Kristiina Strömmer

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Strömmer 21.10.2011"

Transkriptio

1 VASTINEET 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan (MRA 65 ). Kuulemisissa saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Oulun seudun seutuhallitukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta, Haukiputaan tekniseltä lautakunnalta, Haukiputaan Vedeltä, Oulun Energialta sekä Haukiputaan sähköosuuskunnalta. Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Museovirasto Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eri vastuualueet ja yksiköt ovat antaneet seuraavan palauteen: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Laaditussa kaavaluonnoksessa on laajennettu Haapakankaan asemakaava-aluetta ja osoitettu Haukiväylän ja Heitontien risteykseen aluevaraus vähittäiskaupan suuryksikölle. Suuryksikön kooksi on kaavassa osoitettu 5000 kerros-m2. Kaavamääräyksellä on rajoitettu päivittäistavarakaupan enimmäiskooksi 2000 kerros-m2. Haukiväylän ja Heitontien risteykseen on varattu tiealue kiertoliittymälle ja kevyen liikenteen alikululle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu liiketilaa. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava, jossa risteysalueelle on osoitettu aluevaraus palvelujen ja hallinnon alueelle (P). Vuonna 2010 valmistuneessa Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa Haukiväylän risteys on osoitettu kaupan alueeksi, jolle esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 3000 kerros-m2., Y-tunnus , Mäkelininkatu 17 A, OULU, Puh , Fax

2 2 (11) Asemakaavan luonnosvaiheessa on pidetty viranomaisneuvottelu. Neuvottelussa todettiin, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Kaavassa esitettyjä muutoksia kaupan palveluverkkosuunnitelman tavoitteisiin pidettiin myös perusteltuna. Vaikka hanke ei ole seudullisesti merkittävä, niin kyseessä on vähittäiskaupan suuryksikkö, jota ei ole osoitettu yleiskaavassa eikä maakuntakaavassa. Sen vuoksi asemakaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon myös MRL 71 b :n vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista koskevat sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle. Myös muut MRL:n vähittäiskauppaa koskevat säännökset tulee ottaa huomioon. Kaavaluonnoksen yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Arvioinnin mukaan uudella kauppahankkeella ei ole suuria vaikutuksia kunnan muuhun erikoistavarakauppaan. Hanke kattaisi noin kolmasosan kunnan tulevasta erikoistavarakaupan lisätarpeesta. Päivittäistavarakaupan osalta hanke kattaisi noin 2/3 kunnan lisätarpeesta. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Liikenteellinen saavutettavuus joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta on hyvä, mutta edellyttää kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun rakentamista. Selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Selvityksessä ei ole kuitenkaan arvioitu, voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskusta- alueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää. Tältä osin arviointia tulee tarkentaa. Erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta tulee selvittää, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Tällöin Haapakankaalle sijoitettavat kaupalliset palvelut rajattaisiin päivittäistavarakauppaan, joka sijainniltaan palvelee myös Haapakankaan asutusta ja paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan, joka ei yleensäkään sovellu keskusta-alueelle. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavaluonnokseen tulee merkitä pohjavesialuerajaus. Määräyksessä numero 1 lause Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto tulisi kuulua Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on pyydettävä ELY-keskuksen lausunto. Pohjaveden suojelua koskeviin määräyksiin tulisi myös lisätä vaatimus pysäköintialueiden rakentamisesta tiivispohjaisiksi siten, että pintavesien imeytyminen maaperään on estetty johtamalla vedet pohjavesialueen ulkopuolelle tai viemäriin. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Haapakangas III:n asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos vastaa vastuualueen näkemyksiä. Asemakaavaluonnos mahdollistaa risteysalueelle suunniteltujen toimenpiteiden (kiertoliittymä, alikulku, pysäkit, kevyen liikenteen yhteydet) toteuttamisen. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Haukiväylän-Haapatien-Heitontien risteysalue on ollut jo Haapakangas III:n nykyisenkin maankäytön johdosta erittäin ongelmallinen erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Uuden kauppapaikan toteuttaminen lisäisi riskejä entisestään, joten risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa. Koska toimenpidetarpeet ovat Haukiputaan kunnan maankäytön muutoksista johtuvia nopealla aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä, tulee Haukiputaan kunnan vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

3 3 (11) Vastine/ POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö: POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö toteaa lausunnossaan, että kaavaluonnosten yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Tämän selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Hankkeella ei kaupallisten vaikutusten arvioinnin mukaan ole vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelussa on todettu, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Alueidenkäyttöosaston mukaan selvitystä tulee vielä täydentää arvioimalla voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskustaalueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää, ja selvittää erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Kaavatyön kuluessa on itse asiassa käsitelty mahdollisuutta sijoittaa lisätarve keskustaan. Laaditussa kaupallisten vaikutusten arvioinnin Hankkeen vaihtoehdot -osassa on esitelty vaihtoehdot, joiden vaikutuksia on tutkittu, ja myös todettu syy miksi ei ole tutkittu erikoistavarakaupan sijoittamista keskustaan, seuraavasti: Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Tällä vastineella tarkennetaan kaupallisten vaikutusten arviointia. Maankäyttö- ja rakennuslain 71C toteaa, että Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta-alue on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siellä ole juurikaan vapaita tontteja tai liiketiloja tavanomaiselle, eikä tilaa vievälle erikoiskaupan suuryksikölle Haukiputaan keskustan kirkonkylän asutuksen painopisteenä voidaan pitää Haukiputaantien ja Jokelantien liittymää, jonka luoteis-, lounais- ja kaakkoisneljänneksiin kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palvelut ovat keskittyneet. Koulu- ja sotepalvelut sijaitsevat Haukiputaantien molemmin puolin, kauempana keskustan painopisteestä. Koulukeskittymien välisellä keskusta-alueella ei ole juurikaan rakentamattomia tontteja, eikä asemakaavoittamatonta aluetta. Keskustan eteläosassa sijaitseva Expert-hallimyymälä on palanut syksyn 2011 aikana. Tuhoutuneen rakennuksen tontin koko on 1986 m2 ja rakennusoikeus (e=0,35) 695 k-m2. Tuhoutuneen rakennuksen koko oli 614 k-m2, joten uudelleenrakentamisen yhteydessä alueelle voitaisiin nykyisen kaavan mukaan sijoittaa olevan rakennuksen korvaamisen lisäksi vain 81 k-m2 uutta kerrosalaa erikoiskaupan myymäläpinta-alaa.

4 4 (11) Ote Haukiputaan Kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta. Kirkonkylän keskustan tuntumassa hyvät rakennusmaat on asemakaavoitettu ja rakennettu. Haapajärven, Haapaniemenojan ja entisen Tilkanjärven ympäristössä rakentamista rajoittavat silttinen maaperä ja lähellä maanpintaa sijaitseva pohjavesi (siniset rajaukset). Uusi kauppa sijaitsisi kävelyetäisyydellä, noin 1,5 km päässä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien varressa. Kirkonkylällä palaneen Expertliikkeen (punainen kolmio) tontin koko ei mahdollista tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä. Kirkonkylän asemakaavan uudistamistyö on aloitettu vuonna 2008 ja kaavan ensimmäinen vaihe valmistuu mahdollisesti vuonna Kaava käsittää kunnan omistamia rivitalokortteleita Rannantien eteläpuolella ja vanhan hautausmaan eteläpuolisia kortteleita. Alueelle osoitetaan uudessa kaavassa keskustaasumisen ohella mahdollisuus palvelurakentamiseen, mutta palvelutilojen rakentamista ei voi määrätä kaavalla, vaan niiden toteutuminen riippuu kysynnästä. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, onko näiden kortteleiden sijainti riittävän hyvä liiketilojen toteutumista silmälläpitäen. Kirkonkylän keskustan kaavasaneerausta on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina Revontien varteen sijoittuvien kortteleiden osalta. Tätä kautta keskustaan todennäköisesti saadaan uutta liiketilaa joskus tulevaisuudessa, mutta aikataulua jolla uudet tilat voivat rakentua on hyvin vaikeaa ennustaa. Keskusta-alueen asemakaavan muuttaminen edellyttää maankäyttösopimusten tekemistä kiinteistönomistajien kanssa, josta johtuen kaavoitusprosessit ovat hyvin hitaita. Asemakaavan valmistumisen jälkeen tonttien rakentuminen riippuu yksityisten kiinteistönomistajien ratkaisuista ja edellyttää olemassa olevan kiinteistökannan purkamista, joka ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti tehtyjen investointien kuoletusajoista johtuen. Kirkonkylän keskustaan tavoitellaan myös korkeatasoista, tehokasta asumista, mikä lisäisi koko keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Tämä saattaa ajaa laajamittaisen erikoiskaupan sijoittamisen ohi, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaavahankkeessa esitetty sijainti on hyvä ja keskeinen - Kirkonkylän olevien ja täydentyvien asuinalueiden keskellä, linnuntietä noin 1,5 km ja pyörätietä n, 1,9 km etäisyydellä keskustan painopisteestä.

5 5 (11) Haukiputaan Kirkonkylän keskusta nettikartalla. Esitetty uusi kauppapaikka sijaitsee kirkonkylän keskustan laidalla n. 1,5-1,9 km kävelyetäisyydellä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien Haukiväylän varressa. Alueen eteläpuolelle on rakentumassa laaja Haapakangas III asuinalue, jonka pohjoisosassa on tiivistä yhtiömuotoista pientalorakentamista ja paloasema. Ote Kirkonkylän oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Yleiskaavan C- ja KM-alueet ovat rakennettuja alueita, eikä niille voi sijoittaa tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä.

6 6 (11) Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Vastine/ POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö: POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö esittää pohjavesialuemerkintää täydennettäväksi pysäköintialueita koskevalla määräyksellä ja pohjavesialuetta merkittäväksi kaavakartalle. Suunnittelualue on kokonaan pohjavesialuetta siten, että itäpuoli on ensimmäisen luokan ja länsipuoli toisen luokan aluetta. Tarkennetaan ja täydennetään kaavamerkintöjä ja määräyksiä, sekä osoitetaan 1. ja 2. luokan pohjavesialueiden välinen raja. Rajaviivan tulkinnan väärinymmärtämismahdollisuudesta johtuen kaavamääräyksessä kerrotaan, kummalla puolella 1-luokan alue sijaitsee. Vastine/ Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueella ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Mm. esitettyjä kevyen liikenteen yhteyksiä, sekä asemakaavamääräyksissä edellytettyä kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun toteuttamista ennen kaupan rakentamista pidetään perusteltuina. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on Liikenne ja infra -vastuualueen mukaan hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Lausunnossa erityisesti korostetaan, että risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa, ja että Haukiputaan kunnan tulee vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

7 7 (11) Oulun seudun seutuhallitus. Seutuhallituksen päätös : Haukiputaan kunta pyytää lausuntoa asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta, joka sijaitsee keskustan eteläpuolella olevalla Haapakankaan alueella. Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan 5000 k-m2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen (KM-2) Haukiväylä ja Heitontien liittymäneljännekseen. Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa yli 2000 k-m2: n suuruista päivittäistavaramyymälää. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman mukaisen kiertoliittymän sekä Haukiputaantien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt. Oulun seudun yleiskaavassa suunnittelualue Haukiväylän pohjois- ja eteläpuolella on pientalovaltaista asuntoaluetta, jonka maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla (AP). AP-alue on tarkoitettu pääasiassa tiivistä ja matalaa sekä rivitalo- ja omakotirakentamista varten. Alue sisältää myös asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti ja virkistysalueet. Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu viheryhteystarve. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaan Haukiväylä ja Haukiputaan keskusta muodostavat alueen, jolla on toimintojen yhteensovittamisen tarve. Selvityksen mukaan Haukiväylälle voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa k-m2. Haukiputaan keskustan kaupan mitoitukseksi esitetään k-m2 päivittäistavarakauppaa ja k-m2 erikoistavarakauppaa. Kaupan suuryksikön sijoittaminen Haukiväylän varrelle poikkeaa seudun yleiskaavasta. Oulun seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Luonnoksessa esitetty kerrosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksen mukaan keskustan ja Haukiväylän kaupallisia palveluja on tarpeen tarkastella toimintoja yhteen sovittaen. Näin ollen selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Vuonna 2009 seudun kokoamien tietojen mukaan Haukiputaan keskustassa päivittäistavarakaupan liiketila oli vajaa k-m2 ja erikoistavarakaupan pinta-ala noin k-m2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa laadittaessa on katsottava, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Asemakaavan selostuksessa on tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan. Haukiväylälle sijoitetavaksi suunniteltu kerrosalahan on lähes yhtä paljon erikoistavarakauppaa kuin keskustassa tällä hetkellä on, jolloin vaarana on erikoistavarakaupan painopisteen siirtyminen pois keskustasta. Tällainen kehitys voi heikentää keskustan vetovoimaa, mikä on vastoin seudulla hyväksyttyä keskustojen kehittämisen periaatetta. Seudun näkökulmasta on erinomaista, että luonnoksessa edellytetään Haukiväylän ja Heitontien kiertoliittymän sekä kevyen liikenteen alikulun toteuttamista samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Vastine: Oulun seudun lausunnon mukaan seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Asemakaavaluonnoksessa esitetty ker-

8 8 (11) rosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Lausunnon mukaan asemakaavan selostuksessa on kuitenkin tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan ja vetovoimaan. Haukiputaan Kirkonkylän keskustan kehittämisessä kunta on viime vuosina pitänyt kaupallisten palvelujen turvaamisen lisäksi erityisen tärkeänä tavoitteena keskustan kehittämistä korkeatasoisena ja viihtyisänä asuinalueena. Keskusta-alueella on tällä hetkellä Kirkonkylän asukasvolyymiin verrattuna suhteellisen hyvät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut. Haukiputaan keskustan elinvoimaa tulee kehittää tarjoamalla sieltä mahdollisuuksien mukaan erityisesti kipeästi kaivattuja asuntorakentamismahdollisuuksia - uusia kerrostaloasuntoja keskustaan joen tuntumaan. Näitä asuntoja tarvitsevat erityisesti sellaiset Haukiputaan kunnan asukkaat, jotka eivät halua tai voi asua omakotitaloissa esimerkiksi nuoret omilleen muuttavat ja toisaalta ikääntyvät omakotitalosta ja sen huoltotöistä luopuvat eläkeikäiset. Tällaisia tontteja ei lähiaikoina liene järjestettävissä. Keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tulee myös käyttää Haukiputaan ostovoima hyväksi. Ei ole itsestään selvää, että kaupalliset toimijat ovat kiinnostuneita toteuttamaan liiketiloja jalankulkuetäisyydelle Haukiputaan keskustasta, jos he voivat tehdä isomman yksikön jonnekin muualle ja antaa haukiputaalaisten hakea tuotteet omalla kustannuksellaan. Sijainti Haukiväylän varressa asutuksen keskellä on erinomainen ajatellen päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja tilaa vievän erikoistavarakaupan yhdistelmää. Sijaintia 1,5 kilometrin etäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä ei myöskään ole mitenkään syrjäinen. Aluetta voidaan pitää keskustan reunavyöhykkeenä ja hankkeen toteutumista keskustan palveluita täydentävänä ja tukevana. Paikan ja toteuttamismahdollisuuksien voi olettaa houkuttelevan yrittäjiä niin, ettei kauppapaikka jää toteuttamatta. Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Kaavahankkeen voi edellä mainitun perusteella sanoa tukevan omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta.

9 9 (11) Haukiputaan sähköosuuskunta Uudet tarvittavat 20 kv:n johdot ja muuntamot on osoitettu lausuntokartalla. Mielipiteessä ei ole tekstiosuutta. Vastine: Lisätään ilmajohto- ja maakaapeli- ja muuntoasemavaraukset sähköosuuskunnan esityksen mukaisina. 20 kv:n maakaapeleiden suoja-alue osoitetaan 3 m kaapelista. Oulun Energia / Mikko Vesterinen Kiinteistö on liitettävissä kaukolämpöön. Tien muutostöissä on varottava alueella sijaitsevia kaukolämpölinjoja. Vastine: Todetaan kiinteistön kaukolämpöön liittämismahdollisuudet kaavaselostuksessa. Lisätään kaavakartalle kaukolämpölinjat. Laajennetaan kaavanmuutosaluetta Simppulan kohdalla pohjoiseen puistoalueelle niin, että saadaan kaukolämpölinja ja sen pohjoispuolella oleva toteutettu kevytliikenneyhteysesitettyä yhtenäisenä pidemmällä matkalla.

10 10 (11) Haukiputaan Vesi Asemakaavan laajennus sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (luokka 1), jolla sijaitsee Haukiputaan Veden saviaron vedenottamo. Asia on huomioitu kaavan laajennusluonnoksessa asemakaavamääräyksellä nro 1, jolla estetään pohjaveden pilaantuminen tai muuttuminen sekä varmistetaan pohjaveden laadun ja määrän säilyminen nykyisellään. Haukiputaan Vedellä ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Vastine: Tiedotetaan kaavan ehdotusvaiheessa ELY-keskuksen esittämistä vähäisistä tarkennuksista pohjavesialuetta koskevaan määräykseen, sekä pohjavesialueen rajan merkitsemiseen kaavakartalle. Haukiputaan kunta, tekninen lautakunta Lautakunta esittää luonnosta muutettavaksi VL-1 alueen osalta. Ylijäämämaiden läjitys tulee mahdollistaa ilman erillistä suunnittelua sekä ilman vesiaihetta. Vesimäärät sekä alueen maankäyttö huomioiden vesiaiheen teko entisen Tilkkajärven alueelle ei ole perusteltua. Vastine: Sopivien alueiden löytäminen rakentamisessa syntyville ylijäämämassoille on ollut Haukiputaalla ongelma. On perusteltua sallia läjitys ilman vesiaihetta. Läjitys tulisi kuitenkin jollakin tavalla suunnitella. Näin tiedostettaisiin samalla läjityksen maisemalliset vaikutukset, maisemointitarpeet ja alueen mahdollinen hyötykäyttö esimerkiksi puistona ja pulkkamäkinä. Asemakaavaan sisältyvä VL-1 alue on vain pieni osa entisen Tilkanjärven ympäristöstä, jossa kirkonkylän osayleiskaavankin mukaan puiston muotoilu ylijäämämassoilla on mahdollista. Kauppakokonaisuuteen on alustavasti ajateltu kuuluvan myös puutarhamyymälä. Kunnan kannalta voisi olla hyödyllistä, jos tällä vähäisellä alueella tehtäisiin yhteistyötä yrittäjän kanssa niin, että yrittäjä laittaisi tämän puistonosan istutuksiltaan ja ympäristöltään kuntoon, ja voisi samalla esitellä myytäviä erilaisilla kasvupaikoilla menestyviä kasveja. Maanpintaa muotoilemalla saa-

11 11 (11) daan kasvualustaa niin kuivan kuin kosteankin paikan kasveille tai rantakasveille. Muutetaan VL-1 alueen kaavamääräys muotoon: Lähivirkistysalue. Aluetta voidaan käyttää ylijäämämassojen läjittämiseen. Läjittämisestä tulee laatia ohjeellinen suunnitelma, jossa otetaan kantaa tulevaan virkistyskäyttöön, maisemointiin ja mahdollisiin vesiaiheisiin. Käytetään VL-1 merkintää myös Haukiväylän pohjoispuolella sijaitsevalla virkistysalueella.

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot