen I landskapsprogrammet inkluderar benämningen Vasaregionen både Kyroland och Vasaregionen. Pohjanmaan maakunnan seutukunnat - Kyrönmaa - Vaasan seutu - Suupohjan rannikkoseutu - Pietarsaaren seutu Maakuntaohjelmassa Vaasanseutu käsittää sekä Vaasan että Kyrönmaan seutukunnat.

5 8 Första riktlinjen: Ensimmäinen toimintalinja: Utveckla innovationssystemet och kunnandet Innovaatiojärjestelmän ja osaamisen kehittäminen Fart på positiv utveckling! Vauhtia positiiviseen kierteeseen! Energiindustrin och andra spjutspetsbranscher stärker Österbottens konkurrenskraft. Kompetent arbetskraft och ett positivt företagsklimat garanterar att företagen är framgångsrika och framgångsrika företag ger nya arbetsplatser. Målet med landskapsprogrammet är att ge ytterligare fart åt denna positiva utveckling. Energiateollisuus ja muut kärkialat vahvistavat Pohjanmaan kilpailukykyä. Osaava työvoima ja positiivinen yrittäjyysilmasto takaavat yritysten menestymisen ja menestyvät yritykset tuovat lisää työpaikkoja. Maakuntaohjelman tavoitteena on lisätä vauhtia tähän positiiviseen kierteeseen. Ideoista yrityksiä, yrityksiin lisää työpaikkoja Från idé till företag, fler arbetstillfällen i företag Ett innovationssystem består av de som producerar ny kunskap och kompetens t.ex. högskolor, forskningsinstitut och företag och de som utnyttjar den nya kunskapen, bl.a. företag. Landskapsprogrammet har som mål att stärka regionens innovationssystem så att nya idéer kan utnyttjas så effektivt som möjligt och landskapet får nya, livskraftiga företag som kan växa. På så sätt får vi nya arbetsplatser och gör landskapet attraktivare. Högskoleenheterna i Vasa och Teknologicentrum Merinova bildar tillsammans Vasa vetenskapspark, som blir kärnan i landskapets innovationssystem. Den gagnar hela landskapet genom att sprida kunskap och nya idéer i nära samarbete med Österbottens förbund, näringslivet och de regionala utvecklingsbolagen. En väsentlig del av uppbyggnaden av landskapets innovationssystem är t.ex. utvecklingen av campusområdet i Jakobstad och utbyggnaden av företagstjänsterna i Sydösterbotten. Det är viktigt att identifiera och utnyttja även nya tillväxtbranscher. Fokus ligger särskilt på att utveckla tillväxtföretag, främja kvinnoföretagande och se till att generationsväxlingar och ägarbyten lyckas. Företagskuvösverksamheten byggs ut i Vasa och Jakobstad och verksamheten utvidgas även till Sydösterbotten. Företagarandan hos unga stimuleras genom att fostran till företagsamhet genomsyrar undervisningsmetoderna på olika stadier från förskola till högskola. Innovaatiojärjestelmän muodostavat uuden tiedon ja osaamisen tuottajat esimerkiksi korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset sekä uuden tiedon hyödyntäjät kuten yritykset. Maakuntaohjelman tavoitteena on vahvistaa alueen innovaatiojärjestelmää siten, että uudet ideat pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja maakuntaan saataisiin syntymään uusia, elinvoimaisia ja kasvukykyisiä yrityksiä. Siten saamme lisää uusia työpaikkoja ja kasvatamme maakunnan vetovoimaa. Vaasan korkeakouluyksiköt ja Teknologiakeskus Merinova muodostavat yhdessä Vaasan tiedepuiston, josta kehittyy maakunnallisen innovaatiojärjestelmän ydin. Se palvelee koko maakuntaa osaamisen ja uusien ideoiden levittäjänä toimien tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan liiton, alueen elinkeinoelämän sekä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Esimerkiksi Pietarsaaren kampusalueen kehittäminen ja Suupohjan rannikkoseudun yrityspalveluiden vahvistaminen kuuluvat olennaisena osana maakunnallisen innovaatiojärjestelmän rakentamiseen. On tärkeää tunnistaa ja hyödyntää myös uusia kasvualoja. Huomiota kiinnitetään erityisesti kasvuyritysten kehittämiseen, naisyrittäjyyden edistämiseen sekä sukupolven- ja omistajanvaihdosten onnistumiseen. Yrityshautomotoimintaa vahvistetaan Vaasassa ja Pietarsaaressa ja toiminta ulotetaan myös Suupohjan rannikkoseudulle. Nuoriin puhalletaan yritteliäisyyden henkeä vakiinnuttamalla yrittäjyyskasvatusmallia eri asteilla esiopetuksesta korkeakoulutasolle. Klustrens konkurrenskraft stärks Klusterien kilpailukyky vahvemmaksi Satsningar görs på att utveckla klustren (kompetenskoncentrationerna) inom spjutspetsbranscherna: energi-, el-, metall-, båt-, plast-, medie-, skogs- och träproduktbranschen. Vidareutveckling pågår även i välfärds-, livsmedels- och turismbranschen. De många kompetensbaserade företagstjänsterna i Österbotten, t.ex. revisions-, översättnings- och planeringsbyråer, hör också till de prioriterade sektorerna. Energiindustrin i Österbotten, framför allt i Vasaregionen, är den främsta i landet och värdesätts mycket högt även utomlands. Den för Jakobstadsregionen typiska kompetensen inom båt- och plastbranschen uppskattas också både nationellt och internationellt. I Sydösterbotten finns gediget kunnande inom livsmedelsbranschen, speciellt inom växthusodling. Även skogsindustrin är viktig för landskapet. Ett välfungerande samarbete mellan jordbruket, industrin, forskning, rådgivning och utbildning framhävs vid utveckling av livsmedelsbranschen. Genom att stärka affärs- och produktionskompetensen och nätbyggnaden i dessa och övriga toppkluster blir företagens internationella konkurrenskraft allt bättre. Ett näringslivsforum startas för att stödja utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att utveckla samarbetet mellan branscherna. Effektivare samarbete ger synergieffekter, och i gränsytorna mellan branscherna uppstår nya innovationer. Kunnig arbetskraft, trumf i konkurrensen Osaava työvoima on kilpailuvaltti Tillgång på kunnig arbetskraft är en förutsättning för ett fungerande innovationssystem och företagens tillväxt. Yrkesutbildningen inriktas på de sektorer som redan lider av brist på arbetskraft och utbildningen på alla stadier utvecklas till att möta arbetsmarknadens kommande behov. Speciellt uppmärksammas höjningen av personalens kompetensnivå. Internationellt utbildningssamarbete utökas. Ett insatsområde inom utvecklingen av sysselsättningen är unga och utslagningshotade. Deras sysselsättning främjas bl.a. genom utveckling av verkstadsverksamhet. I Österbotten har speciellt områdena runt Närpes och Vasa aktivt tagit emot utländska arbetare. Genom att utnyttja deras erfarenheter av hur invandrarna har anpassat sig och kommit in i arbetslivet kan hela landskapet vara en föregångare i aktiv arbetskraftsinvandringspolitik. Osaavan työvoiman saatavuus on toimivan innovaatiojärjestelmän ja yritysten kasvun edellytys. Ammatillista koulutusta suunnataan työvoimapulasta jo kärsiville aloille ja kaikilla asteilla koulutusta kehitetään työmarkkinoiden tarpeita ennakoiden. Henkilöstön osaamistason kehittämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan. Yksi työllisyyden kehittämisen painopistealue on nuorten ja syrjäytymisuhanalaisten työllistyminen, jota edistetään esimerkiksi työpajatoiminnan kehittämisen avulla. Pohjanmaalla varsinkin Närpiön ja Vaasan seudut ovat aktiivisesti ottaneet vastaan ulkomaalaisia työntekijöitä. Hyödyntämällä näitä kokemuksia maahanmuuttajien sopeutumisesta ja työllistymisestä koko Pohjanmaa voi olla edelläkävijä aktiivisessa työperusteisessa maahanmuuttopolitiikassa. Erityisesti kärkitoimialojen energia-, sähkö-, metalli-, veneja muovi-, media-, metsä- ja puutuotealat klustereiden eli osaamiskeskittymien kehittämiseen panostetaan. Kehitystyön kohteena ovat myös hyvinvointi-, elintarvike- sekä matkailualat. Yhtenä painopistealueena ovat myös osaamiseen pohjautuvat yrityspalvelut kuten tilitoimistot, käännöstoimistot ja suunnittelutoimistot, joita Pohjanmaalla on runsaasti. Pohjanmaan ja erityisesti Vaasanseudun energiateollisuus edustaa maan huippua ja on myös kansainvälisesti erittäin arvostettua. Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu on myös Pietarsaaren seudulle tyypillinen vene- ja muovialan osaaminen. Suupohjan rannikkoseudulla on vahvaa elintarvikealan osaamista erityisesti lasinalaisviljelyssä. Myös metsäteollisuuden merkitys Pohjanmaan maakunnalle on suuri. Elintarvikealan kehittämisessä korostuu toimiva yhteistyö maatalouden, teollisuuden, tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen välillä. Näiden ja muiden kärkiklustereiden liiketoiminnallista ja tuotannollista osaamista sekä verkostoitumista vahvistamalla parannetaan entisestään yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kehittämistyön tueksi käynnistetään elinkeinofoorumi. Myös toimialojen yhteistyön kehittäminen on tärkeää. Tehostetun yhteistyön avulla saavutetaan synergiaetuja ja toimialojen välisiin rajapintoihin saadaan syntymään uusia innovaatioita. 9

6 10 Andra riktlinjen: Toinen toimintalinja: 11 Förbättrad tillgänglighet, balanserad regionstruktur och decentraliserad energiproduktion Saavutettavuuden, tasapainoisen aluerakenteen ja hajautetun energiantuotannon kehittäminen Många vägar leder till Österbotten och ut i världen Bra tillgänglighet och balanserad regionstruktur ger bättre verksamhetsförutsättningar i hela landskapet. Trafikförbindelserna utvecklas så att de fungerar allt bättre, stödjer näringslivets och människornas behov, underlättar resande och främjar välfärden både i stadsregionerna och på landsbygden. Tryggare väg- och järnvägsnät, bättre tvärförbindelser Österbottens tillgänglighet längs landsvägar och järnvägar är väsentlig ur konkurrenssynvinkel. Därför försöker man kontinuerligt utveckla väg- och järnvägsnätet. Fokus ligger på att förbättra huvudvägnätet t.ex. riksvägarna 3 och 8 och tvärförbindelserna. Ett centralt vägprojekt är byggandet av Smedsby omfartsväg. Målet är också att få större anslag för basväghållning och skötsel av privata vägar. Elektrifieringen av Vasabanan är ett viktigt mål för hela landskapet. Alternativa modeller för att få elektrifieringen till stånd söks aktivt. Det österbottniska avsnittet av huvudbanan Helsingfors Seinäjoki Uleåborg bör utvecklas och förbättras till den nivå som den snabba tågtrafiken och tunga godstrafiken förutsätter. Båt- och flygtrafik skapar förutsättningar för fungerande logistik Betydelsen av trafiken i Kvarken ökar och i synnerhet frakttrafikens andel blir allt större, så hållbara lösningar för att trygga och utveckla trafikförbindelserna söks. Resurser styrs till att förbättra och fördjupa farlederna i Kvarken. Landskapets fyra djuphamnar betjänar både internationell godstrafik och passagerartrafik. Vikt fästs vid att utveckla hamnterminalerna och logistiken, och särskilda satsningar görs på hamnarna i Jakobstad och Kaskö. Utvecklingen av flygfälten i Vasa och Kronoby fortsätter. Utvecklingen av Vaasa Airport Park till ett flyglogistiskt centrum nära flygplatsen förbättrar de logistiska verksamhetsbetingelserna för landskapets företag. Mångsidig energiproduktion I energiproduktionen siktar man på utveckling av mångsidig decentraliserad energiproduktion. Målet är att utöka och utveckla speciellt småskalig, förnybar energiproduktion. Strävan är att öka bioenergins och övriga förnybara energikällors (t.ex. sol- och vindkraft samt jord- och bergvärme) andel i Österbottens energiförsörjning. Utvecklingen av biobränslen och tillkomsten av ett distributionsnät främjas genom landskapsöverskridande samarbete. Aktörerna arbetar för en samhällsstruktur som stödjer en hållbar utveckling. Särskilt viktigt är att skapa trivsamma och trygga boende- och arbetsmiljöer. Monet tiet tuovat Pohjanmaalle ja vievät maailmalle Hyvä saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne parantavat koko maakunnan toimintaedellytyksiä. Liikenneyhteyksiä kehitetään yhä toimivammiksi, jotta ne tukevat elinkeinoelämän ja ihmisten tarpeita, helpottavat matkailua ja edistävät hyvinvointia sekä kaupunkialueilla että maaseudulla. Turvallisempi rautatie- ja tieverkko, paremmat poikittaisyhteydet Pohjanmaan saavutettavuus maanteitse ja rautateitse on kilpailukyvyn kannalta olennaista. Siksi tie- ja rautatieverkkoa pyritään kehittämään jatkuvasti. Huomiota kiinnitetään päätieverkon esimerkiksi valtatiet 3 ja 8 ja poikittaisyhteyksien parantamiseen. Keskeinen tiehanke on Sepänkylän ohitustien rakentaminen. Myös perustienpidon kunnossapitoon ja yksityisteiden hoitoon pyritään saamaan lisää määrärahoja. Vaasan radan sähköistäminen on koko maakunnan kannalta tärkeä tavoite. Sähköistämiselle etsitään aktiivisesti vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Pääradan Helsinki-Seinäjoki-Oulu Pohjanmaan rataosuutta on kehitettävä ja parannettava nopean junaliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen edellyttämälle tasolle. Laiva- ja lentoliikenne luovat edellytykset toimivalle logistiikalle Merenkurkun liikenteen merkitys kasvaa ja varsinkin rahtiliikenteen osuus nousee yhä suuremmaksi, joten liikenneyhteyksien turvaamiseksi ja kehittämiseksi etsitään kestäviä ratkaisuja. Voimavaroja suunnataan Merenkurkun alueen väylästön parantamiseen ja syventämiseen. Maakunnan neljä syväsatamaa palvelevat niin kansainvälistä tavaraliikennettä kuin matkustajaliikennettäkin. Huomiota kiinnitetään satamaterminaalien ja logistiikan kehittämiseen ja erityisiä kehittämiskohteita ovat Pietarsaaren ja Kaskisten satamat. Vaasan ja Kruunupyyn lentoasemien kehittämistä jatketaan. Vaasan lentoaseman välittömässä yhteydessä olevan Vaasa Airport Park -alueen kehittäminen lentologistiseksi keskukseksi parantaa ympäröivän maakunnan yritysten logistisia toimintaedellytyksiä. Monipuolisen energiantuotannon kehittämistä jatketaan Energiantuotannossa tähdätään monipuolisen hajautetun energiantuotannon kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä erityisesti uusiutuvaa pienimuotoista energiantuotantoa ja sen kehittämistä. Bioenergian ja muiden uusiutuvien energianlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä maa- ja kalliolämmön osuutta Pohjanmaan energiahuollossa pyritään lisäämään. Biopolttoaineiden kehittämistä ja jakeluverkoston luomista edistetään ylimaakunnallisena yhteistyönä. Maakunnassa edistetään kestävää kehitystä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Erityishuomiota kiinnitetään viihtyisien ja turvallisten asuin- ja työympäristöjen kehittämiseen.

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Fastställd med miljöministeriets beslut Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 21.12.2010

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot