ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE BENEFON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE 16.07.2007 BENEFON"

Transkriptio

1 1 ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE BENEFON GEOHOLDING B.V.:LLE SUUNNATTUJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN, BENEFONIN RAHOITUSJÄRJESTELYISSÄ JO MERKITTYJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN JA VAIHTOVELKAKIRJAN PERUSTEELLA MERKITTÄVIEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN SEKÄ KUITTAUSANNISSA MERKITTYJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN OSAKKEEN HAKEMISEEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TARVITTAVA BENEFON OYJ:TÄ JA ESITTEESSÄ KUVATTUA TRANSAKTIOTA KÄSITTELEVÄ PERUSESITE ( ESITE )

2 2 TIETOJA ESITTEESTÄ Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamispäivästä. Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden tarjoamiseen tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen tarvittava esite voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen päivämäärästä koostua tästä Perusesitteestä ja sen lisäksi kutakin erillistä liikkeeseen laskua tai tarjoamista varten laaditusta ja hyväksytystä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Sovelletut lait ja ohjeet Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), ja Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti, soveltaen asetuksen liitteitä I ja III, sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 90/250/2007. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Benefon Oyj:ltä (myös "Benefon" tai "Yhtiö"). Tämän Esitteen mukaiseen Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Esitteessä esitettävistä tiedoista vastaa liikkeeseenlaskijana toimiva Yhtiö. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Esitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Esitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Esitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Kunnes Esitteen piiriin kuuluvat uudet osakkeet on listattu, yhtiöllä on velvollisuus täydentää Esitettä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3b :n mukaisesti. Esitteen piiriin kuuluvissa osakeannissa liikkeeseen laskettuja Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä ole ollut lupa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Esitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Esite on saatavana seuraavista paikoista: Benefon Oyj Helsingin Pörssi Meriniitynkatu 11, Salo Fabianinkatu 14, Helsinki Lisäksi Internetin kautta osoitteesta:

3 3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU KANSILEHTI 1 TIETOJA ESITTEESTÄ. 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 RISKITEKIJÄT.. 8 PERUSESITE VASTUULLISET HENKILÖT Esitteestä vastaavan Yhtiön hallituksen kokoonpano Yhtiön vakuutus TILINTARKASTAJAT Yhtiön tilinpäätökset tilikausina tarkastaneet tilintarkastajat Tilintarkastajien lukumäärän muuttuminen KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Yhteenveto taloudellisista tiedoista vuosilta /2007 kansainvälisen talousraportointistandardin IFRS mukaan TIETOJA GEOSOLUTIONSISTA GeoSolutionsin tausta GeoSolutionsin olemus ja historia Osakelajit ja osakkeiden omistus Johtotiimi Neuvonantajat Johtotiimi GeoSolutionsin tuotteet ja palvelut Markkinointistrategia Liikevaihtomalli Myynnin hankkimiskustannukset Toimialan tilanne ja näkymä Yrityskaupan jälkeinen liiketoimintakonsepti ja strategia Geosolutionsin taloudellinen asema ja hankinnan taloudelliset vaikutukset Yhtiölle TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA Yhtiön toimintahistoria ja kehitys Investoinnit Yhtiön investoinnit vuosina / Yhtiön käynnissä olevat investoinnit... 24

4 4 6 YHTIÖN TOIMIALA JA LIIKETOIMINTA Katsaus päätoimialaan Yleistä Yhtiön toimialojen välisen liikevaihtojakautuman kehittyminen / Liiketoiminta Yleiskatsaus Historia Kilpailuvahvuudet Strategia Kohdemarkkinat Teknologia Tutkimus ja kehitys Tuotteet ja palvelut Muotoilu Myynti ja markkinointi Asiakkaat Kohtien 6.1 ja 6.2. tietoihin vaikuttaneet poikkeukselliset seikat Valmistus Keskeiset yhteistyökumppanit Kilpailijat Aineettomat oikeudet Yhtiön toiminnan ja tuloksen riippuvuus patenteista, lisensseistä, tuotanto-, toimitusja rahoitussopimuksista ja uusista tuotantomenetelmistä Yhtiön kilpailutilanteen kuvauksen perusteet Työntekijät ORGANISAATIORAKENNE Yhtiön konsernirakenne Yhtiön tytäryhtiöt AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Yhtiön aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Ympäristökysymysten aiheuttamat rajoitukset TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA Taloudellinen asema Liiketoiminnan tulos Yhtiön tuottoihin vaikuttaneet epätavalliset tekijät Yhtiön liikevaihdon ja tuottojen muutoksiin vaikuttaneet tekijät Yhtiön liiketoimintaan vaikuttaneet tai mahdollisesti vaikuttavat ulkoiset tekijät RAHOITUKSEN LÄHTEET Yhtiön rahoituksen lähteet Yhtiön rahavirtojen lähteet vv /

5 Yhtiön ulkoisen rahoituksen tarpeet ja rahoitusrakenne Yhtiön liiketoimintaan vaikuttaneet ja vaikuttavat pääomansaantirajoitukset Päätettyjen investointien ja olevien vuokravastuiden rahoitussuunnitelma TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Operatiivisten pääparametrien kehitystrendit vuoden 2007 alusta lukien Yhtiön tulevaisuudennäkymiin todennäköisimmin vaikuttavat trendit, epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset ja tapahtumat TULOSENNUSTEET TAI ARVIOT Tärkeimmät oletukset, joihin Yhtiö on perustanut annetut ennusteet tai arviot liikevaihdon ja tuloksen kehittymisestä Tilintarkastajan lausunto Yhtiön antamien ennusteiden ja arvioiden laatimisesta Tulosennusteiden ja arvioiden laskennallinen vertailukelpoisuus HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET SEKÄ YLIN JOHTO Yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelimet sekä ylin johto Hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten ja ylimmän johdon eturistiriidat Eturistiriidat em. henkilöiden Yhtiöön liittyvien tehtävien ja vastuiden ja yksityisten etujen välillä Järjestelyt ja sopimukset suurimpien osakkaiden, asiakkaiden, tavaran- tai palveluntoimittajien tai muiden kanssa, joiden perusteella edellä kohdassa 14.1 mainittu henkilö on valittu tällaisen tahon hallinto-, johto tai valvontaelimen jäseneksi tai ylimpään johtoon Kohdassa 14.1 mainittuja henkilöitä koskevat arvopaperien luovutusta koskevat rajoitukset PALKAT JA LUONTOISEDUT Hallituksen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien ja ylimmän johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut edut tilikaudella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eläkevastuut HALLITUKSEN TOIMINTA Hallituksen ja toimitusjohtajan toimikaudet Yhtiön kohdassa 14.1 tarkoitettujen henkilöiden sopimuksen päättyessä etuja antavat työ- tai palvelussopimukset Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat Yhtiön käytäntö kansallisten hyvän hallinnon standardien noudattamisessa TYÖNTEKIJÄT Yhtiön henkilöstömäärän kehittyminen Osakeomistus ja osakeoptiot Työntekijöiden pääomapohjaiset insentiivijärjestelmät... 68

6 6 18 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Yli 1% omistukset Yhtiössä tiedon mukaan Yhtiön osakkeiden äänioikeuksien yhtäläisyys Määräysvalta yhtiössä Omistuksen laimentuminen Määräysvallan väärinkäytön estämiseksi käyttöön otetut toimenpiteet Määräysvallan vaihtuminen Yhtiössä LÄHIPIIRILIIKETOIMET Lähipiiriliiketoimien määrä tai prosenttiosuus liikkeeseenlaskijan liikevaihdosta Muut lähipiiriliiketoimet Yhtiön velat lähipiirille LISÄTIEDOT Osingonjakoperiaatteet Osingonmaksu vuosina Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa jälkeen Osakepääoma ja osakkeet Merkityn osakepääoman määrä ja osakkeiden määrä jokaisen osakelajin osalta: Omaan pääomaan kuulumattomat osakkeet Yhtiön hallussa olevat tai sen lukuun hallinnoidut osakkeet Vaihtovelkakirjalainat Optio-oikeudet Hallituksen valtuutukset korottaa osakepääomaa Yhtiön tytäryhtiöissä olevat optio-oikeudet Osakepääoman kehitys vuosina / Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys Yhtiön toiminnan tarkoitus Yhtiöjärjestyksen määräykset koskien hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä Osakelajien oikeudet ja rajoitukset Osakkeenomistajien oikeuksien muuttamiseen tarvittavat toimenpiteet Yhtiökokousten kutsuminen Yhtiöjärjestyksen määräykset koskien määräysvallan vaihtumista Yhtiössä olevat määräykset koskien omistusosuuksien muuttumisen ilmoittamista Yhtiön osakepääoman muuttamista koskevat ehdot Yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET Sopimus Ismap S.A.:n hankinnasta (pörssitiedotteet , ) Investointisopimus Octagon Solutions Ltd:n kanssa (pörssitiedote )... 92

7 Pääomalainasopimukset Octagon Capital Ltd:n ja Benecap Ltd:n kanssa (pörssitiedotteet , , ) Optio-oikeuksia Benefon 2004A koskeva säilytyssopimus Octagon Capital Ltd:n kanssa (pörssitiedote ) Rahoituspalveluja koskeva sopimus Punk, Ziegel & Co kanssa (pörssitiedote ) Yrityssaneerauksen aikaistettua päättämistä koskeva sopimus (pörssitiedote ) Management-palveluja koskeva sopimus Rahoitussopimus OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET Asiantuntijoiden tähän perusesitteeseen laatimat lausunnot Kolmansien tahojen tähän Esitteeseen antamat tiedot NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT HISTORIALLISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA Proforma-muotoiset taloudelliset tiedot Tilinpäätöksen konsolidointi Vuosittaisten historiallisten taloudellisten tietojen tarkastaminen Historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastus Muut tilintarkastajien tarkastamat tiedot Tarkastamattomat taloudelliset tiedot Viimeisimpien historiallisten taloudellisten tietojen ikä Tarkastetut tilinpäätökset Osavuosittaiset taloudelliset tiedot OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yhtiön taloudelliset tiedot vuosilta TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

8 8 RISKITEKIJÄT Sijoittajan tulisi lukea huolella allaselostetut riskitekijät ja kaikki muut tässä esitteessä annetut tiedot ennen sijoituspäätöstä. Jos mikä tahansa allakuvatuista riskeistä toteutuu, liiketoimintamme, operatiivinen tulos ja taloudellinen asemamme voi kärsiä siitä, jolloin myös Yhtiön osakekurssi saattaa laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoituksensa tai osan siitä. Tärkeää Yhtiö on edelleen vaiheessa, johon liittyy sille luonteenomaisia riskejä Octagon Solutions Ltd:n johtama sijoittajaryhmä käyttää Benefonissa merkittävää vaikutusvaltaa. Yhtiö luottaa siihen, että julkista yhtiötä koskeva sääntely ja tiedonantovelvollisuus, jota tukee corporate governance-suosituksen mahdollisimman laaja noudattaminen, ja ammattitaitoisen ja hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön suorittama jatkuva tarkastustoiminta riittävät estämään määräysvallan väärinkäytökset. Benefonin vallitseva liiketoimintasuunnitelma tuotekehityssuunnitelmineen ja taloudellisine ennusteineen on käytännössä vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Liiketoimintasuunnitelman käynnistymisen ja toteutumisen onnistumisesta ennusteiden mukaisesti ei siten ole varmuutta. Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit Yleiset riskit Yhtiö on toiminut tappiolla useita vuosia, ja on mahdollista, että se ei koskaan nouse voitolliseksi. Yhtiön liiketoimintahistoria keväällä 2003 tapahtuneen yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen on lyhyt, mikä saattaa vaikeuttaa liiketoiminta-analyysin tekemistä. Kansainvälisille markkinoille laajentumisen jatkaminen on tärkeä osa pitkän aikavälin strategiaamme ymmärtäen, että se tuo mukanaan muun muassa uusia liiketoiminnallisia, operatiivisia, poliittisia, rahoituksellisia, taloudellisia ja liiketoiminnan säätelyyn liittyviä riskejä, jotka saattavat lisätä kustannuksia ja hidastaa kasvuamme. Kehittyvistä maista tulevat myyntitulomme saattavat vaarantua näissä maissa tapahtuvan epäedullisen taloudellisen, sääntely-ympäristön ja poliittisen kehityksen johdosta. Myyntiimme, kustannuksiimme, ja tulokseemme vaikuttavat myös valuuttojen arvostusmuutokset erityisesti laskentavaluttaamme euron arvostusmuutokset suhteessa Yhdysvaltain dollariin, Kiinan renminbihin, Japanin jeniin ja joihinkin muihin valuuttoihin. Liiketoimintaamme liittyvät yleiset riskit Matkapuhelinlaitteiden teknologia muuttuu nopeasti eikä ole varmaa, että pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja. Liiketoimintamme on riippuvaista langattomien puhelinverkkojen ja GPS-järjestelmän ylläpitämisestä ja laajentamisesta.

9 9 Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen eri puolilla maailmaa erityisesti investointeihin liittyen voi haitata kasvumahdollisuuksiamme. Sähkömagneettisen säteilyn langattomien puhelinlaitteiden käyttäjille ja tukiasemien läheisyydessä oleville aiheuttamia terveysvaaroja koskevat väitteet ja niihin liittyvät kanteet ja julkisuus, riippumatta väitteiden paikkansapitävyydestä, voivat vaikuttaa liiketoimintaamme negatiivisesti tekemällä käyttäjät varovaisiksi tällaisten laitteiden hankinnoissa tai aiheuttamalla meille tarpeen käyttää henkilöresursseja ja rahaa tällaisten asioiden hoitamiseksi. Maailman eri puolilla tapahtuvat toimialamme sääntelytoimenpiteet voivat haitata liiketoimintaamme. GeoSolutions B.V.:n hankinta lisää yhtiön kiinteitä kustannuksia ja rahoitustarvetta ja laimentaa aiempia osakeomistuksia. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö tai sen aiemmat osakkaat saavat koskaan takaisin näitä lisäsijoituksia. GeoSolutionsin tulevan menestyksen keskeinen kysymys on sen liiketoimintamallin toimivuus lähivuosina, mistä Yhtiöllä ei ole varmuutta. Erityisesti palvelujen käyttäjien valmiuteen maksaa palveluista ja palveluista saatavien mainostulojen määrään saattaa sisältyä riski. Vaihtokurssiriski Yhtiö operoi eri maissa ja on altistunut valuuttakurssien vaihtelulle. Tärkeimmät riskialtistusta aiheuttavat valuutat ovat USD, GBP ja Renminbi. Yhtiön johto ei ole historiallisesta perspektiivistä käsin pystynyt määrittämään valuuttakurssien potentiaalista vaikutusta; tämän vuoksi emme ole pystyneet arvioimaan tulevaakaan altistusta. Kilpailukykyyn liittyvät riskit Markkinat, joilla operoimme, ovat erittäin kilpaillut, ja monilla kilpailijoillamme on suuremmat resurssit kuin meillä. Nämä tekijät saattavat sekä haitata pyrkimyksiämme toteuttaa liikesuunnitelmamme, että vaarantaa liiketuloksemme kehityksen. Mobiilikommunikaatioalalla jatkuva kehitys ja nopeat teknologioissa tapahtuvat muutokset pakottavat Yhtiömme jatkuvasti kehittämään käyttämäämme tuoteteknologiaa, jotta pystyisimme ylläpitämään riittävän kilpailukyvyn liiketoimintamme eri osa-alueilla, jotka paikoin ovat meille uusia. Jos emme onnistu tässä, tai näillä tekniikoilla toteutettujen tuotteiden ja palveluratkaisujen kaupallistamisessa markkinoiden tarpeet täyttäviksi edistyneiksi ja kysytyiksi tuotteiksi, tai emme pysty tätä tekemään riittävän ajoissa, tai jos liiketoimintamme kohdemarkkinat kehittyvät arvioitua hitaammin aiheuttaen viiveitä tuotteidemme ja palveluratkaisujemme kysynnän viriämiseen, sillä voi olla merkittävän haitallinen vaikutus liiketoimintaamme, kykyymme saavuttaa tavoitteemme ja operatiiviseen tulokseemme. Mobiilikommunikaatioteollisuuden kehittyminen on merkittävästi muuttamassa kilpailurakennetta lisäten kilpailun voimakkuutta. Olemme pyrkimässä myös uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on meille uusi tai jotka ovat vasta kehityksen

10 10 alkuvaiheissa. Epäonnistumisemme vastata tähän kehitykseen menestyksellisesti voi myös merkittävästi haitata liiketoimintaamme, kykyämme saavuttaa tavoitteemme ja operatiivista tulostamme. Liiketoimintatavoitteidemme saavuttaminen riippuu lukuisista tekijöistä kuten kyvystämme tarjota tuotteita ja ratkaisuja, jotka täyttävät markkinoiden vaatimukset, ja kyvystämme hallita tuotteiden ja palveluratkaisujen hinnat ja kustannukset, operatiivisesta tehokkuudestamme, uusien tekniikoiden kehittämisen ja käyttöönoton nopeudesta, uusille liikealueille pääsyn onnistumisesta ja yleisestä taloustilanteesta. Riippuen mainituista tekijöistä, joista osa on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, on mahdollista, että emme pääse tavoitteisiimme emmekä pysty antamaan tarkkoja ennusteita myynnin ja operatiivisen tuloksen kehittymisestä. Myyntimme ja operatiivinen tuloksemme kehittyminen saattaa vaarantua myös, jos emme pysty järjestämään valmistus- ja materiaalitoimeamme tehokkaasti tai että valmistamamme tuotteet ja palveluratkaisut eivät täytä Yhtiön omia ja asiakkaidemme laatu-, turvallisuus- ja muita vastaavia vaatimuksia tai emme pysty toimittamaan niitä sovitussa aikataulussa. Liikekumppaneihin liittyvät riskit Olemme kehittämässä eräitä uusia tuotteita yhteistyössä aasialaisten toimittajien kanssa. Jos nämä kumppanimme eivät suoriutuisi kumppanuussopimuksemme velvoitteista emme todennäköisesti pystyisi menetyksellisesti tuomaan markkinoille kyseisiä uusia tuotteita ja niihin liittyviä palveluratkaisuja, tai ainakaan suunnitellussa aikataulussa. Olemme riippuvaisia alihankkijoistamme tarvitsemiemme erinäisten komponenttien toimitusten, komponenttien spesifioitujen ominaisuuksien ja laadun, toimitusaikataulun ja määrän suhteen. Jos yksi tai useampi alihankkija ei onnistu täyttämään tähän liittyviä velvoitteitaan, kykymme toimittaa sovittuun aikaan tuotteitamme ja palveluratkaisujamme omille asiakkaillemme saattaa vaarantua. Olemme riippuvaisia tavarantoimittajistamme, joista osa on ainoa toimittaja joillekin komponenteille. Tuotantomme kärsii vakavasti, jos yksikin tällainen toimittaja ei pysty toimittamaan tilattuja määriä sovittuun aikaan ja jos korvaavaa komponenttia ei löydy muualta ajoissa, tai jos komponenttien hinta nousee tämän vuoksi. Myyntitulojemme muodostuminen on olemassa olevien asiakkaidemme, palveluntarjoajien ja jakelijoiden varassa. Yhden tai useamman tällaisen asiakastahon tai myyntikanavan menettäminen tai niissä tapahtuvat olennaiset muutokset tai häiriöt voivat merkittävästi vahingoittaa liiketoimintaamme. Samoin, jos asiakkaamme tai tuotteidemme loppukäyttäjät eivät hyväksyisi tarjoamiamme teknisiä ratkaisuja, se voi vaikuttaa vahingollisesti taloudelliseen tilanteeseemme ja liiketulokseen. Ulkoisista tekijöistä johtuvat tekniset riskit GPS-pohjaisten tuotteidemme toimiminen riippuu Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämästä satelliittijärjestelmästä. Jos useat tämän järjestelmän satelliitit menevät epäkuntoon ja niitä ei korvata uusilla, tai jos Yhdysvaltain hallituksen nykyinen politiikka tarjota GPSjärjestelmä myös muiden käyttöön ilman korvausta muuttuu, tai jos GPS-järjestelmän käyttämillä

11 11 radiotaajuksille tulee häiriöitä, liiketoimintamme kärsii. Nykyiseen radiotaajuusspektrin käyttäjien väliseen allokointiin tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa häiriöitä GPS-lähetteisiin ja vahingoittaa tätä kautta liiketoimintaamme. Tietoliikenteen laajakaistaverkkojen laitteet saattavat häiritä GPS-signaalien vastaanottoa mikäli Euroopan ETSI ja/tai USA:n FCC muuttavat määräyksiään, mikä taas voi haitata liiketoimintaamme. Yhtiön sisäiseen toimintaan liittyvät riskit Jos emme pysty arvioimaan oikein tuotteidemme kysyntää, emme ehkä pysty varmistamaan riittävää määrää tarvitsemaamme materiaalia tai tuotteiden kustannustehokasta tuotantoa, tai meille voi kertyä kalliiksi käyvää ylituotantoa ja varastoa. Jos emme onnistu lisäämään yritysbrändimme ja tuotteidemme tunnettuutta, tai jos brändimme markkinoinnista aiheutuu liiallisia kuluja, liiketuloksemme voi vaarantua Hakemamme kasvu asettaa merkittäviä vaateita ja haasteita liikkeenjohdollemme ja infrastruktuurimme ylläpidolle. Jos emme pysty hankkimaan ja pitämään osaavaa henkilöstöä, liiketoimintamme ja taloudelliset tuloksemme voivat vaarantua. Juridiset ja sääntelystä johtuvat riskit Jos emme pysty riittävästi suojaamaan aineettomia oikeuksiamme, kilpailuasemamme saattaa kärsiä. On mahdollista, että muut tahot nostavat meitä vastaan kanteita väitettyjen aineettomien oikeuksien loukkaamisen perusteella ja, jos ne menestyvät niissä, saatamme joutua maksamaan merkittäviä korvauksia. Yhtiön tiedottaman mukaan sillä on menossa Italiassa jäljempänä kohdassa 20.2 yksityiskohtaisesti selostettu patenttijuttu, jossa Yhtiö on jyrkästi torjunut kaikki sitä kohtaan esitetyt vaateet. Muutokset kirjanpitostandardeissa ja pörssisäännöissä saattavat lisätä uusien henkilöstöoptiojärjestelmien kustannuksia, mikä voi lisätä palkkakustannuksia ja pakottaa meidät muuttamaan liikekäytäntöjämme. Jotkut tulevaisuudessa asiakkaillemme tarjottavat henkilöiden paikannusta ja seurantaa sisältävät palveluratkaisut saattavat kuulua Suomen ja EU:n yksityisyyslakien ja säännösten piiriin ja mahdolliset tähän liittyvät rikkomukset voivat johtaa Yhtiölle koituviin korvausseuraamuksiin ja avainhenkilöillemme koituviin rikosoikeudellisiin vastuisiin. Ympäristösäännösten noudattaminen voi vastaisuudessa johtaa kohonneisiin kustannuksiin. Meitä koskee Suomen työlainsäädännössä ja kollektiivisessa työehtojen sopimusmenettelyssä säädetyt ja sovitut velvoitteet emmekä voi vapaasti määrittää meitä koskevia työsopimusehtoja, mikä voi haitata operaatioitamme.

12 12 Yhtiön osakkeeseen liittyvät riskit Myös Yhtiön osakkeeseen liittyy muun muassa seuraavassa lueteltuja riskejä. Lista ei ole tyhjentävä. Vanhat osakeomistukset voivat vastaisuudessa dilutoitua paitsi tässä Esitteessä kohdassa 20.4 eriteltyjen optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjojen tai hallituksella olevan osakepääoman korotusvaltuutuksen perusteella tapahtuvien osakemerkintöjen johdosta, myös Yhtiön mahdollisesti järjestämien uusien osakepääoman korotusten johdosta. Osakkeen alhainen likviditeetti voi rajoittaa osakkeenomistajan mahdollisuuksia käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla. Osakkeen hinta voi vaihdella suurestikin riippuen markkinoiden nopeastikin vaihtuvista käsityksistä Yhtiön osakkeen arvosta, jotka käsitykset voivat liittyä Yhtiöön, sen toimialaan tai yleisiin kehityskulkuihin. Tulevaisuudessa mahdollista voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Pääomalainoja Yhtiöllä oli yhteensä noin 955 teuron verran, joka muodostuu kokonaan omanpääomanehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A.

13 13 PERUSESITE, OSA I 1 VASTUULLISET HENKILÖT 1.1 Esitteestä vastaavan Yhtiön hallituksen kokoonpano Benefon Oyj ( Yhtiö ) vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiöstä vastaavan hallituksen kokoonpano Esitteen laatimishetkellä on seuraava: Daniel Harple Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja (Yhdysvaltain kansalainen) Brian Katzen Jeffrey Crevoiserat Juha Kiikeri Hallituksen jäsen (Etelä-Afrikan kansalainen) Hallituksen jäsen (Yhdysvaltain kansalainen) Hallituksen jäsen (Suomen kansalainen) 1.2 Yhtiön vakuutus Edellä mainittu Esitteessä olevista tiedoista vastaava Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan ne tiedot, jotka annetaan tässä Esitteessä, vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Salossa 16. päivänä heinäkuuta 2007 Benefon Oyj Tomi Raita toimitusjohtaja 2 TILINTARKASTAJAT 2.1 Yhtiön tilinpäätökset tilikausina tarkastaneet tilintarkastajat Tilikautena 2004 Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Ali-Tolppa, KHT, sekä varatilintarkastajana Veikko Soinio KHT. Ali-Tolppa on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuodet ja jälleen alkaen vuodesta 2001 toukokuuhun 2006 saakka, jolloin Erkka Talvinko, KHT, valittiin

14 14 Ernst & Young Oy:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Soinio on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuodesta 1997 alkaen, kunnes siirtyi Yhtiön varatilintarkastajaksi , josta alkaen Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien luvuksi on päätetty yksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa , sekä Ernst & Young, vastaavana tilintarkastajana Erkka Talvinko, että Veikko Soinio valittiin uudelleen Yhtiön varsinaiseksi ja varatilintarkastajaksi. Sekä Tapio Ali-Tolppa että Veikko Soinio samoin, kuin Erkka Talvinko ovat KHTyhdistyksen jäseniä. Erkka Talvinko, työosoite Elielinaukio 5B, Helsinki, on ollut KHT vuodesta Veikko Soinio, työosoite Veistämönaukio Turku, on ollut KHT vuodesta Tilintarkastajien lukumäärän muuttuminen Yhtiön vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien lukumäärä laskettiin kustannussäästösyistä kahdesta yhteen, ja aiemmista varsinaisista tilintarkastajista toinen valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi, ja toinen varatilintarkastajaksi. 3 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT 3.1 Yhteenveto taloudellisista tiedoista vuosilta /2007 kansainvälisen talousraportointistandardin IFRS mukaan (tuhansina euroina ellei muuten merkitty) / /2007 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Liikevaihto Vienti liikevaihdosta % 74,0 78, Liiketulos Osuus liikevaihdosta % -55,3-44, Tulos ennen veroja Osuus liikevaihdosta % 123,9-42, Tuotekehitysmenot Osuus liikevaihdosta % 18,8 36, Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

15 15 Aktivoidut tuotekehitysmenot Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Rahavarat Varat yhteensä Osakepääoma Muu oma pääoma Vaihtovelkakirjalainat Pääomalainat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset korolliset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Omavaraisuusaste % -3,8-47, Current ratio 2,1 0, Tulos/osake, eur -0,04-0,03-0, Oma pääoma/osake, eur -0,00-0,02 0, Henkilöstö keskimäärin Rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TIETOJA GEOSOLUTIONSISTA 4.1 GeoSolutionsin tausta GeoSolutionsin olemus ja historia GeoSolutionsin perustiedot Yhtiön nimi: GeoSolutions B.V. Yhtiömuoto: Osakeyhtiö Perustettu:

16 16 Rekisteröity: Kotipaikka: Amsterdam Osakepääoma: ,00 euroa, kokonaan maksettu Osakkaat: Benefon Oyj 100 % GeoSolutions on siis perustettu ja rekisteröity tammikuussa Jo ennen perustamista yhtiön perustajat ja muut avainhenkilöt olivat aloittaneet yhtiön tuotteiden kehittämisen yksityishenkilöinä. Perustamisen yhteydessä he luovuttivat tämän työn tulokset yhtiöön apporttina osakemerkintöjen maksuna. Kyseiset GeoSolutionsille apporttina luovutetut perustajien työn tulokset on kirjattu yhtiön taseeseen aineettomana omaisuuseränä nimikkeellä IPR, joka hankintahetkellä oli käytännössä koko tase. Nämä IPR:t koskevat yhtiön omistamia sen liiketoimintaan liittyviä ohjelmistoja, ja niiden arvo GeoSolutionsin taseessa on määräytynyt GeoSolutionsin perustamisneuvotteluissa, mikä taas on huomioitu Benefonin ja GeoHoldingin välillä käydyissä akvisiitioneuvotteluissa liittyen GeoSolutionsista maksettuun hankintahintaan. GeoSolutions on startup-yhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää ja myydä paikannustietoohjelmistoja. Yrityksen ohjelmistoilla on noin käyttäjää, jotka ovat ladanneet käyttämänsä ohjelmistot veloituksetta. GeoSolutionsin ohjelmisto tukee tällä hetkellä Microsoft Windows Mobile 5.0-käyttöjärjestelmää ja kaikkia merkittäviä pöytätietokoneisiin tarkoitettuja Internet-selaimia (Internet Explorer ja Firefox), ja sen odotetaan tukevan Java-pohjaisia J2ME-puhelimia ja BREW-puhelimia vastaisuudessa. GeoSolutionsin tuotteet sisältävät paikannusteknologiaa, yhteisöalustan ja paikannusperusteista multimediasisältöä. GeoSolutionsilla on huomattavaa tietopääomaa, patenttihakemussalkku ja huippuosaavaa toimialan tuntevaa henkilökuntaa. Tähän asti yhtiöllä ei ole ollut myyntilaskutusta. GeoSolutions on kehittänyt omaa hakuteknologiaa, joka haravoi internetiä ja esittää käyttäjän paikan läheisyydestä löytyneet kohteet. 4.2 Osakelajit ja osakkeiden omistus Daniel Harple ja Sam Critchley omistivat ennen Transaktiota yhdessä noin 85 % GeoSolutionsin osakkeista ja loput noin 15% olivat johtotiimin eri jäsenten omistuksessa. Nyt Benefon Oyj on ainoa osakkeenomistaja. GeoSolutionsissa on vain yksi osakesarja. 4.3 Johtotiimi GeoSolutionsissa on vahva johtotiimi. Tiimin kokosivat yrityksen perustajat, Daniel Harple ja Sam Critchley, jotka alusta asti ovat pitäneet yrityksen strategiana paikannustietoon perustuvien informaatiohakuohjelmistojen kehittämisen. Yritys on rekrytoinut teknologiateollisuuden eri toimialoilta huippukykyjä ja innovaattoreita, joiden työuran taustalla on alan tunnettuja firmoja kuten Uunet, Oracle, Netscape, ja Bell Labs, muiden muassa.

17 Neuvonantajat Andy van Dam, PhD. Brown University n tutkimusjohtaja ja tietokonetekniikan professori ja ACM & IEEE Fellow. Saanut ACM SIGGRAPH Steven A. Coons kunniakirjan vuonna 1991 ansioistaan työuransa aikana interaktiivisen tietokonegrafiikan alalla. ACM SIGGRAPH in perustaja. Tim Berners-Lee n työtoveri CERN issä alkuperäisen world wide web in (WWW) kehitystyön aikana. Microsoftin Technical Advisory Board in jäsen yli 18 vuoden ajan. Dick Bulterman, PhD. Vanhempi tutkija CWI ssä ja Multimedia ja Human/Computer Interaction-projektin vetäjä. Aiemmin opettajana Brown University n teknisessä tiedekunnassa. Yksi World Wide Web Synchronized Multimedia Integration Language n (SMIL) spesifikaation kirjoittajista Johtotiimi Daniel Harple, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhtiön toinen perustaja ja myös perustaja ja entinen toimitusjohtaja Context Media-yhtiössä, joka oli sisällön integrointiin tarkoitettuihin ohjelmistoalustoihin erikoistunut yritys, jonka sittemmin Oracle osti. Tätä ennen johtajana Netscape Communications-yhtiössä ja perustaja ja toimitusjohtaja InSoft-yhtiössä, joka sulautui Netscape iin vuonna Arkkitehtinä ensimmäisissä kaupallisissa VoIP-, virtauttamis- ja yhteistyöjärjestelmissä, jotka patentoitiin Netscapin ja AOL:n toimesta. Sam Critchley, tuotemarkkinoinnin ja tuotesuunnittelun johtaja yhtiön toinen perustaja ja A2B paikkaperusteisen hakukoneen kehittäjä. Sam on Internetreititysprotokollien erikoisasiantuntija, ja hän on kirjoittanut standardiehdotuksia paikkaperusteisiin palveluihin liittyvien datapakettien uudelleenjärjestelyn mittaamismenettelyä ja DHCP-optiota varten. Hän johti Euroopan verkkooperaatiokeskusta Uunet-yhtiössä, joka on maailman suurin Internet-palveluoperaattori. Richard Pizzarro, tekninen johtaja tuotekehitystiimin johtaja VoIP-tuotteille ja virtautetuille tuotteille InSoft- ja Netscape-yhtiöissä. Hän johti Netscape ssa Palmkämmenlaitteisiin kehitetyn navigointiliitännän kehitystiimiä. Päätekijä Mozilla.orgnimisessä avoimen lähdekoodin aloitteessa, josta sittemmin poiki koko avoimen lähdekoodin markkina. Gavin T. Nicol, arkkitehti- maailmanlaajuisesti tunnustettu asiantuntija XML-, I18N- ja niihin liittyvissä standardeissa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus IETF-standardien luonnostelussa alueilla http, HTML 2.0, XML, XSL, XLL, DCOM, W3C I18N, ISO SC22 WG. Bruce Hathaway, talousjohtaja entinen Context Media-yhtiön talousjohtaja, myös kontrollerina Netscapin ja Sun Microsystemsin välisen allianssin ammatillisten palvelujen organisaatiossa, joka hoiti vuosittain yli 100 miljoonan USD:n liikevaihdon.

18 18 Bill Conners, myynti- ja kehitystoimen johtaja AOL Time-Warner/Netscapeyhtiössä myyntijohtajana yli 100 miljoonan USD:n liikevaihdolla toimineessa OEM Telco-yksikössä. 4.4 GeoSolutionsin tuotteet ja palvelut GeoSolutionsin tuotteet ja myyntilaskutus jakautuvat kolmeen kategoriaan: palvelualustat, OEM-ratkaisu ja mobiiliasiakkaiden palveluun tarkoitettu rojaltipohjainen palvelinlisenssi. Tämän lisäksi yritys voi saada muita rojaltituloja, mikäli käsittelyssä olevat patentit tai patentteja myönnetään. Palvelualusta on räätälöity hoitamaan paikannustietoa hyödyntävää mainontaa; mobiililaitteisiin pohjautuvia hakupalveluja joko käyttämällä integroitua GPSpaikannusta, verkkotuettua A-GPS-paikannusta tai EOTD-paikannusta, sekä Geoyhteisöihin perustuvia palveluja ja mainoksia. Mainittu OEM-ratkaisu sisältää mobiili- ja kotiasiakkaille myytäviä käyttöaikalisenssejä sekä edistyksellisten sovellusohjelmistoliittymien käyttöoikeudesta perittäviä myyntilisäprovisioita. Palvelualustatuote sisältää mobiilitilaajien paketin, haku- ja kauppapaketin, yrityspaketin ja yritysten loppukäyttäjäpaketin. Erilaiset palvelupaketit lisensoidaan mobiiliverkkoyhtiöille, wlan-operaattoreille, teleyhtiöille ja OEM-yhtiöille. Palvelupaketteja lisensoidaan myös sosiaalisille verkoille, hakuportaaleille, yritysten infrastruktuuriratkaisujen toimittajille sekä suoraan joillekin yritysasiakkaille, esimerkiksi kuljetusyrityksille. OEM-ratkaisut käsittävät haku- ja navigointipaketin sekä semanttiset geo-palvelut. Yritys uskoo, että mobiilioperaattorien ja perinteisten OEM-asiakkaiden lisäksi se voi myös tavoittaa hakuportaaleja ja kartantuottajia. 4.5 Markkinointistrategia Kohteena oleva markkinamahdolllisuus on suuri ja kasvaa edelleen. Pelkästään Euroopan markkinan arvioidaan seuraavien neljän vuoden aikana nousevan 2.2 miljardiin euroon siten, että se edustaa 4,5 prosenttia teleoperaattoreiden kaikesta varsinaisen puheluliikenteen ulkopuolisesta myyntilaskutuksesta (lähde: Berg Insight AB, lokakuu 2006). Analyytikot näkevät paikannuspalvelut avaimena 3G-laitteiden käyttöönotolle kaikkialla maailmassa. GPS-palvelut ajavat UMTS 3G-laitteiden käyttöönottoa. GPStoiminnolla varustettujen paikannuspalvelujen odotetaan johdattavan tilaajat käyttämään enemmänkin 3G datapalveluja, ja sitä kautta lisäävän koko 3G laitteiden myyntiä (lähde: ABI Research, Location Based Services, October 2006). On huomattava, että GeoSolutionsin sovellukset ovat 3G datapalveluja. GeoSolutionsin teknologia lisää Benefonin tuotteiden markkinakattavuutta tarjoamalla ohjelmistoja ja paikannuspalveluja, joita voidaan käyttää kilpailevien laitevalmistajien tuotteissa. Tämän myötä Benefonin strateginen asema muuttuu mobiilien

19 19 ohjelmistoratkaisujen toimittajaksi. GeoSolutionsin Web 2.0 arkkitehtuuri käyttää hyväkseen monialustaisia mobiiliohjelmistojen arkkitehtuureja (Java-pohjaisia J2ME puhelinalustoja, BREW, Windows Mobile 5.0) ja on integroitavissa nopeasti kasvavan sosiaalisen verkottumisen markkinan tarpeisiin, mikä edelleen antaa Benefonille mahdollisuuden päästä osalliseksi sellaisesta asiakasryhmästä, johon sillä ei tällä hetkellä ole pääsyä. Yhtiö aikoo päästä kuluttajamarkkinoille monihaaraisen strategian avulla käyttäen sosiaalisia verkostoja, Internet-portaaleja, mobiililaitteiden OEM-valmistajia ja wlanoperaattoreita. Tähän liittyy sopivasti mitoitettujen asiakas-, jakelija-, lisenssinottaja- ja allianssiverkostojen luominen. Pääosa tuotteista tarjotaan kuluttajille ladattavaksi veloituksetta verkkoportaaleista, OEM-valmistajien kotisivuilta ja verkko-operaattorien sivuilta, ja saaduista mainostuloista yritys saa osuuden. Maantieteellisesti yritys kohdistaa markkinointiponnistuksensa markkinoille, joilla on suuri liikkuvuus ja korkea laajakaistan penetraatio. Tähän liittyy strategia, jossa yrityksen mobile client-sovellusta hyödynnetään myös kiinteissä ja kannettavissa tietokonesovelluksissa. Paikallismainonnan ratkaisu luo yritysasiakkaille mahdollisuuden löytää uusia omia asiakkaita läheisyydessä liikkuvista henkilöistä, jotka ovat hakemassa tiettyä palvelua tietyltä alueelta tai sen läheisyydestä. Firmat, jotka tarjoavat palveluja tietyllä maantieteellisellä alueella, voivat mainostaa tarvitsematta murehtia hukkaan menneestä mainonnasta alueilla, joita ne eivät pysty palvelemaan. Tämä parantaa niiden mediaostosten hyötysuhdetta, vähentää hukkakuluja niiden asiakkaiden osalta, jotka olivat kohdealueen ulkopuolella ja näin tarjota säästömahdollisuuksia, jotka rohkaisevat käyttäjiä klikkaamaan mainostavalle verkkosivulle. 4.6 Liikevaihtomalli GeoSolutions aikoo kehittää valtaosan liikevaihdostaan verkossa olevien mainospalvelujen myynnistä ja suorasta lisenssimyynnistä. Yhdessä mainos- ja lisenssimyynti kehittää pääosan GeoSolutionsin myynnistä. Hankinta luo merkittävän lisäliikevaihtomahdollisuuden Benefonille. GeoSolutionsin teknologia antaa Benefonille välittömän pääsyn hakuratkaisun ja sosiaalisen verkottumisen ratkaisun tarvemarkkinoille. 4.7 Myynnin hankkimiskustannukset Kuvatun myynnin hankkimisesta GeoSolutionsille syntyy kustannuksia sitä kautta, että GeoSolutions jakaa myyntituottoja verkko-operaattorien ja muiden verkkosivuja pitävien kumppanien kanssa. Useimmat kumppanit voidaan kiinnittää suoraan verkossa ja sopimussuhteella ei ole ennalta määrättyä kestoa. GeoSolutionsilla voi kuitenkin olla myös joitakin sopimuksia, jotka on erikseen neuvoteltu, jotka määräävät sovitun kiinteän maksuosuuden kumppanille ja joilla sopimuksilla on määrätty kesto.

20 Toimialan tilanne ja näkymä Mobiililaitteisiin suuntautuvalla mainonnalla on suuri potentiaali johtuen näiden laitteiden hyvin henkilökohtaisesta ja intiimistä luonteesta ja vastaavasti hyvät myyntimahdollisuudet. KPMG internationalin vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan ei ole mitään näkyvää rajaa sille mitkä kaikki tällaiset palvelutyypit voivat kiinnostaa ja vetää puoleensa kuluttajia. Paikannuspalvelujen tarve näyttää selvältä: selvitykseen osallistuneet henkilöt eivät tyrmänneet tarkoituksettomana tai mobiilikäyttöön huonosti sopivana mitään tiedustelluista mahdollisuuksista, olivatpa ne kuinka sofistikoituja tahansa. Eräs selvityksen tuloksista tehtävä ja Benefonin kannalta mitä kriittisin johtopäätös oli, että kuluttajat yleensä ottaen eivät ole halukkaita maksamaan paljonkaan ylimääräistä nykyisten palvelumaksujensa päälle päästäkseen osalliseksi tällaisista edistyksellisistä palveluista. Haluttomuus maksaa huomattavaa lisämaksua uusista palveluista johtuu useista trendeistä palvelumarkkinan yleisestä Internettisoitumisesta eli siitä, että sisältö mielletään (ainakin virtuaalisesti, ellei peräti ehdottomastikin) ilmaiseksi, ja toisaalta äärimmilleen kilpaillusta telemarkkinaympäristöstä, jossa operaattorit nopeasti massahinnoittelevat palvelutarjoukset saadakseen markkinaosuutta ja sen tuloksena välittävät hintaherkkyyden kuluttajille. Kun sisältöä tarjotaan henkilökohtaiseen mobiililaitteeseen niinkuin tilanne yhä useammin on käytön lyhyt kesto on avainasemassa kaikkialla maailmassa. Informatiivinen sisältö näyttää olevan tärkeämpää lännessä kun taas Aasiassa paino on viihteessä. Elokuvien esittelyt ja uutis- ja urheiluleikkeet ovat globaalisti haluttua sisältöä mikä kaikki sopii hyvin mainontaan perustuvaan liiketoimintamalliin. Paikkaperusteinen mainonta ja tilanneherkkä mainonta ratkaisevat mainontakuilun henkilökohtaisten ja aikakriittisten viestien osalta. KPMG:n mukaan paikkaperusteinen mobiilimainonta näyttää myös saavuttavan neljä kertaa korkeamman vilkaisutiheyden verrattuna Internet-pohjaiseen mainontaan. Mainosperusteinen liikevaihtomalli saattaa tämän vuoksi olla kriittinen menestystekijä mobiilipalvelun suosion nopean ylösajon ja sisällöntuottajien pitkän tähtäyksen menestymisen suhteen. Kuluttajat eivät onneksi vieroksu työntöperiaatteella tarjottavaa informaatiota tai viihdettä kuten e-kuponkeja, uutisleikkeitä ja elokuvien alkupätkiä. KPMG selvityksen mukaan palvelun tarjoajien tulee hyödyntää tämä veloittamalla mainostajia silmämäärän perusteella ja myydä esiintymisoikeuksia heidän asiakaskunnalleen. Markkinoijat ovat nykyään erittäin innostuneita henkilökohtaisen mobiilimainonnan mahdollisuudesta, ja Verizonin ja Nextelin kaltaiset operaattorit testaavat kuinka asiakkaat reagoivat puhelimiinsa lähetettyihin lyhyihin videomainospätkiin. Viime aikaisten havaintojen mukaan mobiilimainonnasta kiinnostuneiden tai aktivoituvien suuryritysten joukkoon kuuluu muun muassa Nokia, Hilton Hotels ja Anheuser Busch. 4.9 Yrityskaupan jälkeinen liiketoimintakonsepti ja strategia

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT - Peter Bamford, entinen Vodafonen toimitusjohtaja, valittu hallituksen puheenjohtajaksi - Simon Wilkinson ja Dan Harple

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30

GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30 GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella 4.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot