JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI"

Transkriptio

1 1 (10) JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Järvenpään yleiskaavassa (2004) on rautatien itäpuoliselle Poikkitien alueelle osoitettu merkittäviä yritys- ja palvelualuevarauksia merkinnöillä C, PY, P, KM ja TPmax: C PY P KM TPmax Keskustatoimintojen alue Julkisten palvelujen ja hallinnon alue Palvelujen ja hallinnon alue Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Vähittäiskaupan suuryksikön lisäksi alueelle saa sijoittaa päätoimintaa tukevia toimintoja ja muita yritystiloja. Asemakaavassa ei tule sallia päivittäistavaroiden myyntitiloja lukuun ottamatta vähäisiä muuhun toimintaan liittyviä yksiköitä Tehokas yritysalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimintoja, joista ei aiheudu ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu Maakuntakaavassa (2004) moottoritien eteläisen liittymän alueelle on osoitettu varaus merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoitukselle, minkä voi tulkita tarkoittavan mm. Järvenpään Poikkitien aluetta tai sen itäosaa sekä Vanhaan Lahdentiehen liittyviä Tuusulan puolisia alueita. Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (hyväksytty 2013, ei lainvoimaa) Poikkitien ja moottoritieliittymän ympäristön merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai suuryksiköiden enimmäismitoitukseksi on annettu kem2. Suuryksikön kaavamerkintään liittyvässä suunnittelumääräyksessä sanotaan mm., että alueelle voidaan osoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Poikkitien pohjoispuoliset alueet on jo asemakaavoitettu ja osittain rakennettu (K- rauta). Suuryksikkömerkinnän tarkoittamalle laajahkolle alueelle on rakennettu tähän mennessä tilaa vievän kaupan liiketilaa n kem2. Kaavoittamatonta Poikkitien eteläpuolta kohtaan on osoitettu paljon kiinnostusta kaupallisten toimijoiden joukossa. C- ja PY- merkinnät liittyvät Kyrölän rautatieasemaan ja niiden puitteisiin on tarkoitus toteuttaa kehittyviä eteläisiä kaupunginosia palveleva aluekeskus. Kaupallisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi Järvenpää ja Tuusula teettivät yhteisen Poikkitien alueen kaupallisten vaikutusten arviointiraportin (2011). Alueen kehittämistä on arvioitu myös koko kaupunkia koskevassa uudessa kaupan palveluverkkoselvityksessä (2013). Kaupan selvitysraporttien pohjalta ei aiemmin ole määritelty Poikkitien alueen jatkosuunnittelua varten tavoiteltavaa kaupan mitoitusta ja palveluprofiilia, koska asia liittyy vireillä olevaan keskustan osayleiskaavaan sekä Terholan alueen kehittämisprojektin aloitukseen. V selvityksessä Poikkitielle laskettiin tilaa vievän ja erikoiskaupan potentiaaliksi kem2 ( kem2). V selvityksessä kaupungin oman lähivaikutusalueen ja toissijaisen vaikutusalueen väestön ostovoimasta laskettu tilaa vievän kaupan lisätarve koko kaupungissa on kem2 vuoteen 2035 mennessä. Nykytilasta vuoteen 2020 mennessä lisätilatarvetta on selvityksen mukaan enintään n kem2, mutta kaavatavoite voi olla ainakin tällainen, mikäli Poikkitien alueelle tavoitellaan seudullisesti merkittävää kauppaa, jonka asiakasalue on merkit- Järvenpään kaupunki Seutulantie 12, PL 41, Järvenpää Vaihde (09)

2 tävästi Järvenpäätä laajempi. Vastaavasti keskustahakuisen ja muun ei- tilaa vievän erikoiskaupan lisätarve koko kaupungissa on n kem2 vuoteen 2035 mennessä. Nykytilasta vuoteen 2020 mennessä lisätilatarvetta on selvityksen mukaan laskennallisesti kem2, mutta näin suuri luku edellyttäisi ostovoiman siirtymän loppumista pääkaupunkiseudulle ym. merkittäville ostosalueille, mikä ei ole realistista. Selvityksessä suositellaan, ettei Poikkitien alueelle sijoiteta keskustahakuista erikoiskauppaa ennen ydinkeskustan kauppatarjonnan merkittävää parantumista (kauppakeskushanke). Tämän jälkeenkin on suotavaa sijoittaa Poikkitielle vain sellaista (keskustahakuista) erikoiskauppaa, joka luonteensa tai ominaisuuksiensa puolesta ei sovi ydinkeskustaan. Päivittäistavarakaupan osalta selvitys suosittelee Poikkitien alueelle Kyrölän aseman tuntumaan 2500 kem2:n suuruista supermarkettia. Kaupan selvityksen (2013) tilaa vievän ja erikoiskaupan sijoitus- ja ajoitussuositus on taulukkona seuraava: Yleiskaavassa ja siihen liittyvässä liikennesuunnitelman tarkistuksessa (2004) on osoitettu Poikkitien alueen periaatteelliset liikennejärjestelyt. Kaupunki on lisäksi laatinut tieviranomaisten kanssa jatkokaavoituksen pohjaksi yksityiskohtaisemman Poikkitien ja sen liittymien tilanvaraussuunnitelman (2004) sekä Poikkitien parantamisen tiesuunnitelman (2012). Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman ja se toteutetaan vaiheittain (alkanut 2013). Kaupunki on teettänyt liikenne- ja väyläsuunnittelun pohjaksi koko kaupungin liikenne-ennusteen (2012). Järvenpään kaavoituskatsauksessa on useiden vuosien ajan ilmoitettu mahdollisesti vireille tulevaksi laaja Ristinummen asemakaava. V kaavoituskatsauksessa todetaan, että "kaupunginvaltuusto on päättänyt asemakaavan laatimisesta laajalle alueelle Ristinummen kaupunginosassa vuonna Alueella oli useita vuosia voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Yleiskaavaselvitykset ovat tehneet asian uudelleen ajankohtaiseksi, mutta kaavoitus edennee osayleiskaavan tai muun yleissuunnitelman ja pienempien alueiden asemakaavojen kautta". V kaavoituskatsauksessa onkin osoitettu työn alle tulevaksi suppeampi Poikkitien yritysalueen asemakaava. Sen selityksenä todetaan, että "yleiskaavassa on osoitettu uusi yritysalue Poikkitien eteläpuolelle eteläisen moottoritieliittymän tuntumaan. Kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä maa-alueen lunastusluvan, josta on valitettu. Yritysalueen asemakaavan laatiminen tulee ajankohtaiseksi, kun kaupunki saa hankituksi maa-alueen omistukseensa. Kyrölän asema tullaan siirtämään Poikkitien eteläpuolelle, jolloin se palvelee tehokkaammin uusia asuin- ja työpaikka-alueita". Lunastuspäätös on sittemmin ratkaistu kaupungin eduksi ja lunastustoimitus pidetty. Yritysalueen maa-alue on Pohjolanhovin tilakeskusta lukuun ottamatta siirtynyt kesällä 2013 kaupungin haltuun, joten yleissuunnittelu ja asemakaavoitus voi lopulta alkaa. Lunastuslupahakemuksesta päätettiin aikanaan kaupunginvaltuustossa Tuon päätöksen pohjalta kaupunki laati Poikkitien yritysaluetta koskevan yleispiirteisen maankäyttösuunnitelman Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:llä v (raportti ).

3 Maankäyttösuunnitelma sisältää kaksi vaihtoehtoista kortteli- ja katuverkkomallia (havainnekuvat alla):

4 Vaihtoehto A:n kokonaismitoitus on kem2, josta liiketiloja kem2. Vaihtoehto B:n kokonaismitoitus on kem2, josta liiketiloja kem2 ja asumista kem2. Vaihtoehto A:ssa ei ole asuntoja. HANKKEEN YLEISTAVOITTEET Kehittämishankkeen ensimmäinen tavoite on arvioida maakuntakaavoituksen ja kaupallisten selvitysten pohjalta v laadittujen maankäyttösuunnitelmavaihtoehtojen fyysistä ja toiminnallista sisältöä ja tarkentaa Poikkitien yritysalueen kaavoitustavoitteet ja mitoituslähtökohdat siten, että voidaan muodostaa päätöksenteon, kaavoitustyön sekä alueen yritysmarkkinoinnin pohjaksi yksi kaavarunkosuunnitelma. Pyrkimyksenä on yhdistää maankäyttösuunnitelman vaihtoehtojen A ja B parhaat puolet. Vaihtoehdon A vahvuus on kaupan ja muun yritystoiminnan alueiden muotoilussa ja kaupunkikuvallisesti laadukkaissa toteutusmahdollisuuksissa. Vaihtoehto B puolestaan esittää kaupunkirakenteen näkökulmasta kannatettavasti merkittävän määrän asumista Kyrölän aseman viereen. Nämä ominaisuudet pyritään yhdistämään kaavarunkotyössä. Kaavarunko ei ole yleis- tai asemakaavaan rinnastettava virallinen kaavamuoto, eikä kaavarunkosuunnitelman hyväksyminen anna suunnitelmalle lainvoimaa. Kaavarungolla on silti tärkeä tehtävä soveltaa koko kaupungin yleiskaava 2020:n ja muiden suunnitelmien lähtökohdat asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan pitkän tähtäimen suunnittelua ja toteutusta palvelevaan muotoon. Katulinjat ja kunnallistekniikka on suunniteltava koko aluetta ajatellen. Tämän tehtävän tärkeyden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaavarunkosuunnitelma käsitellään ja hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa. Nyt käynnistettävän Poikkitien yritys- ja kehittämisen ja sen yhteydessä laadittavan kaavarungon toisena tavoitteena on luoda valmiuksia vaiheittain etenevälle asemakaavoitukselle ja alueen yritystoimijoiden hankkimiselle. Taloussuunnitteluun liittyvän uusimman investointiohjelman mukaisesti Poikkitien ja Pohjoisväylän kiertoliittymä ja siihen kytkeytyvä uuden yritys- ja ensimmäinen sisääntulokatu voitaisiin rakentaa v Tämä edellyttää yritys- ja itäosien asemakaavan vahvistumista v alkupuolella. Katuyhteys ja alueelle vähitellen toteutettava vesihuoltoverkosto mahdollistavat ensimmäisten yritysrakennusten rakentamisen aloitusta alueelle jo v lopussa. Kaavarunkotyön kolmantena tavoitteena on täsmentää koko yritys- ja mahdollisimman yleispätevät korttelialuerajaukset sekä katu- ja liikennealueet, jotka mahdollistavat eri toimialoja edustavien erilaisten yritysten sijoittamisen alueelle markkinoinnin edetessä ja todellisen tonttikysynnän vähitellen selvitessä. Korttelialueiden käyttötarkoituksia ei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa tiukasti, koska esim. useiden kaupan suuryksiköiden sijasta alueelle saattaa olla tulossa enemmän muuta kiinnostavaa yritystoimintaa kuin mitä tähän asti on arvioitu. Kaavarungossa tulee kuitenkin osoittaa kaavalliset ja rakentamisen ohjaukseen liittyvät keinot toiminnallisesti monipuolisen sekä kaupunkikuvan ja lähiympäristön osalta laadukkaan yritysja palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi. Aiempaan maankäyttösuunnitteluun nähden vahvistuneena haasteena on selvitettävä yritysalueen hulevesien hallinnan (kerääminen, viivytys, käsittely) vaatimien ratkaisujen ja aluevarausten yhteensovitus muuhun kaavarakenteeseen. Kaavarunkotyön tueksi on käynnistetty kohdealueen maaperä- ja rakennettavuusselvitys ja myös tarpeellista liikennesuunnittelukonsultointia erityisesti liittymien ja väylien mitoituksen ja toiminnallisuuden varmistamiseksi on hankittu. Kaavarungon alue on hiukan suppeampi kuin v maankäyttösuunnitelman kohdealue, koska Pohjoisväylän itäpuoli tutkitaan ja ratkaistaan erillisenä asemakaava- ja yritysyhteistyöhankkeena, joka on jo käynnistynyt.

5 Kaavarunkotyöllä haetaan tarpeellisia lähtökohtia ja välineitä alueen imagonluonnin, yritysmarkkinoinnin ja elinkeinoyhteistyön pohjaksi sekä aluetta todennäköisesti koskevien toteutussuunnittelun kumppanuusmenettelyjen tukemiseen. Kyrölän (tulevan Ainolan) aseman merkitys pääradan parantamisen jälkeen ja Tuusulanjärven ympäristön matkailun kehitys on otettava huomioon suunnittelussa. Poikkitien yritys- ja yritysmarkkinointi on tarkoitus aloittaa v alussa. Kaavarunkoa ja sen havaintoaineistoa tarvitaan lisäksi vaiheittaisten kaavoitusta ja muuta kehittämistä koskevien luottamusmieskäsittelyjen avuksi. KAAVARUNGON MITOITUSPERUSTEET Maankäyttösuunnitelman (2010) ja kaupan selvitysten mitoituslähtökohtia Poikkitien yritys- ja kaavarunkotyön kannalta on jäsennelty seuraavassa taulukossa: Taulukon pohjalta kaavarunkotyön aloituksen mitoitusperusteet voidaan määritellä seuraaviksi: Asuminen (kerrostaloja) min kem2 Päivittäistavarakauppa n kem2 Keskustaerikoiskauppa (ei ydinkeskustaan sopiva) max kem2 Tilaa vievä erikoiskauppa max kem2 Julkiset palvelut (koulu, päiväkoti ym.) min kem2 Muut palvelut (kaupalliset ja yksityiset) n kem2 Yritysrakennukset (ei kauppa) min kem2 Kaikki yhteensä max kem2 Em. lukuja ei ole tarkoituksenmukaista nähdä suunnittelu- ja aluemarkkinointityön näkökulmasta sitovina tavoitteina, vaan eräänlaisena työhypoteesina siitä, mitä alueelle mahdollisesti voidaan saada ja sijoittaa. Kaavarungossa on tarkoituksenmukaista tutkia maankäytön ja liikenteen kannalta "raskain" mitoitus, jotta mm. liikenneverkon ja infraverkostojen ratkaisut saadaan riittäviksi. Kaavarungolla ei ole syytä rajata korttelialueiden mitoituksia tai käyttötarkoituksia liian tiukasti, jotta markkinalähtöiselle jatkosuunnittelulle jää tarpeellista väljyyttä. Mitoitukset voivat elää ja täsmentyä siihen saakka, kunnes kunkin osa-alueen asemakaava on hyväksytty.

6 HANKKEEN ORGANISAATIO Kaupunkikehitys on hankkeen omistaja. Kaavarunkotyön osalta hankkeen vetäjänä toimii kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila ja asemakaavoitusvaiheiden osalta kaavoituspäällikkö Sampo Perttula. Kaavarunkosuunnitelman luonnos ja siihen liittyvä liikennesuunnittelu on tilattu konsulteilta siten, että työt valmistuvat Asemakaavoitus ja yritysmarkkinointi toteutetaan pääosin kaupungin omana työnä. Kaavasuunnittelusta vastaa Sampo Perttula ja asemakaavayksikön muu henkilöstö. Kunnallistekniikan suunnittelusta vastaa suunnittelupäällikkö Kaarina Laine ja kunnallistekniikan suunnitteluyksikön muu henkilöstö. Yritysmarkkinoinnin ja - yhteistyön osalta vastuuhenkilö on yrityspalvelujohtaja Olli Keto-Tokoi. Liikenneinsinööri Sari Piela osallistuu suunnittelun ohjaukseen asiantuntijana. Em. henkilöiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken järjestetään riittävän usein projektikokouksia, joissa hankkeen asioista sovitaan. Hankkeen aineistot kerätään ja tallennetaan siten, että kaikki projektiosalliset voivat niitä hyödyntää työssään. Hanketta ohjaa Emal- työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Minnan Karhunen. Hanketta johtaa kaupunkikehityslautakunta. HANKKEEN ALUEELLINEN LAAJUUS Kehittämisen kohdealue on Järvenpään kaupungin Ristinummen kaupunginosaan kuuluvaa kaavoittamatonta aluetta rajautuen lännessä päärataan, pohjoisessa pääosin Poikkitiehen (maantie 145), idässä kaupungin rajaan ja etelässä yleiskaavan osoittamiin tuleviin asunto- ja virkistysalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 35 ha. Kaavarungon suunnittelualueen rajaus yleiskaavakartalla on alla. Yhtenäinen sininen viiva kuvaa kaavarunkokartan varsinaista rajausta ja katkoviiva kuvaa kaavarungon tarkastelualuetta, jonka tulevia maankäyttöratkaisuja tarkastellaan kaavarunkotyössä. Alueen maankäyttöperiaatteita esitetään kaavarungon aineistossa soveltuvalla tavalla.

7 KAAVOITUKSEN TEHTÄVIEN SISÄLTÖ KAAVARUNKOTYÖSSÄ Koko suunnittelualueesta tehdään yritys- ja aiempien maankäyttösuunnitelmavaihtoehtojen A ja B (2010) pohjalta yksi kaavarunkosuunnitelma asemakaavan valmistelun edellyttämällä tarkkuustasolla. Kaavarunkosuunnitelmaan kuuluu kaavakarttaesitys, pystyhavaintokuva sekä 3D- massamalli perspektiivihavaintokuvien tuottamista varten. Tehtävään kuuluu myös 4-5 perspektiivikuvan piirtäminen päätöksenteon ja markkinoinnin tueksi. Aineistossa havainnollistetaan erityisesti kohdealueen keskusta- ja kaupallisten kortteleiden toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia ratkaisuja. Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu kaavamuoto, mutta sen laatimisessa sovelletaan avoimia vuorovaikutusmenettelyjä mahdollisuuksien mukaan. Kaavarungon hyväksyy asemakaavoituksen pohjaksi kaupunkikehityslautakunta. KAAVOITUKSEN TEHTÄVIEN SISÄLTÖ ASEMAKAAVATYÖSSÄ Poikkitien yritys- ja asemakaavoja laaditaan kunnallistekniikan investointimahdollisuuksien ja yrityskumppanien tarpeiden mukaan vaiheittain alkaen alueen itäpäästä, jonne voidaan etsiä aluekokonaisuuteen sopivaa tilaa vievän kaupan yksikköä sekä muuta yritystoimintaa. Todennäköinen I asemakaavan rajaus on esitetty alla keltaisella viivalla maankäyttösuunnitelman vaihtoehto A:n päällä. Alueen rajaus tarkentuu kaavarunkotyön yhteydessä: Asemakaavasuunnitelmiin kuuluvat viralliset kaavakartat, kaavaselostukset, rakentamistapaohjeet sekä tonttikorkokartat. Asemakaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain määräämällä vuorovaikutteisella tavalla. Asemakaavaprosessin päävaiheet ovat: 1. osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 2. asemakaavaluonnoksen laatiminen ja siihen liittyvä vuorovaikutusmenettely 3. asemakaavaehdotuksen laatiminen ja siihen liittyvä vuorovaikutus ja julkinen nähtäville asettaminen (30 vrk) 4. asemakaavan hyväksyminen Asemakaavat asettaa julkisesti nähtäväksi kaupunkikehityslautakunta ja ne hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Asemakaavaprosessi kestää keskimäärin n. vuoden.

8 Kaavarunkosuunnitelmaan sekä sitä seuraaviin asemakaavoihin liittyy liikenne- ja katuverkon sekä hulevesien käsittelyalueiden fyysisten ratkaisujen suunnittelu kulloinkin tarvittavalla tarkkuustasolla. Pääliikenneverkkoon (Poikkitie ja päärata) liittyvät aiemmat suunnitelmat antavat hyvän lähtökohdan suunnittelulle. Alempaan katuverkkoon sekä kortteli- ja viheralueisiin kohdistuvat liikenteelliset ja kunnallistekniset ratkaisut vaativat erityisosaamista, jonka kaupunki hankkii tarvittaessa erikseen. Katujen ja puistojen yleissuunnitelmat pyritään saamaan vuorovaikutusmenettelyn kohteeksi samaan aikaan kaavarunkosuunnitelman kanssa. Katusuunnitelmat ja yleisten alueiden suunnitelmat asetetaan nähtäväksi samalla kuin asemakaavaehdotukset. YRITYSMARKKINOINNIN JA YRITYSYHTEISTYÖN TEHTÄVIEN SISÄLTÖ Poikkitien yritys- ja yritysmarkkinoinnin pohjaksi arvioidaan ja valitaan työhön osallistuvien yksiköiden yhteistyönä alueelle sopiva toiminnallinen profiili ja eri toimialojen (ml. kauppa) houkutteleva ja kilpailukykyinen tavoitekokoonpano. Tavoitteellinen ns. aluemixi ohjaa maankäytön suunnittelua, koska eri yritystyypeillä on erilaisia tontti- ja liikennetarpeita. Tavoitteellisen aluekokoonpanon toteutuksen ja yritysten hankkimisen tueksi Poikkitien alueelle määritellään sopiva markkinointiteema eli brändi. Kaavarunko toimii brändäyksen alustana. Markkinointiin hankitaan tarvittaessa ulkopuolisena toimeksiantona iskevää esittelyaineistoa. Merkittävä osa yritysyhteistyöstä koostuu yhteydenotoista potentiaalisiin yrittäjiin ja toimijoihin. Verkostoitumista tuetaan kaavoituksen ja muun suunnittelun tavoitteellisella ja laadukkaalla toteutuksella, johon ensimmäiset sijoittuvat yritykset voivat myös vaikuttaa. HANKKEEN VAIKUTUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN Poikkitien yritys- ja kehittämisen vaikutuksista keskeisiä ovat vaikutukset työllisyyteen, elinkeinoelämään ja kaupungin kilpailukykyyn, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen (moottori-, kevyt- ja jalankulkuliikenne) ja teknisen huollon järjestämiseen, liikenneturvallisuuteen, talouteen sekä asukkaiden terveyteen ja sosiaalisiin oloihin. Kehittämishankkeen vaikutukset todentuvat asemakaavoituksen ja muiden toteuttamistoimien sekä yritysten ja palvelujen alueelle sijoittumisen kautta. Kehittämishankkeen osalliset voivat vaikuttaa selvitettävien vaikutusten määrittelyyn hankkeen aikana mm. kaavoitusvaiheiden yhteydessä. Tiedot ympäristön nykytilasta ja nykytoimintaympäristöstä kootaan aiemmista selvityksistä ja muista kirjallisista lähteistä, kartoista, Järvenpään kaupungin asiantuntijoilta ja havainnoimalla maastossa. Vaikutuksista joista ei ole ajankohtaista tietoa teetetään tarvittaessa selvityksiä ulkopuolisilla konsulteilla. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja tarkemmin selvitettävien vaikutusten ja arviointimenetelmien valinnassa ovat osalliset tietoineen ja näkemyksineen mukana. HANKKEEN OSALLISET JA KUMPPANIT Osalliset yleensä kohdealueen ja naapurialueiden maanomistajat ympäristöalueen ja kaupungin asukkaat kaupungin yritykset lähialueella työskentelevät muut joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa kaupungissa toimivat / aiheesta kiinnostuneet yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt

9 Kaupungin viranomaiset kaupungin palvelualueet, muut yksiköt ml. Järvenpään vesi ja asiantuntijat kaupungin luottamuselimet Valtion viranomaiset Uudenmaan ELY-keskus ja aluehallintovirasto Työvoimahallinto Museovirasto / Uudenmaan maakuntamuseo Liikennevirasto muut viranomaiset, joiden toimintaan hanke vaikuttaa Muut viranomaiset ja julkisluontoiset yhteisöt Uudenmaan liitto naapurikunnat ja KUUMA seutu Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymä Fortum sähkönsiirto Oy / Etelä-Suomi Sonera Oyj, Elisa Communications Oyj ym. teleoperaattorit Potentiaaliset kumppanit kiinnostuneet yritysketjut ja yritykset kiinnostuneet kiinteistökehittäjät ja sijoittajat kiinnostuneet rakennusliikkeet HANKKEEN AIKATAULU Aloitusvaihe, aikataulu lokakuu-joulukuu 2013 Kehityshankkeen ja kaavarunkotyön aloitus, projektisuunnitelman laatiminen Selvitykset, ml. rakennettavuus ja kaupan kehittämisen lähtökohdat Alueen tavoiteprofiili, aluemixin ja brändin luomisen lähtökohdat ("masutus") Tavoitteet kaupunkikehityslautakunnassa Kaavarunkosuunnitelman luonnos, valmis Kunnallistekniikan alustava yleissuunnitelma, valmis Valmisteluvaihe, aikataulu alkukevät 2014 Kaavarungon viimeistely, valmis Kaavarunkoluonnoksen käsittely kaupunkikehityslautakunnassa, tavoite Kaavarunkoon liittyvä vuorovaikutus (ml. Tuusulan kunta) ja viranomaisyhteistyö, arvio II-III/2014 Kunnallistekniikan yleissuunnitelman viimeistely ja vuorovaikutus, arvio II/2014 Kaavarungon hyväksyminen kaupunkikehityslautakunnassa, tavoite Yritysmarkkinoinnin aloitus ja kumppanuuksien etsiminen Täydentävät luonto- ym. selvitykset asemakaavoitusta varten Ensimmäisen asemakaavan valmisteluvaihe ja vuorovaikutus, arvio IV-VI/2014 Ensimmäisen asemakaavan katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien valmistelu, arvio IV-VI/2014 Valmisteluvaihe, aikataulu loppukevät-alkusyksy 2014 Ensimmäinen asemakaavan ehdotusvaihe ja julkinen nähtävillepano, arvio IX- X/2014

10 LISÄTIETOJA Poikkitien yritys- ja Ensimmäisen asemakaavan katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien vuorovaikutus, arvio IX-X/2014 Toteutusvaihe, aikataulu loppusyksy 2015 Ensimmäisen asemakaavan hyväksyminen, arvio XII/2014 Kunnallistekniikan toteutuksen valmistelu alkaa Ensimmäisten yrityshankkeiden sijoittumisen avustaminen, mikäli markkinoinnissa on onnistuttu Toteutusvaihe, aikataulu alkuvuosi Ensimmäinen asemakaava saa lainvoiman, arvio I/2015 Kunnallistekniikan toteutus alkaa Asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu jatkuu tarpeen mukaan Aluemarkkinointi jatkuu Kaupunkikehitys, yleissuunnittelu Kaupunkikehitys, elinkeino- ja työllisyyspalvelut Ilkka Holmila Olli Keto-Tokoi kaupunginarkkitehti yrityspalvelujohtaja

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014!

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2014 Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi s. 3 4 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! s. 7 10 Turvallisesti liikenteessä ja omassa kodissa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot