Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / /2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue , 23. kaupunginosa Matinkylä (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Kaasinen, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus 1 hyväksyy liitteenä olevan Fortum Power and Heat Oy:n ja Espoon kaupungin välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen, 2 ehdottaa, että valtuusto hyväksyy päivätyn ja muutetun Matinkylän keskus II - Matinkallio - Mattby centrum II - Mattberget, asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 6794, joka käsittää korttelin tontin 4, 23. kaupunginosassa (Matinkylä), alue , Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 5 Fortum Power and Heat Oy:n ja Espoon kaupungin välinen maankäyttösopimus Matinkylän keskus II, tapahtumaluettelo - Matinkylän keskus II, määräykset 1 - Matinkylän keskus II, määräykset 2 - Matinkylän keskus II, kaavakartta - Matinkylän keskus II, ajantasa-asemakaava - Matinkylän keskus II, havainnekuva - Matinkylän keskus II, perspektiivikuva Fortumin puretun lämpövoimalaitoksen tontille suunnitellaan 5-8 kerroksisia asuintaloja. Pysäköintipaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Tontin rakennusoikeus nousee k-m 2 :stä k-m 2 :iin.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: Matinkylän keskus II - Matinkallio - Mattby centrum II - Mattberget, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6794, joka käsittää korttelin tontin 4, 23. kaupunginosassa (Matinkylä), alue Vireille tulo Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Fortum Power and Heat Oy kirjatulla kaavamuutoshakemuksella. Vireille tulosta on tiedotettu kaupungin ilmoituslehdissä kuulutuksella nimikkeellä Matinkylän keskus II - Matinkallio. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty Alueen kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Matinkylän keskuksessa metriä Ison Omenan kauppakeskuksesta itään ja Matinkallionpuiston vieressä. Matinkallionpuiston ympärille on 2000-luvulla rakennettu kerrostaloalue, jolla kerrosluku vaihtelee 4-8 kerroksen välillä. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on autopaikkojen korttelialue, länsipuolella kerrostalotontti ja Matinkallionpuisto ja eteläpuolella Matinkallio -kadun varressa kerrostaloasutusta. Suunnittelualueen läheisyydessä Matinsyrjä -kadun varressa sijaitsevat Mattlidensin ruotsinkielinen koulu, lukio ja päiväkoti. Kaavamuutostontin omistaa Fortum Power and Heat Oy ja sen pinta-ala on m 2. Kaavamuutosalueelta on purettu jo aiemmin käytöstä poistettu Fortumin lämpövoimala. Rakentaminen sijoittuu siten jo kertaalleen rakennetulle paikalle kallioisen metsärinteen viereen.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Länsiväylä aiheuttaa suunnittelualueelle tieliikennemelua ja huonontaa ilman laatua. Voimassa oleva yleiskaava- ja asemakaavatilanne Espoon eteläosien yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Alueen länsi- ja eteläpuolella on asuntoaluetta A. Kaavamuutosalueella on voimassa ympäristöministeriössä vahvistettu Matinkylän keskus II - Matinkallio asemakaava, jossa tontti 23294/4 on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Tontilla on rakennusoikeutta k-m 2. Korttelialueelle on merkitty luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa, jota saa käyttää leikkiin ja oleskeluun (sl). Aluetta tulee hoitaa niin, ettei sen luonne oleellisesti muutu. Matinkallio -kadun varteen on merkitty leveä istutettava alueen osa ja puurivi. MRA 27 :n mukainen kuuleminen Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavamuutoksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja ja kannanottoja saatiin neljä. Espoon ympäristökeskus mainitsee, että kaavamuutos täydentää hyvin Matinkylän yhdyskuntarakennetta, mutta muistuttaa myös Länsiväylän aiheuttamista haitoista. Tonttiyksikkö ilmoittaa, että kaavamuutoksessa tulisi varautua valtion lainoittamaan vuokra-asuntotuotantoon. Kaavan muutosehdotukseen on tehty vain vähäisiä tarkistuksia: - rakennusoikeusluku on jaettu kolmeen osaan ja merkitty erikseen kullekin rakennusalalle tonttijaon helpottamiseksi, - kaavamääräyksiä on tarkistettu ja täydennetty mm. autopaikkamääräystä (1 ) ja rakennuksia koskevaa määräystä (3 ). Asemakaavan muutos Kaavamuutos saa lähtökohtansa nykyisestä ympäristöstä, johon kuuluvat Länsiväylä, ympäröivä kerrostaloalue ja Matinkallionpuisto. Kaavamuutos eheyttää Länsiväylän maisemakuvaa ja täydentää Matinkallion asuinalueen yhdeksi kokonaisuudeksi. Umpikorttelimainen rakenne luo liikennemelulta suojatun kaupunkipihan, joka avautuu kalliorinteelle ja Matinkallionpuistoon. Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala on m 2. Asemakaavan muutoksen kokonaiskerrosala on k-m 2, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta e = 1,75. Kaava-alueen rakennusoikeus nousee k-m 2. Teoreettinen asukasluvun lisäys on n. 310 henkilöä (45 k-m 2 / asukas). Asuinkerrostalojen korttelialue AK

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Asemakaavan muutos perustuu hakijan ja NCC Oy:n konsulttina toimivan Optiplan Oy:n viitesuunnitelmaan. Rauhalanpuisto -kadun varteen on suunniteltu kaksi 8-kerroksista asuintaloa ja pihan puolelle yksi 5-kerroksinen asuintalo. Korttelialueen puoliksi suljetulla rakenteella saadaan liikennemelulta suojattu ja pienilmastoltaan hyvä korttelipiha. Koilliskulman kaupunkikuvallista asemaa korostetaan katoksella ja viistolla kulkuaukolla, joka on tärkeä myös ilmanlaadun kannalta. Matinkallion kerrostaloalueen pohjoinen julkisivulinja jatkuu polveilevana aiempien rakennusvaiheiden mukaisesti. Uudisrakentaminen on sovitettu korkeudeltaan, kattomuodoltaan (tasakatto) ja julkisivuiltaan naapurirakennuksiin. Julkisivut ovat pääosin vaaleita pintoja, joissa voi käyttää tehostevärejä. Rakennuksiin pääsee kaupunkimaisesti sekä kadulta että pihalta. Rauhalanpuiston varressa oleviin rakennuksiin ei saa sijoittaa sellaisia asuntoja, jotka avautuvat pelkästään liikennemelun suuntaan. Myös parvekkeet on sijoitettava pihan puolelle. Kansipiha liitetään kalliomäkeen luiskaamalla ja porrastamalla. Puustoisena säilytettävän kalliomäen vehreys jatkuu kansipihalle, jolle on istutettava monikerroksista kasvillisuutta. Liikenne ja pysäköinti Kaavamuutosalueen pysäköintipaikat sijoittuvat tontille rakennusten ja pihakannen alle (a I/ma), jonne ajetaan Rauhalanpuisto -kadulta alkavaa katettua ramppia pitkin. Rampin jatkeelle rakennetaan polkupyöräkatos. Autopaikkoja saa rakentaa myös viereiselle pysäköintitontille 23294/3. Autopaikkojen mitoitus perustuu pysäköintimääräykseen 1 ap / 80 m 2 asuinkerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,6 ap / asunto. Lisäksi tulee kiinteistössä vierailevia varten osoittaa autopaikkoja vähintään 5 % asukkaille osoitettujen autopaikkojen määrästä. Tontille rakennetaan reilut 200 asuntoa ja yli 180 autopaikkaa. Polkupyöräpaikkavaatimuksena on 1 pp / 30 k-m 2, mikä merkitsee 470 polkupyöräpaikkaa. Sopimusneuvottelut Espoon kaupungin ja Fortum Power and Heat Oy:n kesken on neuvoteltu maankäyttösopimus joka on allekirjoitettu Selvitykset ja suunnitelmat Alueelle on laadittu meluselvitys (Ramboll Oy) ja ilmanlaatuselvitys (Enwin Oy). Maaperän mahdollinen likaantuneisuus on tutkittu (Golder Associates Oy). Selvitysten mukaan kaavamuutosalue soveltuu asumiseen. Typpipitoisuudet eivät ylitä ilmanlaadun typpioksidin terveysperusteisia ohje- ja raja-arvoja nykytilanteessa eikä arvioidussa

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 vuoden 2020 liikennetilanteessa. Näytteenottojen perusteella on voitu todeta, että kaavamuutosalueen maa-aines ei ole pilaantunutta. Alueelle on lisäksi laadittu korttelisuunnitelma (Optiplan Oy ja Arkkitehtuuri- ja Maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki). Perittävät maksut Hakija on maksanut asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3. Kaupunki tulee MRL 59 :n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista 600 euroa eli yhteensä euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Hyväksyminen Asemakaavan muutoksen hyväksyy valtuusto. Päätöshistoria Kaupunkisuunnittelulautakunta Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät liitteestä. Lausunto ja kannonotto on annettu Matinkylän keskus II - Matinkallio asemakaavan valmisteluaineistosta, alue , 2 hyväksyy MRA 27 :n mukaisesti nähtäville päivätyn ja muutetun Matinkylän keskus II - Matinkallio - Mattby centrum II - Mattberget, asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6776, joka käsittää korttelin tontin 4, 23. kaupunginosassa (Matinkylä), alue , 3 pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannantotot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät liitteestä. Lausunnot ja kannonotot on annettu Matinkylän keskus II - Matinkallio asemakaavan muutosehdotuksesta, alue , 2 hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Matinkylän keskus II - Matinkallio - Mattby centrum II - Mattberget, asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6794, joka käsittää korttelin tontin 4, 23. kaupunginosassa (Matinkylä), alue , 3 ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 :n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 1 560,00 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 600,00 euroa eli yhteensä 2 160,00 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Päätös Tiedoksi Kaupunkisuunnittelulautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Ote ilman liitteitä, hakija - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, ote ja liitteet - Uudenmaan liitto, ote päätöksestä sekä kaavakartta - Kaupunkisuunnittelukeskus, palvelu- ja kehittämisyksikkö, laskutus

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 2704/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16 4.2.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 69 6.5.2015 227 Tuomarila II, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 403/10.02.03/2011 91 Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 421103 (Osittain Kv-asia) Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 Kaupunginhallitus 19 12.1.2015 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valmistelijat / lisätiedot: Miika Ruokonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 3353/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 85 8.6.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 76 9.5.2012 6 Järvenperä, Karvasmäki, Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT)

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus NURMEKSEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot