Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel KOM(2011) 663 lopullinen 2011/0290 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta

2 PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 290 ja 291 artiklassa määritellään kaksi erityyppistä komission säädöstä: SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Komission näin antamia säädöksiä kutsutaan perussopimuksen mukaisesti delegoiduiksi säädöksiksi (290 artiklan 3 kohta). SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa kaikki tarvittavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten täytäntöönpanemiseksi. Kyseisillä säädöksillä voidaan siirtää täytäntöönpanovalta komissiolle silloin kun niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan yhdenmukaisia edellytyksiä. Komission näin antamia säädöksiä kutsutaan perussopimuksen mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiksi (291 artiklan 4 kohta). Tämän ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 17 päivänä joulukuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3/ SEUT-sopimuksen asiaa koskevien määräysten kanssa. Tämän ehdotuksen mukaan sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavia maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia koskevan politiikan tavoitteet ja periaatteet sekä muut keskeiset osat määrittää lainsäätäjä. Lainsäätäjä siis vahvistaa kyseisen politiikan tavoitteet ja strategisen lähestymistavan, ohjelmatyön, täydentävyyden, johdonmukaisuuden ja sääntöjenmukaisuuden periaatteet unionin muihin politiikanaloihin nähden. Samoin lainsäätäjä vahvistaa kumppanuuden, toissijaisuuden sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet. Komission olisi delegoitujen säädösten avulla määriteltävä mitä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmalla tarkoitetaan (1 artiklan 1 kohta). Samalla tavoin komission olisi hyväksyttävä delegoituja säädöksiä, joissa määritellään tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin liittyviltä viesteiltä vaadittavat ominaisuudet, jotta varmistetaan näiden viestien puolueettomuus ja suojellaan kuluttajaa (1 artiklan 3 kohta). Komissio laatii luettelot aiheista, tuotteista ja kolmansista maista, jotka voivat olla kyseisten toimien kohteena (4 artikla). Se myös vahvistaa tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevat säännöt (5 artikla). Komissio hyväksyy lisäksi yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat ohjelmien toteuttamista kolmansissa maissa yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja joilla varmistetaan tällaisten ohjelmien asianmukainen toteutuminen (6 artikla). Unionin rahoituksen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi komissio voi myös määritellä ohjelmien valinnassa lainsäätäjän jo vahvistamien perusteiden lisäksi käytettäviä ensisijaisia perusteita (8 artiklan 1 kohta). 1 EUVL L 3, , s. 1. FI 2 FI

3 Lainsäätäjän olisi annettava komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä perussopimuksen 291 artiklan 2 kohdan mukaisesti erityisesti kun kyseessä ovat jäsenvaltioille kuuluvaa ohjelmien esivalintaa koskevat yhdenmukaiset edellytykset (7 artikla) ja komission suorittama ohjelmien valinta (8 artikla), menettely ohjelmien puuttuessa (9 artikla), toteuttamisesta vastaavien elinten hyväksyntä (11 artiklan 4 kohta), aineiston käyttö ja ohjelmien seuranta (12 artiklan 3 kohta), ohjelmien rahoitusta koskevat yksityiskohdat, ohjelmien täytäntöön panemiseksi tarvittavien sopimusten tekeminen, vakuuksien asettaminen, maksuja koskevat yksityiskohdat, aiheettomien maksujen takaisinperiminen sekä tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat yksityiskohdat (13 artiklan 9 kohta). Joitakin komissiolle asetuksella (EY) N:o 3/2008 siirretyistä toimivaltuuksista, joita se on tähän mennessä käyttänyt, pidetään niin tärkeinä, että ne olisi sisällytettävä kyseiseen asetukseen. Tämä koskee i) sellaisten tiedotus- ja menekinedistämistoimien jättämistä asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisen tuen ulkopuolelle, joihin myönnetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaista maaseudun kehittämisen tukea, jotta vältetään päällekkäisen rahoituksen vaara (ks. komission asetuksen (EY) N:o 501/ artiklan 2 kohta); ii) periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvion moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ehdotuksen tehneiden organisaatioiden olisi asetettava vakuudet, joilla ne takaavat ohjelmien asianmukaisen toteuttamisen (asetuksen (EY) N:o 501/ artiklan 3 kohta) ja sitä, että iii) ehdotuksen tehneille organisaatioille voidaan määrätä seuraamuksia, jos ne eivät täytä velvoitteitaan (asetuksen (EY) N:o 501/ artikla). 2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET Intressitahojen kuuleminen tai vaikutusten arviointi ei ollut tarpeen, koska neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 yhdenmukaistamista SEUT-sopimuksen kanssa koskeva ehdotus on toimielinten välinen asia, joka koskee kaikkia neuvoston asetuksia. 3. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT Ehdotuksen lyhyt kuvaus Komissiolle siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan yksilöiminen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008 ja kyseisten säädösten antamiseen soveltuvan menettelyn vahvistaminen. Joidenkin komission tähän asti käyttämien valtuuksien sisällyttäminen asetukseen (EY) N:o 3/2008. Oikeusperusta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 ja 43 artikla. Toissijaisuusperiaate 2 EUVL L 147, , s. 3. FI 3 FI

4 EU:n tiedotus- ja menekinedistämispolitiikalla täydennetään ja vahvistetaan hyödyllisellä tavalla jäsenvaltioiden toimia parantamalla etenkin näiden tuotteiden tuotekuvaa yhteisön ja kolmansien maiden kuluttajien keskuudessa erityisesti laadun, ravitsemuksellisten ominaisuuksien ja elintarvikkeiden ja tuotantotapojen turvallisuuden osalta. Tällaisella uusia markkinoita kolmansissa maissa avaavalla toiminnalla voi myös olla kerrannaisvaikutuksia kansallisten tai yksityisten aloitteiden suhteen. Ehdotus kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, ja se on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Suhteellisuusperiaate Kaupan etenevä vapauttaminen lisää EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen kaupan merkitystä, ja tämä koskee myös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaa. Samaan aikaan tuki, jota EU myöntää niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpaileville tuottajilleen, on vähäistä (esim. vientituet). Maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annettu asetus, joka on yhdenmukainen maailman kauppajärjestön maataloussopimuksen uusien puitteiden kanssa, on tässä suhteessa keskeinen toiminnan väline. On myös tärkeää, että EU tiedottaa laadukkaista maataloustuotteistaan ja tukee yhteisiä menekinedistämisohjelmia, joissa on mukana useampia EU-maita tai maatalousaloja. Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Ehdotuksella ei ole vaikutuksia talousarviomenoihin. 5. VALINNAISET TIEDOT Ei ole. FI 4 FI

5 2011/0290 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen 3, sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille, ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 4, noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 5, sekä katsovat seuraavaa: (1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/ annetaan komissiolle toimivalta hyväksyä mainitun asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. (2) Komissiolle asetuksen (EY) N:o 3/2008 nojalla siirretty valta olisi Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi saatettava yhdenmukaiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä perussopimus, 290 ja 291 artiklan kanssa. (3) Jotta varmistetaan asetuksessa (EY) N:o 3/2008 säädettyjen toimien johdonmukaisuus ja tehokkuus, näiden toimien moitteeton hallinnointi ja unionin rahoituksen mahdollisimman tehokas käyttö, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat tiedotus- ja menekinedistämisohjelman määritelmää, tiedotus- ja menekinedistämisviesteiltä vaadittavien ominaisuuksia määrittelyä, aiheita koskevien luettelojen laatimista, tuotteita ja kolmansia maita, joita näitä toimet voivat koskea, tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa noudatettavan strategian yksityiskohtia koskevien sääntöjen laatimista, kolmansissa maissa kansainvälisten organisaatioiden kanssa yhteistyössä toteutettavia ohjelmia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen laatimista EUVL C, s.. EUVL C, s.. EUVL C, s.. EUVL L 3, , s. 1. FI 5 FI

6 sekä sellaisten muiden ensisijaisten perusteiden määrittelyä, joita asetuksessa (EY) N:o 3/2008 vahvistettujen perusteiden lisäksi käytetään ohjelmien valintaan. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. (4) Jotta voitaisiin varmistaa asetuksen (EY) N:o 3/2008 yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/ mukaisesti. (5) Joitakin komissiolle asetuksella (EY) N:o 3/2008 siirretyistä valtuuksista, joita se on tähän mennessä käyttänyt, pidetään niin tärkeinä, että ne olisi sisällytettävä kyseiseen asetukseen. Tämä koskee i) tiedotus- ja menekinedistämistoimien jättämistä asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisen tuen ulkopuolelle silloin, kun näihin toimiin myönnetään unionin muihin järjestelmiin kuuluvaa tukea ja on olemassa päällekkäisen rahoituksen vaara; ii) periaatetta, jonka mukaan ehdotuksen tehneiden organisaatioiden olisi asetettava vakuus ohjelmien moitteettoman toteuttamisen takaamiseksi; ja iii) periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvion moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ehdotuksen tehneille organisaatioille voidaan määrätä seuraamuksia, jos ne eivät täytä velvoitteitaan. (6) Asetusta (EY) N:o 3/2008 olisi sen vuoksi muutettava, OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetus (EY) N:o 3/2008 seuraavasti: (1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti: (a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti: Komissio määrittelee delegoiduilla säädöksillä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien päälinjat ja niiden toteutusajan. (b) Lisätään kohdat seuraavasti: 3. Komissio määrittelee delegoiduilla säädöksillä tiedotus- ja menekinedistämisviestien ominaisuudet. 4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamisesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä jäsenvaltioissa. 7 EUVL L 55, , s.13. FI 6 FI

7 (2) Korvataan 4 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 3 artiklassa tarkoitettujen aiheiden ja tuotteiden sekä asianomaisten kolmansien maiden luettelot. (3) Korvataan 5 artikla seuraavasti: 5 artikla Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa noudatettava strategia 1. Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä säännöt, joissa määritellään sisämarkkinoilla toteutettavissa tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa noudatettavan strategian yksityiskohdat. Näissä säännöissä annetaan yleisiä ohjeita, jotka koskevat erityisesti a) asetettuja tavoitteita ja kohderyhmiä; b) yhtä tai useampaa aihetta, joita valituissa toimissa on käsiteltävä; c) toteutettavien toimien luonnetta; d) ohjelmien kestoa; e) ohjelmien toteutukseen markkinoiden ja suunniteltujen toimien luonteen mukaisesti käytettävissä olevan unionin rahoitusosuuden ohjeellista jakoa. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten menekinedistämisen osalta erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin menekinedistämistoimiin, jotka kohdistuvat lapsiin kouluissa. 2. Komissio voi kolmansissa maissa tapahtuvaa tiedotus- ja menekinedistämistä varten vahvistaa delegoiduilla säädöksillä säännöt, jotka koskevat joihinkin tai kaikkiin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyviä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevissa ehdotuksissa noudatettavan strategian yksityiskohtia. (4) Muutetaan 6 artikla seuraavasti: (a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 1. Yksi tai useampi kyseessä olevaa alaa tai aloja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai unionin tasolla edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio tekee 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa, 2 kohdassa sekä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi ehdotuksia tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiksi, joiden kesto on enintään kolme vuotta, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu. FI 7 FI

8 (b) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti: Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä säännöt, jotka koskevat menekinedistämistoimien toteuttamista kolmansissa maissa yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. (5) Muutetaan 7 artikla seuraavasti: (a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti: Asianomaiset jäsenvaltiot tutkivat kunkin ehdotetun ohjelman asianmukaisuuden ja sen, ovatko ohjelmat tämän asetuksen, 5 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten ja asianomaisten eritelmien mukaiset. Niiden on tarkistettava myös kyseisten ohjelmien kustannustehokkuus. (b) Korvataan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti: Jos komissio toteaa, että esitetty ohjelma tai jotkin siihen kuuluvista toimista eivät ole unionin sääntöjen tai, sisämarkkinoilla toteutettavien toimien osalta, 5 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisia, tai että ne eivät ole riittävän kustannustehokkaita, se ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille tietyn määräajan kuluessa, että asianomainen ohjelma tai sen osa ei ole tukikelpoinen. Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä mainitun määräajan kuluessa, ohjelma katsotaan tukikelpoiseksi. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon komission mahdolliset huomautukset ja toimitettava ohjelmat 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, ehdotuksen tehneen yhden tai useamman organisaation suostumuksella tehdyn tarkistuksen jälkeen komissiolle tietyn määräajan kuluessa. (c) Lisätään 3 kohta seuraavasti: 3. Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä (6) Korvataan 8 artikla seuraavasti: a) säännöt, jotka koskevat ohjelmaehdotusten esittämistä jäsenvaltioille, b) vaatimukset, jotka ohjelmien on täytettävä, sekä ohjelmien arvioinnissa käytettävät perusteet, c) jäsenvaltioiden noudattamaa esivalintamenettelyä, komission suorittamaa valintaa ja asiaan liittyviä määräaikoja koskevat säännöt. 8 artikla Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien valinta 1. Ohjelmien valinnassa etusijalle asetetaan useamman kuin yhden jäsenvaltion esittämät ohjelmat tai ohjelmat, joihin kuuluvia toimia toteutetaan useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa. FI 8 FI

9 Komissio voi delegoiduilla säädöksillä määritellä muita ohjelmien valinnassa käytettäviä ensisijaisia perusteita. 2. Komissio päättää täytäntöönpanosäädöksillä mitkä ohjelmat valitaan, niihin mahdollisesti tehtävät muutokset sekä vastaavat talousarviot. (7) Muutetaan 9 artikla seuraavasti: (a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 1. Jos yhtä tai useampaa, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyä, 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tiedotustointa varten ei ole sisämarkkinoilla toteutettavia ohjelmia, asianomaisen yhden tai useamman jäsenvaltion on laadittava 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten perusteella ohjelma ja sitä koskevat eritelmät sekä valittava yleisellä tarjouskilpailulla sen ohjelman toteuttamisesta vastaava elin, jonka yhteisrahoitukseen se sitoutuu. (b) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: Jos yhtä tai useampaa, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyä, 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua tiedotustointa varten ei ole kolmansissa maissa toteutettavia ohjelmia, asianomaisen yhden tai useamman jäsenvaltion on laadittava 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten perusteella ohjelma ja sitä koskevat eritelmät sekä valittava yleisellä tarjouskilpailulla sen ohjelman toteuttamisesta vastaava elin, jonka yhteisrahoitukseen se sitoutuu. (c) Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti: b) siitä, että ohjelma ja ehdotettu elin ovat tämän asetuksen säännösten ja tarvittaessa sovellettavien delegoitujen säädösten mukaisia; (d) Korvataan 4 kohta seuraavasti: 4. Ohjelmien tarkasteluun komissiossa sovelletaan 7 artiklan 2 kohtaa ja 8 artiklaa. (e) poistetaan 5 kohta. (8) Korvataan 10 artiklan johdantolause seuraavasti: Ilmoitettuaan asiasta 16 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle, tai tarvittaessa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007* 38 e artiklassa perustetulle luonnonmukaista maataloutta käsittelevälle komitealle taikka maataloustuotteiden laatujärjestelmistä XX päivänä kuuta 201X annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/201X** [54] artiklassa perustetulle maataloustuotteiden laatupolitiikkakomitealle, komissio voi päättää yhden tai useamman seuraavan toimen toteuttamisesta: FI 9 FI

10 *EUVL L 189, , s. 1. **EUVL L. (9) Muutetaan 11 artikla seuraavasti: (a) (b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta. Lisätään 4 kohta seuraavasti: 4. Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät valitut toteutuksesta vastaavat elimet, sekä edellytykset, joiden mukaisesti ehdottajaorganisaatiolle voidaan antaa lupa toteuttaa itse tietyt ohjelman osat. (10) Lisätään 12 artiklaan 3 kohta seuraavasti: 3. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat käytettävää tiedotus- ja menekinedistämisaineistoa sekä ohjelmien seurantaa. (11) Muutetaan 13 artikla seuraavasti: (a) Korvataan 6 kohta seuraavasti: 6. Poiketen siitä, mitä [maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJasetus)] [yhdenmukaistettu YMJ] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXXX/20 * [XXX, entinen asetuksen (EY) N:o 1234/ artikla] artiklassa ja tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan 24 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1184/2006** 3 artiklassa säädetään, perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden suorittamiin maksuihin, jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen eikä veronluonteisista tai pakollisista maksuista saatuun jäsenvaltioiden tai ehdotuksen tehneiden organisaatioiden rahoitusosuuteen niiden ohjelmien osalta, joille voidaan myöntää unionin tukea perussopimuksen 42 artiklan nojalla ja jotka komissio on valinnut tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti. *EUVL L.. **EUVL L 214, , s. 7. (b) Lisätään kohdat seuraavasti: 7. Tiedotus- ja menekinedistämistoimiin, jotka saavat tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005* nojalla, ei voida myöntää tämän asetuksen mukaista Euroopan unionin rahoitusta. 8. Ehdotuksen tehneiden organisaatioiden on asetettava ohjelmien asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi vakuus, ja näille FI 10 FI

11 organisaatioille voidaan määrätä seuraamuksia, jos ne eivät täytä velvoitteitaan. 9. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat (12) Poistetaan 15 ja 16 artikla. a) tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen ohjelmien rahoituksen yksityiskohtia, b) sopimusten tekemistä tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen ohjelmien täytäntöön panemiseksi, c) ehdotuksen tehneiden organisaatioiden asettamia vakuuksia ja niiden vapauttamista koskevia yksityiskohtia, d) maksuja koskevia yksityiskohtia ja aiheettomien maksujen takaisinperimistä, e) jäsenvaltioiden tehtäviksi kuuluvia tarkastuksia ja ehdotuksen tehneille organisaatioille määrättyjä seuraamuksia koskevia yksityiskohtia. *EUVL L 277, , s. 1. (13) Lisätään 15 a artikla, 16 a artikla ja 16 b artikla seuraavasti: 15 a artikla Komission säädös- ja täytäntöönpanovalta Kun komissiolle annetaan valta antaa delegoituja säädöksiä, sovelletaan 16 a artiklaa. Kun komissiolle annetaan valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, se toimii 16 b artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 16 a artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen 1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. 2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi. 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa tässä asetuksessa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. FI 11 FI

12 4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 5. Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 16 b artikla Täytäntöönpanosäädökset komitea 1. Komissiota avustaa [maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)] [yhdenmukaistettu YMJ] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXXX/20 * 323 artiklan 2 kohdassa perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea. 2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/ artiklaa. *EUVL L.. **EUVL L 55, , s. 13. (14) Korvataan 17 artikla seuraavasti: 17 artikla Kuuleminen Ennen kuin komissio hyväksyy tässä asetuksessa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä, se voi kuulla a) komission päätöksessä 2004/391/EY perustettua maataloustuotteiden menekinedistämisen neuvoa-antavaa ryhmää; b) komitean jäsenistä tai menekinedistämis- ja tiedotusasioiden asiantuntijoista koostuvia tilapäisiä teknisiä työryhmiä. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. FI 12 FI

13 Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puheenjohtaja Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 13 FI

14 RAHOITUSSELVITYS 1. BUDJETTIKOHTA: Osasto 05: Maatalous ja maaseudun kehittäminen MÄÄRÄRAHAT: MS: euroa MM: euroa 2. TOIMENPITEEN NIMI: Ehdotus maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta 3. OIKEUSPERUSTA: SEUT-sopimuksen 43 artikla 4. TAVOITTEET: Komissiolle siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan yksilöiminen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008 ja kyseisten säädösten antamiseen soveltuvan menettelyn vahvistaminen (asetuksen yhdenmukaistaminen Lissabonin sopimuksen kanssa). 5. VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON 12 KUUKAUDEN JAKSO (milj. euroa) 5.0 MENOT - EU:N TALOUSARVIOSTA (TUET/INTERVENTIOT) - KANSALLISISTA TALOUSARVIOISTA - MUISTA LÄHTEISTÄ 5.1 TULOT - EU:N OMAT VARAT (MAKSUT/TULLIT) - KANSALLISELLA TASOLLA KULUVA VARAIN- HOITOVUOSI [2011] (milj. euroa) SEURAAVA VARAINHOITO -VUOSI [2012] (milj. euroa) [2013] [2014] [2015] [2016] MENOARVIO TULOARVIO LASKUTAPA: MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION KYSEISEEN LUKUUN OTETUISTA MÄÄRÄRAHOISTA MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION LUKUJEN VÄLISILLÄ SIIRROILLA LISÄTALOUSARVION TARVE MYÖHEMPIIN TALOUSARVIOIHIN OTETTAVAT MÄÄRÄRAHAT KYLLÄ/EI KYLLÄ/EI KYLLÄ /EI KYLLÄ /EI HUOMAUTUKSIA: Kyse on Lissabonin sopimuksesta johtuvasta neuvoston asetuksen yhdenmukaistamisesta; tämä ehdotus ei näin ollen vaikuta talousarviomenoihin. FI 14 FI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0464/62. Tarkistus. Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0464/62. Tarkistus. Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 10.4.2019 A8-0464/62 62 Johdanto-osan 14 kappale (14) Tämä asetus olisi pantava täytäntöön työohjelmilla. Koska työohjelmien tavoitteet ovat keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteita ja koska niissä

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän

Lisätiedot

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD)

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) 15519/1/12 REV 1 CODEC 2495 ACP 210 WTO 339 UD 259 PARLNAT 385 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio INST

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0279 (COD) 7105/16 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../2013, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../2013, annettu päivänä kuuta, PE-CONS No/YY - 2012/0343(COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../2013, annettu päivänä kuuta, tiettyjen maataloustilasto- ja kalastustilastoalan säädösten muuttamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 2 REV 1 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 24. toukokuuta 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19 INST 49 IND 65 JUR 114 COMPET 209 TELECOM 90 MAP 5 DEVGEN 38 POLARM 3 EMPL 127 COARM 36

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

A8-0062/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Mietintö

A8-0062/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Mietintö 11.2.2019 A8-0062/ 001-017 TARKISTUKSET 001-017 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Pavel Telička Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 5 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432),

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0432), P7_TA(2013)0336 Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Ehdotus päätökseksi (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 TARKISTUKSET 001-018 esittäjä(t): Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Mietintö Santiago Fisas Ayxelà Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina 2020 2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1410 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta 18.2.2016 A8-0013/ 001-004 TARKISTUKSET 001-004 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Marielle de Sarnez Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0080/427. Tarkistus. Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0080/427. Tarkistus. Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta 6.3.2013 B7-0080/427 427 Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) 101 a artikla (uusi)

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 30.7.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 7 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.7.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova A8-0021/2019

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova A8-0021/2019 Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 6.3.2019 A8-0021/2019/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2008R0003 FI 01.08.2008 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

Lisätiedot