Kristiina Strömmer

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Strömmer 21.10.2011"

Transkriptio

1 VASTINEET 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan (MRA 65 ). Kuulemisissa saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Oulun seudun seutuhallitukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta, Haukiputaan tekniseltä lautakunnalta, Haukiputaan Vedeltä, Oulun Energialta sekä Haukiputaan sähköosuuskunnalta. Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Museovirasto Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eri vastuualueet ja yksiköt ovat antaneet seuraavan palauteen: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Laaditussa kaavaluonnoksessa on laajennettu Haapakankaan asemakaava-aluetta ja osoitettu Haukiväylän ja Heitontien risteykseen aluevaraus vähittäiskaupan suuryksikölle. Suuryksikön kooksi on kaavassa osoitettu 5000 kerros-m2. Kaavamääräyksellä on rajoitettu päivittäistavarakaupan enimmäiskooksi 2000 kerros-m2. Haukiväylän ja Heitontien risteykseen on varattu tiealue kiertoliittymälle ja kevyen liikenteen alikululle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu liiketilaa. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava, jossa risteysalueelle on osoitettu aluevaraus palvelujen ja hallinnon alueelle (P). Vuonna 2010 valmistuneessa Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa Haukiväylän risteys on osoitettu kaupan alueeksi, jolle esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 3000 kerros-m2., Y-tunnus , Mäkelininkatu 17 A, OULU, Puh , Fax

2 2 (11) Asemakaavan luonnosvaiheessa on pidetty viranomaisneuvottelu. Neuvottelussa todettiin, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Kaavassa esitettyjä muutoksia kaupan palveluverkkosuunnitelman tavoitteisiin pidettiin myös perusteltuna. Vaikka hanke ei ole seudullisesti merkittävä, niin kyseessä on vähittäiskaupan suuryksikkö, jota ei ole osoitettu yleiskaavassa eikä maakuntakaavassa. Sen vuoksi asemakaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon myös MRL 71 b :n vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista koskevat sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle. Myös muut MRL:n vähittäiskauppaa koskevat säännökset tulee ottaa huomioon. Kaavaluonnoksen yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Arvioinnin mukaan uudella kauppahankkeella ei ole suuria vaikutuksia kunnan muuhun erikoistavarakauppaan. Hanke kattaisi noin kolmasosan kunnan tulevasta erikoistavarakaupan lisätarpeesta. Päivittäistavarakaupan osalta hanke kattaisi noin 2/3 kunnan lisätarpeesta. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Liikenteellinen saavutettavuus joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta on hyvä, mutta edellyttää kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun rakentamista. Selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Selvityksessä ei ole kuitenkaan arvioitu, voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskusta- alueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää. Tältä osin arviointia tulee tarkentaa. Erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta tulee selvittää, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Tällöin Haapakankaalle sijoitettavat kaupalliset palvelut rajattaisiin päivittäistavarakauppaan, joka sijainniltaan palvelee myös Haapakankaan asutusta ja paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan, joka ei yleensäkään sovellu keskusta-alueelle. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavaluonnokseen tulee merkitä pohjavesialuerajaus. Määräyksessä numero 1 lause Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto tulisi kuulua Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on pyydettävä ELY-keskuksen lausunto. Pohjaveden suojelua koskeviin määräyksiin tulisi myös lisätä vaatimus pysäköintialueiden rakentamisesta tiivispohjaisiksi siten, että pintavesien imeytyminen maaperään on estetty johtamalla vedet pohjavesialueen ulkopuolelle tai viemäriin. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Haapakangas III:n asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos vastaa vastuualueen näkemyksiä. Asemakaavaluonnos mahdollistaa risteysalueelle suunniteltujen toimenpiteiden (kiertoliittymä, alikulku, pysäkit, kevyen liikenteen yhteydet) toteuttamisen. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Haukiväylän-Haapatien-Heitontien risteysalue on ollut jo Haapakangas III:n nykyisenkin maankäytön johdosta erittäin ongelmallinen erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Uuden kauppapaikan toteuttaminen lisäisi riskejä entisestään, joten risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa. Koska toimenpidetarpeet ovat Haukiputaan kunnan maankäytön muutoksista johtuvia nopealla aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä, tulee Haukiputaan kunnan vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

3 3 (11) Vastine/ POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö: POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö toteaa lausunnossaan, että kaavaluonnosten yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Tämän selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Hankkeella ei kaupallisten vaikutusten arvioinnin mukaan ole vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelussa on todettu, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Alueidenkäyttöosaston mukaan selvitystä tulee vielä täydentää arvioimalla voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskustaalueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää, ja selvittää erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Kaavatyön kuluessa on itse asiassa käsitelty mahdollisuutta sijoittaa lisätarve keskustaan. Laaditussa kaupallisten vaikutusten arvioinnin Hankkeen vaihtoehdot -osassa on esitelty vaihtoehdot, joiden vaikutuksia on tutkittu, ja myös todettu syy miksi ei ole tutkittu erikoistavarakaupan sijoittamista keskustaan, seuraavasti: Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Tällä vastineella tarkennetaan kaupallisten vaikutusten arviointia. Maankäyttö- ja rakennuslain 71C toteaa, että Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta-alue on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siellä ole juurikaan vapaita tontteja tai liiketiloja tavanomaiselle, eikä tilaa vievälle erikoiskaupan suuryksikölle Haukiputaan keskustan kirkonkylän asutuksen painopisteenä voidaan pitää Haukiputaantien ja Jokelantien liittymää, jonka luoteis-, lounais- ja kaakkoisneljänneksiin kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palvelut ovat keskittyneet. Koulu- ja sotepalvelut sijaitsevat Haukiputaantien molemmin puolin, kauempana keskustan painopisteestä. Koulukeskittymien välisellä keskusta-alueella ei ole juurikaan rakentamattomia tontteja, eikä asemakaavoittamatonta aluetta. Keskustan eteläosassa sijaitseva Expert-hallimyymälä on palanut syksyn 2011 aikana. Tuhoutuneen rakennuksen tontin koko on 1986 m2 ja rakennusoikeus (e=0,35) 695 k-m2. Tuhoutuneen rakennuksen koko oli 614 k-m2, joten uudelleenrakentamisen yhteydessä alueelle voitaisiin nykyisen kaavan mukaan sijoittaa olevan rakennuksen korvaamisen lisäksi vain 81 k-m2 uutta kerrosalaa erikoiskaupan myymäläpinta-alaa.

4 4 (11) Ote Haukiputaan Kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta. Kirkonkylän keskustan tuntumassa hyvät rakennusmaat on asemakaavoitettu ja rakennettu. Haapajärven, Haapaniemenojan ja entisen Tilkanjärven ympäristössä rakentamista rajoittavat silttinen maaperä ja lähellä maanpintaa sijaitseva pohjavesi (siniset rajaukset). Uusi kauppa sijaitsisi kävelyetäisyydellä, noin 1,5 km päässä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien varressa. Kirkonkylällä palaneen Expertliikkeen (punainen kolmio) tontin koko ei mahdollista tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä. Kirkonkylän asemakaavan uudistamistyö on aloitettu vuonna 2008 ja kaavan ensimmäinen vaihe valmistuu mahdollisesti vuonna Kaava käsittää kunnan omistamia rivitalokortteleita Rannantien eteläpuolella ja vanhan hautausmaan eteläpuolisia kortteleita. Alueelle osoitetaan uudessa kaavassa keskustaasumisen ohella mahdollisuus palvelurakentamiseen, mutta palvelutilojen rakentamista ei voi määrätä kaavalla, vaan niiden toteutuminen riippuu kysynnästä. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, onko näiden kortteleiden sijainti riittävän hyvä liiketilojen toteutumista silmälläpitäen. Kirkonkylän keskustan kaavasaneerausta on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina Revontien varteen sijoittuvien kortteleiden osalta. Tätä kautta keskustaan todennäköisesti saadaan uutta liiketilaa joskus tulevaisuudessa, mutta aikataulua jolla uudet tilat voivat rakentua on hyvin vaikeaa ennustaa. Keskusta-alueen asemakaavan muuttaminen edellyttää maankäyttösopimusten tekemistä kiinteistönomistajien kanssa, josta johtuen kaavoitusprosessit ovat hyvin hitaita. Asemakaavan valmistumisen jälkeen tonttien rakentuminen riippuu yksityisten kiinteistönomistajien ratkaisuista ja edellyttää olemassa olevan kiinteistökannan purkamista, joka ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti tehtyjen investointien kuoletusajoista johtuen. Kirkonkylän keskustaan tavoitellaan myös korkeatasoista, tehokasta asumista, mikä lisäisi koko keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Tämä saattaa ajaa laajamittaisen erikoiskaupan sijoittamisen ohi, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaavahankkeessa esitetty sijainti on hyvä ja keskeinen - Kirkonkylän olevien ja täydentyvien asuinalueiden keskellä, linnuntietä noin 1,5 km ja pyörätietä n, 1,9 km etäisyydellä keskustan painopisteestä.

5 5 (11) Haukiputaan Kirkonkylän keskusta nettikartalla. Esitetty uusi kauppapaikka sijaitsee kirkonkylän keskustan laidalla n. 1,5-1,9 km kävelyetäisyydellä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien Haukiväylän varressa. Alueen eteläpuolelle on rakentumassa laaja Haapakangas III asuinalue, jonka pohjoisosassa on tiivistä yhtiömuotoista pientalorakentamista ja paloasema. Ote Kirkonkylän oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Yleiskaavan C- ja KM-alueet ovat rakennettuja alueita, eikä niille voi sijoittaa tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä.

6 6 (11) Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Vastine/ POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö: POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö esittää pohjavesialuemerkintää täydennettäväksi pysäköintialueita koskevalla määräyksellä ja pohjavesialuetta merkittäväksi kaavakartalle. Suunnittelualue on kokonaan pohjavesialuetta siten, että itäpuoli on ensimmäisen luokan ja länsipuoli toisen luokan aluetta. Tarkennetaan ja täydennetään kaavamerkintöjä ja määräyksiä, sekä osoitetaan 1. ja 2. luokan pohjavesialueiden välinen raja. Rajaviivan tulkinnan väärinymmärtämismahdollisuudesta johtuen kaavamääräyksessä kerrotaan, kummalla puolella 1-luokan alue sijaitsee. Vastine/ Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueella ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Mm. esitettyjä kevyen liikenteen yhteyksiä, sekä asemakaavamääräyksissä edellytettyä kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun toteuttamista ennen kaupan rakentamista pidetään perusteltuina. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on Liikenne ja infra -vastuualueen mukaan hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Lausunnossa erityisesti korostetaan, että risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa, ja että Haukiputaan kunnan tulee vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

7 7 (11) Oulun seudun seutuhallitus. Seutuhallituksen päätös : Haukiputaan kunta pyytää lausuntoa asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta, joka sijaitsee keskustan eteläpuolella olevalla Haapakankaan alueella. Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan 5000 k-m2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen (KM-2) Haukiväylä ja Heitontien liittymäneljännekseen. Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa yli 2000 k-m2: n suuruista päivittäistavaramyymälää. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman mukaisen kiertoliittymän sekä Haukiputaantien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt. Oulun seudun yleiskaavassa suunnittelualue Haukiväylän pohjois- ja eteläpuolella on pientalovaltaista asuntoaluetta, jonka maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla (AP). AP-alue on tarkoitettu pääasiassa tiivistä ja matalaa sekä rivitalo- ja omakotirakentamista varten. Alue sisältää myös asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti ja virkistysalueet. Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu viheryhteystarve. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaan Haukiväylä ja Haukiputaan keskusta muodostavat alueen, jolla on toimintojen yhteensovittamisen tarve. Selvityksen mukaan Haukiväylälle voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa k-m2. Haukiputaan keskustan kaupan mitoitukseksi esitetään k-m2 päivittäistavarakauppaa ja k-m2 erikoistavarakauppaa. Kaupan suuryksikön sijoittaminen Haukiväylän varrelle poikkeaa seudun yleiskaavasta. Oulun seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Luonnoksessa esitetty kerrosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksen mukaan keskustan ja Haukiväylän kaupallisia palveluja on tarpeen tarkastella toimintoja yhteen sovittaen. Näin ollen selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Vuonna 2009 seudun kokoamien tietojen mukaan Haukiputaan keskustassa päivittäistavarakaupan liiketila oli vajaa k-m2 ja erikoistavarakaupan pinta-ala noin k-m2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa laadittaessa on katsottava, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Asemakaavan selostuksessa on tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan. Haukiväylälle sijoitetavaksi suunniteltu kerrosalahan on lähes yhtä paljon erikoistavarakauppaa kuin keskustassa tällä hetkellä on, jolloin vaarana on erikoistavarakaupan painopisteen siirtyminen pois keskustasta. Tällainen kehitys voi heikentää keskustan vetovoimaa, mikä on vastoin seudulla hyväksyttyä keskustojen kehittämisen periaatetta. Seudun näkökulmasta on erinomaista, että luonnoksessa edellytetään Haukiväylän ja Heitontien kiertoliittymän sekä kevyen liikenteen alikulun toteuttamista samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Vastine: Oulun seudun lausunnon mukaan seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Asemakaavaluonnoksessa esitetty ker-

8 8 (11) rosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Lausunnon mukaan asemakaavan selostuksessa on kuitenkin tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan ja vetovoimaan. Haukiputaan Kirkonkylän keskustan kehittämisessä kunta on viime vuosina pitänyt kaupallisten palvelujen turvaamisen lisäksi erityisen tärkeänä tavoitteena keskustan kehittämistä korkeatasoisena ja viihtyisänä asuinalueena. Keskusta-alueella on tällä hetkellä Kirkonkylän asukasvolyymiin verrattuna suhteellisen hyvät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut. Haukiputaan keskustan elinvoimaa tulee kehittää tarjoamalla sieltä mahdollisuuksien mukaan erityisesti kipeästi kaivattuja asuntorakentamismahdollisuuksia - uusia kerrostaloasuntoja keskustaan joen tuntumaan. Näitä asuntoja tarvitsevat erityisesti sellaiset Haukiputaan kunnan asukkaat, jotka eivät halua tai voi asua omakotitaloissa esimerkiksi nuoret omilleen muuttavat ja toisaalta ikääntyvät omakotitalosta ja sen huoltotöistä luopuvat eläkeikäiset. Tällaisia tontteja ei lähiaikoina liene järjestettävissä. Keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tulee myös käyttää Haukiputaan ostovoima hyväksi. Ei ole itsestään selvää, että kaupalliset toimijat ovat kiinnostuneita toteuttamaan liiketiloja jalankulkuetäisyydelle Haukiputaan keskustasta, jos he voivat tehdä isomman yksikön jonnekin muualle ja antaa haukiputaalaisten hakea tuotteet omalla kustannuksellaan. Sijainti Haukiväylän varressa asutuksen keskellä on erinomainen ajatellen päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja tilaa vievän erikoistavarakaupan yhdistelmää. Sijaintia 1,5 kilometrin etäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä ei myöskään ole mitenkään syrjäinen. Aluetta voidaan pitää keskustan reunavyöhykkeenä ja hankkeen toteutumista keskustan palveluita täydentävänä ja tukevana. Paikan ja toteuttamismahdollisuuksien voi olettaa houkuttelevan yrittäjiä niin, ettei kauppapaikka jää toteuttamatta. Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Kaavahankkeen voi edellä mainitun perusteella sanoa tukevan omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta.

9 9 (11) Haukiputaan sähköosuuskunta Uudet tarvittavat 20 kv:n johdot ja muuntamot on osoitettu lausuntokartalla. Mielipiteessä ei ole tekstiosuutta. Vastine: Lisätään ilmajohto- ja maakaapeli- ja muuntoasemavaraukset sähköosuuskunnan esityksen mukaisina. 20 kv:n maakaapeleiden suoja-alue osoitetaan 3 m kaapelista. Oulun Energia / Mikko Vesterinen Kiinteistö on liitettävissä kaukolämpöön. Tien muutostöissä on varottava alueella sijaitsevia kaukolämpölinjoja. Vastine: Todetaan kiinteistön kaukolämpöön liittämismahdollisuudet kaavaselostuksessa. Lisätään kaavakartalle kaukolämpölinjat. Laajennetaan kaavanmuutosaluetta Simppulan kohdalla pohjoiseen puistoalueelle niin, että saadaan kaukolämpölinja ja sen pohjoispuolella oleva toteutettu kevytliikenneyhteysesitettyä yhtenäisenä pidemmällä matkalla.

10 10 (11) Haukiputaan Vesi Asemakaavan laajennus sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (luokka 1), jolla sijaitsee Haukiputaan Veden saviaron vedenottamo. Asia on huomioitu kaavan laajennusluonnoksessa asemakaavamääräyksellä nro 1, jolla estetään pohjaveden pilaantuminen tai muuttuminen sekä varmistetaan pohjaveden laadun ja määrän säilyminen nykyisellään. Haukiputaan Vedellä ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Vastine: Tiedotetaan kaavan ehdotusvaiheessa ELY-keskuksen esittämistä vähäisistä tarkennuksista pohjavesialuetta koskevaan määräykseen, sekä pohjavesialueen rajan merkitsemiseen kaavakartalle. Haukiputaan kunta, tekninen lautakunta Lautakunta esittää luonnosta muutettavaksi VL-1 alueen osalta. Ylijäämämaiden läjitys tulee mahdollistaa ilman erillistä suunnittelua sekä ilman vesiaihetta. Vesimäärät sekä alueen maankäyttö huomioiden vesiaiheen teko entisen Tilkkajärven alueelle ei ole perusteltua. Vastine: Sopivien alueiden löytäminen rakentamisessa syntyville ylijäämämassoille on ollut Haukiputaalla ongelma. On perusteltua sallia läjitys ilman vesiaihetta. Läjitys tulisi kuitenkin jollakin tavalla suunnitella. Näin tiedostettaisiin samalla läjityksen maisemalliset vaikutukset, maisemointitarpeet ja alueen mahdollinen hyötykäyttö esimerkiksi puistona ja pulkkamäkinä. Asemakaavaan sisältyvä VL-1 alue on vain pieni osa entisen Tilkanjärven ympäristöstä, jossa kirkonkylän osayleiskaavankin mukaan puiston muotoilu ylijäämämassoilla on mahdollista. Kauppakokonaisuuteen on alustavasti ajateltu kuuluvan myös puutarhamyymälä. Kunnan kannalta voisi olla hyödyllistä, jos tällä vähäisellä alueella tehtäisiin yhteistyötä yrittäjän kanssa niin, että yrittäjä laittaisi tämän puistonosan istutuksiltaan ja ympäristöltään kuntoon, ja voisi samalla esitellä myytäviä erilaisilla kasvupaikoilla menestyviä kasveja. Maanpintaa muotoilemalla saa-

11 11 (11) daan kasvualustaa niin kuivan kuin kosteankin paikan kasveille tai rantakasveille. Muutetaan VL-1 alueen kaavamääräys muotoon: Lähivirkistysalue. Aluetta voidaan käyttää ylijäämämassojen läjittämiseen. Läjittämisestä tulee laatia ohjeellinen suunnitelma, jossa otetaan kantaa tulevaan virkistyskäyttöön, maisemointiin ja mahdollisiin vesiaiheisiin. Käytetään VL-1 merkintää myös Haukiväylän pohjoispuolella sijaitsevalla virkistysalueella.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 2835 HAUKIPUTAAN KUNTA JA OULUN KAUPUNKI

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 2835 HAUKIPUTAAN KUNTA JA OULUN KAUPUNKI KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 835 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Vieremän kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIEREMÄN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKUN ALUE

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot