Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi"

Transkriptio

1 Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

2 Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Liitteet Sopimus työssäoppimisesta 2 Suunnitelma opiskelijan työssäoppimisesta 3 Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta 4 Arviointilomake 5 Näyttötodistusmalli 38-2

3 Johdanto Olemme tehneet tämän näyttöoppaan auttamaan näyttöjen arvioijia työpaikoilla. Oppaassa on kerrottu näyttöjärjestelmän periaatteet, yhteys opetussuunnitelmiin, käytännön järjestelyt ja arviointi. Mikä on ammattiosaamisen näyttö? Näyttö on työtilanne tai työprosessi. Sen suunnittelevat koulutuksen järjestäjä ja työelämä yhdessä. Opiskelija osoittaa näytössä, kuinka hän on saavuttanut keskeisen ammattitaidon. Näyttö on osa opiskelijan arviointia. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näytöt annetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä, joskus harvoin myös oppilaitoksessa. Miksi näyttö? Näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Näytöillä saadaan koulutus vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia ja varmistetaan koulutuksen laatu. Näytöt edellyttävät työelämän ja opettajien tiivistä yhteistyötä. Millaisia opiskelijoita? Opiskelijat tulevat suorittamaan näyttöjä ensimmäisen opiskeluvuoden neljän viikon mittaisen työssäoppimisjakson aikana, toisen opiskeluvuoden kuuden viikon työssäoppimisjakson aikana ja kolmantena vuonna 12 viikon työssäoppimisjakson yhteydessä. Näytöt tuovat tavoitteellisuutta opiskeluun ja lähentävät sitä työelämään ja käytäntöön. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Yo-pohjaiset opiskelijat suorittavat kaikki työssöoppimisjaksot ja näytöt kahden lukuvuoden aikana. Tervetuloa - näytöt haastavat myös työyhteisön oppimaan! 3

4 Ohjeistus Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset. Näytöissä oppilaitoksen ja työelämän edustajat yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opiskelijan työtilanteita. Opiskelija antaa näytöt opintojensa aikana kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Opiskelija antaa näytöt pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana, jotta hän pääsee osoittamaan osaamistaan aidossa työympäristössä. Vaikeasti toteutettavat näytöt, näyttöjen täydentämiset tai hylättyjen näyttöjen uusinnat opiskelija voi tehdä myös oppilaitoksessa. Opiskelijan näkökulma Ammatilliset näytöt tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta ja lisäävät opiskelun työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka tehdään yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa näyttötodistuksen, jota hän voi hyödyntää esimerkiksi työnhakutilanteissa. Todistuksessa on arvosanan lisäksi selvitetty opiskelijan tekemät näytöt sekä näytönantopaikan nimi. Opettajan näkökulma Näytöt edellyttävät opettajien ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Näytöt auttavat osaltaan opettajia ylläpitämään ammattitaitoaan ja opetus ohjautuu muuttuvan työelämän tarpeiden suuntaiseksi. Opetus, joka on jaksotettu laajoiksi työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi, tukee näyttöjä. Näytöillä opettaja saa tietoa opiskelijoiden oppimistuloksista ja tämän avulla voi päätellä opetuksen riittävyyden ja työelämän näkökulmasta relevantin osaamisen. Työpaikkaohjaajan näkökulma Työelämän edustajille ja työpaikkaohjaajille näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Työpaikkaohjaaja voi vaikuttaa alalle valmistuvan opiskelijan ammatilliseen osaamiseen ja opiskelijan saaman koulutuksen työelämävastaavuuteen. 4

5 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu Näyttöjen suunnittelussa huomioidaan työpaikkojen olosuhteet ja jokaisen työpaikan kohdalla selvitetään, mitä osaamista työpaikalla on mahdollista näyttää. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit ovat tutkinnon osittain kaikille opiskelijoille samat, mutta työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ratkaisevat, miten kattavasti ne voidaan työpaikalla näyttää ja arvioida. Yhdessä työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija sopivat näytössä tehtävästä työstä, sen arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Opiskelija kirjaa näytöistä tehdyt suunnitelmat omaan näyttösuunnitelmaansa. Ammattiosaamisen näyttöjen kesto riippuu työstä tai työtehtävistä. Suunnittelussa huomioidaan, että näyttöjen annon aikana on mahdollista luontevasti arvioida osaamista. Opiskelijan osaaminen on varmistettava ennen näyttöön osallistumista. Näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja tai vastaavasti arvioija voi opastaa opiskelijaa. Opiskelijan tulee tiedostaa, että ohjaus vaikuttaa ammattiosaamisen näytön arviointiin. Suunnittelu - toteutus - arviointi 5

6 Ammattiosaamisen näyttöjä ohjaavat säädökset: Laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan (L601/2005; L602/2005; A603/2005) Ammattiosaamisen näytöt on otettu käyttöön elokuussa 2006 opintonsa aloittaneille ryhmille. Näyttöjaosto Näyttötoimintaa valvomaan on perustettu koulutuksenjärjestäjäkohtainen näyttöjaosto, johon kuuluvat edustajat työelämästä ja oppilaitoksesta sekä opiskelijoista. Näyttöjaosto hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat, valvoo näyttötoimintaa, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista ja käsittelee kaikki opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Näytön arvioijat Arvioinnin suorittavalta työpaikkaohjaajalta vaaditaan koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavoin hankittu alan osaaminen ja ammattitaito. Näyttösuunnitelma Opiskelija tekee näyttösuunnitelman ennen näytön alkua. Opiskelija kirjaa näyttösuunnitelmaan lähtötasonsa ja konkreettisen toimintansa näytön aikana. Opiskelija valitsee näytön arviointikriteeristöstä oman tavoitetasonsa eli tavoitteleeko hän tyydyttävän, hyvän vai kiitettävän tasoista osaamista. Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja auttavat opiskelijaa näyttösuunnitelman laadinnassa. Työssäoppimispaikassa varmistetaan, että opiskelijalla on edellytykset näytön läpäisemiseen. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle annetaan tarvittaessa enemmän ohjausta näyttösuunnitelman laadintaan. Näyttösuunnitelman hyväksyy työpaikkaohjaaja. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin ajankohta sovitaan etukäteen. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja valmistautuvat arviointiin täyttämällä arviointilomakkeen (liite 4). Ammattiosaamisen näytön arvosana perustuu työpaikkaohjaajan ja opettajan arviointiin. Opiskelija arvioi oman osaamisensa. Näytöt arvioidaan asteikolla T1 K3. Lopullinen arvosana muodostetaan arvioinnin kohteista yhdessä neuvotellen. Ammattiosaamisen näytön arviointi kohdistuu Työprosessin hallintaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallintaan Työn perustana olevan tiedon hallintaan ja Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. 6

7 Arvioinnin kohteessa elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioidaan seuraavat neljä avaintaitoa: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeen allekirjoittavat opiskelijan työpaikkaohjaaja(t), opiskelija ja ohjaava opettaja. Tutkintotodistus Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä Näyttötodistuksen allekirjoittaa näyttöjaoston puheenjohtaja Päättötodistuksen allekirjoittaa oppilaitoksen koulutusjohtaja ja ryhmänohjaaja Päättötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat näyttöjen perusteella Tutkintotodistusta ei voi saada, jos jokin ammattiosaamisen näytöistä on suorittamatta Näyttötodistus Näyttötodistus sisältää vain ammatillisten opintojen tutkinnon osat. Näyttötodistuksessa on lyhyt kuvaus opiskelijan antamista näytöistä, näyttöpaikan nimi ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Ammattiosaamisen näytöt ovat yksi tapa, jolla osaamisen vastaavuus opetussuunnitelman ammatillisten opintojen tavoitteisiin ja vaatimuksiin voidaan Aikaisempien tietopuolisten opintojen pohjalta ammattiosaamisen näytöistä ei voi saada osaamisen tunnustamista. Arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aina opiskelija, työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Näytöstä arvioidaan kunkin ammatillisen opintokokonaisuuden keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelijan antama näytön osaaminen ei saa kaventua pelkästään työtehtävien suorittamiseen. 7

8 Päällekkäistä arviointia tulee karsia myös työssäoppimista arvioitaessa, jonka vuoksi työssäoppiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikkia arvioinnin kohteita ei arvioida kaikissa ammattiosaamisen näytöissä. Arvioitavina ovat ne kohteet, joista pystytään tekemään luotettavia havaintoja näyttöä seuraamalla. Opiskelijalle voidaan tehdä arviointia täydentäviä kysymyksiä. Yleiset arviointikriteerit arviointikohteittain Kiitettävä K3 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä. Hän arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään. Opiskelija ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristönsä ja oman työnsä osana sitä. Hän työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen. Hän etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin annettuja työtehtäviä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Lisäksi arvioidaan Elinikäisen oppimisen avaintaidoista seuraavia arvioinnin kohteita oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Hyvä H2 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee oman työnsä, arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti. Opiskelija ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja työskentelee siten, että yön lopputulos sisältää työtehtävän eritysvaatimuksia, etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen ja tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti. 8

9 Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. Tyydyttävä T1 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Opiskelija arvioi työnsä onnistumista, toimii tututuissa työtehtävissä ja työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti. Opiskelija noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa tai soveltamisessa. Arvosana ja arviointiaineisto Mukautettujen tavoitteiden mukaisesti opiskelevalla opiskelijalla sekä näyttö että arviointi tehdään mukautettujen kriteerien perusteella. Valmis arviointiaineisto säilytetään oppilaitoksessa, jossa arviointilomakkeet säilytetään kuusi kuukautta arvosanan antamisesta ja arvioinnin yhteenvetolomake säilytetään pysyvästi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella. Arvosanasta päättävät opintojen opetuksesta vastaavat opettajat yhdessä. Näytön uusiminen, arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaisu Opinto- näyttö- tai tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi 14 päivän kuluessa hakea kirjallisesti arvioinnin oikaisua näyttöjaostolta. Näyttöjaosto hylkää oikaisupyynnön tai voi velvoittaa suorittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen. Näyttöjaoston päätös on lopullinen eikä päätöksestä voi enää pyytää oikaisua. 9

10 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 10

11 11

12 A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu, 20 ov Asiakaspalvelun näyttö Näytön toteutus Asiakaspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 3 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu Toimistotehtävien hoitaminen Laskutoimitukset Säädösten ja sopimusten noudattaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 12

13 Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa palvelutilanteissa. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan vaihtelevissa tilanteissa. Tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tavanomaisissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii ohjattuna työympäristön toimivuudesta. Palvelee ohjatusti asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tutuissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset. 13

14 B) Asiakaspalvelun ja myynnin näytöt 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Kaupan palvelun ja myynnin näyttöjen toteutusajankohdat 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näyttö: Kaupan palvelu ja myynti *) 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Visuaalinen myyntityö Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tuoteneuvonta Sähköinen kaupankäynti *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin. Näytön toteutus Kaupan palvelu ja myynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 5 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakkaita ja myy (hoitaa maksutapahtuman ja jälkitoimet) seuraa myynnin kehitystä 14

15 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito Asiakaspalvelu ja myynti Kielitaito Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Toimii joustavasti ja itsenäisesti kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan. Pyrkii ehkäisemään aktiivisesti hävikin syntymistä. Osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Hyvä H2 Toimii kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden mukaan. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Ehkäisee hävikkiä ohjeiden mukaan. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Tyydyttävä T1 Toimii kaupan palveluprosessin yhdessä työpisteessä. Esittelee ja tarjoaa asiakkaalle tuotevalikoiman tuttuja tuotteita ja palveluja. Toimii kaupan tavanomaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Osallistuu ohjattuna tuotevastuualueensa hoitamiseen. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan. Ehkäisee ohjattuna hävikin syntymistä. Toimii ohjattuna kassalla. 15

16 4.2.3 Visuaalinen myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta10 ov Näytön toteutus Visuaalisen myyntityön (20 ov), Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen (10 ov) sekä Tuoteneuvonnan (10 ov) näytöt annetaan tekemällä yksi laaja ja kokoava näyttö. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä työssäoppimispaikan kanssa jonkin tuotteen tai tuoteryhmän (tai palvelun) osalta markkinointikampanjan. Kampanja voidaan toteuttaa opiskelijan toteuttamana itsenäisenä kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi vastata jo olemassa olevan kampanjan tai sen osan käytännön toteutuksesta. Kampanjan suunnittelu aloitetaan laatimalla lyhyt ja tiivis kampanjasuunnitelma, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 1 Lähtökohta (yritys, tuote, palvelu, asiakaskohderyhmä) 2 Tavoitteet 3 Markkinoinnin toimenpiteet (viestintä ja mainonta) 4 Kustannusbudjetti (karkealla tasolla) 5 Aikataulu 6 Seurannan toteutus. Toteutusvaiheessa opiskelija huolehtii kampanjatuotteiden myyvästä esillepanosta. Kampanjatuotteiden esittely ja myynti kuuluvat myös opiskelijan tehtäviin. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan tuottaa asiakasinformaatiota seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä suunnittelee ja valmistelee tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteita esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankinnassa ja käytössä seuraa työnsä tuloksellisuutta laatii tarjouksia ja vastaanottaa tilauksia 16

17 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Asiakasinformaation tuottaminen Kampanja- tai toimenpidesuunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu Esittely ja neuvonta Myynti Tilausten vastaanottaminen Työn tuloksellisuuden seuranta Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Materiaalin hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti. Käyttää itsenäisesti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille elämyksellisiä ja vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä sekä soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee ja toteuttaa esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen luovasti huomioiden myös myyvän esillepanon. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä ja soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen ja huolehtii myös esillepanosta. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii muuttuvissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää ohjatusti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintä välineitä. Laittaa esille kokonaisuuden tuoteryhmästä. Suunnittelee ohjattuna esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen. Huolehtii ohjattuna myös esillepanosta. Muuttuvissa tilanteissa tarvitsee tukea. 17

18 4.5.2 Sähköinen kaupankäynti 10 ov Näytön toteutus Sähköisen kaupankäynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla, jos työpaikka tarjoaa tähän mahdollisuuden. Toissijaisena vaihtoehtona on suorittaa aiheeseen liittyvä näyttötehtävä oppilaitoksessa. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Oppilaitosnäytön arvioi opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta Verkkokaupan ylläpito Kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta Asiakaspalvelu Maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja itsenäisesti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. 18

19 Hyvä H2 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja. Toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Opiskelija valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää ohjatusti verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä. Tarvitsee muuttuvissa ja valintatilanteissa tukea ja ohjausta. 19

20 C) Talous- ja toimistopalvelujen näytöt 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Talouspalvelut *) Toimistopalvelut 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Kirjanpito sekä yksi seuraavista Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yritysverotus Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Työvälineohjelmien käyttö Rahoituspalvelut *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin Talouspalvelut Näytön toteutus Talouspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla taloushallintoon liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisen loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. kuukauden kirjaukset, kuukauden palkat), jolloin työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen palkan 20

21 laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa Työn perustana olevan tiedon hallinnasta on näytöllä osoitettava vähintään työskentely yhdessä edellä mainitussa työtehtävässä Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää vaihtuvissa tilanteissa oma-aloitteisesti tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Hyvä H2 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää tavanomaisissa tilanteissa tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Tyydyttävä T1 Opiskelija noudattaa organisaation ohjeistuksia sekä ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää ohjattuna tiedostot, dokumentit tai tositteet käsittelyä varten. Opiskelija laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä 21

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot