KUNTIEN YRITYSILMASTO Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä"

Transkriptio

1 KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

2 KUNTIENYRITYSILMASTO 2011

3 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen 5 1.2Tulostentulkinta 5 2KESKEISETTULOKSET 6 2.1Kuntienyritysilmasto 6 2.2Seutukuntienyritysilmasto 7 3YHTEENVETO 8 LIITTEET 9 Seutukuntajakovuonna2011,selvityksenseutukunnat 9 Tiivistelmätuloksista 10 KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 2

4 SAATTEEKSI Kuntien lisääntyvät tehtävät ja niukkenevat resurssit vaikeassa taloustilanteessa asettavat omathaasteensakuntapäättäjille.tälläonvaikutuksensamyösyrityksiin,silläkunnissateh tävät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat suoraan yritysten toimintaympäristöön ja me nestymisen mahdollisuuksiin. Yritysten tarpeiden hyvä tunteminen ja niihin vastaaminen korostuvatentisestään. EK:nselvittikuntienyritysilmastoanyttoistakertaa.Selvityksessäkuntienyritysilmastoaar vioidaan tuoreimpien saatavilla olevien tilastotietojen ja yrityskyselystä saatujen tulosten perusteella.yksittäistenkuntienlisäksiesittelemmetässäjulkaisussamyösseutukuntakoh taisia tuloksia. Toivottavasti tämä näkökulma antaa vuonna 2010 toteutettua pilottitutki musta kokonaisvaltaisemman kuvan yritysten ja yrittämisen nykytilanteesta erilaisissa kas vukeskuksissajatyössäkäyntialueilla. Tämänselvityksentarkoituksenaeiolekorostaataileimatayksittäisiäkuntiahyväntaihuo nonyritysilmastonperusteella.keskeisenätavoitteenaonherättääkeskusteluasiitä,miten yrittäjyysaktiivisuuttavoidaantehokkaimminedistääjayritystenkasvuatukeaerityyppisillä alueilla.haluammetälläselvitykselläkannustaakuntiajayrityksiätiivistämäänvuoropuhelu aansekälisäämäänyhteistyötääntyöllisyydenjahyvinvoinninkehittämisessä. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 3

5 JOHTOPÄÄTÖKSET Hyväyritysilmastoontodennäköinen,joskunta: 1. HuolehtiiPKyritystoiminnankannusteista Monetyritysjohtajistakokevat,ettäkunnissakeskitytäänliianpaljonjokoaloittavienyrittäji entaisuurtenyritystenpalvelemiseen.näidenväliinjääkuitenkinsuurijoukkopieniäyrityk siä,jotkasaattavattarvitaapuayrityksensäkasvattamiseen. 2. Ottaayritysvaikutuksethuomioonpäätöksenteossaan Selvitysosoittaa,etteikaikissakunnissaoleriittäviävalmiuksiayritysvaikutustenarviointei hin,jotkapitäisitehdähyvissäajoinennenpäätöksiäjaottaapysyväksiosaksipäätöksente koprosesseja. 3. HyödyntääalueenPKyrityksiäpalvelutuotannossaan Kuntien tehtävät lisääntyvät, jolloin niiden kannattaa keskittyä ydintehtäviinsä. Asenteet, ennakkoluulot,lainsäädäntöjavanhentuneetkäytännötvaikeuttavatkuitenkinpkyritysten osallistumistakuntapalveluidentuottamiseen. 4. Toimiiläpinäkyvästijaaktiivisestiyritystenkanssa Osayritysjohtajistapitikuntapäättäjientoimintaaliianpassiivisena.Yrityksettoivoivatlisää informaatiotakunnanpalveluistajasäännöllisiätapaamisiakuntajohtajienkanssa. Hyvänyritysilmastonkunnissaonmonipuolistayritystoimintaajavahvayhdessäteke misenhenki KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 4

6 1SELVITYSMENETELMÄT 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen Kuntienyritysilmastoselvitysperustuutilastotietoihinjayrityskyselyyn.Tilastomuuttujiaon yhteensäkuusijanekuvaavatkunnanominaisuuksiajataloudellistatilannettasekäyrittä jyydenyleisyyttäjayrittäjyysaktiivisuutta.tilastoistasyntynyttäkuvaatäydennetäänyritys johtajienmielipiteillä,jotkakoskevatyritysilmastonlaatua,sijaintipaikansopivuuttajaelin keinopolitiikantoimivuuttayrityksenkotikunnassa.näidentekijöidenperusteellamuodoste taan kokonaisindeksi, jossa tilastojen painoarvo on suurempi, noin 2/3 kokonaispisteistä. Taulukossa1onkuvattumittarineriosaalueita. Taulukko1.Yritysilmastomittarinosaalueet 1 Tilastomuuttujat Kysely Tulovero% Toimintamenotperasukas Työllisyysaste Yrittäjyysaste Yrityksiäperasukas Aloittaneetyritykset/yrityskanta Yritysilmastoväittämät(neljäteemaa) Sijaintipaikansopivuus Elinkeinopolitiikankokonaisarvosana Kaikkiedellämainitutmittaristonosaalueetjaniidenpainotuksetovatsamatkuinpilottitut kimuksessavuonna2010.tilastoissakäytettiinkuitenkinuusinta,vuoden2011aluejakoaja tuoreimpiasaatavillaoleviakokonaisenkalenterivuodentilastotietoja.tietojenkeruunsuo ritti Tilastokeskus EK:n toimeksiannosta. Tämän jälkeen EK toteutti yrityskyselyn syys lokakuussa2011,mistäsaatiinajankohtainenkokonaiskuvatilanteestaerialueilla.kyselyyn vastasiyhteensä1927yritysjohtajaa. 1.2Tulostentulkinta Selvityksentuloksiatulkittaessaonhyvätiedostaa,ettäkyseonsuuntaaantavistatuloksista. Tämäjohtuusiitä,ettäyksittäistenkuntienjaseutukuntienväliseterotsaattavatollamargi naalisia,jotenpienikinmuutostilastomuuttujissajayritysjohtajienmielipiteissäsaattaanos taataialentaasijoitustahuomattavasti.yksittäistenkuntienosaltamerkittävänämuutokse navoidaanyleisestiottaenpitääyli10sijannousuatailaskuaedellisvuodensijoitukseenver rattuna. Tiedostammemyöshyvin,etteivätmittariinvalituttilastomuuttujatkuvaatäydellisestikaik kia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien toimintaedellytyksiin ja / tai yritysten toimin taympäristöön.valituttilastomuuttujattarjoavatkuitenkinhyvänkokonaiskuvankuntienja seutukuntientilanteestajayrittäjyysaktiivisuudesta.lisäksinemuodostavatyhdessäyritys kyselynkanssakokonaisuuden,jossayritysjohtajienvastauksetsaavatrajallisenpainoarvon. Tämä on tärkeää, koska tämäntyyppisissä kyselyissä havaintojen lukumäärä voi jäädä pie neksiosassaalueita.yhdessätilastotjayrityskyselyluovatsiiskokonaisuuden,jollaonposi tiivinen vaikutus tulosten luotettavuuteen verrattuna pelkästään yrityskyselyinä tehtyihin kuntavertailuihin. 1 Seutukuntakohtaisessatarkastelussatulovero%jatoimintamenotperasukasovatseutukuntiinkuuluvien kuntienkeskiarvoja KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 5

7 2KESKEISETTULOKSET 2.1Kuntienyritysilmasto Kuntakohtaisessatarkastelussaolimukana50kuntaa,joista42olimyösvuoden2010pilotti tutkimuksessa.taulukossa2onesitettykuntienjärjestystämänvuodenyritysilmastotutki muksessa. Taulukko2.Kuntienyritysilmasto2011 Kunta Kokonaisindeksi Sijoitus Lieto Kaarina Raisio Kerava Nurmijärvi 72 Uusi 6.Salo Espoo Kangasala Lahti Seinäjoki Tuusula Tampere Helsinki Valkeakoski 61 Uusi 15.Tornio 61 Uusi 16.Pieksämäki 60 Uusi 17.Janakkala Porvoo Hyvinkää Hollola 55 Uusi 21.Lohja Jyväskylä Hämeenlinna Kokkola Järvenpää Vantaa Oulu Vaasa Loimaa 47 Uusi 30.Pori Rauma Kirkkonummi Sastamala Forssa Savonlinna 43 Uusi 36.Mikkeli Turku Kuopio Kuusamo 41 Uusi 40.Iisalmi Imatra Rovaniemi Joensuu Kajaani Lappeenranta Kouvola Hamina Äänekoski Kotka Kemi KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 6

8 SelvityksenmukaanparasyritysilmastoolitänävuonnaLiedossa,jokaylsimyösviimevuon nakymmenenparhaanjoukkoon.viimevuodenkolmenkärkimahtuimyöstänävuonnanel jänparhaanjoukkoon.järjestystosinhiemanmuuttuisillätoisensijannappasikaarinaen nenraisiotajakeravaa.erotnäidenkolmenkunnanvälilläolivatkuitenkinhyvinpieniä.vuo den2010menestyjistämyöskangasalapitihyvinpintansajaolitukevastikärkikuntienjou kossa. Ensimmäistä kertaa vertailussa mukana olleista kunnista Nurmijärvi nousi suoraan sijalleviisi. MerkillepantavaaonmyösLahdenjaSalonmerkittävänousuverrattunavuodentakaiseen vertailuun. Molempien nousu selittyy paitsi yritysjohtajien aikaisempaa positiivisemmilla tuntemuksillaniinmyösyrittäjyysaktiivisuudessatapahtuneellamyönteiselläkehityksellä. 2.2Seutukuntienyritysilmasto Tämänvuodenselvityksessätuloksiatarkasteltiinmyösseutukunnittain.Mukanaoliyhteen sä25seutukuntaaeripuoliltasuomea.seutukuntiakoskevattuloksetonkuvattutaulukossa 3. Taulukko3.Seutukuntienyritysilmasto Seutukunta Kokonaisindeksi 1.Salonseutukunta 77 2.Tampereenseutukunta 67 3.Lahdenseutukunta 64 4.Imatranseutukunta 64 5.Seinäjoenseutukunta 64 6.Helsinginseutukunta 64 7.Turunseutukunta 62 8.Loimaanseutukunta 59 9.Hämeenlinnanseutukunta EteläPirkanmaanseutukunta Vaasanseutukunta Porinseutukunta Oulunseutukunta YläSavonseutukunta Jyväskylänseutukunta Raumanseutukunta Kuopionseutukunta Mikkelinseutukunta Lappeenrannanseutukunta Joensuunseutukunta Rovaniemenseutukunta Kouvolanseutukunta Kajaaninseutukunta KemiTornionseutukunta KotkanHaminanseutukunta 27 Seutukuntientarkastelukuvaakuntakohtaisiatuloksialaajemminyritysilmastontilaaerilai sissakasvukeskuksissa.kolmenkärjeksimuodostuijärjestyksessäsalon,tampereenjalah den seutukunnat. Sen sijaan haasteita näyttäisi tämän vertailun perusteella olevan eniten Kajaanin,KemiTornionjaKotkanHaminanseutukunnissa. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 7

9 3YHTEENVETO Valtakunnallistentulostenperusteellakuntienyritysilmastontilaaarvioitiinhyvinsamankal taiseksikuinedellisenävuonna.tulostenperusteellayritystenmerkitystunnistetaankunnis sa,muttaesimerkiksitulevaisuudenennakoinnissaonpuutteita.käytännössämonissakun nissasiisluodaanyritystoiminnallekohtuullisetedellytykset,kuntaasturbulentissatoimin taympäristössä pitkän tähtäimen suunnittelu on entistä vaikeampaa ja tulevaisuuden me nestystekijöidentunnistaminenhaasteellista. Selvityksenmukaanyritystentarpeethuomioidaanosinpäätöksenteossa,muttapäätösten yritysvaikutukset jäävät monissa kunnissa selvittämättä. Kunnilta toivotaankin lisää aktiivi suutta,joustavuuttajatehokkuuttayrityksiäkoskevienasioidenhoitamiseen.keskeinenkri tiikkikohdistuumyössiihen,etteikaikissakunnissakohdellayrityksiätasapuolisesti.tulosten perusteellakunnissakeskitytäänuseinpääasiassauusienyrittäjienauttamiseenjamerkittä vientyönantajayritystenpalvelemiseen.tämäonniukkojenresurssienvalossaymmärrettä vää,muttasamallasuurijoukkopieniätyönantajayrityksiäjääomanonnensanojaan.monet näistäyrityksistäkaipaavatkuitenkinapuatiettyjenkasvukynnystenylittämiseenjaneuvon taamm.rahoitukseentaikansainvälistymiseenliittyvissäasioissa. Monetyritysjohtajatpitävätmyöskuntienpalvelurakenteitajatoimintakäytäntöjävanhen tuneina. Usein ne myös estävät pienyrityksiä osallistumasta esimerkiksi kuntapalvelujen tuottamiseen.yrityksissätoivotaanenemmänläpinäkyvyyttäjaselkeyttäjulkisiintarjouskil pailuihinsekälisäämahdollisuuksiaosallistuapalvelurakenteidenuudistamiseen. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 8

10 KuntienyritysilmastoIMarraskuu LIITTEET Seutukuntajakovuonna2011,selvityksenseutukunnat(lähde:Tilastokeskus) EteläPirkanmaanseutukunta Akaa,Valkeakoski,Urjala Helsinginseutukunta Espoo,Helsinki,Hyvinkää,Järvenpää,Karjalohja,Karkkila,Kauniainen, Kerava,Kirkkonummi,Lohja,Mäntsälä,NummiPusula,Nurmijärvi,Por nainen,sipoo,siuntio,tuusula,vantaa,vihti Hämeenlinnanseutukunta Hattula,Hämeenlinna,Janakkala Imatranseutukunta Imatra,Parikkala,Rautjärvi,Ruokolahti Joensuunseutukunta Ilomantsi,Joensuu,Juuka,Kontiolahti,Liperi,Outokumpu,Polvijärvi Jyväskylänseutukunta Hankasalmi,Jyväskylä,Laukaa,Muurame,Petäjävesi,Toivakka,Uurainen Kajaaninseutukunta Kajaani,Paltamo,Ristijärvi,Sotkamo,Vaala KemiTornionseutukunta Kemi,Keminmaa,Simo,Tervola,Tornio KotkanHaminanseutukunta Hamina,Kotka,Miehikkälä,Pyhtää,Virolahti Kouvolanseutukunta Iitti,Kouvola Kuopionseutukunta Kuopio,Maaninka,Siilinjärvi Lahdenseutukunta Asikkala,Hartola,Heinola,Hollola,Hämeenkoski,Kärkölä,Lahti,Nastola, Orimattila,Padasjoki,Sysmä Lappeenrannanseutukunta Lappeenranta,Lemi,Luumäki,Savitaipale,Suomenniemi,Taipalsaari Loimaanseutukunta Aura,Koski,Loimaa,Marttila,Oripää,Pöytyä,Tarvasjoki Mikkelinseutukunta Hirvensalmi,Kangasniemi,Mikkeli,Mäntyharju,Pertunmaa,Puumala, Ristiina Oulunseutukunta Hailuoto,Haukipudas,Kempele,Kiiminki,Liminka,Lumijoki,Muhos, Oulu,Oulunsalo,Tyrnävä Porinseutukunta Harjavalta,Huittinen,Kokemäki,Luvia,Merikarvia,Nakkila,Pomarkku, Pori,Ulvila Raumanseutukunta Eura,Eurajoki,Köyliö,Rauma,Säkylä Rovaniemenseutukunta Ranua,Rovaniemi Salonseutukunta Salo,Somero Seinäjoenseutukunta Ilmajoki,Jalasjärvi,Kauhava,Kurikka,Lapua,Seinäjoki Tampereenseutukunta Hämeenkyrö,Kangasala,Lempäälä,Nokia,Orivesi,Pirkkala,Pälkäne, Tampere,Vesilahti,Ylöjärvi Turunseutukunta Kaarina,Lieto,Masku,Mynämäki,Naantali,Nousiainen,Paimio,Raisio, Rusko,Sauvo,Turku Vaasanseutukunta Körsnäs,Maalahti,Mustasaari,Vaasa,Vöyri YläSavonseutukunta Iisalmi,Keitele,Kiuruvesi,Lapinlahti,Pielavesi,Sonkajärvi,Vieremä

11 KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Tiivistelmä tuloksista

12 1 KUNTIENYRITYSILMASTO FokuksessaTOP5&BOTTOM5 2 KUNTIENSIJOITUKSETKYSELYSSÄ JATILASTOMUUTTUJISSA TOP5 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi BOTTOM5 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi Kysely Tunnusluvut

13 YLEINENYRITYSILMASTO Yritysilmastokyselynosaalue1,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 4,00 3,32 3,89 3,69 3,68 3,48 3,47 3,67 2,91 2,98 3,05 2,29 2,71 2,73 3,00 2,73 3,58 2,59 2,68 2,53 2,73 Vuosi2011 Vuosi PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS Yritysilmasto2,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 3,81 3,22 3,72 3,43 3,47 3,28 3,40 3,32 2,57 2,81 2,90 2,32 2,79 2,25 2,56 2,61 3,31 2,49 2,81 2,58 3,06 Vuosi2011 Vuosi

14 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET Yritysilmasto3,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 3,44 2,56 3,33 3,02 3,06 2,75 3,10 2,97 2,70 2,73 2,65 2,32 2,49 2,59 2,71 2,75 3,22 2,61 2,28 2,67 2,59 Vuosi2011 Vuosi PALVELUTJAPALVELURAKENTEET Yritysilmasto4,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 2,53 2,46 2,83 2,81 3,06 3,32 3,16 2,70 2,50 2,55 2,67 2,08 2,11 2,44 2,86 2,33 3,00 2,45 2,59 2,11 2,69 Vuosi2011 Vuosi

15 ELINKEINOPOLITIIKANKOKONAISARVOSANA Keskiarvot,asteikko15 1.Lieto 3,12 3,88 2.Kaarina 3,60 3,57 3.Raisio 3,62 3,88 4.Kerava 3,53 3,50 5.Nurmijärvi 3,09 46.Kouvola 2,33 2,42 3,04 3,01 Vuosi2011 Vuosi Hamina 2,75 2,62 48.Äänekoski 2,78 3,62 49.Kotka 2,75 2,62 50.Kemi 2,67 2,75 7 SIJAINTIPAIKANSOPIVUUSYRITYKSILLE Keskiarvot,asteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 4,00 3,62 3,80 4,14 4,25 4,38 4,35 4,20 4,18 3,96 3,96 3,57 3,89 3,75 3,88 3,78 4,25 3,85 3,50 3,67 4,25 Vuosi2011 Vuosi

16 SEUTUKUNTIENYRITYSILMASTO FokuksessaTOP5&BOTTOM5 SEUTUKUNTIENSIJOITUKSETKYSELYSSÄ JATILASTOMUUTTUJISSA TOP Salonseutukunta 2.Tampereenseutukunta 3.Lahdenseutukunta 4.Imatranseutukunta 5.Seinäjoenseutukunta BOTTOM5 21.Rovaniemenseutukunta 22.Kouvolanseutukunta 23.Kajaaninseutukunta 24.KemiTornionseutukunta 25.KotkanHaminanseutukunta Kysely Tunnusluvut 10 5

17 YLEINENYRITYSILMASTO Yritysilmastokyselynosaalue1,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,33 3,09 3,25 3,41 3,27 2,98 2,59 2,42 3,17 2,76 2,65 11 PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS Yritysilmasto2,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 3,15 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 2,83 3,04 3,27 3,05 2,81 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 2,44 2,42 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 2,84 2,99 25.KotkanHaminansk 2,

18 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET Yritysilmasto3,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 2,95 2,76 2,79 3,11 2,80 2,73 2,47 2,39 2,72 2,69 2,66 13 PALVELUTJAPALVELURAKENTEET Yritysilmasto4,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 2,15 2,72 2,56 2,73 2,69 2,75 2,55 2,55 2,77 2,48 2,

19 ELINKEINOPOLITIIKANKOKONAISARVOSANA Keskiarvot,asteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,23 3,17 3,26 3,38 3,16 3,04 2,66 2,44 3,03 2,96 2,84 15 SIJAINTIPAIKANSOPIVUUSYRITYKSILLE Keskiarvot,asteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,95 4,17 4,15 4,19 3,86 3,96 3,97 3,62 4,03 4,04 3,

20 ARVIOTYRITYSILMASTOSTA Yksittäistenväittämientarkastelu YLEINENYRITYSILMASTO(Kaikkivastaajat,ka.2,98) Yritystenmerkitystunnistetaan,tulevaisuudenennakoinnissa puutteita Kunnassaymmärretään,että yritystenmenestyson hyvinvoinninparas rakennuspuu 3,15 3,17 Kuntaluoyritystoiminnalle hyvätedellytykset 3,09 3,18 Kunnallaon yrittäjyysmyönteinenmaine 3,02 3,05 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntatoteuttaatuloksellista elinkeinopolitiikkaa 2,88 2,97 Kunnanelinkeinopolitiikassa tunnistetaanyritysten tulevaisuuden menestystekijät 2,77 2,

21 PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS(Kaikki,ka.2,81) Yritystentarpeethuomioidaanosinpäätöksenteossa,muttapäätösten yritysvaikutuksetjäävätuseinselvittämättä Kunnassaymmärretäänalueen yritysrakenteenaiheuttamat tarpeetpäätöksenteossa 2,83 2,98 Yrityksiäkoskevatasiat hoidetaankunnassariittävän tehokkaasti Kuntaosallistuujoustavasti yrityksentilatarpeiden järjestämiseen 2,83 2,91 2,83 2,90 Vuosi2011 Vuosi2010 Kunnanpäätöksenteossa otetaanyritysvaikutukset hyvinhuomioon 2,73 2,83 19 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET(Kaikki,ka.2,73) Aloittavayritystoimintahuomioitukohtuullisesti,yrityksettoivovat tasapuolisempaakohteluajaapuarahoitusjärjestelyihin Kuntaedistääaloittavien yritystentoimintaa 3,01 2,94 Kuntahuolehtiitoimivien yritystenolosuhteista Kuntaedistäätasapuolisesti kaikkientoimialojen yritystoimintaa 2,77 2,68 2,62 2,56 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntaedesauttaayritysten rahoitusjärjestelyiden toteuttamistaaktiivisesti 2,51 2,

22 PALVELUTJAPALVELURAKENTEET(Kaikki,ka.2,55) Julkistenhankintojentoimivuuteenjajulkistenpalveluidenuudistamiseen enemmänhuomiota,yksityisiä palveluntuottajiaeihyödynnetä riittävästi Kuntajärjestääjulkiset palvelutriittävänjoustavasti yritystentarpeiden näkökulmasta 2,67 2,77 Kuntatoteuttaajulkiset hankinnatniin,ettäyritysten onmielekästäosallistua tarjouskilpailuihin Kuntaauttaayrityksiä saamaanosaavaatyövoimaa 2,59 2,67 2,49 2,65 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntahyödyntääyksityisiä palveluntuottajiariittävästi palvelurakenteiden uudistamisessa 2,46 2,

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

Alkava ARA-tuotanto kunnittain 5 Alajärvi 0 31 16 Asikkala 0 28 18 Askola 16 0 0 18 20 Akaa 0 33 0 7 49 Espoo 297 190 202 198 42 92 108 191 157 283 185 220 500 241 369 50 Eura 0 8 0 26 31 8 51 Eurajoki 0 15 61 Forssa 0 62 75 Hamina

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking. Tulokset

EK:n Kuntaranking. Tulokset EK:n Kuntaranking Tulokset 2019 EK:n Kuntaranking-tutkimus Kuntaranking laittaa Suomen alueet (seutukunnat) paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvän toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille

Lisätiedot

Indeksitalo tutkimus

Indeksitalo tutkimus Indeksitalo 2018- tutkimus Indeksitalon ominaisuudet Oma 1200 neliön tontti keskustan ruutukaava-alueella, jolla rakennusoikeutta 3000 k-m2 Tontin (keskustan toiseksi kallein alue) verotusarvo ns. tavoitearvossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1072/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 Päästölaskennan sektorit Kuluttajien sähkönkulutus Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa?

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? Timo Aro @timoaro Huhtikuu 2019 Alue- ja väestönkehityksen muutostrendit vaikuttavat kaikkien alueiden kehitykseen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet. Deloitten toteuttama selvitys (2018)

Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet. Deloitten toteuttama selvitys (2018) Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet Deloitten toteuttama selvitys (018) Selvityksen kohteena 50 suurinta kuntaa, jotka kattavat 70 % Suomen väestöstä Rovaniemi Tornio Kemi 30% 1 pienintä kuntaa,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019 Kirje SM1811001 1 (1) 00.00.01.00.01 SMDno-2018-784 23.04.2018 Jakelun mukaan Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Helsinki Jouni Hakala

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Helsinki Jouni Hakala EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Helsinki 9.2.2017 Jouni Hakala EK tutki: mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille? 10.00 Avaussanat Rehtori Teemu Kokko, Haaga-Helia 10.10 Kuntaranking-tulokset

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 74/2018 M 1 (18) Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2018 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Kuopio Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Kuopio Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Kuopio 9.2.2017 Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK tutki: mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille? 10.00 Kuntaranking-tulokset 2017 kuinka

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Alle 18-vuotiaiden määrän suhteellinen muutos (%) seutukunnittain Manner-Suomen tilanne ja (Tilastokeskus 29.3.

Alle 18-vuotiaiden määrän suhteellinen muutos (%) seutukunnittain Manner-Suomen tilanne ja (Tilastokeskus 29.3. Oulun seutukunta Helsingin seutukunta Tampereen seutukunta Kyrönmaan seutukunta Jyväskylän seutukunta Vaasan seutukunta Kokkolan seutukunta Turun seutukunta Seinäjoen seutukunta Kuopion seutukunta Etelä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Turku Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Turku Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Turku 9.2.2017 Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK tutki: mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille? 10.00 Kuntaranking-tulokset 2017 kuinka uudistaa

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 1/2013 1.2.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2013 01/2012 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 248 14 270-28,2 88,6 joista matkailuautoja 81

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019

Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019 Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019 Tietoliite julkaisuvapaa 24.5.2019 klo 12.00 FM Martti Wilhelms TietojärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy Keskustojen elinvoimalaskenta Suomessa Elinvoimalaskenta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Seinäjoki Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Seinäjoki Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Seinäjoki 9.2.2017 Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK tutki: mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille? 10.00 Kuntaranking-tulokset - kuinka uudistaa

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Henrik Rainio

Henrik Rainio 18.3.2019 Henrik Rainio Porvoon tilinpäätös ja C21 - kaupunkien tilinpäätösten ennakkotiedot Toimintakate, / asukas 2017 * Muutos % Manner-Suomi -5 129-5 302 3,4 % Uusimaa -4 656-4 837 3,9 % 1Turku -5

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ensirekisteröinnit 7/2013 1.8.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2013 07/2012 (%) (%) 1-07/2013 1-07/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 8 448 6 457 30,8

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013

Ensirekisteröinnit 9/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013 Ensirekisteröinnit 9/2013 1.10.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2013 09/2012 (%) (%) 1-09/2013 1-09/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 8 214 8 002 2,6

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET

EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Tutkimuksen tavoitteet Nostaa esille paikallisten yritysten tarpeita ja näkemyksiä kotikuntansa yritysmyönteisyydestä Tunnistaa yritysten näkökulmasta eri alueiden

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014

New registrations 1/ NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 New registrations 1/2014 4.2.2014 NEW REGISTRATIONS IN FINLAND JANUARY 2014 By vehicle groups Change Share 01/2014 01/2013 (%) (%) Passenger cars Total 12 696 10 258 23,8 91,0 - Motor homes 52 81-35,8

Lisätiedot

Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019

Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019 Elinvoima Suomen kaupunkikeskustoissa 2019 Tietoliite julkaisuvapaa 24.5.2019 klo 12.00 FM Martti Wilhelms TietojärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy Keskustojen elinvoimalaskenta Suomessa Elinvoimalaskenta

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS Yksityisasiakkaat p. 010 414 00 asiakkaat p. 010 414 0666 ma 31.12.2012 Uudenvuodenaatto 7-20 ti 1.1.2013 Uudenvuodenpäivä 7-20 LÄÄKÄRIKESKUKSET (MUU SUOMI) HYVINKÄÄ

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Jyväskylä Vesa Perälampi, Jenni Ruokonen

EK:n Kuntaranking KESKEISET TULOKSET Jyväskylä Vesa Perälampi, Jenni Ruokonen EK:n Kuntaranking 2017 KESKEISET TULOKSET Jyväskylä 9.2.2017 Vesa Perälampi, Jenni Ruokonen EK tutki: mitkä ovat Suomen parhaat alueet yrityksille? 10.00 Kuntaranking-tulokset 2017 kuinka uudistaa kuntia?

Lisätiedot