Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "831-832 841 851 861-882 891-898 901 911-916 920-926 931"

Transkriptio

1 RIKKOMUSNIMIKKEISTÖ Nro:t. Ajonopeus 20. Kolaritapaukset 30. Ohittaminen ja ohituskiellot 40. Kaista-ajo 50. Ryhmitys ja kääntyminen 0. Risteysajo ja väistäminen 70. Liikennevalo ja pysäytysmerkit 0. Tasoristeys \ rautatien ylittäminen 90. Moottoritieliikenne 0. Pysäyttäminen ja pysäköinti 1. Pihakatu ja kävelykatu 120. Valojen käyttö 130. Liikennemerkit 140. Tiemerkinnät 150. Suunta- ja äänimerkki 10. Tulo lautalle 170. Muu ajotapa 10. Liikenteen haittaaminen / häiritseminen 190. Varusteet, kunto ja rakenne 200. Ajokortit ja ajoluvat 2. Rekisteriote ja muut asiakirjat 220. Rekisteröinti, katsastus, ajokielto ja ajoneuvovero 230. Ajoneuvon virheellinen kuormaus 240. Henkilökuormaus 250. Tavarakuormaus 20. Enimmäismitat ja muu kuormaus 270. Polkupyöräliikenne 20. Jalankulkuliikenne 290. Hevosajoneuvoliikenne 300. Eläinkuljetus 3. Muita tapauksia 320. Maastoliikenne 330. Paljastinlaitteet 340. Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö 350. Luvanvarainen liikenne 30. Vaarallisten aineiden kuljetukset 31. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä turvasuunnitelma 370. Alkolukko 00. Rikoslaki. Alkoholilaki 20. Kalastuslaki 30. Metsästyslaki 40. Vesiliikennelaki, vesiliikenneasetus, veneliikenneasetus vesikulkuveuvorekisterilaki ja rikoslaki 50. Meriteiden säännöt ja sisävesisäännöt 0. Työaikalaki 70. Ampuma-aselaki 0. Asevelvollisuuslaki 90. Kokoontumislaki 10. Laki järjestyksenvalvojista 11. Jätelaki Ulkomaalaislaki Rajavartiolaki ja rl 17: Työturvallisuuslaki 110. Asumistukilaki

2 1170. Tullilaki 110. Eläinsuojelulaki Luonnonsuojelulaki Järjestyslaki 12. Pelastuslaki Lääkelaki Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä Tupakkalaki Rautatielaki

3 . AJONOPEUS 1. Nopeusrajoitus liikennemerkin noudattamatta jättäminen Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten) Katso taulukko 4. TLA 3.2 Vähimmäissakko: - mopo 0 euroa - muu moottorikäyttöinen ajoneuvo 200 euroa 2. Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten) AAKT Ajoneuvoyhdistelmäkohtaisen nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten) AAKT Nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen hinattaessa toista moottorikäyttöistä ajoneuvoa Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten). AAKT 3.4 Huom! - Selosta tarvittaessa mitä ajoneuvoa hinasi ja miten 5. Viranomaisen määräämän enimmäisnopeuden noudattamatta jättäminen Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten). AAKT 3.5 Huom! - Koskee ns. erikoiskuljetuksia. Liikenneministeriön päätöksellä määrätyn yleisen nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen Sallittu km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu (miten) TLL Turvallisen tilannenopeuden käyttämättä jättäminen (Selosta miten) Esimerkkejä: - kääntyessään sivutielle ajoi sellaisella nopeudella, että auto suistui ojaan - ei saanut pysäytettyä ajoneuvoa edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla - liukkaalla sillalla/ tiellä menetti ajoneuvon hallinnan törmäten sillan kaiteeseen/suistuen ojaan TLL

4 20. KOLARITAPAUKSET. Olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden ja varovaisuuden noudattamatta jättäminen vaaran ja vahingon välttämiseksi TLL (selosta miten) Huom! - tekoa tulee arvioida teon eikä seurauksen perusteella - soveltuu käytettäväksi pienissä kolareissa - usein teko täyttää myös jonkun muun teon tunnusmerkistön, joka tulee myös mainita. Esimerkkejä: - ajoi liikennevaloissa seisoneen ajoneuvon perään - menetti ajoneuvon hallinnan sytyttäessään tupakkaa - kolhaisi kadun varteen pysäköityä ajoneuvoa Huom! Asianomistajan suostumus 9. Liikenneonnettomuudessa osallisena tienkäyttäjänä jätti viipymättä ilmoittamatta tapahtumasta vahinkoa kärsineelle /poliisille TLL

5 30. OHITTAMINEN JA OHITUSKIELLOT 11. Ohittaminen vaaraa aiheuttaen (Selosta miten) TLL Edellä kulkevan ajoneuvon ohittaminen oikealta (Selosta miten) Ks. kohta 39 TLL Vasemmalle kääntyvän / selvästi kääntymään valmistautuvan ajoneuvon ohittaminen vasemmalta TLL Raitiovaunun ohittaminen vasemmalta Huom! - On sallittu yksisuuntaisella ajoradalla sekä paikassa missä kiskojen sijainti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu vaaraa ja haittaa TLL Ohittaminen vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen - paikassa, missä näkyvyys on mäenharjan / kaarteen / (muun syyn minkä) vuoksi turvalliseen ohitukseen riittämätön - tilanteessa, jossa ohituksen käytettävä ajokaista ei ole riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohitukseen - tilanteessa, jossa ohituksen jälkeen ei voi vaaratta ja muuta liikennettä oleellisesti häiritsemättä palata jonoon - tilanteessa, jossa edellä ajava on osoittanut suuntamerkillä aikovansa ohittaa - tilanteessa, jossa takaa tuleva on aloittanut ohituksen - risteyksessä / välittömästi ennen risteystä TLL Huom! - koskee taajaman ulkopuolella vain liikennemerkistä ilmenevää risteystä - rautatien tasoristeyksessä / välittömästi ennen rautatien tasoristeystä 1. Ajoneuvon ohittaminen pitämättä turvallista väliä Esimerkki - ajoi moottoripyörällä kahden liikkuvan autojonon välissä vaaraa aiheuttaen (Selosta miten). TLL Jalankulkijan / polkupyöräilijän / mopoilijan kohtaaminen / ohittaminen antamatta turvallista tilaa (Selosta miten) TLL 30.1

6 1. Tien antamatta jättäminen ohittavalle kapealla / mutkikkaalla ajoradalla / vilkkaan vastaantulevan liikenteen vallitessa TLL 19.3 Huom! - koskee hitaasti kulkevan ajoneuvon kuljettajaa 19. Ohituksen haittaaminen nopeutta lisäämällä / pysyttelemättä riittävän oikealla havaitessaan ohituksen vasemmalta TLL 19.2 Huom! - koskee ohitettavan ajoneuvon kuljettajaa 20. Suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon / raitiovaunun ohittaminen pysähtymättä TLL Suojatielle näkyvyyden peittävän ajoneuvon / raitiovaunun ohittaminen pysähtymättä TLL Korokkeettomalle pysäkille pysähtyneen raitiovaunun / linja-auton ohittaminen oikealta pysähtymättä ja matkustajille esteetöntä kulkua antamatta TLL

7 40. KAISTA-AJO 31. Ajokaistan vaihtaminen ajokaistakohtaisten ryhmitysmerkkien vaikutusalueella Huom! - ks. kohta 52 TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 32. Ajoneuvon kuljettaminen kaksisuuntaisella ajoradalla tarpeettoman kaukana sen oikeasta reunasta TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 33. Vastaantulevan liikenteen ajokaistalla ajaminen tiellä, jossa on samaan suuntaan kaksi ajokaistaa / useampia ajokaistoja, montako TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 34. Ajokaistan tarpeeton vaihtaminen (selosta kerrat ja millä matkalla) TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 35. Kaksisuuntaisella ajoradalla olevan korokkeen / (vastaavan laitteen, minkä) sivuuttaminen vasemmalta TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 3. Peruuttaminen / kääntäminen muuta liikennettä vaarantaen ja estäen Huom! - koskee esim. ns. U-käännöstä TLL Käännyttäessä vaaran / tarpeettoman esteen aiheuttaminen muille samaan suuntaan kulkeville Huom! - vrt. edelliseen (TLL 12.1 koskee kääntyvän ajoneuvon kuljettajaa) TLL Liikkeelle lähteminen tien reunasta / ajokaistan vaihtaminen / ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa vaaraa aiheuttaen ja muita tarpeettomasti estäen TLL Ajoneuvon kuljettaminen ajoradan ulkopuolella ilman pakottavaa erityistä syytä Esimerkiksi - pientareella - jalkakäytävällä - pyörätiellä Huom! - moottoriton ajoneuvo, ks. kohdat 355, TLL.1 0 auto 0 moottoripyörä 0 mopo

8 40. Mopon kuljettaminen jalkakäytävällä ilman pakottavaa erityistä syytä TLL Mopolla ajo pyörätiellä TLA

9 50. RYHMITYS JA KÄÄNTYMINEN 51. Virheellinen ryhmittyminen käännyttäessä risteyksessä / pihaan / (muualle, mihin) (selosta miten) TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 52. Ajokaistakohtaisen ryhmitysmerkin noudattamatta jättäminen (selosta miten) Huom! - ks. kohta 31 TLA 1 TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 53. Risteyksen virheellinen jättäminen oikealle / vasemmalle käännyttäessä (selosta miten) TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä

10 0. RISTEYSAJO JA VÄISTÄMINEN 1. Oikealta samanaikaisesti lähestyvän ajoneuvon väistämättä jättäminen risteyksessä TLL Liikennemerkillä osoitetun väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen risteyksessä TLA Ajoneuvon kuljettajana väistämisvelvollisuutensa hyvissä ajoin osoittamatta jättäminen Huom! - ks. kohdat 1 ja 2 TLL Risteävää tietä ylittävän jalankulkijan / polkupyöräilijän / mopoilijan väistämättä jättäminen käännyttäessä risteyksessä TLL Vastaantulevan liikenteen väistämättä jättäminen vasemmalle käännyttäessä TLL Tien reunaa käyttävän jalankulkijan / polkupyöräilijän / mopoilijan väistämättä jättäminen ajoradalta poistuttaessa / ajorataa ylitettäessä TLL Muun liikenteen väistämättä jättäminen tultaessa tielle (mistä) pihakadulta / kävelykadulta / pihasta / pysäköintipaikalta / huoltoasemalta / (muulta vastaavalta alueelta, selosta miltä) / tilustieltä / polulta / (muulta vähäiseltä tieltä, selosta miltä) / moottorikelkkailureitiltä TLL Esteettömän kulun antamatta jättäminen jalankulkijalle jalkakäytävää ylitettäessä TLL Esteettömän kulun antamatta jättäminen raitiovaunulle risteyksessä TLA Esteettömän kulun antamatta jättäminen säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle / poliisiauton vetämälle saattueelle TLL.1-20

11 71. Sotilasosaston / saattueen / valvotun lapsiryhmän / järjestäytyneen kulkueen etenemisen keskeyttäminen / estäminen TLL Esteettömän kulun antamatta jättäminen suojatiellä olevalle / suojatielle astumassa olevalle jalankulkijalle TLL Risteykseen pysäyttäminen risteävän tien liikennettä häiritsevästi Huom! - koskee ajotapaa ajettaessa risteykseen TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 74. Tien antamatta jättäminen pysäkiltä lähtevälle linjaautolle Huom! - koskee aluetta, jossa suurin sallittu nopeus on enintään 0 km/h TLL 22.1

12 70. LIIKENNEVALO JA PYSÄYTYSMERKIT 1. Punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen Selosta ajoneuvon etäisyys opastimesta valon vaihtuessa punaiseksi sekä tarvittaessa ajotapa, nopeus ja olosuhteet. Ohjeellinen taulukko liikennevalotapauksissa Huom! Vaara, olosuhteet, liikennetilanne TLA 22 TLA polkupyörä Etäisyys/m NPS Liukuma Muu huomattava etäisyys / Ajotapa piittaamaton Etäisyys/s NPS Liukuma - 0,5 0, , ,5-2, , Muu huomattava etäisyys 2. Poliisimiehen antaman pysähtymismerkin noudattamatta jättäminen (tarvittaessa selosta miten) TLL Tulli- / rajavartiomiehen antaman pysähtymismerkin noudattamatta jättäminen Huom! - koskee liikenteen valvontaan liittyvää virkatehtävää - myös muun liikennettä valvomaan määrätyn virkamiehen pysähtymismerkkiä on noudatettava TLL 93.1 TLL Liikennettä ohjaavan poliisimiehen käsimerkin noudattamatta jättäminen TLL (muun liikenteen ohjaajan kuin poliisin, selosta kenen) antaman pysähtymismerkin noudattamatta jättäminen TLA 2.3 TLL Poliisimiehen / (muun liikenteen ohjaajan kuin poliisin, selosta kenen) antaman ohjeen noudattamatta jättäminen TLL 4.1 (selosta miten)

13 7. Teknisestä tienvarsitarkastuksesta annettujen määräysten rikkominen kuljettajana (selosta miten) - ei sallinut teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamista ANL 9.1 kohta 11 - kieltäytyi esittämästä rekisteriotetta / katsastustodistusta / muuta vaatimusten mukaista asiakirjaa ANL 9.1 kohta 12 - esti poliisimiestä / tullimiestä / rajavartiomiestä pääsemästä ajoneuvoon sisälle / kuljettamasta ajoneuvoa ANL 9.1 kohta 12 ANL 71 ANL 9

14 0. TASORISTEYS \ RAUTATIEN YLITTÄMINEN 91. Erityisen varovaisuuden noudattamatta jättäminen lähestyttäessä rautatien tasoristeystä (selosta ajotapa) TLL Rautatien ylittäminen valo-opasteen velvoittaessa pysähtymään / erityisen ääniopasteen kuuluessa / puomin ollessa alhaalla TLL Huom! - kohdat 91 ja 92 koskevat kaikkia tienkäyttäjiä

15 90. MOOTTORITIELIIKENNE HUOM! Koskee myös vaihtoehtoisesti moottoriliikennetietä jäljempänä. 1. Moottoritien / moottoritien liittymistien / moottoritien erkanemistien virheellinen käyttäminen Huom! -kielto koskee muuta kuin moottoriajoneuvoliikennettä sekä sellaisia moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h - jalankulku ks. kohta 37 - polkupyörä ks. kohta 35 TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 20 henkilö 2. Ajoneuvon hinaaminen moottoritiellä köyttä / vaijeria käyttäen TLA auto 0 moottoripyörä Huom! - ei koske moottoritiellä rikkoutuneen ajoneuvon pois hinaamista 3. Moottoritielle ajaminen kiihdytyskaistalta muita vaarantaen ja tarpeettomasti estäen TLA Moottoritietä kulkevan ajoneuvon väistämättä jättäminen moottoritielle ajettaessa TLA Moottoritien ajoratoja erottavan keskikaistan / ajoratoja yhdistävän poikittaistien käyttäminen TLA.1. Kääntäminen / peruuttaminen moottoritiellä / moottoritien liittymistiellä / moottoritien erkanemistiellä TLA.2 7. Oikealla olevan vapaan ajokaistan käyttämättä jättäminen moottoritiellä TLA auto 0 moottoripyörä Huom! - opastusmerkit. Ohittaminen oikealta moottoritiellä Huom! - ei koske ns. ohiajamista omaa ajokaistaa käyttäen TLA auto 0 moottoripyörä 9. Kolmikaistaisen moottoritien vasemmanpuoleisen ajokaistan käyttäminen kuorma-autolla / yli seitsemän metrin pituisella ajoneuvoyhdistelmällä TLA auto

16 1. Moottoritieltä poistuvana ei siirtynyt riittävän ajoissa hidastuskaistalle / lähinnä erkanemistietä olevalle ajokaistalle / liikennemerkillä poistuvalle liikenteelle osoitetulle ajokaistalle TLA Liittymistien / erkanemistien käyttämättä jättäminen ajettaessa moottoritielle / pois moottoritieltä TLA Vakavaa vaaraa / haittaa aiheuttava pysäyttäminen / pysäköinti moottoritielle Huom! - muut pysäköintisäännökset TLA.2 TLL 5-20

17 0. PYSÄYTTÄMINEN JA PYSÄKÖINTI 121. Vakavaa vaaraa / haittaa aiheuttava pysäyttäminen / pysäköinti (selosta miten) Huom! - pysäköintisäännöksien rikkomisesta määrätään pääsääntöisesti pysäköintivirhemaksu. Rangaistusvaatimus voidaan antaa ainoastaan silloin, kun teosta on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa (TLL 5) eikä kyseessä ole törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen - 27 koskee pysäyttämis- ja pysäköintikieltoja - 2 koskee pysäköintikieltoja Huom! - pysäköinti yksityiselle alueelle ilman lupaa - pysäköinti pelastustielle = pelastusrikkomus, vain RV PelastusL TLL 5 TLL 27 TLL Pysäyttäminen / pysäköinti varmistautumatta siitä, ettei ajoneuvo lähde itsestään liikkeelle (selosta mitä laiminlyöty) Esim. - ei kytkenyt seisontajarrua riittävän hyvin TLL

18 1. PIHAKATU JA KÄVELYKATU 132. Esteettömän kulun antamatta jättäminen jalankulkijalle pihakadulla TLL Nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen pihakadulla Sallittu 20km/h, ajoi km/h. Nopeus mitattu miten? TLL 33.2 Ks. Taulukko Kävelykadun liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen (selosta miten) taulukko 4 TLL 33 a

19 120. VALOJEN KÄYTTÖ 141. Ajo- tai huomiovalojen käyttämättä jättäminen ajon aikana Huom! - koskee moottorikäyttöisiä ajoneuvoja TLL auto 0 moottoripyörä 142. Ajovalojen käyttämättä jättäminen pimeän / hämärän aikana TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 143. Ajovalojen käyttämättä jättäminen näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 144. Valoitta pysäyttäminen / pysäköinti riittämättömästi valaistulle tielle näkyvyyden ollessa sään vuoksi huonontunut / pimeän / hämärän aikana TLL auto 0 moottoripyörä Huom! - ks. kohta Valojen käyttö muiden ajoneuvojen kuljettajia häikäisevästi (selosta miten) TLL auto 0 moottoripyörä 14. Kaukovalojen käyttäminen kohtaavan ajoneuvon / raitiovaunun kuljettajaa häikäisevästi TLL auto 0 moottoripyörä 147. Kaukovalojen käyttäminen toisen ajoneuvon takana lähellä ajettaessa TLL auto 0 moottoripyörä 14. Kaukovalojen käyttäminen tyydyttävästi valaistulla tiellä TLL auto 0 moottoripyörä 149. Etusumuvalojen / takasumuvalojen virheellinen käyttäminen TLL auto 0 moottoripyörä (selosta miten) 150. Eteenpäin punaista valoa näyttävän / heijastavan laitteen käyttäminen TLL auto 0 moottoripyörä 151. Taaksepäin valkoista / vaaleankeltaista valoa näyttävän / heijastavan laitteen käyttäminen TLL auto 0 moottoripyörä

20 152. Suuntavalojen hätävilkkukytkennän virheellinen käyttäminen (selosta olosuhteet) TLL auto 0 moottoripyörä

21 130. LIIKENNEMERKIT 11. Ajoneuvolla ajo kielletty- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 12. Kielletty ajosuunta- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 13. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kiellettyliikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 14. (ajo kielletty muulla ajoneuvolla, selosta mikä)- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 15. Ajoneuvon suurin sallittu massa- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Sallittu massa kg, punnittu/todettu massa kg TLA Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massaliikennemerkin noudattamatta jättäminen Sallittu massa kg, punnittu/todettu massa kg TLA Ajoneuvon suurin akselille / telille kohdistuva massaliikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA Sallittu massa kg, punnittu/todettu massa kg 1. Ajoneuvon suurin sallittu leveys- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Sallittu leveys m, mitattu/ todettu leveys m TLA auto 19. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Sallittu korkeus m, mitattu/ todettu korkeus m TLA auto 170. Ajoneuvon / ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituusliikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto Sallittu pituus m, mitattu/todettu pituus m

22 172. Vasemmalle / oikealle kääntyminen kiellettyliikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 173. U- käännös kielletty- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 174. Ohituskielto- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Huom! - muu virheellinen ohitus kohdat 11, 15 TLA Pakollinen pysäyttäminen- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA Väistämisvelvollisuus kohdattaessa- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA Jalankulku kielletty- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA henkilö 17. Pakollinen ajosuunta- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Huom! - ryhmitysmerkkinä käytettäessä ks. kohta 52 TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 179. Pakollinen kiertosuunta- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 10. Liikenteen jakaja -liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 11. Linja-autokaista- liikennemerkin noudattamatta jättäminen Huom! - olosuhteet, jolloin linja-autokaistaa saa käyttää mopolla, invalidipyörällä ja polkupyörällä TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 12. Raitiovaunukaista- liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä

23 13. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyysliikennemerkin noudattamatta jättäminen. vähimmäisetäisyys m, todettu etäisyys m. TLA auto 0 moottoripyörä 14. Liikenteen ohjauslaitteen vahingoittaminen / peittäminen / poistaminen / siirtäminen / muuttaminen (selosta miten) TLL

24 140. TIEMERKINNÄT 191. Tiemerkinnän noudattamatta jättäminen TLA 3.2 TLA 34.2 TLA 39.3 TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä Esimerkkejä: -ylitti ajosuunnalleen tarkoitetun keltaisen sulkuviivan (tilanteessa missä) Huom! - koskee tilannetta, jossa sulkuviivaa on yksin käytetty liikenteen ohjaamiseen -ajoi ajosuunnalleen tarkoitetun keltaisen sulkuviivan päällä / vasemmalla puolella TLA Ei TLA Ei -ylitti sulkualueen ja sitä rajoittavan keltaisen sulkuviivan Huom! - LiikMp liikenteen ohjauslaitteista 2 -ylitti valkoisen sulkuviivan TLA (tilanteessa, missä) Huom! - koskee tilannetta, jossa sulkuviivaa on yksin käytetty liikenteen ohjaamiseen -ks. kohdat 31 ja 12 -ajoi sulkualueella TLA ei noudattanut ajokaistanuolella TLA osoitettua poistumissuuntaa 192. Jatkuva ajaminen ajokaistaviivan päällä Huom! - koskee samansuuntaisia ajokaistoja erottavaa katkoviivaa TLA auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä

25 150. SUUNTA- JA ÄÄNIMERKKI 201. Suuntamerkin antamatta jättäminen käännyttäessä / lähdettäessä liikkeelle tien reunasta / vaihdettaessa ajokaistaa / siirrettäessä ajoneuvoa sivusuunnassa Huom! - ks. kohta 3 TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä 202. Vaaran välttämiseksi tarpeellisen äänimerkin / valomerkin antamatta jättäminen (muun vastaavan merkin, minkä) TLL auto 0 moottoripyörä 203. Äänimerkin tarpeeton antaminen taajamassa / taajaman ulkopuolella TLL auto 0 moottoripyörä

26 10. TULO LAUTALLE 211. Pysäyttämättä jättäminen ennen lautan suojalaitteita TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä

27 170. MUU AJOTAPA 221. Sellaisen ajonopeuden käyttäminen, että muut tien käyttäjät joutuivat kohtuuttomasti alttiiksi lian / soran roiskumiselle TLL Päälleajon vaaran aiheuttava ajotapa pitämättä riittävää etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon (selosta ajonopeus, etäisyys edellä ajavaan, liikenneolosuhteet, toteamistapa ym.) TLL Riittävän etäisyyden pitämättä jättäminen edellä kulkevaan ajoneuvoon (selosta miten) Esimerkki: - ajoi sellaisella etäisyydellä, ettei saanut ajoneuvoaan pysäytettyä törmäten pysähtyneen ajoneuvon perään Huom! - koskee ns. peräänajotapauksia - ks. kohta TLL Riittävän etäisyyden pitämättä jättäminen edellä kulkevaan ajoneuvoon niin, ettei ohittaja voi vaaratta ajaa ajoneuvojen väliin TLL.2 Huom! - koskee liikennettä taajaman ulkopuolella ja muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavia 225. Vaaraa aiheuttava ajotapa autolla / moottoripyörällä / mopolla / polkupyörällä / muulla kulkuneuvolla. ajoi sivuluistossa sudittaen / ajoi etupyörä ylös nostettuna / hinasi polkupyöräilijää / hinautti itseään TLL auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä Selosta olosuhteet, missä ja miten NPS Liukuma Auto, Mp Mopo Polkupyörä Käytti ajon aikana radiota / tv-vastaanotinta / muuta äänen tai kuvantoistolaitetta / viestintälaitetta siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä / kuljettajan keskittymistä liikenteeseen TLL 24a.1 0 auto 0 moottoripyörä 40 polkupyörä

28 227. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajana käytti ajon aikana matkapuhelinta siten, että piti sitä kädessään. TLL 24a.2 0 auto 0 moottoripyörä

29 10. LIIKENTEEN HAITTAAMINEN / HÄIRITSEMINEN 231. Liikenteen tarpeeton estäminen / häiritseminen (selosta miten) Huom! - ks. kohta 23 TLL polkupyörä 20 henkilö 232. Liikenteen estäminen / haittaaminen ajamalla aiheettoman hitaasti / tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla TLL Häiritsevä ajotapa / tarpeeton ja häiritsevä ajo taajamassa (selosta miten) Esimerkkejä: - ajoi ns. korttelirallia ohittaen tarkkailupisteen kertaa minuutin aikana - kiihdytti ajoneuvoaan voimakkaasti häiriten ympäristöä AAKT 4 70 auto 70 moottoripyörä 234. Moottorikäyttöisen ajoneuvon käsitteleminen siten, että siitä aiheutui kohtuutonta melua / ilman pilaantumista (muuta haittaa, mitä) (selosta miten) Huom! - joutokäyntikiellon rikkominen tiealueella pääsääntö PVM AAKT 5 PVM - YmpäristönsuojeluL tien ulkopuolisilla alueilla VnA 12/02 YsL 11 PVM TLL.1 70 auto 70 moottoripyörä 235. Oven avaaminen / kuormaaminen / kuorman purkaminen aiheuttaen tarpeetonta haittaa / vaaraa muulle liikenteelle / ympäristölle TLL 29.2 (selosta miten) 23. Vaaran /tarpeettoman haitan aiheuttaminen muulle liikenteelle noustaessa / poistuttaessa ajoneuvoon /-sta TLL Liikennettä vaarantavan / haittaavan esineen / aineen paneminen / jättäminen tielle (selosta mitä ja miten) TLL Liikenteen ohjauslaitteen luvaton asettaminen tielle (selosta miten) TLL

30 239. Liikennettä häiritsevän merkin / laitteen asettaminen tielle / tien välittömään läheisyyteen (selosta mikä ja miten) TLL

31 190. VARUSTEET, KUNTO JA RAKENNE 251. Varusteiltaan / kunnoltaan / rakenteeltaan määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettaminen Ks. taulukko (selosta viat ja puutteellisuudet) "varusteiltaan" = varuste puuttuu "kunnoltaan" = varuste on epäkunnossa "rakenteeltaan" = mm. kun rakennetta on luvattomasti muutettu HUOM! - sellaiset viat ja puutteellisuudet, jotka eivät oleellisesti vaikuta liikenneturvallisuuteen, voidaan käsitellä rikesakkomenettelyssä (luokat 1-2) AAKT 15 AAKT 1.1 AAKT 1.2 AAKT 1.3 AAKT 1.5 AAKT 17.1 AAKT 17.2 AAKT 1.1 AAKT 1.2 ANL 4.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä 40 mopo HUOM! - AAKT:n perusteella rangaistavat, esim rengassäännökset Ao. AAKT, Huom! Ajopiirturi, ks. 251, Ajo-piirturin käyttö 252. Auton ja perävaunun kytkemisestä annettujen määräysten noudattamatta jättäminen AAKT auto - taustapeilit säädetty / kiinnitetty siten, ettei kuljettaja voi nähdä yhdistelmän sivuille ja seurata takaa tulevaa liikennettä - perävaunun jarrut / valaisimet eivät toimineet säännösten mukaisesti 253. Omistajana / haltijana laiminlöi velvollisuutensa pitää ajoneuvo varusteiltaan / kunnoltaan / rakenteeltaan liikennekelpoisena ANL 9.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä 40 mopo Ks. taulukko HUOM! AAKT:n perusteella rangaistavat rikkomukset, esim. rengassäännökset - ao. AAKT, Huom! Ajopiirturi, ks. 253, Ajopiirturin käyttö 254. Liikenteeseen soveltumattoman ajoneuvon kuljettaminen (selosta puutteellisuudet) Esimerkkejä: - näkemistä rajoitti tuulilasissa / sivulasissa oleva jää/ lumi / huurre / lika / (muu syy mikä) ANL 4.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä

32 255. Mopon rakenteen muuttaminen rakenteellista nopeutta suurentamalla ANL 7.1 ANL 9 40 mopo (selosta miten) HUOM! - mikäli rakenteellinen nopeus on muutettu sellaiseksi, ettei ajoneuvoa ole enää pidettävä mopona ks. kohdat 21 (ajo-oikeus) ja 29 (muutoskatsastus) Poliisihallituksen ohje 2020/2011/ Työnantaja laiminlöi velvollisuutensa pitää ajoneuvo rakenteeltaan / kunnoltaan / varusteiltaan liikennekelpoisena, kun se luovutettiin työntekijän kuljetettavaksi ANL 9.2 ANL auto 70 moottoripyörä

33 200. AJOKORTIT JA AJOLUVAT 20. Aluksen ohjaileminen ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa. LaivaväkiTurvL 2:15 RL 23: RL 23: Kuljetti yleisellä tiellä moottorikäyttöistä ajoneuvoa ilman vaadittavaa ajo-oikeutta. (tarvittaessa selosta puuttumiseen liittyvät olosuhteet) Huom! - ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti / tutkintotodistus luovutetaan - korotus 4 ps/kerta/v. - tai useampi/v.=ri (suppea tutk.) AjokorttiL.1 RL 23: RL 23: Korotetut päiväsakot: - ajoi ajokiellon aikana, joka Ei voimassa..20 saakka - ajoi väliaikaisen ajokiellon Ei aikana, joka määrätty määrätty Ei toistaiseksi voimassaolevaan ajokieltoon (enintään 5 v.) Huom! - ajo-oikeus alkaa uudelleen, vasta kun ajokortti palautetaan haltijalle tai hänelle luovutetaan uusi ajokortti - korotetut päiväsakot vain ajokieltoaikana Alennetut päiväsakot: - ajo-oikeuden voimassaolo 4-20 Ei päättynyt..20 Huom! - jos vanhentuminen kestänyt yli kk, tulee harkittavaksi liukuman käyttö ylös päin - ajo-oikeus vain luokkaan Ei, olisi vaadittu 24. Pienitehoisen mopon luovuttaminen alle 15- vuotiaan kuljetettavaksi TLL 3.2 TLL 5

34 2. Ajoneuvon kuljettaminen, vaikka tarvittavat edellytykset siihen puuttuivat (selosta tarkemmin kuljettajan tila ja hänellä ollut vamma) Esimerkkejä: - ajoi sairaana / väsyneenä - vika / vamma / (muu vastaava syy, mikä) esti / haittasi turvallista kuljettamista TLL Ajoneuvon luovuttaminen sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolta tarvittavat edellytykset kuljettamiseen puuttuivat TLL 5.1 (selosta tarkemmin kuljettajan tila tai vamma) Esimerkkejä: - luovutti sairaalle / väsyneelle - vika / vamma / (muu vastaava syy, mikä) esti / haittasi turvallista kuljettamista 274. Ajoneuvon kuljettaminen pitämättä mukana ajokorttia / opetuslupaa / harjoittelulupaa / liikenneopettajalupaa/ opetusharjoittelulupaa tai kuljettajantutkintotodistusta AjokorttiL 32 AjokorttiL auto 40 moottoripyörä 40 mopo Huom! - tähän rinnastetaan tilanne missä henkilöllä on voimassa oleva ajo-oikeus, mutta väliaikainen ajokortti vanhentunut 275. Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi, vaikka kuljettajalta puuttui vaadittava ajo-oikeus AjokorttiL 33 AjokorttiL Huom! - kohdan 21 erityistapaukset on otettava huomioon päiväsakkojen lukumäärää harkittaessa ja tehtävä tästä merkintä rvilmoitukseen - luovuttajan on varmistauduttava vaadittavasta ajokortista (AKL 33.2) 27. Ajo-oikeuteen liitetyn ehdon / rajoituksen noudattamatta jättäminen AjokorttiL 1 AjokorttiL (selosta miten) Huom! - ks. kohta Ajokortin luovuttamatta jättäminen heti poliisille (selosta olosuhteet ja tilanne) Esimerkkejä: - henkilö määrätty ajokieltoon ajo-oikeus rauennut..20 AjokorttiL 75 AjokorttiL 93 27a. kuljetti kuorma-autoa / linja-autoa ilman vaadittua ammattipätevyyttä KuljpätevyysL 24.1 KuljpätevyysL korotus 2 pvs/kerta/vuosi - luovuttaminen, kohta 27b

35 27b. ajoneuvon luovuttaminen sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jonka ammattipätevyyttä ei ole todettu asiakirjasta KuljpätevyysL 17.3 KuljpätevyysL kuljetti kuorma-autoa / linja-autoa kuljettajan vähimmäisikävaatimusten vastaisesti KuljpätevyysL 24.1 KuljpätevyysL.1 KuljpätevyysL.2 KuljpätevyysL.3 KuljpätevyysL kuljetti ajoneuvoa pitämättä ajossa mukana ammattipätevyyden osoittavaa asiakirjaa KuljpätevyysL 17.1 KuljpätevyysL

36 2. REKISTERIOTE JA MUUT ASIAKIRJAT 21. Ajoneuvon kuljettaminen pitämättä mukana rekisteriotteen 1-osaa (tekninen osa) Huom! - kotimaan liikenteessä riittää perävaunun ja vuokraajoneuvon I-osan rekisteröinnin suorittajan enintään kk aiemmin annettu oikeaksi todistettu jäljennös AjonRekA 19.2 ANL a.1 ANL auto 40 moottoripyörä 40 mopo

37 220. REKISTERÖINTI, KATSASTUS, AJOKIELTO JA AJONEUVOVERO 291. Käyttökiellossa olevan ensi- / muutosrekisteröimättömän / liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttäminen liikenteessä ANL.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä Huom - kuljettajalle rikesakko, omistajalle tai haltijalle rv - liikennekäytöstä poistetusta ilmoitus TRAFI:iin 292. Ajokiellossa olevan ajoneuvon käyttäminen liikenteessä (mainitse ajokiellon syy) ANL 4 ANL Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittamatta jättäminen omistajana / haltijana ANL 4.1 ANL (selosta laiminlyönti ja siihen liittyvät määräajat) Esimerkki: - rekisteröintitietojen muutos - lopullinen poisto 294. Muiden kuin ajoneuvoon kuuluvien rekisterikilpien / siirtomerkkien kiinnittäminen / käyttäminen (selosta miten) Esimerkki: - ajoneuvossa oli kilvet, ajoneuvoon olisi kuulunut kilvet AjonRekA 23.1 ANL a.4 ANL Rekisterikilpien peittäminen / taittaminen / kiinnittämättä jättäminen ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä (selosta miten) AjonRekA 22.2 ANL a.4 ANL Katsastamattomuuden vuoksi käyttökiellossa olevan ajoneuvon käyttäminen liikenteessä Huom! -kuljettajalle rikesakko, omistajalle tai haltijalle rv Katsastuslajit: - määräaikaiskatsastus - rekisteröintikatsastus - kytkentäkatsastus - muutoskatsastus ANL.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä 297. Valvontakatsastamattomuuden vuoksi käyttökiellossa olevan ajoneuvon käyttäminen liikenteessä Huom! - kuljettajalle rikesakko, omistajalle tai haltijalle rv ANL 5.1 ANL 9 70 auto 70 moottoripyörä

38 29. Kuljetti/omistajana/haltijana luovutti toisen kuljetettavaksi maksamattoman ajoneuvoveron vuoksi käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa AjoneuvoveroL.2-14 Huom! Asianomistajaksi ja suostumuksen antajaksi merkitään TRAFI Huom! Syyksiluettavuus kuljettajan osalta 299. Kuljetti ajoneuvoa, joka oli käyttökiellossa maksamattoman polttoainemaksun vuoksi. PolttoainemaksuL Siirtomerkkien käyttämisestä annettujen määräysten rikkominen. ei kiinnittänyt merkkejä niin, että ne ovat vaikeudetta luettavissa / käytti merkkejä siirtoluvan päätyttyä AjonRekA 3 ANL a ANL 9 4 -

39 230. AJONEUVON VIRHEELLINEN KUORMAUS 301. Tavaran / henkilöiden sijoittaminen siten, että henkilöt estivät kuljettajaa näkemästä / haittasivat ajoneuvon käsittelyä / ajoneuvon valaisin / heijastin tai kilpi peittyi AAKT 37 (tarvittaessa selosta miten) 302. Ajoneuvon kuormaaminen siten, että kuorma... - voi vaarantaa henkilöitä - vahingoittaa omaisuutta - pudota tielle - aiheuttaa muuta vastaavaa haittaa (selosta miten) Esimerkki: - kuorma oli riittämättömästi sidottu / tuettu ja vaarassa pudota tielle Ks. kuorman sitominen ja varmistaminen AAKT 47 ja 4 - henkilöauton perävaunu kuormattu siten, että vetokuulaan kohdistui noste TLL 7.1 VAK L VAK L laahata maata TLL EI - pölytä häiritsevästi - aiheuttaa muuta haittaa Huom! VAK/ADR-ajoneuvot VAK L ja 19.3 LiikMA 277/ EI 303. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen kuormaajana. TLL 7a.3-20 (selosta miten kuorma oli virheellinen ja mikä oli kuormaajan osuus siihen) - ei koske VAK-kuljetuksia - ks. TLL 7 :n vaatimukset Esimerkkejä: * sijoitti kuorman ajoneuvoon / konttiin / kuormatilaan virheellisesti - liian eteen / -taakse / -sivulle, sallittu akseli /- telimassa ylittyi - sidontapisteiden päälle, sidonta / tuenta estyi - jätti kiinnittämättä kuorman ajoneuvoon / konttiin / kuormatilaan, sidonta / tuenta puuttui / löysällä

40 304. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen kuormausohjeiden antajana. TLL 7a.3-20 (selosta miten kuorma oli virheellinen ja mikä oli kuormausohjeiden antajan osuus siihen) - ei koske VAK-kuljetuksia - ks. TLL 7 :n vaatimukset Esimerkki: - kielsi kuorman sidonnan / tuennan 305. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen kuljetuksen suorittajana. TLL 7a.4 TLL 7a.5-20 (selosta miten kuorma oli virheellinen ja mikä oli kuljetuksen suorittajan osuus siihen) - ei koske VAK-kuljetuksia - ks. TLL 7 :n vaatimukset Esimerkkejä: - käytti kuljettamiseen ajoneuvoa / josta puuttui kuorman kiinnittämiseen tarvittavat tavanomaiset välineet, sidontavyöt / ketjut, sidonta estyi, - joka turvallisuudeltaan ei soveltunut kuljetustehtävään, korin sisäpuolelta puuttui sidontapisteet, sidonta estyi, kuorma voi siirtyä kuormatilassa vaarantaen henkilöitä - jätti toimittamatta kuormaajalle oikeat / riittävät tiedot ajoneuvosta, kuormaaja ei tiennyt ajoneuvon sallittuja massoja kuormaten ajoneuvoon ylikuormaa TLL 7a Ei 30. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen tavaran lähettäjänä / kuljetuksen toimeksiantajana TLL 7a.4 (selosta miten kuorma oli virheellinen ja mikä oli lähettäjän tai toimeksiantajan osuus siihen) Ei koske VAK-kuljetuksia Esimerkkejä: - jätti toimittamatta kuormaajalle kuljetettavista tavaroista riittävät / oikeat tiedot, kuormaaja kuormasi ajoneuvoon ylikuormaa oikeiden painotietojen puuttuessa

41 307. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen valmiiksi kuormatun perävaunun / kuormatilan käyttäjänä TLL 7a.5-20 (selosta miten kuorma oli virheellinen ja mikä oli käyttäjän osuus siihen) Ei koske VAK-kuljetuksia Esimerkkejä: - käytti kuljetukseen perävaunua / kuormatilaa, joka ei soveltunut ko. kuorman kuljetukseen, siitä puuttui sidontapisteet / ei tuentamahdollisuutta, kuorma sitomatta (kontti, vaihtokori) 30. Kaupallisten kuljetusten kuormaamisesta annettujen säännösten noudattamatta jättäminen kuljettajana. ennen matkan alkamista jätti varmistamatta, että ajoneuvo on kuormattu säädösten mukaisesti. TLL 7a.2-20

42 240. HENKILÖKUORMAUS 311. Ylimääräisten henkilöiden sijoittaminen kuljettajan viereiselle istuimelle / turvavöin varustetuille istumapaikoille AAKT 3.2 TLL auto Sallittu, oli Huom! - kielto koskee vain henkilö- ja linja-autoja 312. Ylimääräisten matkustajien kuljettaminen Sallittu 1+, oli 1+ - tilapäiset 30 %:n ylitykset sallittu linja- ja ostoliikenteessä linja-autoissa AAKT 3.2 AAKT 3.1 TLL auto 0 moottoripyörä 0 mopo 313. Ylimääräisten henkilöiden kuljettaminen moottoripyörällä Sallittu 1+, oli 1+ Huom! - jos on istuin ja jalkatuet, niin sallittu 1+1, muuten sivuvaunussa saa olla enintään 2 henkilöä - L2-, L5-, L- ja L7-luokassa saa kuljettaa vain rekisteriin merkityn määrän AAKT 39.1 AAKT 39.3 TLL moottoripyörä 314. Sallittua useamman henkilön kuljettaminen moottorikelkassa tiellä / moottorikelkkailureitillä Sallittu 1+, oli 1+ AAKT 39 AAKT 41 0 auto 0 moottoripyörä 315. Luvaton henkilökuljetus ajoneuvon / hinattavan ajoneuvon tavaratilassa (selosta missä ja miten) AAKT 37 TLL auto 0 moottoripyörä 31. Henkilökuljetus traktorilla / moottorityökoneella ilman kiinteää turvallista istuinta AAKT 40 TLL auto 317. Kahta useamman henkilön kuljettaminen traktorilla / moottorityökoneella AAKT 40 TLL auto 31. Yli -vuotiaan matkustajan kuljettaminen mopolla, jota ei rekisteröintitodistuksen mukaan ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen. AAKT 39.2 TLL mopo 319. Useiden henkilöiden kuljettaminen mopolla (tarvittaessa selosta miten ja montako kuljetti) AAKT 39.2 TLL moottoripyörä 0 mopo

43 320. Koulu- ja päivähoitokuljetusten turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen (selosta miten) Esimerkkejä: - ajoneuvo merkitsemättä, kilpi/ kupu puuttui - sallittu kuljetettavien määrä ylittyi, sallittu, oli - sallittu nopeus 0 km/h, ajoi km/h Ks. taulukko 4 KoulukuljetusA auto 0 auto 140 auto 200 auto 321. Vaaraa aiheuttava henkilökuljetus siten, että matkustaja oli kokonaan / osittain ajoneuvon koritilan ulkopuolella (olosuhteet ja miten) TLL auto 322. Vaaraa aiheuttava toiminta matkustajana roikkumalla kokonaan / osittain ajoneuvon koritilan ulkopuolella (olosuhteet ja miten) Huom - sovella kohtaa 392, jos kyseessä ei ole liikenneturvallisuuden vaarantaminen TLL 3.1

44 250. TAVARAKUORMAUS HUOM! Ylikuormamaksulaki Ajoneuvon / ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvorekisteriin merkityn sallitun akseli / teli / kokonaismassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. Kuormana (mitä). AAKT 19a AAKT 30a TLL 7.2 VAK L VAK L 19.3 HUOM! ETA:n ulkopuoliset ajoneuvot AAKT 30a. HUOM! VAK-kuljetukset VAK L ja 19.3 NPS, Liukuma Kts. AAKT 20 ja 30 b :t Auton sallitun kokonaismassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. Kuormana (mitä) Huom! - koskee ns. "maksimipainon ylittämistä" Huom! ETA:n ulkopuoliset ajoneuvot AAKT 30c AAKT 21 AAKT 30c TLL 7.2 VAK L VAK L 19.3 Huom! VAK-kuljetukset VAK L ja 19.3 NPS Liukuma 333. Auton ja perävaunun yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. Kuormana (mitä) Huom! - koskee ns. "maksimipainon ylittämistä" - jos kytkentäsääntö määrää kokonaismassan = AAKT 19a AAKT 23 AAKT 30e TLL 7.2 VAK L VAK L 19.3 Huom! ETA:n ulkopuoliset ajoneuvot AAKT 30e Huom! VAK-kuljetukset VAK L ja EI 334. Moottorikäyttöisen ja hinattavan ajoneuvon kytkennästä annettujen määräysten rikkominen (selosta miten). Esim. -autoon kytketyn kuormatun varsinaisen perävaunun kokonaismassa oli yli kaksinkertainen vetoauton kokonaismassaan verrattuna. Sallittu kg, oli kg. Huom! "todelliset massat" AAKT

45 335. Traktorin ja sen perävaunun kytkentäsääntöjen salliman kytkentämassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. Kuormana (mitä) AAKT 31.2 AAKT 35 TLL Ajoneuvoyhdistelmän kytkentäsääntöjen salliman kytkentämassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. Kuormana (mitä) AAKT 31.2 TLL Moottoripyörän / mopon kytkentäsääntöjen salliman perävaunun kytkentämassan ylittäminen Sallittu kg, oli kg. AAKT 31.2 AAKT 34 TLL Moottorikelkan perävaunun kytkentäsääntöjen salliman kytkentämassan ylittäminen tiellä / moottorikelkkailureitillä AAKT 31.2 AAKT 3 Sallittu kg, oli kg. Kuormana mitä

46 20. ENIMMÄISMITAT JA MUU KUORMAUS 341. Ajoneuvoa leveämmän kuorman kuljettaminen Sallittu leveys m, oli m. Huom! - ei koske venekuljetuksia - ajoneuvon etuakselin kohdan leveydestä ylitys enintään 0,35 Huom. kohta 302 AAKT 45 TLL Auton / perävaunun sallitun leveyden / korkeuden ylittäminen Sallittu m, oli m Huom! - erikoiskuljetukset AAKT 25 AAKT 30 g TLL 7.3 Huom! - ETA:n ulkopuoliset ajoneuvot 343. Auton / perävaunun / ajoneuvoyhdistelmän sallitun pituuden ylittäminen Sallittu m, oli m Huom! - erikoiskuljetukset AAKT 24 AAKT 30f TLL 7.3 Huom! - ETA:n ulkopuoliset ajoneuvot 344. Ajoneuvon / ajoneuvoyhdistelmän edessä / takana sallittua pidemmälle ulottuvan kuorman kuljettaminen. Sallittu edessä/ takana m, oli m AAKT 45.2 TLL Ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle edessä / takana yli metrin ulottuvan kuorman uloimman osan merkitsemättä jättäminen (selosta miten) Esimerkkejä: - oli riittämättömästi merkitty - ei lainkaan merkitty AAKT 49 TLL Massaltaan sallittua painavamman kuorman kuljettaminen henkilöauton katolla Sallittu kg, oli kg HUOM. - kuorma saa olla % auton omasta massasta kokonaismassan rajoissa - kuorman sidonta, kohta 302 AAKT Tavarakuljetuksesta moottorityökoneella annettujen määräysten noudattamatta jättäminen AAKT Esimerkki: - käytti moottorityökonetta työpaikan ulkopuolella kuljetustehtäviin

47 34. Erikoiskuljetuksesta / erikoiskuljetusajoneuvoista annettujen määräysten noudattamatta jättäminen LVM 7/2012 ANL 9 ANL 9.1,1 ANL 99.2 Esim: - leveyttä osoittavat valot ja heijastimet puuttuivat / olivat puutteelliset - leveyttä / pituutta osoittava kilpi puuttui LMp 1715/92 erikoiskuljetuksista ja ek-ajoneuv Kiinteältä rakenteeltaan yli 22 metrin pituisen ajoneuvoyhdistelmän sallitun leveyden ylittäminen. sallittu 2,55 m, oli m AAKT 25.2

48 270. POLKUPYÖRÄLIIKENNE 352. Luvaton henkilökuljetus polkupyörällä (tarvittaessa selosta tarkemmin) - (yli -vuotiaan henkilön, ikä) kuljettaminen yhdelle henkilölle tarkoitetulla polkupyörällä Huom! - toista henkilöä ei saa kuljettaa ilman istuinta ja jalkojen suojuksia - kuljetti useampia henkilöitä kuin mille pyörä oli rakennettu Esimerkki: - tandem pyörällä ajoi 3 henkilöä AAKT polkupyörä 353. Valoitta ajaminen polkupyörällä pimeän / hämärän aikana / näkyvyyden ollessa sään / muun syyn vuoksi huonontunut TLL polkupyörä 354. Polkupyörällä ajaminen ajoradalla pyörätien / kulkukelpoisen pientareen asemesta TLA 1 TLL polkupyörä 355. Polkupyörällä ajaminen jalkakäytävällä ilman pakottavaa erityistä syytä TLL polkupyörä 35. Polkupyörällä ajaminen moottoritiellä / moottoritien liittymistiellä / moottoritien erkanemistiellä TLA polkupyörä Huom! - kielto koskee myös moottoriliikennetietä 357. Määräystenvastaisen polkupyörän kuljettaminen (selosta, miten määräysten vastainen) ANL 4.1 ANL polkupyörä 35. Väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen tultaessa pyörätieltä ajoradalle. TLL polkupyörä

49 20. JALANKULKULIIKENNE Huom! Liikenteen estäminen / häiritseminen jalankulkijana ks. kohta 231. Jalankulku rautatiellä, KTS kohta Punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen jalankulkijana (olosuhteet ja tilanne tarvitessa) TLA 2 TLA henkilö 32. Liikennettä ohjaavan poliisimiehen käsimerkin noudattamatta jättäminen jalankulkijana TLL henkilö 33. Poliisimiehen / (muun liikenteen ohjaajan kuin poliisimiehen) antaman ohjeen noudattamatta jättäminen jalankulkijana TLL henkilö (selosta miten) 34. Suojatien käyttämättä jättäminen jalankulkijana (suojatielle n. m) TLL henkilö 35. Varomaton suojatielle / ajoradalle astuminen jalankulkijana (selosta miten) TLL henkilö 3. Tarpeeton viivyttely ylitettäessä ajorataa jalankulkijana (tarvittaessa selosta miten) TLL henkilö 37. Jalankulku moottoritiellä / moottoritien liittymistiellä / moottoritien erkanemistiellä TLA henkilö Huom! - koskee myös moottoriliikennetietä 3. Jalkakäytävän / kulkukelpoisen pientareen käyttämättä jättäminen jalankulkijana TLL henkilö Huom! - olosuhteet, jolloin on käytettävä em. tien osia 39. Pyörätien / ajoradan reunan käyttämättä jättäminen jalankulkijana TLL henkilö Huom! - olosuhteet, jolloin on käytettävä em. tien osia 370. Huomattavan haitan aiheuttaminen jalankulkijoille - kantamalla kookasta taakkaa jalkakäytävällä - taluttamalla polkupyörää/mopoa jalkakäytävällä - kuljettamalla potkukelkkaa jalkakäytävällä - hiihtämällä/ luistelemalla jalkakäytävällä TLL henkilö

50 290. HEVOSAJONEUVOLIIKENNE 371. Moottoritien / moottoritien liittymistien / moottoritien erkanemistien käyttäminen hevosajoneuvolla TLA henkilö Huom! - koskee soveltuvin osin moottoriliikennetietä 372. Hevosajoneuvon kuljettaminen ajoradalla kulkukelpoisen pientareen asemesta TLL henkilö 373. Hevosajoneuvon kuljettaminen jalkakäytävällä / pyörätiellä ilman pakottavaa erityistä syytä TLL 1 TLL henkilö 374. Ratsastustie -liikennemerkin noudattamatta jättäminen - ratsastustie osoitettu liikennemerkillä TLA 1 TLA henkilö

51 300. ELÄINKULJETUS KÄYTT. LOMAKETTA 3 HUOM! - jokaisen yksilöinnin alkuun merkitään rikosnimikkeeksi "ELÄINKULJETUSRIKKOMUS - yksilöinnissä mainittava lisäksi: * kuljetettavat eläimet * ajoneuvolaji ja rekisteritunnukset - törkeimmät tekomuodot, RL * RL 17:14 eläinsuojelurikos * RL 17:15 lievä eläinsuojelurikos 31. Eläinkuljetusrikkomus Selosta miten Esimerkkejä: - kuljetti hevosta / nautaeläintä kuljetusvälineellä, jonka seinärakenteista aiheutui vahingonvaaraa eläimelle (L Eläintenkuljetu..1 ja 39 kohta 2) - jonka lattia oli liukas (L Eläintenkuljetuk..2 ja 39 kohta 2) - kuljetti hevosta /nautaeläintä kuljetusvälineellä, jossa eläimillä ei ollut korkeussuunnassa riittävää tilaa ja ne olivat vaarassa teloa itseään kuljetusvälineen kattoon (L Eläintenkuljetuk. 7.1 ja 39 kohta 2) EläinkuljetusL 39 EläinkuljetusL 7.1 EläinkuljetusL.1 EläinkuljetusL Harjoitti kaupallisen toiminnan yhteydessä eläinten kuljettamista hakematta eläinkuljetuslupaa EY A 1/2005 art. EläinkuljetusL 17.1 EläinkuljetusL 39,7 EläinkuljetusL Kuljetti kaupallisen toiminnan yhteydessä kotieläiminä pidettäviä hevosia / nautoja / lampaita /vuohia / sikoja / siipikarjaa hankkimatta maantieajoneuvon kuljettajan pätevyystodistusta. EläinkuljetusL 21.1 EläinkuljetusL 39, EläinkuljetusL Kuljetti eläimiä kaupallisen toiminnan yhteydessä pitämättä mukana eläinten yksilöintiasiakirjaa / lähtöpaikan- ajan, määräpaikan ja kuljetusmatkan odotetun keston sisältävää asiakirjaa EläinkuljetusL 2.2 EläinkuljetusL 39,12 EläinkuljetusL

52 35. Kuljetti henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa eläimiä. (mitä) Huom. Sallittu, jos tila riittävä ja siitä avoin yhteys matkustamoon eikä eläimelle aiheudu tarpeetonta kärsimystä. EläinkuljetusL 11 EläinkuljetusL 39,4 EläinkuljetusL Eläinten kuormaamisesta kuljetusvälineeseen annettujen säännösten rikkominen. (Selosta miten) Esim. Kuljetti eläintä jalat yhteensidottuna. EläinkuljetusL 14 EläinkuljetusL 39,5 EläinkuljetusL Kuljetti kaupallisen toiminnan yhteydessä merkinnöiltään puutteellisella maantiekuljetusvälineellä hevosta / muuta vastaavaa suurikokoista eläintä / merkintä eläimestä puuttui. EläinkuljetusL EläinkuljetusL 39,2 EläinkuljetusL Eläimen kuljettaminen tiellä aiheuttaen vaaraa/ kohtuutonta haittaa liikenteelle (mitä kuljetti ja miten) TLL 4.2

53 3. MUITA TAPAUKSIA 391. Kuljetti moottoritonta ajoneuvoa alkoholin / muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja aiheutti vaaraa toisen turvallisuudelle. RL 23:9-14 Selosta tarkemmin millä ajoneuvolla ja miten vaaransi Turvavyön käyttämättä jättäminen TLL auto 70 moottoripyörä 393. Kuljettajana / holhoojana / huoltajana sallinut lapsen matkustaa käyttämättä asianmukaista turvalaitetta. TLL C auto 70 moottoripyörä 394. Suojakypärän käyttämättä jättäminen TLL auto 70 moottoripyörä 395. Kuljettajana sallinut alle 15 v. lapsen matkustaa ilman suojakypärää TLL auto 70 moottoripyörä 39. Maastoajoneuvon käytöstä tiellä annettujen määräysten AAKT 11.1 noudattamatta jättäminen, kuljetti moottorikelkkaa tiellä / AAKT 12 hätäkatkaisin oli kiinnittämättä ajon aikana

54 320. MAASTOLIIKENNE Maastoliikennerikkomus Käytettävä lomaketta Luvaton maastoliikenne toisen maalla (selosta miten) Huom! - koskee moottorikäyttöisiä ajoneuvoja Esimerkkejä: - kuljetti puistoalueella / ulkoilualueella / urheilukentällä / (muulla maastoalueella, millä) MaastoliikL 25 MaastoliikL Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen / pysäyttäminen / pysäköinti maastossa maa-alueella ilman maanomistajan lupaa MaastoliikL 25 MaastoliikL 4.1 HUOM! - on ns. aso. rikos, jos ainoastaan yksityistä etua on loukattu - luvaton pysäyttäminen tai pysäköinti; myös pysäköintivirhemaksu mahdollinen 403. Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen maastossa siten, että teko oli omiaan aiheuttamaan ilmeistä vahinkoa / haittaa luonnolle / muulle ympäristölle / kiinteistölle / luontaiselinkeinolle / huomattavaa häiriötä asutukselle MaastoliikL 25 MaastoliikL 5.2 (selosta mitä tai minkälaista) Huom! - syyteoikeus kuten kohdassa Moottorikäyttöisen ajoneuvon luovuttaminen alle 15- vuotiaan kuljetettavaksi maastossa MaastoliikL 25 MaastoliikL.3 Huom! - yleiseltä liikenteeltä eristettyjen alueiden poikkeussäännökset 405. Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen maastossa vastoin annettua alueellista kieltoa / rajoitusta MaastoliikL 25 MaastoliikL (selosta miten) 40. Yleisen nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen maastossa MaastoliikA 14 MaastoliikL 25 Sallittu km/h, ajoi km/h Nopeus mitattu (miten) Katso taulukko Virkapukuisen / näkyvällä virkamerkillä varustetun poliisimiehen / tullimiehen / rajavartiomiehen antaman pysähtymismerkin noudattamatta jättäminen maastossa MaastoliikL 25 MaastoliikL

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK tiemerkintäpäivät 6.-7.2. 2014, Hyvinkää Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800 700 600 500

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK Tiemerkintäpäivät 12.2.2015, Tampere Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2014 800 700 600 500 400

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Rengasfoorumi 2.10.2014 Mikko Karhunen Esityksen rakenne 1) Kokonaisuudistuksen tausta 2) Liikennesäännöt 3) Seuraamukset 2 Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-124-8

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

104 Kuljetuslogistiikka. Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen

104 Kuljetuslogistiikka. Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen 104 Kuljetuslogistiikka Semifinaalitehtävät Kuorman järjestyksen muuttaminen Tehtävänä on haarukkavaunun avulla vaihtaa eturivissä olevien kahden (kuvassa numerot 1 ja 2) kuormalavan paikka kolmannessa

Lisätiedot

Mitä muistan tuoda autokouluun?

Mitä muistan tuoda autokouluun? OHJE 1 Mitä muistan tuoda autokouluun? 1. Heti kurssin alkuvaiheessa 2 Valokuvaa (jos edellisten valokuvien toimittamisesta on yli 3 vuotta) nuorison terveystodistus (enintään 5 v. vanha ) tai lääkärintodistus

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA 1 TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 31.3.2016 Uus-Urakka-hankkeen koulutustilaisuus 2 MÄÄRITELMIÄ TRAKTORI Traktori, T-luokka,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Liikenne tietyömailla Tienpitoajoneuvot 30.12.2013

Liikenne tietyömailla Tienpitoajoneuvot 30.12.2013 40 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenne tietyömailla Tienpitoajoneuvot 30.12.2013 Liikenne tietyömailla, Tienpitoajoneuvot Liikenneviraston ohjeita 40/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Ka Umpikontti Trukin käsittely ja kuormaustehtävä, A: I Lastaus II Kuorman varmistaminen ja välitarkistus, III Kuorman purkaminen I

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L. Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2002 /L Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 12 1.1 Työn lähtökohdat 12

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2011 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 KAHDESKYMMENESNELJÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 180/2011 (julkaisupäivä 2.3.2011)

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c LUPAEHDOT /2015 Voimassa 9..2015 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 9..2015 myönnetyssä

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Jälkivalaisevat kilvet 1

Jälkivalaisevat kilvet 1 Jälkivalaisevat kilvet 1 01-103 01-104 01-105 01-106 JV JV tarroitettu 200 x 100 H I 300 x 150 K L 400 x 200 L M 500 x 250 N N JV JV tarroitettu 100 x 100 G I 200 x 200 K L JV JV tarroitettu 200 x 200

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

1/6. 2 Tässä raitioliikennesäännössä raitioliikenteellä tarkoitetaan Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiellä tapahtuvaa liikennöintiä.

1/6. 2 Tässä raitioliikennesäännössä raitioliikenteellä tarkoitetaan Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiellä tapahtuvaa liikennöintiä. 1/6 HELSINGIN KAUPUNGIN RAITIOLIIKENNESÄÄNTÖ 1 Raitioliikenteessä Helsingin kaupungin alueella on sen lisäksi, mitä muussa lainsäädännössä on säädetty, noudatettava tämän raitioliikennesäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen

Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Uudet kevyet kulkuvälineet mukaan liikenteeseen Liikenne ja maankäyttö 2015 7.10.2015, Helsinki, Kuntatalo Mikko Karhunen, LVM Taustaa EU:n sääntelykehys muuttunut Toimintaympäristö muuttuu Räätälöidyt

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana)

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana) MAASEUTU JA SEUTULIIKENTEIDEN LINJA AUTOJEN KALUSTOVAATIMUKSET (LL, 20.3.) MS Maaseutuliikenne, vähimmäiskriteerit* (vain hintavertailu) Liikenteen tyypittely Maaseutumaiset olosuhteet, reitit pääosin

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Huom. Liikenteestä poisto (alkaen 06.08.2015) Tietoja ajoneuvosta Ajoneuvo: Audi A4 LIMOUSINE Sedan (AA) 4ov 1968cm3 Ajoneuvolaji: Henkilöauto Väri: Harmaa Istumapaikkojen

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014 Mika Hotti Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 11/2014 Sisällysluettelo 1. CE luokan opetussuunnitelma...

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOS Poliisit kevyen liikenteen turvana - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 28.- Jussi Päivänsalo ylikomisario ASENNE. Viisitoista vuotta bussia ajanut vantaalainen Markku

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

TUMP RATAPÄIVÄN SÄÄNNÖT

TUMP RATAPÄIVÄN SÄÄNNÖT Näiden sääntöjen tarkoitus on poistaa tarpeettomat vaaratilanteet radalla. Sääntöjen rikkoja poistetaan välittömästi radalta. Moottoriradalla harjoitteleminen on hyvää harjoitusta jokaiselle motoristille

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 730. Valtioneuvoston asetus. Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n väliaikaisesta muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 730. Valtioneuvoston asetus. Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2009 N:o 730 732 SISÄLLYS N:o Sivu 730 Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n väliaikaisestamuuttamisesta...

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA Ennakoiva ajaminen mitä se on? Muut kuljettajat ajoneuvoineen Liikenneympäristö olosuhteet Kuljettaja Ajoneuvo Kevytliikenne - Järjestää itselle Pelivaraa

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot