Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi"

Transkriptio

1 Ohje 1 (12) Viimeisin muutos VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi VJ-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Taulukko käsittää ainoastaan tapaturmavakuutuslain mukaisia tietoja. Lakisääteinen urheilijoiden tapaturmavakuutus jää siis tarkastelun ulkopuolelle. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan sekä vakuutustilastojen kokoamiseen. Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: Taulukkotunnus Taulukon nimi Tiedonantajataso VJ011 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Vakuutustoiminnan tulos 420 VJ012 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Vakuutusmaksutulon ja liikekulujen erittely 420 VJ013 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Maksetut korvaukset sisältäen jakojärjestelmän mukaiset korvaukset 420 VJ02 Kantavuosittainen erittely 420 VJ031 Vastuuvelka: Vastuuvelka 420 VJ032 Vastuuvelka: Korvausvastuu sattumisvuosittain 420 VJ033 Vastuuvelka: Varsinaisen korvausvastuun arvioitu selviämisjakauma ja duraatio 420 VJ041 Ammattitaudit: Ammattitautien kehitys 420 VJ042 Ammattitaudit: Ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvien vahinkojen kumulatiivinen kehitys 420 VJ05 Omaisuus sekä vastuuvelkaa ja eläkevastuita kattava omaisuus 420 Taulukot on toimitettava Finanssivalvonnalle täytettynä 10 päivää ennen vakuutusyhtiön tilintarkastusta, kuitenkin viimeistään (määräykset ja ohjeet 1/2011). Jollei toisin määritellä, bruttoluvuilla tarkoitetaan lukuja ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. Vastaavasti nettoluvuilla tarkoitetaan lukuja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen, eli yhtiön omalla vastuulla olevaa osuutta. Vahinkokorvauskuluilla tarkoitetaan tilinpäätöksen korvauskuluja, joista on vähennetty korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut. Vahinkokorvausvastuulla tarkoitetaan vastaavasti varsinaista korvausvastuuta, josta on vähennetty vahinkojen selvittelyvaraus.

2 Ohje 2 (12) Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot annetaan kahden desimaalin tarkkuudella ilman %-merkkiä. Lukumäärät annetaan yhden kappaleen tarkkuudella. Lisätietoja VJ-tiedonkeruun raportoinnista antaa Instituutiovalvontaosaston Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimisto. ( ) VJ011 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Vakuutustoiminnan tulos Kaikki taulukon luvut ilmoitetaan etumerkiltään siten kuin ne vaikuttavat tulokseen, ellei toisin mainita. Taulukon VJ011 rivitunnukset R Vakuutusmaksutuotto Riveillä lasketaan määräys- ja ohjekokoelman (9/101/2011) kohdan mukainen vakuutusmaksutuotto, joka saadaan vakuutusmaksutulon, vakuutusmaksuvastuun muutoksen sekä jälleenvakuuttajien osuuksien summana. R Vakuutusmaksuvastuun laskuperustemuutoksen vaikutus Laskuperustemuutoksen vaikutus vakuutusmaksuvastuun muutokseen eliminoidaan. Korjaava vaikutus ilmoitetaan siten, että tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksuvastuun muutos ja korjaava vaikutus yhteensä on yhtä suuri kuin sellainen vakuutusmaksuvastuun muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on laskettu uusilla laskuperusteilla. R Nettovastuuvelan riskitön tuotto vähennettynä laskuperustekorkokululla Nettovastuuvelalle, josta on vähennetty tasoitusmäärä, laskettu riskitön tuotto vähennettynä sekä vahinkokorvausvastuun että selvittelykuluvarauksen laskuperustekorkokululla esitetään laskelmassa omana eränä. Luku on pääsääntöisesti positiivinen. Nettovastuuvelan riskitön tuotto voidaan laskea siten, että neljännesvuosittaiselle keskimääräiselle nettovastuuvelalle hyvitetään määrä, joka vastaa saman tarkastelujakson aikana noteerattua keskimääräistä riskitöntä korkoa. Riskittömällä korolla tarkoitetaan sellaista Suomen valtion obligaation korkotuottoa, jonka erääntymisaika parhaiten vastaa 10 vuotta. Tarkempaa laskentatekniikkaa, jossa huomioidaan vastuuvelan rahavirtoja seikkaperäisemmin, voidaan myös soveltaa.

3 Ohje 3 (12) R Vahinkokorvauskulu Riveillä lasketaan määräys- ja ohjekokoelman (9/101/2011) kohdan mukainen korvauskulu ilman korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Vahinkokorvauskulu saadaan maksettujen vahinkokorvausten, vahinkokorvausvastuun muutoksen sekä jälleenvakuuttajien osuuksien summana. R Vahinkokorvausvastuun laskuperustekorkokulu Vastuun laskuperustekorkokulu eli diskonttauksen vaikutus tilivuotta aikaisempien sattumisvuosien kuluun eliminoidaan. Laskuperustekorkokulu lasketaan aloittavan taseen periaatteella ja ilmoitetaan siten, että se pienentää vastaavaa korvauskulua (bruttoliikkeessä plusmerkkisenä ja jälleenvakuuttajan osuudessa miinusmerkkisenä). R Vahinkokorvausvastuun laskuperustemuutoksen vaikutus Laskuperustemuutoksen vaikutus vahinkokorvausvastuun muutokseen eliminoidaan. Korjaava vaikutus ilmoitetaan siten, että tuloslaskelman mukainen vahinkokorvausvastuun muutos ja korjaava vaikutus yhteensä on yhtä suuri kuin sellainen vahinkokorvausvastuun muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on laskettu uusilla laskuperusteilla. R Korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut Riveillä lasketaan määräys- ja ohjekokoelman (9/101/2011) kohdan mukaisesta korvauskulusta se osa mikä johtuu korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvista kuluista. Korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut saadaan maksettujen korvaustoiminnan hoitokulujen, vahinkojen selvittelyvarauksen muutoksen sekä jälleenvakuuttajien osuuksien summana. R Vahinkojen selvittelykuluvarauksen laskuperustekorkokulu Vastuun laskuperustekorkokulu eli diskonttauksen vaikutus tilivuotta aikaisempien sattumisvuosien kuluun eliminoidaan. Laskuperustekorkokulu lasketaan aloittavan taseen periaatteella ja ilmoitetaan siten, että se pienentää vastaavaa korvauskulua (bruttoliikkeessä plusmerkkisenä ja jälleenvakuuttajan osuudessa miinusmerkkisenä). R Vahinkojen selvittelykuluvarauksen laskuperustemuutoksen vaikutus Laskuperustemuutoksen vaikutus vahinkojen selvittelykuluvarauksen muutokseen eliminoidaan. Korjaava vaikutus ilmoitetaan siten, että tuloslaskelman mukainen vahinkojen selvittelykuluvarauksen muutos ja korjaava vaikutus yhteensä on yhtä suuri kuin sellainen vahinkojen selvittelykuluvarauksen muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on laskettu uusilla laskuperusteilla.

4 Ohje 4 (12) R 50 R 65 Liikekulut Rivillä ilmoitetaan määräys- ja ohjekokoelman (9/101/2011) kohdan mukaiset liikekulut. Nettovastuuvelan tuotto yli riskittömän tuoton Lakisääteiselle tapaturmavakuutukselle kohdistetaan osuus sijoitustoiminnan käypäarvoisesta tuotosta. Nettovastuuvelalle siirrettävä prosentuaalinen osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta ja realisoitumattomien arvostuserojen muutoksesta arvioidaan käyttämällä kaavaa z 1 missä VPO VPO1 = nettovastuuvelka( lak. tap.) nettovastuuvelka + max{ VPO; VPO } = oikaistu vakavaraisuuspääoma ja = oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiteraja. 1 Nettovastuuvelkaan ei lisätä tasoitusmäärää. Nettovastuuvelan tuotto yli riskittömän tuoton saadaan vähentämällä nettovastuuvelan riskitön tuotto nettovastuuvelan kokonaistuotosta. R 80 y = Oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiterajan tuotto Lakisääteiselle tapaturmavakuutukselle kohdistetaan osuus sijoitustoiminnan käypäarvoisesta tuotosta. Oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiterajan tuotolle siirrettävä prosentuaalinen osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta ja realisoitumattomien arvostuserojen muutoksesta arvioidaan käyttämällä kaavoja y VPO1 z2 = nettovastuuvelka + max{ VPO; VPO1} ja B( lak. tap) nettovastuuvelka( lak. tap) nettovastuuvelka( lak. tap.) + 0,8 VTmin + 1,8 S B nettovastuuvelka nettovastuuvelka + 0,8 VT + 1,8 S min missä B S VTmin VPO1 VPO = tuloslaskelman omalla vastuulla oleva vakuutusmaksutuotto = sijoitusriskistä johtuva pääomavaatimus = vakuutusteknisistä riskeistä johtuva pääomavaatimus = oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiteraja = oikaistu vakavaraisuuspääoma

5 Ohje 5 (12) Nettovastuuvelkaan ei lisätä tasoitusmäärää. Muiden parametrien määritelmät noudattavat vakavaraisuuslaskelmassa käytettyjä määritelmiä. VJ012 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Vakuutusmaksun ja liikekulujen erittely Taulukon VJ012 rivitunnukset Vakuutusmaksulla tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista vakuutusmaksutuloa lisättynä siihen liittyvillä työsuojelumaksulla (siirtotulo), jakojärjestelmämaksulla (siirtotulo) ja luottotappioilla. R R R R R R Pakollinen työajan vakuutus, taulustomaksut Riveillä lasketaan taulustomaksuisten pakollisen työajan vakuutusten vakuutusmaksutulo vakuutusmaksun, jakojärjestelmämaksujen, luottotappioiden ja työsuojelumaksun summana. Pakollinen työajan vakuutus, erikoistariffoidut Riveillä lasketaan erikoistariffoitujen pakollisen työajan vakuutusten vakuutusmaksutulo vakuutusmaksun, jakojärjestelmämaksujen, luottotappioiden ja työsuojelumaksun summana. Vapaaehtoinen työaika Riveillä lasketaan tapaturmavakuutuslain 57.1 :n mukaisten vapaaehtoisten työajan vakuutusten vakuutusmaksutulo vakuutusmaksun, jakojärjestelmämaksujen ja luottotappioiden summana. Vapaa-aika Riveillä lasketaan tapaturmavakuutuslain 57.2 :n ja 57.3 :n mukaisten vapaaehtoisten työajan vakuutusten vakuutusmaksutulo vakuutusmaksun, jakojärjestelmämaksujen ja luottotappioiden summana. Vakuutusmuodot yhteensä Riveillä lasketaan vakuutusmaksun, jakojärjestelmämaksujen, luottotappioiden ja työsuojelumaksun yhteismäärä edellä mainitut vakuutusmuodot yhteen laskien. Liikekulut yhteensä Riveillä eritellään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen määräys- ja ohjekokoelman (9/101/2011) kohdan mukaiset liikekulut. Liikekulut yhteensä sisältävät

6 Ohje 6 (12) vakuutusten hankintamenot ja aktivoitujen hankintamenojen muutoksen, vakuutusten hoitokulut, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksen hoitopalkkiot, hallintokulut, menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet sekä poistot. Rivin palkkiot koskevat kaikkia hankinta-, uudistus- ja kannanhoitopalkkioita. Niihin ei kuitenkaan sisällytetä omalle henkilöstölle maksettuja palkkioita. Liikekulut esitetään etumerkiltään siten kuin ne vaikuttavat tulokseen. VJ013 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi: Maksetut korvaukset sisältäen jakojärjestelmän mukaiset korvaukset Luvut esitetään etumerkeiltään siten kuin ne vaikuttavat tulokseen. Jakojärjestelmällä kustannettavat korvaukset esitetään miinusmerkkisinä. Taulukon VJ013 rivitunnukset R Ohimenevät korvaukset Ohimenevillä korvauksilla tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 17 :n mukaista päivärahaa, 15, 15 a ja 15 b :n mukaista sairaanhoidon kustannusten korvausta, 17 a :n mukaista fysikaalisen hoidon aikaista ansionmenetyskorvausta, 14 :n 3 ja 4 momentin, 41 :n 5 momentin ja 46 :n 3 momentin mukaisia kulukorvauksia sekä 20 b :n mukaisia kodinhoidon lisäkustannuksia. (SosTMA 1161/2011) R Pysyvät korvaukset Pysyviin korvauksiin luetaan haittarahat, väliaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet, lopullisesti vahvistetut eläkkeet, hautausapu ja muu kertakaikkinen suoritus kuolemantapauksessa, kertakaikkiset työkyvyttömyyskorvaukset, kuntouttaminen ja muut pysyvät korvaukset. R Muut korvaukset Muihin korvauksiin luetaan korvaukset, jotka kuuluvat jakojärjestelmän piiriin tai joita muutoin ei voida luokitella joko ohimeneviksi tai pysyviksi korvauksiksi. Riveillä eritellään jakojärjestelmällä kustannettavat korvaukset seuraavasti: Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisia kustannuksia (TVL:n korvaukset).

7 Ohje 7 (12) Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 a kohdan mukaisia kustannuksia (indeksikorotukset). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 b kohdan mukaisia kustannuksia (yli 9 v sairaanhoito). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 c kohdan mukaisia kustannuksia (yli 9 v kuntoutus). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 d kohdan mukaisia kustannuksia (pitkän latenssiajan ammattitauti). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 e kohdan mukaisia kustannuksia (epäily kohdan 3 d ammattitaudista). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 60 b :n 1 momentin 3 f kohdan mukaisia kustannuksia (suurvahinko). Rivillä tarkoitetaan tapaturmavakuutuslain 16 :n 5 momentin mukaisia tapaturmaeläkkeiden perusmäärien kertakorotuksia. R 1515 Osuus lautakuntien kuluista Osuus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan kuluista R 20, 25 Tilinpäätösvuoden vahingoista maksetut korvaukset Tilivuonna sattuneista vahingoista maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajan osuuden vähentämistä (brutto) sekä jälleenvakuuttajan osuuden vähentämisen jälkeen (netto). VJ02 Kantavuosittainen erittely Kaikkien lukujen etumerkit ilmoitetaan siten kuin ne vaikuttavat tulokseen, ellei toisin mainita. Luvut ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman menevää ja tulevaa pooliliikettä. Taulukon VJ02 saraketunnukset S 10 Kirjatut bruttovakuutusmaksut ennen tasoitusmaksuarviota

8 Ohje 8 (12) Sarakkeessa tarkoitetaan veloitettavissa olevaa koko ennakkomaksua sekä myöhempinä tilinpäätösvuosina tasoitusmaksua ja päättyvän vakuutuksen seurantamaksuja kantavuosittain eriteltynä. Kantavuodella tarkoitetaan vakuutuskauden alkamishetken mukaista kalenterivuotta. Muut kuin kalenterivuotisten vakuutuskausien kirjatut bruttovakuutusmaksut jaetaan kantavuosille ajan suhteen pro rata. Se osa, joka siirtyy seuraavalle tulevalle kantavuodelle, syötetään riville Luvut ilmoitetaan ilman lakisääteisiä lisiä ja muita yhteisesti jaettavia kustannuksia. S 15 S 20 S 25 S 30 S 35 Bruttovastuuvelan riskitön tuotto vähennettynä diskonttauskululla Bruttovastuuvelalle, josta on vähennetty menevä ja tuleva pooliliike ja osuus Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvausvastuusta, allokoidaan taulukon VJ011 rivien ohjeen mukainen riskitön tuotto vähennettynä edellä määritellyn bruttovastuuvelan laskuperustekorkokululla kohdistettuna eri kantavuosille. Sattumisvuosittaiset riskittömät tuotot arvioidaan siten, että taulukon VJ011 rivien ohjeen mukaisesti laskettua hyvitysprosenttia sovelletaan keskimääräiseen bruttovastuuvelkaan sattumisvuosittain. Maksetut bruttovahinkokorvaukset Maksetut bruttovahinkokorvaukset ilman yhteisesti jaettavia kustannuksia kohdistettuna eri sattumisvuosille. Bruttovahinkokorvausvastuun laskuperustekorkokulu Bruttovahinkokorvausvastuun laskuperustekorkokulu eli diskonttauksen vaikutus tilivuotta aikaisempien sattumisvuosien vahinkokorvauskuluun kohdistettuna eri sattumisvuosille. Laskuperustekorkokulu esitetään plusmerkkisenä. Bruttovahinkokorvausvastuun muutos Bruttovahinkokorvausvastuun muutos kohdistettuna eri sattumisvuosille. Lukuja ei korjata mahdollisella laskuperustemuutoksen vaikutuksella. Bruttovahinkokorvausvastuuseen ei sisällytetä ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvaa tuntemattomien vahinkojen erillisvarausta. Sarakkeessa huomioidaan siis 1) vahvistetut eläkkeet, haittarahat ja lisät, 2) keskeneräiset eläkkeet, haittarahat ja lisät, 3) muut vahinkokohtaiset varaukset ja 4) muut tunnetut ja tuntemattomat vahingot. Laskuperustekorkomuutoksen vaikutus Laskuperustekorkomuutoksen vaikutus kohdistettuna eri sattumisvuosille. Seurannassa laskuperustekoron alentumisen takia johtuva vaikutus ilmoitetaan plusmerkkisenä. (Tunnusluvuissa se eliminoidaan bruttovahinkokorvausvastuun muutoksesta, johon se sisältyy.) Riveillä eritellään sarakkeiden arvot kantavuosittain.

9 Ohje 9 (12) VJ031 Vastuuvelka: Vastuuvelka Bruttovastuuvelkaan liittyvät luvut ilmoitetaan pääsääntöisesti plusmerkkisinä ja jälleenvakuuttajien osuudet näistä miinusmerkkisinä. Taulukon VJ031 rivitunnukset R 0505 Vakuutusmaksuvastuu Rivillä ilmoitetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuvastuu ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. R Varsinainen korvausvastuu Varsinaiseen korvausvastuuseen luetaan vahvistetut eläkkeet, haittarahat ja lisät, keskeneräiset eläkkeet, haittarahat ja lisät, muut vahinkokohtaiset varaukset, ammattitautien erillisjärjestelyyn kuuluvien tuntemattomien vahinkojen varaus, muut tunnetut ja tuntemattomat vahingot, poolivaraukset sekä vahinkojen selvittelyvaraus. Luvut ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. R Tilinpäätösvuoden vahingoista varattu korvausvastuu Se osuus tilinpäätöksen mukaisesta bruttokorvausvastuusta, joka kohdistuu tilinpäätösvuonna sattuneisiin vahinkoihin. Korvausvastuu ilmoitetaan rivillä 0515 diskontattuna ja rivillä diskonttaamattomana. R R R Jälleenvakuuttajien osuus bruttovastuuvelasta Riveillä eritellään jälleenvakuuttajien osuus rivien bruttovastuuvelasta Diskontatun vastuuvelan osuus Riveillä ilmoitetaan se osa vastuuvelasta johon sovelletaan korkoutusta. Vakuutustoiminnan asettama nimellinen tuottovaatimus nettovastuuvelalle Tuottovaatimus nettovastuuvelalle sisältää diskonttauksen asettaman tuottovaatimuksen, vakuutusmaksualennusten ja hyvitysten asettaman vaatimuksen sekä muut vaatimukset. Diskonttauksen asettama vaatimus saadaan taulukon VJ011 rivien 25 ja 40 summana. Tuottovaatimus ilmoitetaan plusmerkkisenä.

10 Ohje 10 (12) VJ032 Vastuuvelka: Korvausvastuu sattumisvuosittain Luvut ilmoitetaan plusmerkkisinä, ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman menevää ja tulevaa pooliliikettä ja osuutta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvausvastuusta. Taulukon VJ032 saraketunnukset S 10 S 15 S 20 S 25 Vahvistetut eläkkeet, haittarahat ja lisät sattumisvuosittain Sarakkeella ilmoitetaan taulukon VJ031 rivin korvausvastuu sattumisvuosittain. Keskeneräiset eläkkeet, haittarahat ja lisät sattumisvuosittain Sarakkeella ilmoitetaan taulukon VJ031 rivin korvausvastuu sattumisvuosittain. Muut vahinkokohtaiset varaukset sattumisvuosittain Sarakkeella ilmoitetaan taulukon VJ031 rivin korvausvastuu sattumisvuosittain. Varaukset muille tunnetuille ja tuntemattomille vahingoille sattumisvuosittain Sarakkeella ilmoitetaan taulukon VJ031 rivin korvausvastuu sattumisvuosittain. Tiedot ilmoitetaan siis ilman ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvien tuntemattomien vahinkojen varausta. Riveillä eritellään sarakkeiden arvot sattumisvuosittain. VJ033 Vastuuvelka: Varsinaisen korvausvastuun arvioitu selviämisjakauma ja duraatio Luvut ilmoitetaan plusmerkkisinä, ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman menevää ja tulevaa pooliliikettä ja osuutta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvausvastuusta. Luvut ilmoitetaan tilinpäätöshetkeen diskontattuna. Diskonttauskorkoina sovelletaan laskuperusteen mukaisia laskuperustekorkoja. Esimerkki. Jos tunnetut pysyvät korvaukset varataan vahinkokohtaisesti ja muut vahingot (muut tunnetut ja tuntemattomat) varataan kollektiivisesti, menetellään seuraavasti: Muusta tunnetusta ja tuntemattomasta varauksesta eritellään se osa tuntemattomasta varauksesta, joka kohdistuu pysyviin korvauksiin. Jäljelle jäävä osa

11 Ohje 11 (12) on tunnettuja ja tuntemattomia ohimeneviä korvauksia. Eritelty osa on tuntemattomia pysyviä korvauksia ja se käsitellään yhdessä tunnettujen pysyvien korvausten kanssa, jotka eivät vielä ole vahvistettuja. Taulukon VJ033 saraketunnukset S 10 S 15 Arvio ohimenevien korvauksien selviämisjakaumasta Ohimeneviä korvauksia ovat kohdassa VJ013 määritellyt ohimenevät korvaukset. Tarkasteluun ei sisällytetä ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvia tuntemattomien vahinkojen erillisvarausta. Arvio pysyvien korvauksien selviämisjakaumasta Pysyviä korvauksia ovat kohdassa VJ013 esitetyt korvaukset. Tulevia vahvistettuja eläkkeitä, haittarahoja ja lisiä käsitellään arviossa kertakorvauksina ja ne otetaan huomioon ainoastaan vahvistamishetkellä. Näin ollen tilinpäätöshetken vahvistettuja eläkkeitä, haittarahoja ja lisiä ei huomioida tarkastelussa ollenkaan. Tarkasteluun ei sisällytetä ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvia tuntemattomien vahinkojen erillisvarausta. Riveillä eritellään sarakkeiden arvot kantavuosittain. VJ041 Ammattitaudit: Ammattitautien kehitys Ammattitaudeilla tarkoitetaan ammattitautilain (1343/1988) mukaisia sairauksia. Ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvat vahingot määritellään ammattitautilain (1343/1988) 3 :ssä. Tapaturman sattumishetkeä vastaa se ajankohta, jona ammattitauti on ilmennyt. Jollei erityisistä syistä muuta johdu, ammattitaudin ilmenemishetkenä pidetään sitä ajankohtaa, jona sairastunut henkilö ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi silloin tai myöhemmin ammattitaudiksi todetun sairauden johdosta. Jollei sairastunut henkilö enää ammattitaudin ilmetessä ole siinä työssä, josta tauti on voinut aiheutua, määräytyy korvausvelvollisuus sen mukaan, minkä työsuhteen perusteella suoritettu työ on viimeksi voinut aiheuttaa taudin (viimeinen mahdollinen altistumisvuosi). Jos korvausvelvollisuuden määräävä altisteinen työsuhde on päättynyt ennen ilmenemishetkeä, ammattitauti kuuluu erillisjärjestelyn piiriin. Taulukon VJ041 saraketunnukset Bruttoluvuilla tarkoitetaan lukuja ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman menevää ja tulevaa pooliliikettä ja osuutta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvauskuluista. S 10, 25 Maksetut bruttovahinkokorvaukset Maksetut bruttovahinkokorvaukset ilmoitetaan plusmerkkisinä.

12 Ohje 12 (12) S 15, 30 Vahinkokohtaisten bruttovarausten muutos Vahinkokohtaisten bruttovarausten lisäys ilmenemisvuosittain ilmoitetaan plusmerkkisenä. S 20, 35 Vahinkojen lukumäärän muutos Niiden vahinkojen lukumäärä, joista on maksettu korvauksia tai tehty vahinkokohtaisia varauksia. Vahinkojen lukumäärän lisäys ilmenemisvuosittain ilmoitetaan plusmerkkisenä. Riveillä eritellään sarakkeiden arvot sattumisvuosittain. VJ042 Ammattitaudit: Ammattitautien erillisjärjestelyn piiriin kuuluvien vahinkojen kumulatiivinen kehitys Luvut ilmoitetaan plusmerkkisinä. Bruttoluvuilla tarkoitetaan lukuja ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman menevää ja tulevaa pooliliikettä ja osuutta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvauskuluista. Kumulatiivisuus määräytyy vasta ilmenemisvuodesta 2002 alkaen. Sarakkeilla eritellään rivien arvot altistumisvuosittain. Taulukon VJ042 rivitunnukset R Maksetut bruttovahinkokorvaukset kumulatiivisesti eriteltynä ilmenemisvuosittain. R Vahinkokohtaiset bruttovaraukset tilikauden lopussa eriteltynä ilmenemisvuosittain. R Vahinkojen lukumäärä kumulatiivisesti eriteltynä ilmenemisvuosittain.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi Ohje 1 (11) Viimeisin muutos 31.12.2015 VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi VJ-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Taulukko käsittää

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen analyysi

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen analyysi Ohje 1 (9) Viimeisin muutos 1.1.2016 VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen analyysi VJ-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön työtapaturma- ja ammattitautilain (Ty- TAL) mukaisista

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus:

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus: Ohje 1 (10) Viimeisin muutos 31.12.2017 VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus VJ-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön työtapaturma- ja ammattitautilain (Ty- TAL) mukaisista

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 13.6.2013 Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2015 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2010, tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2010, tilastot Sivu 1 (13) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 2 Vakuutusmaksutulo 2 Luottotappiot 4 Maksetut korvaukset 4 Liikekulut 5 Vastuuvelka 6 Ammattitaudit 10 Tilastolähteet 13 Graafin

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011, tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011, tilastot kannattavuudesta 22 211, tilastot 8.11.212 Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 1 Luottotappiot 3 Maksetut korvaukset 3 Liikekulut 4 Vastuuvelka

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, tilastot kannattavuudesta 23 212, tilastot 2.9.213 1 (12) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 1 Luottotappiot 3 Maksetut korvaukset 3 Liikekulut 4 Vastuuvelka Ammattitaudit

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2017 VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot kannattavuudesta 26 215, tilastot 2.1.217 1 (9) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 1 Luottotappiot 2 Korvaukset 3 Liikekulut 5 Vastuuvelka 5 Ammattitaudit

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS JULKAISU 1(22) 16.10.2006 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontavirasto julkaisee vuosittain tilastotutkimuksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tiedot perustuvat tilinpäätöstietoihin

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot tilastot 27 216 2.3.218 1 (9) Sisällysluettelo Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 2 Luottotappiot 2 Korvaukset 3 Liikekulut 5 Vastuuvelka 6 Ammattitaudit 7 Tilastolähteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti ( ):

Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti ( ): Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 1.1.2016 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) viimeisin muutos (5.4.2013) VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa lisäeläkeosastojen vastuuvelan katteista ja kateomaisuuden riskikeskittymistä

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS JULKAISU 1(16) 1.11.2004 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontavirasto on päättänyt julkaista vuosittaisen tilastotutkimuksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tiedot

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.20141.1.2017 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vastuuvelan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2011 1143/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen

Lisätiedot

VF06a Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka 401 VF06e Eläkekassan vastuuvelka 442 VF06f Eläkesäätiön eläkevastuu 452

VF06a Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka 401 VF06e Eläkekassan vastuuvelka 442 VF06f Eläkesäätiön eläkevastuu 452 1 (6) Viimeisin muutos 31.3.2019 VF Vastuuvelka VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa työeläkelaitosten vastuuvelasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan. Tiedonkeruu

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi 1 (22) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Liite 1. Vakuutusliikkeen tasoitettu

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot 1 (5) Ohje 11.4.2011 Viimeisin muutos 31.3.2019 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2004 2013, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2004 2013, analyysi 1 (21) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Herkkyysanalyysi 10 Kulusuhteiden

Lisätiedot

1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa.

1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa. VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2009 1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011, analyysi Sivu 1 (22) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 3 Maksutulon kehitys 3 Markkinaosuudet 4 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 6 Yhtiökohtaiset tulokset 10 Tunnuslukuja 10 Liite 1. Vakuutusliikkeen

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2009

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2002 2009 1 (28) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Analyysi Yleistä 1 Johdanto 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Vakuutusliikkeen tulos 5 Vakuustoiminnan tulos 8 Tunnuslukuja 10 Yhtiökohtaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Tuotto 5,8% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 12,3 % Vakavaraisuus 28,1% TyEL-palkkasumma 1 627,7 milj. YEL-työtulo 256,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 27.5.2009 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 22.5.2008 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VARMUUS OY PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2010 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 3.000

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2018 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Tuotto -1,5 % Parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset 5,7 % Vakavaraisuus 126,2 % Maksutulo 540,5 milj. Asiakashyvitykset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2010

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2010 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2010 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2010 2009 % Vakuutusmaksutulo, milj. 380,4 371,6 2,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 336,0 317,2 5,9 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 8,0% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 14,9 % Vakavaraisuus 131,6 % Maksutulo 520,9 milj. Asiakashyvitykset 8,6 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa

Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa SHV-harjoitustyö Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Mika Sirviö Vakuutuskeskus Vakuutuskeskuksen muodostavat: Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VD: Vakavaraisuus VF: Vastuuvelka VO: Tunnuslukutaulukot VP: Tutkimus työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusliikkeestä VS:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia.

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia. SHV - TUTKINTO Vakavaraisuus 30.9.2010 klo 9-15 1(5) 1. Henkivakuutusosakeyhtiö Tuoni myöntää yksilöllisiä henkivakuutuksia (sijoitussidonnaisia, laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (4) MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 Perusteiden soveltaminen Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2016 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin vakuutuksiin.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle: määräysten ja ohjeiden muutokset

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle: määräysten ja ohjeiden muutokset 1 (5) Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle: määräysten ja ohjeiden muutokset 1 Muutokset Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 Määräyksiin ja

Lisätiedot

Tasoitusmääräjärjestelmän sopeuttaminen solvenssi II ympäristöön

Tasoitusmääräjärjestelmän sopeuttaminen solvenssi II ympäristöön Tasoitusmääräjärjestelmän sopeuttaminen solvenssi II ympäristöön Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 28.2.2012 Markku Miettinen 27.2.2012 1 Sisältö Perusperiaatteita uudelle TM järjestelmälle vahinkovakuutuksessa

Lisätiedot

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia.

laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä eläkevakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia sekä sairauskuluvakuutuksia. SHV - TUTKINTO Vakavaraisuus 30.9.2010 klo 9-15 1(6) 1. Henkivakuutusosakeyhtiö Tuoni myöntää yksilöllisiä henkivakuutuksia (sijoitussidonnaisia, laskuperustekorkoisia ja ns. riskihenkivakuutuksia), yksilöllisiä

Lisätiedot