YHTEENVETO VUOSIEN AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA"

Transkriptio

1 1 YHTEENVETO VUOSIEN AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa tuotteistetaan ja kehitetään laadullisesti Lempäälän Marjamäen alueen vetovoimatekijöitä ja tuetaan yritysten palvelutoiminnan kehittämistä sisältö ja tukipalveluin. Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia elämyspalveluihin liittyviä viestinnän menetelmiä. Esteettömään liikkumiseen alueella luodaan edellytyksiä ja palveluyrityksille uudenlaisia innovaatiotoiminnan toimintaympäristöjä. Hankkeessa tehdään selvitys ja arviointitutkimus alueen erilaisten palveluiden (esim. asiantuntijapalvelut, ostos, elämys, kulttuuri ja kokouspalvelut) tarpeesta ja kehittämismahdollisuuksista. Niin ikään selvitetään Ideaparkin arviolta noin 8 miljoonan vuotuisen kävijän trafiikin nykyistä ja potentiaalista merkitystä seudun ja koko maakunnan elämys, kulttuuri ym. palvelujen käytölle. Hankkeessa tuotetaan myös luovia kokous ja koulutustapahtumia sekä niiden järjestämistä tukevaa materiaalia. Hanke toimi hyvänä tukena Idea Areenan suunnittelulle sekä muulle alueen kehittämiselle. Hankkeessa suoritettiin laajoja kyselyitä ja selvityksiä, joiden tuloksia kunnat, yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää mm. elämys, kulttuuri, liikuntaja matkailupalveluiden kehittämisessä. Selvittämällä Ideaparkin asiakasvirtoja ja kiinnostuksen kohteita hanke toi ilmi mahdollisuudet hyödyntää Ideaparkin vuotuinen 8 miljoonan kävijämäärä (joista n. 40 prosenttia tulee Pirkanmaan ulkopuolelta) kuntien elämys ja matkailutaloudessa. Kriittinen kohta hankkeen tulosten hyödyntämisessä on kuitenkin siinä, että se jää eri toimijoiden omalle vastuulle. Hankkeessa saatettiin toimijoita yhteen esim. matkailuseminaarin ja parlamentin yhteydessä. Hankkeessa selvitettiin yhteisöjen halukkuutta yhteistyöhön Ideaparkin kanssa esim. erilaisten tapahtumien järjestämisessä sekä selvitettiin yhteistyö ja ansaintamalleja Ideaparkin ja yhteisöjen välille. Opiskelijoita käytettiin hyväksi Ideaparkin toiminnan kehittämisessä erityisesti uudenlaisen asiakaskulman saamiseksi kehittämistyöhön ja heiltä kerättiin uusia ideoita Ideaparkin toiminnan ja käyttömahdollisuuksien kehittämiseksi. Myös jatkossa on tarkoitus tehdä yhteistyötä tapahtumamanageroinnissa Ideaparkin ja yrittäjyysopiskelijoiden kesken.

2 2 ENERGIATEHOKAS PIRKANMAA Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen aikuiskoulutuskeskus Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa kartoitetaan Pirkanmaan alueen yritysten, kuntien ja oppilaitosten osaamistarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Oppilaitosverkostoon ovat jo tässä vaiheessa sitoutuneet seuraavat tahot: Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattiopisto ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Tavoitteena on saada verkostoon mukaan energiatehokasta rakentamista harjoittavia yrityksiä ja yrityksiä, jotka toimivat lämpö ja sähköenergia alalla (mm. lämpöpumput, tuulivoima, aurinkoenergia, sähkö ja lämpöenergian jakelu, biopolttoaineet ja kattilat, kiinteistöjen energiatehokkuutta lisäävä automaatio). Laaja alaisen verkoston näkemyksen avulla tehdään suunnittelu oppimisympäristön toteuttamiseksi. Oppilaitosverkoston ja muiden sidosryhmien yhteistyönä muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä Valtioneuvoston energiapoliittisiin linjauksiin varautumiseksi. Linjauksissa keskeisenä nostetaan esille erityisesti informaation jakaminen, koulutusohjelmien sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Pirkanmaan yritysten, kuntien ja oppilaitosten osaamistarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Hankkeessa koottavan oppilaitosverkoston avulla on tarkoitus tehdä suunnitelmat energia alan oppimisympäristön toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutui useita tapaamisia kehittäjäorganisaatioiden, kuntien ja yritysten kanssa. TAKK teki yhteistyötä TTY:n, Tamkin ja Tampereen ammattiopiston kanssa ohjausryhmässä ja teemaryhmissä. Teemaryhmiksi valittiin 1) sähkön ja lämmön tuottaminen ja jakelu, 2) energiatehokas talotekniikka ja 3) energiatehokas rakentaminen. Hanke järjesti kuntaseminaarin. Kahdeksassa kuntatapaamisessa kerättiin tietoa kuntien toimenpiteistä ja odotuksista oppilaitoksille. TAKK:n alueelle Nirvaan suunniteltiin oppimisympäristö, jota on tarkoitus käyttää demonstraatioon, nuorten ja aikuisten perusopetukseen, asentajien täydennyskoulutukseen ja insinööriopiskelijoiden koulutukseen sekä pienimuotoiseen tutkimus ja kehittämistoimintaan. TAKK:ssa on tehty investointipäätös ja suunnitelmat, oppimisympäristö valmistuu Oppimisympäristö sisältää mm. seuraavaa: sähköverkko ohjaus ja automaatiolaitteineen, mikrotuotanto, aggregaattitoiminnot, eri tuotantojen kytkeminen verkkoon, kauko ohjaus, ulkoharjoitusympäristöt, muuntajat, jännitetyöharjoittelu, maakaapeliharjoittelu, 9 metrin harjoittelulinja, pylvästyöskentely. Energiatehokas rakentaminen ja talotekniikka osioihin kerättiin tietoa ja käyttö /koulutustarpeita eri tahoilta ja niiden kytkemistä oppimisympäristöön jatketaan TAKK:n omana suunnittelutyönä.

3 3 SUPPLY NETWORK FINLAND Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa luodaan uusi maakunnallinen palvelumalli ja verkosto yritysten osto ja hankintatoimen edistämiseen. Palvelumallia luodaan yhteistyössä julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Hanke edistää yritysten välisen yhteistyön syntyä osto ja hankintatoimintaan liittyen ja hankkeen aikana tiivistetään julkisten palveluntarjoajien yhteistoimintaa. Lähtökohtana hankkeessa on raaka aineita, komponentteja, materiaaleja, moduuleita tai osakokoonpanoja Suomeen jatkojalostettaviksi tai tuotteita jälleenmyytäviksi tuovien yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: laaditaan avoin rekisteri julkisista ja yksityisistä palveluiden tarjoajista (hankintoihin liittyvät toiminnot, palvelut ja koulutuspalvelut) kustannustehokkuutta parantavien yhteisostojen ja kuljetusten aikaansaamiseksi kartoitetaan ensivaiheessa 30 yrityksen hankintatoiminnot (kohdemaat, hankintatarpeet, kuljetusreitit ja välineet, osaamisen kehittämistarpeet) sähköisen hankintatoimen ja hankintatoimintaa tukevien IT järjestelmien tarvekartoitus, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma verkostoyhteistyön työkaluista hankintaosaamisen vahvistamiseen liittyvä koulutustarvekartoitus ja neuvottelut koulutusta järjestävien tahojen kanssa osto ja hankintakoulutuksen ja konsulttipalvelujen tarjonnan lisäämisestä ja kehittämisestä strategiseen osto ja hankintatoimeen sekä alihankintaan liittyvän ennakoinnin kehittäminen: kartoitetaan yritysten näkemyksiä tulevista kehittämistarpeista ja järjestetään yritysten verkostoitumista tukevia ja ennakointitietoa tuottavia keskustelufoorumeja julkisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien tiivistäminen neuvonnan osalta: tiedotetaan julkisen yritysneuvontaverkoston tahoja hankkeessa kerätystä tiedosta ja selvitetään yritysneuvontaverkoston kanssa kunkin alueen yritysten tarpeet ja toiveet hankkeen teemaan liittyen yritysten välisten hankintayhteistyömahdollisuuksien ja kumppanuuksien edistäminen: yrityskohtaiset käynnit, yritysten sparraus vertaisryhmissä ja keskustelutilaisuuksissa. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi maakunnallinen palvelumalli ja verkosto yritysten osto ja hankintatoimen edistämiseen. Hankkeen aikana kartoitettiin yritysten hankintatoimintoja ja koulutustarpeita. Kartoituksen tulos oli, että yrityksillä oli kovin vähän kiinnostusta uuden verkoston käynnistämiseen. Hankkeessa kartoitettiin myös muita ostotoiminnan palveluorganisaatioita ja niiden toimintatapoja Suomessa. Hankkeessa päädyttiin siihen, että osto ja hankintatoimen verkostoja on jo olemassa, eikä tarvetta uuden, maksullisen organisaation luomiseen ole. Ei kannata käynnistää uutta organisaatiota, jolle ei ole kysyntää. Sen sijaan hankkeessa koottiin avoin asiantuntijarekisteri (hankintatoimi, logistiikka ja tuonti) yrityksistä sekä tietopankki. Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy ylläpitää tietoja hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen henkilöstö teki yrityskäyntejä ja järjesti hankintatoimen alan tiedotus ja seminaaritilaisuuksia sekä neuvotteli koulutusorganisaatioiden kanssa mahdollisista uusista koulutustarpeista.

4 4 ELÄMYSPIRKKA Tampereen yliopisto, Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu julk. rahoitus Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa selvitetään eri markkinointikanavien potentiaalia kansainvälisten asiakkaiden tavoittamisessa. Koska venäläisillä matkailijoilla on jatkuvasti kasvava merkitys Pirkanmaan lähimatkailupalvelujen liiketoiminnan kasvun näkökulmasta, hankkeessa selvitetään venäläisten asiakkaiden elämys ja kokousmatkailuun liittyviä käsityksiä ja ennakkoodotuksia sekä lisäksi markkinointitoimenpiteiden pohjaksi mediakäyttöä erityisesti Pietarin talousalueella ja Suomessa. Tätä tietoa venäläisasiakkaiden mediakäytöstä hyödynnetään suunniteltaessa toimintamalleja, jotka palvelevat erityisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen tarpeita. Tehtäväkokonaisuudet: 1. Selvitys Venäjällä toimivista verkkomedioista 2. Selvitys onnistuneista uusien medioiden käytöstä kansainvälisillä markkinoilla 3. Pirkanmaalaisten yritysten yhteisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 4. Haastattelututkimus Venäjällä uusien medioiden käytöstä 5. Selvitys venäläisten matkailukäyttäytymisestä 6. Kulttuuritekijöiden vaikutus matkailuyritysten tarjoomaan selvitys 7. Tutkimuksen venäläisten kesä ja talvimatkailusta Suomeen jalkauttaminen toimintaan 8. Pirkanmaan elämysstrategiaa tukevien matkailun kehittämistoimenpiteiden määrittely 9. Päätösseminaari Pietarissa Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja parantaa pirkanmaalaisten matkailutoimijoiden markkinatuntemusta sekä mediaja markkinointiosaamista Pietarissa. Hankkeessa selvitettiin Venäjällä toimivia verkkomedioita ja niiden käyttöä sekä suosittujen blogistien roolia matkailutiedon välittäjänä. Ohjausryhmälle esiteltiin onnistuneita kansainvälisiä sosiaalisen median hyödyntämistapauksia. Pirkanmaalle kutsuttiin seitsemän pietarilaista blogistia, jotka kertoivat Pirkanmaan matkailukohteista blogeissaan sekä arvioivat Pirkanmaan matkailukohteita. Hanke selvitti Tampereen näkyvyyttä venäläisillä nettisivuilla. Selvitys tehtiin pietarilaisen oppilaitoksen kolmen tutkimusryhmän toimesta ja he arvioivat aineiston perusteella mm. Pirkanmaan vahvuuksia ja heikkouksia sekä ideoivat uusia matkailuvaltteja. Hanke selvitti myös kulttuuritekijöiden vaikutusta matkailussa sekä kesä ja talvimatkailun matkailukäyttäytymistä. Pietarissa pidettiin seminaari, jossa tehtiin yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa ja luotiin kontakteja. Hanke tuotti materiaalia Pirkanmaan elämysstrategian kehittämiseen. Hanke on julkaissut raportin, jossa on kuvattu hankkeen tuottamaa tietoa.

5 5 PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN MATKAILUPORTAALI Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa vahvistetaan maakunnan matkailun imago ja tuotemarkkinointia nykyaikaisen markkinoinnin keinoin. Projektin tarkoituksena on ottaa käyttöön kustannustehokas markkinointikanava, englannin ja suomenkielinen maakunnallinen internetportaali, pirkanmaalaisen elämysteollisuuden ja matkailun palvelutuotteiden markkinoimiseksi ja myymiseksi. Lisäksi luodaan kotimaiselle ja kansainväliselle verkkomarkkinoinnille pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnitelmat. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Verkkopalvelun määrittelyn tarkennukset ja palvelun toteutussuunnitelma: tarkennetaan vaatimukset toteutettavalle kokonaisuudelle (mm. verkkopalvelun toiminnalliset ja tekniset ratkaisut) 2. Palvelun tekninen toteutus: portaalin tuotanto (mm. tekniset ratkaisut, testaus ja ylläpito, käytettävyyden ja visuaalisuuden suunnittelu ja toteutus) 3. Elinkeinon verkostomaisten palvelutuotteiden synnyttäminen (tuotekokonaisuuksien, pakettien ja verkostoituneiden tuotteiden innovatiivinen ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen) 4. Sisällöntuotantoprosessi (mm. verkkopalvelun tekstien käsikirjoittaminen, olemassa olevan materiaalin päivitys ja stilisointi, kuvamateriaalin valinta ja käännöstyö) 5. Käyttöönotto ja arviointi (sisältäen mm. verkkopalvelun ylläpitosuunnitelman laatimisen) 6. Palvelun markkinointi (markkinointisuunnitelma portaalin markkinoimiseksi kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille) Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kustannustehokas markkinointikanava Pirkanmaan matkailun markkinoimiseksi ja myymiseksi. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maakunnallinen, kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita palveleva portaali. Se toimii suomen, englannin ja venäjänkielellä. Portaali avattiin yleisölle heinäkuussa 2011 osoitteessa Teknisenä ratkaisuna toteutettiin matkailutoimijoille tuotekortit, joita he päivittävät itse. Matkailuyrityksillä on noin 300 tunnusta luotuna palveluun. Tuotekortteja on palvelussa n kappaletta. Erityyppisiä tuotekortteja on mm. ravintoloilla, hotelleilla, nähtävyyksillä ja aktiviteeteilla. Tredea tuotti yhteistyössä eri tahojen kanssa sivuston sisällön ja visuaalinen ilme tilattiin mainostoimistolta. Tredeassa portaalin ylläpitoon liittyviin tehtäviin osallistuu kuusi henkilöä. Portaaliin suunniteltiin verkkokaupparatkaisu, joka tulee käyttöön keväällä Sivuille luotiin myös rajapinnat Aamulehden tapahtumakalenteriin ja Pirkanmaan museoportaaliin sekä TripAdvisoriin, joka on yksi maailman suosituimmista matkojen arviointipalveluista. Sivuilla toimii myös suosittelutyökalu teemoilla villinä ja vapaana, kulttuurin sykettä, hiljaisuutta ja rauhaa sekä hupia perheille. Matkailuportaalille tehtiin käytettävyyden asiantuntija arviointi ja käytettävyystestausta. Sekä matkailijat että yrittäjät pitivät palvelua pääosin selkeänä. Sivuston pääkohderyhmiä ovat omalla rahalla matkustavat (perheet, pariskunnat), business matkailijat (kokoukset, messut) sekä kulttuuritapahtumamatkailijat. Sivustoa markkinoidaan sähköisissä välineissä, Googlessa, Facebookissa ym. Hankeajan päätyttyä

6 portaalia ylläpitää ja jatkokehittää Tredea. Jatkokehitysideoita on suunniteltu mm. mobiilipalveluihin liittyen. Myös sisältöön on löydetty uusia ideoita, esim. Tampere ja kirjallisuus, Tampere ja musiikki. 6 PIRKANMAAN LOGISTIIKKAKESKUSHANKE Tredea Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Tampereen seudulla logistiikkapalvelut ovat jakautuneet eri puolille kaupunkiseutua. Alan toimijat eivät ole juurikaan erikoistuneet, vaan tarjonta on kaikille kaikkea periaatteen mukaista, jolloin kilpailu on kovaa ja katteet matalia. Yhdistettyjen toimintojen synergioita ei nykyisellään saavuteta ja päällekkäisistä kuljetusvirroista syntyy runsaasti haittoja sekä Tampereen keskustalle että ympäröiville asuinalueille. Hankkeen visio, logistiikan uusi aikakausi Pirkanmaalla, rakentuu kolmen tukijalan varaan vihreä kaupunkilogistiikka, vihreät yhdistetyt kuljetusväylät sekä älykäs verkostologistiikka. Hanke jakautuu seuraaviin vaiheisiin keskeisine toimenpiteineen: 1) visiovaihe: hankkeen tahtotilan kirkastaminen, sidosryhmien sitouttaminen 2) konseptointivaihe: laaditaan logistisen toimintamallin prosessikuvaukset kullekin vision kolmesta tukijalasta, sekä kehitetään logistiikkatoimijoita koskeva alueellisen hiilijalanjäljen laskentamalli, jalkautetaan visio paikallisiin olosuhteisiin (mm. liikennevirta analyysit, logistiikkatoimijoiden haastattelut ja työpajat) 3) suunnitteluvaihe: tehdään konkreettiset alueellisen logistiikkaintegraattorin perustamista edesauttavat selvitykset ja suunnitelmat kunkin logistiikkakonseptin osa alueen jalkauttamiseksi (mm. logistiikkaterminaalien sijainti ja toiminnallinen suunnittelu) Hankkeen tuloksena on julkiset ja yleishyödylliset esiselvitykset ja suunnitelmat alueellisen logistiikkaintegraattorin perustamiselle Pirkanmaalle. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja suunnitella alueellisen logistiikkaintegraattorin toimintaa. Visiovaiheessa tehtiin yhteistyötä monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa, määriteltiin visio ja sitoutettiin toimijoita yhteiseen Pirkanmaan logistiikkabrändiin. Visio jakautuu kolmeen pääkohtaan: vihreä kaupunkilogistiikka, vihreät yhdistetyt kuljetusväylät ja älykäs verkostologistiikka. Konseptointivaiheessa tehtiin selvityksiä mm. asiakas ja ostokäyttäytymisestä, lentorahtiliikenteestä, hiilijalanjäljen laskentamallista sekä yhdistetyistä kuljetuksista ja sisämaan satama toimintamallista. Strategian työstämiseksi pidettiin työpajoja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa määriteltiin strateginen tahtotila sekä tulevan toiminnan periaatteet ja tavoitteet. Strategia julkaistiin marraskuussa 2010 ja se on nähtävillä sivustolla.

7 7 YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN NIZHNY NOVGORODIN ALUEEN KANSSA Pirkanmaan liitto Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Pirkanmaan liiton yhteistyö ja sopimussuhteet ovat vahvistuneet Venäjän Nizhny Novgorodin alueen kanssa. Alueella on yhteistyöhakuisuutta Pirkanmaata kohtaan, joten on tarkoituksenmukaista kohdentaa Pirkanmaan liiton kansainvälistä toimintaa ohjelmoidusti kyseisen alueen kanssa. Käytännössä yhteistyön rakentaminen konkretisoituu asiantuntijoiden ja poliittisen tason vierailujen muodossa puolin ja toisin. Sopimuksessa sovittujen yhteistyöalueiden ja tarpeiden pohjalta rakennetaan muun muassa erilaisia seminaareja, joissa on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita, tutustua esimerkiksi korjauskohteisiin sekä luoda kontakteja yhteistyön rakentamiseksi. Kehittämishankkeen työsuunnitelman mukaisesti keskeisiä yhteistyön teemoja ovat ympäristö ja rakentaminen. Hankkeen tavoitteena oli edistää pirkanmaalaisten yritysten ja tiedeyhteisöjen yhteistyötä Nizhny Novgorodin alueen kanssa. Hankkeen aikana osallistuttiin messuille ja tilaisuuksiin sekä Pirkanmaalla että Nizhny Novgorodissa, mm. Urban infrastructure planning and managing seminaari järjestettiin Pirkanmaalla vuonna Yhteistyö käynnistyi poliitikkotapaamisissa, yritysdelegaatioiden vierailuilla ja teknologiayhteisöjen tapaamisissa. Alueiden välillä solmittiin yhteistyösopimus, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä rakentamis, metalli, energia, metsä, ympäristö ja asumisen aloilla. Yhteistyö kaikilla näillä aloilla on käynnistynyt ja jatkuu tulevaisuudessa yritystasoisena. Hankkeen aikana käynnistyi myös alueiden välinen kauppakamariyhteistyö ja kulttuurinvaihto.

8 8 BIOLÄÄKETIETEEN JA TEKNOLOGIAN YHTEENLIITTYMÄN MEDITECHIN PERUSTAMISSELVITYS Tampereen yliopisto Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu julk. rahoitus Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset perustaa biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä (MediTech) Tampereelle. Yhteenliittymän perustaminen edellyttää uutta toimintamallia, jossa entistä paremmin pyritään yhdistämään alueen toimijoiden osaaminen sekä luomaan uusia väyliä tuotekehitykseen ja kokonaisvaltaisiin palveluihin. Hankkeessa määritetään Tampereen alueen vahvuudet ja niiden kehityspotentiaali, alan yleiset kehitysnäkymät ja markkinat, joiden pohjalta luodaan MediTechin visio, strategia ja toimintamalli. Hankkeessa laaditaan myös MediTechin tutkimus ja innovaatiostrategia sekä tuotekehityksen vaatima infrastruktuurisuunnitelma. Selvitystyön perusteella mahdollisesti perustettava biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä MediTech jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä Tampereen yliopistojen budjettirahoituksella sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimusrahoituksen tuella. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet ja edellytykset perustaa biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä Tampereelle ja luoda sille toimintamalli. Hankkeessa tehty selvitystyö toi esille Tampereen yliopistojen vahvuudet ja niiden kehityspotentiaalin. Selvityksen pohjalta on käynnistetty BioMediTech Institute of Biosciences and Medical Technology. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto solmivat sopimuksen yhteisyksiköstä keväällä Yksikön käynnistämiseen ja infrastruktuuriin on haettu rahoitusta muista rahoituslähteistä. Tämän hankkeen toimesta aloitettiin toimintamallin käyttöönotto ja toimijoiden koulutus sekä selvitettiin toimialan vahvuuksia. Hankkeessa kartoitettiin eri tutkimusryhmien potentiaalisia kaupallistettavia innovaatioita. Selvitysraporttien pohjalta on haettu Tekesiltä rahoitusta Ihmisen varaosat ja Proteiiniteknologia tutkimusohjelmille. Tutkimuslaboratorioiden laadunvarmistuskäytännöt on yhtenäistetty ja laboratorioille on rakennettu laatujärjestelmä.

9 9 KIRJAKULTTUURIKESKUS PIRKANMAALLE Suomen kirjainstituutin säätiö Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa toteutetaan Kirjakulttuurikeskuksen sisällön ja toiminnan kehittämis ja suunnittelutyö sekä aikaansaadaan keskukselle osaaminen, asiantuntemus ja valmiudet toimia valtakunnallisestikin merkittävänä kulttuuri ja matkailualan kohteena Sastamalassa. Hankkeessa kehitetään ja suunnitellaan keskuksen toiminta ja hallintomalli, rakennetaan paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen kirja alan toimijoiden, oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaympäristö ja yhteistyöverkosto. Hankkeessa toteutetaan toiminnan ja näyttelyiden sisältö ja tekniset suunnitelmat ja käsikirjoitukset sekä kokoelma, tutkimus, näyttely, koulutus, julkaisu ja tapahtumatoiminnan kehittämisohjelmat. Hankkeessa toteutetaan myös valtakunnallinen kirjakulttuurilähtöinen kuvataidekilpailu. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Sastamalaan Kirjakulttuurikeskus, jolla on monipuoliset valmiudet toimia valtakunnallisestikin merkittävänä kulttuuri ja matkailualan kohteena. Tavoitteena oli myös seudun omaleimaisen kulttuurin sekä imagon ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. Hankkeessa suunniteltiin kirjakulttuurikeskuksen toiminta, hallintomalli ja sisältö sekä luotiin perusta tulevalle toiminnalle ja toimintarahoitukselle. Tuloksena syntyi paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä yksikkö, joka sai nimekseen Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Museo avattiin Uusi museo yhdistyi Sastamalan seudun Museon kanssa ja niille luotiin yhteinen kehittämissuunnitelma ja hallintomalli. Museo työllistää alkuvaiheessa kolme pysyvää ja kolme määräaikaista henkilöä. Sastamalan kaupunki osti vuonna 2008 kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön, Bäckmanin talon, johon kunnostettiin tilat kirjakulttuurikeskukselle (EAKR hankkeen varoin, peruskorjaus valmistui 2011). Kirjakulttuurikeskus hankkeessa suunniteltiin kirjan museon sisältö, toiminta ja näyttelyt. Asiantuntijoilta tilattiin käsikirjoitus, tutkimus ja näyttelyiden sisältösuunnitelmat tavoitteena elämyksellinen kokonaisuus sekä arkkitehti, valo, ääni ja graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme. Kaupunkilaisia osallistettiin suunnittelutyöhön ja museon toiminta kytkettiin Sastamalan kaupungin markkinointiin. Valtakunnallisesti käynnistettiin asiantuntijaverkosto. Yhtenä painopistealueena oli museopedagogisen toiminnan kehittäminen. Yhteistyö vammais ja vanhustyön sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on käynnistetty ja siitä on saatu positiivista palautetta. Pukstaavissa oli ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kävijää. Medianäkyvyys oli onnistunutta: noin 60 lehtiartikkelia, radio ja tv esiintymisiä. Tiedottamisessa on hyödynnetty perinteisten menetelmien ohella sosiaalista mediaa, mm. Facebookia. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä näkyvyyttä koko ajan uudistumalla ja järjestämällä aktiivista tapahtumatoimintaa. Pukstaavi on Suomen ainoa kirjakulttuuriin erikoistunut museo. Kunnianhimoisena tavoitteena on pyrkiä vuoden 2017 Unescon maailman kirjapääkaupungiksi.

10 PUUKETO PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITTÄMISSELVITYS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOK SISTA 10 Ylä Pirkanmaan seutuyhdistys ry Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeen keskeisenä tehtävänä on selvittää Ylä Pirkanmaan rakennemuutosalueen työvoiman osaamiseen ja työvoiman määrään kohdistuvat tarpeet ja uhat yrityksissä, kohdentaa tehokkaammin koulutus ja kehittämistoimintaa yrityksiin sekä tiedottaa yrityksiä kehittämisen mahdollisuuksista ja rahoitusmuodoista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja puutuoteteollisuudesta vapautuvan työvoiman hyödyntämiselle muussa teollisuudessa. Hankkeessa kohderyhmänä ovat alueen keskeiset yritykset, joissa on odotettavissa suurempia muutoksia tai kehittämistarpeita. Hankeen toteutus muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta: 1.Yrityksille toteutettava rahoitus, kehittämis ja toimenpideinfo kootaan tiedollisesti yhteen keskeiset rahoitus ja kehittämisinstrumentit toteutetaan yrityksille jaettava infoesite järjestetään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa kolme alueellista rahoitusinfoa 2.Puutuoteteollisuuden yrityskartoitukset hankkeeseen palkattu asiantuntija kiertää alueen puutuoteteollisuuden yrityksissä ja selvittää työvoiman osaamiseen kohdistuvat vaatimukset ja työvoimaan mahdollisesti kohdistuvat rekrytointi, lomautus tai irtisanomistarpeet kartoitetaan yrityskohtaisesti henkilöstön koulutustarpeet annetaan yrityksille yleisneuvontaa liiketoiminnan kehittämiseksi ja ohjataan yrityksiä ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin 3.Selvitys alueen merkittävimpien yritysten näkemyksistä tulevaisuuden työvoiman ja koulutuksen lisätarpeista asiantuntija kiertää merkittävimmissä yrityksissä (mm. teknologia, metalli ja palveluala) ja selvittää työvoiman ja koulutuksen tarpeita 4.Tilannekuvan kokoaminen alueen yritysten tilanteesta kootaan yhteen yritysten koulutustarpeet tarvittavien koulutustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi suunnitellaan puutuoteteollisuuden tilannekuvaa vastaavia kehittämistoimenpiteitä kootaan tilasto ja ennakointitietoja tilannekuvan raportointi. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja puutuoteteollisuudesta vapautuvan työvoiman hyödyntämiselle muussa teollisuudessa Ylä Pirkanmaalla. Hankkeessa selvitettiin työvoiman osaamiseen ja työvoiman määrään kohdistuvia tarpeita ja uhkia yrityksissä. Hanke järjesti alueen yrityksille kolme infotilaisuutta Virroilla, Ruovedellä ja Mänttä Vilppulassa. Tilaisuuksissa olivat edustettuina Tekes, Finnvera, ELY keskus ja elinkeinoelämän toimijoita. Asiantuntija kartoitti seutukunnan puutuotealan yritysten tilannetta (50 yritystä) puhelimitse, yrityskäynnein ja sähköpostihaastatteluin. Kyselyn aihealueita olivat henkilöstön rekrytointiin, tulevaisuuden näkymiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät asiat. Kyselyn tulokset koottiin raporttiin. Kyselyn yhteydessä esiin tulleita koulutustarpeita vietiin eteenpäin koulutusorganisaatioille. Rahoitusja kehittämistarpeita ohjattiin elinkeinotoimijoille. Alueelta löytyi mm. seuraavanlaisia kehittämiskohteita: tulevaan CEmerkintään liittyvä koulutus, sukupolvenvaihdosasiat, koulutustarpeet/ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvät on

11 gelmat, tuotekehitysasioita ja kehittämistoimijoiden hajanaisuudesta johtuvia haasteita. Hanke julkaisi puu ja teknologiateollisuusyrityksille kohdennetun palveluoppaan, josta löytyy erilaisia rahoitus ja kehittämisneuvoja. Hanke edisti eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä nosti esiin alueen jatkojalustusasteeseen ja koulutustarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tulevien kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. 11

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Esimerkkejä toimeksiannoista

Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Esimerkkejä toimeksiannoista Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin Esimerkkejä toimeksiannoista Viimeisimpiä opiskelijoiden toteuttamia toimeksiantoja Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen ja mahdollinen sertifiointi

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Megatrendejä Afrikassa https://tapahtumat.tekes.fi/

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot