ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE BENEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE 16.07.2007 BENEFON"

Transkriptio

1 1 ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE BENEFON GEOHOLDING B.V.:LLE SUUNNATTUJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN, BENEFONIN RAHOITUSJÄRJESTELYISSÄ JO MERKITTYJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN JA VAIHTOVELKAKIRJAN PERUSTEELLA MERKITTÄVIEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN SEKÄ KUITTAUSANNISSA MERKITTYJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN HAKEMISEEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TARVITTAVA BENEFON OYJ:TÄ JA ESITTEESSÄ KUVATTUA TRANSAKTIOTA KÄSITTELEVÄ PERUSESITE ( ESITE )

2 2 TIETOJA ESITTEESTÄ Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamispäivästä. Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden tarjoamiseen tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen tarvittava esite voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen päivämäärästä koostua tästä Perusesitteestä ja sen lisäksi kutakin erillistä liikkeeseen laskua tai tarjoamista varten laaditusta ja hyväksytystä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Sovelletut lait ja ohjeet Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), ja Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti, soveltaen asetuksen liitteitä I ja III, sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 90/250/2007. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Benefon Oyj:ltä (myös "Benefon" tai "Yhtiö"). Tämän Esitteen mukaiseen Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Esitteessä esitettävistä tiedoista vastaa liikkeeseenlaskijana toimiva Yhtiö. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Esitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Esitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Esitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Kunnes Esitteen piiriin kuuluvat uudet osakkeet on listattu, yhtiöllä on velvollisuus täydentää Esitettä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3b :n mukaisesti. Esitteen piiriin kuuluvissa osakeannissa liikkeeseen laskettuja Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä ole ollut lupa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Esitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Esite on saatavana seuraavista paikoista: Benefon Oyj Helsingin Pörssi Meriniitynkatu 11, Salo Fabianinkatu 14, Helsinki Lisäksi Internetin kautta osoitteesta:

3 3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU KANSILEHTI 1 TIETOJA ESITTEESTÄ. 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 RISKITEKIJÄT.. 8 PERUSESITE VASTUULLISET HENKILÖT Esitteestä vastaavan Yhtiön hallituksen kokoonpano Yhtiön vakuutus TILINTARKASTAJAT Yhtiön tilinpäätökset tilikausina tarkastaneet tilintarkastajat Tilintarkastajien lukumäärän muuttuminen KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Yhteenveto taloudellisista tiedoista vuosilta /2007 kansainvälisen talousraportointistandardin IFRS mukaan TIETOJA GEOSOLUTIONSISTA GeoSolutionsin tausta GeoSolutionsin olemus ja historia Osakelajit ja osakkeiden omistus Johtotiimi Neuvonantajat Johtotiimi GeoSolutionsin tuotteet ja palvelut Markkinointistrategia Liikevaihtomalli Myynnin hankkimiskustannukset Toimialan tilanne ja näkymä Yrityskaupan jälkeinen liiketoimintakonsepti ja strategia Geosolutionsin taloudellinen asema ja hankinnan taloudelliset vaikutukset Yhtiölle TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA Yhtiön toimintahistoria ja kehitys Investoinnit Yhtiön investoinnit vuosina / Yhtiön käynnissä olevat investoinnit... 24

4 4 6 YHTIÖN TOIMIALA JA LIIKETOIMINTA Katsaus päätoimialaan Yleistä Yhtiön toimialojen välisen liikevaihtojakautuman kehittyminen / Liiketoiminta Yleiskatsaus Historia Kilpailuvahvuudet Strategia Kohdemarkkinat Teknologia Tutkimus ja kehitys Tuotteet ja palvelut Muotoilu Myynti ja markkinointi Asiakkaat Kohtien 6.1 ja 6.2. tietoihin vaikuttaneet poikkeukselliset seikat Valmistus Keskeiset yhteistyökumppanit Kilpailijat Aineettomat oikeudet Yhtiön toiminnan ja tuloksen riippuvuus patenteista, lisensseistä, tuotanto-, toimitusja rahoitussopimuksista ja uusista tuotantomenetelmistä Yhtiön kilpailutilanteen kuvauksen perusteet Työntekijät ORGANISAATIORAKENNE Yhtiön konsernirakenne Yhtiön tytäryhtiöt AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Yhtiön aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Ympäristökysymysten aiheuttamat rajoitukset TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA Taloudellinen asema Liiketoiminnan tulos Yhtiön tuottoihin vaikuttaneet epätavalliset tekijät Yhtiön liikevaihdon ja tuottojen muutoksiin vaikuttaneet tekijät Yhtiön liiketoimintaan vaikuttaneet tai mahdollisesti vaikuttavat ulkoiset tekijät RAHOITUKSEN LÄHTEET Yhtiön rahoituksen lähteet Yhtiön rahavirtojen lähteet vv /

5 Yhtiön ulkoisen rahoituksen tarpeet ja rahoitusrakenne Yhtiön liiketoimintaan vaikuttaneet ja vaikuttavat pääomansaantirajoitukset Päätettyjen investointien ja olevien vuokravastuiden rahoitussuunnitelma TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Operatiivisten pääparametrien kehitystrendit vuoden 2007 alusta lukien Yhtiön tulevaisuudennäkymiin todennäköisimmin vaikuttavat trendit, epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset ja tapahtumat TULOSENNUSTEET TAI ARVIOT Tärkeimmät oletukset, joihin Yhtiö on perustanut annetut ennusteet tai arviot liikevaihdon ja tuloksen kehittymisestä Tilintarkastajan lausunto Yhtiön antamien ennusteiden ja arvioiden laatimisesta Tulosennusteiden ja arvioiden laskennallinen vertailukelpoisuus HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET SEKÄ YLIN JOHTO Yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelimet sekä ylin johto Hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten ja ylimmän johdon eturistiriidat Eturistiriidat em. henkilöiden Yhtiöön liittyvien tehtävien ja vastuiden ja yksityisten etujen välillä Järjestelyt ja sopimukset suurimpien osakkaiden, asiakkaiden, tavaran- tai palveluntoimittajien tai muiden kanssa, joiden perusteella edellä kohdassa 14.1 mainittu henkilö on valittu tällaisen tahon hallinto-, johto tai valvontaelimen jäseneksi tai ylimpään johtoon Kohdassa 14.1 mainittuja henkilöitä koskevat arvopaperien luovutusta koskevat rajoitukset PALKAT JA LUONTOISEDUT Hallituksen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien ja ylimmän johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut edut tilikaudella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eläkevastuut HALLITUKSEN TOIMINTA Hallituksen ja toimitusjohtajan toimikaudet Yhtiön kohdassa 14.1 tarkoitettujen henkilöiden sopimuksen päättyessä etuja antavat työ- tai palvelussopimukset Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat Yhtiön käytäntö kansallisten hyvän hallinnon standardien noudattamisessa TYÖNTEKIJÄT Yhtiön henkilöstömäärän kehittyminen Osakeomistus ja osakeoptiot Työntekijöiden pääomapohjaiset insentiivijärjestelmät... 68

6 6 18 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Yli 1% omistukset Yhtiössä tiedon mukaan Yhtiön osakkeiden äänioikeuksien yhtäläisyys Määräysvalta yhtiössä Omistuksen laimentuminen Määräysvallan väärinkäytön estämiseksi käyttöön otetut toimenpiteet Määräysvallan vaihtuminen Yhtiössä LÄHIPIIRILIIKETOIMET Lähipiiriliiketoimien määrä tai prosenttiosuus liikkeeseenlaskijan liikevaihdosta Muut lähipiiriliiketoimet Yhtiön velat lähipiirille LISÄTIEDOT Osingonjakoperiaatteet Osingonmaksu vuosina Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa jälkeen Osakepääoma ja osakkeet Merkityn osakepääoman määrä ja osakkeiden määrä jokaisen osakelajin osalta: Omaan pääomaan kuulumattomat osakkeet Yhtiön hallussa olevat tai sen lukuun hallinnoidut osakkeet Vaihtovelkakirjalainat Optio-oikeudet Hallituksen valtuutukset korottaa osakepääomaa Yhtiön tytäryhtiöissä olevat optio-oikeudet Osakepääoman kehitys vuosina / Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys Yhtiön toiminnan tarkoitus Yhtiöjärjestyksen määräykset koskien hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä Osakelajien oikeudet ja rajoitukset Osakkeenomistajien oikeuksien muuttamiseen tarvittavat toimenpiteet Yhtiökokousten kutsuminen Yhtiöjärjestyksen määräykset koskien määräysvallan vaihtumista Yhtiössä olevat määräykset koskien omistusosuuksien muuttumisen ilmoittamista Yhtiön osakepääoman muuttamista koskevat ehdot Yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET Sopimus Ismap S.A.:n hankinnasta (pörssitiedotteet , ) Investointisopimus Octagon Solutions Ltd:n kanssa (pörssitiedote )... 92

7 Pääomalainasopimukset Octagon Capital Ltd:n ja Benecap Ltd:n kanssa (pörssitiedotteet , , ) Optio-oikeuksia Benefon 2004A koskeva säilytyssopimus Octagon Capital Ltd:n kanssa (pörssitiedote ) Rahoituspalveluja koskeva sopimus Punk, Ziegel & Co kanssa (pörssitiedote ) Yrityssaneerauksen aikaistettua päättämistä koskeva sopimus (pörssitiedote ) Management-palveluja koskeva sopimus Rahoitussopimus OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET Asiantuntijoiden tähän perusesitteeseen laatimat lausunnot Kolmansien tahojen tähän Esitteeseen antamat tiedot NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT HISTORIALLISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA Proforma-muotoiset taloudelliset tiedot Tilinpäätöksen konsolidointi Vuosittaisten historiallisten taloudellisten tietojen tarkastaminen Historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastus Muut tilintarkastajien tarkastamat tiedot Tarkastamattomat taloudelliset tiedot Viimeisimpien historiallisten taloudellisten tietojen ikä Tarkastetut tilinpäätökset Osavuosittaiset taloudelliset tiedot OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yhtiön taloudelliset tiedot vuosilta TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

8 8 RISKITEKIJÄT Sijoittajan tulisi lukea huolella allaselostetut riskitekijät ja kaikki muut tässä esitteessä annetut tiedot ennen sijoituspäätöstä. Jos mikä tahansa allakuvatuista riskeistä toteutuu, liiketoimintamme, operatiivinen tulos ja taloudellinen asemamme voi kärsiä siitä, jolloin myös Yhtiön osakekurssi saattaa laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoituksensa tai osan siitä. Tärkeää Yhtiö on edelleen vaiheessa, johon liittyy sille luonteenomaisia riskejä Octagon Solutions Ltd:n johtama sijoittajaryhmä käyttää Benefonissa merkittävää vaikutusvaltaa. Yhtiö luottaa siihen, että julkista yhtiötä koskeva sääntely ja tiedonantovelvollisuus, jota tukee corporate governance-suosituksen mahdollisimman laaja noudattaminen, ja ammattitaitoisen ja hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön suorittama jatkuva tarkastustoiminta riittävät estämään määräysvallan väärinkäytökset. Benefonin vallitseva liiketoimintasuunnitelma tuotekehityssuunnitelmineen ja taloudellisine ennusteineen on käytännössä vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Liiketoimintasuunnitelman käynnistymisen ja toteutumisen onnistumisesta ennusteiden mukaisesti ei siten ole varmuutta. Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit Yleiset riskit Yhtiö on toiminut tappiolla useita vuosia, ja on mahdollista, että se ei koskaan nouse voitolliseksi. Yhtiön liiketoimintahistoria keväällä 2003 tapahtuneen yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen on lyhyt, mikä saattaa vaikeuttaa liiketoiminta-analyysin tekemistä. Kansainvälisille markkinoille laajentumisen jatkaminen on tärkeä osa pitkän aikavälin strategiaamme ymmärtäen, että se tuo mukanaan muun muassa uusia liiketoiminnallisia, operatiivisia, poliittisia, rahoituksellisia, taloudellisia ja liiketoiminnan säätelyyn liittyviä riskejä, jotka saattavat lisätä kustannuksia ja hidastaa kasvuamme. Kehittyvistä maista tulevat myyntitulomme saattavat vaarantua näissä maissa tapahtuvan epäedullisen taloudellisen, sääntely-ympäristön ja poliittisen kehityksen johdosta. Myyntiimme, kustannuksiimme, ja tulokseemme vaikuttavat myös valuuttojen arvostusmuutokset erityisesti laskentavaluttaamme euron arvostusmuutokset suhteessa Yhdysvaltain dollariin, Kiinan renminbihin, Japanin jeniin ja joihinkin muihin valuuttoihin. Liiketoimintaamme liittyvät yleiset riskit Matkapuhelinlaitteiden teknologia muuttuu nopeasti eikä ole varmaa, että pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja. Liiketoimintamme on riippuvaista langattomien puhelinverkkojen ja GPS-järjestelmän ylläpitämisestä ja laajentamisesta.

9 9 Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen eri puolilla maailmaa erityisesti investointeihin liittyen voi haitata kasvumahdollisuuksiamme. Sähkömagneettisen säteilyn langattomien puhelinlaitteiden käyttäjille ja tukiasemien läheisyydessä oleville aiheuttamia terveysvaaroja koskevat väitteet ja niihin liittyvät kanteet ja julkisuus, riippumatta väitteiden paikkansapitävyydestä, voivat vaikuttaa liiketoimintaamme negatiivisesti tekemällä käyttäjät varovaisiksi tällaisten laitteiden hankinnoissa tai aiheuttamalla meille tarpeen käyttää henkilöresursseja ja rahaa tällaisten asioiden hoitamiseksi. Maailman eri puolilla tapahtuvat toimialamme sääntelytoimenpiteet voivat haitata liiketoimintaamme. GeoSolutions B.V.:n hankinta lisää yhtiön kiinteitä kustannuksia ja rahoitustarvetta ja laimentaa aiempia osakeomistuksia. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö tai sen aiemmat osakkaat saavat koskaan takaisin näitä lisäsijoituksia. GeoSolutionsin tulevan menestyksen keskeinen kysymys on sen liiketoimintamallin toimivuus lähivuosina, mistä Yhtiöllä ei ole varmuutta. Erityisesti palvelujen käyttäjien valmiuteen maksaa palveluista ja palveluista saatavien mainostulojen määrään saattaa sisältyä riski. Vaihtokurssiriski Yhtiö operoi eri maissa ja on altistunut valuuttakurssien vaihtelulle. Tärkeimmät riskialtistusta aiheuttavat valuutat ovat USD, GBP ja Renminbi. Yhtiön johto ei ole historiallisesta perspektiivistä käsin pystynyt määrittämään valuuttakurssien potentiaalista vaikutusta; tämän vuoksi emme ole pystyneet arvioimaan tulevaakaan altistusta. Kilpailukykyyn liittyvät riskit Markkinat, joilla operoimme, ovat erittäin kilpaillut, ja monilla kilpailijoillamme on suuremmat resurssit kuin meillä. Nämä tekijät saattavat sekä haitata pyrkimyksiämme toteuttaa liikesuunnitelmamme, että vaarantaa liiketuloksemme kehityksen. Mobiilikommunikaatioalalla jatkuva kehitys ja nopeat teknologioissa tapahtuvat muutokset pakottavat Yhtiömme jatkuvasti kehittämään käyttämäämme tuoteteknologiaa, jotta pystyisimme ylläpitämään riittävän kilpailukyvyn liiketoimintamme eri osa-alueilla, jotka paikoin ovat meille uusia. Jos emme onnistu tässä, tai näillä tekniikoilla toteutettujen tuotteiden ja palveluratkaisujen kaupallistamisessa markkinoiden tarpeet täyttäviksi edistyneiksi ja kysytyiksi tuotteiksi, tai emme pysty tätä tekemään riittävän ajoissa, tai jos liiketoimintamme kohdemarkkinat kehittyvät arvioitua hitaammin aiheuttaen viiveitä tuotteidemme ja palveluratkaisujemme kysynnän viriämiseen, sillä voi olla merkittävän haitallinen vaikutus liiketoimintaamme, kykyymme saavuttaa tavoitteemme ja operatiiviseen tulokseemme. Mobiilikommunikaatioteollisuuden kehittyminen on merkittävästi muuttamassa kilpailurakennetta lisäten kilpailun voimakkuutta. Olemme pyrkimässä myös uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on meille uusi tai jotka ovat vasta kehityksen

10 10 alkuvaiheissa. Epäonnistumisemme vastata tähän kehitykseen menestyksellisesti voi myös merkittävästi haitata liiketoimintaamme, kykyämme saavuttaa tavoitteemme ja operatiivista tulostamme. Liiketoimintatavoitteidemme saavuttaminen riippuu lukuisista tekijöistä kuten kyvystämme tarjota tuotteita ja ratkaisuja, jotka täyttävät markkinoiden vaatimukset, ja kyvystämme hallita tuotteiden ja palveluratkaisujen hinnat ja kustannukset, operatiivisesta tehokkuudestamme, uusien tekniikoiden kehittämisen ja käyttöönoton nopeudesta, uusille liikealueille pääsyn onnistumisesta ja yleisestä taloustilanteesta. Riippuen mainituista tekijöistä, joista osa on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, on mahdollista, että emme pääse tavoitteisiimme emmekä pysty antamaan tarkkoja ennusteita myynnin ja operatiivisen tuloksen kehittymisestä. Myyntimme ja operatiivinen tuloksemme kehittyminen saattaa vaarantua myös, jos emme pysty järjestämään valmistus- ja materiaalitoimeamme tehokkaasti tai että valmistamamme tuotteet ja palveluratkaisut eivät täytä Yhtiön omia ja asiakkaidemme laatu-, turvallisuus- ja muita vastaavia vaatimuksia tai emme pysty toimittamaan niitä sovitussa aikataulussa. Liikekumppaneihin liittyvät riskit Olemme kehittämässä eräitä uusia tuotteita yhteistyössä aasialaisten toimittajien kanssa. Jos nämä kumppanimme eivät suoriutuisi kumppanuussopimuksemme velvoitteista emme todennäköisesti pystyisi menetyksellisesti tuomaan markkinoille kyseisiä uusia tuotteita ja niihin liittyviä palveluratkaisuja, tai ainakaan suunnitellussa aikataulussa. Olemme riippuvaisia alihankkijoistamme tarvitsemiemme erinäisten komponenttien toimitusten, komponenttien spesifioitujen ominaisuuksien ja laadun, toimitusaikataulun ja määrän suhteen. Jos yksi tai useampi alihankkija ei onnistu täyttämään tähän liittyviä velvoitteitaan, kykymme toimittaa sovittuun aikaan tuotteitamme ja palveluratkaisujamme omille asiakkaillemme saattaa vaarantua. Olemme riippuvaisia tavarantoimittajistamme, joista osa on ainoa toimittaja joillekin komponenteille. Tuotantomme kärsii vakavasti, jos yksikin tällainen toimittaja ei pysty toimittamaan tilattuja määriä sovittuun aikaan ja jos korvaavaa komponenttia ei löydy muualta ajoissa, tai jos komponenttien hinta nousee tämän vuoksi. Myyntitulojemme muodostuminen on olemassa olevien asiakkaidemme, palveluntarjoajien ja jakelijoiden varassa. Yhden tai useamman tällaisen asiakastahon tai myyntikanavan menettäminen tai niissä tapahtuvat olennaiset muutokset tai häiriöt voivat merkittävästi vahingoittaa liiketoimintaamme. Samoin, jos asiakkaamme tai tuotteidemme loppukäyttäjät eivät hyväksyisi tarjoamiamme teknisiä ratkaisuja, se voi vaikuttaa vahingollisesti taloudelliseen tilanteeseemme ja liiketulokseen. Ulkoisista tekijöistä johtuvat tekniset riskit GPS-pohjaisten tuotteidemme toimiminen riippuu Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämästä satelliittijärjestelmästä. Jos useat tämän järjestelmän satelliitit menevät epäkuntoon ja niitä ei korvata uusilla, tai jos Yhdysvaltain hallituksen nykyinen politiikka tarjota GPSjärjestelmä myös muiden käyttöön ilman korvausta muuttuu, tai jos GPS-järjestelmän käyttämillä

11 11 radiotaajuksille tulee häiriöitä, liiketoimintamme kärsii. Nykyiseen radiotaajuusspektrin käyttäjien väliseen allokointiin tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa häiriöitä GPS-lähetteisiin ja vahingoittaa tätä kautta liiketoimintaamme. Tietoliikenteen laajakaistaverkkojen laitteet saattavat häiritä GPS-signaalien vastaanottoa mikäli Euroopan ETSI ja/tai USA:n FCC muuttavat määräyksiään, mikä taas voi haitata liiketoimintaamme. Yhtiön sisäiseen toimintaan liittyvät riskit Jos emme pysty arvioimaan oikein tuotteidemme kysyntää, emme ehkä pysty varmistamaan riittävää määrää tarvitsemaamme materiaalia tai tuotteiden kustannustehokasta tuotantoa, tai meille voi kertyä kalliiksi käyvää ylituotantoa ja varastoa. Jos emme onnistu lisäämään yritysbrändimme ja tuotteidemme tunnettuutta, tai jos brändimme markkinoinnista aiheutuu liiallisia kuluja, liiketuloksemme voi vaarantua Hakemamme kasvu asettaa merkittäviä vaateita ja haasteita liikkeenjohdollemme ja infrastruktuurimme ylläpidolle. Jos emme pysty hankkimaan ja pitämään osaavaa henkilöstöä, liiketoimintamme ja taloudelliset tuloksemme voivat vaarantua. Juridiset ja sääntelystä johtuvat riskit Jos emme pysty riittävästi suojaamaan aineettomia oikeuksiamme, kilpailuasemamme saattaa kärsiä. On mahdollista, että muut tahot nostavat meitä vastaan kanteita väitettyjen aineettomien oikeuksien loukkaamisen perusteella ja, jos ne menestyvät niissä, saatamme joutua maksamaan merkittäviä korvauksia. Yhtiön tiedottaman mukaan sillä on menossa Italiassa jäljempänä kohdassa 20.2 yksityiskohtaisesti selostettu patenttijuttu, jossa Yhtiö on jyrkästi torjunut kaikki sitä kohtaan esitetyt vaateet. Muutokset kirjanpitostandardeissa ja pörssisäännöissä saattavat lisätä uusien henkilöstöoptiojärjestelmien kustannuksia, mikä voi lisätä palkkakustannuksia ja pakottaa meidät muuttamaan liikekäytäntöjämme. Jotkut tulevaisuudessa asiakkaillemme tarjottavat henkilöiden paikannusta ja seurantaa sisältävät palveluratkaisut saattavat kuulua Suomen ja EU:n yksityisyyslakien ja säännösten piiriin ja mahdolliset tähän liittyvät rikkomukset voivat johtaa Yhtiölle koituviin korvausseuraamuksiin ja avainhenkilöillemme koituviin rikosoikeudellisiin vastuisiin. Ympäristösäännösten noudattaminen voi vastaisuudessa johtaa kohonneisiin kustannuksiin. Meitä koskee Suomen työlainsäädännössä ja kollektiivisessa työehtojen sopimusmenettelyssä säädetyt ja sovitut velvoitteet emmekä voi vapaasti määrittää meitä koskevia työsopimusehtoja, mikä voi haitata operaatioitamme.

12 12 Yhtiön osakkeeseen liittyvät riskit Myös Yhtiön osakkeeseen liittyy muun muassa seuraavassa lueteltuja riskejä. Lista ei ole tyhjentävä. Vanhat osakeomistukset voivat vastaisuudessa dilutoitua paitsi tässä Esitteessä kohdassa 20.4 eriteltyjen optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjojen tai hallituksella olevan osakepääoman korotusvaltuutuksen perusteella tapahtuvien osakemerkintöjen johdosta, myös Yhtiön mahdollisesti järjestämien uusien osakepääoman korotusten johdosta. Osakkeen alhainen likviditeetti voi rajoittaa osakkeenomistajan mahdollisuuksia käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla. Osakkeen hinta voi vaihdella suurestikin riippuen markkinoiden nopeastikin vaihtuvista käsityksistä Yhtiön osakkeen arvosta, jotka käsitykset voivat liittyä Yhtiöön, sen toimialaan tai yleisiin kehityskulkuihin. Tulevaisuudessa mahdollista voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Pääomalainoja Yhtiöllä oli yhteensä noin 955 teuron verran, joka muodostuu kokonaan omanpääomanehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A.

13 13 PERUSESITE, OSA I 1 VASTUULLISET HENKILÖT 1.1 Esitteestä vastaavan Yhtiön hallituksen kokoonpano Benefon Oyj ( Yhtiö ) vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiöstä vastaavan hallituksen kokoonpano Esitteen laatimishetkellä on seuraava: Daniel Harple Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja (Yhdysvaltain kansalainen) Brian Katzen Jeffrey Crevoiserat Juha Kiikeri Hallituksen jäsen (Etelä-Afrikan kansalainen) Hallituksen jäsen (Yhdysvaltain kansalainen) Hallituksen jäsen (Suomen kansalainen) 1.2 Yhtiön vakuutus Edellä mainittu Esitteessä olevista tiedoista vastaava Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan ne tiedot, jotka annetaan tässä Esitteessä, vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Salossa 16. päivänä heinäkuuta 2007 Benefon Oyj Tomi Raita toimitusjohtaja 2 TILINTARKASTAJAT 2.1 Yhtiön tilinpäätökset tilikausina tarkastaneet tilintarkastajat Tilikautena 2004 Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Ali-Tolppa, KHT, sekä varatilintarkastajana Veikko Soinio KHT. Ali-Tolppa on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuodet ja jälleen alkaen vuodesta 2001 toukokuuhun 2006 saakka, jolloin Erkka Talvinko, KHT, valittiin

14 14 Ernst & Young Oy:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Soinio on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuodesta 1997 alkaen, kunnes siirtyi Yhtiön varatilintarkastajaksi , josta alkaen Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien luvuksi on päätetty yksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa , sekä Ernst & Young, vastaavana tilintarkastajana Erkka Talvinko, että Veikko Soinio valittiin uudelleen Yhtiön varsinaiseksi ja varatilintarkastajaksi. Sekä Tapio Ali-Tolppa että Veikko Soinio samoin, kuin Erkka Talvinko ovat KHTyhdistyksen jäseniä. Erkka Talvinko, työosoite Elielinaukio 5B, Helsinki, on ollut KHT vuodesta Veikko Soinio, työosoite Veistämönaukio Turku, on ollut KHT vuodesta Tilintarkastajien lukumäärän muuttuminen Yhtiön vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien lukumäärä laskettiin kustannussäästösyistä kahdesta yhteen, ja aiemmista varsinaisista tilintarkastajista toinen valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi, ja toinen varatilintarkastajaksi. 3 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT 3.1 Yhteenveto taloudellisista tiedoista vuosilta /2007 kansainvälisen talousraportointistandardin IFRS mukaan (tuhansina euroina ellei muuten merkitty) / /2007 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Liikevaihto Vienti liikevaihdosta % 74,0 78, Liiketulos Osuus liikevaihdosta % -55,3-44, Tulos ennen veroja Osuus liikevaihdosta % 123,9-42, Tuotekehitysmenot Osuus liikevaihdosta % 18,8 36, Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

15 15 Aktivoidut tuotekehitysmenot Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Rahavarat Varat yhteensä Osakepääoma Muu oma pääoma Vaihtovelkakirjalainat Pääomalainat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset korolliset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Omavaraisuusaste % -3,8-47, Current ratio 2,1 0, Tulos/osake, eur -0,04-0,03-0, Oma pääoma/osake, eur -0,00-0,02 0, Henkilöstö keskimäärin Rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TIETOJA GEOSOLUTIONSISTA 4.1 GeoSolutionsin tausta GeoSolutionsin olemus ja historia GeoSolutionsin perustiedot Yhtiön nimi: GeoSolutions B.V. Yhtiömuoto: Osakeyhtiö Perustettu:

16 16 Rekisteröity: Kotipaikka: Amsterdam Osakepääoma: ,00 euroa, kokonaan maksettu Osakkaat: Benefon Oyj 100 % GeoSolutions on siis perustettu ja rekisteröity tammikuussa Jo ennen perustamista yhtiön perustajat ja muut avainhenkilöt olivat aloittaneet yhtiön tuotteiden kehittämisen yksityishenkilöinä. Perustamisen yhteydessä he luovuttivat tämän työn tulokset yhtiöön apporttina osakemerkintöjen maksuna. Kyseiset GeoSolutionsille apporttina luovutetut perustajien työn tulokset on kirjattu yhtiön taseeseen aineettomana omaisuuseränä nimikkeellä IPR, joka hankintahetkellä oli käytännössä koko tase. Nämä IPR:t koskevat yhtiön omistamia sen liiketoimintaan liittyviä ohjelmistoja, ja niiden arvo GeoSolutionsin taseessa on määräytynyt GeoSolutionsin perustamisneuvotteluissa, mikä taas on huomioitu Benefonin ja GeoHoldingin välillä käydyissä akvisiitioneuvotteluissa liittyen GeoSolutionsista maksettuun hankintahintaan. GeoSolutions on startup-yhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää ja myydä paikannustietoohjelmistoja. Yrityksen ohjelmistoilla on noin käyttäjää, jotka ovat ladanneet käyttämänsä ohjelmistot veloituksetta. GeoSolutionsin ohjelmisto tukee tällä hetkellä Microsoft Windows Mobile 5.0-käyttöjärjestelmää ja kaikkia merkittäviä pöytätietokoneisiin tarkoitettuja Internet-selaimia (Internet Explorer ja Firefox), ja sen odotetaan tukevan Java-pohjaisia J2ME-puhelimia ja BREW-puhelimia vastaisuudessa. GeoSolutionsin tuotteet sisältävät paikannusteknologiaa, yhteisöalustan ja paikannusperusteista multimediasisältöä. GeoSolutionsilla on huomattavaa tietopääomaa, patenttihakemussalkku ja huippuosaavaa toimialan tuntevaa henkilökuntaa. Tähän asti yhtiöllä ei ole ollut myyntilaskutusta. GeoSolutions on kehittänyt omaa hakuteknologiaa, joka haravoi internetiä ja esittää käyttäjän paikan läheisyydestä löytyneet kohteet. 4.2 Osakelajit ja osakkeiden omistus Daniel Harple ja Sam Critchley omistivat ennen Transaktiota yhdessä noin 85 % GeoSolutionsin osakkeista ja loput noin 15% olivat johtotiimin eri jäsenten omistuksessa. Nyt Benefon Oyj on ainoa osakkeenomistaja. GeoSolutionsissa on vain yksi osakesarja. 4.3 Johtotiimi GeoSolutionsissa on vahva johtotiimi. Tiimin kokosivat yrityksen perustajat, Daniel Harple ja Sam Critchley, jotka alusta asti ovat pitäneet yrityksen strategiana paikannustietoon perustuvien informaatiohakuohjelmistojen kehittämisen. Yritys on rekrytoinut teknologiateollisuuden eri toimialoilta huippukykyjä ja innovaattoreita, joiden työuran taustalla on alan tunnettuja firmoja kuten Uunet, Oracle, Netscape, ja Bell Labs, muiden muassa.

17 Neuvonantajat Andy van Dam, PhD. Brown University n tutkimusjohtaja ja tietokonetekniikan professori ja ACM & IEEE Fellow. Saanut ACM SIGGRAPH Steven A. Coons kunniakirjan vuonna 1991 ansioistaan työuransa aikana interaktiivisen tietokonegrafiikan alalla. ACM SIGGRAPH in perustaja. Tim Berners-Lee n työtoveri CERN issä alkuperäisen world wide web in (WWW) kehitystyön aikana. Microsoftin Technical Advisory Board in jäsen yli 18 vuoden ajan. Dick Bulterman, PhD. Vanhempi tutkija CWI ssä ja Multimedia ja Human/Computer Interaction-projektin vetäjä. Aiemmin opettajana Brown University n teknisessä tiedekunnassa. Yksi World Wide Web Synchronized Multimedia Integration Language n (SMIL) spesifikaation kirjoittajista Johtotiimi Daniel Harple, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhtiön toinen perustaja ja myös perustaja ja entinen toimitusjohtaja Context Media-yhtiössä, joka oli sisällön integrointiin tarkoitettuihin ohjelmistoalustoihin erikoistunut yritys, jonka sittemmin Oracle osti. Tätä ennen johtajana Netscape Communications-yhtiössä ja perustaja ja toimitusjohtaja InSoft-yhtiössä, joka sulautui Netscape iin vuonna Arkkitehtinä ensimmäisissä kaupallisissa VoIP-, virtauttamis- ja yhteistyöjärjestelmissä, jotka patentoitiin Netscapin ja AOL:n toimesta. Sam Critchley, tuotemarkkinoinnin ja tuotesuunnittelun johtaja yhtiön toinen perustaja ja A2B paikkaperusteisen hakukoneen kehittäjä. Sam on Internetreititysprotokollien erikoisasiantuntija, ja hän on kirjoittanut standardiehdotuksia paikkaperusteisiin palveluihin liittyvien datapakettien uudelleenjärjestelyn mittaamismenettelyä ja DHCP-optiota varten. Hän johti Euroopan verkkooperaatiokeskusta Uunet-yhtiössä, joka on maailman suurin Internet-palveluoperaattori. Richard Pizzarro, tekninen johtaja tuotekehitystiimin johtaja VoIP-tuotteille ja virtautetuille tuotteille InSoft- ja Netscape-yhtiöissä. Hän johti Netscape ssa Palmkämmenlaitteisiin kehitetyn navigointiliitännän kehitystiimiä. Päätekijä Mozilla.orgnimisessä avoimen lähdekoodin aloitteessa, josta sittemmin poiki koko avoimen lähdekoodin markkina. Gavin T. Nicol, arkkitehti- maailmanlaajuisesti tunnustettu asiantuntija XML-, I18N- ja niihin liittyvissä standardeissa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus IETF-standardien luonnostelussa alueilla http, HTML 2.0, XML, XSL, XLL, DCOM, W3C I18N, ISO SC22 WG. Bruce Hathaway, talousjohtaja entinen Context Media-yhtiön talousjohtaja, myös kontrollerina Netscapin ja Sun Microsystemsin välisen allianssin ammatillisten palvelujen organisaatiossa, joka hoiti vuosittain yli 100 miljoonan USD:n liikevaihdon.

18 18 Bill Conners, myynti- ja kehitystoimen johtaja AOL Time-Warner/Netscapeyhtiössä myyntijohtajana yli 100 miljoonan USD:n liikevaihdolla toimineessa OEM Telco-yksikössä. 4.4 GeoSolutionsin tuotteet ja palvelut GeoSolutionsin tuotteet ja myyntilaskutus jakautuvat kolmeen kategoriaan: palvelualustat, OEM-ratkaisu ja mobiiliasiakkaiden palveluun tarkoitettu rojaltipohjainen palvelinlisenssi. Tämän lisäksi yritys voi saada muita rojaltituloja, mikäli käsittelyssä olevat patentit tai patentteja myönnetään. Palvelualusta on räätälöity hoitamaan paikannustietoa hyödyntävää mainontaa; mobiililaitteisiin pohjautuvia hakupalveluja joko käyttämällä integroitua GPSpaikannusta, verkkotuettua A-GPS-paikannusta tai EOTD-paikannusta, sekä Geoyhteisöihin perustuvia palveluja ja mainoksia. Mainittu OEM-ratkaisu sisältää mobiili- ja kotiasiakkaille myytäviä käyttöaikalisenssejä sekä edistyksellisten sovellusohjelmistoliittymien käyttöoikeudesta perittäviä myyntilisäprovisioita. Palvelualustatuote sisältää mobiilitilaajien paketin, haku- ja kauppapaketin, yrityspaketin ja yritysten loppukäyttäjäpaketin. Erilaiset palvelupaketit lisensoidaan mobiiliverkkoyhtiöille, wlan-operaattoreille, teleyhtiöille ja OEM-yhtiöille. Palvelupaketteja lisensoidaan myös sosiaalisille verkoille, hakuportaaleille, yritysten infrastruktuuriratkaisujen toimittajille sekä suoraan joillekin yritysasiakkaille, esimerkiksi kuljetusyrityksille. OEM-ratkaisut käsittävät haku- ja navigointipaketin sekä semanttiset geo-palvelut. Yritys uskoo, että mobiilioperaattorien ja perinteisten OEM-asiakkaiden lisäksi se voi myös tavoittaa hakuportaaleja ja kartantuottajia. 4.5 Markkinointistrategia Kohteena oleva markkinamahdolllisuus on suuri ja kasvaa edelleen. Pelkästään Euroopan markkinan arvioidaan seuraavien neljän vuoden aikana nousevan 2.2 miljardiin euroon siten, että se edustaa 4,5 prosenttia teleoperaattoreiden kaikesta varsinaisen puheluliikenteen ulkopuolisesta myyntilaskutuksesta (lähde: Berg Insight AB, lokakuu 2006). Analyytikot näkevät paikannuspalvelut avaimena 3G-laitteiden käyttöönotolle kaikkialla maailmassa. GPS-palvelut ajavat UMTS 3G-laitteiden käyttöönottoa. GPStoiminnolla varustettujen paikannuspalvelujen odotetaan johdattavan tilaajat käyttämään enemmänkin 3G datapalveluja, ja sitä kautta lisäävän koko 3G laitteiden myyntiä (lähde: ABI Research, Location Based Services, October 2006). On huomattava, että GeoSolutionsin sovellukset ovat 3G datapalveluja. GeoSolutionsin teknologia lisää Benefonin tuotteiden markkinakattavuutta tarjoamalla ohjelmistoja ja paikannuspalveluja, joita voidaan käyttää kilpailevien laitevalmistajien tuotteissa. Tämän myötä Benefonin strateginen asema muuttuu mobiilien

19 19 ohjelmistoratkaisujen toimittajaksi. GeoSolutionsin Web 2.0 arkkitehtuuri käyttää hyväkseen monialustaisia mobiiliohjelmistojen arkkitehtuureja (Java-pohjaisia J2ME puhelinalustoja, BREW, Windows Mobile 5.0) ja on integroitavissa nopeasti kasvavan sosiaalisen verkottumisen markkinan tarpeisiin, mikä edelleen antaa Benefonille mahdollisuuden päästä osalliseksi sellaisesta asiakasryhmästä, johon sillä ei tällä hetkellä ole pääsyä. Yhtiö aikoo päästä kuluttajamarkkinoille monihaaraisen strategian avulla käyttäen sosiaalisia verkostoja, Internet-portaaleja, mobiililaitteiden OEM-valmistajia ja wlanoperaattoreita. Tähän liittyy sopivasti mitoitettujen asiakas-, jakelija-, lisenssinottaja- ja allianssiverkostojen luominen. Pääosa tuotteista tarjotaan kuluttajille ladattavaksi veloituksetta verkkoportaaleista, OEM-valmistajien kotisivuilta ja verkko-operaattorien sivuilta, ja saaduista mainostuloista yritys saa osuuden. Maantieteellisesti yritys kohdistaa markkinointiponnistuksensa markkinoille, joilla on suuri liikkuvuus ja korkea laajakaistan penetraatio. Tähän liittyy strategia, jossa yrityksen mobile client-sovellusta hyödynnetään myös kiinteissä ja kannettavissa tietokonesovelluksissa. Paikallismainonnan ratkaisu luo yritysasiakkaille mahdollisuuden löytää uusia omia asiakkaita läheisyydessä liikkuvista henkilöistä, jotka ovat hakemassa tiettyä palvelua tietyltä alueelta tai sen läheisyydestä. Firmat, jotka tarjoavat palveluja tietyllä maantieteellisellä alueella, voivat mainostaa tarvitsematta murehtia hukkaan menneestä mainonnasta alueilla, joita ne eivät pysty palvelemaan. Tämä parantaa niiden mediaostosten hyötysuhdetta, vähentää hukkakuluja niiden asiakkaiden osalta, jotka olivat kohdealueen ulkopuolella ja näin tarjota säästömahdollisuuksia, jotka rohkaisevat käyttäjiä klikkaamaan mainostavalle verkkosivulle. 4.6 Liikevaihtomalli GeoSolutions aikoo kehittää valtaosan liikevaihdostaan verkossa olevien mainospalvelujen myynnistä ja suorasta lisenssimyynnistä. Yhdessä mainos- ja lisenssimyynti kehittää pääosan GeoSolutionsin myynnistä. Hankinta luo merkittävän lisäliikevaihtomahdollisuuden Benefonille. GeoSolutionsin teknologia antaa Benefonille välittömän pääsyn hakuratkaisun ja sosiaalisen verkottumisen ratkaisun tarvemarkkinoille. 4.7 Myynnin hankkimiskustannukset Kuvatun myynnin hankkimisesta GeoSolutionsille syntyy kustannuksia sitä kautta, että GeoSolutions jakaa myyntituottoja verkko-operaattorien ja muiden verkkosivuja pitävien kumppanien kanssa. Useimmat kumppanit voidaan kiinnittää suoraan verkossa ja sopimussuhteella ei ole ennalta määrättyä kestoa. GeoSolutionsilla voi kuitenkin olla myös joitakin sopimuksia, jotka on erikseen neuvoteltu, jotka määräävät sovitun kiinteän maksuosuuden kumppanille ja joilla sopimuksilla on määrätty kesto.

20 Toimialan tilanne ja näkymä Mobiililaitteisiin suuntautuvalla mainonnalla on suuri potentiaali johtuen näiden laitteiden hyvin henkilökohtaisesta ja intiimistä luonteesta ja vastaavasti hyvät myyntimahdollisuudet. KPMG internationalin vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan ei ole mitään näkyvää rajaa sille mitkä kaikki tällaiset palvelutyypit voivat kiinnostaa ja vetää puoleensa kuluttajia. Paikannuspalvelujen tarve näyttää selvältä: selvitykseen osallistuneet henkilöt eivät tyrmänneet tarkoituksettomana tai mobiilikäyttöön huonosti sopivana mitään tiedustelluista mahdollisuuksista, olivatpa ne kuinka sofistikoituja tahansa. Eräs selvityksen tuloksista tehtävä ja Benefonin kannalta mitä kriittisin johtopäätös oli, että kuluttajat yleensä ottaen eivät ole halukkaita maksamaan paljonkaan ylimääräistä nykyisten palvelumaksujensa päälle päästäkseen osalliseksi tällaisista edistyksellisistä palveluista. Haluttomuus maksaa huomattavaa lisämaksua uusista palveluista johtuu useista trendeistä palvelumarkkinan yleisestä Internettisoitumisesta eli siitä, että sisältö mielletään (ainakin virtuaalisesti, ellei peräti ehdottomastikin) ilmaiseksi, ja toisaalta äärimmilleen kilpaillusta telemarkkinaympäristöstä, jossa operaattorit nopeasti massahinnoittelevat palvelutarjoukset saadakseen markkinaosuutta ja sen tuloksena välittävät hintaherkkyyden kuluttajille. Kun sisältöä tarjotaan henkilökohtaiseen mobiililaitteeseen niinkuin tilanne yhä useammin on käytön lyhyt kesto on avainasemassa kaikkialla maailmassa. Informatiivinen sisältö näyttää olevan tärkeämpää lännessä kun taas Aasiassa paino on viihteessä. Elokuvien esittelyt ja uutis- ja urheiluleikkeet ovat globaalisti haluttua sisältöä mikä kaikki sopii hyvin mainontaan perustuvaan liiketoimintamalliin. Paikkaperusteinen mainonta ja tilanneherkkä mainonta ratkaisevat mainontakuilun henkilökohtaisten ja aikakriittisten viestien osalta. KPMG:n mukaan paikkaperusteinen mobiilimainonta näyttää myös saavuttavan neljä kertaa korkeamman vilkaisutiheyden verrattuna Internet-pohjaiseen mainontaan. Mainosperusteinen liikevaihtomalli saattaa tämän vuoksi olla kriittinen menestystekijä mobiilipalvelun suosion nopean ylösajon ja sisällöntuottajien pitkän tähtäyksen menestymisen suhteen. Kuluttajat eivät onneksi vieroksu työntöperiaatteella tarjottavaa informaatiota tai viihdettä kuten e-kuponkeja, uutisleikkeitä ja elokuvien alkupätkiä. KPMG selvityksen mukaan palvelun tarjoajien tulee hyödyntää tämä veloittamalla mainostajia silmämäärän perusteella ja myydä esiintymisoikeuksia heidän asiakaskunnalleen. Markkinoijat ovat nykyään erittäin innostuneita henkilökohtaisen mobiilimainonnan mahdollisuudesta, ja Verizonin ja Nextelin kaltaiset operaattorit testaavat kuinka asiakkaat reagoivat puhelimiinsa lähetettyihin lyhyihin videomainospätkiin. Viime aikaisten havaintojen mukaan mobiilimainonnasta kiinnostuneiden tai aktivoituvien suuryritysten joukkoon kuuluu muun muassa Nokia, Hilton Hotels ja Anheuser Busch. 4.9 Yrityskaupan jälkeinen liiketoimintakonsepti ja strategia

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.07.2007 BENEFON GEOHOLDING B.V.:LLE SUUNNATTUJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN 30.000.000 UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN, BENEFONIN RAHOITUSJÄRJESTELYISSÄ JO MERKITTYJEN YHTEENSÄ

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 1 ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 SITOUMUKSENANTAJILLE, OSAKKEENOMISTAJILLE JA MUILLE SIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN VÄHINTÄÄN 42.307.693 JA ENINTÄÄN 119.047.620 UUDEN S- OSAKKEEN TARJOAMISEEN

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 31.10.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei merkittäviä muutoksia hitaahko positiivinen kehitys on jatkunut tärkeimmillä markkina-alueilla

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC

TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC 1 TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC YHTEENSÄ ENINTÄÄN 180.262.264 UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN HAKEMISEEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI. 2 TIETOJA TIIVISTELMÄSTÄ,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 7.4.2010 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 7.4.2010 Okmetic lyhyesti Okmetic vuonna 2009 Tilinpäätös 2009 Näkymät vuodelle 2010 2 / Kai Seikku / 7.4.2010 Okmetic

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot