KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto Fennovoiman ydinvoimahankkeen YVA -selostuksesta 96 Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös Lausunto valtionosuusuudistuksesta Henkiöstöraportti Kalajoen kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä teollisuushallin rakentamista Kirkonseudun asemankaavan korttelille 1210 tontille Kaavoitusviranomaisen lausunto Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan 101 MRL 171 :n mukainen poikkeaminen / Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy 102 Sopimus Sautinkarin leirintäalueen vuokraamisesta Yritystilasopimuksen muutos / Bloomit Oy Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Halmeenpää Hanna varajäsen Puusaari Alpo varajäsen Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Alatalo Aino ympäristötarkastaja klo Yliparkas Juhani talousjohtaja klo POISSA Hänninen Sami varapj Alho Sirkka jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tuliniemi ja Eija Pahkala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Allekirjoitukset Juha Tuliniemi Eija Pahkala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin lausunto Fennovoiman ydinvoimahankkeen YVA -selostuksesta 3/ /2014 Khall 95 (Valmistelija: ympäristötarkastaja Aino Alatalo) Fennovoima on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuk sen (YVA-selostus) ydinvoimalaitoshankkeesta. YVA-selostus sisältää mm. hankkeen kuvauksen, selvityksen ympäristön nykytilasta ja hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisista ympäristövaikutuksista sekä ehdotukset niistä toimista, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuk sia. Hankkeen vaikutuksia on verrattu myös vuonna 2008 valmistuneeseen Fennovoiman YVA-selostukseen, jossa selvitettiin isomman (sähkötehol taan noin megawatin) ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuk sia. YVA-konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. Arviointiselostus on yleisön nähtävillä Arviointiselostuksesta voi esittää mielipi teitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamal la ne työ- ja elinkeinominis teriön kirjaamoon tai ministeriön viralliseen säh köpostiosoitteeseen vii meistään Fennovoima valmistelee sähköteholtaan 1200 megawatin painevesireaktorilaitoksen rakentamista Pyhäjoen Hanhikivelle. Voimalaitoksen päätoimittaja on venä läiseen Ro satom -konserniin kuuluva yhtiö. Uusi ympäris tövaikutusten ar viointi teh dään, koska hanke on muuttunut olennaisesti vuonna 2008 teh dyn arvioin nin jälkeen. Hankkeeseen liittyvät myös lai tosalueella tapahtuva uuden lai toksen toiminnassa syntyvän käytetyn ydin polttoaineen välivaras tointi sekä matala- ja keskiaktiivisen voimalai tos jät teen käsittely. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen arvioidaan kestävän kuusi vuotta, jota ennen toteutetaan laitospaikan valmisteluun liittyvät työt. Laitos voitaisiin ottaa käyttöön 2020-luvulla sen saatua valtioneuvostolta käyttöluvan. Esityslistan oheismateriaalina olevassa taulukossa on verrattu hankkeen ym pä ris tövai ku tuksia vuoden 2008 YVA:ssa arvioituun laitokseen. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/uusien_ydinvoimahankkeiden _yvat/fennovoiman_yvat/fennovoiman_yva-selostus_2014 Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Fenno voima Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus huomioi hankkeen ympäristövaikutukset riittävän monipuolisesti. Selostuksen mukaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset eivät merkittävästi poikkea aikaisemmin 2008 laaditun YVA-selostuksen vaikutuksista. Kalajoelle ulottuvat hankkeen toiminnan aikaiset haitat voi daan arvioida suhteellisen vähäisiksi. Rakennus-

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus vaiheen vaikutukset ovat pääasiassa liikenteen lisääntyminen. Positiivisena vaikutuksena voidaan nähdä sekä käyttö- että rakennusvaiheessa merkittävä työllisyysvaikutus. Kalajoen kaupungilla ei ole huomautettavaa Fennovoima Oy:n ympäris tövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaupunginhallitus kävi aluksi keskustelun esteellisyydestä. Kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Halmeenpää katsoi, että ei ole esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Merkittiin, että ympäristötarkastaja Aino Alatalo osallistui tämän asian käsittelyyn kello Keskustelun aikana kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Halmeenpää esitti kaupungin lausunnoksi liitteenä olevaa lausuntoa. Kaupunginhallituk sen jäsen Eija Pahkala kannatti Hanna Halmeenpään esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksytään kädennostoäänestys. Ensin nostavat kätensä jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta ja sen jälkeen nostavat kätensä jotka kannattavat Hanna Halmeenpään ehdotusta. Puheenjohtajan äänestysmenettely hyväksyttiin. Toimitetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 6 ääntä ja Hanna Halmeenpään ehdotus 2 ääntä. Kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet: Raili Myllylä, Alpo Puusaari, Kullervo Niemelä, Tarmo Hihnala, Jorma Untinen ja Hanna Saari. Kädennostoäänestyksessä Hanna Halmeenpään ehdotusta kannattivat seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet: Eija Pahkala ja Hanna Halmeenpää. Juha Tuliniemi äänesti tyhjää. Yhteensä äänestyksessä annettiin 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen lausunnoksi Fennovoima Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta äänin 6-2. Hanna Halmeenpään ja Eija Pahkalan eriävät mielipiteet merkittiin pöytäkirjaan. Liitteet 1 Hanna Halmeenpään muutosesitys kaupungin lausuntoon Fen novoiman ydinvoimahankkeen YVA-selostuksesta

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös 78/ /2014 Khall 96 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa tulee lisäksi esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuussa. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erillisenä asiakohtana. Vuoden 2013 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Vuoden 2013 tasekirja on valmistunut ja sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen. Kalajoen kaupungin tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen määräksi 4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 0,5 miljoonaa euroa. Tilakauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit ovat 8,7 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 6,9 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti nettoinves tointien kattamiseen 58 prosenttisesti. Lainakanta kasvoi 6,7 % ja oli 36,4 mil joonaa euroa ja euroa asukasta kohti. Nettolainaa asukasta oli

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Esityslistan oheismateriaalina on Tasekirja Talousjohtaja: Kaupunginhallitus - hyväksyy Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, - oikeuttaa talousohjauksen tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, sekä - ehdottaa valtuustolle vuoden 2013 tuloksen käsittelystä seuraa vaa: poistoerojen vähennykseksi kirjataan ,94 euroa ja tilikau den ylijäämä ,20 euroa kirjataan taseen omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämätilille. Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn kello Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkala esitti, että sivistystoimenjohtaja toimittaa selvitykset sivistyspuolen menojen ylityksistä kaupunginhallituksen jäsenille. Puheenjohtaja totesi, että Eija Pahkalan esitystä ei ole kannatettu ja että selvitykset käsitellään iltakoulussa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto valtionosuusuudistuksesta 13/ /2014 Khall 97 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Valtiovarainministeriön asettama selvitysmies Arno Miettinen on valmistellut kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain uudistamis ta. Kunnilta pyydettiin kommentointia tammikuussa 2014 siihenastisen val miste lun pe rus teel la kootusta raportista. Ka la joen kau pun ki an toi kom mentit kokouksessaan Selvitysmies on tämän jälkeen val mis tellut luonnoksen hallituksen esitykseksi, jonka mukaan hän ehdottaa val tionosuusjärjestelmää uudistettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on taloudelliseen toimin taan ja te hok kaa seen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kannusta va ra hoitus malli. Jär jestelmän tulee tasata ensisijaisesti tarve- ja olosuh dete kijöistä johtu via kuntien välisiä eroja. Lisäksi tavoitteena on yksinker tais taa järjes tel mää ja siirtää painotusta kustannus- ja tarve-erojen tasauk sesta tulo poh jan tasaukseen. Keskeiset ehdotetut muutokset nykytilaan verrattuna ovat: - valtionosuuksien määräytymisperusteiden lukumäärän pienentämi nen ja päällekkäisyyksien poistaminen, - määräytymisperusteiden sisällön yksinkertaistaminen ja uusiminen, - laskennallisiin kustannuksiin sisältyvien kustannuserien painoarvo jen muuttuminen, - verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muuttaminen, - lisäosien ja yleisen osan yhdistäminen sekä esitys uusiksi lisäosiksi. Ehdotetun uuden valtionosuusjärjestelmän perusrakenne on: - laskennalliset kustannukset - kuntien omarahoitusosuus - laskennallinen peruspalvelujen valtionosuus - lisäosat - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Esitysllistan liitteenä on Kalajoen kaupungin lausunto selvitys miehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjetelmän uudistamises ta. Li säksi oheismateriaalina on vertailuja uudistuksen vaiku tuksesta ny kyiseen järjestelmään. Talousjohtaja: Esitän liitteenä olevan lausuntoa hyväksyttäväk si Kalajoen kau pungin lausunnoksi. Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet 2 Kh / Lausunto valtionosuusuudistuksesta

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Henkiöstöraportti / /2014 Khall 98 (Valmistelija: kaupunginsihteeri, vs. henkilöstöjohtaja Otso Juvonen) Kalajoen kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2013 on valmistunut. Henkilöstöraportti on oheismateriaalina. Vs. henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 1) että merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2013 tietoon saa te tuksi 2) että saattaa henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi yhdessä vuo den 2013 ti linpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus hyväksyy vs. henkilöstöjohtajan esi tyk sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä teollisuushallin rakentamista Kirkonseudun asemankaavan korttelille 1210 tontille 1 269/ /2013 Khall 99 (Valmistelija: kaupunginjohtaja Jukka Puoskari) Oulun hallinto-oikeus on lähetteellään pyytänyt Ka lajoen kaupun gin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen va li tuk sen joh dosta. Va li tuk sessa hae taan muu tos ta kaupunginhallituksen pää tök seen , jos sa kaupunginhallitus on tehnyt myönteisen poikkeamispäätöksen Kalajoen Raudoitus Oy:lle. Lausunto ja sen liitteet on palautettava viimeistään Oulun hal linto-oikeudelle. Läheteasiakir jat on samalla palautettava. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus hakee valituksessaan Ou lun hallinto-oikeudelle muutosta kaupunginhallituksen päätökseen maan käyttö- ja rakennuslain (MRL) 190 :n 1 momentin ja 193 :n 7 kohdan no jalla (1589/2009) ja esittää, että hallinto-oikeus kumoaa Kalajoen kaupun ginhallituksen tekemän myönteisen poikkeamispäätöksen, koska se ai heuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja vaikeuttaa alueidenkäytön muuta järjestämistä. Esityslistan oheismateriaalina on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen va li tus Ou lun hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus antaa Oulun hallinto-oikeuden lä het teeseen liitteenä olevan lausunnon. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle koskien Pohjois-Pohjanmaan Elyn:n valitusta kaupunginhallituksen poikkeamispäätöksestä kh

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaavoitusviranomaisen lausunto Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan 97/ / / /2014 Khall 100 (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kalajoen kaupungilta lausuntoa Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan. Mika Rauma Oy suunnittelee laajentavansa toi mintaansa Rahjan kylällä sijaitsevalla yhteisturkistarhausalueella. Laajen tumisen jälkeen eläinten määrä tulee olemaan siitosnaaras kettua perheineen ja varjotaloja tulee olemaan 109. Liitteenä on lausunto. Kaupunginhallitus päättää, että kaavoitusviranomainen lausuu lupahakemukseen liitteen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 4 Kaavoitusviranomaisen lausunto turkistarha Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan / AVI / KH

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus MRL 171 :n mukainen poikkeaminen / Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy 94/ /2014 YmpLtk (Valmistelija:rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Matkailua palvelevan rakennuksen laajennus 39 kerrosneliömetriä. Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy:lla on Kurikkalassa Siiponjoen rannassa matkailua palveleva rakennus, jonka laajentamista poikkeaminen koskee. Kurikkala sijaitsee noin 8 km Rahjan kylältä ja valtatieltä 8 kaakkoon, Rahjan ja Kärkisen kylien välissä. Poik keamista haetaan lautaverhoiltuun 44 m2 rakennukseen, joka on valmistunut vuonna Rakennuksen pohjoispuolessa sijaitsevaa tupaa laajennettaisiin 10,9 m2, ja etelä puolta laajennettaisiin 28,1 m2, ruokailuhuoneen ja kahden makuuhuoneen verran. Laa jennuksen osalle ei tulisi vesijohtoa eikä viemäritöitä. Rakennuspaikka: Kylä: Rahja Tila: Loukas RN:o 2:46 Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu ). Kaavassa hankealue sisältyy luonnon monikäyttöalueelle. Merkinnällä osoitetaan virkis tyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. Hanke sijoittuu myös kaavassa osoitetulle tärkeälle pohjavesivyöhykkeelle sekä matkai lun vetovoima-alueen / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle. Poh jois-pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on käynnissä ja 1.vaihemaakuntakaa va on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ehdotuksessa sekä luonnon moni käyttöalue että matkailun vetovoima-alue ovat pienentyneet, eivätkä ulotu enää hankealueelle. Pohjavesialueita ei 1.vaihemaakuntakaavassa käsitellä. Hankkeen alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai erityistä rakennusluvan myöntämisen oikeuttavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 72 ), joten rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa MRL 171 :n mukaan. Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaisesti ovat: 1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 3. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 4. Poikkeusta ei saa myöntää jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut rajanaapureita. Huomautusta ei ole jätetty. Kunnallistekniikka: Rakennuspaikalle johtaa yksityistie. Laajennukseen ei tule vesi- ja viemärilaitteita. Jätevesien käsittely on hoidossa kiinteistökohtaisesti umpisäiliöl lä. Alin rakentamiskorkeus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) on lausunnos saan alim masta rakentamis korkeudesta todennut seuraavaa: Tulvavahin goille alttiiden rakenneosien tu lee olla vä hintään korkeuden N ,50m yläpuolella. Siiponjoen ranta-alueelle ra kennet taessa täy tyy ottaa huomioon Siiponjoen rantojen eroosioherkkyys. Rakennus paikka on sijoitet tava riittävän etäälle joen rannasta ja tar vittaessa pohjatutkimuk silla varmistettava pai kan sopivuus rakenta miselle. Maanpinnan korkeudet rakennuspaikalla ovat 21,80 m, ja olevan rakennuksen sokkeli ulottuu 22,16 m:n korkeuteen. Laajennus osan sokkelin tuli si olla 34 cm korkeam malla nykyisen sokkelin korkeutta. Asiasta on neuvoteltu hakijan kanssa lokakuun 2013 lopussa. Alim man rakentamiskorkeuden huomioimisesta on kysytty ELY-keskuk selta (vastaus ) sekä Kuntaliiton johtavalta lakimieheltä (vastaus ). Kuntaliiton johtavan lakimiehen mukaan kun nalle aiheutuisi korvausvelvollisuus mahdollisessa tulvatilanteessa, jos alinta rakentamiskorkeutta ei ole noudatettu. Hakija oli suostuvai nen rakentamaan laajennusosat ELY-keskuksen määrittämään kor kotasoon ja toimitti maaliskuussa 2014 poikkeamishakemusta varten hanketta vastaavat uudet asemapiirrokset sekä pohjapiirroksen. Nii den mukaan alin rakentamiskorkeus näyttäisi olevan mahdollista huomioida. Kaavoittajan lausunto: Kaavasuunnittelija on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Hake muksen mukainen laajennus ei aiheuta haittaa kaavoi tukselle, kaavoi tuksen toteut tamiselle tai alueiden käytön muulle järjestä mi selle. Käyttötarkoituksen so pivuus alueel le on pohdittu alkuperäisen hank keen yhteydessä. Siiponjoki on koskien suojelualuetta ja hanke sijoit tuu Kourinkankaan pohjavesialueelle, mutta olemassa ole van raken nuksen laajentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vuttamista. Laajennus ei vai keuta rakennetun ympäristön suoje le mista koskevien ta voitteiden saavuttamista. Laa jennusosan sokke li rakennetaan ELY-kes kuksen määrittämään alim paan rakentamis korkeuteen. Voidaan katsoa, että laajennusosan osalta hanke ei joh da vaikutuksiltaan merkittävään ra kentamiseen tai aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Laa jennuksen osalta

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Lattian korkota sot on ilmoitettava N2000-jär jestelmässä. Puollan poikkeamista. Poikkeamisluvan päätäntä: Kyseessä on rakentaminen vesistön ranta vyö hykkeelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaa vaa päättää asiasta Kalajoen kaupunginhallitus, kos ka ky symyksessä on olevan rakennuksen laajentamisesta (MRL momentti). Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan oheismateriaalina. Rakennustarkastaja (jl): Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeuslupahakemukseen suostutaan, koska poikkeaminen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska kysymyksessä on olemassa olevan matkai lua pal ve levan rakennuksen laajentamisesta. Alkuperäiselle rakennukselle on jo aiemmin vuonna 2005 myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupa. Tul va vaa ras ta johtuva alin suosi teltava ra kenta miskor keus ra ken nuspai kalla on mah dol lista saa vut taa. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. - hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Khall 101 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan liitteenä ovat karttaote sekä asemapiirros. Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esi tyk sen. Tä mä lu pa on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tä nä ai kana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mistä hank keelle on haettava rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki panon jäl keen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Kartta ja asemapiirros / poikkeaminen Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Sopimus Sautinkarin leirintäalueen vuokraamisesta 356/ /2011 Khall 102 (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupungin ja Sautinkarin Matkailuvaunuyhdistys ry:n välillä on valmisteltu oheismateriaalina oleva vuokrasopimus Sautinkarin leirintäalueesta ajalle Sopimus pitää sisällään Sautinkarin leirintäalueen ja alueella sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien vuokrauksen yhdistykselle leirintäaluetoimintaa varten. Matkailuvaunuyhdistys hoitaa ja vastaa leirintäaluetoimintojen pyörittämisestä, toiminnan järjestämisestä ja toiminnan kustannuksista sopimuksen mukaisesti. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Kalajoen kaupungin ja Sautinkarin Matkailuvaunuyhdistys ry:n välisen sopimuksen ajalle allekirjoitettavaksi. Kaupunginjohtaja hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Yritystilasopimuksen muutos / Bloomit Oy Khall 103 (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Bloomit Oy:n toiminta jakautuu vaatteiden ja asusteiden myyntitoiminnan osalta kah teen osa-alueeseen. Bloomitilla on useita omia myymälöitä ympäri Suomea, joista yksi Kalajoella Meinalan alueella yrityksen maahantuontivaraston yhteydessä. Bloomitin edustajien mukaan juuri Kalajoella toimiva myymälä on poikkeuksellisesti kasvattanut myyntiään myös viime kuukausina. Myymälä tuo asiakkaita laajasti lähialueelta sekä mat kai li jois ta ja ohikul ki joista. Oman vähittäismyyntikaupan lisäksi Bloomit toi mit taa maa han tuonti va rastos taan tuot tei ta myyn tiin noin 90:lle vähit täis kau palle, joille Bloomit toi mii tuk ku kaup pa na. Kuluttajien osto käyt täy ty mi sen muu tok sen joh dosta tukkukaupan myynnin kasvu on taittu nut, jon ka vuoksi Bloo mitin edus tajat ovat pyy tä neet Ka la joen kau pungil ta muu tosta yritystilasopimukseen. Muutos koskee yritystilasopimuksen mukaisia kiinteistön lunastuseriä, joita lykättäisiin ajal la ja lykätyt erät siirtyisivät maksettavaksi vä li sel le ajalle. Korot ja arvonlisävero maksettaisiin normaalisti olemassa olevien sopimusten mukaan. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Bloomitin yritystilasopimuksen muutoksen siten, että kiinteistön lunastuserät ajalta siirretään maksettavaksi väliselle ajanjaksolle. Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityk sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 104 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen: Henkilöstörahan myöntäminen Ryhmäkoti Puistolan henkilökunnan virkistykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Ryhmäkoti Puistolan henkilökunnan virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Tarja Manninen. Talousjohtaja on tehnyt seuraavan kassaa ja tilejä koskevat päätökset: Kuntatodistuksen liikkeellelaskeminen/ laskettu liikkeelle Kuntarahoitus Oyj:n kautta 1,4 M :n kuntato distus ajalle Kuntatodistuksen liikkeellelaskeminen/ laskettu liikkeelle Nordea Pankki Oyj:n kautta 3,0 M :n kun ta to dis tus ajalle Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Eräiden koulujen luokkatilat/oulaisten Rauhanyhdistys ry - vuokrattu Etelänkylän, Mehtäkylän, Raumankarin, Vuorenkallion ja Merenojan koulun/lukion luokkatilat Oulaisten Rauhanyhdistys ry:lle määräaikaisella vuokrasopimuksella ajalle käytettäväksi Suviseuraväen majoitukseen. Kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavan päätöksen: Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti / osakassopimus, maanvuokrasopimus ja vuokrasopimus - hyväksyy Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti osa kasso pimuk sen, maanvuokrasopimuksen ja vuokra so pimuksen Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 105 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Lapin aluehallintovirasto, ilmoitus valtionosuuden 4. erän maksamisesta Tyn gän aluekoulu -hankkeelle. Valtionavustuksen 4. erä on ,00 euroa. - Kaavoituspäällikön vastauskirje Lestijoen osayleiskaavan tilanteeseen. Oheismateriaalina ovat kaavoituspäällikön vastauskirje sekä kaupun gil le saapunut kirje. - Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan antamaan lausun non Kes ki-pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjel man luonnoksesta. Oheismateriaalina on lausunto. - Apulaisoikeuskanslerin päätös Juhani Nurmisen kanteluun oikeuskanslerille kaupungin vuoden 2013 kesätyötuesta. Päätös on oheismateriaalina. - Oulun hallinto-oikeus, päätös Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen valitukseen Kalajoen kaupunginhallituksen päätökseen , Hovilanmaa Oy:n suunnittelutarveratkaisu. Päätös on oheismateriaalina. - Kaupunginjohtajan matka Balatonalmadi 25-vuotisjuhla (Unkari). Puhe juhlassa ja neuvotteluja seuraavilla teemoilla alueen toimijoi den kanssa - lukioyhteistyön jatko, - yhteistyön laajentamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen puolelle, - yrittäjyyskasvatuksen ja matkailutoimialan yhteistyömahdollisuudet Balatonjärven toimijoiden kanssa - matkailun kehittämisstrategiat Balatonjärven alueella Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 3/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 3/ Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 3/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus nro 2/2014 Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 102 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 101 Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 28.11.2016 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 276 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68 Kunnanhallitus 11.04.2016 AIKA 11.04.2016 18:00-19:04 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 Sivistyslautakunta Aika 08.09.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo. lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Irtaimistomäärärahan jakaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot