Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi"

Transkriptio

1 Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

2 Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Liitteet Sopimus työssäoppimisesta 2 Suunnitelma opiskelijan työssäoppimisesta 3 Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta 4 Arviointilomake 5 Näyttötodistusmalli 38-2

3 Johdanto Olemme tehneet tämän näyttöoppaan auttamaan näyttöjen arvioijia työpaikoilla. Oppaassa on kerrottu näyttöjärjestelmän periaatteet, yhteys opetussuunnitelmiin, käytännön järjestelyt ja arviointi. Mikä on ammattiosaamisen näyttö? Näyttö on työtilanne tai työprosessi. Sen suunnittelevat koulutuksen järjestäjä ja työelämä yhdessä. Opiskelija osoittaa näytössä, kuinka hän on saavuttanut keskeisen ammattitaidon. Näyttö on osa opiskelijan arviointia. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näytöt annetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä, joskus harvoin myös oppilaitoksessa. Miksi näyttö? Näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Näytöillä saadaan koulutus vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia ja varmistetaan koulutuksen laatu. Näytöt edellyttävät työelämän ja opettajien tiivistä yhteistyötä. Millaisia opiskelijoita? Opiskelijat tulevat suorittamaan näyttöjä ensimmäisen opiskeluvuoden neljän viikon mittaisen työssäoppimisjakson aikana, toisen opiskeluvuoden kuuden viikon työssäoppimisjakson aikana ja kolmantena vuonna 12 viikon työssäoppimisjakson yhteydessä. Näytöt tuovat tavoitteellisuutta opiskeluun ja lähentävät sitä työelämään ja käytäntöön. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Yo-pohjaiset opiskelijat suorittavat kaikki työssöoppimisjaksot ja näytöt kahden lukuvuoden aikana. Tervetuloa - näytöt haastavat myös työyhteisön oppimaan! 3

4 Ohjeistus Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset. Näytöissä oppilaitoksen ja työelämän edustajat yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opiskelijan työtilanteita. Opiskelija antaa näytöt opintojensa aikana kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Opiskelija antaa näytöt pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana, jotta hän pääsee osoittamaan osaamistaan aidossa työympäristössä. Vaikeasti toteutettavat näytöt, näyttöjen täydentämiset tai hylättyjen näyttöjen uusinnat opiskelija voi tehdä myös oppilaitoksessa. Opiskelijan näkökulma Ammatilliset näytöt tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta ja lisäävät opiskelun työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka tehdään yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa näyttötodistuksen, jota hän voi hyödyntää esimerkiksi työnhakutilanteissa. Todistuksessa on arvosanan lisäksi selvitetty opiskelijan tekemät näytöt sekä näytönantopaikan nimi. Opettajan näkökulma Näytöt edellyttävät opettajien ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Näytöt auttavat osaltaan opettajia ylläpitämään ammattitaitoaan ja opetus ohjautuu muuttuvan työelämän tarpeiden suuntaiseksi. Opetus, joka on jaksotettu laajoiksi työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi, tukee näyttöjä. Näytöillä opettaja saa tietoa opiskelijoiden oppimistuloksista ja tämän avulla voi päätellä opetuksen riittävyyden ja työelämän näkökulmasta relevantin osaamisen. Työpaikkaohjaajan näkökulma Työelämän edustajille ja työpaikkaohjaajille näytöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Työpaikkaohjaaja voi vaikuttaa alalle valmistuvan opiskelijan ammatilliseen osaamiseen ja opiskelijan saaman koulutuksen työelämävastaavuuteen. 4

5 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu Näyttöjen suunnittelussa huomioidaan työpaikkojen olosuhteet ja jokaisen työpaikan kohdalla selvitetään, mitä osaamista työpaikalla on mahdollista näyttää. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit ovat tutkinnon osittain kaikille opiskelijoille samat, mutta työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ratkaisevat, miten kattavasti ne voidaan työpaikalla näyttää ja arvioida. Yhdessä työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija sopivat näytössä tehtävästä työstä, sen arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Opiskelija kirjaa näytöistä tehdyt suunnitelmat omaan näyttösuunnitelmaansa. Ammattiosaamisen näyttöjen kesto riippuu työstä tai työtehtävistä. Suunnittelussa huomioidaan, että näyttöjen annon aikana on mahdollista luontevasti arvioida osaamista. Opiskelijan osaaminen on varmistettava ennen näyttöön osallistumista. Näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja tai vastaavasti arvioija voi opastaa opiskelijaa. Opiskelijan tulee tiedostaa, että ohjaus vaikuttaa ammattiosaamisen näytön arviointiin. Suunnittelu - toteutus - arviointi 5

6 Ammattiosaamisen näyttöjä ohjaavat säädökset: Laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan (L601/2005; L602/2005; A603/2005) Ammattiosaamisen näytöt on otettu käyttöön elokuussa 2006 opintonsa aloittaneille ryhmille. Näyttöjaosto Näyttötoimintaa valvomaan on perustettu koulutuksenjärjestäjäkohtainen näyttöjaosto, johon kuuluvat edustajat työelämästä ja oppilaitoksesta sekä opiskelijoista. Näyttöjaosto hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat, valvoo näyttötoimintaa, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista ja käsittelee kaikki opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Näytön arvioijat Arvioinnin suorittavalta työpaikkaohjaajalta vaaditaan koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavoin hankittu alan osaaminen ja ammattitaito. Näyttösuunnitelma Opiskelija tekee näyttösuunnitelman ennen näytön alkua. Opiskelija kirjaa näyttösuunnitelmaan lähtötasonsa ja konkreettisen toimintansa näytön aikana. Opiskelija valitsee näytön arviointikriteeristöstä oman tavoitetasonsa eli tavoitteleeko hän tyydyttävän, hyvän vai kiitettävän tasoista osaamista. Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja auttavat opiskelijaa näyttösuunnitelman laadinnassa. Työssäoppimispaikassa varmistetaan, että opiskelijalla on edellytykset näytön läpäisemiseen. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle annetaan tarvittaessa enemmän ohjausta näyttösuunnitelman laadintaan. Näyttösuunnitelman hyväksyy työpaikkaohjaaja. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin ajankohta sovitaan etukäteen. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja valmistautuvat arviointiin täyttämällä arviointilomakkeen (liite 4). Ammattiosaamisen näytön arvosana perustuu työpaikkaohjaajan ja opettajan arviointiin. Opiskelija arvioi oman osaamisensa. Näytöt arvioidaan asteikolla T1 K3. Lopullinen arvosana muodostetaan arvioinnin kohteista yhdessä neuvotellen. Ammattiosaamisen näytön arviointi kohdistuu Työprosessin hallintaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallintaan Työn perustana olevan tiedon hallintaan ja Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. 6

7 Arvioinnin kohteessa elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioidaan seuraavat neljä avaintaitoa: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeen allekirjoittavat opiskelijan työpaikkaohjaaja(t), opiskelija ja ohjaava opettaja. Tutkintotodistus Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä Näyttötodistuksen allekirjoittaa näyttöjaoston puheenjohtaja Päättötodistuksen allekirjoittaa oppilaitoksen koulutusjohtaja ja ryhmänohjaaja Päättötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat näyttöjen perusteella Tutkintotodistusta ei voi saada, jos jokin ammattiosaamisen näytöistä on suorittamatta Näyttötodistus Näyttötodistus sisältää vain ammatillisten opintojen tutkinnon osat. Näyttötodistuksessa on lyhyt kuvaus opiskelijan antamista näytöistä, näyttöpaikan nimi ja ammattiosaamisen näytön arvosana. Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Ammattiosaamisen näytöt ovat yksi tapa, jolla osaamisen vastaavuus opetussuunnitelman ammatillisten opintojen tavoitteisiin ja vaatimuksiin voidaan Aikaisempien tietopuolisten opintojen pohjalta ammattiosaamisen näytöistä ei voi saada osaamisen tunnustamista. Arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aina opiskelija, työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Näytöstä arvioidaan kunkin ammatillisen opintokokonaisuuden keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelijan antama näytön osaaminen ei saa kaventua pelkästään työtehtävien suorittamiseen. 7

8 Päällekkäistä arviointia tulee karsia myös työssäoppimista arvioitaessa, jonka vuoksi työssäoppiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikkia arvioinnin kohteita ei arvioida kaikissa ammattiosaamisen näytöissä. Arvioitavina ovat ne kohteet, joista pystytään tekemään luotettavia havaintoja näyttöä seuraamalla. Opiskelijalle voidaan tehdä arviointia täydentäviä kysymyksiä. Yleiset arviointikriteerit arviointikohteittain Kiitettävä K3 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä. Hän arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään. Opiskelija ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden toimintaympäristönsä ja oman työnsä osana sitä. Hän työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen. Hän etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin annettuja työtehtäviä. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. Lisäksi arvioidaan Elinikäisen oppimisen avaintaidoista seuraavia arvioinnin kohteita oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Hyvä H2 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee oman työnsä, arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti. Opiskelija ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja työskentelee siten, että yön lopputulos sisältää työtehtävän eritysvaatimuksia, etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen ja tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti. 8

9 Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. Tyydyttävä T1 Työprosessin hallinta Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Opiskelija arvioi työnsä onnistumista, toimii tututuissa työtehtävissä ja työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti. Opiskelija noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa tai soveltamisessa. Arvosana ja arviointiaineisto Mukautettujen tavoitteiden mukaisesti opiskelevalla opiskelijalla sekä näyttö että arviointi tehdään mukautettujen kriteerien perusteella. Valmis arviointiaineisto säilytetään oppilaitoksessa, jossa arviointilomakkeet säilytetään kuusi kuukautta arvosanan antamisesta ja arvioinnin yhteenvetolomake säilytetään pysyvästi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin perusteella. Arvosanasta päättävät opintojen opetuksesta vastaavat opettajat yhdessä. Näytön uusiminen, arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaisu Opinto- näyttö- tai tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi 14 päivän kuluessa hakea kirjallisesti arvioinnin oikaisua näyttöjaostolta. Näyttöjaosto hylkää oikaisupyynnön tai voi velvoittaa suorittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen. Näyttöjaoston päätös on lopullinen eikä päätöksestä voi enää pyytää oikaisua. 9

10 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma C) Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 10

11 11

12 A) Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu, 20 ov Asiakaspalvelun näyttö Näytön toteutus Asiakaspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 3 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu Toimistotehtävien hoitaminen Laskutoimitukset Säädösten ja sopimusten noudattaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 12

13 Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa palvelutilanteissa. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan vaihtelevissa tilanteissa. Tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimitukset. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet. Palvelee asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tavanomaisissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa tavanomaiset laskutoimitukset. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti. Noudattaa ohjattuna omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Huolehtii ohjattuna työympäristön toimivuudesta. Palvelee ohjatusti asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti. Tekee sovitut jälkitoimet ohjeiden mukaan tutuissa palvelutilanteissa. Tekee palvelutilanteessa usein toistuvat laskutoimitukset. 13

14 B) Asiakaspalvelun ja myynnin näytöt 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Kaupan palvelun ja myynnin näyttöjen toteutusajankohdat 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näyttö: Kaupan palvelu ja myynti *) 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Visuaalinen myyntityö Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tuoteneuvonta Sähköinen kaupankäynti *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin. Näytön toteutus Kaupan palvelu ja myynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisjakson loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. 2 5 päivän ajanjakso), jonka aikana työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakkaita ja myy (hoitaa maksutapahtuman ja jälkitoimet) seuraa myynnin kehitystä 14

15 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito Asiakaspalvelu ja myynti Kielitaito Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Toimii joustavasti ja itsenäisesti kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Tekee lisämyyntiä aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Esiintyy vakuuttavasti ja sopeuttaa esiintymisensä erilaisiin asiakastilanteisiin yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Huolehtii myymälässä esillä olevien tuotteiden riittävyydestä menekin ja varastotilanteen mukaan. Pyrkii ehkäisemään aktiivisesti hävikin syntymistä. Osallistuu reklamaatioiden hoitamiseen. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Hyvä H2 Toimii kaupan palveluprosessin eri työpisteissä. Kartoittaa asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja tuotevalikoimasta. Esiintyy vaihtelevissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjausjärjestelmien sekä muiden ohjeiden mukaan. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten. Ehkäisee hävikkiä ohjeiden mukaan. Kykenee itsenäiseen työskentelyyn kassalla. Tyydyttävä T1 Toimii kaupan palveluprosessin yhdessä työpisteessä. Esittelee ja tarjoaa asiakkaalle tuotevalikoiman tuttuja tuotteita ja palveluja. Toimii kaupan tavanomaisissa asiakastilanteissa luontevasti yrityskuvan, tilanteen ja asiakkaan edellyttämällä tavalla. Osallistuu ohjattuna tuotevastuualueensa hoitamiseen. Kunnostaa tuotteet ja laittaa ne esille myyntiä varten ohjeiden mukaan. Ehkäisee ohjattuna hävikin syntymistä. Toimii ohjattuna kassalla. 15

16 4.2.3 Visuaalinen myyntityö 20 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Tuoteneuvonta10 ov Näytön toteutus Visuaalisen myyntityön (20 ov), Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen (10 ov) sekä Tuoteneuvonnan (10 ov) näytöt annetaan tekemällä yksi laaja ja kokoava näyttö. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä työssäoppimispaikan kanssa jonkin tuotteen tai tuoteryhmän (tai palvelun) osalta markkinointikampanjan. Kampanja voidaan toteuttaa opiskelijan toteuttamana itsenäisenä kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi vastata jo olemassa olevan kampanjan tai sen osan käytännön toteutuksesta. Kampanjan suunnittelu aloitetaan laatimalla lyhyt ja tiivis kampanjasuunnitelma, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 1 Lähtökohta (yritys, tuote, palvelu, asiakaskohderyhmä) 2 Tavoitteet 3 Markkinoinnin toimenpiteet (viestintä ja mainonta) 4 Kustannusbudjetti (karkealla tasolla) 5 Aikataulu 6 Seurannan toteutus. Toteutusvaiheessa opiskelija huolehtii kampanjatuotteiden myyvästä esillepanosta. Kampanjatuotteiden esittely ja myynti kuuluvat myös opiskelijan tehtäviin. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan tuottaa asiakasinformaatiota seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä suunnittelee ja valmistelee tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteita esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankinnassa ja käytössä seuraa työnsä tuloksellisuutta laatii tarjouksia ja vastaanottaa tilauksia 16

17 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Asiakasinformaation tuottaminen Kampanja- tai toimenpidesuunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu Esittely ja neuvonta Myynti Tilausten vastaanottaminen Työn tuloksellisuuden seuranta Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Materiaalin hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti. Käyttää itsenäisesti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille elämyksellisiä ja vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä sekä soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee ja toteuttaa esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen luovasti huomioiden myös myyvän esillepanon. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hyvä H2 Suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä. Laittaa esille vaihtoehtoisia kokonaisuuksia tuoteryhmästä ja soveltaa käyttöyhteysperiaatetta. Suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen ja huolehtii myös esillepanosta. Esiintyy selkeästi ja vakuuttavasti. Toimii muuttuvissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Valmistelee työtehtäviä ohjatusti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Käyttää ohjatusti visuaalisen myyntityön työ- ja viestintä välineitä. Laittaa esille kokonaisuuden tuoteryhmästä. Suunnittelee ohjattuna esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen. Huolehtii ohjattuna myös esillepanosta. Muuttuvissa tilanteissa tarvitsee tukea. 17

18 4.5.2 Sähköinen kaupankäynti 10 ov Näytön toteutus Sähköisen kaupankäynnin näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla, jos työpaikka tarjoaa tähän mahdollisuuden. Toissijaisena vaihtoehtona on suorittaa aiheeseen liittyvä näyttötehtävä oppilaitoksessa. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Oppilaitosnäytön arvioi opettaja. Näytön sisältö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta Verkkokaupan ylläpito Kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta Asiakaspalvelu Maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen Kielitaito Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja itsenäisesti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. 18

19 Hyvä H2 Opiskelija suunnittelee, valmistelee ja hoitaa työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä ja päivittää tuotetietoja. Toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Tyydyttävä T1 Opiskelija valmistelee työtehtäviä yrityksen ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää ohjatusti verkkokauppaohjelmaa tietojen syötössä. Tarvitsee muuttuvissa ja valintatilanteissa tukea ja ohjausta. 19

20 C) Talous- ja toimistopalvelujen näytöt 4.3 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 2. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Talouspalvelut *) Toimistopalvelut 3. opintovuoden työssäoppiminen Jaksolla annetaan näytöt: Kirjanpito sekä yksi seuraavista Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yritysverotus Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Työvälineohjelmien käyttö Rahoituspalvelut *) Numerointi viittaa tutkinnon perusteisiin Talouspalvelut Näytön toteutus Talouspalvelun näyttö annetaan työssäoppimisjaksolla taloushallintoon liittyvissä työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat keskenään näytön ajankohdan. Näyttö sijoittuu ajallisesti työssäoppimisen loppupuolelle, jotta opiskelijalla on aikaa harjoitella näyttöön kuuluvia asioita riittävästi. Näyttö toteutetaan osana normaalia työskentelyä (esim. kuukauden kirjaukset, kuukauden palkat), jolloin työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan työskentelyä. Näyttö arvioidaan kolmikantaisessa arviointikeskustelussa, jossa on mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön sisältö Opiskelija hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen palkan 20

21 laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa Työn perustana olevan tiedon hallinnasta on näytöllä osoitettava vähintään työskentely yhdessä edellä mainitussa työtehtävässä Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Kiitettävä K3 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää vaihtuvissa tilanteissa oma-aloitteisesti tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa itsenäisesti tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee itsenäisesti tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Hyvä H2 Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää tavanomaisissa tilanteissa tiedostot, dokumentit tai tositteet organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija laskee ja kirjaa tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä. Tyydyttävä T1 Opiskelija noudattaa organisaation ohjeistuksia sekä ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Opiskelija valmistelee, tarkistaa, noutaa, siirtää ja lähettää ohjattuna tiedostot, dokumentit tai tositteet käsittelyä varten. Opiskelija laskee ja kirjaa ohjattuna tavanomaiset tapahtumat. Opiskelija tulkitsee ohjattuna tuloslaskelman ja taseen sisältöä tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa käyttäen eri tietolähteitä 21

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot