SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta /481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Tuuskodon asumispalvelut Ennen Tuuskodon asumispalveluissa asuneiden ns. vanhojen asiakkaiden vuokra* 10,08 /m 2 10,15 / m tai sen jälkeen Tuuskodon asumispalveluihin siirtyneiden asiakkaiden vuokra 12,79 /m 2 12,95 /m 2 Kunnan todellinen sisäinen vuokra v.2015 on 12,79 /m2 ja ,65 (laskentatavan muutos, vanhalla tavalla laskettuna 12,95) Riihikallion asumispalveluyksikkö Asiakkaiden vuokra on ARAn ilmoittama enimmäisvuokra, jota voidaan periä. 13,40 /m 2 13,40 /m 2 Kunnan todellinen vuokra v on 13,40 /m2. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta (soteltk ) asettivat asiakasvuokraksi 13,40 /m2. *Vuokra on kunnanhallituksen päätöksellä sidottu elinkustannusindeksiin ja on käytetty syyskuun indeksiä. Viimeksi vuokra on tarkistettu alkaen. Indeksi 9/2014 = 1894 ja 9/2015 = Vuokran tarkistus vuodelle 2016: 10,08/1894 x 1908 = 10,15 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamiseksi indeksin muutoksen mukaisesti. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3, 5 Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia, asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

2 2 Sosiaalihuoltolaki 1301/ Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumisesta asukas maksaa vuokran, ateriat sekä hoivapalveluista asiakasmaksun, jonka kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelumaksuperusteen mukaisesti. Asumispalvelun asiakasmaksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu). Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Asumispalveluista perittävä asiakasmaksu ei saa aiheuttaa säännöllisen toimeentulotuen tarvetta. Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Hoivapalvelut Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä määrä /kk (brutto) asumispalvelusta perittävän maksun %- osuus tulorajan ylittävästä osuudesta 35 % Hoivapalvelumaksu noudattaa kotona annettavan jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa. Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei asumispalvelujen hoivapalveluista ja tukipalveluista peritä kuukausimaksuja viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksuja peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Asumispalvelujen tukipalvelumaksu (koskee vain vanhuspalveluja) v.2015 v Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä. 76,50 /kk 78,00 /kk Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wc-paperi, siivousaineet). Saatto- ja asiointipalvelu (asumispalvelu, palvelukeskus Tuuskoto) Asetus sos.- ja terv.huollon as.maksuista /912 3 Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai omaisen tuella ja tarvitsevat saattajan. Maksu peritään palvelun määrän mukaan. Todell. kulut 53,66 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,20 10, tuntia 20,40 20,80 yli 4 tuntia 30,60 31,20

3 3 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelumaksu sisältää asumisen, asumisen tukipalvelumaksun, perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Omaishoidon tuen vapaan osalta maksu 11,50 /vrk. 28,50 /vrk 37,00 /vrk HOIVAPALVELUJEN ATERIAMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3 Valtioneuvoston asetus ja stm-ilmoitus asiakasmaksuista Kunnan asumispalvelut (palvelukeskus Tuuskoto) Vuorokaudessa tarjotaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen 15,30 /vrk 15,99 /vrk ja iltapala. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön lähtöpäivältä ei laskuteta ateriahintaa Todell.kulut: v ,99 /vrk (ei sis. ruoan jakelutoimintaan liittyvää työpanosta) Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä ateriamaksun periminen katkeaa heti ensimmäiseltä poissaolopäivältä. Muiden palveluntuottajien yksiköissä Ateriahinta on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö (asumispalvelu tms.) ei ole hoivamaksussa eritellyt ateriamaksuja, noudatetaan kunnallisen yksikön (palvelukeskus Tuuskoto) ateriamaksuja. IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Pitkäaikainen perhehoito perhehoitajan kotona Hoitajan kotona tapahtuva perhehoidon asiakasmaksu kattaa asumisesta, asumiseen kuuluvista yleisistä aineista ja tarvikkeista, siivouksesta, pyykkihuollosta, ruuasta, hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut. Asiakasmaksu on enintään 85 % asukkaan säännöllisistä nettotuloista. Pitkäaikainen perhehoito hoidettavan kotona Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoidon asiakasmaksu kattaa asumiseen kuuluvista yleisistä aineista ja tarvikkeista, siivouksesta, pyykkihuollosta, ruuasta, hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut. Asiakasmaksu on enintään 85 % asukkaan säännöllisistä nettotuloista, josta on vähennetty asumisen kulut (vuokra, yhtiövastike, lämmitys, sähkö, vesi, jätehuolto, kotivakuutus, kiinteistövero). Avio-/Avoparilta asumismenoista huomioidaan asiakkaalta puolet.

4 4 Lyhytaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan yli 10 tuntia päiväsaikaan tai yli 12 tuntia yöaikaan ja enintään 14 vuorokautta. Ei toimintaa 37,00 /vrk Osavuorokautinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito on kestoltaan enintään 10 tuntia päiväsaikaan tai enintään 12 tuntia yöaikaan vuorokaudessa Ei toimintaa 18,50 /vrk KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3, asetus asetuksen muuttamisesta Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu % 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2 tuntia/kk Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 2,01-5 tuntia/kk 5,01-11 tuntia/kk 11,01-20 tuntia/kk 20,01-30 tuntia/kk Yli 30 tuntia/kk % 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Todell. kulut 53,17 /tunti (Tuotteistettu hinta) Asiakasmaksulain 2 :n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 53,17 tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 53,17 /tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla. Tilapäinen (alle 1 kk) kotiin annettava palvelu Tunti/kerta Alle 1 tunti 9,45 12, tuntia 17,35 22,20 Yli 3 tuntia 30,60 40,75 Todell. kulut 54,54 /tunti (Tuotteistettu hinta)

5 5 Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti lääkärin käynti hoitajan käynti 14,70 /käynti 9,30 /käynti 19,10 /käynti 12,10 /käynti Saunotusmaksu Tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset peseytymistilat ja tarvitsevat apua peseytymisessä, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Todell. kulut 141,37 Tuotteistettu hinta kuljetuksineen 9,40 /käynti 9,60 /käynti Saunotuksen kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 5,70 5,80 Todell. kulut 20,00 Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito) Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja. Todell. kulut 53,66 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,20 10, tuntia 20,40 20,80 yli 4 tuntia 30,60 31,20 Kauppakassipalvelu Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy ruokakauppakäynneistä itsenäisesti Todell.kulut: 13,90 Ostopalvelun hinta 9,20 /kerta 9,40 /kerta Kotiin kuljetettu ateria Tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt eikä mm. aterian valmistaminen enää onnistu Todell.kulut: ma-pe 9,40 /ateria Ostopalvelun hinta la 12,90 /ateria su 13,50 /ateria 7,80 /ateria 7,95 /ateria

6 6 Pyykkipalvelu Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu maksuton maksuton kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä. Siivouspalvelu Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut eikä itse kykene 12,25 /h 12,50 /h siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1200 /kk (v alkaen 1056 /kk) yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 2250 /kk (v alkaen 1950 /kk). Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla. Todell.kulut: ostopalvelua /tunti Ikäihmisten päivätoiminta Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumisen tukemiseksi, sosiaalisen kanssakäymisen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseksi tai tukee omaishoitajan jaksamista ja mahdollistaa mm. omaishoitajan vapaa hoitotyöstä. 17,60 päivä 22,80 päivä Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 3,60 3,80 Turvapuhelinpalvelu Palveluntuottajan hintojen mukaan Palveluntuottajan hintojen mukaan Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut * Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista riippumaton maksu, joka on enintään 11,50 /vuorokausi alle 16- vuotiaille maksuton 11,50 /vrk Tuntihoitona käytetty omaishoitajan vapaa kodin ulkopuolella, alle 12 tuntia Ei maksua 7 /kerta Omaishoiodn sijaisapupalvelu 11,30 /vrk 11,50 /vrk 11,30 /vrk 11,50 /vrk 5,00 /tunti 5,00 /tunti Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6b Valtioneuvosto määrittää indeksitarkistukset asetuksella.

7 7 SOTAINVALIDIEN JA VETERAANIEN PALVELUT Sotainvalidien palvelut Sotainvalideja, joilla on sotavamman aiheuttama vähintään 15 %:n invaliditeetti on oikeus saada lounasseteleitä (60kpl/2 kuukaudeksi) tai kotiin kuljetetun aterian, sekä tarveharkintaan perustuen kotipalveluja kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetusja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta) omaishoidon tuki asumispalvelut (esim. palvelutalossa) Sekä terveyspalveluja mm. kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu) Sotainvalideille tarveharkinnalla myönnetyt palvelut ovat maksuttomia. Veteraanien palvelut Kunnan rahoittamista veteraanipalveluista ei peritä asiakasmaksua.

8 8 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Asiakkaalle jätettävien käyttövarojen vähimmäismäärä tulee olla 15 % henkilön nettotuloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 107 euroa. ( 7c.) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 107 euroa kuukaudessa. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudessa. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Hoitopäivähinta maksukaton täyttymisen jälkeen. 38,10 päivä 17,60 49,50 päivä 22,80 Päivä- ja yöhoidon maksu 17,60 22,80 Asiakasmaksuasetus 13 mukaan, jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 22,80 euroa/vrk.

9 9 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Tuusula ja lähikunnat vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Helsinki, Espoo opiskelumatkat (Kelan koulumatkatuen omavastuuosa) työmatkat poikkeavat liikennöintialueet v ,60 /yhdens. matka 6,10 /yhdens. matka 43,00 /kk v ,80 /yhdens. matka 6,50 /yhdens. matka 43,00 /kk noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu opiskelumatkat vapaa-ajan matkat, taksi (tulosidonnainen) vapaa-ajan matkat Sampo-kyyti v ,00 /kk 6,60 /yhdens. matka v ,00 /kk 6,60 /yhdens. matka Sampo-liikenteen taksojen mukainen Opiskelumatkojen asiakasosuus vastaa Kelan myöntämän koulumatkatuen omavastuuosuutta Tulosidonnaisuus: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljeuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot jäävät yhden hengen taloudessa alle 1300 /kk (v alkaen 1056 /kk) ja kahden hengen taloudessa 2400 /kk (v alkaen 1950 /kk). Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

10 10 KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTONA MYÖNNETTÄVÄT PALVELUT Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta. Lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta (mm. tilapäishoito). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetään. Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään. Pitkäaikainen asuminen Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria: yhden hengen huone kahden hengen huone Vuokra on vuokrasopimuksen mukainen 323,50 /kk 350,00 /kk 210,00 /kk 230,00 /kk Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon v.2015 v ,30 /vrk 11,50 /vrk Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon Alle 1 kk yhtäjaksoisesti perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon v.2015 v ,20 /vrk 30,00 /vrk 11,30 /vrk 20,00 /vrk Asumisvalmennus ja -kokeilu Enintään 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon v.2015 v ,30 /vrk 11,50 /vrk Pitkäaikaisen asumisen mukaan

11 11 Tuntihoito Asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa ja loma-ajan päiväaikainen toiminta oppilaitoksessa, alle 12 tuntia Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse Uusi maksu v ,75 /vrk 15,00 /vrk KEHITYSVAMMAPALVELUJEN ATERIAMAKSUT Toimintakeskus Kettunen Ateria (lounas + välipala) 4,95 5,00 Muissa erityishuollon yksiköissä Ateriamaksu ja muun ylläpidon maksu on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö ei ole vahvistanut maksuja noudatetaan seuraavia Etevan taksojen mukaisia ateriamaksuja. Työ- ja päivätoiminnan ateria (lounas + välipala) Asumispalveluissa ateriat Asumispalveluissa ateriat koko päivä osapäivä 4,60 /päivä 6,10 /pvä 10,20 /päivä 9.50 /pvä 5,10 /päivä 4,50 /pvä JATKUVA PERHEHOITO Maksu määräytyy kuten pitkäaikainen laitoshoito, huomioiden kuitenkin että asiakkaalle tulee jäädä käyttöönsä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (sovelletaan toimintaohjetta sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu).

12 12 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Sosiaalihuoltolaki 1301/ Kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten mm. kotipalvelujen järjestämisestä. ( /581). 19 Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Asiakasmaksuasetus / Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäinen kotiin annettava palvelu enintään 50 h Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu v on 7 euroa/h v v.2016 Tunti/kerta Alle 1 tunti 9,45 7 /h 1-3 tuntia 17,35 7 /h Yli 3 tuntia 30,60 7 /h Yli 6 tuntia 50,00 7 /h Todell. kulut 31,80 /tunti ostopalvelu Sosiaalityöntekijän arvion perusteella tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää maksuttomasti kiireellisenä tukitoimena palvelutarpeen arvioinnin ajalle 1-5 käyntikertaa. Tilapäisen kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen nettotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tuloina huomioidaan kaikki veronlaiset ansio- ja pääomatulot ym. sekä verosta vapaat tulot. Palvelusetelin tulorajataulukko Perheen jäsenten lukumäärä Maksuttomuuden yläraja euroa/kk (nettotulot) Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6) tulorajaa korotetaan 348 eurolla/henkilö Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvleun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista oheisen taulukon mukaan.

13 13 Perheen jäsenten määrä Maksuttomuuden yläraja /kk (bruttotulot) Enimmäismaksu % Palveluun käytetty aika kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista 1-5 h/kk 6-11 h/kk h/kk h/kk h/kk 45- h/kk % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 7 % 10 % 13 % 16 % 19 % 22 % % 6 % 8 % 10 % 13 % 15 % 18 % % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % % 4 % 6 % 7 % 9 % 11 % 13 % % 3 % 5 % 6 % 8 % 9 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perittävä enimmäistuntimaksu on 40 euroa (asiakasmaksulaki 2 ) tai enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Lastensuojelulain ( /417) 19 perusteella lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja asiakasmaksulain mukaisesti. 37 Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa kanssa. Asiakasmaksulain ( /734) 7 mukaan avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan perustellusti periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa olla enintään lapsen elatusavun suuruinen. Kunta voi periä myös elatusavut sekä lapsen ja nuoren muut tulot, korvaukset ja saamiset hoidon kustannusten korvaamiseksi. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 20 Vahvistetun elatusavun periminen enintään 1 432, ,90 Lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä 1 432, ,90 korvaus on enintään elatusavun suuruinen Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Kuukausimaksu määrätään käytettävistä olevista nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Maksu määritetään kummallekkin vanhemmalle erikseen. Tulot vähennysten jälkeen Perintä % Ei perintää % % % %

14 14 Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan. Sijoitettuja lapsia Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampia 60 % Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30%. Maksuksi tulee 182 euroa ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut v.2015 v Tk-lääkärin vastaanotto Käyntimaksu 16,10 20,90 - peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käyntikerralta Käyntimaksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat, alle 25-vuotiaat lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja rintamatunnuksen omaavat. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 8,80 11,50 todellinen kustannus 54,05 euroa (20 min käynti) Käyntimaksu erikoislääkärin vastaanotolla 32,10 41,70 - maksu peritään iästä riippumatta kaikilta Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v.-> 19,70 25,60 Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat potilaalle maksuttomia, muista peritään maksu. Asiakasmaksuasetus 7 1mom.2 kohta Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 8,80 11,50 Asiakasmaksuasetus 7 Kuntoutushoidon maksu 13,20 17,10 Asiakasmaksuasetus 14 Päivä- ja yöhoidon maksu 17,60 22,80 - Henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä Asiakasmaksuasetus 13

15 15 Peruuttamaton aika Asiakasmaksulaki 3 Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu. Jos henkilö on varannut ennakolta vastaanottoajan palvelun saamiseksi ja hän on ilman hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle, voidaan häneltä periä enintään asetuksella säädettävä maksu. Asiakasmaksuasetus 25 1mom. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä maksu 15 vuotta täyttäneeltä. Todistukset 39,60 51,40 Asiakasmaksuasetuksen 23 Maksu lääkärintodistuksesta mukaan lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen maksu. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Terveyskeskuskäyntimaksu peritään lausuntomaksun lisäksi ellei potilas ole maksanut 3 x tk-käyntimaksua v.2015 v Ajokorttitodistus 47,70 61,80 T-todistus 39,60 51,40 B-lausunto, perus 39,60 51,40 E-lausunto 39,60 51,40 Todistus oikeudenkäyntiä varten 39,60 51,40 Todistus työkyvyttömyyseläkettä varten 39,60 51,40 Todistus terveystarkastuksesta 39,60 51,40 Kansanvälinen rokotustodistus 39,60 51,40 Todistus verottajaa varten 39,60 51,40 Todistus terveysmatkaa varten 39,60 51,40 Todistukset yksityisen asian ajamista varten, esim. vaihto-oppilas 39,60 51,40 Todistus koulukypsyydestä 39,60 51,40 Muut hoitoon liittyvät aikaa vievät todistukset 39,60 51,40 C-todistus 39,60 51,40 Todistus veteraanikuntoutukseen 0,00 0,00 Elintarviketodistus 12,75 16,55 Tuberkuloositodistus 0,00 0,00 Laboratoriotodistus 0,00 0,00 "Turvavyö" todistus 39,60 51,40 Muut lyhyet todistukset 17,25 22,40 CD-tuloste 25,70 33,35 Kihlakuntaan menevät lausunnot - riippuen lausunnosta 17,25-45,00 22,40-58,40

16 16 Hammashoito Asiakasmaksuasetuksen 9 mukaan suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen toimenpiteiden vaativuusluokista ja asiakasmaksuista. Perusmaksut Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu, suuhygienisti 8,00 10,30 Hammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 10,20 13,30 Erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 14,90 19,40 Maksu tutkimuksesta ja toimenpiteistä, vaativuusluokka: 0-2 6,60 8, ,70 19, ,30 38, ,90 55, ,20 78,00 Proteettiset toimenpidemaksut - pohjauksella 42,90 55,60 29,30 38,00 -korjaus Akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 185,80 Kruunut ja sillat hampaalta 143,20 185,80 Rankaproteesi 173,90 225,50

17 17 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa asiakasyrityksiltä perittävillä maksuilla katetaan toiminnan kustannukset. Maksuja on tarkistettu vuodesta 2015 vuoteen % Lakisääteinen työterveyshuolto KL I Työterveyshoitaja Työhöntulo- ja alkutarkastus 66,00 /h 69,30 Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 23,60 Työfysioterapeutti Terveystarkastus 76,50 /h 80,30 Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 23,60 Työterveyspsykologi Terveystarkastus 107,50 /h 112,90 Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Koulutus, ryhmäohjaus tai luento 255,00 /h 267,80 Puh/sähköposti/kirje 24,00 25,20 Työterveyslääkäri Työhöntulo- ja alkutarkastus 120,00 /h 122,40 Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 24,00 25,20

18 18 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto KL II Työterveyshoitaja Käynti 20 min 29,00 30,50 Käynti 30 min 33,00 34,70 Käynti 60 min 66,00 69,30 Työterveyslääkäri Käynti 20 min 45,00 47,30 Käynti 30 min 60,00 63,00 Käynti 45 min 90,00 94,50 Käynti 60 min 120,00 126,00 Reseptin uusinta 12,50 13,10 Puh/sähköposti/kirje 24,00 25,20 B-lausunto, peruslausunto 71,00 74,60 B-lausunto, asiakas maksaa 39,60 51,40 B-lausunto, laaja 108,00 139,80 Lääkehoidot B-hepatiittirokotus 22,00 23,10 Nivelrikon injektiohoito 12,50 13,10 Vaativa nivelpisto 130,00 136,50 Laboratorion näytteenottomaksu/lähete 8,50 8,90 Röntgenin kuvausmaksu/lähete 10,00 10,50 Verensokerimittaus työterveyshuollossa 5,50 5,80 Pika-CRP mittaus työterveyshuollossa 15,00 15,80 Erityistutkimukset Audiogrammi 29,00 30,50 Näköseula 29,00 30,50 Spirometria 29,00 30,50 Työkykyindeksikysely 16,50 17,30 Todistukset Muut aikaa vievät todistukset 39,60 51,40 Peruuttamaton poisjäänti 55,00 57,80 Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse Työterveyshuollon yleismaksut Lakisääteinen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 30,00 31,50 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 35,00 36,80

19 19 Yleismaksun perusteet Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitäminen, terveystarkastuskutsujen koordinointi, KELA:n korvaustietojen toimittaminen, toimistotyö, yritysten laskuttamaton puhelinneuvonta Matkakustannusten korvaukset veloitetaan voimassa olevan KVTES:n mukaan Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Työnantajan on haettava Kelasta korvausta kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. Maksukatto Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6a. Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 691 euron enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan - terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, ,00 691,00 - fysioterapiamaksut - sairaalan poliklinikkamaksut - päiväkirurgian maksut - lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa - yö - ja päivähoidon maksut - kuntoutushoidon maksut Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen määriteltävä kattonsa. v ,62 610,37 (Hallituksen esitys ) Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakamaksulain 11 mom. velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulotuen edellytyksiä. Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2011 121 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiset maksut ja taksat 2018 Lasten ja nuorten palvelualue

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiset maksut ja taksat 2018 Lasten ja nuorten palvelualue Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiset maksut ja taksat 2018 Lasten ja nuorten lautakunta 12.12.2017 Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019

HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019 Liite khall 4.2.2019 15 Liite PETULTK 24.1.2019 11 HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019 Tätä maksutaksaa sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21 KEHITYSVAMMAHUOLTO Asiakasmaksulaki 4 : Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 99 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUTAKSA 1.1.2014 Perusturvalautakunta 14.1.2014 9 Liite 5 Perusturvalautakunta 10.12.2014 76 tarkistus kohtaan: 6. Perhehoidon maksut Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2018 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 20.12.2017 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 12,00 /alkava tunti 11,40 /kerta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien asumispalvelut perhehoito kotihoito terveydenhuolto kehitysvammahuolto sosiaalityö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Hinta 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Hinta 1.2.2015 Sivu 1 (21) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.2.2015 Hinta Palvelu 1.2.2016 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Tiedote 1 (5) Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelut /esikunta Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen Säännöllinen ja jatkuva kotihoito Säännöllisestä ja jatkuvasta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Huom! Täydennetty asetuksen mukaisilla enimmäismaksuhinnoilla, punaisella tekstillä

Huom! Täydennetty asetuksen mukaisilla enimmäismaksuhinnoilla, punaisella tekstillä Huom! Täydennetty asetuksen mukaisilla enimmäismaksuhinnoilla, punaisella tekstillä 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus 11.6.2008 58 Oheisaineistoa 23.6.2008 136 LIITE 11 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN SOTE KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 10.3.2016 3 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN Erilliskorotus 14 %huomioitu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT...3 2 AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT...3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3 Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut 1.1.2019 Perusturvaltk 18.12.2018 84 Liite 3 Nykyinen maksu Maksu 1.1.2019 Lakisääteinen/ Kunnan päätettävä Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut Poliklinikan käyntimaksu

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 AURAN KUNTA Liite nro 1: Perusturvalautakunta 12.12.2018 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSU Maksuprosentti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen säännöllisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Kuukausimaksuna peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista:

Kuukausimaksuna peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista: SOSLTK 29.1.2019 6 KEITELEEN SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUTAULUKKO 2019 JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU Kuukausimaksuna peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 14.12.2017 98 Muonion kunta 14.12.2017 Sosiaalilautakunta SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.3.2018 ALKAEN 1. KOTIPALVELU 1.1. Tilapäisen kotipalvelun maksu Tilapäinen kotipalvelu muuttuu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät

Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ongelmia ja uudistusnäkymiä SSOS:n yleisötilaisuus Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kirjaus asiakasmaksujärjestelmän

Lisätiedot