YHTEENVETO VUOSIEN AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA"

Transkriptio

1 1 YHTEENVETO VUOSIEN AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa tuotteistetaan ja kehitetään laadullisesti Lempäälän Marjamäen alueen vetovoimatekijöitä ja tuetaan yritysten palvelutoiminnan kehittämistä sisältö ja tukipalveluin. Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia elämyspalveluihin liittyviä viestinnän menetelmiä. Esteettömään liikkumiseen alueella luodaan edellytyksiä ja palveluyrityksille uudenlaisia innovaatiotoiminnan toimintaympäristöjä. Hankkeessa tehdään selvitys ja arviointitutkimus alueen erilaisten palveluiden (esim. asiantuntijapalvelut, ostos, elämys, kulttuuri ja kokouspalvelut) tarpeesta ja kehittämismahdollisuuksista. Niin ikään selvitetään Ideaparkin arviolta noin 8 miljoonan vuotuisen kävijän trafiikin nykyistä ja potentiaalista merkitystä seudun ja koko maakunnan elämys, kulttuuri ym. palvelujen käytölle. Hankkeessa tuotetaan myös luovia kokous ja koulutustapahtumia sekä niiden järjestämistä tukevaa materiaalia. Hanke toimi hyvänä tukena Idea Areenan suunnittelulle sekä muulle alueen kehittämiselle. Hankkeessa suoritettiin laajoja kyselyitä ja selvityksiä, joiden tuloksia kunnat, yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää mm. elämys, kulttuuri, liikuntaja matkailupalveluiden kehittämisessä. Selvittämällä Ideaparkin asiakasvirtoja ja kiinnostuksen kohteita hanke toi ilmi mahdollisuudet hyödyntää Ideaparkin vuotuinen 8 miljoonan kävijämäärä (joista n. 40 prosenttia tulee Pirkanmaan ulkopuolelta) kuntien elämys ja matkailutaloudessa. Kriittinen kohta hankkeen tulosten hyödyntämisessä on kuitenkin siinä, että se jää eri toimijoiden omalle vastuulle. Hankkeessa saatettiin toimijoita yhteen esim. matkailuseminaarin ja parlamentin yhteydessä. Hankkeessa selvitettiin yhteisöjen halukkuutta yhteistyöhön Ideaparkin kanssa esim. erilaisten tapahtumien järjestämisessä sekä selvitettiin yhteistyö ja ansaintamalleja Ideaparkin ja yhteisöjen välille. Opiskelijoita käytettiin hyväksi Ideaparkin toiminnan kehittämisessä erityisesti uudenlaisen asiakaskulman saamiseksi kehittämistyöhön ja heiltä kerättiin uusia ideoita Ideaparkin toiminnan ja käyttömahdollisuuksien kehittämiseksi. Myös jatkossa on tarkoitus tehdä yhteistyötä tapahtumamanageroinnissa Ideaparkin ja yrittäjyysopiskelijoiden kesken.

2 2 ENERGIATEHOKAS PIRKANMAA Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/Tampereen aikuiskoulutuskeskus Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa kartoitetaan Pirkanmaan alueen yritysten, kuntien ja oppilaitosten osaamistarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Oppilaitosverkostoon ovat jo tässä vaiheessa sitoutuneet seuraavat tahot: Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattiopisto ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Tavoitteena on saada verkostoon mukaan energiatehokasta rakentamista harjoittavia yrityksiä ja yrityksiä, jotka toimivat lämpö ja sähköenergia alalla (mm. lämpöpumput, tuulivoima, aurinkoenergia, sähkö ja lämpöenergian jakelu, biopolttoaineet ja kattilat, kiinteistöjen energiatehokkuutta lisäävä automaatio). Laaja alaisen verkoston näkemyksen avulla tehdään suunnittelu oppimisympäristön toteuttamiseksi. Oppilaitosverkoston ja muiden sidosryhmien yhteistyönä muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä Valtioneuvoston energiapoliittisiin linjauksiin varautumiseksi. Linjauksissa keskeisenä nostetaan esille erityisesti informaation jakaminen, koulutusohjelmien sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Pirkanmaan yritysten, kuntien ja oppilaitosten osaamistarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Hankkeessa koottavan oppilaitosverkoston avulla on tarkoitus tehdä suunnitelmat energia alan oppimisympäristön toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutui useita tapaamisia kehittäjäorganisaatioiden, kuntien ja yritysten kanssa. TAKK teki yhteistyötä TTY:n, Tamkin ja Tampereen ammattiopiston kanssa ohjausryhmässä ja teemaryhmissä. Teemaryhmiksi valittiin 1) sähkön ja lämmön tuottaminen ja jakelu, 2) energiatehokas talotekniikka ja 3) energiatehokas rakentaminen. Hanke järjesti kuntaseminaarin. Kahdeksassa kuntatapaamisessa kerättiin tietoa kuntien toimenpiteistä ja odotuksista oppilaitoksille. TAKK:n alueelle Nirvaan suunniteltiin oppimisympäristö, jota on tarkoitus käyttää demonstraatioon, nuorten ja aikuisten perusopetukseen, asentajien täydennyskoulutukseen ja insinööriopiskelijoiden koulutukseen sekä pienimuotoiseen tutkimus ja kehittämistoimintaan. TAKK:ssa on tehty investointipäätös ja suunnitelmat, oppimisympäristö valmistuu Oppimisympäristö sisältää mm. seuraavaa: sähköverkko ohjaus ja automaatiolaitteineen, mikrotuotanto, aggregaattitoiminnot, eri tuotantojen kytkeminen verkkoon, kauko ohjaus, ulkoharjoitusympäristöt, muuntajat, jännitetyöharjoittelu, maakaapeliharjoittelu, 9 metrin harjoittelulinja, pylvästyöskentely. Energiatehokas rakentaminen ja talotekniikka osioihin kerättiin tietoa ja käyttö /koulutustarpeita eri tahoilta ja niiden kytkemistä oppimisympäristöön jatketaan TAKK:n omana suunnittelutyönä.

3 3 SUPPLY NETWORK FINLAND Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa luodaan uusi maakunnallinen palvelumalli ja verkosto yritysten osto ja hankintatoimen edistämiseen. Palvelumallia luodaan yhteistyössä julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Hanke edistää yritysten välisen yhteistyön syntyä osto ja hankintatoimintaan liittyen ja hankkeen aikana tiivistetään julkisten palveluntarjoajien yhteistoimintaa. Lähtökohtana hankkeessa on raaka aineita, komponentteja, materiaaleja, moduuleita tai osakokoonpanoja Suomeen jatkojalostettaviksi tai tuotteita jälleenmyytäviksi tuovien yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: laaditaan avoin rekisteri julkisista ja yksityisistä palveluiden tarjoajista (hankintoihin liittyvät toiminnot, palvelut ja koulutuspalvelut) kustannustehokkuutta parantavien yhteisostojen ja kuljetusten aikaansaamiseksi kartoitetaan ensivaiheessa 30 yrityksen hankintatoiminnot (kohdemaat, hankintatarpeet, kuljetusreitit ja välineet, osaamisen kehittämistarpeet) sähköisen hankintatoimen ja hankintatoimintaa tukevien IT järjestelmien tarvekartoitus, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma verkostoyhteistyön työkaluista hankintaosaamisen vahvistamiseen liittyvä koulutustarvekartoitus ja neuvottelut koulutusta järjestävien tahojen kanssa osto ja hankintakoulutuksen ja konsulttipalvelujen tarjonnan lisäämisestä ja kehittämisestä strategiseen osto ja hankintatoimeen sekä alihankintaan liittyvän ennakoinnin kehittäminen: kartoitetaan yritysten näkemyksiä tulevista kehittämistarpeista ja järjestetään yritysten verkostoitumista tukevia ja ennakointitietoa tuottavia keskustelufoorumeja julkisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien tiivistäminen neuvonnan osalta: tiedotetaan julkisen yritysneuvontaverkoston tahoja hankkeessa kerätystä tiedosta ja selvitetään yritysneuvontaverkoston kanssa kunkin alueen yritysten tarpeet ja toiveet hankkeen teemaan liittyen yritysten välisten hankintayhteistyömahdollisuuksien ja kumppanuuksien edistäminen: yrityskohtaiset käynnit, yritysten sparraus vertaisryhmissä ja keskustelutilaisuuksissa. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi maakunnallinen palvelumalli ja verkosto yritysten osto ja hankintatoimen edistämiseen. Hankkeen aikana kartoitettiin yritysten hankintatoimintoja ja koulutustarpeita. Kartoituksen tulos oli, että yrityksillä oli kovin vähän kiinnostusta uuden verkoston käynnistämiseen. Hankkeessa kartoitettiin myös muita ostotoiminnan palveluorganisaatioita ja niiden toimintatapoja Suomessa. Hankkeessa päädyttiin siihen, että osto ja hankintatoimen verkostoja on jo olemassa, eikä tarvetta uuden, maksullisen organisaation luomiseen ole. Ei kannata käynnistää uutta organisaatiota, jolle ei ole kysyntää. Sen sijaan hankkeessa koottiin avoin asiantuntijarekisteri (hankintatoimi, logistiikka ja tuonti) yrityksistä sekä tietopankki. Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy ylläpitää tietoja hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen henkilöstö teki yrityskäyntejä ja järjesti hankintatoimen alan tiedotus ja seminaaritilaisuuksia sekä neuvotteli koulutusorganisaatioiden kanssa mahdollisista uusista koulutustarpeista.

4 4 ELÄMYSPIRKKA Tampereen yliopisto, Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu julk. rahoitus Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa selvitetään eri markkinointikanavien potentiaalia kansainvälisten asiakkaiden tavoittamisessa. Koska venäläisillä matkailijoilla on jatkuvasti kasvava merkitys Pirkanmaan lähimatkailupalvelujen liiketoiminnan kasvun näkökulmasta, hankkeessa selvitetään venäläisten asiakkaiden elämys ja kokousmatkailuun liittyviä käsityksiä ja ennakkoodotuksia sekä lisäksi markkinointitoimenpiteiden pohjaksi mediakäyttöä erityisesti Pietarin talousalueella ja Suomessa. Tätä tietoa venäläisasiakkaiden mediakäytöstä hyödynnetään suunniteltaessa toimintamalleja, jotka palvelevat erityisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen tarpeita. Tehtäväkokonaisuudet: 1. Selvitys Venäjällä toimivista verkkomedioista 2. Selvitys onnistuneista uusien medioiden käytöstä kansainvälisillä markkinoilla 3. Pirkanmaalaisten yritysten yhteisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 4. Haastattelututkimus Venäjällä uusien medioiden käytöstä 5. Selvitys venäläisten matkailukäyttäytymisestä 6. Kulttuuritekijöiden vaikutus matkailuyritysten tarjoomaan selvitys 7. Tutkimuksen venäläisten kesä ja talvimatkailusta Suomeen jalkauttaminen toimintaan 8. Pirkanmaan elämysstrategiaa tukevien matkailun kehittämistoimenpiteiden määrittely 9. Päätösseminaari Pietarissa Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja parantaa pirkanmaalaisten matkailutoimijoiden markkinatuntemusta sekä mediaja markkinointiosaamista Pietarissa. Hankkeessa selvitettiin Venäjällä toimivia verkkomedioita ja niiden käyttöä sekä suosittujen blogistien roolia matkailutiedon välittäjänä. Ohjausryhmälle esiteltiin onnistuneita kansainvälisiä sosiaalisen median hyödyntämistapauksia. Pirkanmaalle kutsuttiin seitsemän pietarilaista blogistia, jotka kertoivat Pirkanmaan matkailukohteista blogeissaan sekä arvioivat Pirkanmaan matkailukohteita. Hanke selvitti Tampereen näkyvyyttä venäläisillä nettisivuilla. Selvitys tehtiin pietarilaisen oppilaitoksen kolmen tutkimusryhmän toimesta ja he arvioivat aineiston perusteella mm. Pirkanmaan vahvuuksia ja heikkouksia sekä ideoivat uusia matkailuvaltteja. Hanke selvitti myös kulttuuritekijöiden vaikutusta matkailussa sekä kesä ja talvimatkailun matkailukäyttäytymistä. Pietarissa pidettiin seminaari, jossa tehtiin yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa ja luotiin kontakteja. Hanke tuotti materiaalia Pirkanmaan elämysstrategian kehittämiseen. Hanke on julkaissut raportin, jossa on kuvattu hankkeen tuottamaa tietoa.

5 5 PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN MATKAILUPORTAALI Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeessa vahvistetaan maakunnan matkailun imago ja tuotemarkkinointia nykyaikaisen markkinoinnin keinoin. Projektin tarkoituksena on ottaa käyttöön kustannustehokas markkinointikanava, englannin ja suomenkielinen maakunnallinen internetportaali, pirkanmaalaisen elämysteollisuuden ja matkailun palvelutuotteiden markkinoimiseksi ja myymiseksi. Lisäksi luodaan kotimaiselle ja kansainväliselle verkkomarkkinoinnille pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnitelmat. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Verkkopalvelun määrittelyn tarkennukset ja palvelun toteutussuunnitelma: tarkennetaan vaatimukset toteutettavalle kokonaisuudelle (mm. verkkopalvelun toiminnalliset ja tekniset ratkaisut) 2. Palvelun tekninen toteutus: portaalin tuotanto (mm. tekniset ratkaisut, testaus ja ylläpito, käytettävyyden ja visuaalisuuden suunnittelu ja toteutus) 3. Elinkeinon verkostomaisten palvelutuotteiden synnyttäminen (tuotekokonaisuuksien, pakettien ja verkostoituneiden tuotteiden innovatiivinen ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen) 4. Sisällöntuotantoprosessi (mm. verkkopalvelun tekstien käsikirjoittaminen, olemassa olevan materiaalin päivitys ja stilisointi, kuvamateriaalin valinta ja käännöstyö) 5. Käyttöönotto ja arviointi (sisältäen mm. verkkopalvelun ylläpitosuunnitelman laatimisen) 6. Palvelun markkinointi (markkinointisuunnitelma portaalin markkinoimiseksi kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille) Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kustannustehokas markkinointikanava Pirkanmaan matkailun markkinoimiseksi ja myymiseksi. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maakunnallinen, kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita palveleva portaali. Se toimii suomen, englannin ja venäjänkielellä. Portaali avattiin yleisölle heinäkuussa 2011 osoitteessa Teknisenä ratkaisuna toteutettiin matkailutoimijoille tuotekortit, joita he päivittävät itse. Matkailuyrityksillä on noin 300 tunnusta luotuna palveluun. Tuotekortteja on palvelussa n kappaletta. Erityyppisiä tuotekortteja on mm. ravintoloilla, hotelleilla, nähtävyyksillä ja aktiviteeteilla. Tredea tuotti yhteistyössä eri tahojen kanssa sivuston sisällön ja visuaalinen ilme tilattiin mainostoimistolta. Tredeassa portaalin ylläpitoon liittyviin tehtäviin osallistuu kuusi henkilöä. Portaaliin suunniteltiin verkkokaupparatkaisu, joka tulee käyttöön keväällä Sivuille luotiin myös rajapinnat Aamulehden tapahtumakalenteriin ja Pirkanmaan museoportaaliin sekä TripAdvisoriin, joka on yksi maailman suosituimmista matkojen arviointipalveluista. Sivuilla toimii myös suosittelutyökalu teemoilla villinä ja vapaana, kulttuurin sykettä, hiljaisuutta ja rauhaa sekä hupia perheille. Matkailuportaalille tehtiin käytettävyyden asiantuntija arviointi ja käytettävyystestausta. Sekä matkailijat että yrittäjät pitivät palvelua pääosin selkeänä. Sivuston pääkohderyhmiä ovat omalla rahalla matkustavat (perheet, pariskunnat), business matkailijat (kokoukset, messut) sekä kulttuuritapahtumamatkailijat. Sivustoa markkinoidaan sähköisissä välineissä, Googlessa, Facebookissa ym. Hankeajan päätyttyä

6 portaalia ylläpitää ja jatkokehittää Tredea. Jatkokehitysideoita on suunniteltu mm. mobiilipalveluihin liittyen. Myös sisältöön on löydetty uusia ideoita, esim. Tampere ja kirjallisuus, Tampere ja musiikki. 6 PIRKANMAAN LOGISTIIKKAKESKUSHANKE Tredea Oy Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Tampereen seudulla logistiikkapalvelut ovat jakautuneet eri puolille kaupunkiseutua. Alan toimijat eivät ole juurikaan erikoistuneet, vaan tarjonta on kaikille kaikkea periaatteen mukaista, jolloin kilpailu on kovaa ja katteet matalia. Yhdistettyjen toimintojen synergioita ei nykyisellään saavuteta ja päällekkäisistä kuljetusvirroista syntyy runsaasti haittoja sekä Tampereen keskustalle että ympäröiville asuinalueille. Hankkeen visio, logistiikan uusi aikakausi Pirkanmaalla, rakentuu kolmen tukijalan varaan vihreä kaupunkilogistiikka, vihreät yhdistetyt kuljetusväylät sekä älykäs verkostologistiikka. Hanke jakautuu seuraaviin vaiheisiin keskeisine toimenpiteineen: 1) visiovaihe: hankkeen tahtotilan kirkastaminen, sidosryhmien sitouttaminen 2) konseptointivaihe: laaditaan logistisen toimintamallin prosessikuvaukset kullekin vision kolmesta tukijalasta, sekä kehitetään logistiikkatoimijoita koskeva alueellisen hiilijalanjäljen laskentamalli, jalkautetaan visio paikallisiin olosuhteisiin (mm. liikennevirta analyysit, logistiikkatoimijoiden haastattelut ja työpajat) 3) suunnitteluvaihe: tehdään konkreettiset alueellisen logistiikkaintegraattorin perustamista edesauttavat selvitykset ja suunnitelmat kunkin logistiikkakonseptin osa alueen jalkauttamiseksi (mm. logistiikkaterminaalien sijainti ja toiminnallinen suunnittelu) Hankkeen tuloksena on julkiset ja yleishyödylliset esiselvitykset ja suunnitelmat alueellisen logistiikkaintegraattorin perustamiselle Pirkanmaalle. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja suunnitella alueellisen logistiikkaintegraattorin toimintaa. Visiovaiheessa tehtiin yhteistyötä monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa, määriteltiin visio ja sitoutettiin toimijoita yhteiseen Pirkanmaan logistiikkabrändiin. Visio jakautuu kolmeen pääkohtaan: vihreä kaupunkilogistiikka, vihreät yhdistetyt kuljetusväylät ja älykäs verkostologistiikka. Konseptointivaiheessa tehtiin selvityksiä mm. asiakas ja ostokäyttäytymisestä, lentorahtiliikenteestä, hiilijalanjäljen laskentamallista sekä yhdistetyistä kuljetuksista ja sisämaan satama toimintamallista. Strategian työstämiseksi pidettiin työpajoja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa määriteltiin strateginen tahtotila sekä tulevan toiminnan periaatteet ja tavoitteet. Strategia julkaistiin marraskuussa 2010 ja se on nähtävillä sivustolla.

7 7 YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN NIZHNY NOVGORODIN ALUEEN KANSSA Pirkanmaan liitto Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Pirkanmaan liiton yhteistyö ja sopimussuhteet ovat vahvistuneet Venäjän Nizhny Novgorodin alueen kanssa. Alueella on yhteistyöhakuisuutta Pirkanmaata kohtaan, joten on tarkoituksenmukaista kohdentaa Pirkanmaan liiton kansainvälistä toimintaa ohjelmoidusti kyseisen alueen kanssa. Käytännössä yhteistyön rakentaminen konkretisoituu asiantuntijoiden ja poliittisen tason vierailujen muodossa puolin ja toisin. Sopimuksessa sovittujen yhteistyöalueiden ja tarpeiden pohjalta rakennetaan muun muassa erilaisia seminaareja, joissa on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita, tutustua esimerkiksi korjauskohteisiin sekä luoda kontakteja yhteistyön rakentamiseksi. Kehittämishankkeen työsuunnitelman mukaisesti keskeisiä yhteistyön teemoja ovat ympäristö ja rakentaminen. Hankkeen tavoitteena oli edistää pirkanmaalaisten yritysten ja tiedeyhteisöjen yhteistyötä Nizhny Novgorodin alueen kanssa. Hankkeen aikana osallistuttiin messuille ja tilaisuuksiin sekä Pirkanmaalla että Nizhny Novgorodissa, mm. Urban infrastructure planning and managing seminaari järjestettiin Pirkanmaalla vuonna Yhteistyö käynnistyi poliitikkotapaamisissa, yritysdelegaatioiden vierailuilla ja teknologiayhteisöjen tapaamisissa. Alueiden välillä solmittiin yhteistyösopimus, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä rakentamis, metalli, energia, metsä, ympäristö ja asumisen aloilla. Yhteistyö kaikilla näillä aloilla on käynnistynyt ja jatkuu tulevaisuudessa yritystasoisena. Hankkeen aikana käynnistyi myös alueiden välinen kauppakamariyhteistyö ja kulttuurinvaihto.

8 8 BIOLÄÄKETIETEEN JA TEKNOLOGIAN YHTEENLIITTYMÄN MEDITECHIN PERUSTAMISSELVITYS Tampereen yliopisto Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu julk. rahoitus Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset perustaa biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä (MediTech) Tampereelle. Yhteenliittymän perustaminen edellyttää uutta toimintamallia, jossa entistä paremmin pyritään yhdistämään alueen toimijoiden osaaminen sekä luomaan uusia väyliä tuotekehitykseen ja kokonaisvaltaisiin palveluihin. Hankkeessa määritetään Tampereen alueen vahvuudet ja niiden kehityspotentiaali, alan yleiset kehitysnäkymät ja markkinat, joiden pohjalta luodaan MediTechin visio, strategia ja toimintamalli. Hankkeessa laaditaan myös MediTechin tutkimus ja innovaatiostrategia sekä tuotekehityksen vaatima infrastruktuurisuunnitelma. Selvitystyön perusteella mahdollisesti perustettava biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä MediTech jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä Tampereen yliopistojen budjettirahoituksella sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimusrahoituksen tuella. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet ja edellytykset perustaa biolääketieteen ja teknologian yhteenliittymä Tampereelle ja luoda sille toimintamalli. Hankkeessa tehty selvitystyö toi esille Tampereen yliopistojen vahvuudet ja niiden kehityspotentiaalin. Selvityksen pohjalta on käynnistetty BioMediTech Institute of Biosciences and Medical Technology. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto solmivat sopimuksen yhteisyksiköstä keväällä Yksikön käynnistämiseen ja infrastruktuuriin on haettu rahoitusta muista rahoituslähteistä. Tämän hankkeen toimesta aloitettiin toimintamallin käyttöönotto ja toimijoiden koulutus sekä selvitettiin toimialan vahvuuksia. Hankkeessa kartoitettiin eri tutkimusryhmien potentiaalisia kaupallistettavia innovaatioita. Selvitysraporttien pohjalta on haettu Tekesiltä rahoitusta Ihmisen varaosat ja Proteiiniteknologia tutkimusohjelmille. Tutkimuslaboratorioiden laadunvarmistuskäytännöt on yhtenäistetty ja laboratorioille on rakennettu laatujärjestelmä.

9 9 KIRJAKULTTUURIKESKUS PIRKANMAALLE Suomen kirjainstituutin säätiö Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Muu rahoitus yht Yksityinen Hankkeessa toteutetaan Kirjakulttuurikeskuksen sisällön ja toiminnan kehittämis ja suunnittelutyö sekä aikaansaadaan keskukselle osaaminen, asiantuntemus ja valmiudet toimia valtakunnallisestikin merkittävänä kulttuuri ja matkailualan kohteena Sastamalassa. Hankkeessa kehitetään ja suunnitellaan keskuksen toiminta ja hallintomalli, rakennetaan paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen kirja alan toimijoiden, oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaympäristö ja yhteistyöverkosto. Hankkeessa toteutetaan toiminnan ja näyttelyiden sisältö ja tekniset suunnitelmat ja käsikirjoitukset sekä kokoelma, tutkimus, näyttely, koulutus, julkaisu ja tapahtumatoiminnan kehittämisohjelmat. Hankkeessa toteutetaan myös valtakunnallinen kirjakulttuurilähtöinen kuvataidekilpailu. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Sastamalaan Kirjakulttuurikeskus, jolla on monipuoliset valmiudet toimia valtakunnallisestikin merkittävänä kulttuuri ja matkailualan kohteena. Tavoitteena oli myös seudun omaleimaisen kulttuurin sekä imagon ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. Hankkeessa suunniteltiin kirjakulttuurikeskuksen toiminta, hallintomalli ja sisältö sekä luotiin perusta tulevalle toiminnalle ja toimintarahoitukselle. Tuloksena syntyi paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä yksikkö, joka sai nimekseen Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Museo avattiin Uusi museo yhdistyi Sastamalan seudun Museon kanssa ja niille luotiin yhteinen kehittämissuunnitelma ja hallintomalli. Museo työllistää alkuvaiheessa kolme pysyvää ja kolme määräaikaista henkilöä. Sastamalan kaupunki osti vuonna 2008 kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön, Bäckmanin talon, johon kunnostettiin tilat kirjakulttuurikeskukselle (EAKR hankkeen varoin, peruskorjaus valmistui 2011). Kirjakulttuurikeskus hankkeessa suunniteltiin kirjan museon sisältö, toiminta ja näyttelyt. Asiantuntijoilta tilattiin käsikirjoitus, tutkimus ja näyttelyiden sisältösuunnitelmat tavoitteena elämyksellinen kokonaisuus sekä arkkitehti, valo, ääni ja graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme. Kaupunkilaisia osallistettiin suunnittelutyöhön ja museon toiminta kytkettiin Sastamalan kaupungin markkinointiin. Valtakunnallisesti käynnistettiin asiantuntijaverkosto. Yhtenä painopistealueena oli museopedagogisen toiminnan kehittäminen. Yhteistyö vammais ja vanhustyön sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on käynnistetty ja siitä on saatu positiivista palautetta. Pukstaavissa oli ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kävijää. Medianäkyvyys oli onnistunutta: noin 60 lehtiartikkelia, radio ja tv esiintymisiä. Tiedottamisessa on hyödynnetty perinteisten menetelmien ohella sosiaalista mediaa, mm. Facebookia. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä näkyvyyttä koko ajan uudistumalla ja järjestämällä aktiivista tapahtumatoimintaa. Pukstaavi on Suomen ainoa kirjakulttuuriin erikoistunut museo. Kunnianhimoisena tavoitteena on pyrkiä vuoden 2017 Unescon maailman kirjapääkaupungiksi.

10 PUUKETO PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITTÄMISSELVITYS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOK SISTA 10 Ylä Pirkanmaan seutuyhdistys ry Toteutusaika: Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht Kans. julk. rahoitus Valtio Kunta Hankkeen keskeisenä tehtävänä on selvittää Ylä Pirkanmaan rakennemuutosalueen työvoiman osaamiseen ja työvoiman määrään kohdistuvat tarpeet ja uhat yrityksissä, kohdentaa tehokkaammin koulutus ja kehittämistoimintaa yrityksiin sekä tiedottaa yrityksiä kehittämisen mahdollisuuksista ja rahoitusmuodoista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja puutuoteteollisuudesta vapautuvan työvoiman hyödyntämiselle muussa teollisuudessa. Hankkeessa kohderyhmänä ovat alueen keskeiset yritykset, joissa on odotettavissa suurempia muutoksia tai kehittämistarpeita. Hankeen toteutus muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta: 1.Yrityksille toteutettava rahoitus, kehittämis ja toimenpideinfo kootaan tiedollisesti yhteen keskeiset rahoitus ja kehittämisinstrumentit toteutetaan yrityksille jaettava infoesite järjestetään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa kolme alueellista rahoitusinfoa 2.Puutuoteteollisuuden yrityskartoitukset hankkeeseen palkattu asiantuntija kiertää alueen puutuoteteollisuuden yrityksissä ja selvittää työvoiman osaamiseen kohdistuvat vaatimukset ja työvoimaan mahdollisesti kohdistuvat rekrytointi, lomautus tai irtisanomistarpeet kartoitetaan yrityskohtaisesti henkilöstön koulutustarpeet annetaan yrityksille yleisneuvontaa liiketoiminnan kehittämiseksi ja ohjataan yrityksiä ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin 3.Selvitys alueen merkittävimpien yritysten näkemyksistä tulevaisuuden työvoiman ja koulutuksen lisätarpeista asiantuntija kiertää merkittävimmissä yrityksissä (mm. teknologia, metalli ja palveluala) ja selvittää työvoiman ja koulutuksen tarpeita 4.Tilannekuvan kokoaminen alueen yritysten tilanteesta kootaan yhteen yritysten koulutustarpeet tarvittavien koulutustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi suunnitellaan puutuoteteollisuuden tilannekuvaa vastaavia kehittämistoimenpiteitä kootaan tilasto ja ennakointitietoja tilannekuvan raportointi. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja puutuoteteollisuudesta vapautuvan työvoiman hyödyntämiselle muussa teollisuudessa Ylä Pirkanmaalla. Hankkeessa selvitettiin työvoiman osaamiseen ja työvoiman määrään kohdistuvia tarpeita ja uhkia yrityksissä. Hanke järjesti alueen yrityksille kolme infotilaisuutta Virroilla, Ruovedellä ja Mänttä Vilppulassa. Tilaisuuksissa olivat edustettuina Tekes, Finnvera, ELY keskus ja elinkeinoelämän toimijoita. Asiantuntija kartoitti seutukunnan puutuotealan yritysten tilannetta (50 yritystä) puhelimitse, yrityskäynnein ja sähköpostihaastatteluin. Kyselyn aihealueita olivat henkilöstön rekrytointiin, tulevaisuuden näkymiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät asiat. Kyselyn tulokset koottiin raporttiin. Kyselyn yhteydessä esiin tulleita koulutustarpeita vietiin eteenpäin koulutusorganisaatioille. Rahoitusja kehittämistarpeita ohjattiin elinkeinotoimijoille. Alueelta löytyi mm. seuraavanlaisia kehittämiskohteita: tulevaan CEmerkintään liittyvä koulutus, sukupolvenvaihdosasiat, koulutustarpeet/ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvät on

11 gelmat, tuotekehitysasioita ja kehittämistoimijoiden hajanaisuudesta johtuvia haasteita. Hanke julkaisi puu ja teknologiateollisuusyrityksille kohdennetun palveluoppaan, josta löytyy erilaisia rahoitus ja kehittämisneuvoja. Hanke edisti eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä nosti esiin alueen jatkojalustusasteeseen ja koulutustarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tulevien kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. 11

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty )

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty ) YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 (päivitetty 17.11.2015) 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot