Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 403/ / Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue (Osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Hokkanen Mervi, puh. (09) Manelius Leena, puh. (09) Otranen Patrik, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus 1 hyväksyy liitteenä olevan, kaupungin ja Rudus Oy:n välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen, 2 ehdottaa, että valtuusto hyväksyy päivätyn ja muutetun Saunalahdenportti - Bastvikporten asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnro 6420, joka käsittää korttelit , osan korttelia sekä erityis-, virkistys-, katu-, liikenne- ja torialueita 42. kaupunginosassa (Saunalahti), alue Asemakaavan muutoksella muodostetaan uudet korttelit Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 89 jälkeen. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 12 Maankäyttösopimus Rudus Oy - Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöshistoria - Saunalahdenportti ajantasakaava - Saunalahdenportti havainnekuva - Saunalahdenportti kaava - Saunalahdenportti määräykset - Saunalahdenportti tapahtumalaatikko Selostuksen tiivistelmä Asemakaavan muutoksella tehostetaan rakentamista Saunalahdenportin keskusta-alueella. Kaupunkisuunnittelulautakunnan antamien

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 suuntaviivojen mukaisesti alueesta on tavoitteena muodostaa viihtyisä, omaleimainen ja keskustamainen paikallinen keskus, jonka kaupunkikuva muodostuu huomattavasti aikaisempaa urbaanimmaksi. Pysäköinti ratkaistaan pääasiassa maanalaisilla laitoksilla. Alueen kokonaiskerrosala kasvaa muutoksessa n k-m2:llä k-m2:iin. Asuinrakennusten kokonaiskerrosala on k-m2. Liikekeskukseen sijoittuu k-m2 liiketiloille ja k-m2 seurakuntatiloille. Lisäksi asuinrakennusten kivijalkoihin sijoitetaan k-m2 pieniä liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Asemakaavan muutoksessa nykyinen Kauklahdenväylän maantiealue (LT) muutetaan kaduksi. Kaavasuunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota suunnittelualueen hulevesien hallintaan sekä pohjaveden suojeluun. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskarttapohjalla esitettynä: Saunalahdenportti - Bastvikporten asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6420, käsittää korttelit , osan korttelia sekä katu-, liikenne-, aukio-, virkistys- ja erityisaluetta 42. kaupunginosassa (Saunalahti), alue Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä sekä Espoon kaavoituskatsauksessa Asemakaavan muutoksen hakijoina ovat Espoon kaupunki, Asuntosäätiö ja Sato Oyj.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksesta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty (kuulutettu ). Se on osallisten käytettävissä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelussa koko kaavaprosessin ajan. Alueen kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Saunalahden koillisosassa, noin kilometrin Länsiväylän ja Kauklahdenväylän risteyksestä pohjoiseen. Alue rajautuu idässä Kauklahdenväylään, etelässä Kummelivuoren kallioiseen rinnemetsään, pohjoisessa Brinkinmäkeen ja lännessä Kompassikatuun. Alueen kokonaispinta-ala on n. 9,8 ha. Suunnittelualueen etelä-/kaakkoisreunassa on Kummelivuoren jyrkkärinteinen ja sekametsää kasvava mäkialue. Suuri osa asemakaavan muutosalueesta on alueen keskellä olevaa puutonta maantäyttöaluetta. Alueella on sijainnut Rudus Oy:n betonitehdas, joka on purettu. Täyttöalueiden kunnostaminen ja maaperän puhdistus on suurimaksi osaksi tehty vuosina ja puhdistustyöt saatetaan loppuun vuoden 2011 keväällä. Suunnittelualue liittyy osaksi jo valmiiksi rakennettuun alueeseen, sekä alueeseen, jolla peruskoulun, asuin- ja kunnallistekninen rakentaminen on aloitettu. Alueen maanomistajina ovat Espoon kaupunki, Asuntosäätiö, Sato oyj sekä Rudus Oy. Voimassa oleva asemakaava, yleiskaava ja maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Kaavaan on merkitty myös Brinkinmäen pohjavesialue, raiteilla kulkeva joukkoliikennevaraus sekä viheryhteyksien tarve Keskuspuiston sekä Saunalahden ja Kurttilan suuntiin. Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, jossa suunnittelualueelle on sijoitettu seuraavat merkinnät: Keskustatoimintojen ja lähipalveluiden alue (C), julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY), tiivis ja matala asuinalue (A2) sekä virkistysalueet (V). Alueella on voimassa Saunalahdenportti-asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi MRA 27 :n mukainen kuuleminen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti edellyttäen, että nähtävillä olon aikana jatketaan hulevesien toimenpideohjelman yksityiskohtaista suunnittelua sekä valmistelua, jonka mukaan pohjavesialue otetaan huomioon rakentamisessa. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Nähtävillä oloaikana saapui kaksi muistutusta sekä 8 lausuntoa ja kannanottoa. Yhdessä muistutuksessa (1) esitettiin asemakaavaehdotuksen hylkäämistä mm. yleiskaavan sekä ympäristö-, luonnonsuojelu- ja vesilakien vastaisina ja ettei ympäristö-, vesi- ja maisemavaikutuksia sekä Kauklahdenväylän välityskykyä ja raideliikenteen toteuttamismahdollisuuksia ole huomioitu riittävästi kaavavalmistelun yhteydessä. Toisessa muistutuksessa (2) esitettiin tarkennuksia kaavaselostukseen Rudus Oy:n suorittaminen maanpuhdistustöiden toteutuksesta. Ympäristökeskus (YKE) mainitsee hulevesien tulleen huomioiduksi kiitettävästi ja ELY-keskus että kaavaan on liitetty hyvät pohjavesiensuojelumääräykset. Lisäksi ELY-keskus edellyttää tarkennettavaksi perusteluineen liikekeskuksen kaavamerkintää (K-1) ja tarkistamalla melu- ja hiukkasmääräystä. ELY- ja YKE edellyttävät lisäksi että kaava-alueen pohjoispuolella kulkeva ekologinen, Keskuspuiston merenrantaan yhdistävä viheryhteys säilyy. Asemakaavan muutosehdotuksen kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkennettu nähtävillä olon jälkeen, tarkentamalla erityisesti kaavamääräyksiä pohjaveden suojelun toteuttamiseksi. Kaavamuutos työn rinnalla on tehty kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä melu-, pohja- ja hulevesiselvitykset (SITO, 2010). Valmisteilla on lisäksi kaavamuutosta täydentävä ja tarkentava korttelisuunnitelma (Petri Rouhiainen Oy, 2010). Ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi Asemakaavan muutoksella tehostetaan maankäyttöä Saunalahden keskusta-alueella, palveluiden ja joukkoliikennevarauksen vieressä. Tehokkaampi rakentaminen ja sen muodostama riittävä asukaspohja antaa paremmat edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Tehokkaammalla rakentamisella kompensoidaan myös maanpohjan puhdistamisen alkuperäisestä arviosta kohonneita kuluja. Suunnittelualueesta on tavoitteena muodostaa viihtyisä, omaleimainen ja keskustamainen paikallinen keskus, jonka kaupunkikuva muodostuu huomattavasti aikaisempaa urbaanimpana. Pysäköinti ratkaistaan pääasiassa maanalaisilla laitoksilla. Asemakaavan suunnittelua on tehty kaupunkisuunnittelulautakunnan antamien periaatelinjauksien mukaisesti: 1) Saunalahden keskustasta suunnitellaan kaupunkimainen ja omaleimainen kokonaisuus, jonka osana keskeisiä kortteleita sisääntulokadun molemmin puolin tehostetaan alueen palveluiden ja joukkoliikennevarauksen läheisyydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan linjausta toteuttavat kaavalliset ratkaisut: - Saunalahdenportin keskusta muodostuu nykyistä asemakaavaa kaupunkimaisena. Saunalahdenkatu muodostuu alueen sisääntuloväyläksi ja vahvaksi pääkaduksi.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 - Rakentamista tehostetaan Saunalahdenkadun eteläpuolella sekä alueen itäosassa Kauklahdenväylän suunnassa, lähellä yleiskaavan mukaista raidejoukkoliikennevarausta. - Tehokkaampi rakentaminen luo riittävää asukaspohjaa, jota tehokas ja taaja joukkoliikenne edellyttää. Lisäksi se antaa mahdollisuuksia kehittää alueen palvelutarjontaa. - Alueen omaleimaisuutta korostetaan vaihtelevilla korttelityypeillä, rakennusten massoittelulla ja piha-alueiden monimuotoisella käsittelyllä. - Kaupunkimaisuutta lisäävät harkitut kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset ratkaisut keskeisillä julkisilla paikoilla, erityisesti tärkeimmän julkisen alueen, Kompassitorin ympäristössä: seurakuntatilat ovat näkyvänä osana liikekeskuksen kokonaisuutta torin reunalla, Kompassitori jatkuu aukiomaisena tilana myös Magneettikadulle ja asuinkorttelin reunaan. Asuinrakennusten katutasoon voidaan toteuttaa runsaasti liike-, työ- ja palvelutiloja. 2) Rakennukset muodostavat tehokkaan melusuojan omille asuinpihoilleen sekä viereiselle Saunalahden koululle Kaupunkisuunnittelulautakunnan linjausta toteuttavat kaavalliset ratkaisut: - Kaava-alueen uloimmat Kauklahdenväylälle sijoitetut kaarevat ja yhtenäiset lamellitalot toimivat hyvin melumuurina sekä omille asuinpihoilleen, että Kompassitorille ja koulun pihalle. - Kaarevat rakennusmassat toimivat myös hyvin suhteessa Tillinmäkeen suuntautuvan heijastumisen kanssa. - Erillistä rakenteellista melunsuojausta ei tarvitse toteuttaa kaavan EV- 1-alueelle. Rakenteellinen piha-alueen melunsuojaus tarvitaan kaavaalueen eteläisimmässä osassa A-1-korttelialueen Kauklahdenväylän puoleisessa kulmassa. 3) Rakennuksista suunnitellaan mielenkiintoisia ja moderneja massoittelultaan ja väritykseltään Kaupunkisuunnittelulautakunnan linjausta toteuttavat kaavalliset ratkaisut: - Aluejulkisivu muodostuu Kauklahdenväylän suuntaan omaleimaisena. Aluetta rajaavat kaarevat kuusikerroksiset rakennukset, joihin yhdistyvät 6-7- kerroksiset pistetalomaiset rakennusmassat. - Alueen rakennusten yleisilme on vaalea, jolloin alueen keskusta hahmottuu omana ja vahvana kokonaisuutenaan. Yhtenäinen, rauhallinen peruslinja edesauttaa korostamaan alimpien ja ylimpien kerrosten asemaa kaupunkikuvassa. Katutaso muodostuu vahvana kivijalkana ja ylimpien kerrosten "kattonopat" saavat enemmän voimaa. Nämä pistetalojen ylimmät kerrokset tulee toteuttaa perusrakennusmassasta poikkeavina. Kaava sallii myös tehostevärien ja materiaalien käytön ja erityisesti keskeisimpien paikkojen "kattonopat" tulee toteuttaa värikkäinä ja arkkitehtuuriltaan voimakkaina, muodostuen kaupunkikuvallisiksi kohokohdiksi.

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 - Asemakaavan lisäksi laaditaan korttelisuunnitelma, joka täydentää ja tarkentaa kaupunkikuvallisia tavoitteita. 4) Pysäköinti sijoitetaan pääasiassa pihakansien alle tai pysäköintilaitoksiin Kaupunkisuunnittelulautakunnan linjausta toteuttavat aavalliset ratkaisut: - Pysäköinti sijoitetaan pääasiassa asuinkortteleiden pihakansien alle (n. 460 ap / 90%) yhdessä tai kahdessa tasossa. - Ratkaisut ovat rinnemallisia, eli eivät ole täysin maanalaisia (pl. liikekeskuksen alempi pysäköintitaso) - Osa asukaspaikoista n. 50 ap sijoitetaan luontevasti 1- ja 2-kampaisina ratkaisuina maanpäälle tonttikadun varrelle. - Yleistä pysäköintiä varataan LP- ja katualueille yhteensä n. 70 ap. Asemakaavanmuutoksessa muodostetaan uudet korttelit Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK), 42211, 42213, 42214, 42252, Suurimmat asuinkorttelit (AK 42211,42213) sijoittuvat kaava-alueen Kauklahdenväylän puoleiselle reunalle. Korttelin uloimmat rakennukset ovat pitkiä ja kaarevia lamelleja, joiden kerrosluku on VI. Rakennukset rajaavat kortteleita itä- ja eteläsivuilla, suojaten piha-alueita Kauklahdenväylän liikennemelulta. Rakennusmassat toimivat melumuurina myös Saunalahdenportin keskusta-alueelle. Korttelien yhteiset piha-alueet avautuvat ilmastollisesti suotuisasti lounaaseen ja länteen. Kortteleissa on lisäksi 7 pistetalomaista rakennusmassaa, jotka ovat 6-7-kerroksisia. Julkisivujen tulee olla pääasiassa vaaleaksi rapattuja. Alimmassa tai kahdessa alimmassa kerroksessa, kadun tai yleisten alueiden puolella, julkisivujen visuaalisen ilmeen tulee olla erilainen ylempiin kerroksiin nähden, siten että julkisivut on toteutettu laadukkain tummasävyisin materiaalein. Pistetalojen kahden ylimmän kerroksen visuaalisen ilmeen tulee olla muusta rakennuksesta poikkeava ja kerrosten pohja-alan tulee olla enintään ¾ alempien kerrosten pinta-alasta. Ylimpien kerrosten rakennusmassojen tulee muodostua "kattonoppina", joiden ulkoseinät eivät ole samassa linjassa alempien kerrosten kanssa, vaan niiden tulee olla selkeästi ulostyönnettyjä tai sisäänvedettyjä. Kokonaisuudessa keskeisimmillä paikoilla olevat "kattonopat" tulee toteuttaa voimakkaammin muusta arkkitehtuurista poikkeavina, kaupunkikuvallisina kohokohtina ja alueen omaleimaisuutta korostavina elementteinä. Näissä ylimpien kerrosten massoittelun, materiaalin ja värimaailman tulee poiketa selvästi muusta rakennuksesta. Lisäksi kattomuodon tulee olla kalteva. Kortteleissa rakennukset on massoiteltu puoliumpinaisiksi kaupunkikortteleiksi, jotka muodostavat ehjän julkisivun Saunalahdenkadulle, keskustan suuntaan. Piha-alueet avautuvat korttelin yhdellä kokonaisella sivulla Kummelinmetsän viheralueen suuntaan. Kortteli sisältää piirteitä sekä kaarevista, että suorakulmaisista lamellitaloista.

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 Pysäköinti on suurimmaksi osaksi sijoitettu pihakansien alle. Pihakansille tulee istuttaa 30-40% hulevesiä viivyttävää kasvillisuutta ja ne tulee rakenteellisesti mitoittaa siten, että niille tulee istuttaa myös pienpuita ja suuria pensaita. Kortteleissa, joissa on maanvaraista piha-aluetta, tulee puustoa ja muuta kasvillisuutta istuttaa monilajisena ja -ilmeisenä. Näille alueille tulee toteuttaa myös hulevesialtaita tai painanteita osana alueen hulevesien hallintaa. Suurimmissa kortteleissa ja pihakansille tulee sijoittaa myös pienviljelypalstoja tai laatikoita, joiden osuus on 20% istutettavasta alasta (8% koko pihakannen alasta). Niiden yhteyteen voidaan sijoittaa myös kevytrakenteisia, lasisia kasvihuoneita. Kummelinmetsään liittyvässä asuinkortteleissa AK piha-alueiden liittäminen jyrkähköön rinnemaastoon tulee tehdä maastoon sovittaen pengerryksin, luiskauksin ja tukimuurein. Rakennusten maantasokerroksiin voidaan sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja yhteensä 1600 k-m2. Asukkaiden kokoontumis- ja kerhotiloiksi soveltuvia yhteistiloja määrätään rakennettavaksi 1% asemakaavan kokonaisasuinkerrosalasta. Kerhotilat voidaan toteuttaa korttelialueen yhteisinä. Yhteistilojen kerrosalan lisäksi näitä tiloja voidaan toteuttaa myös "m"-merkitylle kerrosalalle. Asuintalojen korttelialue (A-1) Kummelinmetsän rinteen reunalle on sijoitettu viisi rakennusalaa kaupunkivilla-tyyppisille rakennuksille. Rakennukset ovat 3-kerroksisia, joista katutasoon voidaan rakentaa 1/3 peruskerroksen pinta-alasta. Autopaikat sijoittuvat katutasoon, rakennusten 1.kerrokseen tai pihakannen alle. Rakennusten visuaalisen ilmeen tulee olla pientalomainen. Maantasoon liittyvissä asunnoissa tulee olla oma asuntopiha ja muissa tilavat parvekkeet tai terassit. Annetun kerrosluvun lisäksi voidaan toteuttaa myös kattoterasseja. Piha-alueiden liittäminen jyrkähköön Kummelinmetsän rinnemaastoon tulee tehdä maastoon sovittaen pengerryksin, luiskauksin ja tukimuurein. Liikerakennusten korttelialue (K-1) Liikekeskuksen kortteli muodostaa koko Saunalahden alueen palvelukeskuksen. Kerrosalaa on varattu 6400 k-m2 liiketiloille ja 1100 k- m2 seurakunnallisille tiloille. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat pääasiassa kahteen tasoon: Kompassitorin tasoon sekä Kompassikadun tasoon. Kompassitorin tasolle toteutettavien liiketilojen tulee avautua torialueelle. Liikekeskukseen tulee järjestää pääsisäänkäynnit molemmilta tasoilta, Kompassitorilta ja Kompassikadun-Saunalahdenkadun kulmasta ja sisäänkäyntejä tulee korostaa julkisivuissa. Seurakuntatilat tulee sijoittaa sille varatulle ohjeelliselle rakennusalalle Kompassitorin reunalla siten, että tiloihin on suora yhteys torialueelta. Kompassitorin ja Kompassikadun välinen korttelialueella sijaitseva porrasyhteys ja siihen liittyvä istutettava alueenosa ja siihen liittyvät tukimuurit tulee toteuttaa samalla laatutasolla ja materiaaleilla kun Kompassireitin koulunpuoleisella sivulla. Seurakuntatiloille merkityllä rakennusalalla arkkitehtuurin tulee poiketa rakennuksen yleisarkkitehtuurista.

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8 Liikekeskuksen huolto- ja asiakasliikenne toteutuu Magneettikadun puoleisesta päädystä. Julkisivut tulee toteuttaa laadukkaasti siten, etteivät lastaus- ja huoltopihatoiminnot näy kadulle. Katualueet Asemakaavan muutoksella selkiytetään alueen katuverkkoa. Kauklahdenväylän liittymässä on huomioitu tilanvaraus kiertoliittymälle ja väylän leventämiseksi tulevaisuudessa 2+2-kaistaiseksi. Lähellä liittymää sijainnut Pohjoisneulantie on poistettu kaavamuutoksessa ja korvattu jatketulla Magneettikadulla. Reelinkitie on muutettu kaksihaaraiseksi Reelinkikaduksi ja -kujaksi. Saunalahdenkadun mitoituksia ja Magneettikujan liittymäaluetta on tarkistettu kunnallisteknisen yleissuunnitelman myötä. Kompassitorin itäisin osa on muutettu katualueeksi, joka tulee toteuttaa aukiomaisena ja liittyä saumattomasti Kompassitoriin. Kevyenliikenteen ylityksen tulee olla leveä, korotettu ja ajoneuvoliikennettä hidastava. Saunalahdenportin sisääntuloväylää korostetaan kolmirivisin puuistutuksin. Viheralueet Kaavan muutosalueen eteläreunassa on Kummelinmetsään rajautuvaa virkistysaluetta. Kummelinmetsästä on kaavamuutoksessa osoitettu useita vaihtoehtoisia reittejä suunnittelualueelle. Laitamyötäisenmäki-raittia jatketaan korttelien ja välistä Laitamyötäisenpolkuna. Kummelinmetsän raitilta on myös tuotu kevyenliikenteenyhteys kortteleiden ja välisen viheralueen kautta Saunalahdenympyrään. Kaavan muutosalueen pohjoispuolella on Brinkinmalmin ja Råbackanmalmin lähivirkistysalueet, jotka muodostavat yleiskaavan mukaisen seudullisen viheryhteyden. Nämä yhdistävät Saunalahden ranta-alueet Kauklahdenväylän itäpuolella olevaan Keskuspuistoon. Kaavasuunnittelussa on huomioitu erityisesti hulevesien käsittely. Lähtökohtana on se, että kaikilla korttelialueilla huolehditaan ensivaiheessa omien hulevesien käsittelystä ennen niiden laskemista yleiseen hulevesijärjestelmään. Lisäksi kaavassa on huomioitu pohjavesiselvityksen (SITO, 2010) mukaiset suositukset, joilla pohjaveden pinta ja laatu pyritään varmistamaan aluetta rakennettaessa. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään asentamaan korttelikohtaisesti pohjavesiputket, joiden avulla voidaan tarkkailla pohjaveden laatua ennen ja jälkeen rakentamisen. Pohja- ja hulevesiä, raideliikennevarausta sekä Kauklahdenväylää koskevia asioita on koottu lyhyesti alle: Pohjavesiasia - Pohjaveden perustaso on enimmäkseen tasoilla m. Paikoitellen korkeammalla olevaa kallioperään ja vettäläpäisemättömiin maakerroksiin patoutunutta orsivettä.

9 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 9 - Kaava-alue kattaa n. 13% pohjavesialueen pinta-alasta mutta pohjavettä muodostuu vain n. 3,3% (20m3/vrk) - Rakentamattomilla alueilla, joissa on vettä läpäisevä maaperä, muodostuu pohjavettä. Lisäksi imeyttämistä voidaan tehostaa erillisillä imeytyspainanteilla tai -kaivoilla (kaavassa: EV-2-alue). Tämä katsotaan riittäväksi pohjaveden muodostumiselle. - Brinkinmäen pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on esitetty maankäytölle rajoituksia. Suojelusuunnitelmassa on mainittu kaavaalueen riskinä jätevesiviemäreiden rikkoutumisen aiheuttama riski pohjavedelle. Kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaisesti jätevesiviemärit liitetään olemassa olevaan yhdyskuntatekniseen järjestelmään, joka sijaitsee pohjavesi- ja kaava-alueen ulkopuolella. Maankaatopaikan sekä betonitehtaan kunnostustoimet on pääasiassa tehty ja kunnostettu maa-alue ei aiheuta riskiä pohjavedelle. Rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen tulee tarkkailla säännöllisesti - Suuri osa Saunalahdenportin asemakaava-alueesta, kuten myös kaava-aluetta sivuava osa Kauklahdenväylää, sijaitsee savialueella, jolla vedenläpäisevyys on heikko. Näiltä alueilta vedet virtaavat uomia myöten pois, jolloin mahdolliset ulkopuoliset pohjavettä uhkaavat tekijät eivät välittömästi aiheuta pohjaveden pilaantumista Pohjavettä koskevia kaavamääräyksiä on nähtävillä olon aikana tarkistettu. Kaikki pohjavettä koskevat määräykset on esitetty pv-1 -merkinnän yhteydessä sekä pykälissä Nämä määräykset koskevat kaikkia korttelialueita sekä katu- ja yleisiä alueita. Hulevesiasia - Hulevesiasiaa on käsitelty laajasti kaava-määräyksissä ja pääperiaatteet on esitetty alla: i. hulevesiä tulee ensivaiheessa käsitellä korttelialueilla (hulevesipainanteet/-altaat, pihakansilla vettä viivyttävää ja haihduttavaa kasvillisuutta, viherkatto) ii. alueen yleinen hulevesijärjestelmä ja EV-1-alueen hulevesialtaat: 1. korttelialueiden ylivuodot 2. yleisten alueiden pintavedet - Liikekeskuksen viherkatolla myös maisemallinen merkitys alueen keskeisellä paikalla - Samanaikaisesti on tekeillä laajempi Lambrobäckenin valuma-alueen käsittävä hulevesien hallintasuunnitelma, jossa ratkaistaan hallintaperiaatteet kaavoitushankkeissa. Suunnitelma sisältää Saunalahdenportin kaavassa esitetyt periaatteet ja se valmistuu syksyllä 2010 (SITO Oy) Raideliikenne - Yleiskaavassa esitetty raideliikennevaraus ei sisälly Saunalahdenportin asemakaavaan. Tilanvaraus huomioidaan kaikissa Kauklahdenväylän itäpuolen kaavahankkeissa. Saunalahdenporttia vastapäätä on tulossa

10 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 10 oma kaavamuutos (loppusyksy 2010), jossa otetaan huomioon raideliikennevaraus sekä Lambrobäckenin hulevesikysymys. Tarkemmat mitoitus-, melu- ja tärinäasiat ratkaistaan myöhemmin hankkeen suunnitteluvaiheessa, kun tiedetään millä välineellä liikennöidään. - Parhaillaan selvitellään metron linjausta Matinkylästä Kivenlahteen. Metron mahdollinen jatko Kivenlahdesta eteenpäin (Kirkkonummi, Kauklahden suunta) on myös täysin auki. Kauklahdenväylän varrelle tuleva raideliikenteen muoto (metro, paikallisjuna, pikaraitiotie, ) sekä toteutuksen aikataulu on myös päättämättä. - Raideliikennevarauksen toteutus edellyttää alueen asukasmäärän huomattavaa lisäystä ja rakentamisen tehostamista. - Lähitulevaisuudessa alueen joukkoliikennettä tullaan kehittämään ja alue kuuluu Länsimetron liityntäliikenteen vaikutusalueelle. Kauklahdenväylä Kauklahdenväylä on muutettu maantiealueesta (LT) kaduksi. Kauklahdenväylän eteläosaan, johon myös osa Saunalahdenportin asemakaava-alueesta kuuluu, on laadittu tiesuunnitelma, joka on hyväksytty Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Espoon kaupunki on hyväksynyt sen, että Kauklahdenväylä lakkaa maantienä tiesuunnitelmaan kuuluvalta osaltaan (kirje ), kun tiesuunnitelman mukaiset parantamistoimenpiteet ovat valmistuneet. Saunalahdenportin kaavamuutosalueella olevat osat tiealueesta on mitoitettu tehdyn 2+2-kaistaisen väylän tilanvaraussuunnitelman pohjalta. Kauklahdenväylän perusparannustoimien vaatimukset sekä raidevaraus otetaan huomioon kaikissa vireillä olevissa kaavoissa. Tillinmäen liittymän ja Ruukintien liikennejärjestelyt kaavoitetaan vireillä olevien Tillinmäkikaavojen yhteydessä. Kauklahdenväylän turvallisuutta parannetaan sen perusparannuksen ja leventämisen yhteydessä. Tästä on laadittu ELY-keskuksen hyväksymät periaatteet pohjavesien suojelemiseksi. Pohjavesialueen päällä kulkeva osa Kauklahdenväylää suojataan vettä läpäisevän maaperän alueella kloridisuojauksella. Yksityiskohtainen suojaussuunnitelman toteutusratkaisu laaditaan myöhemmin tehtävän rakennussuunnitelman yhteydessä. Mitoitus Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on n. 9,7 ha. Alueen kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu asemakaavan muutoksessa k-m2, mikä vastaa laskennallista aluetehokkuutta ea=0.67. Ajantasa-asemakaavassa kokonaiskerrosala on k-m2, jolloin kerrosalan lisäys on k-m2 eli n. 66 %. Asuinrakentamisen määrä kasvaa k-m2:stä k-m2:iin, mikä sisältää myös asemakaavan mahdollistamat asukkaiden yhteistilat.

11 Kaupunginhallitus Sivu 11 / 11 - Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) k-m k-m2 yhteistilojen rakennusoikeutta. - Asuinrakennusten korttelialue (A-1) "kaupunkivillat" k-m k-m2 yhteistilojen rakennusoikeutta. - Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-1) 6400, jonka lisäksi voidaan toteuttaa teknisiä-, huolto- ja pysäköintitiloja. Rakennuksen yhteyteen voidaan kirkollisia ja muita seurakuntatiloja (yk) 1100 k-m2. - Liike-, työ- ja palvelutilojen (m) rakennusoikeutta k-m2 (m m350) asuinrakennusten maantasokerroksissa. Laskennallinen asukasmäärä on kaavamuutoksen myötä n asukasta (1 as / 45 as.k-m2). Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: AK-korttelialueella: A-1-korttelialueella: AK-korttelialueiden liike-, toimisto- ja palvelutiloille: K-1-korttelialueella: 1 ap / 80 k-m2 1 ap / 75 k-m2 1 ap / 70 k-m2 1 ap / 60 k-m2 Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on pienessä määrin tarkistettu ehdotusvaiheesta. Kerrosalaa on lisätty 500 k-m2 nähtävillä olon jälkeen muutetun porrashuonemääräyksen vuoksi. Suunnittelutyö Asemakaavan muutosehdotus on laadittu Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa, yhteistyössä teknisen ympäristötoimen ja sivistystoimen kanssa. Asemakaavan rinnalle laaditaan korttelisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy), jonka luonnos on esittelymateriaalin osana. Kaavaehdotuksen yhteydessä on tehty kunnallistekninen yleissuunnitelma ja erilliset kaava-aluetta koskevat melu- ja pohjavesiselvitykset sekä hulevesien hallintasuunnitelma ja imeytystarkastelut (SITO,2010). Pohjavesimääräyksiä on laadittu yhdessä Teknisen keskuksen geoyksikön ja HSY-veden kanssa. Sopimusneuvottelut Suunnittelualueen maanomistus jakautuu Espoon kaupungin, Asuntosäätiön, Sato-yhtymän sekä Rudus Oy:n kanssa. Alueen maanomistus tullaan jakamaan uudelleen ja rakennusoikeuden määrä jaetaan Saunalahtisopimuksen osapuolien kanssa nykyisen maanomistuksen suhteessa. Saunalahtisopimuksen ulkopuolisen Rudus Oy:n kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus, joka on allekirjoitettu

12 Kaupunginhallitus Sivu 12 / 12 Päätöshistoria Perittävät maksut Hakijoiden osapuolet ovat maksaneet asemakaavan muutoksen kustannuksista 60% ja kuulutuskustannuksista 2/3. Hyväksyminen Kaupunkisuunnittelulautakunta / 9 Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöshistoria ajalta on oheismateriaalina. Ehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö: Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Saunalahdenportin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Saunalahdenportti - Bastvikporten asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnro 6420, joka käsittää korttelit , osan korttelia sekä erityis-, virkistys-, katu-, liikenne- ja torialueita 42. kaupunginosassa (Saunalahti), alue Asemakaavan muutoksella muodostetaan uudet korttelit edellyttää käynnistettäväksi Espoon kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavien sopimusten valmistelun. Käsittely Käsittelyn alussa esittelijä teki seuraavan lisäyksen väliotsikon Viheralueet Pohjavesiasian viimeiseksi kohdaksi: Pohjavettä koskevia kaavamääräyksiä on nähtävillä olon aikana tarkistettu. Kaikki pohjavettä koskevat määräykset on esitetty pv-1 -merkinnän yhteydessä sekä pykälissä Nämä määräykset koskevat kaikkia korttelialueita sekä katu- ja yleisiä alueita. Keskustelun kuluessa jäsen Pöntynen ehdotti jäsen Lahtisen kannattamana, että kaupunkisuunnittelulautakunta hylkää asemakaavan muutosehdotuksen.

13 Kaupunginhallitus Sivu 13 / 13 Puheenjohtaja Markkula totesi, että koska hylkäysehdotusta myös vastustettiin, oli siitä äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat hylkäysehdotusta, äänestävät ei. Nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta (jaa) äänestivät puheenjohtaja Markkula ja varapuheenjohtaja Elo sekä jäsenet Holma, Jern, Oila, Päivinen, Rastimo, Rauhanen, Seppä ja Vilo eli kymmenen (10) jäsentä ja jäsen Pöntysen hylkäysehdotuksen puolesta (ei) äänestivät jäsenet Lahtinen ja Pöntynen eli kaksi (2) jäsentä, jäsen Klarin äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin kymmenen kaksi (10/2) yhden jäsenen äänestäessä tyhjää. Jäsen Pöntynen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätöksen johdosta. Korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Saunalahdenportin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Saunalahdenportti - Bastvikporten asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnro 6420, joka käsittää korttelit , osan korttelia sekä erityis-, virkistys-, katu-, liikenne- ja torialueita 42. kaupunginosassa (Saunalahti), alue Asemakaavan muutoksella muodostetaan uudet korttelit edellyttää käynnistettäväksi Espoon kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavien sopimusten valmistelun. Jäsen Pöntysen eriävä mielipide: Kaupunkisuunnittelulautakunnan olisi tullut hylätä kaavamuutosesitys ympäristönsuojelulain, vesilain, Uudenmaan maakuntakaavan ja Etelä- Espoon lainvoimaisen yleiskaavan vastaisena. Perustelut: Kaavamuutoksessa rikotaan yleiskaavan vesiensuojelua koskevia määräystä. Kaavamuutosalue sijaitsee kokonaisuudessaan Brinkinmäen ykkösluokan pohjavesialueen (pv-1) päällä. Lainvoimaisessa Etelä-Espoon

14 Kaupunginhallitus Sivu 14 / 14 yleiskaavassa pohjavesiä koskevassa kohdassa määrätään, että Asemakaavoituksessa on selvitettävä rakentamisen vaikutukset pohjavesiin. Asemakaavalla ei saa osoittaa pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja. Saunalahdenportin kaavamuutoksen Kaavamääräyksissä (pv- 1) todetaan, että Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa ympäristönsuojelulain 8 (pohjaveden pilaamiskielto) ja vesilain 1 luvun 18 (pohjaveden muuttamiskielto). Rakennuslautakunnan on tarpeen vaatiessa pyydettävä asiasta asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen lausunto Lisäksi alueella on pohjavesien suojelemiseksi voimassa MRL:n 128 mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä kuten kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Ympäristönsuojelulain ja vesilain pykälien noudattamista ei voida siirtää kaavoittajalta Rakennuslautakunnan tai rakentajien vastuulle, kuten kaavamerkinnöissä on tehty. Kaavamuutoksessa ei ole huomioitu Uudenmaan maakuntakaavaan ja Etelä-Espoon lainvoimaiseen yleiskaavaan merkittyjen, seudullisesti merkittävien ekologisten viheryhteyksien toteuttamista Keskuspuistosta merelle vaan estää niiden myöhemmän toteuttamisen. Kaavamuutokseen on merkitty raskasta kerrostalorakentamista (AK 6-8 kerrosta) ja autopaikkojen sijoittamista talojen ja pihakansien alle ykkösluokan pohjavesialueen (pv-1) päälle. Kerrostalot ovat myös yleiskaavan vastaisia, koska Etelä-Espoon lainvoimaisessa yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu kerrostaloja. Kaavamuutos lisää alueen liikennettä ja edellyttää mittavia rakentamisia ja parantamisia Kauklahdenväylällä ykkösluokan pohjavesialueen (pv-1) päällä, johon myös maakunta- ja yleiskaavan raideliikennevaraus sijoittuu. Näkemykseni mukaan kaavamuutoksen valmistelua voidaan jatkaa palauttamalla se valmisteluun sillä ehdolla, että kaavamuutoksesta laaditaan asianmukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Tiedoksi - Hakijat, ote valtuuston päätöksestä ilman liitteitä - Uudenmaan ELY, ote valtuuston päätöksestä liitteineen - Uudenmaan liitto, ote valtuuston lainvoimaisesta päätöksestä sekä kaavakartta

15 Kaupunginhallitus Sivu 15 / 15

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 186 26.11.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 44 23.4.2014 144 Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3129/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 38 13.3.2013 108 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102 Valmistelijat /

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 006 LIITTEET OHEISMATERIAALI KARAKALLIO JA KARAKALLION KESKUSTA, ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 3608 (OSITTAIN KV-ASIA)

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

Kaupunkisuunnittelulautakunta: Espoon kaupunki historia / 6.0.009 / 7..009 / 4 5..009 / 0.06.00 / 8 Harmaalaakso, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksien ja alueiden luovuttamista koskevien esisopimuksien hyväksyminen, alue 5700, 4.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 157 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 Kaupunginhallitus 19 12.1.2015 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valmistelijat / lisätiedot: Miika Ruokonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.05.2015 Sivu 1 / 1 4311/10.02.03/2014 72 Hansakallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 510304, 44. kaupunginosa Kauklahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 875/10.02.03/2013 134 Juvankartano, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 711405, 81. kaupunginosa Niipperi Valmistelijat

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2015 Sivu 1 / 1 4717/10.02.03/2013 145 Maarinniitty I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 213409, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 83/2015 10.02.03 40 Gräsantulli, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 321610, 22. kaupunginosa Olari Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2013 Sivu 1 / 1 758/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11 23.1.2013 80 Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Matinlahti II muutos,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 316. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 316. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 8.0.03 Sivu / 758/0.0.03/0 Kaupunkisuunnittelulautakunta 3..03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 80 5.5.03 36 Matinkylä, Matinlahti II muutos, asemakaavan muutosehdotuksen ja maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3746/10.02.03/2011 104 Lintuvaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Lintumetsä II, alue113402 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.05.2016 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 157 14.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 163 28.10.2015 101 Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005 Valtuusto 6.0.007 LISTAN ASIANRO Asianro 576 / 50 / 005 Liitteet NUPURI, HALLAVANTORPPA, ASEMAKAAVAN JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 6400 Valmistelijat / lisätiedot: Christian Ollus, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Sivu 1 / 1 3121/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 13 4.2.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 107 10.6.2015 243 Puustellinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.10.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30 17.2.2016 170 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720604, 87. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.03.2014 Sivu 1 / 1 3746/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 12.6.2013 17 Lintumetsä II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113402, 50. kaupunginosa, Lintuvaara

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 1 / 1 1543/2016 10.02.03 32 Marinkallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 412601, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 139. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2015 Sivu 1 / 1 2751/10.02.03/2015 139 Laurinlahti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 411611, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.10.2014 Sivu 1 / 1 74/10.02.03/2012 114 Jupperi I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 140812, 60. kaupunginosa Laaksolahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 4717/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 145 16.9.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 180 25.11.2015 103 Maarinniitty I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.08.2016 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 157 14.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 163 28.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 101 25.5.2016

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 Sivu 1 / 1 1447/2014 10.02.03 103 Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 19 Mulby, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Miika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2015 Sivu 1 / 1 1936/10.02.03/2014 42 Kivenlahti I A, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 411449, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 4211/2014 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 31.8.2016 201 Kilonpuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 131003, 54. kaupunginosa Kilo

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 156. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 156. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 777/2016 10.02.03 156 Lillmossaskogen, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten ja alueen luovutusta koskevien esisopimusten hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 170. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 10.12.2014 Sivu 1 / 1 1619/10.02.03/2013 33 2.4.2014 170 Ruusutorppa I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111602, 51. kaupunginosa Leppävaara Valmistelijat / lisätiedot: Matias Kallio, puh. 043

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 213. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 213. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 2319/2016 10.02.03 213 Harmaalaakso, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksien ja alueiden luovuttamista koskevien esisopimuksien hyväksyminen, alue 521700, 43. kaupunginosa

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 441103 Hannus II (31 Kaitaa) Asemakaavan muutos Asianumero 3122/10.02.03/2015 1.8.2016 Kaitaan kaupunginosaan laaditaan asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rivitalojen, kytkettyjen

Lisätiedot

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos Asianumero 3967/10.02.03/2012 Aluenumero 230959 Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14041 tontit 6 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.03.2013 Sivu 1 / 1 809/10.02.03/2011 43 Matinkylä, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Nuottaniemi II ja Nuottaniemi II, muutos, alue 312308.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 28.4.2016 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa 1. kaupunginosan korttelin 17 tontti 2, Maakuntakatu 24 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 Kuva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 137. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 137. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 5070/10.02.03/2013 137 Kivenlahti I A, muutos, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 411450, 34. kaupunginosa Espoonlahti

Lisätiedot