MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964"

Transkriptio

1 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ

2 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen, - turvallinen opiskeluympäristö, - väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaaminen, - oppilaitoksen omaisuuden asianmukainen käsittely ja - oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattaminen. Yleisimpiä häiriöitä ovat : - opetuksen ja oppituntien häiritseminen - kotitehtävien laiminlyöminen - luvattomat poissaolot, - epäasiallinen käyttäytyminen, - oppilaitoksen järjestyssääntöjen rikkominen, - vilpillinen menettely ja väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen Lähde: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 :n muuttamisesta 2

3 Lähde: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LUONNOS

4 Lähde: OPETU S- JA KULTT UURI MINIS TERIÖ LUON NOS

5 Lähde: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LUONNOS

6 1. Häiriöiden ennaltaehkäisy 2. Työrauhahäiriöön puuttuminen SÄÄNNÖT VALVONTA KURINPITO TYÖRAUHA - hyvinvoinnille tärkeä asia - opettamis- ja työskentelyrauhaa, oppimisrauhaa ja koulussa oleskelurauhaa Työrauhan toteutumisen arviointi: - toteutuvatko OPSissa asetetut tavoitteet? Työrauhahäiriö = tilanne, jonka vuoksi oppimistavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu tai estyy. 6

7 Miltä työrauhatilanne näyttää? Oppilaista 47 % sanoo, ettei heidän luokassaan ole hyvä työrauha. Lähde: Kouluterveyskysely

8 Kouluterveyskyselyn tuloksia Lukuvuosi Oppilaiden välistä kiusaamista esiintyi 94 % kouluista fyysistä väkivaltaa mm. (tappeluita) 74 % kouluista oppituntien häirintää 88 % kouluista ilkivaltaa 62 %. kouluista varkauksia ja näpistyksiä 37 % kouluista opettajiin kohdistuvaa uhkailua, väkivaltaa ja kiusaamista 21 % kouluista. oppilas oli vahingoittanut opettajaa 13 % kouluista. Pommiuhkauksella tai vastaavalla oli uhattu 6 % kouluista ja kohdattu 8 % kouluista. Fyysistä väkivaltaa tilastojen mukaan harvemmin alakouluissa ja pienissä kouluissa. 8

9 KiVa-koulu -ohjelman seurantatutkimuksesta saatujen tietojen mukaan vuonna 2012: Toistuvasti kiusattiin 16 % oppilaista luokalla 9 % oppilaista luokalla N. 8 % toisia kiusaavia oppilaita 1-9 luokilla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitos 2008 tutkimus yläkoulujen opettajille: noin 50 % opettajista oli kokenut loukkaavaa käytöstä oppilaiden taholta väkivallan uhkaa oli kokenut 7 % väkivaltaa oli kokenut 7 % 9

10 TTL: KUNTA-10 TUTKIMUS erityisopettajista lähes joka kolmatta lyödään tai potkitaan työssään joka vuosi 52 % heistä joutuu riehumistilanteeseen Nina Lahtinen OAJ 10

11 OAJ KYSELY OPETTAJILLE Ovatko työrauhaongelmat lisääntyneet? toiminut opettajana (vuosina) Kyllä Ei Nina Lahtinen OAJ 11

12 OAJ KYSELY OPETTAJILLE Estääkö oppilaiden rauhattomuus opetussuunnitelmassa pysymisen? toiminut opettajana (vuosina) Kyllä Ei Nina Lahtinen OAJ 12

13 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖRAUHA Miten turvata työrauha? Ennakoiden ja riskiarvioinnein Suunnitelmallisesti Tiedottaen Puuttuen yhtenevästi Vastuu koulun työrauhasta on koko kouluyhteisöllä: rehtorilla, opettajilla ja oppilailla ja välillisesti myös huoltajilla.

14 TOIMINTAKULTTUURI yhteisöllisyys yhteiset toimintaperiaatteet opettajien keskinäinen ja oppilashuollon kanssa tehtävä yhteistyö, moniasiantuntijuus tasapuolisuus ja johdonmukaisuus kodin ja koulun yhteistyö KOHTAAMINEN JA VÄLITTÄMINEN huolehtiminen luottamus opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus osallistuminen TYÖRAUHA SÄÄNNÖT lainsäädäntö ja muut normit valvonta ohjaus kurinpito Lähde OPH PEDAGOGIIKKA pedagoginen vuorovaikutus opetusryhmien muodostaminen hyvin suunnitellut tunnit ja selkeät tehtäväksi annot Oppimisympäristöt

15 HÄIRIÖTILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY Toimintaympäristö: rakennus, tilat, oppimisympäristöt, välineet, järjestyssäännöt Ennakointi ja riskikartoitus: ennakoitu, ehkäisty, harjoiteltu Suunnitelma häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn, sovittu toimintaperiaatteet ja tiedotettu ne lapsille, oppilaille, vanhemmille, henkilöstölle... Havainnointi ja tunnistaminen: varhaisen puuttumisen/välittämisen puuttumismallit, poissaoloseuranta, opintomenestys, Toimintakulttuuri: Valvonta, ohjaus yhteneväiset toimintaperiaatteet, samoin suhtautuminen loukkaavaan kielenkäyttöön, käytökseen, yhteisöllisyys, tasapuolisuus ja johdonmukaisuus Opetusjärjestelyt: ryhmäkoko, integrointi, tuki Pedagogia: oppitunnit, tehtävät, materiaalit, menetelmät Tukipalvelut toimivat: heti tuen tarpeen ilmetessä, toimiva OH ja tiedon kulku Kodin ja koulun yhteistyö: huolehtiminen, luottamus, opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, osallistaminen, pidä lapset, oppilaat ja heidän huoltajansa ajan tasalla: käytös, menestys ja poikkeava toiminta...

16 1. HÄIRIÖTILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY UUTENA KURINPITOKEINOJEN SUUNNITELMA??

17 10 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan laadittava selvitys ja arviointi vaaroista eli työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun muassa: 1) tapaturman ja terveyden menettämisen vaara 2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja henkilökohtaiset edellytykset 4) työn kuormitustekijät Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin 17 pidettävä ajan tasalla.

18 Koulut ja oppilaitokset myös työpaikkoja Työturvallisuuslaki 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaa epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet ja poikkeukselliset tapahtumat, joihin ei olisi voitu vaikuttaa tai välttää vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään vaara- ja haittatekijät poistetaan, jos mahdollista Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 18

19 9 Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 19

20 HUOLTAJAN ENSISIJAINEN VASTUU KASVATUKSESTA Oikeus saada opetusta POL 30 : oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. LL 22 ja AML 29 : oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. OPETTAJALLA JA OPPIJOILLA ON OIKEUS TYÖRAUHAAN Turvallinen opiskeluympäristö (POL 29, LL 21, AML 28 ja 34 a ) Suunnitelma oppilaiden/opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, toimeenpano ja toteutumisen sekä noudattamisen valvonta. Järjestyssäännöt ja rangaistuskäytännöt AML 34 a :n 3 mom.: kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi POL: poissaolojen seuranta ja ilmoittaminen (oppivelvollisuus) LL ja AML: opiskeluajasta säädetty Oppilaan/opiskelijan velvollisuudet POL 35, LL 25 : oppilaan osallistuttava perusopetukseen, jollei erityisestä syystä myönnetty vapautusta ja suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Lisäksi AML 34 ja 34 a : velvollisuus esittää lääkärintodistus, rikosrekisteriote ja huumausainetestiä koskeva todistus näitä koskevissa pykälissä säädetyillä edellytyksillä.

21 LAPSILLA ERITYINEN OIKEUS SUOJELUUN Perustuslaki: Lapsella oikeus - elämään, turvallisuuteen, vapauteen ja koskemattomuuteen - lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä (6.3 ) YK:n Lapsen oikeuksien sopimus: Lapsella oikeus - hyvinvoinnin edellyttämään suojeluun ja huolenpitoon. - ihmisarvoiseen kurinpitoon kouluissa - ettei häntä kohdella julmasti, epäinhimillisesti ja halventavasti koulun henkilökunnan tai oppilaan taholta että häntä suojellaan väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä -> mm. koulukiusaaminen on kiellettyä ja siihen on velvollisuus aktiivisesti ja tehokkaasti puuttua 21

22 OPETTAJAN OIKEUDET HÄIRIÖTILANTEISSA: OPPILAS Suullinen ohjaus oppilaalle, kasvatuskeskustelu Yhteistyö kodin kanssa Opetuksen järjestäminen: ryhmä, tilat, tukitoimet Pedagogiset ratkaisut: eriyttäminen, draaman keinot, ryhmäytys, istumajärjestys Tukioppilastoiminta, oppilaskunnat Sovittelu, vertaistuki Poista tilasta: valvonta Muut ojentamiskeinot Turvaamistoimena epääminen Kurinpitorangaistuksien esittäminen Oppilas- ja opiskelijahuolto Yhteistyö poliisin ja muiden viranomaisten kanssa

23 OPETTAJAN OIKEUDET HÄIRIÖTILANTEISSA: OPE Opetusjärjestelyt Linjatut käytännöt ja toimintaohjeet Rehtorin ja lähiesimiehen tuki Kollegoiden tuki: yhtenevät menettelyt Oppilas- ja opiskelijahuolto, perhe Kuraattori- ja psykologipalvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu: perheneuvola, perheelle palveluita Työnohjaus Täydennyskoulutus Työterveyshuolto LM, TSV, PYPJ OAJ toimisto: mm. lakimiehet

24 OPETTAJAN OIKEUDET HÄIRIÖTILANTEISSA Ojentamiskeinot jäsensivuilla WORD LIITTEET

25 Muutoksenhaku mutta kannella voi kaikesta POL 42.4 : Kirjalliseen varoitukseen ja määräaikaiseen erottamiseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen Valitusaika: 14 päivää siitä, kun annettu huoltajalle tiedoksi HaO käsittele kiireellisinä HaO:n päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla LL 34.1 : Kirjalliseen varoitukseen, erottamiseen ja koulutuksesta pidättämiseen rikostutkinnan ajaksi haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen Valitusaika: 14 päivää siitä, kun annettu opiskelijalle tiedoksi HaO käsittele kiireellisinä HaO:n päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla AML 44 ja AikL 16 Kuten ed. lukion osalta, paitsi AML:ssa ei voida pidättää rikostutkinnan johdosta.

26 Lievä pahoinpitely virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi lievä pahoinpitely virallisen syytteen alaiseksi, kun kohdistuu alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuu työntekijään hänen työtehtäviensä vuoksi, joko työpaikalla tai muualla (ei työpaikalla tapahtuva työntekijöiden keskinäinen lievä väkivalta) tapahtuu ns. läheissuhteissa Opettajan ei enää tarvitse erikseen vaatia tekijälle rangaistusta, vaan riittää, että asia tulee 26 poliisin tietoon.

27 Miten toimia, jos lievän pahoinpitelyn kohteena alle 18-vuotias Ilmoitetaan alaikäisen huoltajille, miten asia on päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa hoidettu. Kerrotaan huoltajille, että lievä pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos ja heillä on halutessaan mahdollisuus ilmoittaa asia poliisille. 27

28 Miten toimia, jos lievän pahoinpitelyn kohteena opetushenkilöstö Jos tekijä alle 15-vuotias: arvioidaan lapsen ikä, kehitystaso ja muut olosuhteet huomioon ottaen, selvitetäänkö asia vain kodin kanssa vai edellyttääkö se yhteydenottoa myös muihin tahoihin (esim. sosiaalitoimi) Jos tekijä yli 15-vuotias: ilmoitus poliisille, kun työnantaja saa tiedon asiasta. 28

29 Oppilaiden välinen Kiusaaminen/väkivalta Keski-Suomen käräjäoikeus: yläkoulussa kiusattiin kahta oppilasta välitunneilla 1. maassa maannut oppilas X tempaistiin A ja B toimesta nilkoista ilmaan, häntä roikotettiin ilmassa pää alaspäin ja pudotettiin kovalle pihamaalle. 2. oppilas Y oli istunut penkin selkänojalla, kun B tarttui häntä jaloista ja kiskaisi sillä seurauksella, että oppilas putosi kovalle pihamaalle ja loukkasi itseään. Koulun rehtori teki kiusaamistapauksista ilmoituksen poliisille. K-S käo tuomitsi kiusaajat nuorina henkilöinä tehdyistä pahoinpitelyistä sakkorangaistuksiin: A 72 euroa ja B 108 euroa. Miten ohjeistettu lievä pahoinpitely henkilöstön entä oppijoiden osalta? Nina Lahtinen OAJ Edunvalvontaosasto 29

30 MUITA KEINOJA Hätävarjelu / Pakkotila Kenellä tahansa oikeus estää oman tai toisen henkilön henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva oikeudeton hyökkäys Koulun koko henkilöstö toimivaltainen Vain välttämätön puolustusteko sallittu Ylimitoittaessaan toimenpiteet voi syyllistyä hätävarjelun liioitteluun Holding ote sallittu asianmukaisesti käytettynä, sovi ennalta huoltajien kanssa, jos tarve esiintyy Jokamiehen kiinniotto-oikeus Verekseltään tai pakenemasta tavattu rikoksentekijä, jos Vankeusrangaistus mahdollinen tai Lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä vahingonteko, lievä petos

31 ÄÄRITAPAUS: LÄHESTYMISKIELTO

32 LÄHESTYMISKIELTO Jos perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi OAJ jäsen ei ole yksin. Käänny työsuojeluvaltuutetun puoleen. Haetaan kirjallisesti tai suullisesti poliisilta tai käräjäoikeudelta. Kieltoa haettaessa tulee kertoa: minkälaisen uhan tai häirinnän kohteeksi on joutunut tai joutumassa kenen taholta kokee uhkaa tai häirintää käsitys häirinnän jatkumisesta tai rikoksen uhasta vastaisuudessa onko asiassa todistajia tai todisteita Voimassa enintään vuoden, mutta tarvittaessa kieltoa voidaan jatkaa. Lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa Tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa tähän yhteyttä tai sitä yrittää. Seurata tai tarkkailla Laajennettu lähestymiskielto tarkoittaa myös kieltoa oleskella tietyllä alueella ( esim. asunnon tai työpaikan) läheisyydessä.

33 Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun käsittely työpaikalla Jos kokemus aiheuttaa terveydellisiä oireita, käänny työterveyshuollon puoleen Saata asia työsuojeluvaltuutetun tietoon Keskustele neuvoja, ohjeita Saata asia luottamusmiehen tietoon jos sisältää palvelussuhteeseen liittyviä asioita Ilmoita epäasiallisen kohtelun kokemuksestasi sen aiheuttajalle mahdollisimman pian Ilmoitus asiaperusteisesti (todelliset faktat asiasta) Pyydä häntä lopettamaan häirintä- ja epäasiallisen kohtelun teot Jos tilanne vakava, vältä kahdenkeskisiä tilanteita ko. henkilön kanssa Tilanne ei korjaantunut, häirintätekoja tulee lisää Ilmoita kokemuksistasi esimiehelle esimiehellä velvollisuus selvittää tapahtuneet ja ryhtyä sen perusteella toimenpiteisiin terveyttä vaarantavan häirinnän poistamiseksi tee asiassa kirjallinen ilmoitus ja pyydä esimieheltä toimenpiteitä asiassa jos esimies ei ryhdy asiaa selvittämään kohtuullisessa ajassa, käänny asiassa esimiehen esimiehen puoleen Yhteinen asian käsittely työpaikalla Läsnä esimies ja asianosaiset, tarv. työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto tapahtuneiden käsittely palaverissa sovitaan siitä, miten jatkossa toimitaan (kirjataan muistioon) jos muistiossa sellaista, mikä ei ole tapahtuneen mukaista, jätä kirjallisesti erimielisyys hyvä sopia tilanteen seuranta esim. 6 kk:n päähän Tilanne korjaantuu Tilanne korjaantuu Työsuojeluvaltuutettu, päätyösuojeluvaltuutettu tukenasi OAJ:n toimisto tarvittaessa apunasi Tilanne ei korjaantunut, häirintäteot jatkuvat (työnantaja ei toiminut riittävästi) Ilmoitus asiasta työsuojeluviranomaiselle, jos työnantajan toimissa puutteita myös rikosilmoitus poliisille mahdollinen Työsuojelutarkastus Muistutusmahdollisuus tarkastuksesta (2 kk) Tutkinta Riina Länsikallio, OAJ 33 Tilanne korjaantuu

34 Jos tilanne aiheutti terveydellisiä oireita, käänny työterveyshuollon puoleen Väkivalta- tai väkivallan uhkatilanteet Pyri toimimaan väkivaltatilanteessa rauhallisesti niin, että et omalla toiminnallasi kasvata tilannetta. Tarvittaessa pakene ja suojaudu. väkivaltaa tai sen uhkaa ei pidä sietää opettajan tai opetusalan johtajan työssä tai työympäristössä. Henkinen ja fyysinen väkivalta ovat yhtä kiellettyjä työssä. ei ole merkitystä sillä, kenen taholta (oppija, huoltaja, työyhteisö, ulkopuolinen), millä tavoin tai millaisilla välineillä väkivalta Sinuun tai työyhteisöösi kohdistuu. (TtL 27 ) Ilmoita tilanteesta työnantajan edustajalle eli esimiehellesi tee väkivalta- tai väkivallan uhkatilanneilmoitus (TtL 19 ) esimiehellä on velvollisuus selvittää tapahtuneet ja ryhtyä sen perusteella toimenpiteisiin väkivallan tai väkivallan uhan poistamiseksi ( TtL 8, 10, 27 ) jos esimies ei ryhdy asiaa selvittämään kohtuullisessa ajassa, voit kääntyä esimiehen esimiehen puoleen (TtL 8, 10 ) Saata asia myös työsuojeluvaltuutetun tietoon neuvojen saamiseksi Yhteinen tapahtuneiden tutkinta mahdollisimman pian läsnä esimies ja työntekijät (osalliset, todistajat), työsuojeluvaltuutettu ja tarv. työterveyshuolto (TtL 10, 17, TtHL 12 ) tapahtuneiden läpikäyminen (TtL 10, 27 ), tarvittaessa opettajan voimakeinojen käytön selvitys (POL 36b ) arvioidaan, onko korjattavaa (TtL 10, 17, 27 ) 1. työpaikan väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisyyn liittyvissä menettelytapaohjeissa tai toimintatavoissa ml. pelastautumis- ja kriisisuunnitelma ja järjestyssäännöt, 2. työpaikan väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen liittyvissä turvallisuusjärjestelyissä ja laitteissa, 3. mahdollisuudessa avun hälyttämiseen sekä 4. menettelytapojen noudattamisessa ja osaamisessa tilanteissa toimimiseen (TtL 14, 17 ). arvioidaan tarve oppilashuoltoryhmän kokoontumiselle, lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekemiseen, oppijan kurinpitorangaistukseen sekä uhrin jälkihoitotarve (TtL 8, 10, 27, TtHL 12, THL 16,17, POL 29, 31a, 36a, LSL 25 ) Työsuojeluvaltuutettu tukenasi OAJ:n toimisto tarvittaessa apunasi Työsuojelutarkastus muistutusmahdollisuus tarkastuksesta (2 kk) Tutkinta Ilmoitus asiasta työsuojeluviranomaiselle, jos työnantajan työoloja koskevissa toimissa puutteita myös rikosilmoitus poliisille mahdollinen Työnantaja ja esimies toteuttavat tarvittavat korjaustoimenpiteet työoloissa. Opetuksen järjestäjä ja esimies ryhtyvät oppijan kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. RLä

35 PYKÄLÄPANKKI

36 -tapaus Internetiin viety itse kuvattu video lauluesityksestä, jonka sanoituksessa lukuisia opettajaa loukkaavia ilmaisuja Sanoitus oli poikkeuksellisen loukkaava ja sanoitus kohdistui erityisen herkälle seksuaalisuutta koskevalle alueelle Opettajan nimi ja työpaikka ilmenevät laulussa Video ollut sivustolla useita päiviä ja sitä on katseltu ainakin sata kertaa Syyte törkeästä kunnianloukkauksesta Tehty joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja kokonaisuutena arvioiden törkeä 36

37 Ratkaisu: kunnianloukkaus Oppilaan menettely kunnianloukkaus 30 päiväsakkoa á 6 euroa Korvaus henkisestä kärsimyksestä euroa Oikeudenkäyntikulut 1 677,60 euroa Miksi ei pidetty törkeänä kunnianloukkauksena? Internet on joukkotiedotusväline. Riittää, että video on saatettu lukuisten ihmisten saataville Kyseinen sivusto ei nauti samanlaista luotettavuutta ja uskottavuutta kuin esim. tv-ohjelmat tai sanomalehtikirjoitukset. Tämän vuoksi perusmuotoinen kunnianloukkaus, ei törkeä 37

38 TUPAKOINTI VÄLITUNNILLA Opettaja puuttui ja käski oppilaan puhutteluun Oppilas hermostui. Kävellessään pois paikalta uhkasi vetää turpaan ja tappaa sekä nimitteli opettajaa homoksi. Lähettyvillä olleet oppilaat ja toinen opettaja kuulivat uhkaukset. Opettaja pelkäsi, kun hänelle kerrottiin asiasta. Laiton uhkaus: menetellyt tahallisesti, 400 e kärsimyksestä ei vaikuta että tehty pikaistuksissa, ei tarkoitettu opettajan kuultavaksi eikä muutoinkaan Vaikutusta sillä, että opettajalla perusteltu syy pelätä Kunnianloukkaus: homottelu halventamista, 200 e kärsimyksestä Opettajan homottelu ei hyväksyttävää, eikä opettajan tarvitse tällaista nimittelyä sietää Julkisella paikalla ja kovaäänisesti esitetty Sakkoa 50 päiväsakkoa a 6 e = 300 e Nina Lahtinen OAJ Edunvalvontaosasto 38

39 Luonnontiedon tunti maastossa Entiset koulun oppilaat, yli 15 vuotiaat, huutelivat opettajalle pekoni ja pedofiili. Opettaja ja hänen oppilaansa kuulivat loukkaavat nimitykset. Seuraavan kuukauden aikana koulun postilaatikkoon opettajalle pedofiili viesti, kysytty oletko namusetä Kunnianloukkaus Sakkoa 16 päiväsakkoa a 6 e Kärsimyksestä 1000 e Nina Lahtinen OAJ Edunvalvontaosasto 39

40 STM OPAS 20:2009 kognitiivisten ja muiden oppimisessa tarvittavien taitojen viiveet ovat ennakoitavissa viimeistään 4 vuoden iässä. Myöhemmin oppimisvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat tuleekin tunnistaa mahdollisimman varhain. Lapsen psykososiaalisen hyvinvoinnin systemaattinen arviointi kuuluu aina laajaan terveystarkastukseen. Toistuva väkivaltainen käyttäytyminen 4 vuoden iässä ennakoi myöhempiä käytöshäiriöitä ja on syytä arvioida tarkemmin. Nina Lahtinen kehittämispäällikkö OAJ 40

41 STM OPAS 20:2009 Erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä yhteistyö tärkeää lapsen/nuoren ja perheen että koulun kanssa osana oppilashuoltoa. Terveystarkastuksissa tulee havaita lapset ja nuoret, joita on tarpeen seurata tiiviimmin. Tarkempaa seurantaa tarvitsevat yleensä sairaat ja vammaiset lapset, Lapset ja nuoret, joita perhe ei pysty tukemaan riittävästi, vieraista kulttuureista tulevat lapset ja lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai häiriökäyttäytymistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveysongelmien, kuten masentuneisuuden tai syömishäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä ongelmiin, jotka voivat johtaa koulun keskeyttämiseen. Sekä kiusaaminen että kiusaamisen uhriksi joutuminen ovat vakavasti otettava merkki suurentuneesta mielenterveysongelmien riskistä. Nina Lahtinen kehittämispäällikkö OAJ 41

42 LOPUKSI UUSIA KEINOJA TYÖRAUHAAN JA OSALLISUUTEEN

43 Ministerin esitys työrauhan ja osallisuuden edistämiseksi POL: kumotaan 4 3 momentti ja 31 a 5 momentti, muutetaan 29 ja 47 a sekä lisätään uusi 4 a, 35 :ään 3 ja 4 momentti, uusi 35 a, 36 :ään 5-6 momentti, 36 a :ään 7 momentti sekä 36 d - 36 f, seuraavasti LL: kumotaan, 31 muutetaan 21, 27, sekä lisätään 25 :ään 3 momentti, 26 a :ään 5 momentti ja uusi 26 d,

44 OAJ, SURE, OPSIA ja Vanhempainliitto Lakiesitys Gustafssonille Rehtorilla ja opettajalla oikeus ottaa oppilaalta pois häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava esine Oppilaalla voi teettää jälki-istunnon aikana yleishyödyllisiä tehtäviä Turvaamistoimena rehtorilla oikeus evätä oppilaan oikeus opetukseen enintään 3 päivän ajaksi, jolloin terveys- ja sosiaalitoimen ryhdyttävä selvittämään oppilaan sekä perheen hyvinvointia 7 päivän kuluessa Kodin ja koulun sekä vanhempien välisessä yhteistyössä voidaan sovitella oppilaan moitittavaa käytöstä Oppilaalla on velvollisuus : huolehtia omasta sekä oppimisympäristönsä siisteydestä vältettävä sellaista muihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa suorittaa lukukauden loppuun mennessä hänelle määrätyt rangaistukset korvata aiheuttamansa vahingot määräytyy vahingonkorvauslainsäädännön mukaisesti 44

45 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen TOIMIVALTA TÄSMENNYKSIÄ Koulusta, oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamista koskevan päätöksen tekee opetuksen järjestäjän päättämä monijäseninen toimielin. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös oppilaitoksen rehtori. 45

46 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen Oppijan velvollisuudet Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään 46

47 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen Ei kiellettyjä esineitä tai aineita kouluihin Kouluun tai oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole osoittaa hyväksyttävää syytä. Järjestyssäännöissä saa antaa tarkempia määräyksiä näistä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. 47

48 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen Poisotto- ja tarkastusoikeus Rehtorilla ja opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppijalta edellisessä diassa kerrottu kielletty esine tai aine. Niiden etsimiseksi opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa mikäli 1. on todennäköistä, että tällaisia esineitä tai aineita on opiskelijan hallussa 2. ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 48

49 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen Poisotto- ja tarkastusoikeus Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. 49

50 Perusopetus, lukio ja ammatillinen Poisotto- ja tarkastusoikeus Poisotossa rehtori ja opettaja voivat toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Tarkastus tulee suorittaa samaan sukupuoleen kuuluvan opettajan tai rehtorin toimesta ja koulun henkilökuntaan kuuluvan toisen täysi-ikäisen henkilön läsnä ollessa, ellei asian kiireellinen luonne huomioon ottaen välttämätöntä toimia toisin. Toimenpiteet: toteutettava mahdollisimman turvallisesti ei saa puuttua koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä käyttö tulee suunnitella ja ohjeistaa Tarkastuksessa noudattava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. 50

51 Perusopetus, lukio ja ammatillinen Poisotto- ja tarkastusoikeus Haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä opiskelijan huoltajalle tai mikäli opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, mikäli edellä mainitulla henkilöllä ei muun lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. Ennen luovuttamista esine tai aine tulee huolellisesti säilyttää lukitussa tilassa tai kaapissa. Mikäli huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta nouda huoltajalle luovutettavaa esinettä tai ainetta, voidaan se todisteellisesti hävittää. alkoholipitoiset aineet ja tupakkalaissa tarkoitetut tupakkatuotteet voidaan hävittää välittömästi. 51

52 Perusopetus, lukio ja ammatillinen Poisotto- ja tarkastusoikeus voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen sekä hävittäminen tulee kirjata. toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. 52

53 Perusteluissa korostetaan turvautuminen voiman käyttöön voi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisesti lisääntyneet toimivaltuudet antavat mahdollisuuden toimia, mikäli se arvioidaan välttämättömän tärkeäksi sekä riittävän turvalliseksi, eivät velvoitetta toimia pääsääntöinen menettely uhkaavissa tilanteissa on hälyttää paikalle poliisi oikeus saada poliisilta virka-apua vastarintaa tekevän oppilaan poistamiseen sekä poisottooikeuden ja tarkastusoikeuden käyttämiseen oppilaalta koulussa haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille. 53

54 Perusopetus, Lukio, Ammatillinen Suunnitelmallisuutta Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset suunnitelman laatimisesta. 54

55 peruskoulu, lukio, ammatillinen Oppilas- ja opiskelijakunta Selkeät ja yhteisesti sovitut säännöt ovat tutkimusten mukaan keskeinen työrauhan ylläpitämisen keino. tulee edistää kaikkien oppijoiden osallisuutta ja huolehtia mahdollisuudesta osallistua koulun tai oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden tai opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. OPS ja siihen liittyvien suunnitelmien valmistelu järjestyssäännön valmistelu Tulee olla oppilas- tai opiskelijakunta. voi olla useamman koulun tai oppilaitoksen yhteinen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppijoiden ja koulutuksen järjestäjän yhteistyötä Kuultava ops, järjestyssäännöt, oleellisesti vaikuttavat asiat 55

56 Perusopetus

57 4a Sairaalaopetus Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. avohoidossa olevalle oppilaalle sairaalaopetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Sairaalaopetuksen järjestäjä päättää sairaalaopetuksen järjestämisestä kuultuaan oppilasta, huoltajia, opetuksen järjestäjää sekä oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee sairaalaopetuksen järjestäjän kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää oppilaille sairaalaopetukseen ja sieltä takaisin siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen järjestämiseksi. 57

58 29 Poisotto-oikeus Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole osoittaa hyväksyttävää syytä. Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. järjestyssäännöissä voi antaa tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa työpäivän aikana sekä aikana, jolloin oppilas opetuksen järjestäjän järjestämän koulukuljetuksen takia odottaa opetuksen järjestäjän osoittamassa paikassa työpäivän alkamista tai työpäivän päätyttyä kuljetuksen alkamista. 58

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot