JyväsRiihen Leader-rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020"

Transkriptio

1 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015

2 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu 20 /yhteisöt, 10 /henkilöt o Vuosittainen vapaaehtoinen jäsenmaksu o Jäsenistö valitsee kolmikantaisen hallituksen maaliskuussa pidettävässä yleiskokouksessa Toiminnasta vastaa hallitus (12 + varaj.) Kuntien, yhdistysten ja asukkaiden edustajia kaikista toimintakunnista Rahoituslinjaukset ja hakuajat, tukiprosentit Rahoitettavien hankkeiden tarkoituksenmukaisuus Teemahankkeiden käynnistäminen, rahoitettavat alahankkeet Muu strategian mukainen toiminta Yhdistyksellä on kaksi vakinaista työntekijää, toimisto Kivääritehtaan kupeessa JKL:ssa

3 JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategia -painopisteet ja läpileikkaavat teemat Uudistuva yrittäjyys Yhteisöllisyys ja yhteistyö Ympäristö ja asumisviihtyvyys PAINOPISTE/ TEEMA % OSUUS Uudistuva yrittäjyys 30 % Yhteisöllisyys ja yhteistyö 30 % Ympäristö ja asumisviihtyvyys 30 % Kansainvälisyydellä menestykseen 10%

4 JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategian rahoitus Julkinen rahoitus 3,6 miljoonaan euroa (EU, valtio ja kuntaraha) Yksityinen rahoitus n. 1,94 miljoonaa euroa Hanke- ja yritystukiin n / vuosi n. 30 tukipäätöstä /vuosi HUOM! Esityksen tiedot perustuvat tämän hetkisiin tietoihin (03/ 2015) Kansallisia ohjeistuksia ja täsmennyksiä tulee taatusti lisää!

5 JyväsRiihen yritystuet Maaseudulla toimiville yrityksille - Mikroyritys: alle 10 htv, liikevaihto/tase alle 2 M JyväsRiihi - Pienyritys: alle 50 htv, liikevaihto & tase max 10 M ELY-keskus Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille, jotka arvion mukaan - Tuotteillaan tai palveluillaan korvaavat alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita - Täydentävät paikkakunnan tai alueellista tarjontaa, silloin kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään Harkinnanvarainen avustus - Yrityksen riippumattomuus & markkinatilanne, - taloudellinen asema, maksuvalmius, - yrittäjän osaaminen & päätoimisuus -> edellytykset jatkuvaan & kannattavaan toimintaa HUOM! Tuen vaikutus paikkakunnan tai lähialueen kilpailutilanteeseen arvioidaan hakijakohtaisesti!

6 Yritystuen myöntöperusteet Tuki on yritykselle tarpeellinen: - mahdollistaa tai nopeuttaa kehittämisen tai laajentamisen, tai mahdollistaa laadukkaamman toteutuksen Yritys osoittaa tuen tarpeen ja muut tarvittavat tiedot liiketoimintasuunnitelmassa - Kustannukset yksilöitävä, kohtuullisuus & hintatason selvitys Toimenpiteen sovittava JyväsRiihen strategisiin tavoitteisiin ja rahoituslinjauksiin, huomioiden Keski-Suomen ELY-keskuksen yritystukilinjaukset Toimenpidettä ei ole aloitettu ennen hakemuksen vireille jättämistä Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen, joten yrityksen osoitettava muu toimenpiteeseen tarvittava rahoitus hakuvaiheessa - Investointituki maksetaan tukipäätöksen mukaisesti yrityksen maksamien ja kirjanpitoon vietyjen kulujen perusteella (todentaminen)

7 Yritystukien vireille tulo HUOM! Tämä tarkentuu, kun HYRRÄ-järjestelmä aukeaa Hakemus sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat - Tuen hakija ja mihin tukea haetaan, - Toimenpiteen kustannukset, tuen määrä ja toimenpiteen muu rahoitus (yrityksen omarahoitusosuus) - Hankesuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma, jossa riittävät tiedot mitä tehdään ja mitä hyötyä siitä on yritykselle - Investointisuunnitelma: luettelo koneista, rakentamisen osalta suunnitelmat (piirustukset, erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, kustannuslaskelma, luvat) - Muut tarpeelliset tiedot yrityksen taloustilanteesta ja maksuvalmiudesta Vireilletulosta tulee viesti hakijalle HYRRÄÄn

8 JyväsRiihen yritystuet % Investoinnin toteutettavuustutkimus - Investoinnin toiminnalliset, taloudelliset tai tekniset edellytykset, rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu - Tuki väh % investointituki koneiden tai laitteiden hankintaan, aineettomiin investointeihin tai toimitilojen kunnostus (& hankinta) - JyväsRiihen tuen määrä väh maks ELY-keskuksesta kun tuen yli Tuella oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle - Investoinnin pysyvyys: yrityksen käytössä vähintään 3 vuotta tuen maksamisesta tai erityisestä syystä enintään 5 vuotta Ei enää käytettyjä koneita tai laitteita! Kalusto tai välineet?

9 Yritysten investointeja koskevat rajoitukset Tuen ulkopuolelle jäävät Traktorien hankinta Liikennealan investoinnit (kilpailu) Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaan kantavan metsätraktorin hankinta Korvausinvestoinnit Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotannon investoinnit Omistajanvaihdosten rahoitus Kiinteistön tai rakennuksen hankinta julkisyhteisöltä tietyin ehdoin Arvonlisävero, ellei ole hakijan lopullinen kulu Rahoituksen kustannukset (lainan korot tms) Osamaksusopimuksen hallinto, vakuutus- tai korjauskulut Lähi- tai sisäpiirihankinnat

10 Perustamistuki Perustamistuki aloittavalle yritykselle ( jälkeen perustettu) tai liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle (väh. kolme vuotta toimineet yritykset) - Toimivalle yritykselle, kun toimenpide kohdistuu uuden toimintayksikön, toimialan, liiketoiminta-alueen, markkina-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai uusien asiakkaisiin - Rahoitus perustuu liiketoimintasuunnitelmassa osoitettuihin ja yksilöityihin tavoitteisiin, toimenpiteisiin, aikatauluun ja kuluihin -> toteutus liiketoimintasuunnitelman ja päätöksen mukaan HUOM! Ei voi myöntää yrittäjälle joka on saanut starttirahaa tai hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

11 Perustamistuki Uusi yritys: Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö Tuotantotilojen, koneiden tai laitteiden vuokraus Muut perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet Toimiva yritys: Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö Osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin Muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet Ei investointeja. Haetaan ELYstä, tuen määrä

12 Perustamistuki kokeiluihin Yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavaan & liiketoimintasuunnitelmaan perustuvaan asiakas- ja markkinalähtöiseen suunnitteluun, testaamiseen tai kehittämiseen uudet tuotteet ja palvelut toimintamallit Toimenpiteillä rajattu laajuus, aikataulu ja kustannukset Ei investointeja. Haetaan JyväsRiihestä, tuen määrä

13 Rahoitus Maaseuturahastosta: Kaupunki maaseutualueen rajaus tehty yhdessä ELYkeskuksen kanssa - Ydin- ja reunakaupunki alueelle tukea ei myönnetä yritysten tai yhdistysten rakentamiseen tai kalustohankintoihin Kaupunkialueella toimiville yhteisöille tukea voi myöntää, mikäli hyöty hankkeesta kohdentuu pääasiallisesti maaseudun asukkaille

14 Hanketuet, mitä tuemme? Esimerkiksi (kts tarkemmin strategiasta) Uusien lähipalveluiden kehittäminen tai markkinointi (harrastukset tai muut palvelut) Kylien tai toimijoiden verkostoituminen & osaamisen kehittäminen Kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen kunnostus ja rakentaminen, tiedotuksen kehittäminen Kestävää kehitystä edistävät hankkeet (bioenergia, vähähiilisyys, ympäristöosaaminen jne) Lähiliikunta- tai virkistysalueen tai ulkoilureitin kunnostus tai rakentaminen Nuorten aktivointi, osaaminen, toimintamahdollisuudet Matkailun ja muiden elinkeinojen edistäminen Kulttuuriympäristön säilyttäminen, perinteen hyödyntäminen Kansainvälisen yhteisyön käynnistäminen tai maahanmuuttajien aktivointi mukaan omaan toimintaan

15 Tuen myöntämisen edellytykset Hanke edistää JyväsRiihen strategian ja valtakunnallisen maaseutuohjelman tavoitteita (valintakriteerit ja tukikelpoisuus) Hanke toteutetaan maaseutualueella ja siitä hyötyvät maaseudun asukkaat ja muut toimijat (ei rajattu kohderyhmä esim. jäsenet) Kehittämishanke mahdollistaa toteuttaa tehtäviä, joita ei voitaisi toteuttaa ilman tukea o Ei tukea perustoimintaan, vaan toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen Investoinnit rakentamiseen tai kalusto-, laite- tai aineettoman oikeuden hankintoihin joilla syntyy jotain uutta o Kohde alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä o Jos kohde vuokramaalla, maanomistajan lupa, määräaikainen vuokrasopimus ja käyttö-/ tai vuokraoikeuden rekisteröinti Tuettavaa toimintaa ei ole aloitettu, ennen kuin hakemus on vireille

16 JyväsRiihen hankerahoitus Hankkeiden julkinen tuki (EU+valtio) o ei koske Teemahankkeen alahankkeita, joissa alaraja pienempi Hankemuodot ja tukiprosentit o Yleishyödylliset investoinnit 50% o Yleishyödyllinen kehittäminen 85% o Koulutus/tiedonvälitys vielä avoinna o Yhteistyöhanke vielä avoinna Teemahanke (vrt. NUOTTA) helpottaa pienten yhdistysten mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta o Voidaan käynnistää, mikäli sellaiselle on selkeä tarve o Mahdollistaa esim. pienet kalustoinvestoinnit, pienimuotoiset kylän markkinointi- tai viestintähankkeet, perinteen hyödyntämisen, nuorten toiminnan kehittämisen o Teemasta, tuen määrästä & tukiprosentista ja käynnistämisestä päättää JyväsRiihen hallitus

17 Hankemuotojen yhdistäminen Samalla hakemuksella voi hakea tukea kehittämiseen ja investointeihin (ei koske teemahanketta) Perustiedot samat, kehittämisen ja investoinnin toimet kuvattava selkeästi hankesuunnitelmaan Eri tukitasot -> omat kustannusarviot ja omat päätökset o Seurattava tarkkaan eri toimien kuluja, päätökset sitovia, eli toimien välillä kulut ei voi liukua Maksua voi hakea yhdessä tai erikseen Molemmista omat seurantatiedot Hankkeen toteutusaika maks 3 vuotta Jatkoaikaa voi hakea hyväksyttävällä perusteella, joka ei ole ollut ennakoitavissa!

18 Kuka voi hakea tukea? Rekisteröity yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö o Toiminnan pääasiallinen tarkoitus tai päämäärä ei voi olla voiton tavoittelu Hakijalla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset o Taloushallinto ja varojen käyttö järjestettävä siten, että hankkeen kulut voidaan erottaa muusta toiminnasta Yhdistyksen päätös (hallituksen/johtokunnan) tuen hakemisesta o Yhdistyksellä toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista o Jos hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa (kokonaan tai osittain) muu taho, tarvitaan sopimus tuen siirtämisestä

19 Hanketuki, tarpeelliset liitteet 1/2 1. Hankesuunnitelma o Sähköisesti haettaessa täytetään suoraan Hyrrään 2. Seurantatiedot: hankkeen määrälliset tavoitteet 3. Jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty 4. Yhdistysrekisteriote tai säätiörekisteriote ja säännöt (sekä tarvittaessa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta -> kunnat, srk jne -> ei tarvita Hyrrässa) 4. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätös o Tarvittaessa kirjallinen sitoumus hankkeen välirahoituksesta (esim kuntalainasitoumus)

20 Hanketuki, tarpeelliset liitteet 2/2 5. Selvitys hankkeessa tehtävästä talkootyöstä 6. Tarvittaessa selvitys kustannusten jakoperusteista (kehittämishankkeet) 7. Ohjausryhmän jäsenten suostumus (tarvittaessa, lähinnä kehittämishankkeet) 8. Rakentamishankkeissa lisäksi piirustukset, mahd. erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja kustannusarvio o o Rakennus- tai toimenpideluvan tarve selvitettävä, lupa liitteeksi viim. ennen viranomaispäätöstä Jos kohde vuokramaalla, vuokrasopimus ja vuokraoikeuden rekisteröinti, tarvittaessa maanomistajan lupa toimenpiteelle

21 Hankesuunnitelma 1/3 1. Perustiedot hakijasta: o yhdistyksen toiminta, jäsenet o toiminnan rahoitus ja henkilöresurssit (mm. raportointiin, toimenpiteiden toteutukseen, talkoisiin) o kokemus hanketoiminnasta 2. Hankkeen tarve ja tausta o mihin asiaan, ongelmaan tai todettuun tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua? 3. Hankkeen tavoitteet o Mitä konkreettisia tavoitteita hankkeella on? o Miten tuloksia seurataan?) 4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa o Mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi ja o Kenen kanssa, miten vastuista ja velvoitteista on sovittu? o Miten hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet o Minkälaisia riskejä hankkeessa on ja miten niihin varaudutaan?

22 Hankesuunnitelma 2/3 5. Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja paikalliseen strategian tavoitteita o Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? 6. Hankkeen toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu o Kuka hankkeesta hyötyy? o Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta tiedotettu? o Muut tahot, joille hanke kohdistuu? o Millä ajalla hanke toteutuu, miten hankkeen toimet on aikataulutettu 7. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma o Kuluja hyvä avata ja yksilöidä, kustannusten jakoperusteet (hanke vrs normaali toiminta) o Selvitys mitä kustannusmenettelyä käytetään, perustelut o Selvitys miten monessa erässä kuluja haetaan maksuun, aikataulu o Rahoitussuunnitelmassa selvitetään mistä yksityinen rahoitus koostuu, tai miten se aiotaan hankkia hankkeen aikana o Tarvittaessa selvitys muusta julkisesta rahoituksesta o Tarvittaessa selvitys hankkeen välirahoituksesta

23 Omarahoitus ja vastikkeeton eli talkootyö Omarahoitusosuus 15-50% hankemuodosta riippuen o Omarahoituksesta osa talkoota ja osa (väh. 25%) RAHAA mm. oman toiminnan tuotot, kerätyt osallistumismaksut, vastikkeeton sponsorirahoitus ei kuitenkaan kunnan avustus Vastikkeeton eli talkootyö o Hankkeen hyväksi tehtävä tarpeellinen työ kehittämis- ja investointihankkeissa (HUOM! Talkootyötä ei ole kenenkään palkallisella työajalla tehty työ!) o Talkoolainen väh. 15 vuotias o Työn arvo 10 /h, konetyön arvo 30 /h (Traktori, kaivinkone tms) Talkootyön määrä hankkeessa o max 75% omarahoitusosuudesta (yhdistykset) o Huom! Kunnan toteuttamassa investointihankkeessa talkootyön osuus 100% yksityisestä (kunta hakijana esim. nuorten ryhmän tai rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta)

24 Hyväksyttävät kustannukset Hankkeesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset (esitetään hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa) Investointihankkeet: - suunnittelukulut, urakointi tai työkorvaukset - materiaalit, aineettomat oikeudet, viranomaisluvat & rekisteröintimaksut - kaluston & koneiden hankinta tai työkoneiden vuokraus, - hankkeen aikaiset palo- tai talkoo-vakuutukset, - Talkootyö ja kohtuulliset talkootyön tarjoilukulut Kehittämishankkeet: - Palkat, palkkiot + sivukulut, - Matkakustannukset, - ostopalvelut, - tilojen & laitteiden vuokrat, - Muut hankkeesta aiheutuneet kulut (tiedotus, toim. & muut hanketarvikkeet, pienhankinnat, kokous- tai talkookahvitus) - Talkootyö

25 Kustannusmallit 1/2 Hakijan valittava ja perusteltava suunnitteluvaiheessa! HUOM! ei voi muuttaa hankkeen kuluessa. 1) Kuittiperusteinen - perinteinen, kaikki kuitit mukaan maksatukseen - muutokset hankesuunnitelmaan mahdollisia 2) Kertakorvaus LUMP SUM - Maksetaan kustannusarvion perusteella ilman kuitteja - Tuki max euroa - Hanke luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva: > yksilöitävä tulos, todennettava, voidaan jaotella erillisiin osiin > ei toteuteta julkisena hankintana (kynnysarvot eivät ylity) > tulos tai tehty toimenpide on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukainen. > jos tavoitteet eivät toteudu, tukea ei makseta - Kertakorvausmenettelyssä olevan hankkeen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteutusajan osalta (jatkoaika). Hankkeen sisältöön ei siis voi tehdä muutoksia!

26 Kustannusmallit 2/2 3) Prosenttimääräinen korvaus FLAT RATE Hankkeille, joissa on mukana palkkakuluja! Välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % tai 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista Välilliset kustannukset: toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset (24 %:n malli), osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, toimitilakustannukset, kone- ja laitekustannukset, tarjoilukustannukset Muut kustannukset tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen

27 Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankinnoilla tarkoitetaan ostettavia tavaroita tai palveluita, esim: esitteen graafinen suunnittelu ja painatus, ostettava laite tai kone jne Hankintamenettelyt kuvattava jo hankesuunnitelmassa (laki julkisista hankinnoista 348/2007) - maininta että hankinnat kilpailutetaan lainmukaisin menettelyin Jos tuki yli 50%, kuuluu julkisiin hankintoihin ->HILMA - Palveluiden hankintaraja Rakennusurakka yli Yli 2500 hankinnat selvitys tavanomaisesta hintatasosta (tarjoukset tai muu selvitys) MUISTA AINA DOKUMENTOINTI: muistio esim puhelimella tehdysta selvityksesta, spostit, tarjoukset jne

28 Mitä ei tueta? Julkisyhteisön lakisääteisiin perustehtäviin, harkinnanvaraiseen toimintaan vain erittäin perustellusta syystä Hakijan tavanomaista toimintaa tai Toimintaa joka on yrityksen tavanomaisen kehittämisen tai tuotekehityksen kustannuksia tai Hyödykkeen tai palvelun kehittämiseen, joka on yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla Hankkeesta hyötyvät vain omat jäsenet, tai muu ennalta tiedossa oleva (alueellisesti) toimiva ryhmä Tekijänoikeudella suojattuun tuotokseen Sisäpiirihankintoja

29 Miten tukea haetaan? Sähköisesti Hyrrä järjestelmästä Hakemuksen voi lähettää käsittelyyn, kun siinä on esitetty tarpeelliset tiedot: o Kuka, mihin ja kenelle, miksi, milloin, millä toimilla ja miten paljon o Tiedot esitetään hakemuksella, hankesuunnitelmalla ja sen liitteillä Vireille tulo vahvistetaan Leader-ryhmässä Mikäli kaikkia tietoja ei ole toimitettu, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta, määräaika täydennykselle Hankkeen aloitus o Omalla riskillä kun hakemus on kuitattu vireille tulleeksi o Suosittelemme odottamaan väh. JyväsRiihen hallituksen päätöksen o Viranomaispäätös vahvistaa rahoituksen!

30 Sähköinen haku HYRRÄ-verkkopalvelu Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voi tutustua osoitteessa: Käyttö edellyttää sähköistä Katso -tunnistautumista. Yhdistysrekisterissä tiedot oltava ajan tasalla! Hakijalla tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Huom! Vanha rekisterinumero ei riitä! Nimenkirjoittajilla tai muilla Hyrrän käyttäjillä tulee olla verkkopankkitunnukset, sirullinen henkilökortti tai mobiilivarmenne

31 Katso -tunniste Katso-tunniste mahdollistaa organisaatioiden tunnistamiseen erilaisissa sähköisissä asiointipalveluissa. Käyttö on ilmaista. Tunnisteen pystyy luomaan yksi nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö ja valtuuttamaan muita toimimaan eri rooleilla yhdistyksen puolesta. Perusta ensin Katso-tunniste osoitteessa Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tunnistautuu omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti) o Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä o Hyrrä hakija: valtuudet täyttää hakemus, lähettää ja allekirjoittaa hakemus sähköisesti yrityksen tai yhdistyksen nimissä. o Hyrrä avustaja: voi selata ja täyttää lomakkeita, mutta ei oikeutta allekirjoittaa tai lähettää hakemusta käsittelyyn o Hyrrä selaaja: voi selata organisaation hakemuksia Hyrrässä

32 Hakemusten käsittely ja toteutus 1) Hakija jättää hakemuksen HYRRÄÄN 2) JyväsRiihi tarkistaa, että hakemus täyttää vireilletulon edellytykset ja pyytää mahdolliset täydennykset 3) Hakija täydentää hakemuksen määräajan puitteissa 4) JyväsRiihi vahvistaa hakemuksen tulleen vireille 5) JyväsRiihen hallitus käsittelee hakemuksen (tarkoituksenmukaisuusharkinta) -> lausunto ELYkeskukselle 6) Keski-Suomen ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen 7) Hakija toteuttaa hankkeen ja hakee maksatukset HYRRÄssa

33 Milloin tukihaku alkaa? Arvion mukaa huhtikuussa 2015 Hakemusten käsittely JyväsRiihessä touko-kesäkuu 2015 Viranomaispäätösten teko ELYssä syksyllä 2015 Tutustu JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategiaan ja valintakriteereihin Suosittelemme että ennen hakemuksen jättämistä otat yhteyttä JyväsRiihen työntekijöihin

34 Tukihaun avaamisesta tiedotetaan: Yritystuet: Lahja Mehto, puh: Hanketuet: Pirjo Ikäheimonen, puh:

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

toiminta-aluettaan kehittämässä

toiminta-aluettaan kehittämässä toiminta-aluettaan kehittämässä Pirkan Helmi on Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen Leaderryhmä perustettu vuonna 1999 rahoittanut Etelä-Pirkanmaalla hankkeita vuodesta 2001 lähtien ja yritystukia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Yleistä tuesta Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville pienille (alle 50

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot