LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS LIITE 6.9. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS LIITE 6.9. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA LIITE 6.9. LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

2 LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS , SALO VISIOITA TULEVAISUUTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KATSE KOHTI VUOTTA 2025 Teknologian kehitys, palveluiden merkityksen kasvu sekä globalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia luoville aloille. Monialaisen tutkimuksen edistäminen, työkalujen ja mittareiden kehittäminen sekä asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää. Arvostuksen kohottamiseksi asioita on tehtävä isosti. Tehdään Varsinais-Suomeen luovien alojen SLUSH-tapahtuma. Kärkiosaaminen ja erikoistuminen auttavat alueita profiloitumaan. Ymmärretään yhteistyön merkitys julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Verkostot sekä yritys- ja osuuskuntatoiminta nähdään mahdollisuutena. Yrittäjyysedellytyksiä vahvistetaan ja taide ja kulttuuri nähdään laajemmin hyvinvoinnin tuottajana. ASENTEISIIN VAIKUTTAMINEN Kiinnostus kulttuuriin alkaa kotikasvatuksesta. Tarjotaan kulttuurielämyksiä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulujen taideopetusta lisätään. Lasten pitää saada taideopetusta riittävästi kouluissa, samoin yrittäjyyskasvatusta. Ymmärretään, että palvelut ja tuotteet tuovat kulttuurialalle lisäarvoa. Koulussa on riittävästi taidekasvatusta ja kulttuurielämyksiä, jolloin lapsista kasvaa myös kulttuuria ymmärtäviä ja luovia osaajia, jotka osaavat myös tulevaisuudessa kuluttaa kulttuuripalveluita. YRITTÄMISEN EDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN JA ESTEIDEN POISTAMINEN Yhteiskunnan pitää luoda mahdollisuuksia ja madaltaa huomattavasti kynnystä yrittämiseen. Alkaville uusille yrityksille pitää antaa starttitukea. Uusi yrittäjä ei saa pudota toimeentuloloukkuun niin kuin nyt tapahtuu. Otetaan mallia Englannista, jossa yrityksen perustaminen on helppoa. Tuetaan uusia yrittäjiä verotuksen keinoin ja yrityksen perustamiskuluja vähentämällä. Ymmärretään, että kulttuuriin kannattaa panostaa. Luovat alat synnyttävät uutta elinkeinotoimintaa. YHTEISTYÖN JA VERKOSTOJEN MERKITYS Ymmärretään verkostomaisen työskentelyn mahdollisuudet erityisesti pienille yrittäjille. Tehdään yhteistyötä eri elinkeinojen ja toimialojen kanssa. Tuottajat ovat taiteen ja liike-elämän yhdistäjiä ja sitouttajia. Kokemuksellisuus tuotteistetaan kansainvälisille markkinoille esimerkiksi matkailusovelluksina, joissa yhdistyvät matkailu ja ict sekä kokemuksellisuus tuotteistettuna osaamisena. Lisätään luovuutta perinteisille toimialoille korostamalla kokemuksellisuutta. UUDET YRITTÄMISEN MUODOT Uudistuneen osuuskuntalain avulla osuuskunnat pystyvät entistä helpommin ottamaan vastaan ulkopuolista rahoitusta. Hyödynnetään uudistunutta osuuskuntamallia. Vuonna 2015 Varsinais-Suomi on luovan talouden keskus. Animaatioala on yksi luovan talouden kärkialoista Varsinais-Suomessa. Kulttuurihyvinvointi nähdään kunnissa kärkenä. Maakunnassa ymmärretään ja tunnustetaan luovuuden taloudellinen ja henkinen merkitys. Maakunnassa tinkimättömyys on tekemisen tapa. 2 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

3 LUOVIEN ALOJEN UUDET YHTEISTYÖMUODOT JA TAVOITTEET Maakunnassa on poikkisektoraalista yhteistyötä ja rajoja rikotaan. Uudenlaiset työn tekemisen tavat ja muodot on sisäistetty. Maakunnan viranomaiset ovat tietoisia luovan sektorin kehityksestä, jolloin monipuolinen ammatillinen toiminta sekä uudenlaiset ansaintalogiikat ovat sallittuja. Maakunnassa kulttuuri meets business. Käytössä on verokannustimia taiteen tukijoille. Liike-elämä kaipaa luovuutta ja luovat alat tarvitsevat liiketoimintaosaamista. Taiteilijan rooli on muuttunut: taiteen tekemistä osataan soveltaa monialaisesti. Taiteilijat ovat yrittäjiä, joilla on laajat kontaktit yritysmaailmaan. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Kolmas sektori ja kaupunkikoneisto sekä viranomaiset, yritykset ja elinkeinoelämä tekevät yhteistyötä. Oikea asenne (ja asennekasvatus) mahdollistavat yhteistyön. Lahjoitukset maakunnan kulttuurilaitoksiin ovat mahdollisia. TOIMENPITEET (KULTTUURI JA MATKAILU) TUOTTEET JA PALVELUT Maakunnassa tuotetaan kansainvälisiä vientituotteita ja laadukkaita lähipalveluita. Maakunnassa on paikallistaiteen ja -kulttuurin suoramyyntiä lähiruokapalvelujen tavoin. Maakunnassa ymmärretään kulttuuria ympäröivien palveluiden merkitys (kulttuurikokemuksen yhteydessä majoitus, ruokailut, liikkuminen, ostokset ym.). Maakunnan palvelu- tai tuotepaketit ovat huippuunsa hiottuja. Tuotekehitystä tehdään yhteisesti eri toimialojen kesken. Maakunnallinen toimintarakenne tukee yrittäjyyttä, StartUpp:ien syntymistä, tuotekehitystä, markkinointia ja yhteistyötä. Maakunnassa tehdään aktiivista kasvatustyötä, jotta esityksiin ja tapahtumiin saadaan uutta yleisöä. Maakunnassa ymmärretään niche-ajattelu. Taiteilija voi erikoistua entistä kapea-alaisempaan osaamiseen, jolle löytyy yleisöä tai ostajia kansainvälisiltä markkinoilta, big picture. YRITYSTOIMINTA JA OSUUSKUNNAT Yritystoiminnan aloittamisen kynnys on matala. Uusi yrittäjä ei jää yrityksen perustamisvaiheessa toimeentuloloukkuun. Osuuskunnat ovat yksittäisten taiteilijoiden tuotteistajia ja toimivat taidevälittäjinä yritysten suuntaan. Yritysten ja osuuskuntien palveluprofiileja kehitetään jatkuvasti, myynti- ja erottautumistaidot ovat kunnossa. Yrittäjät ja osuuskuntien jäsenet toimivat ammattimaisesti, vetäjät ovat ammattilaisia. Hyödynnetään osuuskuntien luovan yhteisön voima ja yhteisöllisyys. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND 3

4 KULTTUURITUOTTAJAT Taiteilijat toimivat museoiden ja näyttelyiden visualisoijina (ammattilaisten monialaisuus). Eduntainment (viihde+koulutus) on käytössä oleva palvelumalli. Kulttuurituottajat ja välittäjät saavat palveluistaan palkkaa. Kolmannella sektorilla toimii ns. kiertäviä kulttuurituottajia, joiden palveluita julkinen sektorikin ostaa. YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN Tarjotaan korkeakoulutasoista koulutusta myös jatkokoulutukseen. Taiteilijat osallistuvat koulutukseen ja tarjoavat palveluja kunnille. Taiteilijat osallistuvat hyvinvointihankkeisiin. Yhteisötaiteellista osaamista lisätään erityisesti kulttuurihyvinvointi-akselilla. Järjestetään Varsinais-Suomeen Slush-tapahtuma, joka kerää taiteilijat, luovan alan yrittäjät, rahoittajat ja päättäjät yhteen herättämään kansainvälistä huomiota. Lisätään koulutuksella luovien alojen toimijoiden (yhteis)markkinointi-, liiketoiminta- ja talousosaamista. KASVATUS Vahvistetaan lasten sivistystä sekä sosiaalisia taitoja ja keskustelutaitoja. Visuaalinen ajattelu alkaa nuorena. Olemme vauvasta vaariin kulttuurin kuluttajia. TILAT JA YHTEISÖLLISYYS Tuodaan eri kulttuurijärjestöjä yhteen. Rakennetaan luovien alojen esittäytymiseen soveltuva kaikkien kaupunkilaisten olohuone, jossa yhteistyötä voidaan tehdä kaupunkilaisten, kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Olemassa olevat kirjastot ja kylätalot soveltuvat tähän toimintaan. Vahvistetaan yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Avataan verkostot, joiden kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä kehen tahansa uusien asioiden ideoimiseksi. TAIDETTA IHMISTEN LUOKSE Viedään kulttuuria käyttäjän luo, ei aina toisin päin. Pidetään yllä ja esillä prosenttitaideperiaatetta. Luodaan valotaidetta kaupunkeihin, valaistaan yksittäiset rakennukset, puut, elävöitetään katuvalaistusta. Netistä löytyy mm. videoita, joissa on taiteilija- ja tapahtumaesittelyjä. KOLMAS SEKTORI JA AMMATTILAISUUS Ammattilaisuus versus harrastelijat. Harrastajateattereissa palkka ei ole vain rahaa, vaan myös haasteista suoriutumisen luomaa iloa. Projektit työllistävät, mutta hanke on vain väline, jonka pitää johtaa yrittäjyyteen. 4 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

5 RESURSSIVIISAUS Hyödynnetään olemassa olevat resurssit ja tilat sekä kulttuuriperinnettä. Varsinais-Suomi on edelläkävijä, innovatiivinen, kansainvälinen ja vetovoimainen maakunta. Alue on myös edelläkävijä taiteen ja muiden alojen innovatiivisessa ja produktiivisessa vuoropuhelussa, törmäyttämisessä. On kehitetty laadukkaita kulttuuripalveluita - Turku veturina Alueen houkuttelevuus myös asuin- ja työssäkäyntipaikkana kasvaa. Turussa on kansainvälinen, elinvoimainen ja dynaaminen taidealan koulutus- ja tutkimuskeskittymä. Luova toimiala ja kulttuuri tuovat aineettoman arvonluonnin kautta merkittävän panoksen alueelle ja koko elinkeinoelämälle. Taiteellinen osaaminen ja luovuus ovat siirtyneet sivusta työn tekemisen keskiöön. Taiteen ja kulttuurin vientituotteet ovat korkealaatuisia. Alueella on monipuolinen kulttuurikenttä, joka rikastuttaa, työllistää ja luo hyvinvointia. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND 5

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 LIITE 6.8. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT MATKAILU,

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua?

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? TARTUN TOIMEEN! retki taidenäyttelyyn Turun taidemuseoon enemmän taideryhmiä / spontaaneja luovia virikehetkiä

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI 1 Helsinki, 2014 Musiikkipedagogista yrittäjäksi - esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Työryhmä: Raija Grahn, Jaana

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA

T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA 2 Huippuosaaminen on valinta Aina voi odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuuttaan voi rakentaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma T:mi Kulturellis Kulttuurin markkinointi- ja suunnittelupalvelu Ulla Viskari-Perttu 31.3.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Yrittäjyys ja tuotteistaminen 2/2 Lehtori

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot