JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry"

Transkriptio

1 JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

2 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu 20 /yhteisöt, 10 /henkilöt o Vuosittainen vapaaehtoinen jäsenmaksu o Jäsenistö valitsee kolmikantaisen hallituksen maaliskuussa pidettävässä yleiskokouksessa Toiminnasta vastaa hallitus (12 + varaj.) Rahoituslinjaukset ja hakuajat, tukiprosentit Rahoitettavien hankkeiden tarkoituksenmukaisuus Teemahankkeiden käynnistäminen, rahoitettavat alahankkeet Muu strategian mukainen toiminta Yhdistyksellä on kaksi vakinaista työntekijää Toimisto Kivääritehtaan kupeessa JKL:ssä

3 JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategian rahoitus Julkinen rahoitus 3,6 miljoonaan euroa Yksityinen rahoitus n. 1,94 miljoonaa euroa Hanke- ja yritystukiin n euroa / vuosi n. 30 tukipäätöstä /vuosi

4 JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategia -painopisteet ja läpileikkaavat teemat Uudistuva yrittäjyys Yhteisöllisyys ja yhteistyö Ympäristö ja asumisviihtyvyys PAINOPISTE/ TEEMA % OSUUS Uudistuva yrittäjyys 30 % Yhteisöllisyys ja yhteistyö 30 % Ympäristö ja asumisviihtyvyys 30 % Kansainvälisyydellä menestykseen 10%

5 JyväsRiihen tukitasot yritysten investoinnit 20% ja investointien toteutettavuusselvitys 50% yritysten kokeilu 2000 e e yleishyödylliset investoinnit 50% yleishyödyllinen kehittäminen 85% koulutus (yleishyödylliset toimijat) 85% tiedonvälitys % alueiden tai kansainväliset hankkeet % Yrityksille suunnattujen koulutushankkeiden ja yhteistyöhankkeiden tukitasot päätetään myöhemmin.

6 Sähköinen haku HYRRÄ-verkkopalvelu Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä. Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voi tutustua osoitteessa: Käyttö edellyttää sähköistä Katso -tunnistautumista. Yhdistysrekisterissä tiedot oltava ajan tasalla! Hakijalla tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Huom! Vanha rekisterinumero ei riitä! Nimenkirjoittajilla tai muilla Hyrrän käyttäjillä tulee olla verkkopankkitunnukset, sirullinen henkilökortti tai mobiilivarmenne

7 Katso -tunniste Katso-tunniste mahdollistaa organisaatioiden tunnistamiseen erilaisissa sähköisissä asiointipalveluissa. Käyttö on ilmaista. Tunnisteen pystyy luomaan yksi nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö ja valtuuttamaan muita toimimaan eri rooleilla yhdistyksen puolesta. Perusta ensin Katso-tunniste osoitteessa Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tunnistautuu omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti) o Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä o Hyrrä hakija: valtuudet täyttää hakemus, lähettää ja allekirjoittaa hakemus sähköisesti yrityksen tai yhdistyksen nimissä. o Hyrrä avustaja: voi selata ja täyttää lomakkeita, mutta ei oikeutta allekirjoittaa tai lähettää hakemusta käsittelyyn o Hyrrä selaaja: voi selata organisaation hakemuksia Hyrrässä

8 Valintamenettely Kehittämisidea rahoituksen tarve Hakija ottaa yhteyttä JyväsRiiheen tai yrityshakijat Jykes / JyväsRiihi Hakuehtojen läpikäynti, ohjaus & neuvonta Hakijavalmistelee hakemuksen ja sen liitteet ja jättää hakemuksen vireille Hyrrään Vireilletulo JyväsRiihi tarkistaa tukihakemuksen vireilletulon edellytykset (Tarvittaessa ) lisäselvityspyyntö, täydennysten määräaika 3 viikkoa (Tarvittaessa) Hakija täydentää hakemuksen JyväsRiihi ilmoittaa hakemuksen vireilletulosta! Päätöksenteko Kyllä Ei (Poikkeustilanteessa): pöydälle jatkovalmisteluun Hyrrässä lausunto ELY:lle JyväsRiihen hallituksen päätös tarkoituksenmukaisuusharkinta ELYkeskuksen päätös (laillisuustarkastus) Hakijalle päätös tuesta. Hakija toteuttaa hankkeen ja hakee maksua Hyrrässä (Tarvittaessa) Hakija täydentää hakemuksen

9 Valintakriteerit Kaikkien hakijoiden, hankkeiden ja toimien on täytettävä valtakunnallisen Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaiset ja JyväsRiihen pakolliset hyväksyttävyysvaatimukset. Lisäksi kaikkien hankkeiden on täytettävä mahdollisimman monta, mutta vähintään kolme muuta valintakriteeriä. Kansainvälisille hankkeiden on edellä mainittujen lisäksi täytettävä niille asetetut lisäkriteerit. Valintakriteerien käyttö dokumentoidaan.

10 Kaikille pakolliset Hyväksyttävyysvaatimukset (kyllä/ei) Hanke on Yritteliäät kylät -strategian ja sen teemojen mukainen Hanke vastaa paikalliseen tarpeeseen ja sen pääasiallinen hyöty kohdentuu maaseutualueelle Tavoitteet ja toimintasuunnitelma on selkeästi määritelty ja toteutettavissa. Toimenpiteiden kustannukset ovat realistisia suhteessa tavoitteisiin. Toteuttajalla on riittävä yksityinen rahoitus ja osaamista hankkeen toteuttamiseen

11 Muut valintakriteerit Pakollisten kriteerien lisäksi rahoitettavien hankkeiden on täytettävä seuraavista kriteeristä mahdollisimman monta, kuitenkin vähintään kolme (kyllä/ei): Toiminta luo uusia palveluita tai tuotteita. Tavoitteet ja toimenpiteet tukevat paikallista kehittämistoimintaa. Hanke on nuorten itsensä suunnittelema tai toteuttama, tai sillä edistetään nuorten toimintamahdollisuuksia. Hanke vahvistaa olemassa olevia yhteistyöverkostoja tai luo uusia. Hanke lisää toimijoiden osaamista. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia tai toimintamahdollisuuksia. Elinkaari ja toiminta jatkuvat rahoituksen jälkeen. Hanke edistää paikallisten resurssien hyödyntämistä. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Hanke edistää kestävää kehitystä. Hanke edistää työllisyyttä tai yrittäjyyttä. Rahoitettava toiminta ei vääristä alueen kilpailutilannetta. Rahoitettava toiminta lisää seudun kilpailukykyä.

12 Kansainvälisten hankkeiden lisäkriteerit (kyllä/ei) Hanke lisää maaseudun toimijoiden kansainvälistä osaamista. Hanke tuo alueelle sellaista lisäarvoa, jota ei saavutettaisi ilman kansainvälisyyttä tai alueiden välitä yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuvien JyväsRiihen toiminta-alueella toimivien yhteisöjen sitoutuminen hankkeeseen osoitetaan hankesuunnitelmassa tai erillisellä liitteellä (ei edellytetä vielä esiselvityshankkeessa). Hankkeen osapuolten välille solmitaan selkeä sopimus työnjaosta, tiedotuksesta, aikatauluista ja vastuista (ei edellytetä vielä esiselvityshankkeessa)

13 Hankkeen aloitus / käsittelyajat Omalla riskillä aloitus aikaisintaan kun hakemus on kuitattu vireille tulleeksi (emme suosittele) Suosittelemme odottamaan JyväsRiihen hallituksen päätöksen o o Kokouksia noin 4-6 viikon välein (pl heinäkuu), aikataulu JR:n nettisivuilla Käsittelyyn otetaan hakemukset, jotka ovat valmiina kaikkine liitteineen viim. kaksi viikkoa ennen kokousta ELY-keskuksen viranomaispäätös vahvistaa rahoituksen! Aloittaminen: vasta kun hakemus vireillä ja hakemuksessa ilmoitettu toteutusaika alkanut EI mitään hankintasopimuksia, maksettuja hankintoja, tilauksia, palkanmaksua, kuopan kaivamista tai vastaavaa Huomioithan ettei tukea voi hakea maksuun, ennen kuin viranomaispäätös on tehty Ohjelmakauden alussa kannattaa varautua siihen, että maksuhakemusten käsittelyajat ovat normaalia pidemmät

14 Hakemusten vireille tulo, yritykset HUOM! Tämä tarkentuu, kun HYRRÄ-järjestelmä aukeaa Hakemus sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat Hakijan tiedot & mihin tukea haetaan Liiketoimintasuunnitelma, jossa riittävät tiedot mitä tehdään ja mitä hyötyä siitä on yritykselle Toimenpiteen kustannukset kululajeittain, tuen määrä ja toimenpiteen muu rahoitussuunnitelma (yrityksen omarahoitusosuus) - Investointisuunnitelma: luettelo koneista, rakentamisen osalta suunnitelmat (piirustukset, erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, kustannuslaskelma, luvat) - Muut tarpeelliset tiedot yrityksen taloustilanteesta ja maksuvalmiudesta Kilpailutus Vireilletulosta tulee viesti hakijalle HYRRÄÄn

15 JyväsRiihen yritystuet Maaseudulla toimiville yrityksille - JyväsRiihi: mikroyritys: alle 10 htv & liikevaihto/tase alle 2 M - ELY-keskus: pienyritys: alle 50 htv, liikevaihto/tase max 10 M Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille, jotka arvion mukaan - Tuotteillaan tai palveluillaan korvaavat alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita - Täydentävät paikkakunnan tai alueellista tarjontaa, silloin kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään

16 Rahoitus Maaseuturahastosta: Kaupunki maaseutualueen rajaus tehty yhdessä ELYkeskuksen kanssa - Ydin- ja reunakaupunki alueelle tukea ei myönnetä yritysten tai yhdistysten rakentamiseen tai kalustohankintoihin Kaupunkialueella toimiville yhteisöille tukea voi myöntää, mikäli hyöty hankkeesta kohdentuu pääasiallisesti maaseudun asukkaille

17 Yritystuen myöntöperusteet Toimenpiteen sovittava JyväsRiihen strategisiin tavoitteisiin ja rahoituslinjauksiin, huomioiden Keski-Suomen ELY-keskuksen yritystukilinjaukset Harkinnanvarainen avustus - Yrityksen riippumattomuus & markkinatilanne, - taloudellinen asema, maksuvalmius, - yrittäjän osaaminen & päätoimisuus -> edellytykset jatkuvaan & kannattavaan toimintaa HUOM! Tuen vaikutus paikkakunnan tai lähialueen kilpailutilanteeseen arvioidaan hakijakohtaisesti! -> yrityksen toiminnan luonne / markkina-alue

18 Tuen myöntöperusteita Tuki on yritykselle tarpeellinen: - mahdollistaa tai nopeuttaa kehittämisen tai laajentamisen, tai mahdollistaa laadukkaamman toteutuksen Tuen tarve osoitettava liiketoimintasuunnitelmassa - Kulut yksilöitävä kustannusarvioon -> kohtuullisuus & hintatason selvitys Toimenpidettä ei ole aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa! - Huom! Hakemuksen lähettäminen käsittelyyn ei vielä tarkoita vireilletuloa Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen, joten yrityksen osoitettava muu toimenpiteeseen tarvittava rahoitus hakuvaiheessa

19 JyväsRiihen yritystuet % Investoinnin toteutettavuustutkimus - Investoinnin toiminnalliset, taloudelliset tai tekniset edellytykset, rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu - Tuki väh % investointituki koneiden tai laitteiden hankintaan, aineettomiin investointeihin tai toimitilojen kunnostus (& hankinta) - JyväsRiihen tuen määrä väh maks ELY-keskuksesta kun tuen osuus yli Tuella oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle - Investoinnin pysyvyys: yrityksen käytössä vähintään 3 vuotta tuen maksamisesta tai erityisestä syystä enintään 5 vuotta Ei enää käytettyjä koneita tai laitteita! Kalusto tai välineet?

20 Investointeja koskevat rajoitukset Tuen ulkopuolelle jäävät Traktorien hankinta Liikennealan investoinnit (kilpailu) Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaan kantavan metsätraktorin hankinta Korvausinvestoinnit Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotannon investoinnit Omistajanvaihdosten rahoitus Kiinteistön tai rakennuksen hankinta julkisyhteisöltä tietyin ehdoin Arvonlisävero, ellei ole hakijan lopullinen kulu Rahoituksen kustannukset (lainan korot tms) Osamaksusopimuksen hallinto, vakuutus- tai korjauskulut Lähi- tai sisäpiirihankinnat

21 Investointien rahoitus Toimenpiteen rahoitus tuki kattaa vain osan kuluista Yrityksen muu rahoitus voi olla omaa pääomaa, tuottoja, pankkilainaa jne Muusta rahoituksesta selvitys liiketoimintasuunnitelmassa Mukaan liitettävä kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat Lainalupaus tai velkakirja liitteeksi hakemukseen Finnveran laina (jossa EU:n korkotukea) sulkee pois JyväsRiihen rahoituksen

22 Yleishyödylliset investoinnit Hyöty maaseudun asukkaille ja muille toimijoille, ei pelkästään ennalta rajatulle kohderyhmälle (esim. jäsenistö) Hanke mahdollistaa toteuttaa tehtäviä, joita ei voitaisi toteuttaa ilman tukea o Ei tukea perustoimintaan, vaan toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen Investoinnit rakentamiseen tai kalusto-, laite- tai aineettoman oikeuden hankintoihin joilla syntyy jotain uutta o Kohde alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä o Jos kohde vuokramaalla, maanomistajan lupa, määräaikainen vuokrasopimus ja käyttö-/ tai vuokraoikeuden rekisteröinti

23 Kuka voi hakea yleishyödyllista hanketukea? Rekisteröity yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö o Toiminnan pääasiallinen tarkoitus tai päämäärä ei voi olla voiton tavoittelu Hakijalla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset o Taloushallinto ja varojen käyttö järjestettävä siten, että hankkeen kulut voidaan erottaa muusta toiminnasta Yhdistyksen päätös (hallituksen/johtokunnan) tuen hakemisesta -> pöytäkirjaan selkeästi merkitty päätös tuen hakemisesta JyväsRiiheltä o Yhdistyksellä toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista o Jos hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa (kokonaan tai osittain) muu taho, tarvitaan sopimus tuen siirtämisestä

24 Tuen myöntämisen edellytykset Hanke edistää JyväsRiihen strategian ja valtakunnallisen maaseutuohjelman tavoitteita Hakemus täyttää JyväsRiihen valintakriteerit ja muut maaseutuohjelman vähimmäisvaatimukset Hanke toteutetaan maaseutualueella ja sen hyöty kohdentuu pääasiallisesti maaseudulle Tuettavaa toimintaa ei ole aloitettu, ennen kuin hakemus on tullut vireille Tuki on tarpeellinen ja hankkeen tulokset yleisesti hyödynnettävissä

25 Investoinnin hyväksyttävät kustannukset Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen (suunnittelukulut, urakointi tai työkorvaukset, Materiaalit ja aineettomat oikeudet Koneiden, laitteiden, kaluston tai välineiden hankinta (uudet!) tai työkoneiden vuokraus Viranomaisluvat Palo- ja talkoovakuutukset hankkeen toteutusajalla Hankkeen mukainen talkootyö ja kohtuulliset talkootarjoilut HUOM! Kaikki oltava yksilöitynä hankesuunnitelmassa tai kustannusarviossa

26 Omarahoitus ja vastikkeeton eli talkootyö Omarahoitusosuus 15-50% o Omarahoituksesta osa (75%) voi olla talkootyötä, mutta o Rahaa väh. 25% (oman toiminnan tuotot, kerätyt osallistumismaksut, sponsorirahoitus ei kuitenkaan kunnan avustus) Vastikkeeton eli talkootyö o Hankkeen hyväksi tehtävä tarpeellinen työ kehittämis- ja investointihankkeissa o Talkoolainen väh. 15 vuotias o Työn arvo 15 /h, konetyön arvo 30 /h (Traktori, kaivinkone tms) Talkootyön määrä hankkeessa o max 75% omarahoitusosuudesta (yhdistykset) o Huom! Kunnan toteuttamassa investointihankkeessa talkootyön osuus 100% yksityisestä (kunta hakijana esim. nuorten ryhmän tai rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta)

27 Lupa-asiat investoinneissa Selvitä luvan tarve kunnan rakennusvalvonnasta: rakennus-, ympäristö-, toimenpide- tai muu viranomaislupa Hankesuunnitelmassa selkeästi esiin tarvitaanko lupaa tai ilmoitusta -> jos ei tarvita: kirjallinen ilmoitus (sähköposti, tms) liitteeksi -> tarvitaan: onko ilmoitus tehty, lupahakemus vireillä, myönnetty, milloin haetaan Jos korjataan vanhaa, kerro onko rakentamiseen, korjaamiseen tai laajentamiseen (tai rakennuksen hankintaan) myönnetty aiemmin EU-tukea / maksettu luovutusta edeltävän 10 vuoden aikana.

28 Arvonlisävero ALV Arvonlisävero on tukikelpoinen, mikäli se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi 1) Hakija ei ole ALV-velvollinen toiminnasta hakemuksen Liitteeksi selvitys toiminnan luonteesta ja perustelu arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa 2) Hakija on ALV-velvollinen osasta toiminnasta, mutta hanke ei ole alvillista toimintaa Verohallinnon ohjauskirje, että hankkeen toiminta ei ole alvillista toimintaa 3) Hakija on koko toiminnasta ALV-velvollinen Kustannusarvio ilman alvia

29 Hankkeen kustannusmalli Hakijan valittava ja perusteltava suunnitteluvaiheessa! HUOM! ei voi muuttaa hankkeen kuluessa. 1) Kuittiperusteinen - perinteinen, kaikki kuitit mukaan maksatukseen - muutokset hankesuunnitelmaan mahdollisia 2) Kertakorvaus LUMP SUM - Maksetaan kustannusarvion perusteella ilman kuitteja - Tuki max euroa - Hanke luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva: > yksilöitävä tulos, todennettava, voidaan jaotella erillisiin osiin > ei toteuteta julkisena hankintana (kynnysarvot eivät ylity) > tulos & toimenpide on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukainen. > jos tavoitteet eivät toteudu, tukea ei makseta - Kertakorvausmenettelyssä olevan hankkeen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteutusajan osalta (jatkoaika). Hankkeen sisältöön ei siis voi tehdä muutoksia!

30 Prosenttiperusteinen kustannusmalli FLAT RATE Soveltuu vain hankkeisiin, jossa (paljon) palkkakuluja Välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % tai 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista Välilliset kustannukset: toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset (24 %:n malli), osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, toimitilakustannukset, kone- ja laitekustannukset, tarjoilukustannukset Muut kustannukset tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen

31 Tarpeellisia liitteitä HUOM! Tallenna tai skannaa liitteet pdf-muodossa. Hyrräjärjestelmässä ei toimi excel tai word-tiedostomuodot 1. Hankesuunnitelma & seurantatiedot HUOM! Sähköisesti haettaessa täytetään suoraan Hyrrään 2. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 3. Yhteisöt: jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa on päätetty tuen hakemisesta -> selkeäsanainen päätös 2. Kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote tai kunnan hallintosääntöote 2. Yhdistyksen tai säätiön säännöt

32 Tarpeellisia liitteitä 6. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta: o o Tilinpäätösasiakirjat (viimeisin vahvistettu) pankkitilin saldo / viimeisin tiliote, tai tarvittaessa muu selvitys yksitysrahoituksen keräämisestä o Tarvittaessa kirj.sitoumus hankkeen välirahoituksesta (esim yhdistyksillä kuntalainasitoumus, yrityksillä lainalupaus pankista) 7. Selvitys hankkeessa tehtävästä talkootyöstä (laatu & määrä) 8. Tarvittaessa selvitys kustannusten jakoperusteista (kehittämishankkeet) 9. Ohjausryhmän jäsenten suostumus (tarvittaessa, lähinnä kehittämishankkeet)

33 Rakentamishankkeiden liitteet Rakentamishankkeissa lisäksi piirustukset mahd. erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja kustannusarvio (kts erillinen ohje) o o o o Paperilla 2 kpl + skannattuna pfd-muotoon Hyrrään Rakennus- tai toimenpidelupa liitteeksi viim. ennen viranomaispäätöstä Jos kohde vuokramaalla: vuokra-/käytöoikeussopimus (10 v) ja vuokra/käyttöoikeudenoikeuden rekisteröinti & tarvittaessa maanomistajan lupa toimenpiteelle Kuntien omistamalla maalla rekisteröintiä ei tarvita, jos kunta sitoutuu säilyttämään kohteen hankesuunnitelman mukaisessa käytössä väh. 10 vuotta Muista että hankesuunnitelmassa tai rakennusselosteessa tulee esiin rakentamisinvestoinnin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopivuus sekä investoinnin pysyvyys hankesuunnitelman mukaisessa käytössä väh. viisi vuotta loppumaksusta

34 Hankesuunnitelma 1/3 Hakija, hankkeen nimi, y-tunnus 1. Perustiedot hakijasta: o yhdistyksen toiminta, jäsenet & organisaatio /henkilöresurssit (mm. raportointiin, toimenpiteiden toteutukseen, talkoisiin) o toiminnan rahoitus ja taloudellinen tilanne o kokemus hanketoiminnasta 2. Hankkeen tarve ja tausta o mihin asiaan, ongelmaan tai todettuun tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua? 3. Hankkeen tavoitteet o Mitä konkreettisia tavoitteita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan? 4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa o Mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi ja o Kenen kanssa, miten vastuista ja velvoitteista on sovittu? o Minkälaisia riskejä hankkeessa on ja miten niihin varaudutaan? o Miten hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet?

35 Hankesuunnitelma 2/3 5. Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja paikalliseen strategian tavoitteita o Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? 6. Hankkeen toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu o Kuka hankkeesta hyötyy? o Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta tiedotettu? o Muut tahot, joille hanke kohdistuu? o Millä ajalla hanke toteutuu, miten hankkeen toimet on aikataulutettu 7. Miten hankkeessa toteutumista arvioidaan? 8. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen? 9. Tiedottaminen o Miten hankkeen tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?

36 Kustannusarvio Hankkeen eritelty kustannusarvio o Kuluja hyvä avata ja yksilöidä. o Koneet ja laitteet tai kalusto erillinen luettelo o Rakentamisen kustannukset (rakentamisselostuksen perusteella): viitekustannukset tai yksikkökustannukset o Jos osa rakentamista tehdään talkoina on tämä huomioitava (yksikkökustannuksissa yleensä mukana työnosuus)

37 Rahoitussuunnitelma Haettavan avustuksen määrä o Tukiprosentti vaihtelee; EU:n, valtion ja kuntarahan osuuden laskemiseen saat apua JyvsäRiiheltä Yksityinen rahoitus o Talkootyön osuus o Rahallinen osuus, tarvittaessa selvitetään mistä yksityinen rahoitus koostuu, tai miten se aiotaan hankkia hankkeen aikana Tarvittaessa selvitys muusta julkisesta rahoituksesta Tarvittaessa selvitys hankkeen välirahoituksesta Huomioithan tämän: o Jos talkoota ei kerry riittävästi hankkeen aikana, on alittunut osuus korvattava rahalla, mutta rahallista osuutta ei voi korvata talkootyöllä o jos kustannukset alittuvat, talkootyötä hyväksytään prosentuaalisesti saman verran kuin tukipäätöksessä

38 Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankinnoilla tarkoitetaan ostettavia tavaroita tai palveluita, esim: esitteen graafinen suunnittelu ja painatus, ostettava laite tai kone jne Hankintamenettelyt kuvattava jo hankesuunnitelmassa (laki julkisista hankinnoista 348/2007) - maininta että hankinnat kilpailutetaan lainmukaisin menettelyin Jos tuki yli 50%, kuuluu julkisiin hankintoihin ->HILMA - Palveluiden hankintaraja Rakennusurakka yli Yli 2500 hankinnat selvitys tavanomaisesta hintatasosta (tarjoukset tai muu selvitys) MUISTA AINA DOKUMENTOINTI: muistio esim puhelimella tehdysta selvityksesta, spostit, tarjoukset jne

39 Mitä ei tueta? Julkisyhteisön lakisääteisiin perustehtäviin, harkinnanvaraiseen toimintaan vain erittäin perustellusta syystä Hakijan tavanomaista toimintaa tai Toimintaa joka on yrityksen tavanomaisen kehittämisen tai tuotekehityksen kustannuksia tai Hyödykkeen tai palvelun kehittämiseen, joka on yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla Hankkeesta hyötyvät vain omat jäsenet, tai muu ennalta tiedossa oleva (alueellisesti) toimiva ryhmä Tekijänoikeudella suojattuun tuotokseen Sisäpiirihankintoja

40 Tuen siirtosopimus Tarvitaan jos kuluja maksetaan hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välillä Sopimuksessa yksilöidään: sopimuksen osapuolet, tuettavan toimenpiteen sisältö, eri toimijoiden rooli toteutuksessa (mitä, miten, rahoitus, kustannukset) Sopimukseen tulee sisältyä ne tuen saajan sekä siirron saajien järjestelyt, jotka ovat tarpeen: - hankintalainsäädännön - kirjanpitovelvollisuutta (erillinen kirjanpito tai kustannuspaikka tuettavaan toimeen liittyvälle taloudenpidolle) - tiedonanto- ja avustamisvelvollisuutta sekä - muiden tuen ehtojen noudattamiseksi sekä maksuhakemukseen sisältyvien kustannusten - tosiasiallisuuden - lopullisuuden ja - todennettavuuden varmistamiseksi sekä - näitä koskevien selvitysten laatimiseksi.

41 Tukihakuun liittyvät ohjeet: Kiitos! Sp: pirjo.ikaheimonen(at)jyvasriihi.fi, puh:

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Lnro 2306D

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

toiminta-aluettaan kehittämässä

toiminta-aluettaan kehittämässä toiminta-aluettaan kehittämässä Pirkan Helmi on Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen Leaderryhmä perustettu vuonna 1999 rahoittanut Etelä-Pirkanmaalla hankkeita vuodesta 2001 lähtien ja yritystukia

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot