ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006"

Transkriptio

1 1 ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE SITOUMUKSENANTAJILLE, OSAKKEENOMISTAJILLE JA MUILLE SIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN VÄHINTÄÄN JA ENINTÄÄN UUDEN S- OSAKKEEN TARJOAMISEEN VÄHINTÄÄN 0,21 JA ENINTÄÄN 0,26 EURON OSAKEMERKINTÄHINNALLA JA HAKEMISEEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TARVITTAVA BENEFON OYJ:TÄ JA TARJOUSTA KÄSITTELEVÄ PERUSESITE JA ARVOPAPERILIITE( ESITE )

2 2 TIETOJA ESITTEESTÄ Sovelletut lait ja ohjeet Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti, soveltaen asetuksen liitteitä I ja III, sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 2/250/2006. Tämä Esite on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että merkintään oikeutetut voivat harkita Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden merkintää. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Benefon Oyj:ltä (myös "Benefon" tai "Yhtiö"). Tämän Esitteen mukaiseen Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakkeita merkittäväksi tarjottaessa mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, sijoittajia pyydetään huomioimaan etteivät ne ole Yhtiön tai sen johdon hyväksymiä. Esitteessä esitettävistä tiedoista vastaa liikkeeseenlaskijana toimiva Yhtiö. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Esitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Esitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Esitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Kunnes uudet osakkeet on listattu, yhtiöllä on velvollisuus täydentää esitettä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3b :n mukaisesti. Merkintäoikeutta Osakeannissa ei ole henkilöllä, jonka osallistuminen vaatisi jonkin erillisen tarjousasiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännössä vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Kappaleita tai jäljennöksiä Osakeannin ehdoista, tästä Esitteestä, merkintälomakkeista tai mistään muista Osakeantiin liittyvistä asiakirjoista ei saa postittaa tai muuten jakaa sellaisessa valtiossa, jossa tällainen toimenpide vaatii ylimääräistä esitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan taikka olisi ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön tai muiden säännösten kanssa. Niiden tahojen, jotka saavat tämän Esitteen tai siihen liittyvän asiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot kaikista arvopaperien tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista sekä noudattaa asianmukaisia säännöksiä. Yhtiö ei millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Esitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Esite on sijoittajan saatavana seuraavista paikoista: Benefon Oyj Privanet Pankkiiriliike Oy Meriniitynkatu 11, Salo Mannerheimintie 8 A, 5. krs, HELSINKI tai sähköpostitse OMXway Fabianinkatu 14, Helsinki Lisäksi Internetin kautta osoitteista:

3 3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU KANSILEHTI. 1 TIETOJA ESITTEESTÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TIVISTELMÄ. 5 RISKITEKIJÄT 15 PERUSESITE, OSA I 1 VASTUULLISET HENKILÖT 20 2 TILINTARKASTAJAT 20 3 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT YHTEENVETO VUOSIEN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA IFRS:N MUKAISEEN LASKENTAAN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSET VUOSINA IFRS-SIRTYMÄTIEDOTE TIETOJA LIKKEESEENLASKIJASTA YHTIÖN TOIMIALA JA LIKETOIMINTA LIKETOIMINTA ORGANISAATIORAKENNE AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 49 9 TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA RAHOITUKSEN LÄHTEET TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT YHTIÖNVIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TULOSENNUSTEET TAI ARVIOT TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO TULOSENNUSTEIDEN LAATIMISESTA HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET SEKÄ YLIN JOHTO PALKAT JA LUONTOISEDUT HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN TOIMINTA TYÖNTEKIJÄT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT LÄHIPIRILIKETOIMET LISÄTIEDOT OSINGONJAKOPERIAATTEET OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT MERKITTÄVÄT MUUTOKSET LIIKKEESEENLASKIJAN ASEMASSA JÄLKEEN OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIO-OIKEUDET HALLITUKSEN VALTUUTUKSET KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAA TYTÄRYHTIÖISSÄ OLEVAT OPTIO-OIKEUDET YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS VV PERUSTAMISKIRJA JA YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET YHTIÖN OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT. 97

4 4 ARVOPAPERILIITE 26 KESKEISET TIEDOT TARJOTTAVIA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTETTAVIA ARVOPAPEREITA KOSKEVAT TIEDOT TARJOUKSEN EHDOT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT LIIKKEESEENLASKIJALLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN LISÄTIEDOT 120 PERUSESITE, OSA II 34 HISTORIALLISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA PRO FORMA-MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN KONSOLIDOINTI VUOSITTAISTEN HISTORIALLISTEN TIETOJEN TARKASTAMINEN TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIVUODELTA TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIVUODELTA VIMEISIMPIEN HISTORIALLISTEN TIETOJEN IKÄ OSAVUOSITTAISET JA MUUT TALOUDELLISET TIEDOT OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/ YHTIÖN TALOUDELLISET TIEDOT VV TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

5 5 TIIVISTELMÄ BENEFON OYJ:N JULKAISTUSTA PERUSESITTEESTÄ JA ARVOPAPERILITTEESTÄ ( ESITE ) Tiivistelmää on pidettävä esitteen johdantona ja sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne esitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen esitteen muihin osiin nähden Yleistä Yhtiön valmisteilla olevaa osakeantia varten laaditusta Esitteestä Seuraava yhteenveto korostaa tiettyjä tämän Esitteen tietoja. Tämä yhteenveto ei sisällä kaikkea sitä tietoa eikä kaikkia niitä sijoitukseen liittyviä riskejä, joihin merkitsijän tulee tutustua ennen mahdollista investointia kyseisiin arvopapereihin. Ennen sijoituspäätöstä merkitsijän tulee lukea huolellisesti koko Esite, mukaanlukien "Riskitekijät"-kohta sekä tilinpäätökset liitetietoineen. Ilmaisuilla "Benefon", "Yhtiö", "me", "meidän" ja niin edelleen viitataan läpi tämän Esitteen Benefon Oyj:öön. Tämä Benefon Oyj:n ("Benefon" tai Yhtiö ) osakkeiden tarjoamiseen ja hakemiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi tarvitava Perusesite ja Arvopaperilite ( Esite ) on laaditu Sitoumuksenantajille, Suomen arvopaperikeskuksen ylläpitämässä Yhtiön osakerekisterissä Annin täsmäytyspäivänä oleville Yhtiön Osakkaille ja sen lisäksi muille Sijoittajille suunnattuna tarjousantina toteutettavaa uusmerkintäantia varten ("Tarjousanti" tai "Anti"). Valmisteilla oleva Anti liittyy Yhtiön tavoitteleman uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Yhtiö on vastaanottanut sitovan merkintäsitoumuksen seuraavilta sitoumuksenantajilta ( Sitoumuksenantajat ): Sitoumuksenantajat ja heidän antamansa merkintäsitoumukset: Nimi: Määrä/ Maksutapa: Benecap Limited kuittaamalla Octagon Solutions Limited kuittaamalla Octagon Capital Limited kuittaamalla Darkrose Limited kuittaamalla Sitoumuksenantajilta kuittaamalla kuittaamalla MMA Investments rahana The Boris Trust rahana Littlesand Assets Limited rahana Platinum Worldwide Holdings Ltd rahana Benecap Limited rahana Ashland Partners rahana Sitoumuksenantajilta rahana rahana Sitoumuksenantajilta yhteensä kuittaamalla tai rahana

6 6 Sitoumuksenantajat ovat siis sitoutuneet merkitsemään Osakkeita yhteensä euron kokonaismäärällä. Merkintäsitoumuksesta euroa maksetaan rahana ja loppuosa euroa käyttämällä saatavia yhtiöltä sitoumuksen kohteena olevien Osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti rahat on maksettava ja kuittaussitoumus toimitettava Pääjärjestäjälle viimeistään Tarjousajan toisena päivänä. Sitoumuksenantajille on taattu oikeus merkitä Osakkeita koko Merkintäsitoumuksen määrällä. Sitoumuksenantajat vahvistavat tarjoamansa osakekohtaisen merkintähinnan Tarjousajan päättymiseen mennessä Pääjärjestäjälle. Osakeanti toteutetaan tarjousantina, jossa tarjotaan merkittäväksi uusia osakkeita. Olemassa olevia osakkeita ei tarjota myyntiin. Riippuen tarjousannissa annin ehtojen mukaan määräytyvästä osakemerkintähinnasta, joka on vähintään 0,21 ja enintään 0,26 euroa per osake ja kaikille merkitsijöille sama, ja joka määräytyy sijoittajien tarjousten perusteella tämän esitteen kohdassa esitettyjen Annin ehtojen mukaisesti, Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä vähintään ja enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä Yhtiön sijoitusarjan osaketa BNFSV ( osake ) nin, etä kokonaismerkintähinta on vähintään ja enintään euroa. Liikkeeseen laskettavien Osakkeiden osuus on enintään 90,70 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä sekä enintään 39,10% täysin dilutoituneesta osakemäärästä kun otetaan huomioon kaikki yhtiön liikkeeseenlaskemat osakkeet vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet. Osa merkintään oikeutetuista voi kuulua yhtiön lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluvat omistavat yhteensä 67,8 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä ennen Antia. Ennen Antia , osakkeiden määrä täysin laimennetussa tilanteessa on seuraava: - rekisteröidyt osakkeet rekisteröidyt käyttämättömät optio-oikeudet rekisteröidyt vaihtovelkakirjalainat rekisteröity käyttämätön antivaltuutus asti rekisteröity käyttämätön antivaltuutus asti * Yhteensä * * Koska hallituksella oleva osakkeen antivaltuutus esitetään peruutettavaksi ennen ehdotettavan Annin käsittelyä, tosiasiallinen osakkeiden maksimimäärä täysin laimennetussa tilanteessa ennen Antia tulee olemaan Tämä osakeanti liittyy Yhtiön tavoitteeseen turvata Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus, uuden liiketoimintasuunnitelman mukainen liiketoiminnan käynnistäminen ja kasvattaminen sekä kilpailukykyisen tuotteiston kehittämisen, valmistamisen ja jakelun edellyttämä käyttöpääomarahoitus. Varojen käytön keskeisimmät kohteet ovat tavoitellun tuotantovolyymin lisäyksen edellyttämä käyttöpääomarahoitus sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin rahoitus. Benefonin liiketoiminnan jatkuvuuden ja Perusesitteessä kuvattavan uuden liiketoimintasuunnitelman käynnistämisen edellytyksenä on, että käynnissä oleva osakeanti toteutuu riittävän ajoissa ja riittävässä laajuudessa. Tavoitteena on toteuttaa Anti nopeassa aikataulussa niin, että siinä merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä helmikuun 2006 alkupuolella. Yllä mainitut Sitoumuksenantajat ovat jo taanneet Benefonin johdon laatiman liiketoimintasuunnitelman käynnistämisen edellyttämän rahoituksen määrän. Sitoumuksenantajat ovat antaneet Yhtiölle merkintäsitoumuksia yhteensä euron määrälle, josta euron merkinnät tarjotaan maksettavaksi rahana ja euron merkinnät kuittaamalla

7 7 vahvistettuja saamisia. Näin ollen annin bruttotuotto on vähintään euroa, jos Annissa ei olisi muita merkitsijöitä kuin Sitoumuksenantajat. Annin enimmäistuotto Yhtiölle voi olla enintään euroa. Hallituksella ei ole velvollisuutta hyväksyä yhtään annettua merkintäsitoumusta ja se sitoutuu olemaan hyväksymättä merkintäsitoumuksia, mikäli tarjousmenettelyssä ei saada merkintäsitoumuksia vähintään euron vähimmäismäärän edestä Yhtiön osakepääomaa voidaan Annissa siis korottaa vähintään ,93 ja enintään ,20 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään ja enintään uutta Yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä S-osaketta (BNFSV). Annin jälkeen Yhtiön osakemäärä voi nousta enintään osakkeeseen huomioiden myös kaikki Yhtiön ennen Antia liikkeeseen laskemat vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet, mukaan lukien edellämainitut vielä rekisteröimättömät optiot ja vaihtovelkakirjalainat ja varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus osakepääoman korottamiseksi. Vastaavasti Yhtiön osakepääoma voisi nousta enintään ,97 euroon. Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan käyttää varsinaisen yhtiökokouksen sille myöntämää valtuutusta ja laskea liikkeeseen enintään sijoitussarjan osaketta lisää tyydyttääkseen kysyntää. Benefon Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräiset S-osakkeet (BNFSV) on noteeratu Helsingin Pörsi Oy:n ( Helsingin Pörsi ) I-listalla alkaen ja sitä ennen meklarilistalla alkaen. Tällä hetkellä Yhtiön listalla olevat osakkeet on siirretty tarkkailulistalle, joka on Arvopaperipörssin ohjesäännön mukaisesti osa Pörssin varsinaista listaa. Osakeannissa Sitoumuksenantajille, Osakkaille ja Sijoittajille merkittäväksi tarjotut ja hyväksyttyjen tarjousten perusteella merkityt uudet Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla annin lopullisen aikataulun ja Yhtiön tavoitteen mukaan helmikuun 2006 alkupuolella. Annin tausta Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä siten, että osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla laskemalla liikkeeseen enintään uutta sijoitus-sarjan osaketta (BNFSV), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 euroa. Ne osakkeet, joita ei merkitä osakkeenomistajien merkintäoikeuden nojalla, saadaan hallituksen päätöksellä kohdentaa uusille sijoittajille. Yhtiö on toimintansa jatkuvuuden kannalta tarvitsemansa rahoituksen turvaamiseksi päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään institutionaalisille sijoittajille ja Yhtiön nykyisille osakkaille tarjottavasta osakeannista. Anti järjestetään tarjousantina. Tarjousprosessi ja ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tammikuun 2006 jälkipuolella. Ylläkuvatun pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antivaltuutusta ei tulla käyttämään rahoitusratkaisun toteuttamisessa. Tämän esitteen mukainen osakeanti tulee sen sijaan perustumaan mainitun koolle kutsuttavan uuden ylimääräisen yhtiökokouksen tekemään, tämän tiivistelmän alussa kuvatun sisältöiseen päätökseen. Annin pääjärjestäjäksi on kiinnitetty Privanet Pankkiiriliike Oy ("Pääjärjestäjä").

8 8 Riskit Yhtiöön ja sen tarjoamaan sijoitustilaisuuteen liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä, ja on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osin tai kokonaan. Sijoittajan tulisikin lukea huolela jäljempänä sivulta 11 alkavasa kappaleesa Riskitekijät selostetut Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvät riskitekijät ja kaikki muut tässä esitteessä annetut tiedot ennen sijoituspäätöstä. Tärkeää Benefonin liiketoiminnalliset ja taloudelliset vaikeudet kuluneiden vuosien aikana sekä pääomistajan ja Yhtiön toimivan johdon vaihtuminen ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia ja havaittuja puutteita Yhtiön hallintokäytännössä, johtamisjärjestelmissä, sopimusdokumentaatiossa, sisäisessä laskennassa ja organisaation toimintatavoissa. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää ohjelma kaikkien merkittävien havaittujen ja esiin nostettujen puutteiden korjaamiseksi ensi tilassa. Yhtiössä on tällä hetkellä mainituista seikoista aiheutuvia liiketoiminnallisia ja organisatorisia haasteita. Yhtiön liiketoiminta, omistusrakenne, toimiva johto ja organisaatio ovat uusiutuneet, samoin liiketoimintasuunnitelma, tuotekehitysohjelma, sekä alihankinta- ja liiketoimintakumppanit. Yhtiön ylimpään johtoon on tullut uusia avainhenkilöitä. Toimitusjohtaja on ollut toimessaan alkaen, teknologiajohtaja alkaen ja Yhtiöön rekrytoidaan parhaillaan talousjohtajaa. Octagon Ltd:n johtama sijoittajaryhmä käyttää Benefonissa määräysvaltaa. Yhtiö luottaa siihen, että julkista yhtiötä koskeva sääntely ja tiedonantovelvollisuus, jota tukee corporate governancesuosituksen mahdollisimman laaja noudattaminen sekä ammattitaitoisen ja hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön suorittama jatkuva tarkastustoiminta riittävät estämään määräysvallan väärinkäytökset. Benefonin vallitseva liiketoimintasuunnitelma tuotekehitysroadmapeineen ja taloudellisine ennusteineen on käytännössä vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Liiketoimintasuunnitelman käynnistymisen ja toteutumisen onnistumisesta ennusteiden mukaisesti ei siis ole varmuutta. Uuteen liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvän uustuoteohjelman tuotekehitystyön loppuunsaattaminen ja uusien tuotteiden valmistuttaminen, markkinointi, myynti ja jakelu vaativat käyttöpääomaa, jota Yhtiö nyt osakeannilla hakee osakkailtaan ja sijoittajilta pääomamarkkinoilla. Em. liiketoimintasuunnitelman sekä sen taustalla olevien taloudellisten ennusteiden toteutuminen edellyttää (muiden asiaan vaikuttavien Yhtiöstä riippuvien ja riippumattomien muuttujien ohella) vähintään 11 miljoonan euron rahoituksen toteutumista. Tämän rahasumman Yhtiö käyttää johdon laatimien laskelmien mukaisesti pääasiassa tuotekehitykseen sekä käyttöpääomarahoitukseen. Tämän määrän Sitoumuksenantajat ovat Yhtiölle taanneet edellä kuvatulla tavalla. Mainitussa kappaleessa luetellut riskitekijät sisältävät muun muassa seuraavia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä: - Yhtiön yrityssaneerausohjelma on juuri päättynyt, se on toiminut tappiolla useita vuosia, ja on mahdollista, että se ei koskaan nouse voitolliseksi. Yhtiön liiketoimintahistoria keväällä 2003 tapahtuneen yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen on lyhyt, mikä saattaa vaikeuttaa liiketoiminta-analyysin tekemistä. Mobiilikommunikaatioalalla jatkuva kehitys ja muutos pakottaa

9 9 Yhtiömme jatkuvasti kehittämään käyttämäämme tuoteteknologiaa ja tuotteita. Jos emme onnistu tässä, sillä voi olla merkittävän haitallinen vaikutus operatiiviseen tulokseemme. - Olemme pyrkimässä myös uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on meille uusi tai jotka ovat vasta kehityksen alkuvaiheissa. Epäonnistumisemme vastata tähän kehitykseen menestyksellisesti voi myös merkittävästi haitata operatiivista tulostamme. - Jos nyt meneillään oleva rahoitushanke ei onnistu riittävässä määrin, Yhtiö joutuu jatkamaan toimintaa rahoitusrajoitteisessa tilanteessa, mikä olennaisesti rajoittaisi uuden tuotteen hyödyntämismahdollisuuksia ja vähentäisi siitä saatavia tuottoja. Tämä siirtäisi Yhtiön toiminnan saamista terveelle pohjalle yhä pidemmälle tulevaisuuteen. - Liiketoimintatavoitteidemme saavuttaminen riippuu lukuisista kriittisistä tekijöistä, joista osa on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, ja on mahdollista, että emme pääse tavoitteisiimme emmekä pysty antamaan tarkkoja ennusteita myynnin ja operatiivisen tuloksen kehittymisestä. - Myyntimme ja operatiivinen tuloksemme kehittyminen saattaa vaarantua myös, jos emme pysty järjestämään valmistus- ja materiaalitoimeamme tehokkaasti tai että valmistamamme tuotteet ja palveluratkaisut eivät täytä Yhtiön omia ja asiakkaidemme laatu- turvallisuus- ja muita vastaavia vaatimuksia tai emme pysty toimittamaan niitä sovitussa aikataulussa. - Olemme kehittämässä eräitä uusia tuotteita yhteistyössä China Putian-yhtiön kanssa. Jos tämä kumppanimme epäonnistuu suoriutumaan velvoitteistaan, me luultavasti emme pysty tuomaan menestyksellisesti markkinoille kyseisiä uusia tuotteita ja niihin liittyviä palveluratkaisuja riittävän ajoissa. - Olemme riippuvaisia alihankkijoistamme tarvitsemiemme erinäisten komponenttien toimituksista komponenttien spesifioitujen ominaisuuksien ja laadun sekä toimitusaikataulun ja määrän suhteen, mikä voi vaarantaa kykymme toimittaa sovitussa aikataulussa ja vaadittavissa määrin tuotteitamme ja palveluratkaisujamme omille asiakkaillemme. - Myyntitulomme ovat meillä olevien asiakkaiden, palveluntarjoajien ja jakelijoiden varassa. Yhden tai useamman tällaisen asiakastahon menettäminen tai niissä tapahtuvat olennaiset muutokset voi merkittävästi vahingoittaa liiketoimintaamme. - Samoin, jos asiakkaamme tai tuotteidemme loppukäyttäjät eivät hyväksy tarjoamaamme tekniikkaa, se voi haitata taloudellisen tilanteemme ja liiketuloksemme kehittymistä. - Markkinat, joilla operoimme, ovat erittäin kilpaillut, ja monilla kilpailijoillamme on suuremmat resurssit kuin meillä. Nämä tekijät saattavat haitata pyrkimyksiämme toteuttaa liikesuunnitelmamme ja vaarantaa liiketuloksemme kehityksen. - GPS-pohjaisten tuotteidemme toimiminen riippuu Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämästä satelliittijärjestelmästä. Jos tämän järjestelmän käytettävyys häiriintyy, liiketoimintamme kärsii. - Jos emme onnistu lisäämään yritysbrandimme ja tuotteidemme tunnettuutta, tai jos brandimme markkinoinnista aiheutuu liiallisia kuluja, liiketuloksemme voi vaarantua. - Hakemamme kasvu asettaa merkittäviä vaateita ja haasteita liikkeenjohdollemme ja infrastruktuurillemme. - Jos emme pysty hankkimaan ja pitämään osaavaa henkilöstöä, liiketoimintamme ja taloudelliset tuloksemme voivat vaarantua.

10 Kansainvälisille markkinoille laajentumisen jatkaminen on tärkeä osa pitkän aikajänteen strategiaamme tuoden muun muassa mukanaan uusia liiketoiminnallisia, operatiivisia, poliittisia, rahoituksellisia, taloudellisia ja liiketoiminnan säätelyyn liittyviä riskejä, jotka saattavat lisätä kustannuksia ja hidastaa kasvuamme. - Jos emme pysty riittävästi suojaamaan teollisoikeuksiamme ja muita aineettomia omaisuuseriä, kilpailuasemamme saattaa kärsiä. - On mahdollista, että muut tahot nostavat meitä vastaan kanteita väitettyjen teollisoikeuksien loukkaamisen perusteella ja, jos ne menestyvät niissä, saatamme joutua maksamaan merkittäviä korvauksia. - Myyntiimme, kustannuksiimme ja tulokseemme vaikuttavat myös valuuttojen arvostusmuutokset erityisesti laskentavaluuttamme euron arvostusmuutokset suhteessa Yhdysvaltain dollariin, Kiinan renminbihin, Englannin puntaan, Japanin jeniin ja joihinkin muihin valuuttoihin. - Kehittyvistä maista tulevat myyntitulomme saattavat vaarantua näissä maissa tapahtuvan epäedullisen taloudellisen ja sääntely-ympäristön ja poliittisen kehityksen johdosta. - Jotkut tulevaisuudessa asiakkaillemme tarjottavat henkilöiden paikannusta ja seurantaa sisältävät palveluratkaisut saattavat kuulua Suomen ja EU:n yksityisyyslakien ja säännösten piiriin ja mahdolliset tähän liittyvät rikkomukset voi johtaa Yhtiölle koituviin korvausseuraamuksiin ja avainhenkilöillemme koituviin rikosoikeudellisiin vastuisiin. - Ympäristösäännösten noudattaminen voi vastaisuudessa johtaa kohonneisiin kustannuksiin. Tämän lisäksi toimialaamme liittyy muun muassa seuraavia riskejä: - Liiketoimintamme on riippuvaista langattomien puhelinverkkojen ja GPS-järjestelmän ylläpitämisestä ja laajentamisesta. - Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen eri puolilla maailmaa erityisesti investointeihin liittyen voi haitata kasvumahdollisuuksiamme. - Sähkömagneettisen säteilyn langattomien puhelinlaitteiden käyttäjille ja tukiasemien läheisyydessä oleville koituvia terveysvaaroja koskevat väitteet ja niihin liittyvät kanteet ja julkisuus, riippumatta väitteiden paikkansapitävyydestä, voi vaikuttaa liiketoimintaamme negatiivisesti tekemällä käyttäjät varovaisiksi tällaisten laitteiden hankinnoissa tai aiheuttamalla meille tarpeen käyttää henkilöresursseja ja rahaa tällaisten asioiden hoitamiseksi. - Maailman eri puolilla tapahtuvat toimialamme sääntelytoimenpiteet voivat haitata liiketoimintaamme. Lisäksi Yhtiön osakkeeseen liittyy riskejä: Myös Yhtiön osakkeeseen liittyy muun muassa seuraavassa lueteltuja riskejä, joka lista ei ole kattava. Vanhat osakeomistukset voivat vastaisuudessa dilutoitua paitsi tässä Esitteessä kohdassa 20.4 eriteltyjen optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjojen tai hallituksella olevan osakepääoman

11 11 korotusvaltutuksen perusteella tapahtuvien osakemerkintöjen johdosta myös Yhtiön mahdollisesti järjestämien uusien oskaepääoman korotusten johdosta. Osakkeen alhainen likviditeetti voi rajoittaa osakkeenomistajan mahdollisuuksia käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla. Osakkeen hinta voi vaihdella suurestikin riippuen markkinoiden nopeastikin vaihtuvista käsityksistä Yhtiön osakkeen arvosta, jotka käsitykset voivat liittyä Yhtiöön, sen toimialaan tai yleisiin kehityskulkuihin. Tulevaisuudessa mahdollista voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Pääomalainoja Yhtiöllä oli yhteensä noin 4,4 Meuron verran. Tästä määrästä lainanantajat ovat tarjoutuneet merkitsemään Annissa Yhtiön osakkeita kuittaamaalla yhteensä noin 3,3 Meuron määrällä, mikä vähentäisi pääomalainojen kokonaismäärän noin 1,1 Meuroon, joka lähes kokonaan muodostuu pääomanehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A. Yhtiön historia Yhtiö on perustettu , minkä jälkeen sen myynti NMT 450-markkinoille kasvoi nopeasti vuoteen 1994 asti, mikä johti myös hyvään tulokseen luvun puoliväliin mennessä kiihtyneen GSM-verkkojen yleistymisen myötä NMT-markkinat alkoivat supistua. Nämä liiketoimintaympäristössä tapahtuneet muutokset pysäyttivät Yhtiön kasvun ja leikkasivat sen tuloksentekokykyä. Yhtiö aloitti GSM-tekniikan ja tuotteiden kehitystyön Tarvitut voimakkaat T&K-panostukset seuraavina vuosina huononsivat edelleen Yhtiön kannattavuutta. Kun Yhtiön ensimmäisten 1990-luvun loppuvuosina valmistuneiden GSM-tuotteiden markkinakysyntä osoittautui vähäiseksi, ja NMT-tuotteiden markkinat ja myynti laskivat edelleen, Yhtiön tulos kääntyi tappiolliseksi vuodesta 1998 alkaen. Vuoden 2000 lopulla tapahtunut IT-alan globaali markkinaromahdus johti tilanteeseen, jossa Yhtiö joutui lopulta jättämään yrityssaneeraushakemuksen keväällä Kesällä 2003 käynnistyneen saneerausmenettelyn aikana Yhtiölle laadittiin saneerausohjelmaehdotus, johon liittyi toiminnan selektiivinen edelleen supistaminen, henkilöstön laajentuneet lomautukset, suuri velkojen leikkaus ja velvoite huomattavan ulkoisen rahoituksen hankkimiseksi. Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Octagon Solutions Ltd.-yhtiön antaman rahoitustarjouksen ja sen ja saneerausohjelmaehdotuksen edellyttämät toimenpiteet ehdolla, että Turun käräjäoikeus hyväksyy saneeraussohjelmaehdotuksen. Käräjäoikeus hyväksyi ehdotuksen , jolloin myös kaikki yhtiökokouksen päätökset astuivat voimaan. Näin Yhtiön tase, osakemäärä, osakelajit, osakkeiden vasta-arvo ja omistus muuttuivat olennaisesti niin, että Yhtiön pääosakkaaksi tuli Octagon Solutions Ltd. Kuvatun 2000-luvun alkuvuosina läpikäydyn prosessin aikana Yhtiön liikevaihto, tase ja henkilöstön määrä supistuivat rajusti. Vuoden 2004 alussa saadun saneerausratkaisun jälkeen Yhtiön talous on alkanut tervehtyä niin, että taseen oma pääoma on täyttänyt OYL:n vaatimukset suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan, ja Yhtiö on kyennyt suoriutumaan maksuvelvoitteistaan vaikkakin Yhtiön tulos on pysynyt tappiollisena ja kassavirta negatiivisena. Liikevaihto on kuitenkin noussut jonkin verran, ja tappion määrä on vähentynyt.

12 12 Tuotekehitysrahoituksen järjestymisestä saadun ennakkotiedon turvin Yhtiö vuoden 2004 lopulla käynnisti uuden liiketoimintasuunnitelman mukaisen liikevaihdon kasvun nopeuttamiseen tarvittavan uustuoteohjelman. Tämän ohjelman ensimmäisten tuotteiden kehittämiseen ja tuotannon, myynnin, jakelun ja markkinoinnin hoitamiseen tarvittavan rahoituksen hankkiminen ja sitä kautta Benefonin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen on tämän Esitteen takana olevan rahoitushankkeen keskeinen tarkoitus. Yhtiöstä lyhyesti Benefon on henkilökohtaiseen ja ammattikäyttöön tarkoitettujen navigointituotteiden sekä navigoinnin, seurannan ja paikannuksen mobiililaitteiden kautta mahdollistavien palveluiden toimittaja. Tuotteemme käsittävät navigointiin ja seurantaan käyttövalmiit yhdistetyt GPS/GSM-laitteet, sekä toimialakohtaisiin sovelluksiin räätälöitävissä olevat ohjelmistoratkaisut. Painopisteemme on paikannusohjelmistojen suunnittelussa, innovoinnissa ja kehittämisessä. Niinpä ulkoistamme yhdistettyjen tuotteidemme valmistuksen ja kokoonpanon kiinalaiselle valmistuskumppanillemme. Hankimme ulkoa myös muita palveluita, kuten jakelun logistiikkatoimittajiltamme. Myös osa ohjelmistokehityksestämme hankitaan kolmansilta meidän johdossamme ja valvontamme alaisena. Täysin uutta uuden liiketoimintasuunnitelman mukaista tuotteistoamme, jonka toimitukset tehtaalta Yhtiön viimeisimmän ennusteen mukaan voivat käynnistyä vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen lopulla niin, että tuotteita alkaa olla kaupoissa toisen neljänneksen alussa, tullaan myymään sekä matkapuhelinliikkeiden että muiden jälleenmyyjien kautta sekä suoramyyntinä ammattikäyttäjille. Uudet kuluttajatuotteemme tulevat jakeluun erilaisille jälleenmyyjille alueellisten ja maailmanlaajuisten jakelijoiden kautta. Tulemme myös myymään suoraan monille johtaville logistiikka- ja ajoneuvo-ohjaussovellusten yrityskäyttäjille. Alkuun myyntimme painopiste on kohdistunut Länsi-Eurooppaan, mutta uskomme navigointi- ja paikannussovellusten markkinan laajenevan maailmanlaajuisesti ja aiomme hakea myyntiä Kiinassa, Venäjällä, Itä-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja monilla kehittyvillä markkinoilla. Viimeisten kuuden vuoden aikana olemme kehittäneet paikkapalveluissa käytettävän yhdistetyn GSM- ja GPS-piirilevyn, jota hyödyntävät laitteemme toimivat sekä matkapuhelimena että navigointi- ja seurantalaitteina. Nykyisin tärkeimpiä markkinasovelluksiamme ovat työnohjaus, navigointi, seuranta, turva- ja hälytyssovellukset, kuljetus ja logistiikka. Myymme tuotteitamme yli 30 maassa. Noin 66 % myynnistämme tulee Euroopan Unionista (mukaanlukien 26 % Suomesta), 12 % Pohjois- ja Etelä- Amerikasta, 6 % Venäjältä ja 4 % Australiasta. Jakelemme tuotteemme jakelijoiden, sovellusintegraattoreiden, myyntikumppaneiden ja verkko-operaattoreiden kautta. Markkinatilanne Paikannuspalveluiden ja -laitteiden markkina on kasvanut nopeasti viime vuosina. Markkinatutkimusyritys Canalys'n mukaan Euroopan navigointituotteiden markkinan odotetaan kasvavan noin 4,4 miljoonasta kappaleesta vuonna 2004 noin 14 miljoonaan kappaleeseen vuonna

ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE 16.07.2007 BENEFON

ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE 16.07.2007 BENEFON 1 ARVOPAPERIEN LISTALLEOTON PERUSESITE 16.07.2007 BENEFON GEOHOLDING B.V.:LLE SUUNNATTUJEN YHTEENSÄ ENINTÄÄN 30.000.000 UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN, BENEFONIN RAHOITUSJÄRJESTELYISSÄ JO MERKITTYJEN YHTEENSÄ

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 17 Konsernitase (IFRS) 18 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos

Lisätiedot

10.2.2006 BASWARE OYJ

10.2.2006 BASWARE OYJ LISTALLEOTTOESITE 10.2.2006 BASWARE OYJ BasWare Oyj:n hallituksen 30.1.2006 päättämä suunnattu osakeanti ja toinen hallituksen 15.2.2006 yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämän osakeantivaltuutuksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä 14.3.2005 ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään 7.692.400 osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Aspo

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja ESITE 29.5.2015 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 5.418.578 osaketta Lisäosake-erä enintään 3.205.128 osaketta Merkintähinta 1,56 euroa osakkeelta FIT Biotech Oy

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.7.2007 Osakeanti enintään 4.720.630 osaketta Tämän listalleottoesitteen ("Esite") mukainen osakeanti ("Osakeanti") liittyy Affecto Oyj:n ("Yhtiö" tai "Affecto") julkiseen ostotarjoukseen

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008

Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 Dnro 5/250/2008 PERUSESITE 18.2.2008 2 PERUSESITE 18.2.2008 Tämän Perusesitteen on laatinut Takoma Oyj (jäljempänä myös Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Yhtiön Osakkeet ovat

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot