Paimionjoki-yhdistys ry:n kevätkokous. Paikalla varsinaisten jäsenten kevätkokousedustajat: Keskiviikkona kb 14.00

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimionjoki-yhdistys ry:n kevätkokous. Paikalla varsinaisten jäsenten kevätkokousedustajat: Keskiviikkona kb 14.00"

Transkriptio

1 Paikalla varsinaisten jäsenten kevätkokousedustajat: Paimion kaupungintabo, Paimiosalj, Vistantie 18, PAIMIO Keskiviikkona kb Paimionjoki-yhdistys ry:n kevätkokous Somero kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestäã suuremmalba äänimäärällä kuin yhdellä Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa Iäsnäobo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päatokseksi kokouksen puheenjohtajan ääni, vaabeissa kuitenkin arpa. aäntenlaskijaa. tulee, elbei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, iota on kannattanut yli puobet annetuista äänistä. Aänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaisee viidesosabla (1/5) kokouksessa ed ustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimãärästä. Asia: Sääntöjen mukaan: Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ãäni kutakin perusmaksuyksikkoä 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen avasi kokouksen kb Kokouksen avaus. hankkeen (EAKR) ravinnepörssistä. Projektikoordinaattori Elina Tuomarila kertoi keväällä 2013 alkavasta Paimionjoki-yhdistyksen Paimionjoki tutuksi -hankkeesta (Leader) ja Sanna Söderlund RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon Hannu Taimen (Paimion kaupunki) Jouko Högmander (Sauvon kunta) Sanna Söderlund, RAVITA-hanke Anne Himberg, Sauvon kunta Elina Tuomarila, Paimionjoki- yhdistys Lisäksi: sihteeri Päivi Joki-Heiskala Juhani Tynjälä (Marttilan kunta) Hall itu ksen jäsenet, jotka eivät ole kevätkokousedustajia: Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry (Ensi Kulta) MTK-Somero ry (Totti Nuoritalo) Pöytyan kunta (MattiTilkanen) Paimion kaupunki (Rauno Berg) Sauvon kunta (Teuvo Möttö) Painion hoitoyhdistys ry (Johannes Gullichsen) Kosken TI kunta (Aimo Suikkanen) Someron kaupunki (Timo Klemelä) Marttilan kunta (Karri Rannikko) Tarvasjoen kunta (Simo Tapani) Someron vesiensuojeluyhdistys ry (Arto Aalto) Paimionselän kalastusalue (Matti Yrjövuori) Vanha Härkätie 5 Paimionjoki-yhdistys ry POYTAKIRJA

2 2013. Esityslista hyväksyttiin tyäjarjestykseksi. Päãtös: Kokous todettiin Iailliseksi ja paatösvaltaiseksi. Päätös: Kohtaan 7 lisättiin Muut asiat ja siinä käsitellään säannöstelyn aiheuttamia ongelmia keväällä Ehdotus: Esityslista hyväksytääri tyojarjestykseksi. kokousta sahkopostitse Iähetettävillä kutsuilla. Asia: Säãntöjen mukaan: Kokous on kutsuttava koolle aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen 3. Todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyvaksytään kokouksen työjärjestys. I poytakirja nta rkastaja poyta kirja ntarkastaja MatUTkanen puheenjohtaja sihteeri Teuvo Möttö Päivi Joki-Hei kala ;EE - Somerolla Puheenjohtaja päätti kokokusen kb Kokoukseri paattäminen Hovirinnankosken alapuolella keväallä Painio meni liian syvaän kevatkuoppaan, koska kevääntulo ylaosan säannostelya saataisiin toimimaan tyydyttävasti. Säännöstely ei ole toiminut paikallisten asukkaiden kannalta toivotulla tavalla yläjuoksun järviketjulla ja vesimäärän vuoksi. Ilmoille heitettiin ajatus, että säännöstelijä lienee liian kaukana, jotta Paimionjoen pitkittyi. Jäät ovat maanneet laajoilla ranta-alueilla ja vesi on ollut todella alhaalla. Lisäksi Painioon pain myös kärsitty aihaisesta vedenpinnasta, koska Hovirinnankosken pato on ollut kiinni vähäisen tapahtuva takaisinvirtaus on ollut erittäin suurta sulamisen alettua. Hovirinnankosken alapuolella on 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut asiat Päätös: Vahvistettiin tilinpaatos sekä paätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksehe ja muille vastuuvelvollisille. Esitys: Vahvistetaan tilinpaatos sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastu uvelvol lisil le. 6. Päätetään tilinpaätoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen esitteli tilinpaätoksen ja sihteeri Päivi Joki-Heiskala vuosikertomuksen vuodelta 2012 (liitteessä 1). Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastajien vuosikertomuksen vuodelta Kokouksen puheenjohtaja Teuvo Möttö luki tilintarkastajien lausunnon (lute 2). lausunnon. Asia: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esittelee tilinpäatoksen (lute 2) ja sihteeri esittelee Esitys: Merkitään tiedoksi. 5. Esitetään tilinpäätos, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. tarkastajiksi valittiin Hannu Taimen ja Matti Tilkanen. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Möttö ja sihteeriksi Päivi Joki-Heiskala. Pöytäkirjan

3 Paimionjoki-yhdistys ry Toimintakertomus Lute 2. Tilintarkastajien lausunto sekä tuloslaskelma ja tase 2012 (erillisena sähkopostin Iiitteenä). Lute 1. Lute 1. Toimintakertomus Toimikauden alussa yhdistyksessä oil 18 jäsentä ja lopussa 17 jäsentä ja 2 kannatusjäsentä. Fortum Heat & Power erosi jäsenyydestä keväällä 2012, koska se myi kaikki Paimionjoen voimalansa Koskienergia Oy:IIe. Yhciistyksen jäsenet TL:ssä. Hallitus kokoontul toimikauden aikana 6 kertaa: 26.1., 6.3., 4.4., 12.6., ja Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettuin Somerolla ja syyskokous Koski Kokou kset YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JASENISTO Hallituksen muita jäseniä olivat Timo Klemelä (varalla Jouni Elo), Hannu Taimen (varalla Timo Virta), Matti Tilkanen (varalla Rauno Merta), Minna Hallanheimo (varalla Pentti Kemppi), Matti Yrjövuori (varaila Esko Markku Romu. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Aulis Kankare ja Pekka Vaurola ja varatilintarkastajina Eija Aaltonen ja Haggreri), Ensi Kulta (varalla Tomi Saarnivaara), Totti Nuoritalo (varalla Juha Jokiniemi), ja Jouko ho[ti Tilitoimisto Merja Oras Somerolta. Puheenjohtaja Aimo Suikkanen (varalla Jouko Sinkko) Varapuheenjohtaja Juhani Tynjäla (varalla Heini Luoma) Taloudenhoitajana ja sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolinen toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala. Tilejä Hallituksen jäsenet vuonna 2012 Sihteeri Päivi Joki-Heiskala (hallituksen ulkopuolinen) Lehtonen), Erik Haggrén syyskuuhun asti (varalla Arto Aalto) syyskuusta alkaen Arto Aalto (varalla Erik Hogmander (Sauvo). HALL(TUS on koota valuma-alueen kunnat ja muut yhteisöt yhteiseen työhön vesistön hyvaksi. Tämän toimikauden tähtääviä toimia Paimionjoen valuma-alueella etupäassa hanketoiminnan kautta. Yhdistyksen tavoitteena Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on, että Paimionjoki on ekologisesti terve ja sen virkistyskäyttöarvo on virkistyskäyttöön Iiittyvää hanketta. korkea. Yhdistys edistää vedenlaadun parantamiseen ja virkistyskayttomahdollisuuksien kehittämiseen aikana saatiin käynnistettyä kaksi toimintasuunnitelmaa toteuttavaa, hoitoon ja kunnostukseen sekä YLE ISTA Somero Vanha Härkätie 5 Llltteet:

4 Tilinpäätös osoitti voittoa 9 517,95. Active wetlands hankkeessa. iäsenmaksut on kerätty kunnilta kolmessa ja muilta jäseniltä yhdessa erässä. (8275, 30 % hankkeen kuluista). toteuttava hanke, josta Paimionjoki-yhdistys on maksanut omarahoitusosuuden Someron kaupungille vuoden 2013 lopulla. RAVITA-hanke, jota on koordinoitu Someron kaupungin kautta, on toimintaohjelmaa tekeillä) Paimionjoki-yhdistys on maksanut ensin itse. Kustannuksista saadaan maksatuksessa takaisin 80 % Paimionjoelle hankkeen ( ) kaikki kulut (arvio vuodelle 2012, maksatus vasta Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla, hankkeiden kautta sekä myymällä tutkimustyötä WWF:lIe Vuonna 2012 on ollut runsaasti rahoitettavaa toimintaa: Leacier-osarahoitteinen Virkistäytymään jota jaettiin sidosryhmille ja kuntiin. Ritva Kovalaiselta ja tekstit pyydettiin muutamilta alueen asukkailta. Esitteestä otettiin 600 kpl:een painos, ideoimana ja yhdistyksen kustantamana. Esitteen Paimionjoelta otetut valokuvat tilattiin valokuvataiteilija Missä joki virtaa - Iöytöretkellä Paimionjoella -esite tehtiin Virkistäytymään Paimionjoelle -hankkeen Esite Virkistäytymään PaimonjoelIe ja RAVITA-hankkeen kanssa. Tilaisuuteen osallistul 70 henkeä. Mitä nyt Paimionjoki -seminaari järjestettiin Kosken TI Osuuspankin auditoriossa yhteistyössä SYKE:n Gisblcom hankkeen ja VELHO-hankkeen kanssa. jalkauttamista Paimionjoelle työstänyt työpaja pidettiin Someron kaupungintalolla yhteistyössä Työpaja kustannustehokkaiden toimenpiteiden toteutettavuudesta Paimionjoella eli KUTOVA-maIlin Kosken TI Osuuspankin auditoriossa. järjestettiin yhteistyössä MTK-Varsinais-Suomen Tarmokas-hankkeen, TEHO+:n ja WWF:n kanssa Erityistuista hyotya omalle tilalle - asiaa kosteikoista, perinnemaisemista ja vesiensuojelusta koulutus Iannan hyötykäytön kipukohtiin. Osuuspankin auditoriossa yhteistyössä SYKE:n ja TEHO+- hankkeen kanssa. Tarkoituksena cli etsiä ratkaisuja Lantamarkkinat ja ravinteiden kestävä käyttö Paimionjoelle työpaja järjestettiin Kosken TI Seminaarit, koulutukset ja muut tilaisuudet Vesistokunnostusteemaryhmän kokous pidettiin Someron kaupungintalolla. Jätevesi-, virkistyskäyttö- ja maatalousteemaryhmien kokoukset pidettiin ja Teemaryhmät TOIMINTA TALOUS

5 keskittyi etupäässa Someron haja-asutusalueen jätevesiasioiden kehittämiseen. Hankeen koordinaattorina toimi Anna Tuominen. Toimipiste cli Someron kaupungin talofla ja hanke kaikki muu jätevesiasia paitsi kuivakaymalaöiden käytön edistäminen. jatkohankkeelle rahaa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Uudesta hankkeesta (RAVITA) jouduttlin jättämään pois omarahoitusosuuden (30 %). Hankkeen toiminta jatkui tammikuun Ioppuun asti. Tämä yritettiin saada :n kokonaiskustannuksille. Hanketta on hallinnoinut Marttilan kunta ja Paimionjoki-yhdistys on maksanut toteutettavalle hakkeelle. Hanke sai aluksi päätöksen vain asti kestävälle toiminnalle ja Varsinais-Suon-ien Iliton maakunnankehittämisrahoista haettiin vuonna 2011 rahaa vuosina vähävetisiä käymälöitä niiiiä alueilla, joilla keskitetyt järjestelmät eivät ole toteutuskelpoisia ratkaisuja. ihmisten välistä yhteistyötä. Lantapörssisivusto teetetään ostopalveluna alan asiantuntijalla kuten myos selviämään vasta hankkeen kuluessa. Sauvon) lannan ja jätevesilietteiden ravinteiden kierron parantamiseen kestävällä tavalla. Lannan logistiikan parantamiseen mahdollisesti tarvittavat muut ratkaisut, joiden mucto ja tarve tulevat (puhelinhaastattelut, kyläillat, tilaisuudet, koulutukset, seminaarit) saamaan aikaan verkostoitumista ja pcsitiivisemmaksi asenteita näitä kohtaan. Prcjektikoordinaattori pyrkii ihmisiä kohtaamalla ravinteiden kiertämiseen liittyviä logistisia ongelmia pyritään poistamaan perustamalla paikallisia Tavoitteena on myös Iisätä lannan kestävään käyttöön ja kuivakäymäloihin liittyvää csaamista ja muuttaa ja lannanlevitysurakoitsijoiden uudenlaista verkostoitumista. Hankkeessa pyritään myös Iisäämään kuiva-ja internetpchjaisia Iantapörssejä, joiden kehittämisessä kaytetään hyväksi kasvinviljelytilcjen, eläintilojen Hankkeessa pyritään Paimionjoen alueen (Someron, Kosken TI, Marttilan, Tarvasjoen, Pöytyän, Paimion ja projektikocrdinaattorina Sanna Söderlund ,81, joista yhdistyksen osuus cli 8275,74. Hankkeessa aloitti täyspäiväisenä 2012 suunnitelman mukaisesti, vaan kuluja siirtyi vuodelle Vuoden 2012 kokonaiskustannukset clivat Varsinajs-Sucmen Iiitolta EAKR-rahoitusta saavaa RAVITA-hankketta ( , Paimicnjoki-yhdistyksen maksettavaksi 30 % eli Ravita-hanke ei kuitenkaan toteutunut vuonna omarahoitusosuuden (30 %). Hankkeen arvioldut kustannukset vuodelle 2012 olivat 60485, josta varattiin kokonaiskustannukset ) koordinoi Someron kaupunki ja Paimicnjcki-yhdistys maksaa hankkeen RAVITA- lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvien ranta-alueiden ja paikkojen kunnostus- ja hcitcsuunnitelmia. Ioytäa virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvia aluelta ja paikkoja Paimionjoen vesistöalueelta sekä alustaa järjestää tätä varten virkistyskäytön kehittämiseen sitcuttavia yleisötilaisuuksia. Tavoitteena cli edelleen ja luontoasiantuntijana Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden painopistealueina olivat Somero, Koski TI, Marttila, Pöytyä, Tarvasjoki, Paimio ja Sauvo. Hankkeen tavoitteena cli Iöytää ja luoda Paimionjoen alueen en toimijoista koostuva yhteistyöverkostc virkistyskäytön kehittämistä varten ja rahoituksen osuus, joka lopulta jäa yhdistyksen kustannettavaksi, on tästä 20 % eli enintään 6666,60. Varsin Hyvä ry:n kautta. Hankkeen hyvaksytyt kokonaiskustannukset ovat enintään 33333,00 ja yksityisen toimenpidechjelmaan Hanke sai rahoitusta Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n ja ) hakema ja koordinoima Leader-osarahoitteinen hanke, joka pohjautuu Paimicnjoki-yhdistyksen Janne Kumpulainen ( ja ). Virkistäytymään Paimionjoelle -kehittämishanke ( Hankkeessa työskenteli projektikoordinaattorina Elina Tuomarila ( ) cli Paimionjoki-yhdistyksen Virkistäytymäan Paimionjoelle - hanke Paimionjoen jätevesihanke

6 osahlistul 21 henkeä. eroosiolaattapeftoa Tammelassa sekä mahdollisimman suljetun ravinnekierron tihaa Loimaalla. Retkehle vesiensuojelukosteikkoja Liedossa ja Kaarinassa sekä Turun AMK:n ylläpitämaa Active Wetlands hankkeen yhteistyössa RAVITA-ha nkkeen kanssa katsomaan maatalouden vesiensuojelukosteikkoja ja Yhteistyössä Aurajokisäätiön kanssa toteutettu kosteikkoretki suuntautui katsomaan monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma raportti oh valmistunut Jaatilanjoelle ja Taravasjoelle. pilottikohdetta Nautelan kartanon mailla. Retkehle osahhistui 24 henke. Toinen retki tehtiin kaksi neuvontatilaisuutta maanviljelijöille (Somerolla ja Tarvasjoella) sen jälkeen kun Luonnon MTK-säätiöltä vuonria 2011 myönnetyllä apurahalla järjestettiin vuonna 2012 kaksi kosteikkoretkeä sekä Active wetlands -hanke Toiminnanjohtaja Päivi Joki-Heiskala työskenteli yhdistyksen osa-aikaisesti pahkkaamana Someron Toiminnanjohtaja on tehnyt yhteistyötä myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, SYKE:n, TEHO+:n, WWF:n, edistämiseksi. tuntityosopimuksehla (max 165 tuntia) ja %:n työajalha tehtävänään mm. uusien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen, taboudenhoito, teemaryhmäkokousten, kouhutusten ja Järki-hankkeen ja VELHO-hankkeen tutkijoiden kanssa Paimionjoen vesistön kunnostamistyön raportointiin yhdessä SYKE:n tutkijoiden kanssa sekä Aurajoki-Paimionjoki vesistoalueryhmän toimintaan. mukaisesti. Toiminnanjohtaja osalhistui myos Paimionjoen kysehytutkimuksen aineiston käsittelyyn ja toiminnanjohtaja teki työtä Active wetlands -hankkeehle WWF:n kanssa tehdyn ostopalvehusopimuksen seminaarien järjestäminen, sihteerin työt sekä yhdistyksen muun toiminnan pyörittäminen. EIo-jouhukuussa Nuppuhinnassa (Vanha Hãrkätie 5, Somero): % työajasta, Toiminnanjohtajan työt Osahhistuttiin osarahoituksehla Hehsingin yhiopiston sulkasääskitutkimukseen Painiohha ja Pitkäjärvelhä. Muut toiminta kahdessa en tihaisuudessa: Somerolha kb kb Osuuspankin kerhohuoneella. 19 MTK - Someron valuma-ahueet. Neuvojana toimi Irma Kemppainen. Yhdistys maksoi kahden ja puolen kuukauden kuhut. Paimionjoen ahueehle tehtiin yhteensä noin 30 suunnitehmaa. Lisäksi tilakohtaista neuvontaa annettiin toimistolha ja Tarvasjoehla kanssa ja marras-joulukuussa (2 viikkoa). Kohdealueina ohivat Paimionjoen ja Aurajoen Ilmaista tihakohtaista maatahouden erityisympäristotukineuvontaa järjestettiin yhteistyössä Aurajokisaatiön Tilakohtainen neuvonta WWF:n ja MTT:n kanssa tiedotustilaisuus Pitkäjärven maa- ja kotitalousseurantalohia. fosforinsaostusmenetelmiin sekä niiden rakentamiseen ja hoitoon. Hankkeesta järjestettiin yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen tehtävänä oh haastatella tilojen omistajia ja selvittää heidän asenteitaan aktiivisiin hiukoista fosforia ferrisulfaatin (Ferix-3) avulla saostavat annostehijat yhteistyössä MTT:n kanssa. Ojien tehtävänä oh kesällä 2012 etsiä Paimionjoen alueelta 3 mieluiten eläintilaa, joiden ojiin rakennettiin yhteensä :hla WWF:hIe ajalla Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtajan vedenlaatua tarkkailtiin kemiallisin tutkimuksin ennen ja jälkeen laitteiden rakentamisen syksyhlä MU koordinol, WWF:n kanssa solmimansa ostopalvelusopimuksen kautta. Paimionjoki-yhdistys myi työtä Paimionjoki-yhdistys osahhistui Interreg-rahoitteiseen ka nsa invähiseen Active wetlands hankkeeseen, jota Luonnonmukainen vesistörakentaminen Paimionjoen vesistöalueella- hanke

7 pyrittiin tehostamaan koko toiminta-alueen Iehdistön avulla Iähettämällä Iehdistötiedotteita. Laajan sidosryhmien välisessä tiedotuksessa käytettiin apuna sahkopostia ja kotisivuja. Yhdistyksen näkyvyyttä Ulkoinen tiedottaminen Paimionjoki-yhdistys ry:n kotisivuja pyrittiin pitämään ajan tasalla. Teemaryhmien ja Iähetettiin sähkopostitse. Hallituksen tiedottamisessa käytettiin sähkopostia. Myös kevät- ja syyskokouksen kutsut esityslistoineen Sisäinen tiedottaminen ja Iehdissä julkaistiin lukuisia Paimionjoki-yhdistyksen työstä kertovia juttua. maksetun Iehti-ilmoftuksen avuia. Hankkeiden koordinaattorit kirjoittivat myös itse tekstejä alueen Iehtiin alueen kirjastoille omat raportit kansalaisten tutkittavaksi. Kosteikkoretkistä ja seminaarista tiedotettiin Paimionjoen vesistön kyselytutkimuksen valmistuttua tammikuussa tiedotettiin Iehdistöä ja jaettiin kaikille TIE DOTTAM IN EN

8 skankare sen perusteella antaa lainmukainen tilintarkastuslausunto tilinpäätöksestaja toimintakertomuksesta. Hyva Olemme tarkastaneet Paimionjoki mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteita hallinnon tilikauclelta ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja Ti1inpatos sisältää taseen, tuloslaskelmanja liitetiedot. Hallitus vastaa tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisestaja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sännösten ja järjestamisesta. Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja tilintarkastustapa edellyttiiä. ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpaätoksessä tal toimintakertomuksessa ei oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustiiu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpaatoksenja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen tilinpaatoksessa on vaarinkaytoksesta tai virheestäjohtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myos tilinpaatoksen laadintaan ja esittämiseen liittyvaä sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatoksenja toimintakertomuksen yleista esittämistapaa, lausuntoamme varten. tilinpaatoksen laatimisperiaatteita sekä johdon ti1inpttoksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyv4n tilintarkastustavan mukaisesti. Kasityksemme Lausuntonamme esitämme, että tilinpaatös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja mäträysten mukaisesti oikeatja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnastaja taloudellisesta asemasta. Toiniintakertomuksen ja tilinpaätoksen tiedot ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäatoksen vahvistamistaja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jasenille sekä toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta. Somerolla 28. piivänä helmikuuta 2013 Lausunto ole olennaisia virheellisyyksiaja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Tilintarkastajan velvollisuudet mäträysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta Paimionjoki Hallituksen vastuu ry:n jäsenille yhdistys yhdistys TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

9 Paimionj oki-yhdistys ry Rekisterinumero TASEKIRJA \ :.)

10 (C) Visrna Software Oy C:\NovajakoNova8\T1-1\kptuIosviraIlinen2.rpt Tilftoimisto Merja Oras - VARSINAINEN TOIMINTA EUR EUR Sivu: 1 (1) Tuotot ,34 0,00 Henkilöstokulut , ,39 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSA , ,12 Tuotot , ,00 VARAINHANKINTA YHTEENSA 55080, ,00 YHTEENSA SATUNNAISET ERAT Yleisavustukset ,00 0,00 SATUNNAISET ERAT YHTEENSA ,07 0,00 TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA 9 517, ,48 TILIKAUDENTULOS , ,48 Kulut -119,00-76,40 Satunnaiset tuotot 2 544,07 0,00 Tuotto-/Kulujääma -9275, ,48 VARATNHANKTNTA Muut kulut , , , ,12 Kulut Tuotto-/Kulujälima , ,12 :Tuotto-/KulujiJiimä , ,88 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -119,00-76,40 TULOSLASKELMA Paimionjoki-yhdistys ry OMISTAJA

11 (C) Visma Software Oy i C:\Novajako\Nova8\TH\kptulosvirallinen2.rpt Tilitoimisto Merja Oras - OMISTAJA Lyhytaikaiset saamiset Tase vastaavaa yhteensa , ,34 Saamiset Muut lyhytailcaiset saamiset , ,74 125,00 25,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT EUR EUR Sivu: 1(1) VAIHTUVAT VASTAAVAT {HTEENSA , ,34 TASE VASTAAVAA Paimionjoki-yhdistys ry Rahatjapankkisaamiset , ,34

12 12 Paimionjoki-yhdistys ry TASE VASTATTAVAA Sivu: 1 (1) EUR EUR OMA PAAOMA Edellisten tilikausien y1ijaam1/ a1ijaam , ,62 Tilikauden ylijaam& a1ij1mä 9 517, ,48 OMA PAAOMA YHTEENSA , ,10 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen vieraspaoma Muut lyhytaikaiset velat , , , ,24 VIERAS PAAOMA YHTEENSA - 385, Tase vastattavaa yhteensa , ,34 (C) Visma Software Oy C:.Novajako\Nova8TH\kptuIOsviralIiflefl2JPt Tilitoiniisto Merja Oras - OMISTAJA

13 Paimionjoki-yhdistys ry Rekisterinumero Allekirjoitukset Paimiossa p7

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous. Keskiviikkona 27.10.2010 klo 13.00 Someron kaupunginhallituksen huoneessa, Joensuuntie 20, 2 krs.

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous. Keskiviikkona 27.10.2010 klo 13.00 Someron kaupunginhallituksen huoneessa, Joensuuntie 20, 2 krs. Paimionjoki-yhdistys ry Vanha Härkätie 5 31400 Somero Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous Keskiviikkona 27.10.2010 klo 13.00 Someron kaupunginhallituksen huoneessa, Joensuuntie 20, 2 krs. Läsnäolijat:

Lisätiedot

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry Pro Saaristomeri-ohjelmakokous 16.1.2012 Saaristomeren suurin ravinnekuormittajia Noin 60 000 kg P/v Maatalous 80 % Luonnonhuuhtouma 13 % Asutus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokous 2012 1 :n syyskokous 2012 Aika: 28.11.2012 klo 9.00 Paikka: Kosken Tl Osuuspankin auditorio, Hämeentie 17, 31500 Koski tl Paikalla Syyskokousedustajat: Kosken Tl kunta (Aimo Suikkanen) Marttilan kunta (Juhani

Lisätiedot

Paimionjoen kunnostus Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry

Paimionjoen kunnostus Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry Paimionjoen kunnostus 16.8.2013 Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry Saaristomeren suurin ravinnekuormittajia Noin 60 000 kg fosforia/v Maatalous 80 % Luonnonhuuhtouma 13 % Asutus 7 % Säännöstelyn

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T Nimi: Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry Kotipaikka Kuopio Osoite Opistotie 2 70200 KUOPIO Rekisterinumero: 216.108 Perustamisajankohta: 20.10.2015 Rekisteröity 17.11.2015

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen luolaseuran säännöt

Suomen luolaseuran säännöt Suomen luolaseuran säännöt 14.6.2010 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luolaseura ry., ruotsiksi Finlands grottförening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (5) VUOSIKOKOUS 2010 Aika: lauantai 27.3.2010 klo 14.00-16.12 Paikka: Siidan auditorio, Inari Läsnä: 52 jäsentä (liite 1) 1 Kokouksen avaus ja läsnäolevien

Lisätiedot

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus 8.9.2014 Järjestöpäivät 5.-6.9.2014 Liittokokous joka 3. vuosi - valitsee liittovaltuustoedustajat Liittovaltuusto 34 yhdistysten edustajaa 10 muuta edustajaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sei Shin Ken Kai ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää itsepuolustus- ja kamppailu-urheilua

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille. TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKI ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Turvapaikanhakijoiden tuki ry Stöd för asylsökande r f Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

1/6 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi huomioitiin Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton pitkäaikainen hallinnon ja talouden tarkastaja kunnanjohtaja Arto

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, kunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, kunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. 1 Pro Hauhonselkä ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro Hauhonselkä ry. ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialueena Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Hauhonselkä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke

Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke Ohjelma Aika Osio Henkilö 8.45-9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Heinäpoutaa ja talkookaffetta

Heinäpoutaa ja talkookaffetta Heinäpoutaa ja talkookaffetta pohdintoja osallistamisen ja motivoinnin ilosta käytännössä Uutta potkua yhdistystoimintaan -kiertue; Lisää virtaa toiminnalle 25.11.2013, Nousiainen Elina Tuomarila Projektikoordinaattori

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN NEUROYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1(4)

PÄIJÄT-HÄMEEN NEUROYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1(4) 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli, toiminta-alue ja keskusjärjestö Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen neuroyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Leijonaemot ry ja sen kotikunta on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Leijonaemot ry ja sen kotikunta on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Leijonaemot ry ja sen kotikunta on Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta: 3 Jäsenet: Yhdistyksen tarkoituksena on: edistää vertaistukitoimintaa edistää vuorovaikutusta

Lisätiedot

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteen opiskelijoiden aineyhdistys SÄÄNNÖT

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteen opiskelijoiden aineyhdistys SÄÄNNÖT Porin Kylterit - PorKy Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kauppatieteen opiskelijoiden aineyhdistys SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Kylterit-PorKy ja sen

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS Aika Maanantai 22.5.2017 klo 12.00 (mahdollisuus oppilaitoslounaaseen klo 11.15 11.50) Paikka Tampereen yhteiskoulun lukio, auditorio, Hallituskatu 32, Tampere

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot