KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS"

Transkriptio

1 KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän pohjoispuolen virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 85, Haukiväylän liikennealue välillä Haukiputaantie Haapaväylä, sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin Telefax HAUKIPUDAS Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..0 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..0

2 Ilmakuvat Julkaisulupa Haukiputaan kunta Tämä selostus liittyy.0.0 päivättyyn asemakaavakarttaan.

3 Selostuksen sisällysluettelo PERUS- JA TUNNISTETIEDOT.... Kaava-alueen sijainti... TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 4 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö ja maisema Kulttuuriympäristö Liikenne ja tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset... 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne, aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja määräykset Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Kaavan vaikutukset Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset mm. keskustan elinvoimaan Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin, luonnonympäristöön ja maisemaan Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 8 Liitteet:. Asemakaavan seurantalomake. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 5. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin

4 Muut asemakaavaa koskevat asiakirjat ja selvitykset: Haapakangas III vaikutusten arviointi. Selvitys 0 Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy (Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista) Haapakangas III, Haukipudas, Luontoselvitys, Ympäristötaito Oy, Haapakangas III asemakaava Meluselvitys (Ramboll Oy Toukokuu 005) Maantien 848 (Haukiväylän), Heitontien ja Haapatien kiertoliittymä ja liittymäalueen kevyen liikenteen järjestelyt, Haukipudas. Tiesuunnitelma. (Plaana Oy 00).

5 Perus- ja tunnistetiedot. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Haukiputaan Kirkonkylän kaakkoisosassa, keskustaan johtavan päätien Haukiväylän varressa. Aluetta ympäröivät Haapakankaan I-III rakennusvaiheiden ja Viikinmutkan asuinalueet ja se sijaitsee kuntakeskustan reunalla n.,5 km etäisyydellä keskustatoimintojen painopisteestä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin, ha. Suunnitteluale sijaitsee jalankulkuetäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä

6 TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta Haukiputaan kunta käynnisti asemakaavatyön keväällä 0. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista laadittiin keväällä 0. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Luonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa, mutta ei yhtään osallisten mielipidettä. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten xx.xx.0. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xxx-yyy (MRL65, MRA 7 ). Viranomaisten lausunnot ja kaavasta saadut muistutukset, sekä kaavoittajan laatimat vastineet käsiteltiin kunnanhallituksessa 0,. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 0,.. Asemakaava Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan kerrosalaltaan 5000 m suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Haapakangas III -alueelle Haukiväylän ja Heitontien liittymän lounaisneljännekseen. Päivittäistavarakaupan pinta-ala saa olla korkeintaan 000 k-m.. Asemakaavan toteuttaminen Alueelle rakentava kaupallinen toimija, kunta ja maantien alueen osalta myös valtio toteuttavat yhteistyössä asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Kaupallisten palveluiden rakentaminen edellyttää kiertoliittymä- ja kevyen liikenteen alikulkujärjestelyjen toteuttamista Haukiväylän ja Heitontien liittymään. Näiden järjestelyjen toteuttaminen jäänee kunnan ja toimijan rahoitettavaksi. 4

7 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueeseen kuuluu Haukiväylän eteläpuolella entistä peltoa, jonka viljely on loppunut, jonkin verran metsää ja lehtipuuvaltaista pusikoitunutta aluetta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Haukiväylän maantiealueen länsiosa, Haukiväylän liittymät Haukiputaantielle, Haapatielle ja Heitontielle, sekä Haukiväylän pohjoispuoleisia puisto- ja lähivirkistysalueita. Alue sijaitsee Haukiputaan Kirkonkylän kaakkoisosassa Haapakankaan I-III rakennusvaiheiden ja Viikin asuinalueiden välissä... Luonnonympäristö Kallioperältään Haukipudas kuuluu ns. Pohjois-Pohjanmaan liuskealueeseen, joka ulottuu Oulujoen suuntaisena vyöhykkeenä Vaalasta Haukiputaalle. Haukiputaan kunnan alueella vallitsevia kivilajeja ovat fylliitti, kiilleliuske, kiillegneissi ja kvartsiitti-maasälpä liuske. Haukiputaan Kirkonkylän luonnonympäristöstä on tehty selvityksiä Kirkonkylän osayleiskaavoitusta varten. (Haukiputaan kunta, Kasvualuevertailu. Suunnittelukeskus Oy ). Maaperä ja vesiolosuhteet Ote Kirkonkylän osayleiskaavan laatimista varten tehdystä kasvualuevertailusta Suunnittelukeskus Oy v. 000 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Haapakangas III asuinalueen likimääräinen asemakaava-alue Suunnittelualueen maaperä on turvetta ja pohjamoreenia. Suunnitellun kiertoliittymän ja kevytliikennealikulun kohdalla maaperä on tutkittu tarkemmin; pohjamaa on pääosin routivaa silttiä ja keskitiivistä silttistä hietamoreenia. 5

8 Suunnittelualue sijoittuu pääosin vanhan maaperäkartan mukaiselle Anteronsuon alueelle ja osittain sen eteläpuolella sijaitsevalle moreenialueelle. Tilkanjärven suoalue jää asemakaavassa suunnitellun korttelialueen länsipuolelle. Suunnittelualueen itäosa kuuluu Saviaronkankaan pohjavesialueeseen ja länsiosa Kellonkankaan pohjavesialueeseen. (Ruudutuksella merkityillä alueilla enää katsota olevan merkitystä pohjavesialueina.) Suunnittelualueen itäosa kuuluu Saviaronkankaan vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialueeseen (luokka ) ja länsiosa Kellonkankaan vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen (luokka ). Pohjavesi on osalla aluetta hyvin lähellä maanpintaa. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Alue on pääosin entistä peltoa. Alueen kaakkoisosa on havupuuvaltaista metsää ja uuden korttelin länsipäässä ja länsipuolella lehtimetsää. Haapakangas III asuinalueen asemakaavoituksen yhteydessä tehtiin erillinen luontoselvitys, joka sisältää asemakaavan laajennusalueen Haukiväylän eteläpuolella (004, Ympäristötaito Oy). Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole suojelualueita eikä luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. Alueella ei esiinny uhanalaisia kasvilajeja. Eläimistöstä ei ole olemassa erillisiä selvityksiä. 6

9 Ote vuonna 004 laaditun luontoselvityksen kasvillisuuskartasta. Suunnittelualueen itäosan likimääräinen rajaus on esitetty punaisella pistekatkoviivalla... Rakennettu ympäristö ja maisema Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Rakennettua ympäristöä on syntynyt teiden ja maantien rakentamisen yhteydessä. Suunnittelualueella ei ole nykyisellään erityisiä maisemallisia arvoja. Haukiväylän ympäristö on Kirkonkylää lähestyttäessä maisemaltaan maaseutumainen. Kirkonkylän voi hahmottaa alkavan Haapakankaan asuinalueiden kohdalta, vähän ennen Heitontien ja Haukiväylän liittymää. Liittymän kaakkoisneljännekseen on rakennettu paloasema, jonka kanssa uusi kauppa muodostaisi parin...4 Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella on tehty arkeologinen tarkistuskäynti (Mika Sarkkinen 8.5.0). Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia, eikä maisemallisesti merkittäviä peltoja. Alueelta ei myöskään tunneta muinaisesineiden löytöpaikkoja. Pohjois-Pohjanmaan rantatie ei ole kulkenut alueen kautta...5 Liikenne ja tekninen huolto Haukiväylän liikennemäärä Heitontien liittymässä on 4400 ajon/vrk (KVL 008) ja ennuste ajon/vrk. Raskasta liikennettä on n.4,8%. Alue on vesihuollon piirissä. Suunnittelualueella on TeliaSonera Oyj:n ja DNA Oyj:n telekaapeleita. Haukiväylän pohjoispuolella kulkee HSO:n sähkölinja ja tien alittaa 0 kv:n sähkökaapeli. Haukiväylän pohjoispuolella suunnittelualueella sijaitsee kaukolämpölinja. 7

10 ..6 Maanomistus Kunta omistaa suunnittelualueen lukuun ottamatta valtion maata Haukiväylän maantien alueella. Viikintien varressa on meneillään kunnan pakkolunastustoimitus vähäisellä yksityisomistuksessa olevalla, asemakaavan mukaisella puistoalueen osalla.. Suunnittelutilanne Suunnittelualueella ovat voimassa maakuntakaava ja Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa , ja jätetty voimaan Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa. Ote maakuntakaavasta. Ote Oulun seudun yhteisestä yleiskaavasta. Ote Kirkonkylän oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. Asemakaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu aniliininpunaisella pistekatkoviivalla. Suunnittelualueen maankäyttömerkintöjä ovat P, MT, VL- ja vähäisessä määrin MU. Yleiskaavan C- ja KM-alueet ovat rakennettuja alueita, eikä niille voi sijoittaa Kirkonkylällä tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä. 8

11 Asemakaavan muutosalueella ovat voimassa Kirkonkylän asemakaavan hyväksytty Haapakangas III -asuinalueen asemakaava. Haukiväylän pohjoispuolella ovat Haapakangas I asuinalueen sekä Haapakangas II -alueen hyväksytyt asemakaavat. Pohjoispuolella on myös Simppulan alueen rakennuskaava, joka on vahvistettu Risteysalueella on Simppulan ja Annalankankaan alueiden rakennuskaava, joka on vahvistettu Ote voimassaolevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. Oulun seudulle on valmistunut kaupallinen palveluverkkosuunnitelma vuonna 00. Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty ostovoiman ja väestön kasvuun perustuvia arvioita liiketilan lisätarpeelle. Selvityksen optimimitoitus antaa raamit liiketilan lisärakentamiselle kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoitusta määriteltyjen tavoitteiden ja sijoittumisperiaatteiden mukaan. Optimimitoitus Haukiputaalla on selvityksen mukaan yhteensä 000 m, josta erikoiskaupan osuus on 4000 m ja pt-kaupan osuus 7000 m. Päivittäistavarakaupan optimimitoitus vastaa selvityksen mukaan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupan optimimitoitus ei vastaa laskennallista lisätarvetta. Haukiputaalta asioidaan tulevaisuudessakin osittain kunnan ulkopuolella, pääosin Oulussa. Haukiputaan keskustaan ei ole mahdollista sijoittaa laskennallisen lisätarpeen mukaista liikerakentamista. Keskustan ohella kaupan alueita ovat Haukiväylä ja Kellonväylä. Haukiväylän alueelle selvityksessä esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 000 k- m. Erikoistavarakauppa esitetään sijoitettavaksi Kirkonkylän keskustaan ja Kellonväylän alueelle. Ote palveluverkkosuunnitelmasta Tällä asemakaavalla on tutkittu mahdollisuus sijoittaa Haukiväylän varteen vähittäiskaupan suuryksikkö. Yleiskaavamerkintä (P) ei mahdollista suuryksikön laajuisten kaupallisten palveluiden sijoittamista, joten asemakaavan muutos vaati yleiskaavatasoista vaikutusten arviointia. Hankkeeseen liittyen onkin laadittu erillinen selvitys, jossa on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia Haukiputaan Haapakangas III alueella, Haapakangas III vaikutusten arviointi. (Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy). Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa kaikkea yli 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäistavarakaupan myymälää. Asemakaavan salliman suuryksikön koko on korkeintaan m, josta päivittäistavaramyyntialaa on korkeintaan 000 m. Laadittu Haapakangas III vaikutusten arviointi perustuu aikaisempiin selvityksiin, Tilastokeskuksen ja Haukiputaan kunnan toimittamiin tilastotietoihin sekä aineistosta tehtyihin paikkatietoanalyyseihin. Arviointi suoritettiin Ympäristöministeriön laatiman Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvitys ja arviointi - oppaan mukaisesti. Arvioinnissa hankkeen nolla(plus)vaihtoehtona (VE 0 +) käytettiin nykyisen seudullisen kauppapaikkaselvityksen mukaista liikerakentamista yht. 000 m. Vaihtoehto (VE ) oli että suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle. Suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on n. 000 m. Lisäksi tutkittiin seuraavien vaihtoehtojen vaikutukset: VE0+ Suuryksikkö toteutetaan seudullisessa kauppapaikkaselvityksessä esitetyn kokoisena (päivittäistavarakauppaa 000 m, ei erikoistavarakauppaa) VE Suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 000 m 9

12 Selvityksessä todetaan, että Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Luonnosvaiheen lausuntojen vastineessa (liite ) on tarkemmin selvitetty miksi Kirkonkylän keskeisemmiltä alueilta ei löydy riittävästi tilaa Oulun seudun kaupallisessa selvityksessä tarpeelliseksi todetulle erikoiskaupan määrälle. Kaavatyössä käytetyt selvitykset on mainittu sisällysluettelon yhteydessä ja suunnitelmat sen otsikon alla, jossa aihepiiriä käsitellään. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4. Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa Haapakankaan kaupallisten palveluiden rakentaminen ja Kirkonkylän keskeisten alueiden kaupallisten palveluiden täydentäminen Haukiväylän varressa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman tarkoittamat Haapakangas I ja III alueiden suunnilta tulevien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt (Haukiväylä Heitontie Haapatie), ts. kevyen liikenteen alikulku ja kiertoliittymä. Kiertoliittymä ja kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt asetetaan kaavamääräyksillä rakentamisen ehdoiksi. Näillä toimenpiteillä kaupalliset palvelut tuodaan asukkaiden turvallisesti saavutettavaksi. Suunnittelun tavoitteena oli myös tarkastella kaupallisten palveluiden rakentamisen vaikutuksia Haukiputaan kunnan alueella ja Oulun seudulla, sekä tarpeellisten kaavamääräysten antaminen pohjaveden suojelemiseksi. Kaavaprosessin luonnosvaiheen aikana päätettiin suunnittelualuetta laajentaa kunnan ja valtion maalla siten, että Haukiväylä sisältyy Heitontien länsipuoliselta osaltaan kokonaisuudessaan asemakaava-alueeseen ja että asemakaavan ulkopuolelle aikoinaan jääneet puistoalueet sisältyvät asemakaavaan. Lisäksi asemakaavan laajennuksella varataan aluetta suunnitelluille tai jo toteutetuille sähkö- ja kunnallisteknisille laitteille ja linjoille, ja kevyen liikenteen yhteyksille. 4. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta Haukiputaan kunta käynnisti asemakaavatyön keväällä 0 ja suunnittelu alkoi huhtikuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa osallistumisja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Arviointi Haapakangas III -alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksista laadittiin keväällä 0. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Luonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa, mutta ei yhtään osallisten mielipidettä. 0

13 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavasta ei laadittu varsinaisia vaihtoehtoja alueen yksinkertaisen rakenteen vuoksi. Kaupan ajoneuvoliittymän paikka rajoitti vaihtoehtojen muodostamista. Kaupan ja pysäköinnin sijoittamista tutkittiin korttelialueen sisäisien kaavioiden avulla.

14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5. Kaavan rakenne, aluevaraukset, sekä kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan laajennus käsittää KM -korttelin 85, Haukiputaantien liittymän, Haukiväylän ja niihin liittyvät virkistysalueet. Asemakaavan muutos käsittää Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän, osan niihin liittyvistä katualueista, sekä vähäisen osan voimassa olevan asemakaavan M-alueesta. Asemakaavalla mahdollistetaan kerrosalaltaan enintään 5000 m laajuisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen Haapakangas III asuinalueen kokoojatien (Heitontie) liittymään, sekä kyseiseen liittymään suunniteltujen liikennejärjestelyiden toteuttaminen.

15 5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi kaavassa on annettu kaavamääräyksiä, joiden tavoitteena on: pohjaveden suojelu (määräys ) liikenneturvallisuuden ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen, ennen kaupallisten palveluiden rakentamista (määräys ) kyläkuvallisesti tärkeän ja näkyvän alueen ottaminen huomioon rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa (määräykset ja 4) kevyen liikenteen järjestelyjen ja pyöräpaikkojen suunnittelu tontilla rakennuslupavaiheessa (määräykset 5 ja 7) tontin vihersuunnittelu rakennuslupavaiheessa (määräys 6) autopaikkojen vähimmäismäärä ja liikuntarajoitteisten huomioon ottaminen (määräys 7) Määräysten noudattaminen antaa hyvät edellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiselle.

16 5. Kaavan vaikutukset 5.. Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset mm. keskustan elinvoimaan Kaavan vaikutuksia on arvioitu erillisessä raportissa Haapakangas III vaikutusten arviointi (Liidea Oy ja AIRIX Ympäristö Oy). Arvioituja tekijöitä olivat: Vaikutukset kaupan palveluverkkoon ja ostovoiman siirtymään Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisema- ja taajamakuvaan sekä imagotekijöihin Vaikutukset asiointiliikenteeseen Vaikutukset asukkaiden arkielämään Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset työllisyyteen Kunnallistaloudelliset vaikutukset Kaupallisten palveluiden toteuttamisen vaikutuksia arvioitiin vaihtoehdossa, jossa suuryksikkö toteutetaan suunnitellun kokoisena suunnitellulle paikalle (VE). Kooltaan 5000 k-m suuryksikkö sisältäisi päivittäistavarakauppaa 000 k-m, jolloin erikoistavaran osuudeksi jäisi 000 k-m. Lisäksi arvioitiin vaikutuksia seuraavissa vaihtoehdoissa: nollavaihtoehto, jossa alueelle toteutettaisiin seudun kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa esitetyllä tavalla pelkkää päivittäistavaramyyntiä 000 m (VE0+) vaihtoehto, jossa suuryksikkö toteutetaan 5000 m kokoisena, josta päivittäistavarakauppaa on 000 m (VE) Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan olleet tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Mikäli hanke toteutetaan VE vaihtoehdon mukaisesti, niin vaikutukset eivät oleellisesti poikkea vaihtoehdosta VE. Vaihtoehdon (VE) vaikutuksiksi tunnistettiin selvityksen yhteenvedossa:. Oulun seudun väestön ja ostovoiman kasvu edellyttää seudulle vuoteen 00 mennessä yli k-m kaupan lisärakentamistarvetta. Haukiputaalla ostovoiman kasvu mahdollistaa erikoistavarakauppaan 000 m ja päivittäistavarakauppaan 000m lisärakentamisen. Tämä hanke omalta osaltaan vastaa tarpeeseen.. Hanke vähentää omalta osaltaan hieman haukiputaalaisten suurta erikoistavaraostovoiman siirtymää Oulun. Hanke tasapainottaa kaupallista palveluverkkoa ja parantaa haukiputaalaisten erikoistavarakaupan palvelua 4. Hankkeesta ei aiheudu MRL:n mukaisia haitallisia vaikutuksia haukiputaan keskusta-alueen kaupallisiin palveluihin, eikä hanke ei uhkaa olemassa olevia kaupallisia palveluita muuallakaan Oulun seudulla. 4

17 5. Hanke-alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa se ei hajauta nykyistä yhdyskuntarakennetta. 6. Hankkeen sijoittaminen keskusta-alueen ulkopuolelle on perusteltua kaupan laadusta johtuen. Haukiputaan kirkonkylän keskusta-alueelle ei ole mahdollista sijoittaa kaavaillun kokoista kaupan yksikköä. 7. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ovat pieniä ja ne kohdistuvat kaupan lähialueelle. Nykyisiin liikennejärjestelyihin tarvitaan kuitenkin muutoksia. Alue on saavutettavissa hyvin kevyellä liikenteellä ja kohtalaisesti myös joukkoliikenteellä. Vaikutukset keskustan elinvoimaan Luonnosvaiheen viranomaispalautteessa tuotiin esille tarve tarkastella asemakaavaselostuksessa, vaikuttaako 000 kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan. Esityksen perusteluna oli, että Haukiväylälle sijoitetavaksi suunniteltu kerrosalahan on lähes yhtä paljon erikoistavarakauppaa kuin keskustassa tällä hetkellä on, jolloin vaarana on erikoistavarakaupan painopisteen siirtyminen pois keskustasta. Tällainen kehitys voi heikentää keskustan vetovoimaa, mikä on vastoin seudulla hyväksyttyä keskustojen kehittämisen periaatetta. Lisäksi viranomaispalautteessa toivottiin arviointia siitä, voiko kauppahanke tai ainakin erikoistavarakaupan osuus sijoittua Haukiputaan keskusta- alueelle, kuten MRL 7 c ensisijaisesti edellyttää. Tällöin Haapakankaalle sijoitettavat kaupalliset palvelut rajattaisiin päivittäistavarakauppaan ja paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan, joka ei yleensäkään sovellu keskusta-alueelle. Haapakangas III vaikutusten arviointi selvityksessä VE vaikutuksia keskustan elinvoimaan on arvioitu mm. seuraavasti: VE vaihtoehdolla ei ole MRL:n tarkoittamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haukiputaan Kirkonkylän kaupallisiin palveluihin tai niiden kehittämiseen. Hankkeen toteuttamisella perusvaihtoehdon mukaisena on paikallisia erittäin positiivisia vaikutuksia. Haukiputaan Kirkonkylän päivittäistavarakaupalle luodaan kehittymismahdollisuudet. Nykyinen ydinkeskusta-alue (yleiskaavojen C-alue ja sen lähiympäristö) on jo lähes täyteen rakennettu, eikä sieltä löydy riittävästi tilaa seudun kaupallisen selvityksen päivityksessä tarpeelliseksi todetulle kaupan pinta-alalle. Hankkeella luodaan mahdollisuus täydentää Kirkonkylän asukkaiden palvelutarjontaa pääsisääntulotien varressa. Haukiputaan Kirkonkylä kasvaa voimakkaimmin taajaman eteläosassa, mihin Kirkonkylän yleiskaavalla on varattu merkittävät uudet asuinalueet. Haukiväylä tulee jatkumaan nykyisen keskustan eteläpuolitse uusien Holma-Haapajärvi -asuinalueiden kautta Santaholmaan. Kyseisen tieyhteyden rakentaminen ohjaa väistämättä osan Kirkonkylän itäosan liikenteestä nykyisen ydinkeskustan ja sen kaupallisten palveluiden ohi - Haukiväylän varren hankkeen toteutumisesta riippumatta. Tieyhteyden toteuttamisella saattaa olla ydinkeskustan palveluiden käyttöä vähentävää vaikutusta. 5

18 Viranomaisten lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin on luonnosvaiheen vastineissa (liite ) annettu Haapakangas III vaikutusten arviointi -selvitystä täydentävää arviointia. Tiivistettynä voi todeta, että Haukiputaan Kirkonkylän keskusta-alue on rakennettu tai rakenteilla voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siellä ole vapaita tontteja tai liiketiloja tavanomaiselle, eikä tilaa vievälle erikoiskaupan suuryksikölle. Vapaita tontteja voidaan saada vain olevia rakennuksia purkamalla ja muuttamalla asemakaavaa. Kunta tavoittelee keskustan elinvoiman parantamiseksi keskustaan korkeatasoista, tehokasta asumista, mikä lisäisi koko keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Tämä saattaa ajaa laajamittaisen erikoiskaupan sijoittamisen ohi, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaavahankkeessa esitetty suuryksikön sijainti on hyvä ja keskeinen - Kirkonkylän olevien ja täydentyvien asuinalueiden keskellä, linnuntietä noin,5 km ja pyörätietä n,,9 km etäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä. Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Kaavahankkeen voi edellä mainitun perusteella sanoa tukevan omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta. Myös muilla Haapakangas III vaikutusten arviointi -selvityksessä esitetyillä vaihtoehdoilla on vaikutuksia keskustan kaupallisiin palveluihin ja näin ollen myös elinvoimaan. Vaihtoehdossa 0+ tunnistettiin seuraavia vaikutuksia: Mikäli hanke toteutetaan VE0+ vaihtoehdon mukaisesti siten, että alueelle tulee pelkkää päivittäistavaramyyntiä 000 m, erikoistavarakaupassa ostovoiman siirtymä Haukiputaalta Ouluun jatkuu vähintäänkin yhtä suurena ja siirtymä saattaa jopa kasvaa. Tämä saattaa heijastua Haukiputaan erikoistavarakaupan palvelutarjontaan sitä heikentävästi, mikä saattaa taas edelleen johtaa ostovoiman siirtymän kasvuun. Haukiputaalla on nykyisin runsaasti ostovoiman kasvuun perustuvaa tarvetta erikoistavarakaupan lisärakentamiselle ja hankkeen toteuttamatta jättäminen ei siinä mielessä ole toivottavaa. Toisaalta Haukiputaan yhdistyessä uuteen Ouluun ei jatkossa enää voida laskea ostosiirtymiä saman kunnan sisällä, vaan kyse on asioinnista oman kunnan sisällä. Lisäksi päivittäistavaramyyntialan lisääminen täyttäisi kaiken kunnassa olevan päivittäistavaramyynnin lisätarpeen vuoteen 00 saakka. Tämä kiristäisi kilpailutilannetta kunnassa huomattavasti, mikä on toisaalta kuluttajien etu, mutta se saattaisi johtaa ainakin yhden muun kunnassa olevan päivittäistavarakaupan yksikön lakkauttamiseen. Vaihtoehdossa 0+ hankkeen toteutuminen 000 k-m päivittäistavarakaupan suuryksikkönä keskustan reuna-alueelle saattaisi myös johtaa siihen, että joku nykyinen kuntakeskustassa toimiva kauppa siirtyisi tälle liikepaikalle, mikä ei ole sinänsä toivottavaa. Eli vaihtoehto VE0+ saattaisi aiheuttaa MRL:n mukaisia merkittäviä haittavaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. 5.. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kirkonkylän rakennettu ympäristö täydentyy positiivisella tavalla Haukiväylän ja Haapakankaan I-III asuinalueiden ympäristössä. 5.. Vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin, luonnonympäristöön ja maisemaan Asemakaavamääräyksiä noudattamalla pystytään huolehtimaan pohjaveden suojelusta asianmukaisella tavalla. 6

19 Alueella ei ole merkittävää luonnonympäristöä tai luontoarvoja. Nykyinen viljelyn ulkopuolelle jäänyt pelto ja jonkin verran havu- ja lehtipuumetsää, sekä pensaikkoa ja soistumaa muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Maisemakuva muuttuu positiiviseen suuntaan ja Kirkonkylän rakennettu reuna-alue tiivistyy ja selkeytyy Muut vaikutukset Rakentaminen vaikuttaa merkittävän positiivisesti sekä koko Kirkonkylän että Haapakangas asuinalueiden asukkaiden palvelutarjontaan. Liittymä- ja kevytliikennejärjestelyiden toteutuminen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueella ei ole asemakaavassa osoitettuja käyttötarkoituksia häiritseviä tekijöitä. 5.5 Nimistö Kaavatiet on nimetty aiemmissa asemakaavoitusvaiheissa. 7

20 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutusta ohjataan asemakaavamääräyksillä, joiden toteuttamista rakennusvalvonta ohjaa. Kaavahankkeesta ei ole laadittu havainnepiirrosta, mutta kaavamääräyksissä on edellytetty sovittamaan rakennustapa yhteen Heitontien vastakkaisella puolella sijaitsevan uuden paloaseman kanssa, ja ottamaan huomioon näkyvä ja kyläkuvallisesti merkittävä sijainti Kirkonkylän pääsisääntulotien varressa. 6. Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavaa ei ole laadittu ketään tiettyä toimijaa varten. Lainvoimaisen asemakaavan toteuttaminen ja ajoitus riippuu siitä onko joku kaupallinen toimija kiinnostunut ja valmis sen toteuttamiseen. Kunta tiedottanee potentiaalisille toimijoille asemakaavan hyväksymisestä ja toteuttamisen mahdollisuuksista. Myös talouden suhdanteilla lienee vaikutusta toteuttamisajankohtaan. 6. Toteutuksen seuranta Kunta seuraa asemakaavan toteuttamista. Oulussa..0 AIRIX Ympäristö Oy Kristiina Strömmer arkkitehti, YKS 60 Elina Marjakangas arkkitehti LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 8

21 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite:Asemakaavan seurantalomake Kunta 084 Haukipudas Täyttämispvm Kaavan nimi Hyväksymispvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pintaala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alue, kortteli 85 Ehdotuspvm Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus,69 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,04 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha],69 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä,69 00, ,04 8, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä,579, ,0, T yhteensä V yhteensä,85 4,8,4045 R yhteensä L yhteensä 5,857 5,5 4,4 E yhteensä S yhteensä M yhteensä 0,590,4-0,9 W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 9

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot