Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73

2

3 Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

4 Översättning: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva: Risto Sauso Metsähallitus 2010 ISSN ISBN (pdf)

5 KUVAILULEHTI JULKAISIJA Metsähallitus JULKAISUAIKA 2010 TOIMEKSIANTAJA Metsähallitus HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ LUOTTAMUKSELLISUUS Julkinen DIAARINUMERO 824/623/2006 SUOJELUALUETYYPPI/ SUOJELUOHJELMA ALUEEN NIMI NATURA ALUEEN NIMI JA KOODI ALUEYKSIKKÖ TEKIJÄ(T ) JULKAISUN NIMI TIIVISTELMÄ luonnonpuisto, vanhojen metsien suojeluohjelma, suojelumetsä, Natura 2000 Paljakan luonnonpuisto, Latvavaaran suojeluohjelmakohde, Pirunkirkon suojelumetsä Paljakka ja Latvavaara FI Pirunkirkko FI Pohjanmaan luontopalvelut Metsähallitus Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Paljakan ja Latvavaaran Natura alue (FI ) sijaitsee Oulun läänissä Kainuun maakunnassa: pääosin Puolangan kunnan alueella, itäosiltaan Hyrynsalmen kunnassa Kainuun vaarajaksolla. Pirunkirkon Natura alue (FI ) on Puolangan kunnassa. Suunnittelualueen pinta-ala on ha, joka muodostuu vuonna 1956 lailla perustetusta Paljakan luonnonpuistosta (2 953 ha), Latvavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta (166 ha) ja Pirunkirkon suojelumetsästä (74 ha; Metsähallituksen päätös ). AVAINSANAT MUUT TIEDOT Suunnittelualue muodostaa luonnonsuojelullisesti merkittävän kohteen Natura-luontotyyppien sekä eläimistön ja vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Paljakan ja Latvavaaran Natura-alueella esiintyy yksitoista EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Pirunkirkon Natura-alueella on luontotyyppi-inventoinnin mukaan kahdeksan EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Paljakan ja Pirunkirkon alueen metsistä suurin osa on kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää. Korkeimmat laet suunnittelualueella ovat luonnonpuiston eteläosassa sijaitseva Paljakka (382 m mpy), Ristisuon pohjoispuolinen laki (375 m) ja Holstinvaara (370 m). Purojen varsilla on lehtoja. Metsistä suurin osa on yli 150-vuotiaita. Suunnittelualueella on valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia lajeja sekä ja lintudirektiivin lajeja. Vaikka suuri osa suunnittelualueesta on suojeltu jo varhaisessa vaiheessa, löytyy sieltä merkkejä alueen varhaisesta käytöstä jopa esihistorialliselta ajalta. Maisemaan ovat jättäneet jälkensä vanhakantainen pyyntikulttuuri, metsätalous ja uitto sekä perinteiseen maatalouteen liittyvä luonnonniittykulttuuri. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on erityistä merkitystä virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta, koska alueet sijaitsevat Paljakan matkailukeskuksen läheisyydessä. Aluetta voidaan pitää paikallisesti ja maakunnallisesti merkittävänä luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiskohteena. Suunnitelma perustuu luonnonsuojelulakiin ja -asetukseen, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa. Suunnittelualueen hoidon ja käytön ensisijaisena tavoitteena on luontotyyppien runsauden ja lajistollisen monimuotoisuuden turvaaminen. Aluetta kehitetään matkailukohteena osana Paljakan matkailualuetta siten, etteivät suunnittelualueen suojeluarvot vaarannu. Suojeluarvot turvataan mm. oikeilla vyöhykerajauksilla, rakenteilla ja opastuksella. Paljakan luonnonpuisto, luontotyypit, luonnonsuojelu, luontomatkailu, osallistava suunnittelu Suunnitelman ovat kirjoittaneet Jouni Aarnio, Pentti Hamunen, Ulla Heikkilä, Mauno Heikkinen, Kerttu Härkönen, Riitta Nykänen ja Risto Ridell. SARJAN NIMI JA NUMERO Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73 ISSN ISBN (PDF) SIVUMÄÄRÄ 57 s. KIELI suomi KUSTANTAJA Metsähallitus PAINOPAIKKA JAKAJA Metsähallitus, luontopalvelut HINTA

6 PRESENTATIONSBLAD UTGIVARE Forststyrelsen UTGIVNINGSDATUM 2010 UPPDRAGSGIVARE Forststyrelsen DATUM FÖR GODKÄNNANDE SEKRETESSGRAD Offentlig DIARIENUMMER 824/623/2006 TYP AV SKYDDSOMRÅ- DE/SKYDDSPROGRAM OMRÅDETS NAMN NATURA OM- RÅDETS NAMN OCH KOD REGIONENHET FÖRFATTARE PUBLIKATION SAMMANDRAG naturreservat, skyddsprogrammet för gammal skog, skyddsskog, Natura 2000 Paljakka naturreservat, Latvavaara skyddsprogramsobjekt, Pirunkirkkos skyddsskog Paljakka och Latvavaara FI Pirunkirkko FI Österbottens naturtjänster Forststyrelsen Skötsel- och användningsplan för Paljakka naturreservat, Latvavaara och Pirunkirkko Natura området Paljakka och Latvavaara (FI ) ligger i landskapet Kajanaland i Uleåborgs län, i huvudsak på Puolanka kommuns område, den östra delen ligger i Hyrynsalmi kommun i området med skogshöjder i Kajanaland. Natura området Pirunkirkko (FI ) ligger i Puolanka kommun. Planeringsområdets areal är ha, området består av det 1956 genom lag grundade Paljakka naturreservat (2 953 ha), Latvavaara, som är ett objekt enligt skyddsprogrammet för gammal skog (166 ha) och Pirunkirkkos skyddsskog (74 ha; Forststyrelsens beslut ). NYCKELORD ANDRA UPPGIFTER SERIENS NAMN OCH NUMMER Planeringsområdet är värdefullt för naturskyddet med tanke på Natura-naturtyperna samt skyddet av faunan och arter som lever i gammal skog. I Natura-området Paljakka och Latvavaara förekommer elva naturtyper som ingår i bilaga I till EU:s habitatdirektiv. På Natura-området Pirunkirkko förekommer enligt naturtypsinventeringen åtta naturtyper som ingår i bilaga I till EU:s habitatdirektiv. Största delen av skogarna i Paljakka och Pirunkirkko är frisk moskog som domineras av gran. De högsta topparna på planeringsområdet Paljakka (382 m ö.h.) i naturreservatets södra del, Ristisuos norra topp (375 m) och Holstinvaara (370 m). Längs bäckarna finns lundar. Av skogarna är största delen över 150 år gamla. På planeringsområdet förekommer arter som är hotade såväl lokalt som i hela landet samt arter enligt fågeldirektivet. Även om största delen av planeringsområdet har blivit skyddat redan i ett tidigt skede finns det tecken på användning av området redan under förhistorisk tid. Ålderdomlig fångstkultur, skogsbruk och flottning samt naturängskultur med anknytning till traditionellt jordbruk har lämnat sina spår i landskapet. Förutom att planeringsområdet är värdefullt med tanke på naturskydd är områdena även betydelsefulla för rekreationen och naturturismen, eftersom områdena ligger nära Paljakka turistcentrum. Området kan både lokalt och landskapmässigt anses som ett utvecklingsobjekt för naturturism och rekreation. Planen grundar sig på naturvårdslagen och -förordningen, bestämmelser i EU:s habitat- och fågeldirektiv, Forststyrelsens principer för skötseln och användningen av naturskyddsområden, grundutredningar angående områdets natur och användning, Forststyrelsens planeringsanvisningar, information och åsikter från intressegrupper samt lokalbefolkningens åsikter. Man har utnyttjat resultat från deltagandet bl.a. i riktlinjerna för områdets användning. Det främsta syftet med vården och användningen av planeringsområdet är att trygga de talrika naturtyperna och arternas mångfald. Området utvecklas som ett turistmål som en del av Paljakka turistområde på ett sätt som inte riskerar planeringsområdets skyddsvärden. Skyddsvärdena tryggas bl.a. via ändamålsenliga zonbegränsningar, konstruktioner och guidning. Paljakka naturreservat, naturtyper, naturskydd, naturturism, deltagande planering Skötsel- och användningsplanen har skrivits av Jouni Aarnio, Pentti Hamunen, Ulla Heikkilä, Mauno Heikkinen, Kerttu Härkönen, Riitta Nykänen och Risto Ridell. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73 ISSN ISBN (PDF) SIDANTAL 57 s. SPRÅK finska FÖRLAG Forststyrelsen TRYCKERI DISTRIBUTION Forststyrelsen, naturtjänster PRIS

7 Sisällys 1 Johdanto... 7 ALUEEN LUONTO JA TÄHÄNASTINEN KÄYTTÖ Luonto, historia ja nykyinen käyttö Yleiskuvaus Geologia ja geomorfologia Vesistöt Natura-luontotyypit Paljakka ja Latvavaara Pirunkirkko Lajisto Kasvit Eläimet Historia Perustamishistoria Kulttuuriperintö Nykyinen käyttö Maankäyttöanalyysit Yhteenveto tärkeimmistä arvoista suojelun ja käytön kannalta HOITO JA KÄYTTÖ Hoidon ja käytön tavoitteet Vyöhykealuejako Luonto- ja kulttuuriarvot Luonnonsuojelu ja -hoito Nykytila Tavoitteet Toimenpiteet Seuranta Kulttuuriperinnön suojelu ja hoito Nykytila Tavoitteet Toimenpiteet Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu Retkeily Nykytila Tavoitteet Toimenpiteet Seuranta Opastusviestintä Matkailun yritystoiminta Palvelurakenteiden huolto...37

8 7 Tutkimus Nykytila Tavoitteet Toimenpiteet Muu käyttö Marjastus ja sienestys Kalastus Metsästys Poronhoito Puuston käyttö Maastoliikenne ja muu liikkuminen Toimenpidesuunnitelmat Suunnittelualueen ulkopuolinen maankäyttö HALLINTO JA TOTEUTUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Käytön ohjaus, sopimukset, järjestyssääntö ja laajentaminen Turvallisuus ja pelastustoiminta Valvonta Yhteistyö Resurssit ja aikataulu Suunnitelman vaikutusten arviointi Ekologiset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Seuranta Lähteet Liitteet Liite 1 Kuva Kainuun maakuntakaavasta Liite 2 Kuva Kotilan osayleiskaavasta Liite 3 Yhteenveto yleisötilaisuuksien kommenteista Liite 4 Lausuntoyhteenveto Liite 5 Maankäyttöanalyysin selitteet Liite 6 Ympäristöministeriön vahvistuskirje... 56

9 1 Johdanto Paljakan luonnonpuisto ja Latvavaaran alue sijaitsevat pääosin Puolangan ja osin Hyrynsalmen kunnassa. Natura-alueen (FI ) pinta-ala on ha (KihtiGis). Pirunkirkon Natura-alue (FI ) sijaitsee Paljakan luonnonpuiston länsipuolella Puolangan kunnassa. Alueen pintaala on 74 ha. (kuva 1) Paljakan luonnonpuisto on lailla (634/1956) perustettu luonnonsuojelualue, Latvavaara kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Pirunkirkon alueesta on perustettu suojelumetsä Metsähallituksen päätöksellä (kuva 2). Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee näitä valtion omistamia em. alueita. Suunnitelma koskee myös mainittuihin alueisiin myöhemmin liitettäviä alueita. Suunnitelma on tehty vuosille Seutukaavat, maakuntakaavat ja yleiskaavat Kainuun maakuntakaavassa (Liite 1) suunnittelualue kuuluu luontomatkailun kehittämisalueeseen. Paljakan luonnonpuisto ja Latvavaaran alue on merkitty kaavaan SL (luonnonsuojelualue) -merkinnällä, Pirunkirkon alue S-merkinnällä ja arvokkaaksi kallioalueeksi. Pirunkirkon ja Latvavaaran alueella on voimassa Kotilan osayleiskaava 1988 (Liite 2). Pirunkirkon suojelumetsästä vanha aarnialueosa on SL-1 -merkinnällä (luonnonsuojelualue), loput siitä on MU-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja). Latvavaaran alue on yleiskaavassa MU-merkinnällä. Ympäröivät alueet ovat pääosin MU-aluetta. Yleiskaavassa Pirunkirkon ja Latvavaaran alueelle on merkitty ulkoilureittejä. Kuva 1. Sijainti ja päämaankäyttöluokkakartta Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon suunnittelualueesta. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Genimap Oy, Lupa L

10 Kuva 2. Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon suunnittelualueen rajaus, yleispiirteet ja nimistö. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Maanmittauslaitos 1/MYY/07. Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon alueilla ei ole vahvistettua hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Alueet sijaitsevat Paljakan matkailukeskuksen läheisyydessä. Hoito- ja käyttösuunnitelma on tarpeellinen alueisiin kohdistuvien ulkoilu- ja virkistyskäytön kehittämistarpeiden vuoksi, mikä on todettu myös Kainuun Natura verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa (Kainuun ympäristökeskus & Metsähallitus 2006). Metsähallituksen omassa alueiden yleisökäytön luokituksessa alueet kuuluvat Ukkohalla Paljakka Siikavaaran aluekokonaisuuteen. Suunnittelun organisointi ja toteutus Hoito- ja käyttösuunnitelman laati Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Suunnitelman laatimista varten perustettiin projektiryhmä, jonka projektipäällikkönä oli suunnittelija Pentti Hamunen ja muina jäseninä erikoissuunnittelija Ulla Heikkilä, puistonjohtaja Kerttu Härkönen ja eräsuunnittelija Mauno Heikkinen. Ryhmä kokoontui suunnitteluprosessin aikana kaksi kertaa. Kokouksiin osallistui myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kokouksista laadittiin pöytäkirjat, jotka tallennettiin Metsähallituksen asianhallintajärjestelmään. Ohjausryhmänä toimi Pohjanmaan luontopalveluiden johtoryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata hoidon ja käytön suunnitte- 8

11 lua sekä käsitellä ja hyväksyä projektisuunnitelma, alueen hoidolle ja käytölle asetetut tavoitteet sekä valmis suunnitelma ennen sen vahvistamista. Osallistaminen Suunnitelman laatimisessa noudatettiin osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnitteluprosessin aikana järjestettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta: ensimmäinen Paljakassa toukokuussa 2006 ja toinen huhtikuussa Ensimmäisessä tilaisuudessa kartoitettiin paikallisen väestön mielipiteitä alueen hoidon ja käytön järjestämiseksi. Jälkimmäisessä tilaisuudessa, joka järjestettiin ennen suunnitelman virallista lausuntokierrosta, esiteltiin hoito- ja käyttösuunnitelman käsikirjoitusta. Tilaisuuksien muistiot tallennettiin Metsähallituksen asianhallintajärjestelmään. Perusselvitykset ja aikaisemmat suunnitelmat Luontotyyppi-inventointi, linnustoselvitys sekä kulttuuriperintöinventointi (Laurila ym. 2007) on tehty alueelle vuonna Alueella ei ole aikaisempaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksymis- ja vahvistamistiedot Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty Metsähallituksessa vahvistetun hoito- ja käyttösuunnittelun ohjeen (Metsähallitus 2007) mukaisesti. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy Metsähallitus. Paljakan luonnonpuiston osalta suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö (Liite 6). 9

12 ALUEEN LUONTO JA TÄHÄNASTINEN KÄYTTÖ 2 Luonto, historia ja nykyinen käyttö 2.1 Yleiskuvaus Paljakan luonnonpuisto on ainoita alueita Kainuussa, mistä löytyy metsiköitä, joissa ei näy ihmistoiminnan jälkiä. Metsät ovat suurelta osin lehtipuusekoitteisia tuoreen kankaan kuusikoita. Pääosa alueesta on yli 300 m merenpinnan yläpuolella, korkeimpien lakiosien yltäessä yli 380 m:n korkeuteen. Kasvillisuus on varsin vaihtelevaa soiden, soistumien sekä kangasmetsien ja lehdon mosaiikkia. Valtaosa soista on luonnontilaisia, mutta joillakin entisillä niittypalstoilla on nähtävissä vieläkin kulttuurivaikutusta. Alueella on joitakin pienehköjä ojitusalueita. Lajistollisesti Paljakan alue on mielenkiintoinen. Kasvillisuudessa tulevat esille monet eteläiset ja pohjoiset piirteet. Myös itäiset taigalajit antavat sille oman leimansa. Lahopuustossa elävä eliölajisto on edustava. Virtaavan veden rehevöittävä vaikutus näkyy etenkin rinteillä vaateliaana kasvilajistona. Rehevissä metsissä elää liito-oravia, ja alueella esiintyy suurpetoja. Linnusto muodostuu vanhoja metsiä suosivista sekä itäisistä lajeista. Alueella on lukuisia uhanalaisia lajeja. Latvavaara on paljolti Paljakan luonnonpuiston kaltainen. Lahopuuta on paikoin paljon, ja lehtipuilla on hyvä lahojatkumo. Pirunkirkon alueella merkittäviä luonnonpiirteitä ovat mm. vanhat aarnimetsät sekä kallio- ja vyörykiviseinäinen rotkolaakso. Kumpareiden ja louhikoiden väleissä on reheviä lehtoja ja korpia. Jokilaaksossa on tulvametsää ja koskien tuntumassa pienialaisia luonnontulvaniittyjä. 2.2 Geologia ja geomorfologia Suunnittelualue sijaitsee Kainuun vaarajaksolla, joka ulottuu pohjois-eteläsuunnassa Puolangalta Sotkamoon. Korkeimmat laet suunnittelualueella ovat luonnonpuiston eteläosassa sijaitseva Paljakka (382 m mpy), Ristisuon pohjoispuolinen laki (375 m) ja Holstinvaara (370 m). (kuva 3) Kainuun liuskealue kulkee Oulujärven itäpuolitse Puolangan itäosien halki jatkuen pohjoiseen. Liuskemuodostuma jakaantuu rapautumista hyvin kestävään kvartsiittijaksoon, jolle ovat tunnusomaisia verrattain korkeat vaarat ja mäkiryhmät, ja matalampaan kiilleliuskejaksoon, jossa tavataan kiilleliuskeen ohella mm. fylliittejä, mustaliusketta ja dolomiittia. Suunnittelualue sijaitsee pääosin kvartsiittijaksolla. Kallioperää verhoaa moreenikerros, joka on Kainuussa keskimäärin 1 3 m paksu. Puolangan vaarojen laet ovat muinaisten merivaiheiden aikana olleet saaria, minkä takia lakialueilla on vedenkoskemattomia eli supra-akvaattisia maalajeja. Kalliopaljastumia on vähän. Näistä merkittävin on Pirunkirkon rotkolaakso. Pirunkirkon rotko on osa Louhenjoen kapeaa kanjonia. 10

13 Kuva 3. Korkeussuhteet ja pinnanmuodot Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon suunnittelualueella. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Maanmittauslaitos 1/MYY/ Vesistöt Suunnittelualue sijaitsee Oulujoen vesistöalueella (kuva 4). Paljakan luonnonpuistossa on vettä noin 20 ha (SutiGis), joka sisältää 6 lampea ja 49 puroa mm. Leililampi, Ilvespuro, Mustarinnanpuro, Egyptinpuro ja Jatkonpuro. Latvavaarassa ei ole vesistöä lukuun ottamatta muutamaa vesilaskua. Pirunkirkon alueella vettä on noin 1,6 ha Louhenjoessa, joka on luokiteltu luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi pienvedeksi (Rajamäki & Saastamoinen 1994). Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. 11

14 Kuva 4. Valuma-aluejako, purkupisteet, pohjavesialueet, vesistöt, virtaavat vedet, ojat ja suot Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon alueella. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Maanmittauslaitos 1/MYY/07. 12

15 2.4 Natura-luontotyypit Paljakka ja Latvavaara Paljakan luonnonpuisto ja Latvavaaran vanhojen metsien suojeluohjelman kohde kuuluvat samaan Natura-alueeseen. Alueelle on tehty luontotyyppi-inventointi vuonna (kuvat 5 ja 6) Luontotyyppitiedot perustuvat maastoinventointeihin ja Paljakan luonnonpuiston alueella vuonna 1985 tehtyyn kasvillisuuskartoitukseen (Kaikkonen & Liedenpohja-Ruuhijärvi 1985). Taulukossa 1 on lueteltu Natura-alueen luontotyypit ja niiden pinta-alat eri edustavuusluokissa. Taulukon tiedot perustuvat vuonna 2006 tehtyyn luontotyyppi-inventointiin. Kuva 5. Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon suunnittelualueen Natura-luontotyypit. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Maanmittauslaitos 1/MYY/07. 13

16 Kuva 6. Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon suunnittelualueen Natura-luontotyyppien edustavuus. Metsähallitus 2007, Suomen ympäristökeskus 2007, Maanmittauslaitos 1/MYY/07. 14

17 Taulukko 1. Natura luontotyypit Paljakan ja Latvavaaran Natura-alueella. Edustavuusluokat: 10 = erinomainen, 20 = hyvä, 30 = merkittävä, 40 = ei merkittävä. * = priorisoitu luontotyyppi. LT = luontotyyppi. Yht. = yhteensä ha. Osuus = osuus kokonaispinta-alasta %. Pinta-ala ha Pinta-ala ha Koodi Luontotyyppi Edustavuus Osuus LT 2. LT Yht Humuspit. järvet + lammet Pikkujoet ja purot Keidassuot* Vaihettumis- ja rantasuot Lähteet ja lähdesuot 2 < 1 < 1 3 < Huurresammallähteet <1 <1 < Letot Aapasuot* Luonnonmetsät* Lehdot D0 Puustoiset suot* Ei mitään luontotyyppiä Osa luontotyypeistä voi esiintyä päällekkäisinä. Paljakan ja Latvavaaran Natura-alueella päällekkäisiä luontotyyppejä ovat aapasuot, keidassuot, puustoiset suot, letot ja lähteet. Ensimmäisenä luontotyyppinä ilmoitetaan suoyhdistymä: joko aapasuo tai keidassuo. Toisena luontotyyppinä voi esiintyä puustoinen suo, letto tai lähde. Humuspitoiset järvet ja lammet, pikkujoet ja purot Alueen humuspitoiset järvet ja lammet vastaavat hyvin luontotyyppinsä määritelmää ja ovat luonnontilaisia. Pikkujoet ja purot ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta joitakin ojitusalueiden puroja. Egyptinpuro on osittain ojana, ja paikoitellen alkuperäinen uoma on jäänyt kuivaksi. Mustarinnanpuroon, joka lähtee Ristisuon ojitusalueelta, laskee ojia. Paljakan luonnonpuistossa on kaksi Mustarinnanpuroa, joista pohjoisempi ja pitempi on hyvin luonnontilainen. Ristisuonlammilta lähtevää puroa on kaivettu ojan jatkeeksi. Luonnonmetsät Mustarinnan alueella on laajahkolla alueella hyvin edustavaa kuusivaltaista luonnonmetsää, ikikuusikkoa. Metsä on arvioitu monin paikoin yli 200-vuotiaaksi. Useilla kuvioilla on mitattu lahopuuta yli 50 m 3 /ha, joillakin kuviolla jopa yli 100 m 3 /ha (kuva 9, s. 31). Muuallakin on pienempiä runsaslahopuustoisia ja hyvin luonnontilaisia metsiä. Kuitenkin luonnontilaisuus alueella vaihtelee: Luonnonpuiston länsiosassa on laaja alue, missä metsä on harvennettua ja tasarakenteista, mutta kuitenkin jo vanhaa, eikä lahopuuta ole juuri ollenkaan. Paljakan ja Latvavaaran Naturaalueella on 600 ha, joka ei ole mitään luontotyyppiä. Tämä on lähes kokonaan metsää, joka ei täytä luonnonmetsän kriteereitä. Lehdot Paljakalle ovat tyypillisiä purojen varsilla olevat lehdot. Yleisimmät lehtotyypit ovat hiirenporrasisoalvejuurityyppi ja lehtokorpi. Suurin osa lehdoista on luonnontilassa ja muutenkin edustavuudeltaan hyviä. Egyptinkorvessa on laajahko ojitettu alue, joka on osin lehtokorpea. Löytöjärven itärannalla lähellä Ristisuonlampea olevalla ojitusalueella ja Löytöjärven itärannalla on ojitettua lehtoa. Kaikkiaan lehtoa on ojitettu 16 ha:n alalla. 15

18 Aapasuot Suurimmat aapasuot ovat Ristisuo ja Kilpisuo. Alueen aapasuot ovat luontaisten syiden takia edustavuudeltaan ainoastaan hyviä tai merkittäviä. Lisäksi joillakin aapasoilla ojitukset heikentävät edustavuutta. Keidassuot Paljakan alueen keidassuot eivät ole erityisen edustavia. Edustavuutta ovat laskeneet sekä luontaiset syyt että ihmistoiminnan vaikutus. Kankisuo on alueen suurin keidassuo. Sen edustavuutta on laskenut suon pohjoisosan ojitus. Mustarinnanpuron pohjoispuolella olevan pienen keidassuon edustavuutta laskevat ojitukset. Puustoiset suot Natura-luontotyyppiin puustoiset suot kuuluvat rämeet ja korvet lukuun ottamatta lehtokorpia, jotka kuuluvat luontotyyppiin lehdot. Suoyhdistymiin kuuluville puustoisille soille ilmoitetaan kaksi päällekkäistä luontotyyppiä. Aapasuon reunoilla oleville puustoisille soille ilmoitetaan ensimmäisenä luontotyyppinä aapasuo ja toisena puustoinen suo. Keidassuolla olevalle puustoiselle suolle ilmoitetaan ensimmäisenä luontotyyppinä keidassuo ja toisena puustoinen suo. Valtaosa osa alueen puustoisista soista on kasvillisuustyyppiä ruoho- ja heinäkorpi. Tämän lisäksi alueella on erityyppisiä rämeitä ja muita korpityyppejä. Puustoisilla soilla on ennallistamistarvetta 40 ha:n alalla. Lähteet ja lähdesuot sekä huurresammallähteet Lähteet voivat esiintyä päällekkäisenä luontotyyppinä sekä aapasuon että keidassuon kanssa, jolloin suoyhdistymä ilmoitetaan ensimmäisenä luontotyyppinä ja lähde toisena luontotyyppinä. Alueelta on luontotyyppi-inventoinnissa löydetty 81 lähdettä, joista yksi on huurresammallähde. Huurresammallähde on edustavuudeltaan erinomainen. Muista lähteistä suurin osa on edustavuudeltaan joko hyviä tai erinomaisia. Ojitusalueilla myös lähteiden edustavuus on laskenut. Mustanrinnanpuron pohjoispuolella on kaksi lähteikköä, joista kummastakin lähtee ojat. Egyptinkorven ojitusalueella olevista lähteistä vesi laskee ojiin. Näillä lähteillä on ennallistamistarvetta. Vaihettumis- ja rantasuot Nämä suot voivat olla kasvillisuustyypeiltään erityyppisiä nevoja. Ne ovat pieniä soita, jotka eivät kuulu mihinkään suoyhdistymätyyppiin. Suunnittelualueen vaihettumis- ja rantasoilla on ennallistamistarvetta noin 3 ha:n alalla. Letot Letot voivat esiintyä päällekkäisenä luontotyyppinä sekä aapasuon että keidassuon kanssa, jolloin suoyhdistymä ilmoitetaan ensimmäisenä luontotyyppinä ja letto toisena luontotyyppinä. Yleisin lettotyyppi alueella on lettokorpi, mutta myös muita lettotyyppejä esiintyy. Egyptinkorven ojitusalueella on kaksi pientä lettoa. Kaikkiaan ojitettua lettoa on alueella noin 1 ha:n alalla. 16

19 2.4.2 Pirunkirkko Pirunkirkon Natura-alueen luontotyypit on lueteltu taulukossa 2. Taulukossa ovat kunkin luontotyypin pinta-alat eri edustavuusluokissa. Taulukossa olevat luontotyyppitiedot perustuvat maastoinventointiin, joka on tehty vuonna (kuvat 5 ja 6) Taulukko 2. Natura luontotyypit Pirunkirkon Natura-alueella. Edustavuusluokat: 10 = erinomainen, 20 = hyvä, 30 = merkittävä, 40 = ei merkittävä. * = priorisoitu luontotyyppi. Osuus = osuus kokonaispinta-alasta %. Koodi Luontotyyppi Pinta-ala ha Yht. Edustavuus ha Osuus 3260 Pikkujoet ja purot Tulvaniityt Vaihettumis- ja rantasuot <1 < Lähteet ja lähdesuot <1 < Silikaattikalliot Luonnonmetsät* Lehdot 4 < D0 Puustoiset suot* E0 Tulvametsät* Ei mitään luontotyyppiä Pikkujoet ja purot Tähän Natura-luontotyyppiin kuuluvat Pirunkirkon Natura-alueella Louhenjoki sekä Louhenjokeen länsipuolelta laskeva puro. Louhenjoki on edustavuudeltaan erinomainen. Louhenjokeen lännestä laskevan puron edustavuus on ainoastaan merkittävä. Puron uoma oli kuiva kesällä Tulvaniityt ja tulvametsät Pirunkirkon rotkolaaksosta alavirtaan jokilaaksossa on koivuvaltaisia edustavia tulvametsiä. Tulvaniityt koivikoituvat ja pensoittuvat, ja ne ovat edustavuudeltaan ainoastaan merkittäviä. Luonnonmetsät Edustavimmat luonnonmetsät Pirunkirkon Natura-alueella ovat Louhenjoen ympäristössä. Ne ovat luokkaa hyvä. Näillä kuvioilla on lahopuuta noin 40 m 3 /ha (kuva 9, s. 31). Lehdot Alueella on useita pienehköjä lehtolaikkuja. Kasvillisuustyypeiltään lehdot ovat metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppiä (GOMaT), metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppiä (GOFiT) tai lehtokorpea (LhK). Lehdot ovat yleensä edustavuudeltaan luokkaa hyvä. Vaihettumis- ja rantasuot sekä puustoiset suot Puustoisista soista valtaosa on pienialaisia heinä- ja ruohokorpia. Suurin osa alueen soista on edustavuudeltaan hyvää tai erinomaista. Alueen länsiosassa on osittain ojitettu Lososuo; vaikka ojat eivät ulotu Natura-alueelle, ne ovat kuivattaneet suota myös Natura-alueen puolella. 17

20 Lähteet ja lähdesuot Alueella on yksi mesotrofinen lähdesuo, joka on edustavuudeltaan ainoastaan merkittävä. 2.5 Lajisto Kasvit Taulukossa 3 on lueteltu Paljakan (Paljakka ja Latvavaara) sekä Pirunkirkon Natura-alueilla esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvilajit sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteiden II ja IV kasvilajit. Taulukkoon on koottu sekä valtakunnallisesti että alueellisesti uhanalaiset lajit. Tiedot lajeista on koottu ympäristöhallinnon Hertta eliölajit -tietojärjestelmästä (tilanne ). Lisäksi on tarkistettu lajitiedot Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä SutiGis:stä, Naturatietokannasta ja kirjallisuudesta. Taulukko 3. Paljakan ja Latvavaaran sekä Pirunkirkon Natura alueiden uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainitut kasvit. Uhanalaisuusluokat (2001): VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen, RT = alueellisesti uhanalainen (voi olla valtakunnallisesti elinvoimainen tai silmälläpidettävä). Suunnittelualue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 3b (keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala Kainuu). D = luontodirektiivin liitteet. Tieteellinen nimi Laji Paljakka & Latvavaara Pirunkirkko Uhanalaisuus Putkilokasvit Catabrosa aquatica vesihilpi x NT Cinna latifolia hajuheinä x NT, RT II, IV Dactylorhiza traunsteineri kaitakämmekkä x VU Eriophorum brachyantherum himmeävilla x NT, RT Poa remota korpinurmikka x LC, RT Sammalet Conocephalum conicum ruutusammal x VU Hamatocaulis vernicosus kiiltosirppisammal x VU II Jungermannia obovata koskikorvasammal x VU Plagiothecium platyphyllum purolaakasammal x VU Pseudoleskeelle papillos pohjanvaskisammal x NT, RT Jäkälät Arthonia incarnata raidanpiilojäkälä x NT Bryoria nadvornikiana aarniluppo x NT Calicium adspersum kelonuppijäkälä x VU Cybebe crasilenta varjojäkälä x VU Lobaria scrobiculata kalliokeuhkojäkälä x NT Ramalina thrausta lupporustojäkälä x x NT Sclerophora coniophaea härmähuhmarjäkälä x NT Kääväkkäät Amylocystis lapponica pursukääpä x x VU Antrodiella citrinella sitruunakääpä x VU Cineromyces lenis sirppikääpä x VU Cystostereum murraii känsäorvakka x NT Gloiodon strigosus harjasorakas x VU Oligoporus guttulata tippakääpä x NT Radulodon erikssonii haaparaspi x VU Skeletocutis brevispora lumokääpä x VU Skeletocutis odora korpiludekääpä x NT Skeletocutis stellae välkkyludekääpä x VU D 18

21 Paljakan luonnonpuistossa on tehty kasvillisuuskartoitus vuonna 1985 (Kaikkonen, Liedenpohja- Ruuhijärvi 1985). Kartoituksen yhteydessä kerättiin tietoa myös putkilokasvi- ja sammallajistosta. Tämän jälkeen ei ole tehty kattavia lajistokartoituksia. Taulukossa 3 mainittujen putkilokasvien osalta ensimmäiset tiedot ovat yleensä peräisin tästä kasvillisuuskartoituksesta. Putkilokasvien osalta direktiivilajien kasvupaikkojen nykyinen tilanne on tarkistettu maastossa. Kasvillisuuskartoituksessa vuonna 1985 on kerätty tietoa myös sammallajistosta; kuitenkin taulukossa 3 mainitut lajit ovat pääosin myöhäisempiä, eri havainnoijien tietoja. Paljakan luonnonpuisto on ollut yksi tutkimusalueista Kainuun vaarojen lakialueiden jäkäläkartoituksessa (Jääskeläinen 1997). Paljakan jäkälähavainnoista suurin osa on tehty tämän selvityksen aikana. Kääpähavainnot ovat kaikki 2000-luvulla tehdyistä inventoinneista. Alueella ei ole tehty kattavaa kääpäkartoitusta. Taulukkoon 3 ei ole merkitty hyvin epävarmoja, erittäin vanhoja tietoja. Lettorikosta on vuosisadan alusta kasvupaikkatieto: Puolanka, Paljakka. Taulukossa on vesihilpi, vaikka on epäilty, että tieto on väärä Eläimet Paljakasta on runsaasti liito-oravahavaintoja. Kesän 2006 maastotöiden aikana löydettiin liitooravan papanoita eri puolilta Paljakan ja Latvavaaran Natura-aluetta yhteensä yli 30 paikasta. Paljakassa on runsaasti liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä: vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa on sekapuuna haapaa ja koivua. Paljakasta on löydetty erityisesti suojeltava vanhojen metsien hyönteislaji korpikolva. Se on erittäin harvinaiseksi käynyt kuoriainen, joka elää äskettäin kaatuneiden kuusten kuoren alla. Tyypillinen elinympäristö on luonnontilainen kuusivaltainen korpi. Paljakan havainto korpikolvan toukista on vuodelta Taulukossa 4 on lueteltu kaikki Paljakan ja Latvavaaran sekä Pirunkirkon Natura-alueilla esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläinlajit lukuun ottamatta lintuja, jotka ovat taulukossa 5. Taulukossa on lueteltu myös luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteiden II ja IV lajit. Taulukko 4. Paljakan ja Latvavaaran sekä Pirunkirkon Natura alueiden uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainitut lajit. IUCN-uhanalaisuusluokat (2001): EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä. * = erityisesti suojeltava laji. D = luontodirektiivin liitteet. Tieteellinen nimi Laji Paljakka & Latvavaara Pirunkirkko Uhanalaisuus Nisäkkäät Pteromys volans liito-orava x x VU II, IV Lynx lynx ilves x NT II, IV Ursus arctus karhu x NT II, IV Lutra lutra saukko x NT II, IV Canis lupus susi x EN II, IV Hyönteiset Pytho kolwensis* korpikolva x EN II, IV D Paljakan ja Latvavaaran sekä Pirunkirkon alueella on tehty linnuston linjalaskentoja vuosina 1984, 1985, 1992, 1996 ja Taulukkoon 5 on koottu kaikkien laskentavuosien aineistosta uhanalaiset ja lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lintulajit. 19

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 116 Käännös: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva: Värriö Kynsivaaralta

Lisätiedot

Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 123 Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma Kansikuva: Kilpiaavan maisemaa. Kuvat: Merja Lipponen, ellei toisin

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Eeva Pulkkinen Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 90 Eeva Pulkkinen Metsähallitus, Luontokeskus Petola Lentiirantie

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 1 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu

Lisätiedot

Tikankontin tila Suomessa

Tikankontin tila Suomessa Tiina Laitinen Tikankontin tila Suomessa Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 154 Tiina Laitinen Tikankontin tila Suomessa Tiina Laitinen Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut Torangintaival

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet II HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet 3.1 Säädösten, sopimusten ja ohjelmien asettamat tavoitteet Hämeenkankaan käyttöä ohjaa Metsähallituksen ja puolustusvoimien välinen puitesopimus sekä Natura

Lisätiedot

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Antti-Matti Ellä Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 164 Antti-Matti Ellä antti-matti.ella@helsinki.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heikki Korkalainen Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 176 Heikki Korkalainen puh. 040 824 3185 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heli Rekiranta Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 182 Heli Rekiranta heli.rekiranta@gmail.com Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot