Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi"

Transkriptio

1 Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

2 Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Liitteet Sopimus työssäoppimisesta 2 Suunnitelma opiskelijan työssäoppimisesta 3 Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta 4 Arviointilomake 5 Näyttötodistusmalli 38-2

3 Johdanto Olemme tehneet tämän näyttöoppaan auttamaan näyttöjen arvioijia työpaikoilla. Oppaassa on kerrottu näyttöjärjestelmän periaatteet, yhteys opetussuunnitelmiin, käytännön järjestelyt ja arviointi. Mikä on ammattiosaamisen näyttö? Näyttö on työtilanne tai työprosessi. Sen suunnittelevat koulutuksen järjestäjä ja työelämä yhdessä. Opiskelija osoittaa näytössä, kuinka hän on saavuttanut keskeisen ammattitaidon. Näyttö on osa opiskelijan arviointia. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näytöt annetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä, joskus harvoin myös oppilaitoksessa. Miksi näyttö? Näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Näytöillä saadaan koulutus vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia ja varmistetaan koulutuksen laatu. Näytöt edellyttävät työelämän ja opettajien tiivistä yhteistyötä. Millaisia opiskelijoita? Opiskelijat tulevat suorittamaan näyttöjä ensimmäisen opiskeluvuoden neljän viikon mittaisen työssäoppimisjakson aikana, toisen opiskeluvuoden kuuden viikon työssäoppimisjakson aikana ja kolmantena vuonna 12 viikon työssäoppimisjakson yhteydessä. Näytöt tuovat tavoitteellisuutta opiskeluun ja lähentävät sitä työelämään ja käytäntöön. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Yo-pohjaiset opiskelijat suorittavat kaikki työssöoppimisjaksot ja näytöt kahden lukuvuoden aikana. Tervetuloa - näytöt haastavat myös työyhteisön oppimaan! 3

4 Ohjeistus Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset. Näytöissä oppilaitoksen ja työelämän edustajat yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opiskelijan työtilanteita. Opiskelija antaa näytöt opintojensa aikana kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Opiskelija antaa näytöt pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana, jotta hän pääsee osoittamaan osaamistaan aidossa työympäristössä. Vaikeasti toteutettavat näytöt, näyttöjen täydentämiset tai hylättyjen näyttöjen uusinnat opiskelija voi tehdä myös oppilaitoksessa. Opiskelijan näkökulma Ammatilliset näytöt tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta ja lisäävät opiskelun työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka tehdään yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa näyttötodistuksen, jota hän voi hyödyntää esimerkiksi työnhakutilanteissa. Todistuksessa on arvosanan lisäksi selvitetty opiskelijan tekemät näytöt sekä näytönantopaikan nimi. Opettajan näkökulma Näytöt edellyttävät opettajien ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Näytöt auttavat osaltaan opettajia ylläpitämään ammattitaitoaan ja opetus ohjautuu muuttuvan työelämän tarpeiden suuntaiseksi. Opetus, joka on jaksotettu laajoiksi työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi, tukee näyttöjä. Näytöillä opettaja saa tietoa opiskelijoiden oppimistuloksista ja tämän avulla voi päätellä opetuksen riittävyyden ja työelämän näkökulmasta relevantin osaamisen. Työpaikkaohjaajan näkökulma Työelämän edustajille ja työpaikkaohjaajille näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Työpaikkaohjaaja voi vaikuttaa alalle valmistuvan opiskelijan ammatilliseen osaamiseen ja opiskelijan saaman koulutuksen työelämävastaavuuteen. 4

5 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu Näyttöjen suunnittelussa huomioidaan työpaikkojen olosuhteet ja jokaisen työpaikan kohdalla selvitetään, mitä osaamista työpaikalla on mahdollista näyttää. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit ovat tutkinnon osittain kaikille opiskelijoille samat, mutta työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ratkaisevat, miten kattavasti ne voidaan työpaikalla näyttää ja arvioida. Yhdessä työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija sopivat näytössä tehtävästä työstä, sen arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Opiskelija kirjaa näytöistä tehdyt suunnitelmat omaan näyttösuunnitelmaansa. Ammattiosaamisen näyttöjen kesto riippuu työstä tai työtehtävistä. Suunnittelussa huomioidaan, että näyttöjen annon aikana on mahdollista luontevasti arvioida osaamista. Opiskelijan osaaminen on varmistettava ennen näyttöön osallistumista. Näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja tai vastaavasti arvioija voi opastaa opiskelijaa. Opiskelijan tulee tiedostaa, että ohjaus vaikuttaa ammattiosaamisen näytön arviointiin. Suunnittelu - toteutus - arviointi 5

6 Ammattiosaamisen näyttöjä ohjaavat säädökset: Laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan (L601/2005; L602/2005; A603/2005) Ammattiosaamisen näytöt on otettu käyttöön elokuussa 2006 opintonsa aloittaneille ryhmille. Näyttöjaosto Näyttötoimintaa valvomaan on perustettu koulutuksenjärjestäjäkohtainen näyttöjaosto, johon kuuluvat edustajat työelämästä ja oppilaitoksesta sekä opiskelijoista. Näyttöjaosto hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat, valvoo näyttötoimintaa, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista ja käsittelee kaikki opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Näytön arvioijat Arvioinnin suorittavalta työpaikkaohjaajalta vaaditaan koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavoin hankittu alan osaaminen ja ammattitaito. Näyttösuunnitelma Opiskelija tekee näyttösuunnitelman ennen näytön alkua. Opiskelija kirjaa näyttösuunnitelmaan lähtötasonsa ja konkreettisen toimintansa näytön aikana. Opiskelija valitsee näytön arviointikriteeristöstä oman tavoitetasonsa eli tavoitteleeko hän tyydyttävän, hyvän vai kiitettävän tasoista osaamista. Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja auttavat opiskelijaa näyttösuunnitelman laadinnassa. Työssäoppimispaikassa varmistetaan, että opiskelijalla on edellytykset näytön läpäisemiseen. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle annetaan tarvittaessa enemmän ohjausta näyttösuunnitelman laadintaan. Näyttösuunnitelman hyväksyy työpaikkaohjaaja. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin ajankohta sovitaan etukäteen. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja valmistautuvat arviointiin täyttämällä arviointilomakkeen (liite 4). Ammattiosaamisen näytön arvosana perustuu työpaikkaohjaajan ja opettajan arviointiin. Opiskelija arvioi oman osaamisensa. Näytöt arvioidaan asteikolla T1 K3. Lopullinen arvosana muodostetaan arvioinnin kohteista yhdessä neuvotellen. Ammattiosaamisen näytön arviointi kohdistuu Työprosessin hallintaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallintaan Työn perustana olevan tiedon hallintaan ja Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. 6

7 Arvioinnin kohteessa elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioidaan seuraavat neljä avaintaitoa: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeen allekirjoittavat opiskelijan työpaikkaohjaaja(t), opiskelija ja ohjaava opettaja. Tutkintotodistus Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä Näyttötodistuksen allekirjoittaa näyttöjaoston puheenjohtaja Päättötodistuksen allekirjoittaa oppilaitoksen koulutusjohtaja ja ryhmänohjaaja Päättötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat näyttöjen perusteella Tutkintotodistusta ei voi saada, jos jokin ammattiosaamisen näytöistä on suorittamatta Näyttötodistus Näyttötodistus sisältää vain ammatillisten opintojen tutkinnon osat. Näyttötodistuksessa on lyhyt kuvaus opiskelijan antamista näytöistä, näyttöpaikan nimi ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Ammattiosaamisen näytöt ovat yksi tapa, jolla osaamisen vastaavuus opetussuunnitelman ammatillisten opintojen tavoitteisiin ja vaatimuksiin voidaan Aikaisempien tietopuolisten opintojen pohjalta ammattiosaamisen näytöistä ei voi saada osaamisen tunnustamista. Arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aina opiskelija, työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Näytöstä arvioidaan kunkin ammatillisen opintokokonaisuuden keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelijan antama näytön osaaminen ei saa kaventua pelkästään työtehtävien suorittamiseen. 7

8 Päällekkäistä arviointia tulee karsia myös työssäoppimista arvioitaessa, jonka vuoksi työssäoppiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikkia arvioinnin kohteita ei arvioida kaikissa ammattiosaamisen näytöissä. Arvioitavina ovat ne kohteet, joista pystytään tekemään luotettavia havaintoja näyttöä seuraamalla. Opiskelijalle voidaan tehdä arviointia täydentäviä kysymyksiä. Yleiset arviointikriteerit arviointikohteittain Kiitettävä K3 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä. Hän arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään. Opiskelija ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristönsä ja oman työnsä osana sitä. Hän työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen. Hän etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin annettuja työtehtäviä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Lisäksi arvioidaan Elinikäisen oppimisen avaintaidoista seuraavia arvioinnin kohteita oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Hyvä H2 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee oman työnsä, arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti. Opiskelija ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja työskentelee siten, että yön lopputulos sisältää työtehtävän eritysvaatimuksia, etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen ja tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti. 8

9 Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. Tyydyttävä T1 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Opiskelija arvioi työnsä onnistumista, toimii tututuissa työtehtävissä ja työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti. Opiskelija noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa tai soveltamisessa. Arvosana ja arviointiaineisto Mukautettujen tavoitteiden mukaisesti opiskelevalla opiskelijalla sekä näyttö että arviointi tehdään mukautettujen kriteerien perusteella. Valmis arviointiaineisto säilytetään oppilaitoksessa, jossa arviointilomakkeet säilytetään kuusi kuukautta arvosanan antamisesta ja arvioinnin yhteenvetolomake säilytetään pysyvästi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella. Arvosanasta päättävät opintojen opetuksesta vastaavat opettajat yhdessä. Näytön uusiminen, arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaisu Opinto- näyttö- tai tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi 14 päivän kuluessa hakea kirjallisesti arvioinnin oikaisua näyttöjaostolta. Näyttöjaosto hylkää oikaisupyynnön tai voi velvoittaa suorittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen. Näyttöjaoston päätös on lopullinen eikä päätöksestä voi enää pyytää oikaisua. 9

10 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 10

11 11

12 A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu, 20 ov Asiakaspalvelun näyttö Näytön toteutus Asiakaspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 3 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu Toimistotehtävien hoitaminen Laskutoimitukset Säädösten ja sopimusten noudattaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 12

13 Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa palvelutilanteissa. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan vaihtelevissa tilanteissa. Tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tavanomaisissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii ohjattuna työympäristön toimivuudesta. Palvelee ohjatusti asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tutuissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset. 13

14 B) Asiakaspalvelun ja myynnin näytöt 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Kaupan palvelun ja myynnin näyttöjen toteutusajankohdat 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näyttö: Kaupan palvelu ja myynti *) 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Visuaalinen myyntityö Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tuoteneuvonta Sähköinen kaupankäynti *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin. Näytön toteutus Kaupan palvelu ja myynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 5 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakkaita ja myy (hoitaa maksutapahtuman ja jälkitoimet) seuraa myynnin kehitystä 14

15 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito Asiakaspalvelu ja myynti Kielitaito Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Toimii joustavasti ja itsenäisesti kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan. Pyrkii ehkäisemään aktiivisesti hävikin syntymistä. Osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Hyvä H2 Toimii kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden mukaan. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Ehkäisee hävikkiä ohjeiden mukaan. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Tyydyttävä T1 Toimii kaupan palveluprosessin yhdessä työpisteessä. Esittelee ja tarjoaa asiakkaalle tuotevalikoiman tuttuja tuotteita ja palveluja. Toimii kaupan tavanomaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Osallistuu ohjattuna tuotevastuualueensa hoitamiseen. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan. Ehkäisee ohjattuna hävikin syntymistä. Toimii ohjattuna kassalla. 15

16 4.2.3 Visuaalinen myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta10 ov Näytön toteutus Visuaalisen myyntityön (20 ov), Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen (10 ov) sekä Tuoteneuvonnan (10 ov) näytöt annetaan tekemällä yksi laaja ja kokoava näyttö. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä työssäoppimispaikan kanssa jonkin tuotteen tai tuoteryhmän (tai palvelun) osalta markkinointikampanjan. Kampanja voidaan toteuttaa opiskelijan toteuttamana itsenäisenä kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi vastata jo olemassa olevan kampanjan tai sen osan käytännön toteutuksesta. Kampanjan suunnittelu aloitetaan laatimalla lyhyt ja tiivis kampanjasuunnitelma, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 1 Lähtökohta (yritys, tuote, palvelu, asiakaskohderyhmä) 2 Tavoitteet 3 Markkinoinnin toimenpiteet (viestintä ja mainonta) 4 Kustannusbudjetti (karkealla tasolla) 5 Aikataulu 6 Seurannan toteutus. Toteutusvaiheessa opiskelija huolehtii kampanjatuotteiden myyvästä esillepanosta. Kampanjatuotteiden esittely ja myynti kuuluvat myös opiskelijan tehtäviin. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan tuottaa asiakasinformaatiota seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä suunnittelee ja valmistelee tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteita esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankinnassa ja käytössä seuraa työnsä tuloksellisuutta laatii tarjouksia ja vastaanottaa tilauksia 16

17 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Asiakasinformaation tuottaminen Kampanja- tai toimenpidesuunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu Esittely ja neuvonta Myynti Tilausten vastaanottaminen Työn tuloksellisuuden seuranta Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Materiaalin hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti. Käyttää itsenäisesti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille elämyksellisiä ja vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä sekä soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee ja toteuttaa esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen luovasti huomioiden myös myyvän esillepanon. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä ja soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen ja huolehtii myös esillepanosta. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii muuttuvissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää ohjatusti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintä välineitä. Laittaa esille kokonaisuuden tuoteryhmästä. Suunnittelee ohjattuna esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen. Huolehtii ohjattuna myös esillepanosta. Muuttuvissa tilanteissa tarvitsee tukea. 17

18 4.5.2 Sähköinen kaupankäynti 10 ov Näytön toteutus Sähköisen kaupankäynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla, jos työpaikka tarjoaa tähän mahdollisuuden. Toissijaisena vaihtoehtona on suorittaa aiheeseen liittyvä näyttötehtävä oppilaitoksessa. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Oppilaitosnäytön arvioi opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta Verkkokaupan ylläpito Kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta Asiakaspalvelu Maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja itsenäisesti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. 18

19 Hyvä H2 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja. Toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Opiskelija valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää ohjatusti verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä. Tarvitsee muuttuvissa ja valintatilanteissa tukea ja ohjausta. 19

20 C) Talous- ja toimistopalvelujen näytöt 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Talouspalvelut *) Toimistopalvelut 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Kirjanpito sekä yksi seuraavista Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yritysverotus Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Työvälineohjelmien käyttö Rahoituspalvelut *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin Talouspalvelut Näytön toteutus Talouspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla taloushallintoon liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisen loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. kuukauden kirjaukset, kuukauden palkat), jolloin työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen palkan 20

21 laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa Työn perustana olevan tiedon hallinnasta on näytöllä osoitettava vähintään työskentely yhdessä edellä mainitussa työtehtävässä Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää vaihtuvissa tilanteissa oma-aloitteisesti tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Hyvä H2 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää tavanomaisissa tilanteissa tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Tyydyttävä T1 Opiskelija noudattaa organisaation ohjeistuksia sekä ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää ohjattuna tiedostot, dokumentit tai tositteet käsittelyä varten. Opiskelija laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä 21

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi/ Ekocenter Käytettävät koneet/laitteet: Maksupääte Kassakone Tietokone Tulostin Puhelin Tarrahinnoittelukone Hinnoittelupyssy

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot