KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto Fennovoiman ydinvoimahankkeen YVA -selostuksesta 96 Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös Lausunto valtionosuusuudistuksesta Henkiöstöraportti Kalajoen kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä teollisuushallin rakentamista Kirkonseudun asemankaavan korttelille 1210 tontille Kaavoitusviranomaisen lausunto Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan 101 MRL 171 :n mukainen poikkeaminen / Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy 102 Sopimus Sautinkarin leirintäalueen vuokraamisesta Yritystilasopimuksen muutos / Bloomit Oy Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Halmeenpää Hanna varajäsen Puusaari Alpo varajäsen Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Alatalo Aino ympäristötarkastaja klo Yliparkas Juhani talousjohtaja klo POISSA Hänninen Sami varapj Alho Sirkka jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tuliniemi ja Eija Pahkala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Allekirjoitukset Juha Tuliniemi Eija Pahkala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin lausunto Fennovoiman ydinvoimahankkeen YVA -selostuksesta 3/ /2014 Khall 95 (Valmistelija: ympäristötarkastaja Aino Alatalo) Fennovoima on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuk sen (YVA-selostus) ydinvoimalaitoshankkeesta. YVA-selostus sisältää mm. hankkeen kuvauksen, selvityksen ympäristön nykytilasta ja hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisista ympäristövaikutuksista sekä ehdotukset niistä toimista, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuk sia. Hankkeen vaikutuksia on verrattu myös vuonna 2008 valmistuneeseen Fennovoiman YVA-selostukseen, jossa selvitettiin isomman (sähkötehol taan noin megawatin) ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuk sia. YVA-konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. Arviointiselostus on yleisön nähtävillä Arviointiselostuksesta voi esittää mielipi teitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamal la ne työ- ja elinkeinominis teriön kirjaamoon tai ministeriön viralliseen säh köpostiosoitteeseen vii meistään Fennovoima valmistelee sähköteholtaan 1200 megawatin painevesireaktorilaitoksen rakentamista Pyhäjoen Hanhikivelle. Voimalaitoksen päätoimittaja on venä läiseen Ro satom -konserniin kuuluva yhtiö. Uusi ympäris tövaikutusten ar viointi teh dään, koska hanke on muuttunut olennaisesti vuonna 2008 teh dyn arvioin nin jälkeen. Hankkeeseen liittyvät myös lai tosalueella tapahtuva uuden lai toksen toiminnassa syntyvän käytetyn ydin polttoaineen välivaras tointi sekä matala- ja keskiaktiivisen voimalai tos jät teen käsittely. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen arvioidaan kestävän kuusi vuotta, jota ennen toteutetaan laitospaikan valmisteluun liittyvät työt. Laitos voitaisiin ottaa käyttöön 2020-luvulla sen saatua valtioneuvostolta käyttöluvan. Esityslistan oheismateriaalina olevassa taulukossa on verrattu hankkeen ym pä ris tövai ku tuksia vuoden 2008 YVA:ssa arvioituun laitokseen. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/uusien_ydinvoimahankkeiden _yvat/fennovoiman_yvat/fennovoiman_yva-selostus_2014 Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Fenno voima Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus huomioi hankkeen ympäristövaikutukset riittävän monipuolisesti. Selostuksen mukaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset eivät merkittävästi poikkea aikaisemmin 2008 laaditun YVA-selostuksen vaikutuksista. Kalajoelle ulottuvat hankkeen toiminnan aikaiset haitat voi daan arvioida suhteellisen vähäisiksi. Rakennus-

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus vaiheen vaikutukset ovat pääasiassa liikenteen lisääntyminen. Positiivisena vaikutuksena voidaan nähdä sekä käyttö- että rakennusvaiheessa merkittävä työllisyysvaikutus. Kalajoen kaupungilla ei ole huomautettavaa Fennovoima Oy:n ympäris tövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaupunginhallitus kävi aluksi keskustelun esteellisyydestä. Kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Halmeenpää katsoi, että ei ole esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Merkittiin, että ympäristötarkastaja Aino Alatalo osallistui tämän asian käsittelyyn kello Keskustelun aikana kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Halmeenpää esitti kaupungin lausunnoksi liitteenä olevaa lausuntoa. Kaupunginhallituk sen jäsen Eija Pahkala kannatti Hanna Halmeenpään esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksytään kädennostoäänestys. Ensin nostavat kätensä jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta ja sen jälkeen nostavat kätensä jotka kannattavat Hanna Halmeenpään ehdotusta. Puheenjohtajan äänestysmenettely hyväksyttiin. Toimitetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 6 ääntä ja Hanna Halmeenpään ehdotus 2 ääntä. Kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet: Raili Myllylä, Alpo Puusaari, Kullervo Niemelä, Tarmo Hihnala, Jorma Untinen ja Hanna Saari. Kädennostoäänestyksessä Hanna Halmeenpään ehdotusta kannattivat seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet: Eija Pahkala ja Hanna Halmeenpää. Juha Tuliniemi äänesti tyhjää. Yhteensä äänestyksessä annettiin 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen lausunnoksi Fennovoima Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta äänin 6-2. Hanna Halmeenpään ja Eija Pahkalan eriävät mielipiteet merkittiin pöytäkirjaan. Liitteet 1 Hanna Halmeenpään muutosesitys kaupungin lausuntoon Fen novoiman ydinvoimahankkeen YVA-selostuksesta

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös 78/ /2014 Khall 96 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa tulee lisäksi esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuussa. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erillisenä asiakohtana. Vuoden 2013 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Vuoden 2013 tasekirja on valmistunut ja sisältää kaupungin tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen. Kalajoen kaupungin tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen määräksi 4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 0,5 miljoonaa euroa. Tilakauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit ovat 8,7 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 6,9 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti nettoinves tointien kattamiseen 58 prosenttisesti. Lainakanta kasvoi 6,7 % ja oli 36,4 mil joonaa euroa ja euroa asukasta kohti. Nettolainaa asukasta oli

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Esityslistan oheismateriaalina on Tasekirja Talousjohtaja: Kaupunginhallitus - hyväksyy Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, - oikeuttaa talousohjauksen tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, sekä - ehdottaa valtuustolle vuoden 2013 tuloksen käsittelystä seuraa vaa: poistoerojen vähennykseksi kirjataan ,94 euroa ja tilikau den ylijäämä ,20 euroa kirjataan taseen omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämätilille. Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn kello Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkala esitti, että sivistystoimenjohtaja toimittaa selvitykset sivistyspuolen menojen ylityksistä kaupunginhallituksen jäsenille. Puheenjohtaja totesi, että Eija Pahkalan esitystä ei ole kannatettu ja että selvitykset käsitellään iltakoulussa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto valtionosuusuudistuksesta 13/ /2014 Khall 97 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Valtiovarainministeriön asettama selvitysmies Arno Miettinen on valmistellut kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain uudistamis ta. Kunnilta pyydettiin kommentointia tammikuussa 2014 siihenastisen val miste lun pe rus teel la kootusta raportista. Ka la joen kau pun ki an toi kom mentit kokouksessaan Selvitysmies on tämän jälkeen val mis tellut luonnoksen hallituksen esitykseksi, jonka mukaan hän ehdottaa val tionosuusjärjestelmää uudistettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on taloudelliseen toimin taan ja te hok kaa seen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kannusta va ra hoitus malli. Jär jestelmän tulee tasata ensisijaisesti tarve- ja olosuh dete kijöistä johtu via kuntien välisiä eroja. Lisäksi tavoitteena on yksinker tais taa järjes tel mää ja siirtää painotusta kustannus- ja tarve-erojen tasauk sesta tulo poh jan tasaukseen. Keskeiset ehdotetut muutokset nykytilaan verrattuna ovat: - valtionosuuksien määräytymisperusteiden lukumäärän pienentämi nen ja päällekkäisyyksien poistaminen, - määräytymisperusteiden sisällön yksinkertaistaminen ja uusiminen, - laskennallisiin kustannuksiin sisältyvien kustannuserien painoarvo jen muuttuminen, - verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muuttaminen, - lisäosien ja yleisen osan yhdistäminen sekä esitys uusiksi lisäosiksi. Ehdotetun uuden valtionosuusjärjestelmän perusrakenne on: - laskennalliset kustannukset - kuntien omarahoitusosuus - laskennallinen peruspalvelujen valtionosuus - lisäosat - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Esitysllistan liitteenä on Kalajoen kaupungin lausunto selvitys miehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjetelmän uudistamises ta. Li säksi oheismateriaalina on vertailuja uudistuksen vaiku tuksesta ny kyiseen järjestelmään. Talousjohtaja: Esitän liitteenä olevan lausuntoa hyväksyttäväk si Kalajoen kau pungin lausunnoksi. Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet 2 Kh / Lausunto valtionosuusuudistuksesta

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Henkiöstöraportti / /2014 Khall 98 (Valmistelija: kaupunginsihteeri, vs. henkilöstöjohtaja Otso Juvonen) Kalajoen kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2013 on valmistunut. Henkilöstöraportti on oheismateriaalina. Vs. henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 1) että merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2013 tietoon saa te tuksi 2) että saattaa henkilöstöraportin valtuustolle tiedoksi yhdessä vuo den 2013 ti linpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus hyväksyy vs. henkilöstöjohtajan esi tyk sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä teollisuushallin rakentamista Kirkonseudun asemankaavan korttelille 1210 tontille 1 269/ /2013 Khall 99 (Valmistelija: kaupunginjohtaja Jukka Puoskari) Oulun hallinto-oikeus on lähetteellään pyytänyt Ka lajoen kaupun gin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen va li tuk sen joh dosta. Va li tuk sessa hae taan muu tos ta kaupunginhallituksen pää tök seen , jos sa kaupunginhallitus on tehnyt myönteisen poikkeamispäätöksen Kalajoen Raudoitus Oy:lle. Lausunto ja sen liitteet on palautettava viimeistään Oulun hal linto-oikeudelle. Läheteasiakir jat on samalla palautettava. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus hakee valituksessaan Ou lun hallinto-oikeudelle muutosta kaupunginhallituksen päätökseen maan käyttö- ja rakennuslain (MRL) 190 :n 1 momentin ja 193 :n 7 kohdan no jalla (1589/2009) ja esittää, että hallinto-oikeus kumoaa Kalajoen kaupun ginhallituksen tekemän myönteisen poikkeamispäätöksen, koska se ai heuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja vaikeuttaa alueidenkäytön muuta järjestämistä. Esityslistan oheismateriaalina on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen va li tus Ou lun hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus antaa Oulun hallinto-oikeuden lä het teeseen liitteenä olevan lausunnon. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle koskien Pohjois-Pohjanmaan Elyn:n valitusta kaupunginhallituksen poikkeamispäätöksestä kh

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaavoitusviranomaisen lausunto Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan 97/ / / /2014 Khall 100 (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kalajoen kaupungilta lausuntoa Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan. Mika Rauma Oy suunnittelee laajentavansa toi mintaansa Rahjan kylällä sijaitsevalla yhteisturkistarhausalueella. Laajen tumisen jälkeen eläinten määrä tulee olemaan siitosnaaras kettua perheineen ja varjotaloja tulee olemaan 109. Liitteenä on lausunto. Kaupunginhallitus päättää, että kaavoitusviranomainen lausuu lupahakemukseen liitteen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 4 Kaavoitusviranomaisen lausunto turkistarha Mika Rauma Oy:n turkistarhan ympäristölupaan / AVI / KH

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus MRL 171 :n mukainen poikkeaminen / Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy 94/ /2014 YmpLtk (Valmistelija:rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Matkailua palvelevan rakennuksen laajennus 39 kerrosneliömetriä. Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy:lla on Kurikkalassa Siiponjoen rannassa matkailua palveleva rakennus, jonka laajentamista poikkeaminen koskee. Kurikkala sijaitsee noin 8 km Rahjan kylältä ja valtatieltä 8 kaakkoon, Rahjan ja Kärkisen kylien välissä. Poik keamista haetaan lautaverhoiltuun 44 m2 rakennukseen, joka on valmistunut vuonna Rakennuksen pohjoispuolessa sijaitsevaa tupaa laajennettaisiin 10,9 m2, ja etelä puolta laajennettaisiin 28,1 m2, ruokailuhuoneen ja kahden makuuhuoneen verran. Laa jennuksen osalle ei tulisi vesijohtoa eikä viemäritöitä. Rakennuspaikka: Kylä: Rahja Tila: Loukas RN:o 2:46 Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu ). Kaavassa hankealue sisältyy luonnon monikäyttöalueelle. Merkinnällä osoitetaan virkis tyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. Hanke sijoittuu myös kaavassa osoitetulle tärkeälle pohjavesivyöhykkeelle sekä matkai lun vetovoima-alueen / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle. Poh jois-pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on käynnissä ja 1.vaihemaakuntakaa va on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ehdotuksessa sekä luonnon moni käyttöalue että matkailun vetovoima-alue ovat pienentyneet, eivätkä ulotu enää hankealueelle. Pohjavesialueita ei 1.vaihemaakuntakaavassa käsitellä. Hankkeen alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai erityistä rakennusluvan myöntämisen oikeuttavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 72 ), joten rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa MRL 171 :n mukaan. Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaisesti ovat: 1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 3. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 4. Poikkeusta ei saa myöntää jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut rajanaapureita. Huomautusta ei ole jätetty. Kunnallistekniikka: Rakennuspaikalle johtaa yksityistie. Laajennukseen ei tule vesi- ja viemärilaitteita. Jätevesien käsittely on hoidossa kiinteistökohtaisesti umpisäiliöl lä. Alin rakentamiskorkeus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) on lausunnos saan alim masta rakentamis korkeudesta todennut seuraavaa: Tulvavahin goille alttiiden rakenneosien tu lee olla vä hintään korkeuden N ,50m yläpuolella. Siiponjoen ranta-alueelle ra kennet taessa täy tyy ottaa huomioon Siiponjoen rantojen eroosioherkkyys. Rakennus paikka on sijoitet tava riittävän etäälle joen rannasta ja tar vittaessa pohjatutkimuk silla varmistettava pai kan sopivuus rakenta miselle. Maanpinnan korkeudet rakennuspaikalla ovat 21,80 m, ja olevan rakennuksen sokkeli ulottuu 22,16 m:n korkeuteen. Laajennus osan sokkelin tuli si olla 34 cm korkeam malla nykyisen sokkelin korkeutta. Asiasta on neuvoteltu hakijan kanssa lokakuun 2013 lopussa. Alim man rakentamiskorkeuden huomioimisesta on kysytty ELY-keskuk selta (vastaus ) sekä Kuntaliiton johtavalta lakimieheltä (vastaus ). Kuntaliiton johtavan lakimiehen mukaan kun nalle aiheutuisi korvausvelvollisuus mahdollisessa tulvatilanteessa, jos alinta rakentamiskorkeutta ei ole noudatettu. Hakija oli suostuvai nen rakentamaan laajennusosat ELY-keskuksen määrittämään kor kotasoon ja toimitti maaliskuussa 2014 poikkeamishakemusta varten hanketta vastaavat uudet asemapiirrokset sekä pohjapiirroksen. Nii den mukaan alin rakentamiskorkeus näyttäisi olevan mahdollista huomioida. Kaavoittajan lausunto: Kaavasuunnittelija on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Hake muksen mukainen laajennus ei aiheuta haittaa kaavoi tukselle, kaavoi tuksen toteut tamiselle tai alueiden käytön muulle järjestä mi selle. Käyttötarkoituksen so pivuus alueel le on pohdittu alkuperäisen hank keen yhteydessä. Siiponjoki on koskien suojelualuetta ja hanke sijoit tuu Kourinkankaan pohjavesialueelle, mutta olemassa ole van raken nuksen laajentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vuttamista. Laajennus ei vai keuta rakennetun ympäristön suoje le mista koskevien ta voitteiden saavuttamista. Laa jennusosan sokke li rakennetaan ELY-kes kuksen määrittämään alim paan rakentamis korkeuteen. Voidaan katsoa, että laajennusosan osalta hanke ei joh da vaikutuksiltaan merkittävään ra kentamiseen tai aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Laa jennuksen osalta

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Lattian korkota sot on ilmoitettava N2000-jär jestelmässä. Puollan poikkeamista. Poikkeamisluvan päätäntä: Kyseessä on rakentaminen vesistön ranta vyö hykkeelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaa vaa päättää asiasta Kalajoen kaupunginhallitus, kos ka ky symyksessä on olevan rakennuksen laajentamisesta (MRL momentti). Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan oheismateriaalina. Rakennustarkastaja (jl): Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeuslupahakemukseen suostutaan, koska poikkeaminen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska kysymyksessä on olemassa olevan matkai lua pal ve levan rakennuksen laajentamisesta. Alkuperäiselle rakennukselle on jo aiemmin vuonna 2005 myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupa. Tul va vaa ras ta johtuva alin suosi teltava ra kenta miskor keus ra ken nuspai kalla on mah dol lista saa vut taa. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. - hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Khall 101 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan liitteenä ovat karttaote sekä asemapiirros. Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esi tyk sen. Tä mä lu pa on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tä nä ai kana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mistä hank keelle on haettava rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki panon jäl keen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Kartta ja asemapiirros / poikkeaminen Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Sopimus Sautinkarin leirintäalueen vuokraamisesta 356/ /2011 Khall 102 (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupungin ja Sautinkarin Matkailuvaunuyhdistys ry:n välillä on valmisteltu oheismateriaalina oleva vuokrasopimus Sautinkarin leirintäalueesta ajalle Sopimus pitää sisällään Sautinkarin leirintäalueen ja alueella sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien vuokrauksen yhdistykselle leirintäaluetoimintaa varten. Matkailuvaunuyhdistys hoitaa ja vastaa leirintäaluetoimintojen pyörittämisestä, toiminnan järjestämisestä ja toiminnan kustannuksista sopimuksen mukaisesti. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Kalajoen kaupungin ja Sautinkarin Matkailuvaunuyhdistys ry:n välisen sopimuksen ajalle allekirjoitettavaksi. Kaupunginjohtaja hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Yritystilasopimuksen muutos / Bloomit Oy Khall 103 (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Bloomit Oy:n toiminta jakautuu vaatteiden ja asusteiden myyntitoiminnan osalta kah teen osa-alueeseen. Bloomitilla on useita omia myymälöitä ympäri Suomea, joista yksi Kalajoella Meinalan alueella yrityksen maahantuontivaraston yhteydessä. Bloomitin edustajien mukaan juuri Kalajoella toimiva myymälä on poikkeuksellisesti kasvattanut myyntiään myös viime kuukausina. Myymälä tuo asiakkaita laajasti lähialueelta sekä mat kai li jois ta ja ohikul ki joista. Oman vähittäismyyntikaupan lisäksi Bloomit toi mit taa maa han tuonti va rastos taan tuot tei ta myyn tiin noin 90:lle vähit täis kau palle, joille Bloomit toi mii tuk ku kaup pa na. Kuluttajien osto käyt täy ty mi sen muu tok sen joh dosta tukkukaupan myynnin kasvu on taittu nut, jon ka vuoksi Bloo mitin edus tajat ovat pyy tä neet Ka la joen kau pungil ta muu tosta yritystilasopimukseen. Muutos koskee yritystilasopimuksen mukaisia kiinteistön lunastuseriä, joita lykättäisiin ajal la ja lykätyt erät siirtyisivät maksettavaksi vä li sel le ajalle. Korot ja arvonlisävero maksettaisiin normaalisti olemassa olevien sopimusten mukaan. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Bloomitin yritystilasopimuksen muutoksen siten, että kiinteistön lunastuserät ajalta siirretään maksettavaksi väliselle ajanjaksolle. Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityk sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 104 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen: Henkilöstörahan myöntäminen Ryhmäkoti Puistolan henkilökunnan virkistykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Ryhmäkoti Puistolan henkilökunnan virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Tarja Manninen. Talousjohtaja on tehnyt seuraavan kassaa ja tilejä koskevat päätökset: Kuntatodistuksen liikkeellelaskeminen/ laskettu liikkeelle Kuntarahoitus Oyj:n kautta 1,4 M :n kuntato distus ajalle Kuntatodistuksen liikkeellelaskeminen/ laskettu liikkeelle Nordea Pankki Oyj:n kautta 3,0 M :n kun ta to dis tus ajalle Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Eräiden koulujen luokkatilat/oulaisten Rauhanyhdistys ry - vuokrattu Etelänkylän, Mehtäkylän, Raumankarin, Vuorenkallion ja Merenojan koulun/lukion luokkatilat Oulaisten Rauhanyhdistys ry:lle määräaikaisella vuokrasopimuksella ajalle käytettäväksi Suviseuraväen majoitukseen. Kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavan päätöksen: Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti / osakassopimus, maanvuokrasopimus ja vuokrasopimus - hyväksyy Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti osa kasso pimuk sen, maanvuokrasopimuksen ja vuokra so pimuksen Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 105 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Lapin aluehallintovirasto, ilmoitus valtionosuuden 4. erän maksamisesta Tyn gän aluekoulu -hankkeelle. Valtionavustuksen 4. erä on ,00 euroa. - Kaavoituspäällikön vastauskirje Lestijoen osayleiskaavan tilanteeseen. Oheismateriaalina ovat kaavoituspäällikön vastauskirje sekä kaupun gil le saapunut kirje. - Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan antamaan lausun non Kes ki-pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjel man luonnoksesta. Oheismateriaalina on lausunto. - Apulaisoikeuskanslerin päätös Juhani Nurmisen kanteluun oikeuskanslerille kaupungin vuoden 2013 kesätyötuesta. Päätös on oheismateriaalina. - Oulun hallinto-oikeus, päätös Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen valitukseen Kalajoen kaupunginhallituksen päätökseen , Hovilanmaa Oy:n suunnittelutarveratkaisu. Päätös on oheismateriaalina. - Kaupunginjohtajan matka Balatonalmadi 25-vuotisjuhla (Unkari). Puhe juhlassa ja neuvotteluja seuraavilla teemoilla alueen toimijoi den kanssa - lukioyhteistyön jatko, - yhteistyön laajentamismahdollisuudet ammatillisen koulutuksen puolelle, - yrittäjyyskasvatuksen ja matkailutoimialan yhteistyömahdollisuudet Balatonjärven toimijoiden kanssa - matkailun kehittämisstrategiat Balatonjärven alueella Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 3/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 3/ Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 3/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus nro 2/2014 Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 102 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 101 Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot