S t a n d a r d i R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet

2 M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaalimerkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Ratan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. : Ratan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Ratan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. : Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Oheinen kuva on vain näyte standardista Ratan standardit luettavissa

3 dnro 7/120/ (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet 7 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely 8 4 Normiperusta 9 5 Markkinoinnin keskeiset periaatteet Yleistä Hyvä tapa markkinoinnissa Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan Väittämät ja vertailut Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen Tuottoennusteet Terminologia ja tuotenimikkeet 19 6 Eräiden rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnin erityispiirteitä Luottojen 21

4 dnro 7/120/ (29) 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Yhdistelmätuotteet Joukkovelkakirjojen Sijoitusrahastot 24 7 Määritelmät 26 8 Lisätiedot 28 9 Muutoshistoria 29

5 dnro 7/120/ (29) 1 SOVELTAMINEN Annettu: Voimaan: (1) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamiin valvottaviin: luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten Suomessa sijaitsevat sivukonttorit ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet (2) Standardia sovelletaan ulkomaisen rahastoyhtiön tai muun ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen rajan yli tapahtuvaan yhteissijoitusyrityksen osuuksien in Suomessa. (3) Standardia sovelletaan suomalaisen sijoituspalvelua tarjoavan valvottavan Suomesta rajan yli toiseen valtioon tapahtuvaan sijoitus- ja oheispalvelujen sekä rahoitusvälineiden in. (4) Arvopaperien a koskevia standardin säännöksiä sovelletaan kaikkiin arvopaperimarkkinalain (495/1989) soveltamisalaan kuuluviin arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin ja tarjoajiin sekä muihin, jotka markkinoivat arvopapereita tai hankkivat niitä elinkeinotoiminnassa. (5) Standardia ei sovelleta rahoitusvälineiden eikä sijoitus- tai oheispalvelujen in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille. Standardia ei myöskään sovelleta arvopaperien in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille kokeneille sijoittajille eikä silloin, jos markkinoinnin kohteena olevien arvopaperien yksikkökoko on vähintään euroa.

6 dnro 7/120/ (29) (6) Standardia sovelletaan luottolaitospalvelujen in kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville pienyrityksille. (7) Jos rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa käytetään asiamiestä, rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että asiamies noudattaa tätä standardia. (8) Sijoitus- ja oheispalvelujen a käsitellään tämän standardin lisäksi rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan standardin 2.1 luvussa (9) Arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a käsitellään aineistoa, joka laaditaan arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä.

7 dnro 7/120/ (29) 2 TAVOITTEET (1) Tekninen kehitys, rahoituspalvelujen ja -välineiden monipuolistuminen sekä kansainvälistyminen ovat muuttaneet rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaympäristöä ja keinojen valikoimaa. (2) Standardilla ohjeistetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää rahoituspalvelujen tai -välineiden myyntiä (). (3) Standardin tavoitteena on edesauttaa sitä, että jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä rahoituspalvelun ja -välineen markkinoija tunnistaa oman vastuullisuutensa markkinoinnissa edistää asiakkaille tarjottavan materiaalin ja muun -informaation laatua edistää asiallisten tapojen kehittymistä (4) Standardin tavoitteena on myös, että sen periaatteita voidaan soveltaa uudentyyppisten rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. (5) Rahoitustarkastuksen a koskevan valvonnan painottuminen yhä enemmän jälkikäteisvalvontaan korostaa myös tarvetta tuoda kootusti esiin markkinoinnissa suositeltavia periaatteita.

8 dnro 7/120/ (29) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS JA ALAN ITSESÄÄNTELY (1) Standardissa on otettu huomioon seuraavat kansainväliset suositukset ja alan itsesääntely: European Regime of Investor Protection, the Harmonization of conduct of business rules CESR /01-014d (henkilökohtainen suora erityisesti puhelimitse tai ovelta ovelle tapahtuvana). Suomen Pankkiyhdistys: Hyvän pankkitavan säännöt, 2004.

9 dnro 7/120/ (29) 4 NORMIPERUSTA (1) Standardia laadittaessa on otettu huomioon seuraavat direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (32004L0039); EUVL N:o L 145, , s.1. Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (32006L0073); EUVL N:o L 241, s. 26. Neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (31985L0611), EUVL N:o L 375, , s. 3. (2) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin säädöksiin: arvopaperimarkkinalaki (495/1989) luottolaitostoiminnasta annettu laki (121/2007) sijoitusrahastolaki (48/1999) sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007) laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa (580/1996) laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa (225/2004) laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (1608/1993) kuluttajansuojalaki (38/1978) velkakirjalaki (622/1947)

10 dnro 7/120/ (29) valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä (821/2007) (3) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 :n 3 momenttiin ja arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1, 1 a ja 1 b :ään. (4) Rahoitustarkastuksen tehtävänä on ohjata rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja. Rahoitustarkastuksen yleinen ohjeidenanto-oikeus sisältyy tähän velvollisuuteen.

11 dnro 7/120/ (29) 5 MARKKINOINNIN KESKEISET PERIAATTEET 5.1 Yleistä Normi (1) Markkinoinnin käsite ei ole rahoitusmarkkinalainsäädännössä kaikilta osin yhteneväinen. Markkinointia koskevat säännökset on esitetty osin eri tavoin sen mukaan, onko kyse rahoituspalvelun tarjoajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta tai -välineestä. (2) Luottolaitostoiminnasta annettu laki (125 ) sääntelee luottolaitosten harjoittamaa a ja sen sisältöä. (3) Luottolaitokset ovat lisäksi ns. hyvän pankkitavan kautta itse ohjeistaneet luottolaitospalvelujen a. Normi Normi Normi (4) Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (66 ) ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (133 ) on erityiset säännökset sijoittajien korvausrahastosuojaa ja talletussuojaa koskevasta markkinoinnista. (5) Rahoitusvälineiden a koskeva yleissäännös on arvopaperimarkkinalaissa (2 luvun 1 ja 10 luku). Laissa säännellään myös sijoituspalvelujen ja oheispalvelujen a (4 luvun 1 ). Arvopaperimarkkinalaissa säännellään lisäksi arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä laadittavan aineiston toimittamista Rahoitustarkastukselle (2 luvun 4 c ). (6) Sijoitusrahastojen a säännellään arvopaperimarkkinalain lisäksi sijoitusrahastolain 13 ja 20 luvussa.

12 dnro 7/120/ (29) Normi (7) Rahoituspalvelujen ja -välineiden a säännellään lisäksi kuluttajansuojalaissa, jonka 2 luvussa on yleiset a koskevat säännökset, 6 a luvussa rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat säännökset ja 7 luvussa kulutusluottojen a koskevat säännökset. 5.2 Hyvä tapa markkinoinnissa (8) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa on toimittava hyvän tavan mukaisesti. (9) Hyvä tapa ylläpitää ja edistää rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta sekä rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. (10) Hyvä tapa markkinoinnissa tarkoittaa mm., että markkinoija toimii rehellisesti ja ammattimaisesti keskittyy markkinoitavan rahoituspalvelun tai -välineen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin pyrkii varmistamaan materiaalin asiallisuuden ja sen, että tarjottu tieto on selkeää, ymmärrettävää ja tasapuolista ilmaisee selkeästi markkinoinnin kaupallisen tarkoituksen eikä pyri sekoittamaan kaupallisia väittämiä tosiseikkoihin ei kiirehdi eikä painosta asiakasta tekemään päätöstä ei pyri peittelemään tai vähättelemään rahoituspalveluun ja -välineeseen suoraan tai välillisesti liittyviä riskejä. (11) Standardia ei sovelleta ns. yrityskuvain (imago), jossa ei markkinoida tiettyä rahoituspalvelua tai -välinettä, vaan pyritään luomaan kulloinkin haluttu kuva palveluntarjoajasta tai liikkeeseenlaskijasta. Yrityskuvamarkkinoinnissakin on kuitenkin noudatettava hyvää tapaa. 5.3 Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja (12) Markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on herättää potentiaalisten asiakkaiden tai sijoittajien kiinnostus ja siten edistää rahoituspalvelujen ja - välineiden myyntiä. Markkinointia on siten kaikenlainen myynnin edistäminen. (13) Markkinoinnin kohteena voi olla esimerkiksi sijoituspalvelu (esim. omaisuudenhoito-, arvopaperinvälitys- tai sijoitusneuvontapalvelu), luottolaitospalvelu (esim. maksujenvälitys, asunto- tai kulutusluotot, pankkitilit tai luotto-

13 dnro 7/120/ (29) kortit) tai jokin rahoitusväline (esim. osakkeet ja rahasto-osuudet). (14) Markkinointitoimenpiteet voivat vaihdella suuresti mm. laajuudeltaan, toteutustavaltaan ja kohderyhmältään. Mm. valitun kanavan ominaisuudet rajaavat ja muotoilevat kulloinkin annettavan tiedon määrää ja laatua. (15) Esimerkiksi Internet on väline, jolla voidaan sekä saavuttaa nopeasti suuren yleisön huomio että tarjota samalla tietoa yksilöllisesti kuten henkilökohtaisessa viestinnässä. Toisaalta esimerkiksi lehti-, radio- tai televisiomainoksen tietomäärä on rajattu ja tieto välittyy samansisältöisenä kaikille. (16) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoijan on pyrittävä varmistumaan siitä, että internet-sivut on muotoiltu rakenteeltaan siten, että rahoituspalveluja ja -välineitä koskevat tiedot ja riskivaroitukset on niissä tuotu esille selkeästi ja mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (17) Standardin soveltamisessa tuleekin aina ottaa huomioon kulloisenkin toimenpiteen erityispiirteet. Rahoituspalvelusta tai -välineestä annettavan kuvan ei kuitenkaan tulisi olla harhaanjohtava esimerkiksi valitun viestintävälineen erityispiirteiden tai käytettävän aineiston suppeuden vuoksi. (18) Yksittäisen mainoksen (esim. lehdessä tai TV:ssä) ei tarvitse sisältää kaikkia päätöksenteossa tarvittavia tietoja. Sitova (19) Tiedonantovelvollisuutta on käsitelty erikseen arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a ja rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevassa standardissa 2.1. (20) Asiakkaan tai sijoittajan tulisi kuitenkin aineiston pohjalta pystyä päättelemään, minkä tyyppisestä rahoitusvälineestä tai -palvelusta on kysymys ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet. (21) On suositeltavaa, että markkinoinnissa keskitytään rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisiin seikkoihin. Soveltamisohje/ -esimerkki (22) Olennaista vaikutusta asiakkaan tai sijoittajan päätöksentekoon saattaa olla muun muassa seuraavilla seikoilla: rahoituspalvelun tai -välineen tuotto-odotuksilla ja niiden laskentaperusteilla rahoituspalveluun tai -välineeseen liittyvillä olennaisilla/todellisilla riskeillä asiakkaalta perittävillä kuluilla ja niiden laskentaperusteilla,

14 dnro 7/120/ (29) rahoitusvälineen likviditeetillä rahoituspalvelun tai -välineen ennenaikaisen irtisanomisen seuraamuksilla mahdollisten takaus-, yhteisvastuu- tai muiden sijoitusta turvaavien järjestelyjen olemassaololla. (23) Rahoituspalveluihin ja -välineisiin liittyvän markkinoinnin tulisi olla selkeää ja asiallista. Markkinoinnilla ei tule luoda mielikuvien avulla tai muutoin perusteettomia tuotto-odotuksia tai perusteetonta vaikutelmaa tuotteen tai palvelun edullisuudesta tai palveluntarjoajan luotettavuudesta. (24) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnin kaupallista tarkoitusta ei tulisi peitellä tai hämärtää esimerkiksi muotoilemalla internet-sivut tai asiakaslehden artikkeli puolueettoman tutkimuksen tai informaation muotoon. Suora (25) Suora hyödyntää henkilökohtaisen kontaktin tehoa markkinoinnissa, vaikka voikin kohdistua laajaan yleisöön. Perinteinen suora toteutetaan koti- tai postimyyntinä. Suoraa voi olla myös tekstiviesti, sähköposti ja faksi. (26) Henkilökohtaisen suoramarkkinoinnin, kuten puhelintilanteen alussa, tarjoajan tulisi esitellä itsensä ja yrityksensä ja tiedustella, haluaako osapuoli jatkaa keskustelua. Mikäli osapuoli on edelleen kiinnostunut, on hänelle kerrottava markkinoitavan palvelun tai tuotteen pääpiirteet. Tarjoajan tulisi pidättyä lähestymästä asiakasta epäasiallisina vuorokaudenaikoina, esim. myöhään illalla tai aikaisin aamulla, sunnuntaisin tai muina juhlapyhinä. (27) Henkilökohtaisessa suoramarkkinoinnissa tulisi aina kertoa tilanteen luonteesta. Arpajaiset ja kylkiäiset (28) Arpajaisten tai kylkiäisten käyttö on lähtökohtaisesti sallittua rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa. (29) Arpajaisten tai kylkiäisten ei kuitenkaan tulisi olla markkinoinnissa hallitsevassa asemassa niin, että ne hämärtävät rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisten seikkojen merkityksen.

15 dnro 7/120/ (29) 5.4 Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Normi Soveltamisohje Soveltamisohje Normi (30) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja eikä käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. 1 (31) Totuudenvastaisen tiedon antamisella tarkoitetaan jonkin rahoitusvälinettä, rahoituspalvelua, rahoituspalvelun tarjoajaa tai rahoitusmarkkinoita koskevan seikan selostamista tai muunlaista esittämistä virheellisellä tai vääristävällä tavalla. Tiedon totuudenvastaisuutta arvioidaan objektiivisesti. (32) Harhaanjohtava tieto voi itsessään olla totuudenmukainen, mutta se voi esimerkiksi puutteellisuutensa, esittämistapansa tai -muotonsa takia olla omiaan antamaan tiedon vastaanottajalle virheellisen käsityksen. Tiedon harhaanjohtavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko tieto omiaan johtamaan harhaan markkinoinnin kohteena olevia henkilöitä tai henkilöryhmää. (33) Rahoitusvälineiden markkinoinnissa annettu tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. 2 (34) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös rahoituspalvelujen markkinoinnissa noudatetaan edellisessä kappaleessa kuvattua menettelyä. 5.5 Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Soveltamisesimerkki (35) Rahoituspalvelun ja -välineen ominaisuuksien esittelyssä tulisi kuvata mahdollisimman tasapuolisesti markkinoitavan palvelun ja välineen ominaisuudet ja pääasiallinen sisältö, sen tyypilliset riskit sekä mahdolliset kulut. Riskit tulee tuoda esiin selkeästi. Annettavia tietoja ei tule piilottaa tai peittää esimerkiksi annetun tiedon muotoilulla tai sanonnoilla. (36) Esimerkiksi materiaalin muotoileminen siten, että otsikoissa ja muuten huomiota herättävästi esitetään tuotteen edut, kun taas tiedot riskeistä sijoitetaan pienellä tekstillä vaikeasti havaittavaan kohtaan, on vastoin tasapuolisen kuvaamisen periaatetta. Samoin esimerkiksi tuoton enimmäismäärän korostaminen ilman tuotonlaskemisperusteen kertomista voi olla harhaanjohtavaa. 1 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1, 4 luvun 1 ja 10 luku sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 ja 10 luku.

16 dnro 7/120/ (29) (37) Markkinointiaineistossa ei tule antaa sellaista kuvaa, että rahoituspalvelun tai -välineen käyttö on riskitöntä. Riskittömyyteen viittaavat väittämät tai sanonnat, joita ei perustella, ovat harhaanjohtavia. Harhaanjohtavaa on myös vetoaminen rahoitusvälineen turvallisuuteen, ellei samalla selkeästi tuoda esille markkinoitavaan tuotteeseen liittyviä nimenomaisia riskejä. Turvallisuuteen liittyvät väittämät tulee perustella. Jos markkinoinnissa korostetaan tuotteen pääomaturvaa, samassa yhteydessä tulee aina selvittää myös takaisinmaksuun liittyvä riskit. 5.6 Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan (38) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa tulisi aina selvästi käydä ilmi, kuka on rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija, esimerkiksi minkä rahastoyhtiön sijoitusrahastoa tai luottolaitoksen palveluja markkinoidaan. Erityisesti tämä tulee muistaa, kun markkinoinnissa käytetään asiamiehiä, jotka markkinoivat samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita. (39) Markkinoinnissa on otettava huomioon, että rahoitusmarkkinalainsäädännössä säädetään erikseen tiettyjen termien käyttämisestä muun muassa rahoituspalvelun tai -välineen tarjoajan toiminimessä. 5.7 Väittämät ja vertailut Sitova (40) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa käytetään usein tehokeinona väittämiä tai vertailuja muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin. Väittämät ja vertailut tulee pystyä näyttämään toteen. Myös esimerkiksi haastattelujen sekä henkilöiden mielipiteiden ja kommenttien esittäminen voi olla osa materiaalia, ja tällöin niitä koskee myös toteennäyttövelvoite. (41) Jos arvopaperinvälittäjä 3 vertailee markkinoinnissaan sijoitus- tai oheispalveluja, rahoitusvälineitä taikka sijoitus- tai oheispalveluja tarjoavia arvopaperinvälittäjiä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: vertailun on oltava järkevä, ja sen esitystavan on oltava asiallinen ja tasapuolinen vertailun perustana olevat tietolähteet on ilmoitettava tietojen on sisällettävä vertailun perustana olevat keskeiset tosiseikat ja oletukset. 3 Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan standardissa sijoituspalveluyritystä, sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä sekä vastaavien ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevia sivukonttoreita tai sivuliikkeitä.

17 dnro 7/120/ (29) Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (42) Jos markkinoinnissa käytetään vertailua esimerkiksi osakekurssien kehitystä kuvaavaan indeksiin tai muuhun rahoitusindeksiin, vertailukohteen tulisi pääsääntöisesti olla yleisesti tunnettu sekä pääosiltaan vertailukelpoinen markkinoitavan tuotteen tai palvelun kanssa. Jos vertailukohde ja vertailun kannalta olennaiset seikat eivät ole yleisesti tunnettuja, markkinoinnissa tulee selvittää, mistä vertailukohde koostuu. (43) Vertailuun käytettävän ajanjakson tulisi olla riittävän pitkä eli vähintään vuosi. Ajanjakso voidaan ilmaista joko kalenterivuosina (-vuotena) tai vuosina (vuotena) nykyhetkestä taaksepäin. Prosentuaalisessa vertailussa tulisi selkeyden vuoksi käyttää tasavuosia vuotuisen tuoton laskemisessa. Soveltamisohje (44) Vertailujen perusteena olevat tietolähteet, tosiseikat ja oletukset tulisi esittää tasapainoisella ja tasapuolisella tavalla. Samalla tulisi pyrkiä varmistamaan, että mitään vertailun kannalta olennaista tietoa ei jätetä esittämättä. (45) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. 5.8 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen (46) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan viitata esimerkiksi tuotteen, palvelun tai rahoitusindeksin aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen. Tuotto- tai arvonkehitys voi myös olla simuloitu. (47) Aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavien tietojen tulisi olla oleellisia tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta. Sitova (48) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa rahoitusvälineen, rahoitusindeksin tai sijoituspalvelun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, seuraavien edellytysten on täytyttävä: kyseinen viittaus ei saa muodostaa viestin keskeisintä sisältöä tietojen on sisällettävä asianmukaiset tuotto- tai arvonkehitystä koskevat tiedot: välittömästi edeltävältä viideltä vuodelta, tai arvopaperinvälittäjän valitsemalta viittä vuotta pidemmältä ajanjaksolta, kuitenkin siten, että tiedot perustuvat aina täysiin 12 kuukauden jaksoihin, tai jos rahoitusvälinettä on tarjottu, rahoitusindeksiä on laskettu tai sijoituspalvelua on tarjottu alle viiden vuoden ajan, tiedot on esitettävä koko tältä ajalta

18 dnro 7/120/ (29) asianomainen ajanjakso ja tietolähde on ilmoitettava selkeästi tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä jos viittaus perustuu tietoihin, jotka on ilmoitettu muuna kuin toimenpiteen kohteena olevan ei-ammattimaisen asiakkaan sijaintivaltion valuutan määräisinä, valuutta on ilmoitettava selkeästi, minkä lisäksi tietojen on sisällettävä ilmoitus siitä, että tuotto tai arvo voi kasvaa tai laskea valuuttakurssivaihtelujen seurauksena jos viittaus perustuu bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava. Sitova (49) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, tietojen on liityttävä rahoitusvälineeseen tai rahoitusindeksiin, minkä lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä: simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on perustuttava yhden tai useamman sellaisen rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todelliseen aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, joka on samanlainen kuin kyseessä oleva rahoitusväline tai rahoitusindeksi tai joka on sen perusteena tällaisen vertailukohtana käytetyn rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todellisen aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on täytettävä kappaleessa 48 todetut edellytykset tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että tiedot koskevat simuloitua aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (50) Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisessä tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että tuottoa rajaavien ehtojen vaikutus pystytään arvioimaan. Soveltamisesimerkki (51) Jos esimerkiksi indeksilainan tuotto määräytyy kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten tuottoperiodien perusteella ja kohde-etuuden tuotto- tai arvonkehityksen huomioon ottamista on tuoton laskennassa jollakin tavalla rajoitettu, pelkkä kohde-etuuden aiemman tuotto- tai arvonkehityksen kuvaaminen tietyltä ajanjaksolta ei ole riittävää. Tällaisissa tapauksissa aiemman tuotto- tai arvonkehityksen osalta keskeistä on myös kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten arvonmuutosten esittäminen, jotta tuottorajausten merkitystä pystytään arvioimaan. Soveltamisohje/ -esimerkki (52) Uuden tuotteen tai palvelun tuotto- tai arvonkehityksestä voidaan esittää sen aloittamishetkestä lasketut tiedot (ns. since launch -kuvaus). Jos aloitta-

19 dnro 7/120/ (29) mishetkestä on kulunut alle vuosi, tuotto- tai arvonkehitystä ei tulisi kuitenkaan esittää vuositasolle muutettuna (per annum). (53) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. Normi (54) Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti Tuottoennusteet (55) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan esittää ennusteita niiden tuoton tai arvon tulevasta kehityksestä. Sitova (56) Jos arvopaperinvälittäjä esittää markkinoinnissa ennusteita tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: tiedot eivät saa perustua eikä niissä saa viitata simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen tietojen on perustuttava kohtuullisiin oletuksiin, jotka pohjautuvat puolueettomaan informaatioon jos tiedot perustuvat bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että kyseisten ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (57) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa Terminologia ja tuotenimikkeet (58) Markkinoinnissa ei tule käyttää harhaanjohtavasti laissa määriteltyjä termejä tai termejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö. Keskeiset termit, joilla ei ole vakiintunutta merkityssisältöä, tulisi määritellä. 4 VMA rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä, 2 luvun 2 :n 2 kohta.

20 dnro 7/120/ (29) Soveltamisesimerkki (59) Jos esimerkiksi käytetään termiä pääomaturva, osaketalletus tai käänteinen indeksilaina, aineistosta tulee käydä ilmi, mitä termillä tarkoitetaan. Toisaalta esim. tallettaa sanaa voi käyttää vain pankkitalletuksen yhteydessä.

21 dnro 7/120/ (29) 6 ERÄIDEN RAHOITUSPALVELUJEN JA -VÄLINEIDEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ 6.1 Luottojen (1) Hyvän pankkitavan säännöt koskevat myös a. Asiakas saa pankista tietoja sen tarjoamista luottovaihtoehdoista, luoton keskeisistä ehdoista ja luottoon liittyvistä kustannuksista. (2) Luottolaitosten tulisi markkinoida luottoja vastuullisesti siten, että asiakkaiden liiallista velkaantumista pyritään välttämään. (3) Hyvän tavan mukaista on, että palveluntarjoaja keskittyy markkinoitavan tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin. Tämä periaate korostuu erityisesti markkinoitaessa erilaisia maksuaika- tai luottokortteja, koska niiden erilaiset käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet ovat monipuolistuneet. 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa (4) Markkinoinnissa tulee välttää menettelyä, jossa pankki pyrkii epäasiallisella tavalla vaikuttamaan asiakkaan päätöksentekoon, kun asiakas on pankissa suorittamassa maksua. Soveltamisohje/ -esimerkki (5) Tällaista menettelyä on esimerkiksi se, että asiakkaalle ryhdytään esittelemään pankin konserniin tai ryhmään kuuluvan tai pankin yhteistyökump-

22 dnro 7/120/ (29) panina toimivan yhteisön vastaavia tuotteita, kun asiakas on maksamassa vakuutusmaksua tai tekemässä sijoitusta sijoitusrahastoon. 6.3 Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Normi (6) Mikäli arvopaperista on tehty lain tarkoittama esite, tarjousasiakirja, yksinkertaistettu rahastoesite tai rahastoesite, materiaalista tulee käydä ilmi, mistä esite on saatavissa. 5 Soveltamisohje (7) Muita kuin edellä lueteltuja laissa tarkoitettuja asiakirjoja ei tule nimetä samalla tavalla. Markkinointiaineisto ei saa olla sellaista, että se on sisältönsä tai esitystapansa perusteella sekoitettavissa sanottuihin lain tarkoittamiin esitteisiin. (8) Hyvän tavan vastaiseksi katsotaan se, että liikkeeseenlaskija annin kanssa samanaikaisesti muussa markkinoinnissaan käyttää liikkeeseenlaskun in sopimatonta materiaalia, mikäli tarkoituksena voidaan katsoa olevan liikkeeseenlaskun markkinoinnista annettujen määräysten tai ohjeiden kiertäminen. Sitova (9) Arvopaperin tarjoamiseen liittyvää a on käsitelty lisäksi arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a. 6.4 Yhdistelmätuotteet (10) Yhdistelmätuotteille on tyypillistä, että niihin sisältyy sijoittajan näkökulmasta kahden tai useamman rahoituspalvelun tai -välineen ominaisuuksia, mutta tuotetta markkinoidaan yhden tuotteen nimissä. Yhdistelmätuotteita ovat mm. strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja ns. osaketalletukset. (11) Yhdistelmätuotteiden markkinoinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tuotteen tasapuoliseen kuvaamiseen. Tuotteeseen kuuluvat eri elementit tulisi esittää selkeästi. Talletus, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden kehitykseen (12) Ns. osaketalletusta tai muuta talletusta, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden (esim. osakeindeksi tai -kori) kehitykseen, voi tuottorakenteeltaan verrata sekä perinteisiin määräaikaistalletuksiin että strukturoituun joukkovelkakirjalainaan. 5 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4c ja sijoitusrahastolain 92 ja 93.

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi Määräykset ja ohjeet 2.2 dnro 7/120/2006 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Määräykset ja ohjeet menettelytavat 2.1 dnro 6/120/2006 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Alan itsesääntely

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta?

Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Luvallista finanssipalvelua vai pelkkää huijausta? Sijoitusmessut 16. 17.11.2011 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot