POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN"

Transkriptio

1 OHJE KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN PERUSTE JA ERITYINEN SYY Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista. Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Erityisen syyn tulee olla tontin tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy. Erityinen syy voi olla esimerkiksi: - uudella rantarakennuspaikalla kaavattomalla alueella: kiinteistön hyödyntäminen rantarakennuspaikkana / oma virkistyskäyttö ---- tai muutoin asemakaavan toteutumisen edistäminen - alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen edistäminen - alueen tarkoituksenmukainen käyttö - ympäristön turvallisuuden tai terveellisyyden edistäminen - määräysten tai tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen - kaupunkikuvallisten tavoitteiden edistäminen - kaupunki- tai ympäristökuvan eheyttäminen, parantaminen tai rikastuttaminen - alueelle tarpeellisen palvelutason säilyttäminen tai parantaminen - elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen - tontin tai rakennusalan tarkoituksenmukainen rakentaminen tai käyttö - asuin- tai toimintaympäristön parantaminen - olemassa olevan rakennuksen tarkoituksen mukainen käyttö tai hyödyntäminen - asuinolojen parantaminen - suojelutavoitteiden edistäminen - kulttuuri- ja luonnonolojen vaaliminen - ympäristöhaittojen ehkäiseminen - liikenneolojen parantaminen - pysäköintijärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus - teknisen huollon verkoston tarpeet; jne. (Jääskeläinen, Syrjänen Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen, Rakennustieto Oy) Hakemus pitää perustella! Mitkä ovat hakijan perustelut poikkeamislupahakemuksessa haettuun ratkaisuun. Poikkeaminen ei kuitenkaan saa: - aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuttaa luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista - vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevia tavoitteita.

2 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueet ovat määritetty Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssä, rakennusjärjestyksessä ja maanteiden ja rautateiden suoja-alueina. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Edellytyksenä suunnittelutarvealueelle rakentamisessa on: - ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ettei se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. KÄSITTELY Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaupungille. Kaupunkirakennepalvelujen kaavoitus valmistelee hakemuksesta lausunnon asiasta päättävälle kaupunkirakennelautakunnalle. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun käsittely valitusaikoineen kestää 7-10 viikkoa, joten näiden lupien tarve on syytä selvittää hyvissä ajoin ennen suunniteltua rakentamista. Kaupungin on joissain tapauksissa pyydettävä hakemuksesta viranomaislausuntoja, mikä voi pidentää käsittelyaikaa joillain viikoilla. MAKSUT Kaupunkirakennelautakunnan myöntämä lupa maksaa 520 euroa (alv 0 %). Jos päätös on kielteinen, niin silloin maksu on 260 euroa (alv 0 %). NEUVONTA YM. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus liiteasiakirjoineen jätetään joko kaupunkirakennepalveluihin, os. Muuntamontie 5 tai kaupungintalolle, os. Rantakatu 20. Hakemuksia ja neuvoja saa virka-aikana kaupunkirakennepalvelujen kaavoituksesta, os. Muuntamontie 5, Joensuu. Neuvoja antavat: - kantakaupungin asemakaava-alueet: Antti Rissanen, p , Kimmo Kymäläinen, p ja Sanna Seppänen, p Muut alueet: Vesa Huohvanainen, p HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT 1. Lupahakemus 1 kpl - Hakemuslomakkeen saa kaupunkirakennepalvelujen neuvonnasta, os. Muuntamontie 5 tai internetistä Joensuun kaupungin poikkeamista koskevalta sivulta. - Hakemuksen allekirjoittavat kaikki omistajat tai haltijat. Jos hakija toimii omistajan tai omistajien valtuuttamana, tulee hakemukseen liittää valtakirja. - Hakemuksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää perusteluihin ja erityisiin syihin sekä hankkeen keskeisiin vaikutuksiin (lomakkeen kohdat 11 ja 12). 2. Asemapiirros 2 kpl, mittakaavassa 1:500 tai 1:1000 Asemapiirros on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden mukaan. Tämän ohjeen sivulla 4 on asemapiirrosmalleja. Asemapiirroksessa on aina oltava kerrosalalaskelma kaikista rakennuksista, myös purettavista. Kerrosalalaskelma tulee esittää sekä 250 mm seinäpaksuudella että todellisin ulkomitoin.

3 Lisäksi yksi asemapiirros, joka ei saa olla A3 kokoa suurempi. Tarvittaessa asemapiirroksen mittakaava tulee sovittaa tähän. Mikäli mittakaavaa pienennetään, tulee asemapiirroksessa mainita pienennöksen mittakaava. Asemapiirroksen voi toimittaa paperisen sijaan myös PDF tiedostona suoraan asian käsittelijälle tai osoitteeseen Tässä kappaleessa ei saa olla naapureiden kuulemisia. 3. Seuraavat kohdat toimitetaan tarvittaessa - Julkisivupiirrokset vaaditaan jos poikkeaminen koskee kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita (esim. kerrosluku, julkisivumateriaali jne.). - Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta, jos kysymys on vuokrauksesta yksityiseltä, omistus on kestänyt alle vuoden tai kaupungin tontin hallinta on alle 3 kk. Muissa tapauksissa tieto on saatavissa kiinteistörekisteristä eikä hakijan tarvitse sitä toimittaa. - Uuden rakennuspaikan ollessa kaavattomalla alueella, tulee kaavoitukseen toimittaa valokuvia rakennuspaikan maastosta ympäristövaikutusten arvioimiseksi. - Muut asiaa selventävät asiakirjat: valokuvat, selvitys jätevesien käsittelystä, jos rakennuspaikka ei liity yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspiirustuksia, mikäli poikkeusta ei voida yksiselitteisesti kuvata asemapiirroksessa. Huom! Hakemukseen tarvittava kaava- ja kartta-aineisto liitetään kaavoituksessa hakemukseen. Niiden kulut sisältyvät poikkeamisluvan hintaan. 4. Naapureiden kuuleminen Naapureita on aina kuultava hakemuksesta. Hakija voi liittää hakemukseen selvityksen, että naapurit tai osa naapureista on tietoisia hakemuksesta sekä heidän mahdollisesta kannastaan hakemukseen. Naapureiden kuulemiselle on paikka hakemuslomakkeen sivulla 4. Jos hakija kuulee itse naapurit, on naapurien allekirjoitukset otettava myös yhteen asemapiirrokseen (kohtien 2 ja 3 lisäksi), jonka ei tarvitse olla mittakaavassa (enintään A3 kokoinen). Jos naapurikiinteistöllä on useita omistajia tai haltijoita, heidät kaikki on kuultava. Jos kaupunki kuulee naapurit, siitä peritään taksan mukainen maksu. Maksu on 47 euroa (alv 0 %), jos kuultavia naapureita on 1 2. Kolmannen ja sitä seuraavien kuultavien naapureiden osalta korvaus on 18,50 euroa (alv 0 %) kutakin kuultavaa kohti, kuitenkin enintään 139,50 euroa yhtä lupa-asiaa kohti (alv 0 %). Jos kaupunki kuulee naapurit, kuuleminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä noin 3 viikkoa. Tämän ohjeen loppuosassa on esimerkkipiirroksia kuultavista naapureista sekä lakimääritelmä naapureista. Joissakin tapauksissa on syytä kuulla myös muita asianomaisia. Tällöin kuuleminen edellyttää kuuluttamista, jonka hakija maksaa. Näissä tapauksissa kaavoitus ottaa yhteyttä hakijaan. Kun hakemuksen mukainen rakennuspaikka rajoittuu maantiehen, kaupunki kuulee Pohjois-Savon ELY-keskusta naapurina sekä pyytää samalla viranomaislausunnon. 5. Liittymälupa Mikäli rakennuspaikalle tarvitaan uusi liittymä maantieltä, on haettava liittymälupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Liittymälupaa voi hakea sähköisesti ELY-keskuksen internet-sivuilta tai lähettämällä hakemuksen sähköpostilla tai postilla Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, Tampere.

4 6. Laskutustietolomake Laskutustietolomakkeen saa kaupungin internet-sivuilta tai kaupunkirakennepalvelujen neuvonnasta. PÄÄTÖS Päätös toimitetaan postitse luvan hakijalle ja se laskutetaan erillisellä laskulla. Rakennuslupaa varten on tilattava lainvoimaisuustodistus Itä-Suomen hallinto-oikeudelta valitusajan loputtua.

5 (12) (413)

6

7