Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasoristeykset ja teiden kunnossapito"

Transkriptio

1 Tasoristeykset ja teiden kunnossapito 1

2 Sisällysluettelo Teiden hoito... 4 Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä mitoitusperusteita...6 Liikennemerkit tasoristeyksessä...8 Tasoristeyksen varoituslaitteet...9 Tiemerkinnät ja sulkulaitteet...9 Tien käyttäjän velvollisuus...10 Yhteyshenkilöt ja lisätiedot...10 Lähteet...11 Lainsäädäntöä...11 Kuvien tiedot...11

3 Tasoristeykset teiden kunnossapitäjille Tämän ohjekortin tarkoituksena on muistuttaa tienpitäjää tasoristeysalueen keskeisistä kunnossapidon toimenpiteistä. Suomessa on yli 3000 tasoristeystä. Suurin osa tasoristeyksistä sijaitsee alemman tieverkon teillä. Tienpitäjänä on joko alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunta tai tiekunta. Valtion rataverkkoa hallinnoi Liikennevirasto. Radan omistaa joko valtio tai yksityinen toimija, esimerkiksi teollisuuslaitos. Ratalain mukaan tienpitäjä on velvollinen tekemään tasoristeykseen liittyvän tienosan ja pitämään sen kunnossa. Radanpitäjällä taas on oikeus tehdä tasoristeyksen alueella toimenpiteitä estääkseen liikenneturvallisuuden vaarantumisen. 3

4 Teiden hoito Tasoristeyksen alueen talvihoitoon liittyvät keskeiset toimenpiteet ovat liukkauden torjunta hiekoittamalla ja polanteiden poisto. Hiekoitustilanteessa on huomioitava, että tien hoitaja pitää omasta turvallisuudestaan huolen. Liukkauden torjunnassa ei saa käyttää suolaa. Sähköistetyillä rataosuuksilla yhtenä suurena riskinä on hiekoitusta suorittavan kuorma-auton pystyssä olevan lavan osuminen sähköradan jännitteisiin osiin. Tienpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös tien polanteiden poisto radan kansirakenteen reunaan asti. Vaurioita kansirakenteeseen tulee välttää mm. nostamalla talvella tieauran terä ylös radan ylityksen kohdalla. Kansirakenteen korjausvastuu on radanpitäjällä. Tien kunnossapitäjän vastuulla on teiden aurauksesta ja talvihöyläyksestä syntyneiden lumikasojen siirtäminen niin kauas radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai aiheuta näkemäesteitä. Keväisin sorastuksen aikaan tulee olla tarkka, että irtokiviä ei joudu radalle. Tieltä ei myöskään saa valua vettä tai muuta roskaa radalle. Tien hoitoon keväästä syksyyn liittyy keskeisenä näkemäalueiden raivaaminen Radanpitäjä vastaa rautatiealueen sisällä näkemäesteiden poistamisesta. Rautatiealueella tarkoitetaan ratalain mukaan aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten ja tarpeellisia rautatieliikenteen palvelualueita. Tienpitäjän tulee poistaa näkemäalueelta sellainen kasvillisuus tai sellaiset luonnonesteet, jotka aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle. Näkemäalueen kasvillisuuden raivausvastuu saatetaan myös määritellä tienpitäjän ja radanpitäjän keskinäisessä sopimuksessa. Näkemäalueella ei saa olla esimerkiksi puupinoa tai rakennusta. Näkemäalueella sijaitsevalla pellolla ei saa esimerkiksi olla edes maatalousajoneuvoa parkkeerattuna niin, että se aiheuttaa vaaran rautatietä ylittävälle. Näkemäalueet uusille ja parannettaville tasoristeyksille määritellään tarkasti laissa ja Liikenneviraston ohjeessa Tien suunnittelu tasoristeyksissä. 4

5 mitoitusperiaatteisiin: tien no näkemät tieltä radan suun poikkileikkaus, tielinja ja tasoristeyksen läheisyydessä, ristey tien tasaus. Nopeusrajoitus maantiellä lähestyttäessä voi olla korkeintaa Suositeltavaa on kuitenkin käytt nopeusrajoitusta. Jos maa varoituslaitteisto, nopeusrajoitus korkeintaan 60 km/h. Näkemäalueet määritellään saavutetaan liikenneturvallisuuden sujuvuuden kannalta riittävät Näkemäalueella tarkoitetaan etä Kuva 1. näkemäalue Tasoristeyksen näkemäalue veturista Kuva 1. Tasoristeyksen veturista katsottuna tiellä liikkujan on nähtävä rada katsottuna (kuva Ratakuvapalvelu) voidakseen arvioida, onko radan turvallista. Näkemäalueen laajuute Radalle on myös voitu osoittaa suoja-alue. junaradan suurin nopeus, tasoriste Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle varoituslaitteiston Ta Kuvassa 1 tasoristeyksen näkemäalue Radalle on myös ja saatettu osoittaa taso. uloimman raiteen keskilinjasta. On myös näkemäalueen tarkka mitoitus on esitetty radalta katsottuna. Näkesuoja-alue. mahdollista, että suoja-alue on erityisestä syystäsuoja-alue on suurempi kerrottu Liikenneviraston ohje supistettuhyvin, tai laajennettu enintään 50 metriksi. mäalue on raivattu sillä pysähkuin edellä määritelty rautatiealue. suunnittelu tasoristeyksissä. Radanpitäjällä on oikeus poistaa suoja-alueelta tyneellä autolla on esteetön mahdolsuoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyykasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden lisuus nähdäkorkeutta. lähestyvärakennusta juna kummasdelle uloimman raiteen keskilinjasta. tai rakenteita ei saa sijoittaa suoja-alueelle. Suoja-alueella ei saa takin suunnasta. Nuolen osoittamassa On myös mahdollista, että suoja-alue muuttaa maanpinnan muotoa, eikä tehdä paikassa puusto on esimerkillisesti raion erityisestä syystä supistettu tai ojitusta siten, että muutos vaarantaisi rautatien vattu pois. Tien talvihoidon ohjeiden laajennettu enintään 50 metriksi. Raturvallisuuden. mukaisesti myöskään lumikasaa ei ole danpitäjällä on oikeus poistaa suojajätetty näkemäesteeksi alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä kasvillisuuden korkeutta. Rakennusta mitoitusperusteita tai rakenteita ei saa sijoittaa suojatasoristeykset voidaan jaotella tien Suoja-alueella ei saa muuttasoristeyksiin, rajoitetun alueelle. liikenteen Kuva x. Tasoristeyksen näkemäalu taa maanpinnan muotoa, eikä tasoristeyksissä tehdä tasoristeyksiin, jossa ei saa käyttää yli 15 m suunnittelu s. pitkää ajoneuvoa, ja kevyen liikenteen ojitustaväylän siten, että muutos vaarantaisi TARPEELLINEN KUVA? tasoristeyksiin. Mikäli tasoristeyksen rautatien turvallisuuden. käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lupa radanpitäjältä. Esimerkiksi jos entisen maataloustien kautta ohjataan uuden soranottoalueen kuorma-autoliikenne, on tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttunut. Tasoristeystä ylittävää tietä rakennettaessa tai tien perusparannusta suorittaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tien Tien poikkileikkauksessa on huom kahden vastakkaiseen ajosuunta ajoneuvon kohtaaminen on Ajoradan poikkileikkauksen on olta 6 m leveä. Vähäliikenteisellä sallitaan 5,5 m leveys. Kuitenkin varoituslaitoksen asentaminen tas 5

6 Taulukko 1. Tasoristeyksen näkemävaatimukset Tasoristeyksen ylittävän tien keskeisiä mitoitusperusteita Tasoristeykset voidaan jaotella tien tasoristeyksiin, rajoitetun liikenteen tasoristeyksiin, jossa ei saa käyttää yli 15 m pitkää ajoneuvoa, ja kevyen liikenteen tasoristeyksiin. Mikäli tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lupa radanpitäjältä. Esimerkiksi jos entisen maataloustien kautta ohjataan uuden soranottoalueen kuorma-autoliikenne, on tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttunut. Tasoristeystä ylittävää tietä rakennettaessa tai tien perusparannusta suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tien mitoitusperiaatteisiin: tien nopeusrajoitus, näkemät tieltä radan suuntaan, tien poikkileikkaus, tielinja ja tieliittymät tasoristeyksen läheisyydessä, risteyskulma sekä tien tasaus. Nopeusrajoitus maantiellä tasoristeystä lähestyttäessä voi olla korkeintaan 50 km/h. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää 40 km/h nopeusrajoitusta. Jos maantiellä on varoituslaitteisto, Liikenneviraston ohjeita 3/ Tien suunnittelu tasoristeyksessä ( ) nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 km/h. Näkemäalueet määritellään siten, että saavutetaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta riittävät näkemät. Näkemäalueella tarkoitetaan etäisyyttä, jolle tiellä liikkujan on nähtävä radan suuntaan voidakseen arvioida, onko radan ylittäminen turvallista. Näkemäalueen laajuuteen vaikuttaa radan suurin nopeus, tasoristeyksen tyyppi ja varoituslaitteiston taso. Tasoristeyksen näkemäalueen tarkka mitoitusperuste on kerrottu kuvassa 2 ja tarkemmin Liikenneviraston ohjeessa Tien suunnittelu tasoristeyksissä. Tien poikkileikkauksessa on huomioitava, että kahden vastakkaiseen ajosuuntaan kulkevan ajoneuvon kohtaaminen on mahdollista. Ajoradan poikkileikkauksen on oltava vähintään 6 m leveä. Vähäliikenteisellä yksityistiellä sallitaan 5,5 m leveys. Kuitenkin mahdollisen varoituslaitoksen asentaminen tasoristeykseen vaatii 6,5 m levyisen tien vähintään odotustasanteen matkalla. Kuva 2. Tasoristeyksen näkemäalue (lähde Tien suunnittelu tasoristeyksissä s. 13) 6 Kuva 2. Tasoristeyksen näkemäalue (LMAn 6 ).

7 Tielinja on rakennettava suoraksi odotustasanteen matkalla ennen tasoristeystä. Risteyskulma on oleellinen osa tasoristeyksen turvallisuutta. Risteyskulma tarkoittaa sitä tien ja radan välistä kulmaa, joka jää rataa lähestyvän ajoneuvon oikealle puolelle sen ajosuunnasta katsottuna. Risteyskulman parantamisen periaate on esitetty kuvassa 3. Tieliittymiä ei saa tehdä liian lähelle tasoristeystä. Moottoriajoneuvokelpoisen liittymän vähimmäisetäisyys on 55 m mitattuna lähimmästä kiskosta. = alkuperäinen, liian tylppä risteyskulma = uusi risteyskulma, jonka tulee olla gon = matka, jolla tien tulee olla suora tasoristeyksen molemmin puolin Tien kaltevuuden on tasoristeyksen kohdalla ja sen läheisyydessä oltava sellainen, että rataa lähestyvän ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen rataa ja toisaalta ajoneuvolla on mahdollista päästä odotustasanteelta liikkeelle. Odotustilan kaltevuuden mitoitusperusteita on esitetty kuvassa 4. Tietä parannettaessa riittää kuitenkin pienempi kaltevuus, kuitenkin vähintään 2,5 %. Radan ylittämisen tulee onnistua myös lavettiajoneuvolla, jonka teliväli on 12 m ja maavara 200 mm. = alkuperäinen, liian tylppä risteyskulma = uusi risteyskulma, jonka tulee olla gon L = matka, jolla tien tulee olla suora tasoristeyksen molemmin puolin Kuva 3. Tasoristeyksen tielinjan ja risteyskulman parantamisen periaate (lähde Tien suunnittelu tasoristeyksissä s.15) Kuva 4. Odotustasanteen pituusleikkaus (lähde Yksityisten teiden liittymät maanteihin s. 35) 7

8 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 133. Liikenneruuhka 141. Epätasainen tie 142. Tietyö 133. Liikenneruuhka 143. Irtokiviä 133. Liikenneruuhka 141. Epätasainen tie 144. Liukas ajorata 141. Epätasainen tie 142. Tietyö 14 Tie Liikennemerkit tasoristeyksessä Vaarallinen tien Etuajooikeutettu ennakkovaroitus tie päättyminen kohdattaessa Suojatien Etuajo-oikeuden Lapsia Vaarallinen Etuajo-oikeus Pyöräilijöitä tien reuna reuna 147. Vaarallinen tien reuna Suojatien Hiihtolatu ennakkovaroitus 151. Suojatien ennakkovaroitus 152. Lapsia 15 Lap Liikenteen ohjaukseen käytetään vain tarpeellisia merkkejä. Merkit sijoitetaan ajoradan oikealle 155. puolelle Hirvieläimiä Poroja Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki asettaa myös vasemmalle Väistämis velvollisuus puolelle. Liikennemerkin vähimmäis- kohdattaessa etäisyys ajoradan reunasta on 0,5 m Sivutien risteys Taajamassa merkin vähimmäisetäisyyttä ei tarvitse noudattaa, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa liikenteelle tai tien kunnossapidolle. Liikenneviraston julkaisussa Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä on annettu Rautatien ohjemittoja. Liikennevalot Samaan pylvääseen tai telineeseen ajo saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä sekä tarvittavat lisäkilvet. Jos samaan pylvääseen Etäisyys kiinnitetään kaksi liikennemerkkiä, pakolliseen pysäyttämiseen 2 on tärkeämpi sijoitettava Lisäkilvet 316. ylemmäksi 317. koska Moottoripyörällä Moottorikelkalla se havaitaan tavallisesti ajo ensin. ajo Tasoristeysmerkkien pylväiden on oltava harmaita. Pylväiden perustaminen 825. Vaikutusalue molempiin sekä liikennemerkkien 811. kalvojen suuntiin 812. valinta tehdään Liikenneviraston vällä tiellä suunnassa julkaisun Kohde risteä- Kohde nuolen Liikennemerkkien rakenne 322. ja pystytys 323. Jalankulku 832. mukaisesti. Linja-auto Tienpitäjälle kuuluvat liikennemerkit on esitetty taulukossa Etäisyys 1. Lähtökohtaisesti varoitusmerkit Vapaa leveys pakolliseen pysäyttämiseen 836. sijoitetaan Invalidin vähintään 150 ja enintään 250 metriä ennen ajoneuvo vaaranpaikkaa. Tarkemmat ohjeistukset liikennemerkkien 332. käytöstä ovat 333. julkaisussa Yleisohjeet kääntyminen 825. Pysäköintitapa Vaikutusalue liikennemerkkien minen Vaikutusalue nuolen suuntaan käytöstä Kielto- ja Lisäkilvet rajoitusmerkit 311. Ajoneuvolla ajo molempiin suuntiin Taulukko 1. Tienpitäjälle kuuluvat liikennemerkit (lähde Tien Hirvieläimiä suunnittelu 155. tasoristeyksessä 161. s.19-23) Tienristeys Sivutien 155. risteys Sivutien 156. risteys 231. Hirvieläimiä 232. Poroja Väistämisvelvollisuus pysäyttäminen 171. Rautatien Pakollinen tasoristeys ilman puomeja Rautatien tasoristeyksen lä- tasoristeys, Kohde risteävällä 312 tiellä jossa on puomit hestymismerkit Moottorikäyttöisellä ajoveuvolla Polkupyörällä ja mopolla ajo Vasemmalle 167. Liikenneympyrä Raitiotie 172. Rautatien tasoristeys, jossa Sivutien puomit 164. risteys Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit 812. Yksiraiteisen 813. Kaksi tai Kohde nuolen rautatien Kohde useampiraiteisen rautatien nuolen tasoristeys suunnassa 313. suunnassa 172. tasoristeys 314. Kuorma- ja Ajoneuvoyhdistelmällä Rautatien pakettiautolla ajo 823. Sähköjohdon tasoristeys, ajo jossa on puomit korkeus Vapaa leveys Sivutuuli Vapaa Muu korkeus vaara 811. Kohde risteävällä tiellä 815. Etäisyys Vaikutusalue Vaikutusalue nuolen kohteeseen suuntaan alkaa Etuajooikeutettu nuolen tie Kohde Vaikutusalueen päättyminen suunnassa pituus 821. Vapaa leveys 835. Matkailuajoneuvo 232. Pakollinen Jalankulku 833. sekä Ratsastus polkupyörällä Kuorma-auto pysähtyminen ja Ajoneuvoyhdistelmä Vapaa 222. korkeus Sähköjohdon 231. Väistämisvelvollisuuvelvollisuus Mopo Ajoneuvon Väistämis- korkeus suurin 842. Moottoripyörä kohdattaessa sallittu korkeus risteyksessä 164. Sivutien risteys 171. Rautatien tasoristeys ilman 165. puomeja Liikennevalot 172. Rautatien tasoristeys, jossa on puomit 181. Putoavia 814. kiviä Vaikutusalueen pituus 315. Traktorilla ajo Rautatien taso- risteyksen lähestymismerkit 156. Poroja 161. Tienristeys 165. Liikennevalot 166. Liikenneympyrä Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit kohteeseen 176. Yksiraiteisen rautatien tasoristeys 182. Matalalla lentäviä lentokoneita Matalalla lentäviä lentokoneita korkeus molempiin Sähköjohdon Vaikutusalue Etuajo-oikeus- ja väistämismerkitsuuntiin Oikealle 845. käänty risteyksessä 318. Vaarallisten aineiden kuljetus mopolla ajo 319. Linja-autolla ajo Etuajo-oikeuden Kielto- ja rajoitusmerkit 341. Ajoneuvon 849. Läpiajokielto suurin 828. sallittu ryhmän Vaikutusalue leveys B vaarallisten päättyy aineiden kuljetukselle Lisäkilvet Matalalla Mopolla lentäviä lentokoneita 811. ajo Kohde risteävällä tiellä 828. Vaikutusalue päättyy 221. Etuajo-oikeus 815. kohdattaessa Etäisyys kohteeseen 816. Etäisyys 331. pakolliseen Kielletty 834. pysäyttämiseen Pakettiauto ajosuunta 334. U-käännös 848. Kielto 827. ryhmän A Vaikutusalue vaarallisten aineiden alkaakulje- tukselle 824. Vaikutusalue 232. molempiin Pakollinen 843. pysäyttäminen suuntiin Polkupyörä 825. Vaikutusalue molempiin suuntiin 342. Ajoneuvon 851. Voimassaoloaika Henkilöauto korkeus arkisin suurin 831. sallittu ma-pe 832. Linja-auto Etäisyys 183. Sivutuuli 812. Kohde nuolen suunnassa 831. Henkilöauto 844. Pysäköintitapa 826. Vaikutusalue nuolen suuntaan 852. Voimassaoloaika lauantaisin 833. Kuorma-auto 16 Tienri S 16 Liikenne 17 Yksira rauta tasori u 18 s Sivu K V A V Linja-auto 835. Matkailuajo Invalidin b. Maksullinen Ajoneuvoyhdistelmällä ajoneuvo pysäköinti ajo Ajoneuvoyhdistelmä Moottorikäyttöisellä ajoveuvolla Aikarajoitus ajo 834. Pakettiauto a. Maksullinen Kuorma- ja pakettiautolla pysäköinti ajo 833. Kuorma-auto Ajoneuvolla Voimassaoloaika ajo Moottoripyörä a. Traktorilla Pysäköintikiekon ajo käyttö-

9 Tasoristeysten varoituslaitteet Tiemerkinnät ja sulkulaitteet Rakennettaessa uutta tietä rautatiealueelle tienpitäjän aloitteesta on tienpitäjän huolehdittava varoituslaitteiden ja tasoristeysmerkkien asettamisesta. Varoituslaitteiden kunnossapidosta huolehtii lähtökohtaisesti radanpitäjä. Varoituslaitteita ovat puomi- ja paripuomilaitokset, valo- ja äänivaroituslaitos (kuva 5). Varoituslaitosten käytöstä kerrotaan tarkemmin Tien suunnittelu tasoristeyksessä -julkaisussa. Liikennevaloin ohjatussa tieliittymässä voidaan liikennevalot asentaa siten, että ne käsittävät myös rautatien tasoristeyksen. Muita tieliikenteen ohjauslaitteita ovat tiemerkinnät ja sulkulaitteet. Tiemerkintöjä käytetään yleensä päällystetyillä teillä liikenteen ohjaamiseksi. Puolipuomein varustetussa tasoristeyksessä sulkuviivaa käytetään erottamaan liikennesuunnat toisistaan. STOP-liikennemerkin yhteydessä käytetään pysäytysviivaa silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Tasoristeyksen poistuessa käytöstä tai sen käyttöä rajoitettaessa (ylitys sallitaan vain kevyelle liikenteelle) asennetaan tielle sulkuaita tai sulkupuomi. Sulkulaitteen asentaa rautatien kunnossapitäjä. Sulkupuomien tulee yleensä olla lukittuja. Avaimet luovutetaan tienpitäjälle. Kuva 5. Valo- ja äänivaroituslaitteet 9

10 Tien käyttäjän velvollisuus Yhteyshenkilöt ja lisätiedot Tienkäyttäjän velvollisuuksia on esitetty myös tieliikennelaissa. Radalla liikkuville kulkuneuvoille on aina annettava esteetön kulku. Rataa ei saa lähteä ylittämään jos juna on tulossa. Kulkuneuvo on pysäytettävä turvalliselle etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Rautatien ylittäminen on tehtävä viivyttelemättä. Tielle ei saa jättää mitään, mikä voi vaarantaa liikennettä. Esimerkiksi ajoneuvon pysäköiminen on 30 m ennen rautatien tasoristeystä. Sähköistetyillä rataosuuksilla potkukelkan laskeminen ratakiskoille voitanee luokitella ilkivallan teoksi, sillä se aiheuttaa varoituslaitteiden etusoittotilan. Tällöin tasoristeyksen valkoinen huomiovalo sammuu ja punaiset varoitusvalot kytkeytyvät toimimaan. Valtion rataverkolla tasoristeysasioissa yhteyshenkilönä toimivat rataisännöitsijät. Yhteystiedot ovat Liikenneviraston internet-sivuilla Kunnossapito > Rataverkon kunnossapito. Liikenneviraston ohjeet: Aineistopalvelut > Julkaisut > Ohjeita. Lainsäädäntö: Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö. Tienkäyttäjän on poistettava mahdollisuuksien mukaan näkemäalueella oleva este, joka saattaa aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenteelle. Jos tienkäyttäjä ei pysty poistamaan näkemäalueella olevaa estettä kohtuullisella vaivalla, tulee hänen ilmoittaa vaaran aiheuttajasta tienpitäjälle tai poliisille. 10

11 Lähteet Hämäläinen E., Rahja J. (toim.). Yksityistien kunnossapito, Suomen tieyhdistys 2012 Liikennevirasto, Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikenneviraston ohjeita 20/2013 Liikennevirasto, Tien suunnittelu tasoristeyksissä, Liikenneviraston ohjeita 3/2012 Tiehallinto, Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinto 2003 Lainsäädäntöä Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista 1012/2001 Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 203/1982 Maantielaki (503/2005) Ratalaki 110/2007 Tieliikenneasetus 182/1982 Tieliikennelaki 267/1981 Kuvien tiedot Kansikuva: Simo Toikkanen Kuva 1: Jouni Hytönen Kuva 5: Jouni Hytönen 11

12 Yhteystietoja Liikennevirasto Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, HELSINKI Postiosoite: PL 33, HELSINKI puh /2014

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI

Liikennemerkit ja opasteet WWW.EA-YHTIOT.FI Liikennemerkit ja opasteet Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki

Lisätiedot

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä

Poliisin käsimerkit. Turvallista matkaa! Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita. www.tiehallinto.fi. Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Poliisin käsimerkit Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä Kaikista suunnista lähestyvien on pysähdyttävä Sekä edestä että takaa tulevan on pysähdyttävä Asianomaisesta suunnasta tulevilla on lupa jatkaa

Lisätiedot

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144.

115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122. Kaksisuuntainen liikenne. 141a. Töyssyjä 142. Tietyö 143. Irtokiviä 144. Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä alamäki 116. Jyrkkä ylämäki 121. Kapeneva tie 122.

Lisätiedot

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita

Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Liikennemerkit ja muita liikenteenohjauslaitteita Varoitusmerkit 111. Mutka oikealle 112. Mutka vasemmalle 113. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle 114. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle 115. Jyrkkä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tien suunnittelu tasoristeyksessä

Tien suunnittelu tasoristeyksessä 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tien suunnittelu tasoristeyksessä 23.4.2012 Tien suunnittelu tasoristeyksessä 23.4.2012 Liikenneviraston ohjeita 3/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Mikko

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus

LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06. 3 Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 03.02.1995 4 Kielto- ja rajoitusmerkit 13.06.2006 5

Lisätiedot

Jälkivalaisevat kilvet 1

Jälkivalaisevat kilvet 1 Jälkivalaisevat kilvet 1 01-103 01-104 01-105 01-106 JV JV tarroitettu 200 x 100 H I 300 x 150 K L 400 x 200 L M 500 x 250 N N JV JV tarroitettu 100 x 100 G I 200 x 200 K L JV JV tarroitettu 200 x 200

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE

MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE MERKIT, KILVET JA TARRATUOTTEET ALAN MONIPUOLISET PALVELUT NOPEASTI JA ASIANTUNTEVASTI KUNNILLE YRITYKSILLE YKSITYISILLE Tampereen Infra Liikennemerkkitoimisto Viinikankatu 44-46 merkittävää palvelua Tampereen

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ Tuntisuunnitelma 4 TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ (Suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina 3. Tasoristeys on merkillinen paikka -tunnin kanssa) Taso:

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 19.4.2004 Dnro 839/731/2004 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMOn osan 9 Tasoristeykset. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Turvallisuusyksikön

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI

Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI Koulujen rautatieturvallisuusaineisto OPETTAJAN FAKTAPAKETTI RAUTATIEN YLITTÄMINEN JA TARKKAAVAISUUS Mitä laki sanoo rautatien ylittämisestä? Rautatien saa ylittää vain siihen tarkoitetuista paikoista

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Yleistä kaavoituksesta ja vaadittavista luvista

Yleistä kaavoituksesta ja vaadittavista luvista OHJE 1(5) TUULIVOIMALAN ETÄISYYS MAANTEISTÄ JA RAUTATEISTÄ SEKÄ VESIVÄYLIÄ KOSKEVA OHJEISTUS Tuulivoima on nopeasti kasvava ja kehittyvä energiamuoto. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden teho on maalla

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1128. Laki. asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1128 1134 SISÄLLYS N:o Sivu 1128 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila

Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-00703-10 Kuva: Antti Seise, Kuivajoen rautatiesilta Kuivaniemellä Tasoristeysten turvallisuustietojen päivitys rataosalla Oulu Laurila Tapio Ahonen, Antti Seise & Erkki Ritari VERKKOVERSIO

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Ratalain muutosehdotukset. Koulutus Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö

Ratalain muutosehdotukset. Koulutus Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö Ratalain muutosehdotukset Koulutus 19.4.2016 Helsinki Lakimies Katri Nuuja, Liikennevirasto/Oikeusyksikkö Maantielain ja ratalain muutosehdotus HE 49/2016 vp Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0

Tiemerkinnät. Luonnos 23.03.2004. d=25.0 Luonnos 23.03. d=25.0 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-940-4 TIEH 2000005-04 Verkkojulkausu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 951-803-203-3 TIEH 2000005-v-04

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK Tiemerkintäpäivät 12.2.2015, Tampere Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2014 800 700 600 500 400

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI JA KOKEMÄKI PORI

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI JA KOKEMÄKI PORI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01601-10 Kuva: Antti Seise, Epävirallinen ylittäjä Harjuniityn tasoristeyksen lähellä, rataosa Tampere Kokemäki TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA TAMPERE KOKEMÄKI

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

Tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen varoituslaitos lisäämällä

Tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen varoituslaitos lisäämällä OHJE 1 (9) Tekniikka ja ympäristö -osasto Säädösperusta Korvaa/muuttaa - - Kohdistuvuus Liikennevirasto, ELY-keskukset Voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi Asiasanat Tasoristeykset, turvallisuus, rautatiet,

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-01758-09 Kuva: Erkki Ritari, Penturan tasoristeys, rataosa Orivesi Haapamäki TASORISTEYSTEN TURVALLISUUSTIETOJEN PÄIVITYS RATAOSILLA ORIVESI HAAPAMÄKI JA JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI Tapio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Tiedotus- ja koulutustilaisuus yksityisteille

Tiedotus- ja koulutustilaisuus yksityisteille Tiedotus- ja koulutustilaisuus yksityisteille 21.2.2013 Hevonen ja yksityistie Kuvat Orimattilan kaupunki, Harri Hytönen Hevonen yksityistiellä Tiekunnan osakkaalla on oikeus ratsastaa tai ajaa hevosella

Lisätiedot

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh.

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. Ohje 2 (9) Tiedoksi: Suomen rekisteröidyt puolueet Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. 0295 34 3630 Ohje 3 (9) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiemerkintöjen suunnittelu 25 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 25/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Juha Rissanen, Ramboll CM Oy ISSN-L 1798-663x ISSN 1798-663x ISBN 978-952-317-147-3 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 2016 Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori, Liikennevirasto, Hankesuunnittelu Esityksen sisältö 1/2

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS SYKSYLLÄ 2008 TARKASTETUILLA KUUDELLA RATAOSALLA

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS SYKSYLLÄ 2008 TARKASTETUILLA KUUDELLA RATAOSALLA TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-01247-09 Kuva: Erkki Ritari, Patamäen tasoristeys, rataosa Kokkola Ykspihlaja TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS SYKSYLLÄ 2008 TARKASTETUILLA KUUDELLA RATAOSALLA Tapio Ahonen, Antti Seise

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA NIINISALO PARKANO JA PARKANO KIHNIÖ

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA NIINISALO PARKANO JA PARKANO KIHNIÖ TUTKIMUSSELOSTUS VTT-R-01248-09 Kuva: Erkki Ritari, Koirahoitolan tasoristeys, rataosa Niinisalo Parkano TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA NIINISALO PARKANO JA PARKANO KIHNIÖ Tapio Ahonen, Antti Seise

Lisätiedot

Rautatieturvallisuuskasvatus Kasvattajan faktapaketti

Rautatieturvallisuuskasvatus Kasvattajan faktapaketti Rautatieturvallisuuskasvatus Kasvattajan faktapaketti Sisältö Rautatien ylittäminen ja tarkkaavaisuus... 3 Mitä laki sanoo rautatien ylittämisestä?... 3 Rautatien luvaton ylittäminen... 4 Junalla on aina

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Tasoristeysten turvallisuus Toijala Turku-rataosalla

Tasoristeysten turvallisuus Toijala Turku-rataosalla VTT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Tutkimusraportti 539/2000 Tasoristeysten turvallisuus Toijala Turku-rataosalla Matti Anila ja Mikko Kallio VERKKOVERSIO ILMAN KARTTOJA JA KUVALIITETTÄ VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL Erikoiskuljetusten huomiominen Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL 1 Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA KOUVOLA KUUSANKOSKI JA IMATRA IMATRANKOSKI

TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA KOUVOLA KUUSANKOSKI JA IMATRA IMATRANKOSKI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03520-07 Kuva: Tapio Ahonen, Vuoksen ylittävä silta TASORISTEYSTEN TURVALLISUUS RATAOSILLA KOUVOLA KUUSANKOSKI JA IMATRA IMATRANKOSKI Tapio Ahonen, Antti Seise & Erkki Ritari VERKKOVERSIO

Lisätiedot

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos.

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos. OHJE, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Yleistä Lupapäätöksessä määrätyt järjestelyt ja kunnossapito ovat aina luvansaajan vastuulla. Luvanhakija on velvollinen esittämään hakemuksessa suunnitelman tilapäisistä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2016 vakiokysymykset: Kuljetusyritysten talous irronnut vuoden takaisesta pohjakosketuksesta

SKAL Kuljetusbarometri 1/2016 vakiokysymykset: Kuljetusyritysten talous irronnut vuoden takaisesta pohjakosketuksesta vakiokysymykset: Kuljetusyritysten talous irronnut vuoden takaisesta pohjakosketuksesta 2 3 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite neljän edellisen kuukauden

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot