KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS"

Transkriptio

1 KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän pohjoispuolen virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 85, Haukiväylän liikennealue välillä Haukiputaantie Haapaväylä, sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin Telefax HAUKIPUDAS Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..0 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..0

2 Ilmakuvat Julkaisulupa Haukiputaan kunta Tämä selostus liittyy.0.0 päivättyyn asemakaavakarttaan.

3 Selostuksen sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT.... Kaava-alueen sijainti... TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 4 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö ja maisema Kulttuuriympäristö Liikenne ja tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset... 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne, aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja määräykset Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Kaavan vaikutukset Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset mm. keskustan elinvoimaan Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin, luonnonympäristöön ja maisemaan Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 8 Liitteet:. Asemakaavan seurantalomake. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 5. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin

4 Muut asemakaavaa koskevat asiakirjat ja selvitykset: Haapakangas III vaikutusten arviointi. Selvitys 0 Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy (Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista) Haapakangas III, Haukipudas, Luontoselvitys, Ympäristötaito Oy, Haapakangas III asemakaava Meluselvitys (Ramboll Oy Toukokuu 005) Maantien 848 (Haukiväylän), Heitontien ja Haapatien kiertoliittymä ja liittymäalueen kevyen liikenteen järjestelyt, Haukipudas. Tiesuunnitelma. (Plaana Oy 00).

5 Perus- ja tunnistetiedot. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Haukiputaan Kirkonkylän kaakkoisosassa, keskustaan johtavan päätien Haukiväylän varressa. Aluetta ympäröivät Haapakankaan I-III rakennusvaiheiden ja Viikinmutkan asuinalueet ja se sijaitsee kuntakeskustan reunalla n.,5 km etäisyydellä keskustatoimintojen painopisteestä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin, ha. Suunnitteluale sijaitsee jalankulkuetäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä

6 TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta Haukiputaan kunta käynnisti asemakaavatyön keväällä 0. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista laadittiin keväällä 0. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Luonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa, mutta ei yhtään osallisten mielipidettä. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten xx.xx.0. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xxx-yyy (MRL65, MRA 7 ). Viranomaisten lausunnot ja kaavasta saadut muistutukset, sekä kaavoittajan laatimat vastineet käsiteltiin kunnanhallituksessa 0,. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 0,.. Asemakaava Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan kerrosalaltaan 5000 m suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Haapakangas III -alueelle Haukiväylän ja Heitontien liittymän lounaisneljännekseen. Päivittäistavarakaupan pinta-ala saa olla korkeintaan 000 k-m.. Asemakaavan toteuttaminen Alueelle rakentava kaupallinen toimija, kunta ja maantien alueen osalta myös valtio toteuttavat yhteistyössä asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Kaupallisten palveluiden rakentaminen edellyttää kiertoliittymä- ja kevyen liikenteen alikulkujärjestelyjen toteuttamista Haukiväylän ja Heitontien liittymään. Näiden järjestelyjen toteuttaminen jäänee kunnan ja toimijan rahoitettavaksi. 4

7 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueeseen kuuluu Haukiväylän eteläpuolella entistä peltoa, jonka viljely on loppunut, jonkin verran metsää ja lehtipuuvaltaista pusikoitunutta aluetta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Haukiväylän maantiealueen länsiosa, Haukiväylän liittymät Haukiputaantielle, Haapatielle ja Heitontielle, sekä Haukiväylän pohjoispuoleisia puisto- ja lähivirkistysalueita. Alue sijaitsee Haukiputaan Kirkonkylän kaakkoisosassa Haapakankaan I-III rakennusvaiheiden ja Viikin asuinalueiden välissä... Luonnonympäristö Kallioperältään Haukipudas kuuluu ns. Pohjois-Pohjanmaan liuskealueeseen, joka ulottuu Oulujoen suuntaisena vyöhykkeenä Vaalasta Haukiputaalle. Haukiputaan kunnan alueella vallitsevia kivilajeja ovat fylliitti, kiilleliuske, kiillegneissi ja kvartsiitti-maasälpä liuske. Haukiputaan Kirkonkylän luonnonympäristöstä on tehty selvityksiä Kirkonkylän osayleiskaavoitusta varten. (Haukiputaan kunta, Kasvualuevertailu. Suunnittelukeskus Oy ). Maaperä ja vesiolosuhteet Ote Kirkonkylän osayleiskaavan laatimista varten tehdystä kasvualuevertailusta Suunnittelukeskus Oy v. 000 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Haapakangas III asuinalueen likimääräinen asemakaava-alue Suunnittelualueen maaperä on turvetta ja pohjamoreenia. Suunnitellun kiertoliittymän ja kevytliikennealikulun kohdalla maaperä on tutkittu tarkemmin; pohjamaa on pääosin routivaa silttiä ja keskitiivistä silttistä hietamoreenia. 5

8 Suunnittelualue sijoittuu pääosin vanhan maaperäkartan mukaiselle Anteronsuon alueelle ja osittain sen eteläpuolella sijaitsevalle moreenialueelle. Tilkanjärven suoalue jää asemakaavassa suunnitellun korttelialueen länsipuolelle. Suunnittelualueen itäosa kuuluu Saviaronkankaan pohjavesialueeseen ja länsiosa Kellonkankaan pohjavesialueeseen. (Ruudutuksella merkityillä alueilla enää katsota olevan merkitystä pohjavesialueina.) Suunnittelualueen itäosa kuuluu Saviaronkankaan vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialueeseen (luokka ) ja länsiosa Kellonkankaan vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen (luokka ). Pohjavesi on osalla aluetta hyvin lähellä maanpintaa. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Alue on pääosin entistä peltoa. Alueen kaakkoisosa on havupuuvaltaista metsää ja uuden korttelin länsipäässä ja länsipuolella lehtimetsää. Haapakangas III asuinalueen asemakaavoituksen yhteydessä tehtiin erillinen luontoselvitys, joka sisältää asemakaavan laajennusalueen Haukiväylän eteläpuolella (004, Ympäristötaito Oy). Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole suojelualueita eikä luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. Alueella ei esiinny uhanalaisia kasvilajeja. Eläimistöstä ei ole olemassa erillisiä selvityksiä. 6

9 Ote vuonna 004 laaditun luontoselvityksen kasvillisuuskartasta. Suunnittelualueen itäosan likimääräinen rajaus on esitetty punaisella pistekatkoviivalla... Rakennettu ympäristö ja maisema Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Rakennettua ympäristöä on syntynyt teiden ja maantien rakentamisen yhteydessä. Suunnittelualueella ei ole nykyisellään erityisiä maisemallisia arvoja. Haukiväylän ympäristö on Kirkonkylää lähestyttäessä maisemaltaan maaseutumainen. Kirkonkylän voi hahmottaa alkavan Haapakankaan asuinalueiden kohdalta, vähän ennen Heitontien ja Haukiväylän liittymää. Liittymän kaakkoisneljännekseen on rakennettu paloasema, jonka kanssa uusi kauppa muodostaisi parin...4 Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella on tehty arkeologinen tarkistuskäynti (Mika Sarkkinen 8.5.0). Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia, eikä maisemallisesti merkittäviä peltoja. Alueelta ei myöskään tunneta muinaisesineiden löytöpaikkoja. Pohjois-Pohjanmaan rantatie ei ole kulkenut alueen kautta...5 Liikenne ja tekninen huolto Haukiväylän liikennemäärä Heitontien liittymässä on 4400 ajon/vrk (KVL 008) ja ennuste ajon/vrk. Raskasta liikennettä on n.4,8%. Alue on vesihuollon piirissä. Suunnittelualueella on TeliaSonera Oyj:n ja DNA Oyj:n telekaapeleita. Haukiväylän pohjoispuolella kulkee HSO:n sähkölinja ja tien alittaa 0 kv:n sähkökaapeli. Haukiväylän pohjoispuolella suunnittelualueella sijaitsee kaukolämpölinja. 7

10 ..6 Maanomistus Kunta omistaa suunnittelualueen lukuun ottamatta valtion maata Haukiväylän maantien alueella. Viikintien varressa on meneillään kunnan pakkolunastustoimitus vähäisellä yksityisomistuksessa olevalla, asemakaavan mukaisella puistoalueen osalla.. Suunnittelutilanne Suunnittelualueella ovat voimassa maakuntakaava ja Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa , ja jätetty voimaan Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa. Ote maakuntakaavasta. Ote Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta. Ote Kirkonkylän oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. Asemakaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu aniliininpunaisella pistekatkoviivalla. Suunnittelualueen maankäyttömerkintöjä ovat P, MT, VL- ja vähäisessä määrin MU. Yleiskaavan C- ja KM-alueet ovat rakennettuja alueita, eikä niille voi sijoittaa Kirkonkylällä tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä. 8

11 Asemakaavan muutosalueella ovat voimassa Kirkonkylän asemakaavan hyväksytty Haapakangas III -asuinalueen asemakaava. Haukiväylän pohjoispuolella ovat Haapakangas I asuinalueen sekä Haapakangas II -alueen hyväksytyt asemakaavat. Pohjoispuolella on myös Simppulan alueen rakennuskaava, joka on vahvistettu Risteysalueella on Simppulan ja Annalankankaan alueiden rakennuskaava, joka on vahvistettu Ote voimassaolevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. Oulun seudulle on valmistunut kaupallinen palveluverkkosuunnitelma vuonna 00. Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty ostovoiman ja väestön kasvuun perustuvia arvioita liiketilan lisätarpeelle. Selvityksen optimimitoitus antaa raamit liiketilan lisärakentamiselle kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoitusta määriteltyjen tavoitteiden ja sijoittumisperiaatteiden mukaan. Optimimitoitus Haukiputaalla on selvityksen mukaan yhteensä 000 m, josta erikoiskaupan osuus on 4000 m ja pt-kaupan osuus 7000 m. Päivittäistavarakaupan optimimitoitus vastaa selvityksen mukaan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupan optimimitoitus ei vastaa laskennallista lisätarvetta. Haukiputaalta asioidaan tulevaisuudessakin osittain kunnan ulkopuolella, pääosin Oulussa. Haukiputaan keskustaan ei ole mahdollista sijoittaa laskennallisen lisätarpeen mukaista liikerakentamista. Keskustan ohella kaupan alueita ovat Haukiväylä ja Kellonväylä. Haukiväylän alueelle selvityksessä esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 000 k- m. Erikoistavarakauppa esitetään sijoitettavaksi Kirkonkylän keskustaan ja Kellonväylän alueelle. Ote palveluverkkosuunnitelmasta Tällä asemakaavalla on tutkittu mahdollisuus sijoittaa Haukiväylän varteen vähittäiskaupan suuryksikkö. Yleiskaavamerkintä (P) ei mahdollista suuryksikön laajuisten kaupallisten palveluiden sijoittamista, joten asemakaavan muutos vaati yleiskaavatasoista vaikutusten arviointia. Hankkeeseen liittyen onkin laadittu erillinen selvitys, jossa on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia Haukiputaan Haapakangas III alueella, Haapakangas III vaikutusten arviointi. (Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy). Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa kaikkea yli 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäistavarakaupan myymälää. Asemakaavan salliman suuryksikön koko on korkeintaan m, josta päivittäistavaramyyntialaa on korkeintaan 000 m. Laadittu Haapakangas III vaikutusten arviointi perustuu aikaisempiin selvityksiin, Tilastokeskuksen ja Haukiputaan kunnan toimittamiin tilastotietoihin sekä aineistosta tehtyihin paikkatietoanalyyseihin. Arviointi suoritettiin Ympäristöministeriön laatiman Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvitys ja arviointi - oppaan mukaisesti. Arvioinnissa hankkeen nolla(plus)vaihtoehtona (VE 0 +) käytettiin nykyisen seudullisen kauppapaikkaselvityksen mukaista liikerakentamista yht. 000 m. Vaihtoehto (VE ) oli että suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle. Suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on n. 000 m. Lisäksi tutkittiin seuraavien vaihtoehtojen vaikutukset: VE0+ Suuryksikkö toteutetaan seudullisessa kauppapaikkaselvityksessä esitetyn kokoisena (päivittäistavarakauppaa 000 m, ei erikoistavarakauppaa) VE Suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 000 m 9

12 Selvityksessä todetaan, että Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Luonnosvaiheen lausuntojen vastineessa (liite ) on tarkemmin selvitetty miksi Kirkonkylän keskeisemmiltä alueilta ei löydy riittävästi tilaa Oulun seudun kaupallisessa selvityksessä tarpeelliseksi todetulle erikoiskaupan määrälle. Kaavatyössä käytetyt selvitykset on mainittu sisällysluettelon yhteydessä ja suunnitelmat sen otsikon alla, jossa aihepiiriä käsitellään. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4. Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa Haapakankaan kaupallisten palveluiden rakentaminen ja Kirkonkylän keskeisten alueiden kaupallisten palveluiden täydentäminen Haukiväylän varressa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman tarkoittamat Haapakangas I ja III alueiden suunnilta tulevien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt (Haukiväylä Heitontie Haapatie), ts. kevyen liikenteen alikulku ja kiertoliittymä. Kiertoliittymä ja kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt asetetaan kaavamääräyksillä rakentamisen ehdoiksi. Näillä toimenpiteillä kaupalliset palvelut tuodaan asukkaiden turvallisesti saavutettavaksi. Suunnittelun tavoitteena oli myös tarkastella kaupallisten palveluiden rakentamisen vaikutuksia Haukiputaan kunnan alueella ja Oulun seudulla, sekä tarpeellisten kaavamääräysten antaminen pohjaveden suojelemiseksi. Kaavaprosessin luonnosvaiheen aikana päätettiin suunnittelualuetta laajentaa kunnan ja valtion maalla siten, että Haukiväylä sisältyy Heitontien länsipuoliselta osaltaan kokonaisuudessaan asemakaava-alueeseen ja että asemakaavan ulkopuolelle aikoinaan jääneet puistoalueet sisältyvät asemakaavaan. Lisäksi asemakaavan laajennuksella varataan aluetta suunnitelluille tai jo toteutetuille sähkö- ja kunnallisteknisille laitteille ja linjoille, ja kevyen liikenteen yhteyksille. 4. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta Haukiputaan kunta käynnisti asemakaavatyön keväällä 0 ja suunnittelu alkoi huhtikuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa osallistumisja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista laadittiin keväällä 0. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Luonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa, mutta ei yhtään osallisten mielipidettä. 0

13 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta ei laadittu varsinaisia vaihtoehtoja alueen yksinkertaisen rakenteen vuoksi. Kaupan ajoneuvoliittymän paikka rajoitti vaihtoehtojen muodostamista. Kaupan ja pysäköinnin sijoittamista tutkittiin korttelialueen sisäisien kaavioiden avulla.

14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5. Kaavan rakenne, aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan laajennus käsittää KM -korttelin 85, Haukiputaantien liittymän, Haukiväylän ja niihin liittyvät virkistysalueet. Asemakaavan muutos käsittää Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän, osan niihin liittyvistä katualueista, sekä vähäisen osan voimassa olevan asemakaavan M-alueesta. Asemakaavalla mahdollistetaan kerrosalaltaan enintään 5000 m laajuisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Haapakangas III asuinalueen kokoojatien (Heitontie) liittymään, sekä kyseiseen liittymään suunniteltujen liikennejärjestelyiden toteuttaminen.

15 5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi kaavassa on annettu kaavamääräyksiä, joiden tavoitteena on: pohjaveden suojelu (määräys ) liikenneturvallisuuden ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen, ennen kaupallisten palveluiden rakentamista (määräys ) kyläkuvallisesti tärkeän ja näkyvän alueen ottaminen huomioon rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa (määräykset ja 4) kevyen liikenteen järjestelyjen ja pyöräpaikkojen suunnittelu tontilla rakennuslupavaiheessa (määräykset 5 ja 7) tontin vihersuunnittelu rakennuslupavaiheessa (määräys 6) autopaikkojen vähimmäismäärä ja liikuntarajoitteisten huomioon ottaminen (määräys 7) Määräysten noudattaminen antaa hyvät edellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiselle.

16 5. Kaavan vaikutukset 5.. Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset mm. keskustan elinvoimaan Kaavan vaikutuksia on arvioitu erillisessä raportissa Haapakangas III vaikutusten arviointi (Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy). Arvioituja tekijöitä olivat: Vaikutukset kaupan palveluverkkoon ja ostovoiman siirtymään Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Vaikutukset asiointiliikenteeseen Vaikutukset asukkaiden arkielämään Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset työllisyyteen Kunnallistaloudelliset vaikutukset Kaupallisten palveluiden toteuttamisen vaikutuksia arvioitiin vaihtoehdossa, jossa suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle (VE). Kooltaan 5000 k-m suuryksikkö sisältäisi päivittäistavarakauppaa 000 k-m, jolloin erikoistavaran osuudeksi jäisi 000 k-m. Lisäksi arvioitiin vaikutuksia seuraavissa vaihtoehdoissa: nollavaihtoehto, jossa alueelle toteutettaisiin seudun kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla pelkkää päivittäistavaramyyntiä 000 m (VE0+) vaihtoehto, jossa suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 000 m (VE) Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan olleet tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Mikäli hanke toteutetaan VE vaihtoehdon mukaisesti, niin vaikutukset eivät oleellisesti poikkea vaihtoehdosta VE. Vaihtoehdon (VE) vaikutuksiksi tunnistettiin selvityksen yhteenvedossa:. Oulun seudun väestön ja ostovoiman kasvu edellyttää seudulle vuoteen 00 mennessä yli k-m kaupan lisärakentamistarvetta. Haukiputaalla ostovoiman kasvu mahdollistaa erikoistavarakauppaan 000 m ja päivittäistavarakauppaan 000m lisärakentamisen. Tämä hanke omalta osaltaan vastaa tarpeeseen.. Hanke vähentää omalta osaltaan hieman haukiputaalaisten suurta erikoistavaraostovoiman siirtymää Oulun. Hanke tasapainottaa kaupallista palveluverkkoa ja parantaa haukiputaalaisten erikoistavarakaupan palvelua 4. Hankkeesta ei aiheudu MRL:n mukaisia haitallisia vaikutuksia haukiputaan keskusta-alueen kaupallisiin palveluihin, eikä hanke ei uhkaa olemassa olevia kaupallisia palveluita muuallakaan Oulun seudulla. 4

17 5. Hanke-alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa se ei hajauta nykyistä yhdyskuntarakennetta. 6. Hankkeen sijoittaminen keskusta-alueen ulkopuolelle on perusteltua kaupan laadusta johtuen. Haukiputaan kirkonkylän keskusta-alueelle ei ole mahdollista sijoittaa kaavaillun kokoista kaupan yksikköä. 7. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ovat pieniä ja ne kohdistuvat kaupan lähialueelle. Nykyisiin liikennejärjestelyihin tarvitaan kuitenkin muutoksia. Alue on saavutettavissa hyvin kevyellä liikenteellä ja kohtalaisesti myös joukkoliikenteellä. Vaikutukset keskustan elinvoimaan Luonnosvaiheen viranomaispalautteessa tuotiin esille tarve tarkastella asemakaavaselostuksessa, vaikuttaako 000 kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan. Esityksen perusteluna oli, että Haukiväylälle sijoitetavaksi suunniteltu kerrosalahan on lähes yhtä paljon erikoistavarakauppaa kuin keskustassa tällä hetkellä on, jolloin vaarana on erikoistavarakaupan painopisteen siirtyminen pois keskustasta. Tällainen kehitys voi heikentää keskustan vetovoimaa, mikä on vastoin seudulla hyväksyttyä keskustojen kehittämisen periaatetta. Lisäksi viranomaispalautteessa toivottiin arviointia siitä, voiko kauppahanke tai ainakin erikoistavarakaupan osuus sijoittua Haukiputaan keskusta- alueelle, kuten MRL 7 c ensisijaisesti edellyttää. Tällöin Haapakankaalle sijoitettavat kaupalliset palvelut rajattaisiin päivittäistavarakauppaan ja paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan, joka ei yleensäkään sovellu keskusta-alueelle. Haapakangas III vaikutusten arviointi selvityksessä VE vaikutuksia keskustan elinvoimaan on arvioitu mm. seuraavasti: VE vaihtoehdolla ei ole MRL:n tarkoittamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haukiputaan Kirkonkylän kaupallisiin palveluihin tai niiden kehittämiseen. Hankkeen toteuttamisella perusvaihtoehdon mukaisena on paikallisia erittäin positiivisia vaikutuksia. Haukiputaan Kirkonkylän päivittäistavarakaupalle luodaan kehittymismahdollisuudet. Nykyinen ydinkeskusta-alue (yleiskaavojen C-alue ja sen lähiympäristö) on jo lähes täyteen rakennettu, eikä sieltä löydy riittävästi tilaa seudun kaupallisen selvityksen päivityksessä tarpeelliseksi todetulle kaupan pinta-alalle. Hankkeella luodaan mahdollisuus täydentää Kirkonkylän asukkaiden palvelutarjontaa pääsisääntulotien varressa. Haukiputaan Kirkonkylä kasvaa voimakkaimmin taajaman eteläosassa, mihin Kirkonkylän yleiskaavalla on varattu merkittävät uudet asuinalueet. Haukiväylä tulee jatkumaan nykyisen keskustan eteläpuolitse uusien Holma-Haapajärvi -asuinalueiden kautta Santaholmaan. Kyseisen tieyhteyden rakentaminen ohjaa väistämättä osan Kirkonkylän itäosan liikenteestä nykyisen ydinkeskustan ja sen kaupallisten palveluiden ohi - Haukiväylän varren hankkeen toteutumisesta riippumatta. Tieyhteyden toteuttamisella saattaa olla ydinkeskustan palveluiden käyttöä vähentävää vaikutusta. 5

18 Viranomaisten lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin on luonnosvaiheen vastineissa (liite ) annettu Haapakangas III vaikutusten arviointi -selvitystä täydentävää arviointia. Tiivistettynä voi todeta, että Haukiputaan Kirkonkylän keskusta-alue on rakennettu tai rakenteilla voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siellä ole vapaita tontteja tai liiketiloja tavanomaiselle, eikä tilaa vievälle erikoiskaupan suuryksikölle. Vapaita tontteja voidaan saada vain olevia rakennuksia purkamalla ja muuttamalla asemakaavaa. Kunta tavoittelee keskustan elinvoiman parantamiseksi keskustaan korkeatasoista, tehokasta asumista, mikä lisäisi koko keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Tämä saattaa ajaa laajamittaisen erikoiskaupan sijoittamisen ohi, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaavahankkeessa esitetty suuryksikön sijainti on hyvä ja keskeinen - Kirkonkylän olevien ja täydentyvien asuinalueiden keskellä, linnuntietä noin,5 km ja pyörätietä n,,9 km etäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä. Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Kaavahankkeen voi edellä mainitun perusteella sanoa tukevan omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta. Myös muilla Haapakangas III vaikutusten arviointi -selvityksessä esitetyillä vaihtoehdoilla on vaikutuksia keskustan kaupallisiin palveluihin ja näin ollen myös elinvoimaan. Vaihtoehdossa 0+ tunnistettiin seuraavia vaikutuksia: Mikäli hanke toteutetaan VE0+ vaihtoehdon mukaisesti siten, että alueelle tulee pelkkää päivittäistavaramyyntiä 000 m, erikoistavarakaupassa ostovoiman siirtymä Haukiputaalta Ouluun jatkuu vähintäänkin yhtä suurena ja siirtymä saattaa jopa kasvaa. Tämä saattaa heijastua Haukiputaan erikoistavarakaupan palvelutarjontaan sitä heikentävästi, mikä saattaa taas edelleen johtaa ostovoiman siirtymän kasvuun. Haukiputaalla on nykyisin runsaasti ostovoiman kasvuun perustuvaa tarvetta erikoistavarakaupan lisärakentamiselle ja hankkeen toteuttamatta jättäminen ei siinä mielessä ole toivottavaa. Toisaalta Haukiputaan yhdistyessä uuteen Ouluun ei jatkossa enää voida laskea ostosiirtymiä saman kunnan sisällä, vaan kyse on asioinnista oman kunnan sisällä. Lisäksi päivittäistavaramyyntialan lisääminen täyttäisi kaiken kunnassa olevan päivittäistavaramyynnin lisätarpeen vuoteen 00 saakka. Tämä kiristäisi kilpailutilannetta kunnassa huomattavasti, mikä on toisaalta kuluttajien etu, mutta se saattaisi johtaa ainakin yhden muun kunnassa olevan päivittäistavarakaupan yksikön lakkauttamiseen. Vaihtoehdossa 0+ hankkeen toteutuminen 000 k-m päivittäistavarakaupan suuryksikkönä keskustan reuna-alueelle saattaisi myös johtaa siihen, että joku nykyinen kuntakeskustassa toimiva kauppa siirtyisi tälle liikepaikalle, mikä ei ole sinänsä toivottavaa. Eli vaihtoehto VE0+ saattaisi aiheuttaa MRL:n mukaisia merkittäviä haittavaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. 5.. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kirkonkylän rakennettu ympäristö täydentyy positiivisella tavalla Haukiväylän ja Haapakankaan I-III asuinalueiden ympäristössä. 5.. Vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin, luonnonympäristöön ja maisemaan Asemakaavamääräyksiä noudattamalla pystytään huolehtimaan pohjaveden suojelusta asianmukaisella tavalla. 6

19 Alueella ei ole merkittävää luonnonympäristöä tai luontoarvoja. Nykyinen viljelyn ulkopuolelle jäänyt pelto ja jonkin verran havu- ja lehtipuumetsää, sekä pensaikkoa ja soistumaa muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Maisemakuva muuttuu positiiviseen suuntaan ja Kirkonkylän rakennettu reuna-alue tiivistyy ja selkeytyy Muut vaikutukset Rakentaminen vaikuttaa merkittävän positiivisesti sekä koko Kirkonkylän että Haapakangas asuinalueiden asukkaiden palvelutarjontaan. Liittymä- ja kevytliikennejärjestelyiden toteutuminen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueella ei ole asemakaavassa osoitettuja käyttötarkoituksia häiritseviä tekijöitä. 5.5 Nimistö Kaavatiet on nimetty aiemmissa asemakaavoitusvaiheissa. 7

20 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjataan asemakaavamääräyksillä, joiden toteuttamista rakennusvalvonta ohjaa. Kaavahankkeesta ei ole laadittu havainnepiirrosta, mutta kaavamääräyksissä on edellytetty sovittamaan rakennustapa yhteen Heitontien vastakkaisella puolella sijaitsevan uuden paloaseman kanssa, ja ottamaan huomioon näkyvä ja kyläkuvallisesti merkittävä sijainti Kirkonkylän pääsisääntulotien varressa. 6. Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavaa ei ole laadittu ketään tiettyä toimijaa varten. Lainvoimaisen asemakaavan toteuttaminen ja ajoitus riippuu siitä onko joku kaupallinen toimija kiinnostunut ja valmis sen toteuttamiseen. Kunta tiedottanee potentiaalisille toimijoille asemakaavan hyväksymisestä ja toteuttamisen mahdollisuuksista. Myös talouden suhdanteilla lienee vaikutusta toteuttamisajankohtaan. 6. Toteutuksen seuranta Kunta seuraa asemakaavan toteuttamista. Oulussa..0 AIRIX Ympäristö Oy Kristiina Strömmer arkkitehti, YKS 60 Elina Marjakangas arkkitehti LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 8

21 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite:Asemakaavan seurantalomake Kunta 084 Haukipudas Täyttämispvm Kaavan nimi Hyväksymispvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pintaala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alue, kortteli 85 Ehdotuspvm Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus,69 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,04 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha],69 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä,69 00, ,04 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä,579, ,0, T yhteensä V yhteensä,85 4,8,4045 R yhteensä L yhteensä 5,857 5,5 4,4 E yhteensä S yhteensä M yhteensä 0,590,4-0,9 W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 9

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot