JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely"

Transkriptio

1 JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittely Versio: luonnos v Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät Paikkatietotuotteen määrittelyprosessi ja tietotuoteselosteen sisältö Tietotuotteen määrittelyprosessi Tietotuoteselosteen sisältö Tietotuoteselosteen tallentaminen ja jakelu Kohteiden yksilöivät tunnukset Opastavat tiedot Liitteet Johdanto Tämä suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä. Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten ohjeistaa XML-skeeman laatimista, joten tämä suositus koskee lähinnä dokumentointia ja yhteistyön käytäntöjä. Julkisen hallinnon suosituksen JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat ohjeita seurataan soveltuvin osin. Paikkatietoa syntyy ja pidetään ajan tasalla hajautuneesti monissa yhteiskunnan prosesseissa. Yhdessä prosessissa syntyvä paikkatieto saattaa olla tarpeellista ja hyödyllistä monessa muussa prosessissa. Jotta paikkatietoa ei tarvitsisi kerätä ja ylläpitää moneen kertaan, yhden prosessin toimesta ylläpidettävän paikkatietoaineiston tulisi olla tietotuotteena saatavilla sitä tarvitseville prosesseille. Yhdestä paikkatietoaineistosta voidaan tarjota erilaisia tietotuotteita, joiden sisällön ja rakenteen voivat tiedon tuottaja ja tiedon tarvitsijat yhdessä määritellä. Paikkatiedon tietotuotteen määrittely mahdollistaa rakenteellisen paikkatiedon siirron rajapintapalvelun avulla tietoa ylläpitävästä tietojärjestelmästä tietoa hyödyntävään järjestelmään. Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset ovat perinteisesti määritelleet tietotuotteensa itse ja kuvailleet saatavilla olevia tuotteita varsin vaihtelevilla käytännöillä. Kansainvälinen standardointi on tuottanut standardin tavan tietotuoteselosteen esittämiseen (ISO Geographic information - Data product specification). Paikkatiedon tietotuoteselostetta koskeva standardi on tämän suosituksen lähtökohtana. Eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanossa määritellään harmonisoidut paikkatietotuotteet direktiivin liitteissä I, II ja III nimettyjen paikkatietoryhmien osalta. Määrittelytyön prosessi on kuvattu komission laatimassa työohjeessa (Methodology for the development of data product specifications: baseline version, D 2.6). Määrittelytyön tuloksena laaditut paikkatietotuotteet on dokumentoitu em. standardin (ISO 19131) mukaan. 1/8

2 Paikkatietojen eurooppalaiset tietotuotteet ovat joukko harmonisoituja XML-skeemoja, jotka muodostavat paikkatietotuotteiden rakenneosien kirjaston. Skeemojen määrittelyn lähtökohtana ovat kansainvälisessä standardoinnissa määritellyt paikkatietojen siirrossa käytettävät yleiset rakenneosat, joita sisältyy useisiin eri standardeihin (ISO sarja). INSPIRE-prosessissa em. yleiset rakenneosat on koottu paikkatietotuotteiden määrittelyä tukevaan dokumenttiin (INSPIRE Generic Conceptual Model, D 2.5). Määritellyissä tietotuotteissa esiintyvät paikkatietokohdetyypit on kirjattu paikkatietojen yhteentoimivuutta koskevaan komission asetukseen (2010/xx/EY) ja koottu EU:n komission pitämään luettelopalveluun (INSPIRE Feature Concept Directory). Tietotuoteselosteet on julkaistu komission asetusta täydentävinä, englanninkielisinä ohjeina (Data product specification on [paikkatietoryhmä] - Guidelines) ja XML-skeemat on koottu komission skeemapalveluun (GML Application Schemas). Jäsenmaiden viranomaisten tulee tarjota paikkatietoa em. määrittelyn mukaisina tietotuotteina siirtymäajan puitteissa. Paikkatietojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi tulee kansalliset paikkatietotuotteet määritellä siten, että tuotteita kuvaavissa XML-skeemoissa rakenneosina käytetään ensisijaisesti kansainvälisessä standardoinnissa ja INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanossa määriteltyjä rakenneosia. Uusia, paikkatiedon siirrossa tarpeellisia XML-skeemoja määriteltäessä aiemmin muiden tuotteiden yhteydessä määriteltyjä rakenneosia ei pidä määritellä uudelleen eri nimellä tai tarpeettomasti aiemmasta poikkeavalla tavalla. Tämä on ohjeistettu julkisen hallinnon suosituksessa JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Kansallisen paikkatietotuotteiden määrittelytyön tueksi Maanmittauslaitos pitää luettelopalvelua. Palvelu sisältää em. INSPIRE-prosessin tuottamat XML-skeemat sekä niissä käytetyt rakenneosat. Englanninkielellä nimettyjen rakenneosien käytön helpottamiseksi luettelopalvelussa rakenneosien nimille on suomenkieliset käännökset. Rakenneosien nimet muodostavat paikkatiedon XML-skeemojen laatimista tukevan rakenneosien sanaston, jonka käyttöön luettelopalvelu tarjoaa suomenkielisen käyttöliittymän. Paikkatiedon yhteentoimivuuden edistämiseksi laaditut paikkatiedon XML-skeemat ja tietotuoteselosteet tulee toimittaa Maanmittauslaitoksen pitämään luettelopalveluun. Kullekin tietotuotteelle tulee määrittelyn yhteydessä suunnitella elinkaari, jonka aikana tuote ei muutu. Määritellyn tuotteen rinnalle voidaan tosin elinkaaren aikana määritellä uusia versioita. Elinkaarella tässä yhteydessä tarkoitetaan tietomallin elinkaarta, ei tietojen elinkaarta. Tämä suositus käsittelee paikkatiedon tietotuotteiden määrittelyä. Suosituksessa kuvataan tietotuotteen määrittelyssä tarvittavat työvaiheet sekä tarpeellinen dokumentaatio ja tuotettava lopputulos, tietotuoteseloste. Keskeinen osa tietotuoteselostetta on tuotteen sisällön ja rakenteen kuvaava skeema, joka esitetään sekä UML-kaaviona että XML-skeemana. 2 Soveltamisala Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään paikkatiedon hyödyntämistä palveleva tietotuoteseloste ja sen osana sisällön ja rakenteen määrittelevä XML-skeema. Tätä suositusta tulee noudattaa kansalliseen käyttöön tarkoitettuja paikkatiedon tietotuotteita määriteltäessä, kun paikkatieto on saatavilla latauspalvelussa (WFS, Web Feature Service, ISO 19142). Tavoitteena on yhteensopivuus kansainvälisessä standardoinnissa määriteltyjen paikkatiedon esittämisen yleisten rakenneosien kanssa sekä INSPIREdirektiivin täytäntöönpanossa määriteltävien tietotuotteiden rakenneosien kanssa. Suosituksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti valtioneuvoston asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista nimetyt paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset sekä kaikki kansallisesti paikkatietotuotteita tarjoavat osapuolet. 2/8

3 3 Termit ja määritelmät JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Tässä luetellut termit ovat ISO standardin termiluettelosta, suomennokset Geoinformatiikan sanastosta. esittäminen Paikkatiedon kuvaaminen ihmisen ymmärtämässä muodossa. kohde Objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai ilmiötä. kohdemaailma Näkemys reaalimaailmasta tai sen osasta. käsitemalli Tietomalli, joka määrittelee tarkastelun kohteena olevat kohdemaailman käsitteet ja niiden väliset suhteet. käsiteskeema; käsitekaavio Käsitemallin määrämuotoinen realisaatio. laatu Tietotuotteen ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu tuotteen kyky täyttää siihen kohdistuvat vaatimukset / kuvatut laatuvaatimukset. malli Järjestelmän, prosessin, laitteen tai käsitteen pelkistetty esitys. metatieto Tietoa kuvaileva tieto. paikkatieto Tieto kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan. paikkatietojakauma Alueen kattavana jatkumona esitetty paikkatieto. sovellusskeema Skeema, joka kuvaa yhden tai useamman sovellusalan tarvitsemaa tietoa. tietoaineisto Yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja. tietoaineistosarja Kokoelma tietoaineistoja, joihin liittyy pääosin sama metatietosisältö. tietotuote Yhdestä tai useammasta tietoaineistosta tai tietoaineistosarjasta muodostuva tuote, joka voidaan luovuttaa sellaisenaan tai tiedon sijainnin tai sisällön perusteella rajattuina osina tiettyyn käyttötarkoitukseen. tietotuotemäärittely; tietotuoteseloste Tietotuotteen yksityiskohtainen kuvailu tuotannon, myynnin, käytön tai jonkin muun toiminnan tarpeisiin. 3/8

4 4 Paikkatietotuotteen määrittelyprosessi ja tietotuoteselosteen sisältö 4.1 Tietotuotteen määrittelyprosessi Tietotuotteen määrittelyn pitäisi alkaa käsitteiden määrittelystä tai jo määriteltyjen käsitteiden hyödyntämisestä. Paikkatietokohdetyyppien ja muiden rakenneosien luettelo on saatavilla Maanmittauslaitoksen pitämässä luettelopalvelussa. Tietotuotemäärittelyprosessi voi käynnistyä joko tarvelähtöisesti käyttäjän tietotarpeesta tai tarjontalähtöisesti tiedon tuottajan tehtävästä jakaa hallitsemaansa tietoa sitä tarvitseville. Esimerkkinä käyttäjän toteamasta tarpeesta on EU:n komission tarve saada käyttöönsä ympäristön tilan seurantaa varten tarpeellisia tietoja. Tarpeen tyydyttämiseksi on laadittu INSPIRE-direktiivi, joka velvoittaa jäsenmaat toimittamaan komission käyttöön tarvittavat paikkatiedot. Tarvelähtöisessä määrittelyssä kuvataan tietotarve ja selvitetään hakupalvelujen avulla, onko olemassa tarpeen tyydyttävää tarjontaa. Ellei tarjontaa ole, on etsittävä potentiaaliset tiedontuottajat, joilta tarvittava tieto voitaisiin tilata. Tiedon toimittamista varten on määriteltävä tietotuote. Tarjontalähtöisessä määrittelyssä tiedontuottaja määrittelee luovutettavan tuotteen ja laatii tietotuoteselosteen. Tarjontaa voidaan rajoittaa esimerkiksi kerätyn tiedon laatupuutteiden tai tietosuojan vuoksi. Paras käytäntö on, että tuottajat ja käyttäjät määrittelevät yhteistyössä tietotuotteet. Paikkatietotuotteiden määrittelytyötä tukee Maanmittauslaitoksen pitämä luettelopalvelu, johon kootaan INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanossa syntyvien tietotuotteiden rakennetyyppien määrittelyt sekä paikkatiedon kansainvälisessä standardoinnissa syntyvät määrittelyt. Jos määrittelyssä voidaan käyttää jo olemassa olevia osia, niitä on myös käytettävä. Laadittavat tietotuoteselosteet suositellaan julkaistaviksi jo luonnosvaiheessa Maanmittauslaitoksen luettelopalvelussa. Näin vältetään samojen rakenneosien määrittely uudelleen. Paikkatietoaineistosta voi olla tarpeen tarjota useita erilaisia tuotteita erilaisia käyttötarkoituksia tai paikkatiedon käsittelyn erilaisia välineitä varten. Esimerkiksi Digiroad-tieto voidaan toimittaa ominaisuuksiltaan homogeenisina tiesegmentteinä tai pitempinä tiesegmentteinä siten, että ominaisuudet ilmaistaan metrisin osoittein solmupisteistä. Vaihtoehtoisesti tietotuote voidaan määritellä rakenteellisesti siten, että sen avulla voidaan toimittaa paikkatietoaineiston sisällöllisesti erilaisia osia tai koko aineisto. Esimerkiksi Maastotietokannan tieto voidaan toimittaa erillisinä temaattisina tuotteina kuten pellot, suot, vedet jne. tai kaikki teemat sisältävänä tuotteena. Tietotuoteselosteen sisältämän rakennemäärittelyn puitteissa voi latauspalvelussa olla mahdollista sijaintirajauksen ohella rajata toimitettavaa tietoa sisällöllisesti kyselyn avulla. Yhtäältä toimitettavasta tuotteesta voidaan jättää pois valinnaisia rakenneosia. Esimerkiksi rakennuksia koskien voidaan toimittaa vain tunnus, rakennusvuosi, käyttötarkoitus ja kerrosala eikä muita ominaisuustietoja. Toisaalta toimitettavat paikkatietokohteet voidaan poimia ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi rakennustietojen osalta voidaan poimia toimitettavaksi ainoastaan vuoden 1980 jälkeen rakennettujen rakennusten tiedot. 4.2 Tietotuoteselosteen sisältö Tietotuoteselosteen rakenteen tulee olla ISO tietotuotemäärittelystandardin mukainen sisältäen seuraavat osat, jotka on esitelty luvuissa Soveltamista koskeva esimerkki on liitteessä 1. Tietotuoteseloste koostuu seuraavista osista (P= pakollinen osa, V= valinnainen osa): 1. Yleistietoa tietotuotteen määrittelystä (P) 2. Määritellyn tietotuotteen soveltamisala (P) 3. Tuotteen tunnistamistiedot (P) 4/8

5 4. Tietosisällön ja rakenteen kuvailu (P) 5. Vertausjärjestelmiä koskevat tiedot (P) 6. Tiedon laatuun liittyvät tiedot (P) 7. Tiedon keruuseen liittyvät tiedot (V) 8. Ylläpitotiedot (V) 9. Esitystapaa koskevat tiedot (V) 10. Jakelutiedot (P) 11. Muut tiedot (V) 12. Viittaus metatietoihin (P) Yleistietoa tietotuotteen määrittelystä (pakollinen) Yleistiedoista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: tietotuoteselosteen laatimisinformaatio (otsikko, määrittelyn laatija, kieli, aiheluokka). termit ja määritelmät; viittaus mahdolliseen sanastoon. lyhenteet. tietotuotteen nimi ja tunnisteet. tietotuotteen vapaamuotoinen kuvailu (tietosisältö, ajallinen ja alueellinen kattavuus, tiedon keruun perusteet, tietolähteet sekä tuotantoprosessit ja ylläpito). Tietotuotteen kuvailussa voidaan viitata lähdeaineistoihin, jolloin niitä kuvailevia metatietoja ei tarvitse tietotuotteen kuvailussa tarpeettomasti toistaa. Luettelopalvelussa tietotuotteen nimi on yksilöllinen ja Maanmittauslaitoksen pitämässä luettelopalvelussa tunnisteet ovat yksilöiviä. Tietotuotetunniste rakentuu seuraavasti: paikkatietoaineiston yksilöivä resurssitunniste. tuotetarkennin. tuotteen versio. Kunkin paikkatietoaineiston yksilöivä resurssitunniste löytyy Maanmittauslaitoksen pitämästä paikkatietoaineistojen metatietojen hakupalvelusta. Mikäli tuote kootaan useasta paikkatietoaineistosta, tunnuksessa käytetään ensisijaisen aineiston yksilöivää resurssitunnistetta Määritellyn tietotuotteen soveltamisala (pakollinen) Tietotuoteselosteeseen kuuluu soveltamisalan kuvaus. Soveltamisalaa rajaavat mm. tietotuotteen ajallinen ja alueellinen kattavuus, kohdetyypit ja niiden ominaisuustiedot sekä sijainnin ja geometrian esittäminen. Soveltamisalan yhteydessä kerrotaan myös tuotteen version elinkaari ja sen tukea koskevat asiat sekä mahdolliset kriteerit, joita käytetään tuotteen osittamisessa. Osittaminen tarkoittaa, että yhtäältä paikkatieto voidaan toimittaa esimerkiksi karttalehdittäin tai kunnittain, ja toisaalta, että tuotteen eri rakenneosien mukainen tieto voidaan päivittää ja toimittaa eri sykleissä Tuotteen tunnistamistiedot (pakollinen) Tietotuotteen piirteitä kuvaavia pakollisia tietoja ovat: tietotuotteen nimi (title). tiivistelmä tietotuoteselosteen sisällöstä (abstract). aiheluokat, joihin tietotuote liittyy (topiccategory). tuotteen maantieteellinen kattavuus (geographicextent). 5/8

6 Tietotuotteen piirteitä kuvaavia valinnaisia tietoja ovat: rinnakkaisnimi tai lyhenne, jolla tuote tunnetaan (alttitle). tiivistelmä tuotteen tarkoituksesta (purpose). geometrian esitystapa (spatialrepresentationtype). erotuskyky (spatialresolution). tuotetta koskevaa muuta tietoa (supplementalinformation). tunnistamistietojen laajuus (identificationscope) Tietosisällön ja rakenteen kuvailu (pakollinen) Tietotuotteen tietosisältö kuvataan sovellusskeemassa ja kohdeluettelossa, joihin selosteessa on oltava viittaukset. Näiden lisäksi tarvitaan suorasanainen tietosisällön kuvailu. Sovellusskeema on tietotuotteen sisällön ja rakenteen määrämuotoinen kuvaus. Sovellusskeema on käsitemalli, jonka kuvaamiseen käytetään UML-kieltä (Universal Modelling Language / Class diagram). Skeemassa kuvataan kohdetyypit sekä näiden rakenneosina kuvailevat, paikantavat ja ajalliset ominaisuustietotyypit. Eri tietotuotteissa määritellyistä paikkatietokohdetyypeistä ja muista rakenneosista pidetään luetteloa, joka on selattavissa Maanmittauslaitoksen pitämässä luettelopalvelussa Vertausjärjestelmiä koskevat tiedot (pakollinen) Tietotuoteseloste sisältää tiedon tuotteen sijainnin ja aikaulottuvuuden ilmaisevista vertausjärjestelmistä. Sijainti voi olla esitetty jossakin koordinaatistossa tai epäsuorasti esimerkiksi osoitteen avulla. Julkisen hallinnon suositus JHS 153 ohjeistaa eurooppalaisen ETRS89-järjestelmän käyttämisen. Aikaulottuvuuden osalta suositellaan käytettäväksi ISO Geographic information - Temporal Schema - standardin mukaista tapaa Tiedon laatuun liittyvät tiedot (pakollinen) Tietotuoteselosteessa esitetään tiedon laatuvaatimukset ISO Geographic information - Quality principles -standardin mukaisesti. Kaikki standardin mukaiset laatuelementit ja laatualielementit tulee käsitellä, vaikka vain todeten, että ko. elementiin/alielementtiin ei ole tiedossa sisältöä Tiedonkeruuseen liittyvät tiedot (valinnainen) Tietotuoteselosteessa voidaan kuvailla tiedonkeruumenettely. Kuvailu sisältää yleistiedot tietolähteistä ja keruuprosesseista, mutta siinä ei ole tarpeen toistaa lähdeaineiston metatietoihin sisältyvää kuvailua. Kuvailu suositellaan tehtäväksi tietotuoteselosteen osana ainoastaan, mikäli tuotteen kokoamiseen liittyy jotain lähtöaineistoa täydentävää tiedonkeruuta Ylläpitotiedot (valinnainen) Tietotuoteseloste voi sisältää kuvailun tiedon ylläpitomenettelystä. Kuvailu sisältää ylläpidon periaatteet ja kriteerit sekä tiedon siitä, kuinka usein tietotuotteeseen tehdään muutoksia. Kuvailussa ei ole tarpeen toistaa lähdeaineiston metatietoihin sisältyvää kuvailua tiedon ylläpidosta. Kuvailu suositellaan tehtäväksi tietotuoteselosteen osana ainoastaan, mikäli tuotteen kokoamiseen liittyy jokin ylläpidon tyyppinen menettely kuten esimerkiksi että tietotuote kootaan jatkuvasti päivittyvistä lähdeaineistoista kolmen kuukauden välein tms. 6/8

7 4.2.9 Esitystapaa koskevat tiedot (valinnainen) Tietotuoteseloste voi sisältää tiedon siitä, kuinka tieto tulee esittää graafisena tulosteena, piirroksena tai kuvana. Jos esitystapatieto kuvataan, se tehdään viittauksena esitystapasääntöihin ja -määrittelyihin. Kuvailu suositellaan tehtäväksi tietotuoteselosteen osana ainoastaan, mikäli tuotteen esitystapamäärittelyt ovat saatavilla tietotuotteen kanssa samasta verkkopalvelusta Jakelutiedot (pakollinen) Tietotuoteselosteen tulee sisältää kaikki tuotteen jakeluun liittyvät vaihtoehdot, joista ainakin tieto jakeluformaatista ja jakelutavasta tulee mainita. Jakeluformaatin kuvaus voi sisältää seuraavia osia: formaatin nimi. formaatin versio. formaatin alijoukon, profiilin tai tuotetunnisteen nimi. jakelutiedoston rakenne. tiedon kielisyys. käytetyn merkkikoodausstandardin täydellinen nimi. Jakelutavan kuvaus voi sisältää seuraavia osia: jakeluyksiköiden kuvaus (karttaruudut, karttatasot, maantieteelliset alueet). jakeluyksikön koko ko. formaatissa megatavuina. jakelutavan nimi. muuta jakeluun liittyvää tietoa Muut tiedot (valinnainen) Tässä osassa voidaan esittää tietotuotteesta ne olennaiset asiat, joita ei ole muualla voitu esittää Metatiedot (pakollinen) Tietotuotetta vastaavat metatiedot laaditaan ISO Geographic Information - Metadata -standardin mukaisesti. Metatiedossa voidaan viitata aineistoihin ja niiden kuvailuihin, joita hyödyntäen tuote on valmistettu. Julkisen hallinnon suositus JHS 158 Paikkatiedon metatiedot ohjeistaa metatietostandardin soveltamista. 4.3 Tietotuoteselosteen tallentaminen ja jakelu Laaditut paikkatiedon tietotuoteselosteet tulee liittää Maanmittauslaitoksen pitämään luettelopalveluun, jossa ne ovat julkisesti nähtävillä. 4.4 Kohteiden yksilöivät tunnukset Tavoitteena on, että kaikilla tietotuotteen kohteilla on yksikäsitteinen tunnus, joka yksilöi kohteen koko sen elinkaaren ajan eikä kohteen tunnusta saa kohteen lakattuakaan antaa toiselle kohteelle. Yksilöivä tunnus 7/8

8 suositellaan muodostettavaksi siten, että sen alussa on kaksikirjaiminen maatunnus, sen jälkeen paikkatietoaineiston yksilöivä resurssitunniste ja lopuksi tämän sisällä yksilöivä tunnus. 5 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh (09) 16001, sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: Maanmittauslaitoksen INSPIRE-tukipalvelu osoitteessa: inspire(at)maanmittauslaitos.fi 5.1 Liitteet Liite 1: Tietotuoteseloste-esimerkki, Hallinnollinen jaotus Liite 2: Hallinnollisen jaotuksen XML-skeema Liite 3: Esitystapamalleja Liite 4: Työvälineitä tietosisällön ja rakenteen kuvailuun 8/8

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 21.10.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 14.10.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 11.12.2009 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 9.3.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Versio: Palautekierrosversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Metatiedon osiot... 2 1.3 Metatiedot eri hierarkiatasoilla...

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Mitä Missä Milloin Millainen Kuka. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu. Metatieto. Tietoa tiedosta.

Mitä Missä Milloin Millainen Kuka. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu. Metatieto. Tietoa tiedosta. Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailu ja hakupalvelu 7.5.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Tämän liitteen tavoitteena on havainnollistaa INSPIRE-metatietoprofiilin mukaisten

Lisätiedot

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa. 1 of 5 6/20/2018, 12:21 PM Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Paikkatiedon metatieto

Paikkatiedon metatieto Paikkatiedon metatieto Kai Koistinen Ympäristötiedon hallinta 24.9.2015 Luennon sisältö Paikkatiedon metatieto Mitä on metatieto? Metatietostandardit ja suositukset INSPIREn metatietovaatimukset Paikkatiedon

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 1 UML kaaviot Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedon tunnistamistiedot..... 2 2 Resurssin tunnistamistiedot...... 3

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 5 INSPIRE metatietoprofiilin esimerkkipohja Versio: 1.0 Julkaistu: 23.04.2010 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Tämän liitteen tavoitteena on havainnollistaa INSPIRE metatietoprofiilin

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Inspire-tietotuotteet

Inspire-tietotuotteet Inspire-tietotuotteet Miten paikkatietoa mallinnetaan ja paketoidaan uudelleenkäytettävästi? YYT-C3001 - Ympäristötiedon hallinta 1.10.2015 Ilkka Rinne, Spatineo Oy Spatineo Linnankoskenkatu 16 A 17 FI-00250

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 1.6.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus 2 Sisältö JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto

Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston suojeluaineisto, FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905 1.2

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS 158: Paikkatiedon metatiedot 5.4.2018 1 JHS 158: Paikkatiedon metatiedot KÄYTTÖTARKOITUS Vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatietojen sisällön määrittely Ohjeiden antaminen paikkatietojen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet

Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet Tietotuoteseloste, Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet FI. 1000272, FI. 1000034,

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2015-05-19 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: Palautekierrosversio 19.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Paikkatietoalusta Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön Kuntakiertue 2019 - Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Datalle on tarvetta. Tiedon pitää olla luotettavaa. Toiminta tehostuu Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari 18.5.2017 Tervetuloa koulutukseen! 18.5.2017 Claudia Bergroth & Kai Koistinen INSPIRE-sihteeristö Muutamia käytännön

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos Tekninen alusta Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin 14.12.2017 Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos 1 TA - Tavoitteet tiivistetysti Muiden osahankkeiden käyttötapausten tukeminen

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 17.01. 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja Miten raportoin laadun? Kai Koistinen 22.10.2015, Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja 2 Esityksen sisältö Miksi raportoida? Laadun raportointi: standardit ja suositukset Laadun raportointi

Lisätiedot

Neljä innovaatiota - Kansallinen maastotietokanta tutuksi. Webinaari Ohjelmapäällikkö Risto Ilves

Neljä innovaatiota - Kansallinen maastotietokanta tutuksi. Webinaari Ohjelmapäällikkö Risto Ilves Neljä innovaatiota - Kansallinen maastotietokanta tutuksi Webinaari 20.3.2018 Ohjelmapäällikkö Risto Ilves Sisältö Maastotietokannan hajautettu ylläpito Paikkatiedon laatuvahti KMTK:n pysyvä ID Kansallinen

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Käyttötapaus Avoimen datan kehittäjät JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Marko Kauppi Tampereen kaupunki Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA

LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA TIETOTUOTESELOSTE 10.04.2013 LENTOESTEREKISTERI ESRI SHAPEFILE FORMAATISSA 1. YLEISTIETOA 1.1 Nimi ja tunnisteet Lentoesterekisteri ESRI-shapefile formaatissa 1.2 Vapaamuotoinen kuvailu Tuote sisältää

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot 17.1.2018 1. Organisaatio 3 - Vieremän kunta - Mäntsälän kunta - Naantalin kaupunki - Verohallinto/Tietohallinto - STM - Tilastokeskus

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot

Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot Palautekooste: JHS 158-päivitys Paikkatiedon metatiedot 1.10.2017 1. Organisaatio 3 - Vieremän kunta - Mäntsälän kunta - Naantalin kaupunki - Verohallinto/Tietohallinto - STM - Tilastokeskus - Ilmatieteen

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 1 Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 1.0 Julkaistu: 16.12.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

Organisaatio. 2. Yhteyshenkilön tiedot. 3. Suositusluonnoksen hyväksyminen. 4. Vastustusperusteet

Organisaatio. 2. Yhteyshenkilön tiedot. 3. Suositusluonnoksen hyväksyminen. 4. Vastustusperusteet Palautekooste ja työryhmän vastine (2. vaihe): JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen aineistorajapinnat -päivitys (aiemmin JHS 178 Kuntien paikkatietopalvelurajapinta) 24.6.2019 1. Organisaatio Vastaajien

Lisätiedot

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Liite 2 Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 1.0 Julkaistu: 16.12.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus

JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus JHS XXX Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1. palautekierroksen versio 8.11.2013 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 23.1.2012 Täytäntöönpano-ohjeet Ohje haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Latauspalvelujen ohjeiden laatiminen pitkällä Tiedostolatauspalvelu

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos> Muistio 2015-02-06 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Maannos Päivämäärä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö Paikkatietoalusta Maanmittauspäivät 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Mitä on Yhteiskunnan Digitalisaatio? Se on organisaatiorajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen ja

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Paikkatietoalusta Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön Kuntakiertue 2019 - Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Datalle on tarvetta. Tiedon pitää olla luotettavaa. Toiminta tehostuu Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin?

Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin? Yhteentoimivuusalusta: Miten saadaan ihmiset ja koneet ymmärtämään toisiaan paremmin? Avoin verkkoalusta ihmisen ja koneen ymmärtämien tietomääritysten tekemiseen Riitta Alkula 20.3.2019 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA 1. YLEISTIETOA 1.1 Nimi ja tunnisteet Lentoestelausuntorekisteri Esri-shapefile-formaatissa 1.2 Vapaamuotoinen kuvailu Tuote sisältää Air Navigation

Lisätiedot

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet

Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Paikkatiedon käytön mahdollisuudet Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto Paikkatietoa ja avointa dataa -aamupäiväseminaari 1.4.2014, Turku Luvassa lyhyt katsaus Paikkatietoon ja paikkatieto-osaamiseen

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 20.9.2016 Panu Muhli, Inspire-sihteeristö Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Ohjelma 9:00 9:15

Lisätiedot