Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa"

Transkriptio

1 Inspire-sihteeristö 1 (10) Kansallisen Tämä toimintasuunnitelma on tarkistettu kansallisen Inspire-verkoston perustamistilaisuussa käydyn keskustelun pohjalta. 1. Taustaa 1.1. Inspire-direktiivi ja sen voimaan saattaminen EU:n Inspire-direktiivi on hyväksytty vuonna 2007 ja ohjaa jäsenvaltioita paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja yhteentoimivuuteen. Direktiivin toimeenpanoa ohjaavat komission asetuksina annettavat täytäntöönpanosäännöt (IR, Implementation Rules), jotka koskevat palveluiden toteuttamista ja yhteiskäyttöisiä tietosisältöjä, niiden kuvailuja sekä oikeuksia tiedon saantiin. Suomessa Inspire-direktiivi on saatettu voimaan kansallisella lailla paikkatietoinfrastruktuurista. Laki ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus ohjaavat paikkatietoa hallinnoivia viranomaisia kuvailemaan yhteiskäyttöiset tietoaineistonsa ja asettamaan ne tietoverkkoon saataville. Paikkatietoa (direktiivin liitteiden I, II ja III mukaan) hallinnoivan viranomaisen on Laadittava aineistoja ja palveluja koskevat metatiedot Laadittava ja pidettävä ajan tasalla yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto Huolehdittava, että aineisto on saatavilla tietoverkossa katselua ja siirtämistä varten Annettava aineisto toisen viranomaisen käyttöön lainsäädännön mukaisesti Paikkatiedon käyttöä tulee seurata ja raportoida ohjeiden mukaan. Maksuja paikkatietoaineistoista ja palveluista peritään tarvittaessa maksuperustelain mukaan. Kuitenkin metatiedon käyttö on kaikille maksutonta ja katselupalvelujen mahdollinen maksullisuus tulee erikseen perustella. Mikäli maksuja peritään, on toteutettava sähköinen asiointi ja maksaminen. Käyttöä koskevien ehtojen ja sopimusmallin tulee olla tietoverkossa saatavilla. Infrastruktuurin aineistot ja palvelut ovat maksuttomia EY:n toimielimille raportointitehtäviin. Yhteiskäyttöisen aineiston laatimisessa ja käsittelyssä on huolehdittava tietosuojasta henkilötietolain mukaan. Säädösten mukaan Maanmittauslaitos huolehtii lisäksi metatietojen tarkastelun mahdollistavan verkkopalvelun käyttöönotosta (hakupalvelu) ja antaa ohjeet metatietojen liittämisestä palveluun sekä seuraa tiedon laatua. MML tarjoaa tukipalveluina mm. neuvontapalveluja ja muunnospalveluja sekä pitää infrastruktuurin toimivuutta tukevaa internet-sivustoa. Inspire-direktiivin toimeenpanon kautta syntyy paikkatietoinfrastruktuuri palveluineen. Sisällöllisesti infrastruktuuria voidaan täydentää kansallisilla paikkatietoaineistoilla. Paikkatiedon ja palvelujen tuottajat voivat kuvailla aineistonsa ja palvelunsa eurooppalaisten käytäntöjen mukaan. Palvelun toteuttamiseksi kansalliset tietotuotteet tulee määritellä ja kuvailla Paikkatietoalan yhteistyöfoorumit Paikkatietoalan verkostoituminen on alkanut 1980-luvulla paikkatietojen yhteiskäyttöön tähdänneen LIS-projektin ja sen työtä jatkaneen Paikkatietojen yhteiskäytön yhteistyöryhmän (PYRY) myötä. Alan kansalliseksi verkostoksi perustettiin 1990-luvulla ProGIS ry. Paikkatietoasiain neuvottelukun-

2 Inspire-sihteeristö 2 (10) ta (PATINE) jaoksineen toimi vuoden 2007 loppuun saakka tietopalvelu- ja yhteiskäyttö TIPYjaoksen jatkaessa kuitenkin vuoden 2009 alkuun. Paikkatietoalalla on kansainvälisesti useita yhteistyöfoorumeja. Pohjoismaisten yhdistysten yhteistyöfoorumi on GI-Norden ja eurooppalaisten Eurogi. Globaalina verkostona toimii mm. GSDI (Global Spatial Data Infrastructure) yhdistys. Paikkatietoalalla on virallinen kansainvälinen standardointikomitea ISO/TC211 sekä teollisuuslähtöinen foorumi OGC (Open Geospatial Consortium). Euroopan virallinen alan standardointikomitea on CEN/TC287. Kansainvälistä standardointia seuraa Suomessa SFS:n yhteydessä paikkatiedon standardointirengas SR304. Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnan JUHTAn yhteydessä toimii JHS-jaosto ja JHS-paikkatietoryhmä. Inspire-direktiivin toimeenpanoa varten on asetettu komitea avustamaan EU:n komissiota. Täytäntöönpanosääntöjä valmistellaan työryhmissä ja luonnoksia kommentoivat eri LMOt (Legally Mandated Organisation) sekä SDICit (Spatial Data Interest Community). Osapuolet muodostavat yhdessä laaja-alaisen, eurooppalaisen Inspire Forumin, jonka toiminta tullee jäsentymään tarkemmin jatkossa. Komissio käynnistää pian mm. jäsenvaltioiden asiantuntijoista muodostuvan Inspiren toimeenpanon seurantaryhmän. Kansallisesti paikkatietoinfrastruktuurin lain pohjalta käynnistyy Paikkatietoasiain neuvottelukunta, joka tehtävänä on seurata paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä ja lain toteutumista MML:n seurantaraporttien pohjalta, käsitellä EU:n valmistelemia toimeenpanoon liittyviä kannanottoja ja esityksiä sekä toimeenpanoon liittyvät kansalliset soveltamisohjeet ja MML:n tukipalvelujen ehdot ja rajoitukset. Lisäksi neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Sihteeristöorganisaationa toimii Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö. Direktiivin tavoitteen mukaan vapaaehtoista yhteistyötä varten käynnistetään kaikille osapuolille avoin kansallinen Inspireverkosto, jonka työtä tukee em. Inspire-sihteeristö. OGC ISO/ TC211 CEN/ TC287 SFS/ SR304 Paikkatietoalan kansallisia foorumeja Paikkatietoalan kansainvälisiä foorumeja JHStyöryhmät JUHTA JHS-Paikkatietoryhmä Inspire-komitea Inspire Forum Inspireryhmäpanon Toimeen- TWGs seuranta NSDT ryhmä Pohjoismainen Inspire-ryhmä Inspireverkosto Paikkatietoasiain neuvottelukunta Inspire-sihteeristö GSDI EUROGI GI-Norden ProGIS ry.

3 Inspire-sihteeristö 3 (10) 2. Kansallinen Inspire-verkosto Inspire-direktiivin edellyttämiin yhteistyö- ja koordinaatiorakenteisiin kuuluu laaja-alainen, kansallinen yhteistyöverkosto, Inspire-verkosto. Se on käyttäjien, tuottajien, lisäarvopalvelujen tuottajien ja koordinoivien elinten yhteistyötä koskien: tietoaineistojen tunnistamista käyttäjien tarpeita tiedottamista olemassa olevista käytännöistä palautteen antamista direktiivin täytäntöönpanosta Tiivistetysti Inspire-verkoston tehtävänä on tukea paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoa. Verkosto on kaikille osapuolille avoin ja sen toiminta perustuu osapuolten vapaaehtoisuuteen. Inspire-sihteeristö tukee ja avustaa verkoston käytännön toimintaa. 2.1 Tavoitteet, tehtävät ja organisoituminen Seuraavassa on alustavasti hahmoteltu verkoston toimintamallia, joka tarkentuu verkoston käynnistyessä ja päättäessä toiminnastaan. Tavoitteet Inspire-verkosto on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi. Verkoston tavoitteena on edistää kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä ja Inspire-direktiivin toimeenpanoa sekä eri sektorien ja kaikkien osapuolten mahdollisuuksia osallistua työhön ja hyötyä työn tuloksista. Tehtävät 1. Verkosto seuraa ja arvioi paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksen ja Inspire-direktiivin toimeenpanon etenemistä ja tekee ehdotuksia tehtävässä edistymiseksi. 2. Verkosto seuraa paikkatietoinfrastruktuurin käyttöä ja hyödyntämistä sekä etsii ja osoittaa uusia mahdollisuuksia infrastruktuurin palvelujen kehittämiseen ja paikkatiedon käyttöön. 3. Verkosto seuraa paikkatietoalan teknologiakehitystä ja jakaa tietoa välineistä paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä. 4. Verkosto kokoaa ja jakaa tietoa Inspire-direktiivin toimeenpanoa koskevien säädösten ja ohjeiden kehityksestä ja tuo esiin tarpeita käytäntöjen ja ohjeistuksen parantamiseksi. 5. Verkosto kommentoi Inspire-prosessissa syntyviä luonnoksia toimeenpanosäännöksi ja -ohjeiksi sekä tietotuotemäärittelyiksi tms. dokumentteja ja ilmoittautuu tätä varten virallisesti Inspire-prosessin intressiryhmäksi (SDIC, Spatial Data Interest Community). 6. Verkosto tunnistaa paikkatietoaineistoja ja pitää aineistoista ja paikkatietopalveluista vähintään vuosittain tarkistettavaa luetteloa, jota ehdottaa komissiolle toimitettavaksi Inspiredirektiivin toimeenpanon edellyttämänä luettelona. 7. Verkosto ylläpitää strategiaprosessia kansallisen paikkatietostrategian laatimiseksi ja ylläpitämiseksi sekä seuraa strategian toimeenpanoa. 8. Verkosto kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. 9. Verkosto huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittymiseen ja hyödyntämiseen ja Inspiredirektiivin toimeenpanon etenemiseen liittyvästä viestinnästä. Organisoituminen Verkosto päättää toiminnastaan ja hyväksyy toimintasuunnitelmansa verkoston kokouksessa tai internetissä toteutettujen kyselyjen ja äänestysten kautta. Verkosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat ja työryhmien vetäjät, jotka yhdessä muodostavat verkoston ohjausryhmän. Ohjausryhmä valmistelee verkoston toimintasuunnitelman ja vastaa sen toimeenpanosta. Ohjausryhmä käsittelee Inspire-prosessissa

4 Inspire-sihteeristö 4 (10) SDIC-roolissa annettavan verkoston palautteen, joka koostetaan työryhmien ja asiantuntijoiden kommenteista. Verkoston puheenjohtajan olisi luontevaa edustaa verkostoa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokouksissa. Toimintasuunnitelmansa mukaan verkosto käynnistää työryhmiä tavoitteidensa tueksi ja tehtäviensä hoitamiseksi. Työnsä aluksi ja aikana ryhmät tarkentavat tehtäviään ja ylläpitävät työsuunnitelmiaan. Verkosto ja sen työryhmät järjestävät tarvittaessa seminaareja valitsemistaan aiheista. Verkosto tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan säännöllisesti sähköpostikirjeellä, joka julkaistaan myös paikkatietoportaalissa. Ulkoista viestintää varten ohjausryhmä laatii viestintäsuunnitelman ja huolehtii sen toteuttamisesta. Inspire-sihteeristö Paikkatietoasiain neuvottelukunta asiantuntija Verkkopalvelut ja portaali Paikkatietotuotteet ja harmonisointi Pelisäännöt ja sopimukset Infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon termitalkoot Ohjausryhmä työryhmien vetäjät ja verkoston pj. & vpj. Inspire-verkosto Puheenjohtaja varapuheenjohtajat Työryhmät Verkoston vastuuhenkilöt liitteessä Työryhmät Verkoston työryhmät työskentelevät tietoverkossa ja kokoontuvat tapaamisiin. Kukin verkoston jäsen voi osallistua yhteen tai useampaan ryhmään ja valita oman osallistumisprofiilin (seuranta verkon ja sähköposti avulla / ed. lisäksi työskentely verkossa / ed. lisäksi osallistuminen kokouksiin) Inspire-verkosto toimii työryhminä, joiden aihealueita ovat: 1) paikkatiedon verkkopalvelujen ja paikkatietoportaalin kehitys 2) paikkatietoaineistojen kuvailu ja paikkatietotuotteiden määrittely ja harmonisointi 3) paikkatiedon ja -palvelujen käyttöehdot ja sopimusmallit 4) paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetila ja hyödyntäminen Työryhmillä on seuraavat roolit ja tehtävät. Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Ryhmä seuraa paikkatiedon verkkopalvelujen (haku-, katselu-, lataus-, muunnos- ja käynnistyssekä luettelopalvelut) ja paikkatietoportaalin toteuttamista sekä Inspire-prosessissa valmistuvia palvelujen toteuttamista koskevia säädöksiä ja ohjeita. Ryhmä seuraa kaupallisten ja avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehitystä palvelujen toteuttamisessa. Ryhmän jäsenet vaihtavat kokemuksia palvelujen toteuttamisesta ja seuraavat palvelukokonaisuuden laajenemista. Ryhmä

5 Inspire-sihteeristö 5 (10) osallistuu paikkatietoportaalin kehittämiseen esittämällä ja määrittelemällä kehitystarpeita sekä arvioimalla portaalin kehitys- ja tuotantoversioita. Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -ryhmä Ryhmä seuraa paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden kuvailun eli metatiedon laatimista sekä kansallista ja eurooppalaista tietotuotemäärittelyä ja näitä koskevien säädösten ja ohjeiden laatimista Inspire-prosessissa sekä JHS-järjestelmässä. Ryhmä pyrkii harmonisoimaan paikkatietojen tuotteistamista sanastojen, koodistojen, tietoelementtien ja skeemojen yhtenäistämiseksi. Ryhmä vaihtaa kokemuksia ja arvioi metatiedon tallennuksen, muokkauksen ja hallinnan sekä skeemojen laatimisen ja luettelopalvelujen välineitä ja tuo esiin kehitystarpeita välineiden kehittämiseksi. Lisäksi ryhmä seuraa alan sanasto- ja ontologiatyötä sekä paikkatiedon termitalkoiden edistymistä. Käyttöehdot ja sopimusmallit -ryhmä Ryhmä seuraa paikkatiedon käyttöehtojen ja sopimusmallien sisältöä sekä Inspire-prosessin lisensointikäytäntöjä ja niihin liittyviä säädöksiä ja ohjeita. Ryhmä pyrkii yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan sovellettavia käyttöehtoja ja kehittää tähän sopimusmalleja. Ryhmä tarkastelee paikkatiedon välittämisen ja palvelujen toteutuksen malleja ulkoistamisen keinoin kilpailun edistämiseksi palvelujen toteuttamisessa. Ryhmä kerää tietoa ja vaihtaa kokemuksia paikkatiedon oikeuksien hallinnan välineistä ja ratkaisuista. Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen -ryhmä Ryhmä paneutuu seurannan ja raportoinnin indikaattoreihin ja seuraa raportoinnin pohjalta paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien aineistojen ja palvelujen käyttöä. Ryhmä kirjaa paikkatiedon hyödyntämisen esteitä ja etsii keinoja niiden poistamiseen. Ryhmä pyrkii tunnistamaan paikkatiedon uusia soveltamismahdollisuuksia ja -alueita ja etsii keinoja hyödyntämisen laajentamiseen sekä infrastruktuurin tarjoamien mahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen. 2.3 Paikkatiedon termitalkoot Verkosto tekee sanasto- ja ontologiatyötä Internetin avulla ns. Paikkatiedon termitalkoiden muodossa. Olemassa olevien sanastojen täydentämiseksi ja ylläpitämiseksi verkoston työryhmät ja jäsenet voivat ehdottaa paikkatietoalan termejä määriteltäviksi. Inspire-sihteeristö kokoaa termiehdotukset määräajoin termityöstä kiinnostuneille jäsenille kommentoitaviksi ja kokoaa kommentit sekä laatii ehdotukset lopullisiksi termeiksi ja määritelmiksi. Sanasto- ja ontologiatyön tulokset ovat internetissä vapaasti saatavilla. 2.4 Strategiaprosessi Verkosto ylläpitää strategiaprosessia kansallisen paikkatietostrategian laatimiseksi ja ylläpitämiseksi sekä seuraa strategian toimeenpanoa. Työryhmät osallistuvat strategiatyöhön oman aihealueensa osalta ja ohjausryhmä ohjaa osallistumista kokonaisuutena. Tavoitteena tulee olla jatkuva, vuotuinen strategiaprosessi, jossa tavoitteiden, päämäärien ja roadmapin määrittelyn ohella keskeistä on toimintaympäristön ja sen muutoksen analyysi. Strategiaan tulee kirjata yhtäältä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila ja toisaalta tulevien vuosien tavoitteiden roadmap ja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen ja hyödyntämisen vuosistrategia. 2.5 Teknisten ohjeiden laatiminen ja standardointi Verkoston jäsenet voivat osallistua teknisten ohjeiden laatimiseen ja standardoinnin seurantaan: - julkisen hallinnon suositusten laatimiseen JUHTAn alaisissa paikkatietoalan JHS-suositusten työryhmissä

6 Inspire-sihteeristö 6 (10) - kansainvälisen standardoinnin seurantaan Suomen Standardisoimisliiton SFS:n alaisessa SR304-paikkatietoryhmässä Verkoston yhteydessä ei ole tarpeen erikseen organisoida työtä. Paikkatietoalan JHS-työtä ja kansainvälistä standardointia on kuvattu liitteessä Viestintä Verkosto huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittymiseen ja hyödyntämiseen ja Inspire-direktiivin toimeenpanon etenemiseen liittyvästä viestinnästä. Ohjausryhmä hyväksyy ja ylläpitää verkoston viestintäsuunnitelmaa ja huolehtii sen toteuttamisesta. Viestintäsuunnitelmaan kirjataan pääviestit ja tavoitteet kunkin keskeisen kohderyhmän osalta sekä suunnitelma eri viestintäkanavien ja keinojen käytöstä kohderyhmien tavoittamisessa.

7 Inspire-sihteeristö 7 (10) Liite 1. Toimeenpanon aikataulut ja tehtävät Direktiivi ja sen täytäntöönpanomääräykset sekä paikkatietoasetus (luonnos) antavat aikataulut paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanolle. Inspire-roadmap toimeenpanosäännöt metatieto tietotuotemäärittelyt liite I toimeenpanosäännöt haku&katselu toimeenpanosäännöt lataus&muunnos tietotuotemäärittelyt liite II&III kansalliset säädökset Kansallinen toimeenpano Paikkatietoasiain neuvottelukunta Inspire-verkosto Inspire-sihteeristö Raportointi metatieto Neuvontapalvelut metatieto liite I&II Hakupalvelut liite III haku&katselu palvelut lataus&muunnos Muunnospalvelut palvelut Latauspalvelut

8 Inspire-sihteeristö 8 (10) Liite 2. Paikkatietoalan JHS-työ ja kansainvälinen standardointi Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyy suuri määrä komission asetuksia ja ohjeita sekä kansainvälisiä standardeja. Suomessa tekninen toteuttaminen ohjeistetaan JHS-järjestelmän eli julkisen hallinnon suosituksien avulla. Paikkatietoalan JHS-työn tulevaisuus raportin mukaan suositusten laadinnan työaiheita ovat: NYKYTILA JHS useita paikkatietoja koskevia tunnus- ja luokitussuosituksia JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 154 ERTS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, JHS 158 Paikkatiedon metatiedot, päivitys 2009, GL JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen, päivitys 2009, mukana MML JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta, päivitys 2010, MMM JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten, päivitys 2009, GL JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 Luonnoksia JHS xxx Paikkatietojen sisältöpalvelut, viimeistely 2009, GL JHS xxx Kantakartan mallinnus ja tiedonsiirto, viimeistely 2009, KL JHS xxx Asemakaavan mallinnus ja tiedonsiirto, viimeistely 2009, KL Tunnistettuja aiheita JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittelyn laatiminen, 2009, MML JHS xxx Paikkatiedon koordinaatistojen väliset muunnokset, 2010, GL Skeemaluettelot Luettelopalvelu Tietotuotemäärittelyjen laatiminen ja harmonisointi Inspire liite I, , MML Inspire liite II ja III Kansalliset paikkatietotuotteet Kunta-GML paikkatietotuotteet, 2009, KL Sanasto Sanasto ja ontologiatyö Paikkatietoalan sanasto, 2009-, MML JHS xxx Paikkatiedon ontologiat punaisella vuonna 2009 ja vihreällä vuonna 2010 tai myöhemmin käynnistyvät tehtävät Käynnissä olevat ja uudet paikkatietoalan JHS-työt pyritään viemään läpi kaikkien asiasta kiinnostuneiden osapuolten yhteistyössä kuvan mukaisen valmisteluvastuun pohjalta. Uusien JHS-hankkeiden osalta vastuuorganisaatiot laativat tarpeelliset hankesuunnitelmat JUHTAn JHS-jaokselle. Kunkin JHS-suosituksen laatimista tai päivitystä varten käynnistetään avoin työryhmä sekä perustetaan hankesivu Internetiin. Tarpeen mukaan järjestetään työpajoja. Vuonna 2009 käynnissä olevia tai käynnistyviä työryhmiä ovat: - JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten - JHS xxx Paikkatietojen sisältöpalvelut - JHS xxx Paikkatiedon tietotuotemäärittelyn laatiminen JHS-Paikkatietoryhmä seuraa paikkatietoalan JHS-työtä ja raportoi työstä ja sen tuloksista sekä JUHTAlle että Paikkatietoasiain neuvottelukunnalle. Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Geodeettiselta laitokselta tutkimushankkeen, joka tähtää

9 Inspire-sihteeristö 9 (10) em. suunnitelman mukaiseen JHS-suositusten laadintaan ja päivitykseen. Maanmittauslaitos osallistuu JUHTAn JHS-jaostoon, JHS-paikkatietoryhmään sekä kaikkiin em. paikkatietoalan JHS-työryhmiin. MML huolehtii Paikkatiedon tietotuotemäärittelyn laatiminen - suosituksen valmistelusta ja käynnistää luettelopalvelun pilotoinnin direktiivin liitteeseen I sisältyvien tietotuotemäärittelyjen osalta. Mahdollisuuksien mukaan valmistelussa hyödynnetään JUHTAn JHS-sihteeristöä ja sen kautta mahdollisesti saatavia asiantuntijaresursseja. Paikkatietoalan kansainvälinen standardointi Paikkatietoalalla toimii virallinen kansainvälinen standardointikomitea ISO/TC211 Geographic Information / Geomatics. Virallinen eurooppalainen elin on CEN/TC287, joka lähinnä hyväksyy ISOn standardeja eurooppalaisiksi standardeiksi. Lisäksi alalla toimii teollisuuslähtöinen foorumi OGC, Open Geospatial Consortium. Suomesta OGC:n jäsenenä on Geodeettinen laitos. Kansainvälistä standardointia seuraa Suomessa SFS:n yhteydessä Paikkatiedon standardointirengas SR304, joka on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Osallistumisesta ISO/TC211 ja CEN/TC287 kokouksiin ja äänestyksistä vastaa SFS. Käytännössä Maanmittauslaitoksen edustajat osallistuvat ISO/TC211 ja CEN/TC287 yleiskokouksiin sekä niihin valmistautumiseen epävirallisessa pohjoismaisessa yhteistyöryhmässä. Teknisten komiteoiden työryhmiin tai muihin ryhmiin alan asiantuntijat voivat osallistua tarpeen mukaan.

10 Inspire-sihteeristö 10 (10) Liite 3. Inspire-verkoston vastuuhenkilöt 2009 Inspire-verkoston perustamiskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt seuraaviin tehtäviin. Mainitut henkilöt muodostavat verkoston ohjausryhmän. Puheenjohtaja: Tiina Tuurnala, Merenkulkulaitos Varapuheenjohtajat: Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Juha Saarentaus, Sito-yhtiöt Työryhmien vetäjät: Verkkopalvelut ja portaali Veli-Matti Kiviranta, Logica Paikkatietotuotteet ja harmonisointi Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus Pelisäännöt ja sopimukset Matti Holopainen, Kuntaliitto Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen Jaana Mäkelä, Teknillinen korkeakoulu Verkkopalvelut ja portaali Veli-Matti Kiviranta Logica Ohjausryhmä työryhmien vetäjät ja verkoston pj. & vpj. Paikkatietotuotteet ja harmonisointi Riitta Teiniranta SYKE Paikkatiedon termitalkoot Pelisäännöt ja sopimukset Matti Holopainen Kuntaliitto Puheenjohtaja Tiina Tuurnala, Merenkulkulaitos Varapuheenjohtajat Antti Vertanen, MMM Juha Saarentaus, Sito-yhtiöt Infrastruktuurin hyödyntäminen Jaana Mäkelä TKK Työryhmät Inspire-verkosto 170 asiantuntijaa 70 organisaatiota Valtionhallinto 27 Kunnat 12 Yliopistot, kk ja amk 9 Yritykset 24

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelman luonnos on laadittu Inspire-verkoston ohjausryhmän

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2010-2011 Tämä Inspire-verkoston toisen kauden 2010-2011 toimintasuunnitelma on tarkistettu vastaamaan verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen Inspire-sihteeristö 1 (6) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013 Tämä Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013-2014 on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa 12.6.2013. Aiemmin 1.6.2009 perustettu

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö Tarkistettu 7.6.2012 vuosikokouksessa 1 (9) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2012-2013 Tämä Inspire-verkoston neljännen kauden 2012-2013 toimintasuunnitelma on tarkistettu

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä Matti Holopainen Työryhmän tehtävät Seuraa paikkatiedon käyttöehtojen ja sopimusmallien sisältöä sekä Inspire-prosessin lisensiointikäytäntöjä ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire Ahvenanmaalla Komissio antoi Suomelle huomautuksen siitä, että Inspire-direktiiviä ei ole saatettu voimaan aikataulussa

Lisätiedot

Inspire-verkoston perustamistilaisuus klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki.

Inspire-verkoston perustamistilaisuus klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki. Muistio 1 (7) 1.6.2009 klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki. Puheenjohtaja: Antti Rainio Antti Vertanen: INSPIRE-direktiivi määrittelee puitteita kansallisten

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 2.5.2012 29.5.2012 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu. Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010

Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu. Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010 Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010 17.3.2010 OGC Paikkatietoalan kansainvälisiä ja kotimaisia foorumeja GSDI ISO/ TC211 CEN/

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET Paikkatietoasiain neuvottelukunta 15.3.2010 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET 1. Tausta ja tavoitteet Erilaisista tietovarannoista ja tietoverkon palveluista

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Tarjouskilpailun info 1.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Antti Rainio etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä 1.6.2010 Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2019

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2019 Maanmittauslaitos Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2019 INSPIRE-sihteeristö 1 (7) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2019 1. Tehtävät Paikkatietoverkosto on paikkatiedon tuottajien ja hyödyntäjien

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Jäsenvaltion raportti: Suomi, 2009 Member State Report: Finland, 2009

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Jäsenvaltion raportti: Suomi, 2009 Member State Report: Finland, 2009 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Jäsenvaltion raportti: Suomi, 2009 Member State Report: Finland, 2009 Title INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) toimeenpano Suomessa Creator Maa- ja

Lisätiedot

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin 6.10.2015 Ajankohtaista Inspirestä koulutus Riikka Kivekäs Inspire-sihteeristö / Maanmittauslaitos Aiheita Inspire-direktiivi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa ja JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako (päivitys) 2013-09-09 1(10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 14.10.2010 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

JHS163 PÄIVITYSHANKE

JHS163 PÄIVITYSHANKE JHS163 PÄIVITYSHANKE 30.10.2017 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen edellytykset...

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys JHS 158 Paikkatiedon metatiedot - suosituksen päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 17.01. 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS 158: Paikkatiedon metatiedot 5.4.2018 1 JHS 158: Paikkatiedon metatiedot KÄYTTÖTARKOITUS Vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatietojen sisällön määrittely Ohjeiden antaminen paikkatietojen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 1. kokous 15.3.2010 Asialista 15.3.2010 1. Asialistan hyväksyminen 2. Neuvottelukunnan järjestäytyminen (30 min) 3. INSPIRE-direktiivin toimeenpanon tilannekatsaus (20 min) 4. Raportointi (20 min) 5. Inspire-verkosto

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen Tarjouspyyntö info 16.10.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Infrastruktuurin tilan viestintää Ontologiapohjainen hakutoiminto Tietojen rajaamista

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttöehdoista

Paikkatiedon käyttöehdoista Paikkatiedon käyttöehdoista Käyttöehtojen julkaisu ja neuvonta Laki paikkatietoinfrastruktuurista 15 Paikkatietoaineistojen käyttöä koskevat ehdot Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi asettaa ehtoja

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Inspire- 1 (7) Tämä strategiaprosessin kuvaus on tarkoitettu verkoston strategiatyön ohjeeksi; kuvaus on tarkistettu verkoston ohjausryhmän kokouksessa 24.6.2009. 1. Strategiaprosessin lähtökohdat Kansallinen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 19.10.2011 Täytäntöönpano-ohjeet Luonnos ohjeeksi haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Muunnospalveluista ei tällä hetkellä olla laatimassa

Lisätiedot

VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) VASTAUS 147772 1 (11) 24.6.2013 LUONNOS 10.6. PATINE Euroopan komissiolle Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) VASTAUS EUROOPAN KOMISSION TIETOPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI )

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI ) Paikkatietoasiain neuvottelukunta 7.5.2013 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI 2013-2016) 1. Tausta ja tavoitteet INSPRE-direktiivi Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Kunnat ja INSPIRE

Kunnat ja INSPIRE Kunnat ja INSPIRE 26.4.2012 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 30.3.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 23.1.2012 Täytäntöönpano-ohjeet Ohje haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Latauspalvelujen ohjeiden laatiminen pitkällä Tiedostolatauspalvelu

Lisätiedot

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 28.3.2012 4.4.2012 Liite II&III tietotuotemäärittelyt Direktiivin liitteiden II ja III tietotuotemäärittelyt

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2015-05-19 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuotevalmistelu

INSPIRE Tietotuotevalmistelu INSPIRE Tietotuotevalmistelu Kuntien paikkatietoseminaari 9.2.2011 Aaro Mikkola Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Yhteiskäyttöinen kansallinen tietotuote

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Paikkatiedon metatieto

Paikkatiedon metatieto Paikkatiedon metatieto Kai Koistinen Ympäristötiedon hallinta 24.9.2015 Luennon sisältö Paikkatiedon metatieto Mitä on metatieto? Metatietostandardit ja suositukset INSPIREn metatietovaatimukset Paikkatiedon

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos> Muistio 2015-02-06 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Maannos Päivämäärä

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 Paikkatietoalustat ja -portaalit Varmistavat laadun ja poistavat päällekkäisen datan Helpottavat

Lisätiedot

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016 Paikkatiedon JHS-seminaari Paikkatietomarkkinat 2016 Ohjelma 9:00 Tervetuloa JHS-seminaarin Katsaus Paikkatiedon JHS:iin Pekka Sarkola, paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatiedot JUHTAn toiminnassa Jari

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen 15.11.2012 Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Palvelualusta Paikkatietoikkuna Oskari Lähtökohtana: PAIKKATIEDON

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Poliittinen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Päivitetty 21.8.2009. Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Päivitetty 21.8.2009. Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät Inspire-sihteeristö 1 (7) Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät Verkkopalvelut ja portaali Veli-Matti Kiviranta Ohjausryhmä työryhmien vetäjät ja verkoston pj. & vpj. Paikkatietotuotteet

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot