OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella"

Transkriptio

1 päiv OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan mm. mistä syystä kaavaa laaditaan, kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavatyö etenee ja miten kaavasuunnitelmiin voi ottaa kantaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan kunnassa nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelua sen täydentämiseksi ennen kuin lopullinen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. OAS:n riittävyydestä voi tehdä esityksen ympäristökeskukselle (MRL 64, 2 mom.). Nähtävillä

2 2 Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. Vaikutusalue merkitty katkoviivalla. Suunnittelualue Asemakaavan laajennus- ja muutosalue (n. 10,8 ha) sijaitsee Kirkonkylällä Haukiväylän ja Heitontien risteyksen ympärillä ulottuen jonkin matkaa Haukiväylän vartta pitkin länteen. Suunnittelun lähtökohdat ja alustavat tavoitteet Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa Haapakankaan kaupallisten palveluiden rakentaminen Haukiväylän varteen. Kaavan laajennusalue sisältyy vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialueeseen ja on pääosin entistä peltoa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman tarkoittamat Haapakangas I ja III alueiden suunnilta tulevien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt (Haukiväylä Heitontie Haapatie) ja kiertoliittymä. Osalla aavamuutosalueetta on voimassa hyväksytty asemakaava. Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta

3 3 Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan asemakaavassa. Alueen länsipuolitse on osoitettu viheryhteystarve. Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Haapakankaan 3-vaiheen kaavatyössä v tehtiin alustava tarkastelu vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisesta tälle risteysalueelle. Oulun Seudun Kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä on esitetty päivittäistavarakaupan suuryksikköä suunnittelualueelle. Kunta omistaa kaavoitettavan alueen lukuunottamatta yleisen tien aluetta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti, ote Oulun seudun yleiskaavasta Ote kirkonkylän osayleiskaavasta.

4 4 Ote voimassaolevasta asemakaavasta ja suunnittelualueen rajaus Tiesuunnitelma Asemakaavan muuttaminen Heitontien - Haukiväylän - Haapatien risteysalueella. Tiesuunnitelma käsittää Haapakankaan asemakaava I vaiheen suunnalta kevyen liikenteen yhteyden alikululle sekä Haapakangas III vaiheen Heitontien suunnalta kevyen liikenteen järjestelyt. Risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymä.

5 5 Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa. Arvioitavat vaikutukset Työn kuluessa tullaan selvittämään ja arvioimaan MRL:n mukaisesti asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia erityisesti yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset luonnonympäristöön voidaan olettaa olevan erittäin vähäisiä. Liikenteelliset vaikutukset myös selvitetään esim. liikenteen sujuvuus, esteettömyys, turvallisuus, paikoitus ja kevyen liikenteen väylät. Vaikutusten arviointikriteerejä ovat mm. ympäristön viihtyisyys, toimivuus, turvallisuus, liikenteen järjestäminen ja alueen liittyminen ympäröivään rakenteeseen sekä Kirkonkylän keskustan kaupallisten palveluiden kehittyminen. Lisäksi arvioidaan sosiaalisia vaikutuksia ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä perustamisoloista aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia lähinnä kunnan kannalta. Vaikutusten arviointi tehdään osana kaavoitustyötä ja raportoidaan kaavaselostuksen yhteydessä. Osalliset Osallisia ovat MRL:n mukaan suunnittelualueella ja vaikutusalueella olevat maanomistajat ja haltijat, asukkaat sekä muut, joiden oloihin asemakaavan laajennus ja muutos saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee. Suunnitteluaikana on osallisilla työn joka vaiheessa oikeus ja mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavahankkeesta. Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: Asukkaat ja maanomistajat: suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajat ja työntekijät Haapakankaan alueen asukkaat Viranomaiset: Haukiputaan kunta (hallintokunnat) kunnanhallitus lautakunnat Oulun seutu

6 6 Uusi Oulu (Oulun kaupunki) Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Haukiputaan Vesi Oulunkaaren ympäristöpalvelut Yritykset ja yhdistykset ja yhteisöt: Haukipudas-seura Haukiputaan kirkonkylän keskustan asukasyhdistys ry Haukiputaan omakotiyhdistys Haukiputaan Sähköosuuskunta DNA Finland Oy Koskilinjat Oy (paikallisliikenne) Alamäki Oy (paikallisliikenne) Suunnittelun eteneminen ja siihen vaikuttaminen SUUNNITTELUN TYÖVAIHE: 1. Tiedon kerääminen ja analysointi Suunnittelun alkuvaiheessa kerätään suunnittelu- ja vaikutusaluetta koskevaa tietoa ja analysoidaan sen avulla alueen ominaisuuksia. Laaditaan osallistumisja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tarvittaessa tehdään täydentäviä erillisselvityksiä. OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS: Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja pääkirjastossa, paikallislehti Rantapohjassa ja kunnan nettisivuilla. 2. Kaavaluonnos Kerätyn ja analysoidun tiedon pohjalta laaditaan kaavaluonnos, jossa esitetään pääpiirteittäin suunnittelualueen tieverkko, kevyen liikenteen väylät sekä korttelialueet ja niiden käyttötarkoitus. Arvioidaan kaavaratkaisun vaikutukset. Luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot ja pidetään yhteyttä hallintokuntiin. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo MRA 30 :n mukaisesti 14 päivää, jolloin on mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta suullisen tai kirjallisen mielipiteensä. Nähtävillä olosta tiedotetaan Rantapohjassa. Kuulutus ja kaavaluonnos ovat nähtävillä kunnanvirastossa ja pääkirjastossa sekä kunnan nettisivuilla. 3. Kaavaehdotus Kaavaluonnosta tarkistetaan viranomaisilta, osallisilta ja kunnan jäseniltä saadun palautteen perusteella. Tehdään lopullinen kaavaehdotus. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaehdotus selostuksineen asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi MRA 27 :n mukaisesti, jolloin kunnan asukkaat ja osalliset voivat esittää siitä mielipiteensä laatimalla kirjallisen muistutuksen. Nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, Kalevassa ja paikallislehti Rantapohjassa sekä kunnan nettisivuilla. Kaavaehdotus on nähtävillä kunnanvirastossa, pääkirjastossa ja kunnan nettisivuilla. Jos kaavaehdotusta muutetaan muistutusten tai lausuntojen johdosta oleellisesti, se käsitellään uudestaan kunnanhallituksessa ja asetetaan uudestaan nähtäville. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

7 7 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Alueen suunnitteluun osallistuminen ja vuorovaikuttaminen tapahtuvat seuraavasti: 1) Kaavoitusta ohjaavassa työryhmässä, maankäyttöryhmässä ja niissä kunnan toimielimissä, jotka käsittelevät kaavaa 2) Neuvotteluissa eri osapuolten ja viranomaisten kanssa 3) Suunnitelmien nähtävilläolon yhteydessä luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Jos kaavahanke herättää kiinnostusta, niin tarvittaessa järjestetään kaavakokous yhteistilaisuutena alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja asukkaille, sekä lähialueella toimiville ja työskenteleville. 4) Viranomaisilta pyydettävillä lausunnoilla 5) Tiedottamisella julkisilla tiedotusvälineillä (Rantapohja, Kaleva ja Tilitori) ja kunnan ilmoitustaululla Arvioitu aikataulu Kaavoituksen vireilletulosta tiedottaminen (3/2011) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, nähtävilläolo ja siitä tiedottaminen osallisille ja viranomaisille (3/2011) Alustavien luonnosten laatiminen, yhteydenpito kunnan hallintokuntiin ja yhdyskuntatekniikan yhteistyötahoihin (4-6/2011) Vaikutusten arviointi (6/2011) Nähtävilläolo, mahdollisuus mielipiteen ilmaisemiseen MRA 30. Viranomaislausunnot ja muu yhteydenpito viranomaisiin (8-9/2011) Luonnoksen kehittäminen kaavaehdotukseksi (9-10/2011) Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi MRA 27, Osalliset voivat esittää ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen, joka tulee toimittaa kunnanhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Pyydetään lausunnot viranomaisilta. (10-11/2011) Kunnanvaltuuston käsittely ja hyväksyminen (12/2011) Valitusaika ja asemakaavan voimaantulo (2/2012) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa: Haukiputaan kunta Maankäyttö PL 14, Kirkkotie HAUKIPUDAS Ritva Kuusisto Päivi Markuksela kaavoitusjohtaja kaavasihteeri p p Kaavan laatija: AirIx Ympäristö Oy Kristiina Strömmer, arkkitehti Mäkelininkatu 17 A Elina Marjakangas, arkkitehti Oulu p Suunnittelun etenemistä voi seurata myös kunnan www. sivuilta:

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) 7.5.2010 Haukiputaan kunta Virpiniemi Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä XX.XX. XX.XX.2010 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.6.2011 2/13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Kaavatunnus 2-232 Asianro Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, versio 2 17.12.2013, päivitetty 17.1.2014 Suunnittelualue Asemakaava-alue koskee Raalantien ja Heinojan

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot