Kristiina Strömmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Strömmer 21.10.2011"

Transkriptio

1 VASTINEET 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan (MRA 65 ). Kuulemisissa saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Oulun seudun seutuhallitukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta, Haukiputaan tekniseltä lautakunnalta, Haukiputaan Vedeltä, Oulun Energialta sekä Haukiputaan sähköosuuskunnalta. Pohjois-Pohjanmaan museo ( ) Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Museovirasto Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eri vastuualueet ja yksiköt ovat antaneet seuraavan palauteen: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Laaditussa kaavaluonnoksessa on laajennettu Haapakankaan asemakaava-aluetta ja osoitettu Haukiväylän ja Heitontien risteykseen aluevaraus vähittäiskaupan suuryksikölle. Suuryksikön kooksi on kaavassa osoitettu 5000 kerros-m2. Kaavamääräyksellä on rajoitettu päivittäistavarakaupan enimmäiskooksi 2000 kerros-m2. Haukiväylän ja Heitontien risteykseen on varattu tiealue kiertoliittymälle ja kevyen liikenteen alikululle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu liiketilaa. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava, jossa risteysalueelle on osoitettu aluevaraus palvelujen ja hallinnon alueelle (P). Vuonna 2010 valmistuneessa Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkosuunnitelmassa Haukiväylän risteys on osoitettu kaupan alueeksi, jolle esitetään yksinomaan päivittäistavarakauppaa 3000 kerros-m2., Y-tunnus , Mäkelininkatu 17 A, OULU, Puh , Fax

2 2 (11) Asemakaavan luonnosvaiheessa on pidetty viranomaisneuvottelu. Neuvottelussa todettiin, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Kaavassa esitettyjä muutoksia kaupan palveluverkkosuunnitelman tavoitteisiin pidettiin myös perusteltuna. Vaikka hanke ei ole seudullisesti merkittävä, niin kyseessä on vähittäiskaupan suuryksikkö, jota ei ole osoitettu yleiskaavassa eikä maakuntakaavassa. Sen vuoksi asemakaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon myös MRL 71 b :n vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista koskevat sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle. Myös muut MRL:n vähittäiskauppaa koskevat säännökset tulee ottaa huomioon. Kaavaluonnoksen yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Arvioinnin mukaan uudella kauppahankkeella ei ole suuria vaikutuksia kunnan muuhun erikoistavarakauppaan. Hanke kattaisi noin kolmasosan kunnan tulevasta erikoistavarakaupan lisätarpeesta. Päivittäistavarakaupan osalta hanke kattaisi noin 2/3 kunnan lisätarpeesta. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Liikenteellinen saavutettavuus joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta on hyvä, mutta edellyttää kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun rakentamista. Selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Selvityksessä ei ole kuitenkaan arvioitu, voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskusta- alueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää. Tältä osin arviointia tulee tarkentaa. Erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta tulee selvittää, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Tällöin Haapakankaalle sijoitettavat kaupalliset palvelut rajattaisiin päivittäistavarakauppaan, joka sijainniltaan palvelee myös Haapakankaan asutusta ja paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan, joka ei yleensäkään sovellu keskusta-alueelle. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavaluonnokseen tulee merkitä pohjavesialuerajaus. Määräyksessä numero 1 lause Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto tulisi kuulua Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on pyydettävä ELY-keskuksen lausunto. Pohjaveden suojelua koskeviin määräyksiin tulisi myös lisätä vaatimus pysäköintialueiden rakentamisesta tiivispohjaisiksi siten, että pintavesien imeytyminen maaperään on estetty johtamalla vedet pohjavesialueen ulkopuolelle tai viemäriin. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Haapakangas III:n asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos vastaa vastuualueen näkemyksiä. Asemakaavaluonnos mahdollistaa risteysalueelle suunniteltujen toimenpiteiden (kiertoliittymä, alikulku, pysäkit, kevyen liikenteen yhteydet) toteuttamisen. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Haukiväylän-Haapatien-Heitontien risteysalue on ollut jo Haapakangas III:n nykyisenkin maankäytön johdosta erittäin ongelmallinen erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Uuden kauppapaikan toteuttaminen lisäisi riskejä entisestään, joten risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa. Koska toimenpidetarpeet ovat Haukiputaan kunnan maankäytön muutoksista johtuvia nopealla aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä, tulee Haukiputaan kunnan vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

3 3 (11) Vastine/ POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö: POP-ELYn alueidenkäyttöyksikkö toteaa lausunnossaan, että kaavaluonnosten yhteydessä hankkeesta on laadittu päivätty kaupallisten vaikutusten arviointi. Tämän selvityksen perusteella hanke täyttää MRL 71 b :n sisältövaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköille. Alueidenkäyttöyksikön mielestä on tärkeää, että kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan kiertoliittymä ja kevyenliikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Hankkeella ei kaupallisten vaikutusten arvioinnin mukaan ole vaikutusta Haukiputaan nykyiseen päivittäistavarakaupan palveluverkkoon. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelussa on todettu, että laadittujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole seudullisesti merkittävä hanke. Alueidenkäyttöosaston mukaan selvitystä tulee vielä täydentää arvioimalla voiko kauppahanke sijoittua Haukiputaan keskustaalueelle, kuten MRL 71 c ensisijaisesti edellyttää, ja selvittää erityisesti tavanomaisen erikoiskaupan osalta, onko mahdollista sijoittaa lisätarve kokonaan keskustaan, mikä parantaisi keskustan vetovoimaa. Kaavatyön kuluessa on itse asiassa käsitelty mahdollisuutta sijoittaa lisätarve keskustaan. Laaditussa kaupallisten vaikutusten arvioinnin Hankkeen vaihtoehdot -osassa on esitelty vaihtoehdot, joiden vaikutuksia on tutkittu, ja myös todettu syy miksi ei ole tutkittu erikoistavarakaupan sijoittamista keskustaan, seuraavasti: Muina mahdollisina vaihtoehtoina olisi voitu tarkastella koko myymälän sijoittamista jonnekin muualle (esim. Kirkonkylän keskustaan, Oulun kaupunkiin tai muualle Oulun seudulle). Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi Haukiputaan keskustassa ei ole juurikaan tilaa suurelle erikoistavarakaupalle, tilaa vievästä kaupasta puhumattakaan. Tällä vastineella tarkennetaan kaupallisten vaikutusten arviointia. Maankäyttö- ja rakennuslain 71C toteaa, että Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta-alue on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siellä ole juurikaan vapaita tontteja tai liiketiloja tavanomaiselle, eikä tilaa vievälle erikoiskaupan suuryksikölle Haukiputaan keskustan kirkonkylän asutuksen painopisteenä voidaan pitää Haukiputaantien ja Jokelantien liittymää, jonka luoteis-, lounais- ja kaakkoisneljänneksiin kunnan kaupalliset ja hallinnolliset palvelut ovat keskittyneet. Koulu- ja sotepalvelut sijaitsevat Haukiputaantien molemmin puolin, kauempana keskustan painopisteestä. Koulukeskittymien välisellä keskusta-alueella ei ole juurikaan rakentamattomia tontteja, eikä asemakaavoittamatonta aluetta. Keskustan eteläosassa sijaitseva Expert-hallimyymälä on palanut syksyn 2011 aikana. Tuhoutuneen rakennuksen tontin koko on 1986 m2 ja rakennusoikeus (e=0,35) 695 k-m2. Tuhoutuneen rakennuksen koko oli 614 k-m2, joten uudelleenrakentamisen yhteydessä alueelle voitaisiin nykyisen kaavan mukaan sijoittaa olevan rakennuksen korvaamisen lisäksi vain 81 k-m2 uutta kerrosalaa erikoiskaupan myymäläpinta-alaa.

4 4 (11) Ote Haukiputaan Kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta. Kirkonkylän keskustan tuntumassa hyvät rakennusmaat on asemakaavoitettu ja rakennettu. Haapajärven, Haapaniemenojan ja entisen Tilkanjärven ympäristössä rakentamista rajoittavat silttinen maaperä ja lähellä maanpintaa sijaitseva pohjavesi (siniset rajaukset). Uusi kauppa sijaitsisi kävelyetäisyydellä, noin 1,5 km päässä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien varressa. Kirkonkylällä palaneen Expertliikkeen (punainen kolmio) tontin koko ei mahdollista tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä. Kirkonkylän asemakaavan uudistamistyö on aloitettu vuonna 2008 ja kaavan ensimmäinen vaihe valmistuu mahdollisesti vuonna Kaava käsittää kunnan omistamia rivitalokortteleita Rannantien eteläpuolella ja vanhan hautausmaan eteläpuolisia kortteleita. Alueelle osoitetaan uudessa kaavassa keskustaasumisen ohella mahdollisuus palvelurakentamiseen, mutta palvelutilojen rakentamista ei voi määrätä kaavalla, vaan niiden toteutuminen riippuu kysynnästä. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, onko näiden kortteleiden sijainti riittävän hyvä liiketilojen toteutumista silmälläpitäen. Kirkonkylän keskustan kaavasaneerausta on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina Revontien varteen sijoittuvien kortteleiden osalta. Tätä kautta keskustaan todennäköisesti saadaan uutta liiketilaa joskus tulevaisuudessa, mutta aikataulua jolla uudet tilat voivat rakentua on hyvin vaikeaa ennustaa. Keskusta-alueen asemakaavan muuttaminen edellyttää maankäyttösopimusten tekemistä kiinteistönomistajien kanssa, josta johtuen kaavoitusprosessit ovat hyvin hitaita. Asemakaavan valmistumisen jälkeen tonttien rakentuminen riippuu yksityisten kiinteistönomistajien ratkaisuista ja edellyttää olemassa olevan kiinteistökannan purkamista, joka ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti tehtyjen investointien kuoletusajoista johtuen. Kirkonkylän keskustaan tavoitellaan myös korkeatasoista, tehokasta asumista, mikä lisäisi koko keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Tämä saattaa ajaa laajamittaisen erikoiskaupan sijoittamisen ohi, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaavahankkeessa esitetty sijainti on hyvä ja keskeinen - Kirkonkylän olevien ja täydentyvien asuinalueiden keskellä, linnuntietä noin 1,5 km ja pyörätietä n, 1,9 km etäisyydellä keskustan painopisteestä.

5 5 (11) Haukiputaan Kirkonkylän keskusta nettikartalla. Esitetty uusi kauppapaikka sijaitsee kirkonkylän keskustan laidalla n. 1,5-1,9 km kävelyetäisyydellä keskustan arvioidusta painopisteestä, Kirkonkylän sisääntulotien Haukiväylän varressa. Alueen eteläpuolelle on rakentumassa laaja Haapakangas III asuinalue, jonka pohjoisosassa on tiivistä yhtiömuotoista pientalorakentamista ja paloasema. Ote Kirkonkylän oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Yleiskaavan C- ja KM-alueet ovat rakennettuja alueita, eikä niille voi sijoittaa tarvittavaa erikoiskaupan myyntipinta-alan lisäystä.

6 6 (11) Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Vastine/ POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö: POP-ELYn ympäristönsuojeluyksikkö esittää pohjavesialuemerkintää täydennettäväksi pysäköintialueita koskevalla määräyksellä ja pohjavesialuetta merkittäväksi kaavakartalle. Suunnittelualue on kokonaan pohjavesialuetta siten, että itäpuoli on ensimmäisen luokan ja länsipuoli toisen luokan aluetta. Tarkennetaan ja täydennetään kaavamerkintöjä ja määräyksiä, sekä osoitetaan 1. ja 2. luokan pohjavesialueiden välinen raja. Rajaviivan tulkinnan väärinymmärtämismahdollisuudesta johtuen kaavamääräyksessä kerrotaan, kummalla puolella 1-luokan alue sijaitsee. Vastine/ Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueella ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Mm. esitettyjä kevyen liikenteen yhteyksiä, sekä asemakaavamääräyksissä edellytettyä kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun toteuttamista ennen kaupan rakentamista pidetään perusteltuina. Myös Haukiväylän varrelle Haapatien ja vanhan vt 4:n välille osoitettu kevyen liikenteen väylä on Liikenne ja infra -vastuualueen mukaan hyvin perusteltavissa oleva ratkaisu. Lausunnossa erityisesti korostetaan, että risteysalueen tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla toteutettuna ennen kaupallisten toimintojen käyttöönottoa, ja että Haukiputaan kunnan tulee vastata risteysalueen tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

7 7 (11) Oulun seudun seutuhallitus. Seutuhallituksen päätös : Haukiputaan kunta pyytää lausuntoa asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta, joka sijaitsee keskustan eteläpuolella olevalla Haapakankaan alueella. Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan 5000 k-m2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen (KM-2) Haukiväylä ja Heitontien liittymäneljännekseen. Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa yli 2000 k-m2: n suuruista päivittäistavaramyymälää. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan myös vireillä olevan tiesuunnitelman mukaisen kiertoliittymän sekä Haukiputaantien kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyt. Oulun seudun yleiskaavassa suunnittelualue Haukiväylän pohjois- ja eteläpuolella on pientalovaltaista asuntoaluetta, jonka maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla (AP). AP-alue on tarkoitettu pääasiassa tiivistä ja matalaa sekä rivitalo- ja omakotirakentamista varten. Alue sisältää myös asumiselle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti ja virkistysalueet. Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu viheryhteystarve. Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaan Haukiväylä ja Haukiputaan keskusta muodostavat alueen, jolla on toimintojen yhteensovittamisen tarve. Selvityksen mukaan Haukiväylälle voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa k-m2. Haukiputaan keskustan kaupan mitoitukseksi esitetään k-m2 päivittäistavarakauppaa ja k-m2 erikoistavarakauppaa. Kaupan suuryksikön sijoittaminen Haukiväylän varrelle poikkeaa seudun yleiskaavasta. Oulun seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Luonnoksessa esitetty kerrosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksen mukaan keskustan ja Haukiväylän kaupallisia palveluja on tarpeen tarkastella toimintoja yhteen sovittaen. Näin ollen selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Vuonna 2009 seudun kokoamien tietojen mukaan Haukiputaan keskustassa päivittäistavarakaupan liiketila oli vajaa k-m2 ja erikoistavarakaupan pinta-ala noin k-m2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa laadittaessa on katsottava, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Asemakaavan selostuksessa on tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan. Haukiväylälle sijoitetavaksi suunniteltu kerrosalahan on lähes yhtä paljon erikoistavarakauppaa kuin keskustassa tällä hetkellä on, jolloin vaarana on erikoistavarakaupan painopisteen siirtyminen pois keskustasta. Tällainen kehitys voi heikentää keskustan vetovoimaa, mikä on vastoin seudulla hyväksyttyä keskustojen kehittämisen periaatetta. Seudun näkökulmasta on erinomaista, että luonnoksessa edellytetään Haukiväylän ja Heitontien kiertoliittymän sekä kevyen liikenteen alikulun toteuttamista samanaikaisesti liikerakennuksen toteuttamisen kanssa tai ennen sitä. Vastine: Oulun seudun lausunnon mukaan seudun kuntien yhteisesti laatimassa kaupan palveluverkkoselvityksessä Haukiväylä on esitetty keskustan ulkopuolelle sijoittuvana kaupan paikkana. Asemakaavaluonnoksessa esitetty ker-

8 8 (11) rosalamäärä ylittää kauppapaikkaselvityksessä Haukiväylälle osoitetun optimimitoituksen, mutta selvityksessä esitetty keskustan ja Haukiväylän yhteenlaskettu kerrosalamäärä on mahdollista jakaa selvityksestä poikkeavalla tavalla. Lausunnon mukaan asemakaavan selostuksessa on kuitenkin tarpeen tarkastella, vaikuttaako kerrosneliömetrin suuruisen erikoistavarakaupan sijoittaminen Haapakankaalle suunniteltuun vähittäiskaupan suuryksikköön haitallisesti Haukiputaan keskustan elinvoimaan ja vetovoimaan. Haukiputaan Kirkonkylän keskustan kehittämisessä kunta on viime vuosina pitänyt kaupallisten palvelujen turvaamisen lisäksi erityisen tärkeänä tavoitteena keskustan kehittämistä korkeatasoisena ja viihtyisänä asuinalueena. Keskusta-alueella on tällä hetkellä Kirkonkylän asukasvolyymiin verrattuna suhteellisen hyvät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut. Haukiputaan keskustan elinvoimaa tulee kehittää tarjoamalla sieltä mahdollisuuksien mukaan erityisesti kipeästi kaivattuja asuntorakentamismahdollisuuksia - uusia kerrostaloasuntoja keskustaan joen tuntumaan. Näitä asuntoja tarvitsevat erityisesti sellaiset Haukiputaan kunnan asukkaat, jotka eivät halua tai voi asua omakotitaloissa esimerkiksi nuoret omilleen muuttavat ja toisaalta ikääntyvät omakotitalosta ja sen huoltotöistä luopuvat eläkeikäiset. Tällaisia tontteja ei lähiaikoina liene järjestettävissä. Keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tulee myös käyttää Haukiputaan ostovoima hyväksi. Ei ole itsestään selvää, että kaupalliset toimijat ovat kiinnostuneita toteuttamaan liiketiloja jalankulkuetäisyydelle Haukiputaan keskustasta, jos he voivat tehdä isomman yksikön jonnekin muualle ja antaa haukiputaalaisten hakea tuotteet omalla kustannuksellaan. Sijainti Haukiväylän varressa asutuksen keskellä on erinomainen ajatellen päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja tilaa vievän erikoistavarakaupan yhdistelmää. Sijaintia 1,5 kilometrin etäisyydellä Kirkonkylän keskustan painopisteestä ei myöskään ole mitenkään syrjäinen. Aluetta voidaan pitää keskustan reunavyöhykkeenä ja hankkeen toteutumista keskustan palveluita täydentävänä ja tukevana. Paikan ja toteuttamismahdollisuuksien voi olettaa houkuttelevan yrittäjiä niin, ettei kauppapaikka jää toteuttamatta. Pidemmällä aikavälillä asemakaavan tarkistusten myötä keskustasta löytynee tilaa korkeatasoiseen kerrostalorakentamiseen, jolloin erikoistavarakaupan tiloja ja muita lähipalveluita voidaan sijoittaa rakennusten maanpintakerrokseen ja täydentää näin keskustapalveluita. Tilaa vievälle erikoistavaralle tai suurelle kerrosalamäärälle ei tällainen sijainti sovi. Kaavahankkeen voi edellä mainitun perusteella sanoa tukevan omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta.

9 9 (11) Haukiputaan sähköosuuskunta Uudet tarvittavat 20 kv:n johdot ja muuntamot on osoitettu lausuntokartalla. Mielipiteessä ei ole tekstiosuutta. Vastine: Lisätään ilmajohto- ja maakaapeli- ja muuntoasemavaraukset sähköosuuskunnan esityksen mukaisina. 20 kv:n maakaapeleiden suoja-alue osoitetaan 3 m kaapelista. Oulun Energia / Mikko Vesterinen Kiinteistö on liitettävissä kaukolämpöön. Tien muutostöissä on varottava alueella sijaitsevia kaukolämpölinjoja. Vastine: Todetaan kiinteistön kaukolämpöön liittämismahdollisuudet kaavaselostuksessa. Lisätään kaavakartalle kaukolämpölinjat. Laajennetaan kaavanmuutosaluetta Simppulan kohdalla pohjoiseen puistoalueelle niin, että saadaan kaukolämpölinja ja sen pohjoispuolella oleva toteutettu kevytliikenneyhteysesitettyä yhtenäisenä pidemmällä matkalla.

10 10 (11) Haukiputaan Vesi Asemakaavan laajennus sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (luokka 1), jolla sijaitsee Haukiputaan Veden saviaron vedenottamo. Asia on huomioitu kaavan laajennusluonnoksessa asemakaavamääräyksellä nro 1, jolla estetään pohjaveden pilaantuminen tai muuttuminen sekä varmistetaan pohjaveden laadun ja määrän säilyminen nykyisellään. Haukiputaan Vedellä ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa. Vastine: Tiedotetaan kaavan ehdotusvaiheessa ELY-keskuksen esittämistä vähäisistä tarkennuksista pohjavesialuetta koskevaan määräykseen, sekä pohjavesialueen rajan merkitsemiseen kaavakartalle. Haukiputaan kunta, tekninen lautakunta Lautakunta esittää luonnosta muutettavaksi VL-1 alueen osalta. Ylijäämämaiden läjitys tulee mahdollistaa ilman erillistä suunnittelua sekä ilman vesiaihetta. Vesimäärät sekä alueen maankäyttö huomioiden vesiaiheen teko entisen Tilkkajärven alueelle ei ole perusteltua. Vastine: Sopivien alueiden löytäminen rakentamisessa syntyville ylijäämämassoille on ollut Haukiputaalla ongelma. On perusteltua sallia läjitys ilman vesiaihetta. Läjitys tulisi kuitenkin jollakin tavalla suunnitella. Näin tiedostettaisiin samalla läjityksen maisemalliset vaikutukset, maisemointitarpeet ja alueen mahdollinen hyötykäyttö esimerkiksi puistona ja pulkkamäkinä. Asemakaavaan sisältyvä VL-1 alue on vain pieni osa entisen Tilkanjärven ympäristöstä, jossa kirkonkylän osayleiskaavankin mukaan puiston muotoilu ylijäämämassoilla on mahdollista. Kauppakokonaisuuteen on alustavasti ajateltu kuuluvan myös puutarhamyymälä. Kunnan kannalta voisi olla hyödyllistä, jos tällä vähäisellä alueella tehtäisiin yhteistyötä yrittäjän kanssa niin, että yrittäjä laittaisi tämän puistonosan istutuksiltaan ja ympäristöltään kuntoon, ja voisi samalla esitellä myytäviä erilaisilla kasvupaikoilla menestyviä kasveja. Maanpintaa muotoilemalla saa-

11 11 (11) daan kasvualustaa niin kuivan kuin kosteankin paikan kasveille tai rantakasveille. Muutetaan VL-1 alueen kaavamääräys muotoon: Lähivirkistysalue. Aluetta voidaan käyttää ylijäämämassojen läjittämiseen. Läjittämisestä tulee laatia ohjeellinen suunnitelma, jossa otetaan kantaa tulevaan virkistyskäyttöön, maisemointiin ja mahdollisiin vesiaiheisiin. Käytetään VL-1 merkintää myös Haukiväylän pohjoispuolella sijaitsevalla virkistysalueella.

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 2835 HAUKIPUTAAN KUNTA JA OULUN KAUPUNKI

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 2835 HAUKIPUTAAN KUNTA JA OULUN KAUPUNKI KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE, KORTTELI 835 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 1 Haukiharjun kaavarunko Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 Haukiharjun sijainti ja etäisyyksiä. Mitä suunnitellaan? Tarkoituksena on laatia Haukiharjun alueelle kaavarunko, jolla tutkitaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ETELÄSUOMENTIEN JA KOMEETANTIEN RISTEYS SEKÄ KORTTELIALUEET

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ETELÄSUOMENTIEN JA KOMEETANTIEN RISTEYS SEKÄ KORTTELIALUEET KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ETELÄSUOMENTIEN JA KOMEETANTIEN RISTEYS SEKÄ KORTTELIALUEET 1043-1044 Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Sarkkirannan lähikaupan asemakaavamuutoshankkeen edellytykset

Sarkkirannan lähikaupan asemakaavamuutoshankkeen edellytykset YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 16.8.2016 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan museo Kempeleen seurakunta Viite Suomen Lähikauppa Oy:n aloite uuden lähikaupan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Vieremän kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIEREMÄN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKUN ALUE

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot