Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasoristeykset ja teiden kunnossapito"

Transkriptio

1 Tasoristeykset ja teiden kunnossapito 1

2 Sisällysluettelo Teiden hoito... 4 Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä mitoitusperusteita...6 Liikennemerkit tasoristeyksessä...8 Tasoristeyksen varoituslaitteet...9 Tiemerkinnät ja sulkulaitteet...9 Tien käyttäjän velvollisuus...10 Yhteyshenkilöt ja lisätiedot...10 Lähteet...11 Lainsäädäntöä...11 Kuvien tiedot...11

3 Tasoristeykset teiden kunnossapitäjille Tämän ohjekortin tarkoituksena on muistuttaa tienpitäjää tasoristeysalueen keskeisistä kunnossapidon toimenpiteistä. Suomessa on yli 3000 tasoristeystä. Suurin osa tasoristeyksistä sijaitsee alemman tieverkon teillä. Tienpitäjänä on joko alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunta tai tiekunta. Valtion rataverkkoa hallinnoi Liikennevirasto. Radan omistaa joko valtio tai yksityinen toimija, esimerkiksi teollisuuslaitos. Ratalain mukaan tienpitäjä on velvollinen tekemään tasoristeykseen liittyvän tienosan ja pitämään sen kunnossa. Radanpitäjällä taas on oikeus tehdä tasoristeyksen alueella toimenpiteitä estääkseen liikenneturvallisuuden vaarantumisen. 3

4 Teiden hoito Tasoristeyksen alueen talvihoitoon liittyvät keskeiset toimenpiteet ovat liukkauden torjunta hiekoittamalla ja polanteiden poisto. Hiekoitustilanteessa on huomioitava, että tien hoitaja pitää omasta turvallisuudestaan huolen. Liukkauden torjunnassa ei saa käyttää suolaa. Sähköistetyillä rataosuuksilla yhtenä suurena riskinä on hiekoitusta suorittavan kuorma-auton pystyssä olevan lavan osuminen sähköradan jännitteisiin osiin. Tienpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös tien polanteiden poisto radan kansirakenteen reunaan asti. Vaurioita kansirakenteeseen tulee välttää mm. nostamalla talvella tieauran terä ylös radan ylityksen kohdalla. Kansirakenteen korjausvastuu on radanpitäjällä. Tien kunnossapitäjän vastuulla on teiden aurauksesta ja talvihöyläyksestä syntyneiden lumikasojen siirtäminen niin kauas radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai aiheuta näkemäesteitä. Keväisin sorastuksen aikaan tulee olla tarkka, että irtokiviä ei joudu radalle. Tieltä ei myöskään saa valua vettä tai muuta roskaa radalle. Tien hoitoon keväästä syksyyn liittyy keskeisenä näkemäalueiden raivaaminen Radanpitäjä vastaa rautatiealueen sisällä näkemäesteiden poistamisesta. Rautatiealueella tarkoitetaan ratalain mukaan aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten ja tarpeellisia rautatieliikenteen palvelualueita. Tienpitäjän tulee poistaa näkemäalueelta sellainen kasvillisuus tai sellaiset luonnonesteet, jotka aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle. Näkemäalueen kasvillisuuden raivausvastuu saatetaan myös määritellä tienpitäjän ja radanpitäjän keskinäisessä sopimuksessa. Näkemäalueella ei saa olla esimerkiksi puupinoa tai rakennusta. Näkemäalueella sijaitsevalla pellolla ei saa esimerkiksi olla edes maatalousajoneuvoa parkkeerattuna niin, että se aiheuttaa vaaran rautatietä ylittävälle. Näkemäalueet uusille ja parannettaville tasoristeyksille määritellään tarkasti laissa ja Liikenneviraston ohjeessa Tien suunnittelu tasoristeyksissä. 4

5 mitoitusperiaatteisiin: tien no näkemät tieltä radan suun poikkileikkaus, tielinja ja tasoristeyksen läheisyydessä, ristey tien tasaus. Nopeusrajoitus maantiellä lähestyttäessä voi olla korkeintaa Suositeltavaa on kuitenkin käytt nopeusrajoitusta. Jos maa varoituslaitteisto, nopeusrajoitus korkeintaan 60 km/h. Näkemäalueet määritellään saavutetaan liikenneturvallisuuden sujuvuuden kannalta riittävät Näkemäalueella tarkoitetaan etä Kuva 1. näkemäalue Tasoristeyksen näkemäalue veturista Kuva 1. Tasoristeyksen veturista katsottuna tiellä liikkujan on nähtävä rada katsottuna (kuva Ratakuvapalvelu) voidakseen arvioida, onko radan turvallista. Näkemäalueen laajuute Radalle on myös voitu osoittaa suoja-alue. junaradan suurin nopeus, tasoriste Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle varoituslaitteiston Ta Kuvassa 1 tasoristeyksen näkemäalue Radalle on myös ja saatettu osoittaa taso. uloimman raiteen keskilinjasta. On myös näkemäalueen tarkka mitoitus on esitetty radalta katsottuna. Näkesuoja-alue. mahdollista, että suoja-alue on erityisestä syystäsuoja-alue on suurempi kerrottu Liikenneviraston ohje supistettuhyvin, tai laajennettu enintään 50 metriksi. mäalue on raivattu sillä pysähkuin edellä määritelty rautatiealue. suunnittelu tasoristeyksissä. Radanpitäjällä on oikeus poistaa suoja-alueelta tyneellä autolla on esteetön mahdolsuoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyykasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden lisuus nähdäkorkeutta. lähestyvärakennusta juna kummasdelle uloimman raiteen keskilinjasta. tai rakenteita ei saa sijoittaa suoja-alueelle. Suoja-alueella ei saa takin suunnasta. Nuolen osoittamassa On myös mahdollista, että suoja-alue muuttaa maanpinnan muotoa, eikä tehdä paikassa puusto on esimerkillisesti raion erityisestä syystä supistettu tai ojitusta siten, että muutos vaarantaisi rautatien vattu pois. Tien talvihoidon ohjeiden laajennettu enintään 50 metriksi. Raturvallisuuden. mukaisesti myöskään lumikasaa ei ole danpitäjällä on oikeus poistaa suojajätetty näkemäesteeksi alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä kasvillisuuden korkeutta. Rakennusta mitoitusperusteita tai rakenteita ei saa sijoittaa suojatasoristeykset voidaan jaotella tien Suoja-alueella ei saa muuttasoristeyksiin, rajoitetun alueelle. liikenteen Kuva x. Tasoristeyksen näkemäalu taa maanpinnan muotoa, eikä tasoristeyksissä tehdä tasoristeyksiin, jossa ei saa käyttää yli 15 m suunnittelu s. pitkää ajoneuvoa, ja kevyen liikenteen ojitustaväylän siten, että muutos vaarantaisi TARPEELLINEN KUVA? tasoristeyksiin. Mikäli tasoristeyksen rautatien turvallisuuden. käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lupa radanpitäjältä. Esimerkiksi jos entisen maataloustien kautta ohjataan uuden soranottoalueen kuorma-autoliikenne, on tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttunut. Tasoristeystä ylittävää tietä rakennettaessa tai tien perusparannusta suorittaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tien Tien poikkileikkauksessa on huom kahden vastakkaiseen ajosuunta ajoneuvon kohtaaminen on Ajoradan poikkileikkauksen on olta 6 m leveä. Vähäliikenteisellä sallitaan 5,5 m leveys. Kuitenkin varoituslaitoksen asentaminen tas 5

6 Taulukko 1. Tasoristeyksen näkemävaatimukset Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä mitoitusperusteita Tasoristeykset voidaan jaotella tien tasoristeyksiin, rajoitetun liikenteen tasoristeyksiin, jossa ei saa käyttää yli 15 m pitkää ajoneuvoa, ja kevyen liikenteen tasoristeyksiin. Mikäli tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lupa radanpitäjältä. Esimerkiksi jos entisen maataloustien kautta ohjataan uuden soranottoalueen kuorma-autoliikenne, on tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttunut. Tasoristeystä ylittävää tietä rakennettaessa tai tien perusparannusta suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tien mitoitusperiaatteisiin: tien nopeusrajoitus, näkemät tieltä radan suuntaan, tien poikkileikkaus, tielinja ja tieliittymät tasoristeyksen läheisyydessä, risteyskulma sekä tien tasaus. Nopeusrajoitus maantiellä tasoristeystä lähestyttäessä voi olla korkeintaan 50 km/h. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää 40 km/h nopeusrajoitusta. Jos maantiellä on varoituslaitteisto, Liikenneviraston ohjeita 3/ Tien suunnittelu tasoristeyksessä ( ) nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 km/h. Näkemäalueet määritellään siten, että saavutetaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta riittävät näkemät. Näkemäalueella tarkoitetaan etäisyyttä, jolle tiellä liikkujan on nähtävä radan suuntaan voidakseen arvioida, onko radan ylittäminen turvallista. Näkemäalueen laajuuteen vaikuttaa radan suurin nopeus, tasoristeyksen tyyppi ja varoituslaitteiston taso. Tasoristeyksen näkemäalueen tarkka mitoitusperuste on kerrottu kuvassa 2 ja tarkemmin Liikenneviraston ohjeessa Tien suunnittelu tasoristeyksissä. Tien poikkileikkauksessa on huomioitava, että kahden vastakkaiseen ajosuuntaan kulkevan ajoneuvon kohtaaminen on mahdollista. Ajoradan poikkileikkauksen on oltava vähintään 6 m leveä. Vähäliikenteisellä yksityistiellä sallitaan 5,5 m leveys. Kuitenkin mahdollisen varoituslaitoksen asentaminen tasoristeykseen vaatii 6,5 m levyisen tien vähintään odotustasanteen matkalla. Kuva 2. Tasoristeyksen näkemäalue (lähde Tien suunnittelu tasoristeyksissä s. 13) 6 Kuva 2. Tasoristeyksen näkemäalue (LMAn 6 ).

7 Tielinja on rakennettava suoraksi odotustasanteen matkalla ennen tasoristeystä. Risteyskulma on oleellinen osa tasoristeyksen turvallisuutta. Risteyskulma tarkoittaa sitä tien ja radan välistä kulmaa, joka jää rataa lähestyvän ajoneuvon oikealle puolelle sen ajosuunnasta katsottuna. Risteyskulman parantamisen periaate on esitetty kuvassa 3. Tieliittymiä ei saa tehdä liian lähelle tasoristeystä. Moottoriajoneuvokelpoisen liittymän vähimmäisetäisyys on 55 m mitattuna lähimmästä kiskosta. = alkuperäinen, liian tylppä risteyskulma = uusi risteyskulma, jonka tulee olla gon = matka, jolla tien tulee olla suora tasoristeyksen molemmin puolin Tien kaltevuuden on tasoristeyksen kohdalla ja sen läheisyydessä oltava sellainen, että rataa lähestyvän ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen rataa ja toisaalta ajoneuvolla on mahdollista päästä odotustasanteelta liikkeelle. Odotustilan kaltevuuden mitoitusperusteita on esitetty kuvassa 4. Tietä parannettaessa riittää kuitenkin pienempi kaltevuus, kuitenkin vähintään 2,5 %. Radan ylittämisen tulee onnistua myös lavettiajoneuvolla, jonka teliväli on 12 m ja maavara 200 mm. = alkuperäinen, liian tylppä risteyskulma = uusi risteyskulma, jonka tulee olla gon L = matka, jolla tien tulee olla suora tasoristeyksen molemmin puolin Kuva 3. Tasoristeyksen tielinjan ja risteyskulman parantamisen periaate (lähde Tien suunnittelu tasoristeyksissä s.15) Kuva 4. Odotustasanteen pituusleikkaus (lähde Yksityisten teiden liittymät maanteihin s. 35) 7

8 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 133. Liikenneruuhka 141. Epätasainen tie 142. Tietyö 133. Liikenneruuhka 143. Irtokiviä 133. Liikenneruuhka 141. Epätasainen tie 144. Liukas ajorata 141. Epätasainen tie 142. Tietyö 14 Tie Liikennemerkit tasoristeyksessä Vaarallinen tien Etuajooikeutettu ennakkovaroitus tie päättyminen kohdattaessa Suojatien Etuajo-oikeuden Lapsia Vaarallinen Etuajo-oikeus Pyöräilijöitä tien reuna reuna 147. Vaarallinen tien reuna Suojatien Hiihtolatu ennakkovaroitus 151. Suojatien ennakkovaroitus 152. Lapsia 15 Lap Liikenteen ohjaukseen käytetään vain tarpeellisia merkkejä. Merkit sijoitetaan ajoradan oikealle 155. puolelle Hirvieläimiä Poroja Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki asettaa myös vasemmalle Väistämis velvollisuus puolelle. Liikennemerkin vähimmäis- kohdattaessa etäisyys ajoradan reunasta on 0,5 m Sivutien risteys Taajamassa merkin vähimmäisetäisyyttä ei tarvitse noudattaa, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa liikenteelle tai tien kunnossapidolle. Liikenneviraston julkaisussa Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä on annettu Rautatien ohjemittoja. Liikennevalot Samaan pylvääseen tai telineeseen ajo saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä sekä tarvittavat lisäkilvet. Jos samaan pylvääseen Etäisyys kiinnitetään kaksi liikennemerkkiä, pakolliseen pysäyttämiseen 2 on tärkeämpi sijoitettava Lisäkilvet 316. ylemmäksi 317. koska Moottoripyörällä Moottorikelkalla se havaitaan tavallisesti ajo ensin. ajo Tasoristeysmerkkien pylväiden on oltava harmaita. Pylväiden perustaminen 825. Vaikutusalue molempiin sekä liikennemerkkien 811. kalvojen suuntiin 812. valinta tehdään Liikenneviraston vällä tiellä suunnassa julkaisun Kohde risteä- Kohde nuolen Liikennemerkkien rakenne 322. ja pystytys 323. Jalankulku 832. mukaisesti. Linja-auto Tienpitäjälle kuuluvat liikennemerkit on esitetty taulukossa Etäisyys 1. Lähtökohtaisesti varoitusmerkit Vapaa leveys pakolliseen pysäyttämiseen 836. sijoitetaan Invalidin vähintään 150 ja enintään 250 metriä ennen ajoneuvo vaaranpaikkaa. Tarkemmat ohjeistukset liikennemerkkien 332. käytöstä ovat 333. julkaisussa Yleisohjeet kääntyminen 825. Pysäköintitapa Vaikutusalue liikennemerkkien minen Vaikutusalue nuolen suuntaan käytöstä Kielto- ja Lisäkilvet rajoitusmerkit 311. Ajoneuvolla ajo molempiin suuntiin Taulukko 1. Tienpitäjälle kuuluvat liikennemerkit (lähde Tien Hirvieläimiä suunnittelu 155. tasoristeyksessä 161. s.19-23) Tienristeys Sivutien 155. risteys Sivutien 156. risteys 231. Hirvieläimiä 232. Poroja Väistämisvelvollisuus pysäyttäminen 171. Rautatien Pakollinen tasoristeys ilman puomeja Rautatien tasoristeyksen lä- tasoristeys, Kohde risteävällä 312 tiellä jossa on puomit hestymismerkit Moottorikäyttöisellä ajoveuvolla Polkupyörällä ja mopolla ajo Vasemmalle 167. Liikenneympyrä Raitiotie 172. Rautatien tasoristeys, jossa Sivutien puomit 164. risteys Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit 812. Yksiraiteisen 813. Kaksi tai Kohde nuolen rautatien Kohde useampiraiteisen rautatien nuolen tasoristeys suunnassa 313. suunnassa 172. tasoristeys 314. Kuorma- ja Ajoneuvoyhdistelmällä Rautatien pakettiautolla ajo 823. Sähköjohdon tasoristeys, ajo jossa on puomit korkeus Vapaa leveys Sivutuuli Vapaa Muu korkeus vaara 811. Kohde risteävällä tiellä 815. Etäisyys Vaikutusalue Vaikutusalue nuolen kohteeseen suuntaan alkaa Etuajooikeutettu nuolen tie Kohde Vaikutusalueen päättyminen suunnassa pituus 821. Vapaa leveys 835. Matkailuajoneuvo 232. Pakollinen Jalankulku 833. sekä Ratsastus polkupyörällä Kuorma-auto pysähtyminen ja Ajoneuvoyhdistelmä Vapaa 222. korkeus Sähköjohdon 231. Väistämisvelvollisuuvelvollisuus Mopo Ajoneuvon Väistämis- korkeus suurin 842. Moottoripyörä kohdattaessa sallittu korkeus risteyksessä 164. Sivutien risteys 171. Rautatien tasoristeys ilman 165. puomeja Liikennevalot 172. Rautatien tasoristeys, jossa on puomit 181. Putoavia 814. kiviä Vaikutusalueen pituus 315. Traktorilla ajo Rautatien taso- risteyksen lähestymismerkit 156. Poroja 161. Tienristeys 165. Liikennevalot 166. Liikenneympyrä Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit kohteeseen 176. Yksiraiteisen rautatien tasoristeys 182. Matalalla lentäviä lentokoneita Matalalla lentäviä lentokoneita korkeus molempiin Sähköjohdon Vaikutusalue Etuajo-oikeus- ja väistämismerkitsuuntiin Oikealle 845. käänty risteyksessä 318. Vaarallisten aineiden kuljetus mopolla ajo 319. Linja-autolla ajo Etuajo-oikeuden Kielto- ja rajoitusmerkit 341. Ajoneuvon 849. Läpiajokielto suurin 828. sallittu ryhmän Vaikutusalue leveys B vaarallisten päättyy aineiden kuljetukselle Lisäkilvet Matalalla Mopolla lentäviä lentokoneita 811. ajo Kohde risteävällä tiellä 828. Vaikutusalue päättyy 221. Etuajo-oikeus 815. kohdattaessa Etäisyys kohteeseen 816. Etäisyys 331. pakolliseen Kielletty 834. pysäyttämiseen Pakettiauto ajosuunta 334. U-käännös 848. Kielto 827. ryhmän A Vaikutusalue vaarallisten aineiden alkaakulje- tukselle 824. Vaikutusalue 232. molempiin Pakollinen 843. pysäyttäminen suuntiin Polkupyörä 825. Vaikutusalue molempiin suuntiin 342. Ajoneuvon 851. Voimassaoloaika Henkilöauto korkeus arkisin suurin 831. sallittu ma-pe 832. Linja-auto Etäisyys 183. Sivutuuli 812. Kohde nuolen suunnassa 831. Henkilöauto 844. Pysäköintitapa 826. Vaikutusalue nuolen suuntaan 852. Voimassaoloaika lauantaisin 833. Kuorma-auto 16 Tienri S 16 Liikenne 17 Yksira rauta tasori u 18 s Sivu K V A V Linja-auto 835. Matkailuajo Invalidin b. Maksullinen Ajoneuvoyhdistelmällä ajoneuvo pysäköinti ajo Ajoneuvoyhdistelmä Moottorikäyttöisellä ajoveuvolla Aikarajoitus ajo 834. Pakettiauto a. Maksullinen Kuorma- ja pakettiautolla pysäköinti ajo 833. Kuorma-auto Ajoneuvolla Voimassaoloaika ajo Moottoripyörä a. Traktorilla Pysäköintikiekon ajo käyttö-

9 Tasoristeysten varoituslaitteet Tiemerkinnät ja sulkulaitteet Rakennettaessa uutta tietä rautatiealueelle tienpitäjän aloitteesta on tienpitäjän huolehdittava varoituslaitteiden ja tasoristeysmerkkien asettamisesta. Varoituslaitteiden kunnossapidosta huolehtii lähtökohtaisesti radanpitäjä. Varoituslaitteita ovat puomi- ja paripuomilaitokset, valo- ja äänivaroituslaitos (kuva 5). Varoituslaitosten käytöstä kerrotaan tarkemmin Tien suunnittelu tasoristeyksessä -julkaisussa. Liikennevaloin ohjatussa tieliittymässä voidaan liikennevalot asentaa siten, että ne käsittävät myös rautatien tasoristeyksen. Muita tieliikenteen ohjauslaitteita ovat tiemerkinnät ja sulkulaitteet. Tiemerkintöjä käytetään yleensä päällystetyillä teillä liikenteen ohjaamiseksi. Puolipuomein varustetussa tasoristeyksessä sulkuviivaa käytetään erottamaan liikennesuunnat toisistaan. STOP-liikennemerkin yhteydessä käytetään pysäytysviivaa silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Tasoristeyksen poistuessa käytöstä tai sen käyttöä rajoitettaessa (ylitys sallitaan vain kevyelle liikenteelle) asennetaan tielle sulkuaita tai sulkupuomi. Sulkulaitteen asentaa rautatien kunnossapitäjä. Sulkupuomien tulee yleensä olla lukittuja. Avaimet luovutetaan tienpitäjälle. Kuva 5. Valo- ja äänivaroituslaitteet 9

10 Tien käyttäjän velvollisuus Yhteyshenkilöt ja lisätiedot Tienkäyttäjän velvollisuuksia on esitetty myös tieliikennelaissa. Radalla liikkuville kulkuneuvoille on aina annettava esteetön kulku. Rataa ei saa lähteä ylittämään jos juna on tulossa. Kulkuneuvo on pysäytettävä turvalliselle etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Rautatien ylittäminen on tehtävä viivyttelemättä. Tielle ei saa jättää mitään, mikä voi vaarantaa liikennettä. Esimerkiksi ajoneuvon pysäköiminen on 30 m ennen rautatien tasoristeystä. Sähköistetyillä rataosuuksilla potkukelkan laskeminen ratakiskoille voitanee luokitella ilkivallan teoksi, sillä se aiheuttaa varoituslaitteiden etusoittotilan. Tällöin tasoristeyksen valkoinen huomiovalo sammuu ja punaiset varoitusvalot kytkeytyvät toimimaan. Valtion rataverkolla tasoristeysasioissa yhteyshenkilönä toimivat rataisännöitsijät. Yhteystiedot ovat Liikenneviraston internet-sivuilla Kunnossapito > Rataverkon kunnossapito. Liikenneviraston ohjeet: Aineistopalvelut > Julkaisut > Ohjeita. Lainsäädäntö: Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö. Tienkäyttäjän on poistettava mahdollisuuksien mukaan näkemäalueella oleva este, joka saattaa aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenteelle. Jos tienkäyttäjä ei pysty poistamaan näkemäalueella olevaa estettä kohtuullisella vaivalla, tulee hänen ilmoittaa vaaran aiheuttajasta tienpitäjälle tai poliisille. 10

11 Lähteet Hämäläinen E., Rahja J. (toim.). Yksityistien kunnossapito, Suomen tieyhdistys 2012 Liikennevirasto, Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikenneviraston ohjeita 20/2013 Liikennevirasto, Tien suunnittelu tasoristeyksissä, Liikenneviraston ohjeita 3/2012 Tiehallinto, Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinto 2003 Lainsäädäntöä Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista 1012/2001 Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 203/1982 Maantielaki (503/2005) Ratalaki 110/2007 Tieliikenneasetus 182/1982 Tieliikennelaki 267/1981 Kuvien tiedot Kansikuva: Simo Toikkanen Kuva 1: Jouni Hytönen Kuva 5: Jouni Hytönen 11

12 Yhteystietoja Liikennevirasto Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, HELSINKI Postiosoite: PL 33, HELSINKI puh /2014

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 1 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 2 VAROITUSMERKIT 1/3 PIIRUSTUS NRO Mutka oikealle 8A-111-1 03.02.1995 Mutka vasemmalle 8A-112-1 " Mutkia, joista

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit.

Liikennemerkit. Liikennemerkit. Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Liikennemerkit Liikennemerkit Alumiinista, alubondista, vanerista tai muovista valmistetut laadukkaat liikennemerkit. Heijastavuusluokat: R1, R2 ja R3 päiväloiste Koot, pyöreät: Ø 400 mm, 640 mm, 900 mm,

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tien suunnittelu tasoristeyksessä

Tien suunnittelu tasoristeyksessä 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tien suunnittelu tasoristeyksessä 23.4.2012 Tien suunnittelu tasoristeyksessä 23.4.2012 Liikenneviraston ohjeita 3/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Mikko

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Jälkivalaisevat kilvet 1

Jälkivalaisevat kilvet 1 Jälkivalaisevat kilvet 1 01-103 01-104 01-105 01-106 JV JV tarroitettu 200 x 100 H I 300 x 150 K L 400 x 200 L M 500 x 250 N N JV JV tarroitettu 100 x 100 G I 200 x 200 K L JV JV tarroitettu 200 x 200

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B 2 Liikennemerkkien asettaminen Yleiselle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tiehallinto. Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. Rautatien tasoristeysmerkit

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 361 NOPEUSRAJOITUS Mitat (mm): c suuri 900 normaali 640 pieni 400 Yleistä Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) Liikenne tietyömaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA Liite 1/1 (5) TAVARAN TUONTI TMS., KVL < 1500, TYÖN KESTO < 1H 15 Suoja-ajoneuvoa käytetään kun työkone / ajoneuvo ei itsessään suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo voi olla ajoneuvo

Lisätiedot

Kasvillisuuden poistaminen rautateiden suoja-alueelta

Kasvillisuuden poistaminen rautateiden suoja-alueelta Kasvillisuuden poistaminen rautateiden suoja-alueelta Liikennevirasto radanpitäjänä Liikenneviraston tehtävänä on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Tieliikennelain uudistuksesta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 15.11.2018 Tieliikennelain uudistuksesta Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. 195 Siirtymäsäännökset:

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki 20.3.2019 Kimmo Kiiski Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Parpola Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Yleisötilaisuus Parpola Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi Yleisötilaisuus Parpola Oripohja -tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi 22.8.2019 Yleisötilaisuuden sisältö Väyläviraston rooli ja tehtävät Ratasuunnitelma Hankkeen taustat

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE Tampereen Infra Liikennemerkkitoimisto Viinikankatu 44-46 merkittävää palvelua Tampereen

Lisätiedot

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ Tuntisuunnitelma 4 TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ (Suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina 3. Tasoristeys on merkillinen paikka -tunnin kanssa) Taso:

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 19.4.2004 Dnro 839/731/2004 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMOn osan 9 Tasoristeykset. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Turvallisuusyksikön

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Ohje 2 (8) /090/2014

Ohje 2 (8) /090/2014 Ohje 2 (8) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Tieliikennelain kokonaisuudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Varsinais-Suomen liikenneturvallisuusseminaari Juha Valtonen, 28.3.2019 Tieliikennelaki 729/2018 (10.8.2018) 194 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski 25.9.2018 Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Tiejaosto. Pöytäkirja 1 1/14. Aika klo 17:00-17:30. Apila, Aseman Ostari 2. kerros. Käsitellyt asiat

Kirkkonummen kunta Tiejaosto. Pöytäkirja 1 1/14. Aika klo 17:00-17:30. Apila, Aseman Ostari 2. kerros. Käsitellyt asiat Aika 23.05.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Apila, Aseman Ostari 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta 5 21 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Vihdin yleisötilaisuus 6.11.2018 Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeykset, yleisötilaisuus, Hyvinkää Kokouksen

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Lepikko Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo

Yleisötilaisuus Lepikko Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo Yleisötilaisuus Lepikko Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo 7.5.2019 Yleisötilaisuuden sisältö Väyläviraston rooli ja tehtävät Ratasuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 2018 Mainospaikat 1 OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Nämä ohjeet ja periaatteet

Lisätiedot

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN 1. Lähtökohdat 2. Liikenteen rauhoittaminen 2 LÄHTÖKOHDAT Vetovoimakeskuksen kaavaluonnoksesta saadussa Liikenneviraston ja asukkaiden palautteessa on tuotu

Lisätiedot

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Taustaa: Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita 6.5.2019 Kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle. Esitys Sodankyläntien

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yhdyskuntatekniikan insinööri/tieasiat, vesiosuuskunnat Alueiden käyttölupapäätökset Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-2299 Kitereen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen Kitereen yksityistie sijaitsee Ristiinan keskustaajaman luoteisosassa. Yksityistie

Lisätiedot

Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI

Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI RAUTATIEN YLITTÄMINEN JA TARKKAAVAISUUS Mitä laki sanoo rautatien ylittämisestä? Rautatien saa ylittää vain siihen tarkoitetuista paikoista

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku. Maskun Yleisötilaisuus

Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku. Maskun Yleisötilaisuus Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku Maskun Yleisötilaisuus 8.1.2019 Yleisötilaisuuden ohjelma -Väylävirasto ja virastouudistus -Ratasuunnitelma -Suunnittelualue

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Yleistä kaavoituksesta ja vaadittavista luvista

Yleistä kaavoituksesta ja vaadittavista luvista OHJE 1(5) TUULIVOIMALAN ETÄISYYS MAANTEISTÄ JA RAUTATEISTÄ SEKÄ VESIVÄYLIÄ KOSKEVA OHJEISTUS Tuulivoima on nopeasti kasvava ja kehittyvä energiamuoto. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden teho on maalla

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Radan merkit turvallisuuden osana

Radan merkit turvallisuuden osana Rata 2018 Radan merkit turvallisuuden osana Tuomo Jacobsson 24.1.2018 Selkeys, näkyvyys ja johdonmukaisuus ovat avainsanoja liikennemerkkien ja nopeusrajoitusten kannalta. Liikennemerkkejä ei kuitenkaan

Lisätiedot

Tieliikennelaki. Hankesuunnittelupäivä Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikennelaki. Hankesuunnittelupäivä Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikennelaki Hankesuunnittelupäivä 11.9.2019 Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Uusi tieliikennelaki Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa

Lisätiedot

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat -seminaari 7.11.2018 Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Tehtävät 1(2) Valvonta Pysäköintivirheiden ja joutokäynnin

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila

Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-00703-10 Kuva: Antti Seise, Kuivajoen rautatiesilta Kuivaniemellä Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila Tapio Ahonen, Antti Seise & Erkki Ritari VERKKOVERSIO

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN. Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus

LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN. Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus 23.8.2018 Lohjan satamaradan lakkauttaminen, Yleisötilaisuus Liikenneviraston rooli ja tehtävät Rautatien lakkauttaminen Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Ratalain muutosehdotukset. Koulutus Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö

Ratalain muutosehdotukset. Koulutus Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö Ratalain muutosehdotukset Koulutus 19.4.2016 Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö Maantielain ja ratalain muutosehdotus HE 49/2016 vp Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus 22.11.2018 Anna Miettinen Trafikverket / Liikennevirasto Yleisötilaisuuden ohjelma 18.00

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI JA KOKEMÄKI PORI

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI JA KOKEMÄKI PORI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01601-10 Kuva: Antti Seise, Epävirallinen ylittäjä Harjuniityn tasoristeyksen lähellä, rataosa Tampere Kokemäki TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 11) Tiejaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 11) Tiejaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 11) Aika 07.03.2019, klo 17:00-17:38 Paikka Lahti Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastaminen 11 Hvittorpin yksityistien

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK Tiemerkintäpäivät 12.2.2015, Tampere Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2014 800 700 600 500 400

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Tiejaosto. Pöytäkirja 2 1 / 14. Aika klo 16:00-16:30. Apila, Aseman Ostari 2. kerros.

Kirkkonummen kunta Tiejaosto. Pöytäkirja 2 1 / 14. Aika klo 16:00-16:30. Apila, Aseman Ostari 2. kerros. Pöytäkirja 2 1 / 14 Aika 13.06.2019 klo 16:00-16:30 Paikka Apila, Aseman Ostari 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (7) Taltionumero 355

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (7) Taltionumero 355 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (7) 21.2.2005 Taltionumero 355 Diaarinumero 406/1/04 Asia Valittaja Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus Suonenjoen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

Laki. ratalain muuttamisesta

Laki. ratalain muuttamisesta Laki ratalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ratalain (110/2007) 17, 34 ja 86 sekä 96 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 ja 34 osaksi laissa 1243/2009 ja 96 :n 2 momentti

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Liikenne- ja viestintävaliokunnan kuuleminen 11.4.2018 1 Yleistä Tampereen kaupunki pitää tieliikennelain uudistusta

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille

Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille Ohje 1 (6) Vastaanottajat: Elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset Liikenneviraston radanpidon aluepäälliköt Säädösperusta Maantielaki 42, 52, 52a, 52b, 101 Tieliikennelaki 56 Ratalaki 36 Järjestyslaki

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit vuonna 2019 Europarlamenttivaalit vuonna 2019 VAALIMAINONNAN OHJEET

Eduskuntavaalit vuonna 2019 Europarlamenttivaalit vuonna 2019 VAALIMAINONNAN OHJEET vuonna 2019 vuonna 2019 VAALIMAINONNAN OHJEET 1. JOHDONTA Tähän vaalimainontaa käsittelevään ohjeeseen on kerätty vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja koskevat mainonnan ohjeet. Mahdollisten

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-01758-09 Kuva: Erkki Ritari, Penturan tasoristeys, rataosa Orivesi Haapamäki TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI Tapio

Lisätiedot