MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia"

Transkriptio

1 MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia

2 MTT:n selvityksiä s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

3 ISBN (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Copyright MTT Maarit Puumala Julkaisija ja kustantaja MTT Jakelu ja myynti MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola), Vihti Puhelin (09) , telekopio (09) sähköposti: Julkaisuvuosi 2004 Kuvat Maarit Puumala Painopaikka Data Com Finland Oy

4 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) maatalousteknologian tutkimus (Vakola), Vakolantie 55, Vihti, Tiivistelmä Eläinsuojelulainsäädäntö edellyttää, että lypsylehmien ja hiehojen on päästävä kesäaikaan laitumelle tai muuhun vastaavaan paikkaan. Tämä vaatimus tulee pakolliseksi heinäkuusta 2006 lähtien. Ulkoilua jaloittelutarhassa on esitetty yhdeksi laiduntamista korvaavaksi menetelmäksi. Jos luonnonmukaisesti hoidettuja eläimiä pidetään kytkettyinä, niitä ulkoilutetaan tarhassa myös talvella. Lypsylehmien ulkoiluttaminen tarhassa on melko uusi toimintatapa. Tarhojen rakentamisesta, rakenteista, varusteista ja toimivuudesta ei ole riittävästi tietoa. Lypsylehmien ulkoiluun tarkoitetut jaloittelutarhat tulee rakentaa niin, että ne ovat eläimelle turvallisia ja että eläimet eivät niissä turhaan likaannu. Tarhoihin pitää sijoittaa eläimen kannalta tarpeelliset varusteet. Näitä ovat juomalaitteet ja mahdolliset ruokintahäkit tai -pöydät, jos eläimillä ei ole vapaata pääsyä eläinrakennukseen. Tarhat tulee myös rakentaa siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa. Selvitysten mukaan lypsylehmät pitävät pehmeästä kuoriketarhasta enemmän kuin asfalttipohjaisesta jaloittelutarhasta, joka saattaa olla liukas talvella. Toimiva ratkaisu on tarha, jossa on kiinteä pohja kovemman kulutuksen alueille ja pehmeä vaihtopohja yleisempään oleskeluun. Avainsanat: lypsykarja, jaloittelutarhat, rakenteet, varusteet, valumavedet 3

5 Exercise Yards -structures and equipment Maarit Puumala MTT Agrifood Research Finland, Agricultural Engineering Research (Vakola), Vakolantie 55, FI Vihti, Abstract There are about 200 exercise yards and feedlots in Finland. Their total area is about m². The number of exercise yards and feedlots is set to grow because of legislation concerning animal welfare. The act on animal welfare which came into force in 1996 provides that during the summer period dairy cows and heifers must be allowed to go to pasture or, failing this, that a space must be provided in such a way as to allow the animals to move around. The period of transition ends at the beginning of July Depending on the use of the yard, there are different aspects that have to be taken into consideration. The structure of the yard, the surface material and the space allowance are important from the point of view of both animal welfare and environmental impact. Two exercise yards have been designed and constructed within our research project. The first yard consists of two different parts with a total area of about 11 m² per cow. The area beside the barn, 5 m² per cow, is made of asphalt, and the area further away, 6 m² per cow, is covered with bark to a depth of up to 30 cm. The layer under the bark is gravel, and at the bottom there are drainage tubes laid five metres apart, so as to be capable of collecting all the water coming through the upper layers. The yard has been fenced in using a simple timber fence with a height of 1.6 metres. The estimated costs of the asphalt area are per m² and those of the bark cover area 8.30 per m². The second yard has an area of about 30 m² per cow. It is hardened with a 10-cm layer of stabilized slag. A 20-cm layer of granulated slag is also used in the supporting structure because of its insulating characteristics. The yard has been fenced in with a timber fence with a height of 1.5 metres. The estimated costs of this yard are per m². The space requirement per cow depends on the use of the exercise yard. If all the cows are forced to go out at a certain time and if they are fed there, an area of between 5 and 10 m² per cow is needed. But if there is no feeding and the cows have free access to the yard, only 4 5 m² per cow is sufficient. The fences have to be high enough; a height of m is recommended. The structure of exercise yards depends mainly on how much space there is per cow. When the space allowance is small, it is recommended that yards should have dense surfaces. If there is more room, part of the yard can be covered with soft material that cows find more comfortable. It is advisable to design the yard so that the area covered with soft material can be blocked off whenever it gets too wet. In all cases, the area around doors and feeding facilities should have a dense surface. Keywords: dairy farming, exercise yards, structures, equipments, runoff waters 4

6 Alkusanat Lypsylehmien ulkoiluttaminen tarhassa on melko uusi toimintatapa. Arvion mukaan ulkoja jaloittelutarhoja oli vuoden 2002 alussa noin 200 kappaletta. Jaloittelutarhojen määrä tullee tulevaisuudessa lisääntymään, kun eläinsuojelumääräysten mukainen lypsylehmien ja hiehojen kesäaikainen laiduntaminen tai muu sopiva jaloittelutapa tulee pakolliseksi heinäkuusta 2006 lähtien. Tämä tarhojen rakentamiseen, rakenteisiin ja varusteisiin keskittyvä raportti pohjautuu MTT:ssä vuosina tehtyyn Lypsykarjataloudesta tulevan ympäristökuormituksen vähentäminen nimiseen tutkimushankkeeseen ja sen yhteydessä toteutettuihin koerakennuskohteisiin. Lypsykarjataloudesta tulevan ympäristökuormituksen vähentäminen hanketta rahoittivat Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), MMM, MTT, Etelä- Savon ympäristökeskus, Kemira Agro Oy ja MuuMaa Ay. 5

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto Jaloittelutarhojen rakenteet Asfalttipohjainen jaloittelutarha Vaihtopohjainen jaloittelutarha Masuunikuonalla stabiloitu jaloittelutarha Tilan tarve Tarhojen aidat Tarhojen hoito Ruokinnan ja juomaveden järjestäminen tarhoissa Ruokinta Juomavesi Valumavedet ja niiden käsittely Havaintoja koerakennuskohteista Kirjallisuus Liitteet

8 1 Johdanto Eläinsuojelu lainsäädäntö (Eläinsuojelulaki 247/1996 ja asetus 396/1996) edellyttää, että lypsylehmien on päästävä kesäaikaan laitumelle tai muuhun vastaavaan paikkaan. Tämä vaatimus tulee pakolliseksi heinäkuusta 2006 lähtien. Jos luonnonmukaisesti hoidettuja eläimiä pidetään kytkettyinä, niitä ulkoilutetaan tarhassa myös talvella (KTTK 2000). Ulkoilua jaloittelutarhassa on esitetty yhdeksi laiduntamista korvaavaksi menetelmäksi. Lypsylehmien ulkoiluttaminen tarhassa on melko uusi toimintatapa. Tarhojen rakentamisesta, ja toimivuudesta ei ole riittävästi tietoa. Varsinkin maapohjaisten tarhojen rakennus- ja hoito-ohjeet ovat puutteelliset. Eläinsuojeluasetuksessa (396/1996) mainitaan, että ulkotarhan tulee olla eläimille turvallinen eikä tarhan maapohja saa vahingoittaa tai tarpeettomasti liata eläimiä. Jaloittelutarha on paikka, jossa eläimet jaloittelevat säännöllisesti joitakin tunteja päivässä tai viikossa. Toisinaan eläimet houkutellaan ulos tarjoamalla niille tarhassa kuivaa heinää, mutta varsinaiset ruokinta- ja makuupaikat ovat karjasuojassa tai laitumella. Jaloittelutarhat voidaan jakaa maapohjaisiin, vaihtopohjaisiin ja kiinteäpohjaisiin tarhoihin. Ympäristöministeriön (1998) antama ohje jakaa tarhat koon mukaan joko suppeisiin (< 20 m 2 /täysikasvuinen nautaeläin) tai laajoihin (> 20 m 2 /täysikasvuinen nautaeläin). Suppean tarhan on oltava tiivispohjainen ja muotoiltu siten, että likavedet voidaan johtaa keräilykaivoon. Ohje edellyttää tarhojen toteuttamista siten, että pintavesien pilaantumisvaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. MTT maatalousteknologian tutkimus on selvittänyt jaloittelutarhojen toimivuutta (Alakomi 1997). Alakomin mukaan maapohjaiset jaloittelutarhat eivät kestä, vaan rikkoutuvat ja liejuuntuvat, joten ne tulee aina pinnoittaa. Hänen mukaansa tarhan voi tehdä myös hyvin tiivistetyn sorapatjan päälle kuorikkeesta. Alakomin mukaan jaloittelutarhan, joka sijaitsee esim. ruokintakatoksen yhteydessä tulee olla kovitettu hyvin kulutusta kestävällä ja helposti puhdistettavalla materiaalilla esim. betonilla tai vastaavalla. Hänen mukaansa jaloittelutarhojen pohjatyöt tulee tehdä huolellisesti ja jaloittelutarhat on salaojitettava hyvin riippumatta siitä, mikä pintarakenne on. Tarhojen kallistukset on huolella suunniteltava siten, että puhdistusvaiheessakin valumat ohjautuvat lantalaan tai keräilykaivoon. Jaloittelutarhan pintamateriaaleja sekä valumavesien ympäristöystävällisiä käsittelymenetelmiä selvitettiin Etelä-Pohjanmaan esittelyhankkeessa (Korpela 1999, Laakso ym. 2000). Korpelan (1999) mukaan maabetoni kestää hyvin eläinten kulutuksen. Jos eläimet oleskelevat alueella jatkuvasti, tulisi Korpelan (1999) mukaan osan pohjasta olla esimerkiksi kuorikepohjaa, jossa eläinten on parempi olla. Onnistuminen tarharakentamisessa lähtee paikan valinnasta. Koska tarhaan ei kannata päästää ulkopuolisia vesiä, luontaisesti kuiva paikka on hyvä lähtökohta. Kesällä tarhassa pitäisi olla varjoisia paikkoja, mutta talvella ulkoilevat lehmät haluavat nauttia auringosta. Sijoittaminen lähelle lantalaa helpottaa ja nopeuttaa tarhan puhdistustyötä. 7

9 2 Jaloittelutarhojen rakenteet MTT maatalousteknologian tutkimus on toteuttanut kaksi jaloittelutarhaa koerakennuskohteina. Juvalaisella luomutilalla 100 lehmän pihattonavetan yhteyteen rakennettiin kaksiosainen jaloittelutarha. Tarhan etuosa (500 m 2 ) päällystettiin asfalttibetonilla. Tarhan takaosaan rakennettiin maapohjainen kuoriketarha (600 m 2 ), kuva 1 Kiinteäpohjaisen ja maapohjaisen tarhan välissä oli noin 10 cm:ä korkea asfalttipalle estämässä pintavesien valumista asfalttitarhasta kuoriketarhaan. Piirustukset 1A ja 1B. Toisena koerakennuskohteena Yli-Iihin rakennettiin kolmellekymmenelle lypsylehmälle 900 m 2 :n suuruinen maabetonitarha, jossa soran sijasta runkoaineena on masuunikuona, kuva 2. Yli-Iin tarhahanke on toteutettu yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa ja se on osa suurempaa Siuruanjoki kuntoon -yhteishanketta. Piirustus 2A. Kuva 1. Juvalle rakennetussa tarhassa on pihaton vieressä asfalttia ja jatkona kuoriketta. 2.1 Asfalttipohjainen jaloittelutarha Kuva 2. Yli-Iihin rakennettu sementillä stabiloitu masuunikuonatarha. Juvalla kaksiosaisen tarhan tiivispohjainen osa tehtiin asfaltista. Asfalttitarhan pinta oli navetan päädyssä noin 10 cm alempana kuin pihaton lattia. Tarhan kaltevuus oli 0,5 1 % valumavesien keräilykaivoon päin. Navetan keskivaiheilla olevan eläinten kulkuoven edessä tarha kallistui 7 8 % kyseiseen kaivoon päin. Tarhasta muodostuvat pintavalumavedet koottiin ritiläkantiseen kaivoon, josta ne pumpattiin aluksi lietesäiliöön ja vuoden 2001 lopussa koesuodattimeen. Pumppausputki oli ujutettu suuremman putken sisään, jotta se ei painunut kasaan. Pumpun alkuperäinen kurttuputki vaihdettiin hankkeen kuluessa jäykkään putkeen, koska pumppauksessa esiintyi ongelmia. Aluksi valumavesien keräilykaivo oli tarhan puolella, mutta myöhemmin se aidattiin tarhan ulkopuolelle, jolloin kaivon kanneksi voitiin laittaa suomulevy. Levy esti tehokkaammin roskien menemisen kaivoon kuin ritiläkansi. Kustannusarvion mukaan asfalttitarhan kustannukset olivat 18,4 /m 2. 8

10 2.2 Vaihtopohjainen jaloittelutarha Asfalttipohjaisen tarhan taakse perustettiin 600 m 2 :n maapohjainen kuoriketarha. Tarhasta poistettiin pintamaa ja tilalle ajettiin sorapatja sekä kuorike. Tarha salaojitettiin viiden metrin ojavälillä, niin että salaojaputket tulivat 30 cm:n paksuisen sorakerroksen pohjalla. Putkien väli oli pieni, koska putkien alle ei haluttu laittaa muovia. Salaojavedet johdettiin kaivoon, josta ne pumpattiin lietesäiliöön. Soran päälle laitettiin cm:n kerros kuusen kuoriketta, joka sisälsi pitkiä kuorisuikaleita sekä puunpalasia ja oksia. Kuorike saatiin läheiseltä sahalta. Kuorikkeen todettiin käyttöominaisuuksiensa puolesta olevan sopivaa maapohjaisen jaloittelutarhan pintamateriaaliksi. Kuorike oli tarpeeksi karkeaa. Se läpäisi vettä ja kesti lehmien liikkumista. Kustannusarvion mukaan kuoriketarhan hinnaksi muodostui 8,3 /m Masuunikuonalla stabiloitu jaloittelutarha Yli-Iihin rakennettiin kolmellekymmenelle lypsylehmälle 900 m 2 :n suuruinen maabetonitarha, jossa soran sijasta runkoaineena oli masuunikuona. Pohjarakenne tehtiin masuunihiekasta. Masuunikuonabetonin kerrospaksuus oli noin 10 cm ja masuunihiekan noin 20 cm. Tarha vietti noin 1 %:n kallistuksella navettarakennuksesta poispäin alueen kulmassa olevaan saostuskaivoon, josta vedet johdettiin edelleen jakokaivon kautta koesuodattimeen. Tarhan pohjasta poistettiin ensin pintamaa. Sen jälkeen tarhaan levitettiin masuunihiekkakerros ja sen päälle masuunikuonaa. Tiivistämättömän masuunikuonakerroksen paksuus oli vajaat 20 cm. Kuonan päälle levitettiin sementtiä, noin 150 kg/ kuona-m 3. Sementti sekoitettiin kuonaan äkeellä ja osin myös jyrsimellä. Lopuksi pinta tasoitettiin ajamalla traktorilla järjestelmällisesti edestakaisin. Työn päätyttyä alkoi rankkasade, joka huuhtoi tarhan pinnasta hienoainesta jättäen takarenkaan rivan jäljet terävinä näkyviin. Tätä epätasaisuutta korjattiin levittämällä pintaan masuunimursketta. Lehmät eivät masuunikuonamurskeella tasoitetusta tarhat pitäneet, joten murske kaavittiin pois ja tasoitus tehtiin uudelleen hienolla hiekalla. Edellisen perusteella sementillä stabiloitujen pintojen tiivistämiseen suositellaan traktorin sijasta jyrää. Maabetonitarhan rakennekerrosten kustannusarvio oli 8 /m 2. Kaikkiaan tarhan kustannusarvio oli 11,3 /m 2. Toteutuneet kustannukset olivat viljelijän kirjanpidon mukaan masuunikuonatarhan osalta 8,32 /m 2 Tarhan pintaa tasoittamisesta masuunimurskeella aiheutui 0,73 /m 2 lisäkustannus. Kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverottomina. 2.4 Tilan tarve Tarhaneliöiden määrä on pitkälti viljelijän omassa harkinnassa, sillä yksiselitteistä mitoitusohjetta neliö/eläin ei ole olemassa. Luomutuotannon ohjeessa minimi on 4,5 m²/lehmä. Kokemuksen perusteella hyvässä tarhassa tulisi olla kiinteäpohjaista tarhaa 4-5 m 2 /lehmä ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan vaihtopohjaista tarhaa niin paljon, että lehmillä on hy- 9

11 vin tilaa liikkua. Yhteensä tarha-alaa voisi olla 10 m 2 /lehmä. Jos tarhassa ei ole ruokintaa tai jos eläimet ulkoilevat ryhmissä, riittää pienempikin ala. 2.5 Tarhojen aidat Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) mukaan tarhan aitauksen tulee olla rakenteiltaan ja materiaaleiltaan tarhattaville eläimille sopiva ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. Maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjeen (2002) mukaan jaloittelualueen aitaukset tulee tehdä kestämään eläinten aiheuttamia rasituksia samoin kuin pitää eläimet turvallisesti tarhassa. Nautakarjalle sopiva aitakorkeus on em. ohjeen mukaan 1200 mm. Aidan perustamistapa riippuu maaperän laadusta sekä aidan rakenteesta ja korkeudesta. Jotta aidasta tulee tukeva, aitatolpan pitäisi ulottua maahan syvyydelle, joka vastaa noin 1/3 aidan korkeudesta. Routivilla maalajeilla aidan perustukset tulee ulottaa routarajan alapuolelle eli Etelä-Suomessakin runsaaseen 1,5 metriin. Pehmeään maahan aitatolpat voidaan juntata esim. traktorikaivurin kauhan avulla. Kovempaan maahan perustukset on tehtävä kaivamalla, jolloin aitatolppa tulee tukea peruskuoppaan esim. jollain kuvan 3 esittämistä tavoista 1. Pehmeään maahan juntattu aitatolppa. 2. Peruskuoppaan kivillä tuettu aitatolppa. 3. Kuten kohta 2, mutta tolpan alapäähän on naulattu tukevuutta lisäävät poikkikapulat. 4. Kestopuutolppa valettu betonipilarin sisään. 5. Kestopuutolppa valettu betoniputken sisään. 6. Aitatolppa pystytetty kallioon porattuun reikään kiinnitetyn teräksen varaan. 7. Betonipilariin valetut lattaterästartunnat. Kuva 3. Erilaisia tapoja aitatolpan tuentaan 10

12 Juvalla sijaitsevan tarhan ympärille rakennettiin vanhoista puhelinpylväistä ja lankuista 1,3 metriä korkea aita, jota korotettiin myöhemmin 1,6 metriin, koska talvella lunta kertyi tarhan pintaan sekä erityisesti aitojen viereen ja lehmät pääsivät hyppäämään aidan yli, kuva 4. Tarhan osien erottelua varten oli käytössä myös siirrettävää aitaa, jonka aitatolpat oli valettu auton renkaaseen, kuva 5. Tolppien välissä voidaan käyttää lankkuja tai johdinlankaa. Yli-Iissä tarha varustettiin 150 cm korkealla aidalla, jonka pystytolppina oli käytettyjä teletolppia ja johtimena käytöstä poistettua puhelinkaapelia, kuva 6. Kuva 4. Juvan tarhan aitarakenne. Kuva 5. Siirrettävä aita. Kuva 6. Yli-Iin jaloittelutarhan aitaamiseen on käytetty käytöstä poistettuja teletolppia sekä puhelinkaapelia. 11

13 Oleellinen osa aitaa ovat portit. Ainakin osa niistä tulee mitoittaa siten, että traktori mahtuu kulkemaan niistä. Erityisen tärkeää porttien mitoitus ja sijoittelu on vaihtopohjaisten tarhojen, kuten kuoriketarhan yhteydessä, kuva 7. Kuva 7. Portin tulee olla riittävän leveä ja tukeva. 2.6 Tarhojen hoito Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen (2002) mukaan jaloittelualueet tulee puhdistaa säännöllisesti. Juvalla asfalttitarha puhdistettiin tarpeen mukaan traktorin etukuormaajan kauhalla. Tarhan reunaan yhdelle sivulle oli rakennettu harkoista vajaan metrin korkuinen seinämä, jota vasten lannan kuormaaminen kävi kätevästi. Käytännössä tarha piti talviaikaan puhdistaa kerran viikossa, jotta tarha pysyi siistinä. Kesäaikainen puhdistustarve oli pienempää. Kuoriketarhaa ei tarvitse puhdistaa samalla tavoin kuin tiivispohjaista tarhaa. Tarhan pintaa voidaan haluttaessa esim. äestää, jolloin pintaan kertynyt lanta saadaan sekoittumaan kuorikemassaan. Kuorikkeen vaihtaminen on yksi työvaihe, jota kiinteäpohjaisilla tarhoilla ei ole. Jos kuoriketta poistetaan tarhasta noin 20 cm, poiskuljetettavaa massaa syntyy 600 m 2 :n tarhasta 120 m 3. Poistettava kuorike voidaan sulan maan aikaan levittää suoraan pellolle. Mikäli kuoriketta ei haluta levittää suoraan pellolle, se pitää varastoida asianmukaisella laatalla. Kuorike toimii maanparannusaineena, sillä se sisältää runsaasti hiiltä typpeen verrattuna, mikä puolestaan lisää pellon humuspitoisuutta. Kuorikkeen sisältämät ravinnemäärät riippuvat hyvin paljon sen tarhakäytöstä eli kuinka kauan lehmät tarhassa oleilevat. Juvalla reilun vuoden käytössä olon aikana kuorike oli hienontunut niin, että sitä ei tarvinnut jälkikompostoida ennen pellolle levittämistä. Näyttää siltä, että vastaavalla käytöllä (talviulkoilu, kesällä lehmät pääasiassa laitumella eivätkä tarhassa) kuorike pitää vaihtaa noin vuoden välein. Kuivana vuonna, kuten v. 2002, kuorike kestää kauemminkin. 3 Ruokinnan ja juomaveden järjestäminen tarhoissa 3.1 Ruokinta Jaloittelutarhoihin voidaan järjestää myös ruokintaa. Sitä voidaan tarjota pelkästään houkuttimena ulostulolle tai todellisena ruokinnan lisänä. Kokemuksen perusteella varsinkin talvisaikaan lehmät viihtyvät ulkona kauemmin, kun sinne on järjestetty ruokintaa. Ruokintarakenteet tulee sijoittaa tiivispohjaiselle tarhanosalle. Ruokintaan tarhassa voidaan käyttää pyöröpaalirehun syöttöön tarkoitettua metallista tai puista kehikkoa. Metallikehik- 12

14 koja on saatavissa useita erilaisia ja erihintaisia malleja. Vaihtoehtoisesti tarhan reunaan voidaan rakentaa katettu ruokintapöytä, jolloin eläimille voidaan tarjota monipuolisempaa rehua. Piirustukset 3A ja 3B. Myös muunlaiset ruokintajärjestelyt ovat mahdollisia, kuten kuvan 8 esittämät niittorehun ruokintakaukalot. Kuvan esittämän kaukalon puhdistamista voidaan helpottaa varustavalla ne avattavalla etureunalla tai päädyllä. Kuva 8. Jaloittelutarhaan rakennettu niittorehun ruokintakaukalo. Rehu nostetaan kätevästi aidan yli suoraan kaukaloon. 3.2 Juomavesi Naudan luonnollinen juomisnopeus vapaasta vesilähteestä on litraa minuutissa. Nauta juo vuorokauden aikana neljästä seitsemään kertaan. Jotta tämä lajinmukainen juomiskäyttäytyminen on mahdollista myös jaloittelutarhoissa, on varmistettava, että vesikalusteet ovat asianmukaisia ja pysyvät talvellakin sulina. Lypsäville lehmille tulisi veden virtauksen kuppiin olla vähintään litraa minuutissa. Tutkimuksen mukaan lehmät juovat enemmän veden virtauksen ollessa suuri (12 l/min) kuin pieni (2 l/min). Jos vedentulo on hidasta, voivat naudat jättää juomisen vähälle, mikä vaikuttaa niiden rehun syöntiin ja heikentää siten tuotosta. Jaloittelutarhoihin juomavesi tulee johtaa siten, että putki ei pääse jäätymään. Vaivattomin keino on suojata jäätymisherkät putket sähkövastukseen perustuvalla lämpökaapelilla. Kaapeleita on saatavana kahta tyyppiä: vakiovastus ja itsesäätyvä. Useimmissa tapauksissa itsesäätyvä kaapeli on hyvä vaihtoehto, koska se lämmittää vain sitä kohtaa, missä on lämmitystarvetta. Vakiovastuskaapeli lämmittää vesijohtoa koko asennuspituudelta niin kauan kuin sähkö on kytkettynä. Tällaisten lämpökaapelien sähköteho on noin 10 W/m ja 13

15 hinnat vaihtelevat 13 ja 20 :n välillä. Saatavana on myös ns. jäätymätöntä vesijohtoa, joka on valmiiksi varustettu itsesäätyvällä lämmityskaapelilla. Tällaisen johdon metrihinta pienimmällä halkaisijalla on noin 25. Halvin tapa suojata vesijohtoa on asentaa se suojaputken sisään siten, ettei vesijohto ota suojukseen kiinni. Kun suojaputki eristetään hyvin, pitää veden sisältämä energia ilmatilan plussan puolella. Jos vesiputki kuitenkin jäätyy, voidaan se sulattaa puhaltamalla suojaputkeen lämmintä ilmaa. Markkinoilla on myös juomalaite, jossa routimattomassa syvyydessä sijaitseva palloventtiili tyhjentää nousuputken vedestä eläinten lopetettua juomisen. Näin juomaventtiiliin ja nousuputkeen ei jää vettä, joka voisi jäätyä. Routimaton syvyys tarkoittaa meillä alueesta riippuen 1,5 1,8 metriä. Laitteen hinta on noin 350. Tarhoissa tulisi käyttää lämmitettäviä juomakuppeja tai altaita. Näitä on markkinoilla useita eri malleja. Vastusten koot vaihtelevat 80 ja 250 W:n välillä. Alimmaksi toimintalämpötilaksi valmistajat/maahantuojat antavat mallista ja vastuksen koosta riippuen ºC. Myös tavallinen juomakuppi voidaan itse muuntaa kylmiin olosuhteisiin soveltuvaksi. Tällöin lämpökaapeli asennetaan kupin alle, eristetään ja suojataan hyvin. Juomakupit asennetaan yleensä muovi- tai betoniputken päähän cm:n korkeudelle tarhanpinnasta. Liitos tiivistetään ja asennusputki eristetään. Laitteiden myyjät toimittavat laitteiden mukana myös asennusohjeen. Laitevalmistajat suosittelevat, että kutakin juomakuppia kohti olisi 10 eläintä, ja että useamman juomapaikan altaille olisi eläintä. Tohmajärven emolehmäkokeessa todettiin, että emoa vasikoineen sai riittävästi vettä yhdestä juomakupista. Kun eläimiä oli riittävän paljon, juomakupit eivät jäätyneet vaikeissakaan olosuhteissa. Erään viljelijän ratkaisu juomakuppien sulana pitämiseen on ollut porsailla käytettävän lämpölampun asentaminen cm juomakupin yläpuolelle. Kovilla pakkasilla lamppu on ollut päällä vuorokauden ympäri, muutoin tarpeen mukaan. Lamppu on roiskevesisuojattu, ja sen hinta on Valumavedet ja niiden käsittely Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuoteen Maataloudessa on tavoitteena vähentää vesistöihin joutuvan fosfori- ja typpikuormituksen määrää 50 % vuosien arvioidusta keskimääräisestä tasosta. Tarha-alueilta kertyvät valumavedet tulee tämän päätöksen mukaisesti kerätä ja käsitellä siten, että ravinteiden joutuminen vesistöön rajoitetaan parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut kotieläinrakennusten ympäristönhuolto-ohjeet (2002). Tiivispohjaisesta tarhasta sontaa ja virtsaa sisältävät vedet on johdettava keräily- 14

16 kaivoon, jonka tilavuus on vähintään 0,2 m 3 /m 2 kattamattomalla alueella. Keräilykaivo on tyhjennettävä säännöllisesti ja vedet levitettävä pellolle. Valumavesien asianmukainen keräily ja käsittely ovat jaloittelutarhojen toteutuksen suuria haasteita. Karjakokoon kasvaessa tarhat laajenevat ja siten myös tarvittava valumavedelle vaadittava varastointitila kasvaa, mikä aiheuttaa huomattavia lisäinvestointi- ja työkustannuksia tiloille. Valumavesien määrää vähennetään valitsemalla tarhan paikka ja korkeusasema siten, että tarhan ulkopuolelta ei pääse valumaan vesiä tarhaan. Myöskään viereisten rakennusten kattovedet eivät saa huuhtoa tarhaa. Lumien kerääminen tarhaan ei ole suositeltavaa, varsinkaan, jos karjaa aiotaan ulkoiluttaa talvellakin Vesikourut ja lumiesteet ovat siten tarpeen. Tarhan kattaminen poistaa valumavesiongelmat. Rakentaminen on kuitenkin kallista, ratkaisusta riippuen kattorakennelman hinnaksi tulee /m 2. Osa ulkoiluttamisen perimmäisestä ajatuksesta myös katoaa, jos lehmät eivät saa auringonvaloa ulkoillessaan. Kiinteäpohjaisen tarhan osittaista kattamista kannattaa kuitenkin harkita. Varmatoimisin ratkaisu käsitellä valumavesiä olisi johtaa ne panospuhdistamoon tai biosuodattimeen. Molempien etuna on se, että myös muut maatilan jätevedet, kuten maitohuonevedet, voidaan käsitellä samalla laitteistolla. Ongelmana tässä on, että em. laitteiden valmistajat/maahantuojat eivät ole olleet valmiita toimittamaan laitteistojaan tällaiseen käyttöön. Jos he laitteiston toimittavat, he eivät kuitenkaan anna kylmiä valumavesiä sisältäviä jätevesiä käsittelevälle laitteistolleen täydellistä toiminta/puhdistumistakuuta. Panospuhdistamon hankintahinta on ja käyttökustannukset /vuosi. Biosuodattimen hankintahinta on puolestaan ja käyttökustannukset vuodessa. Vesimäärät kiinteäpohjaisesta tarhasta ovat erittäin suuria. Esimerkkikohteessa Etelä- Savossa sataa huhti-lokakuussa keskimäärin 420 mm. Asfaltilta haihdunta ei ehdi kesäaikaan olla kovin suurta, koska vedet valuvat heti kaivoon. 500 m 2 :n suuruisesta asfalttitarhasta muodostuisi % haihdunnalla huhti-lokakuussa noin 200 m 3 valumavettä. Nämä vedet ovat hyvin laimeita pellolle kuljetusta ajatellen. Juvan asfalttitarhan pintavalumavesien keskimääräisillä ravinnepitoisuuksilla laskettuna hehtaarille tulisi kokonaisfosforia 2,5 kg/ha ja kokonaistyppeä 7,5 kg/ha, jos veden levitysmäärä olisi 50 m 3 /ha. Kuoriketarhan salaojavedet ovat ravinteikkaampia kuin pellolta valuvat salaojavedet. Ne olisi hyvä puhdistaa esim. suodattimessa ja sen jälkeen ne voi päästää luontoon ravinnepitoisuuksiensa puolesta. Valumavesien käsittelyä varten Yli-Iihin rakennettiin koesuodatin. Seossuodattimen koko on 10 m 3. Vesi johdetaan saostus- ja jakokaivojen kautta rei itettyä muoviputkea pitkin suodattimen päälle, josta se jakautuu koko suodattimen pituudelta. Suodattimen pohjalla on kokoojaputki, josta suodattuneet vedet kertyvät mittakaivoon. Kaivosta vedet johdetaan matalahkoon pelto-ojaan, jossa on runsaasti kasvillisuutta. Piirustukset 4A ja 4B. 15

17 Yli-Iin seossuodatin rakennettiin syksyllä Epätavallisen kuivien kesien takia suodattimesta ei ole saatu näytteitä. Siten sen toimivuutta ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan. Laboratoriokokeiden perusteella valumavesien ravinnepitoisuuden ja kemiallisen hapenkulutuksen pitäisi siinä alentua merkittävästi. Yli-Iihin rakennetun suodattimen (10 m 3 ) rakentamiskustannuksiksi arvioitiin Toteutuneet kustannukset olivat 1649, josta vaihdettavan suodatinmateriaalin osuus oli Havaintoja koerakennuskohteista Juvalla toteutettu ratkaisu, jossa navetan vieressä on kiinteäpohjainen tarha ja sen takana maapohjainen tarha, on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Lehmille on ollut tarjolla pehmeäpohjaista tarhaa kovalattiaisen navetan vastapainoksi. Lehmien sorkkaterveys on ollut hyvä ja sorkat ovat pysyneet puhtaampina. Kuorikkeella päällystetty maapohjainen tarha on pehmeä ja lehmät ovat viihtyneet siinä paremmin kuin kiinteäpohjaisessa tarhassa. Keskimäärin 2/3 lehmistä on tarkkailuajankohtina ollut kuoriketarhan puolella, vaikka kiinteäpohjaisessa tarhassa oli kuivaa heinää tarjolla syötäväksi. Kuoriketarha ei ole ollut liukas. Keväällä ja syksyllä ja muulloinkin kuoriketarhan ollessa hyvin märkä, on ollut tarpeen eristää tarha eläimiltä. Käytännössä tarhojen väliin on laitettu siirrettävä aita, jolloin kaikki lehmät olivat asfalttitarhan puolella. Näin kuoriketarhan pinta pysyi parempana pidempään ja kuorikkeen vaihtoväli piteni. Talvella asfalttitarha osoittautui aika ajoin hyvin liukkaaksi, vaikka sitä hiekoitettiin. Erityisesti yli 3 %:n kallistuksella toteutetut alueet olivat ongelmallisia. Oli kuitenkin havaittavissa, että toisena talvena lehmät olivat jo oppineet kulkemaan liukkaalla pinnalla paremmin. Liukkauden torjunnassa silputtu olki todettiin hyväksi. Yli-Iissä masuunikuonatarhan pintaa levitetyn hiekan on todettu imevän sadevettä tehokkaasti, jolloin valumavesiä ei ole muodostunut lainkaan tai niiden määrä on jäänyt pieneksi. Tiivispohjaisen tarhan rakennuskustannukset ovat kaksin- kolminkertaiset vaihtopohjaiseen tarhaan verrattuna. Käyttökustannuksia tiivispohjaiseen tarhaan syntyy lannan säännöllisestä poistosta. Vaihtopohjaisen tarhan käyttökustannukset muodostuvat päällikerroksen vaihdosta. Kokemusten mukaan kuorike tulisi vaihtaa noin vuoden välein. Hake saattaa kestää hiukan pidempään. Vaihdettava kerros ajetaan tarhasta aumaan kompostoitumaan ennen pellolle levitystä. Vaihtopohjaisten tarhojen yleistyessä, pintamateriaalin hinta todennäköisesti nousee, jolloin myös vuosittaiset käyttökustannukset tulevat kasvamaan. 16

18 6 Kirjallisuus Alakomi, T Havaintoja kylmäpihattojen lannankäsittelystä. VAKOLAn rakennusratkaisuja 5/1997. Maatalouden tutkimuskeskus. 16 s. Korpela, T Jaloittelutarhojen rakentaminen on ajankohtaista. Maito ja Me 2: KTTK Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet eläintuotanto: sovelletaan lähtien. KTTK:n julkaisuja. B2 Luomutuotanto nro 4/2000. Loimaa: Kasvintuotannon tarkastuskeskus. 66 s. Laakso, J., Korpela, T. & Hämäläinen, J Nautojen jaloittelualueet ja ruokintakatokset. Etelä- Pohjanmaan Maaseutukeskus, Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus. 32 s. Maa- ja metsätalousministeriö Kotieläinten ympäristöhuolto. Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet. MMM-RMO-C4. Liite 12 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01). 8s. Päivitetty Viitattu Saatavissa internetistä: MMMA /396. Eläinsuojeluasetus. Annettu helsingissä Suomen säädöskokoelam 396/1996: Uusi-Kämppä, J., Puumala, M., Nykänen, A., Huuskonen, A., Heinonen-Tanski, H., Yli-Halla, M Lypsykarjataloudesta tulevan ympäristökuormituksen vähentäminen. In: Jaana Uusi- Kämppä, Markku Yli-Halla ja Kaarina Grék (toim.). Lypsykarjataloudesta tulevan ympäristökuormituksen vähentäminen. Maa- ja elintarviketalous 25: s pdf/met25.pdf Verkkojulkaisuun viitattu Uusi-Kämppä, J., Manninen, M., Nykänen, A., Puumala, M., Sarin, H. Tolvanen, T Jaloittelualueet ja ulkotarhat kotieläinten hyvinvointia vai ympäristön uhka? Teoksessa: Rinne, M. (toim.). Maataloustieteenpäivät 2000: Kotieläintiede Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja 952: Ympäristöministeriö Ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta Helsinki. Ympäristöministeriö. 27 s. Päivitetty Viitattu Saatavissa internetistä: 17

19 7 Liitteet Piirustukset eivät ole mittakaavassa. Piirustus 1 A Asemapiirros Juvan jaloittelutarhasta A takareuna maastomuotojen mukaan B seinämä la nna n kokoamista va rten h= Lypsylehmät Kuorike ~600m2 Lypsylehmät Asfaltti ~500m2 KARJARAKENNUS Lypsylehmät Asfaltti ~150m A reunat pengerretään B näytteenottokaivot ilma stu s Lie te sä iliö 1:500 Lähtötasona: kynnyskorkeus +/-0-10 suunnittelukorkeus PELTOA

20 Leikkaus A-A Ab tasausmurske kantavakerros jakava kerros pohjamaa DET 1. 1:10 Asfa ltin ja kuorikkeen raja Leikkaus B-B Ab murske kantava jakava DET 1. kuorike sora pohjamaa kuorike sora Piirustus 1B Leikkaus Juvan jaloittelutarhasta pengerrys tarhan ympäri salaojat 5m:n välein kuorike sora pohjama a muotoiltu sa la ojiin päin vie ttävä ksi pohjamaa

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA

HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA HEVOSTEN HYVINVOINTI JA LAJINMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN SUOMALAISILLA TALLEILLA Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 22.4.2005 Mari Pikkarainen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa MTT:n selvityksiä 160 Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa Timo Karhula, Arto Latukka ja Teppo Rekilä Talous MTT:n selvityksiä 160 39 s., 7 liitettä Turkistilojen talous

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Poron ympärivuotinen ruokinta ja sen kannattavuus

Poron ympärivuotinen ruokinta ja sen kannattavuus KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 304 Veikko Maijala Mauri Nieminen Poron ympärivuotinen ruokinta ja sen kannattavuus Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot