S t a n d a r d i R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet

2 M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaalimerkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Ratan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. : Ratan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Ratan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. : Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Oheinen kuva on vain näyte standardista Ratan standardit luettavissa

3 dnro 7/120/ (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet 7 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely 8 4 Normiperusta 9 5 Markkinoinnin keskeiset periaatteet Yleistä Hyvä tapa markkinoinnissa Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan Väittämät ja vertailut Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen Tuottoennusteet Terminologia ja tuotenimikkeet 19 6 Eräiden rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnin erityispiirteitä Luottojen 21

4 dnro 7/120/ (29) 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Yhdistelmätuotteet Joukkovelkakirjojen Sijoitusrahastot 24 7 Määritelmät 26 8 Lisätiedot 28 9 Muutoshistoria 29

5 dnro 7/120/ (29) 1 SOVELTAMINEN Annettu: Voimaan: (1) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamiin valvottaviin: luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten Suomessa sijaitsevat sivukonttorit ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet (2) Standardia sovelletaan ulkomaisen rahastoyhtiön tai muun ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen rajan yli tapahtuvaan yhteissijoitusyrityksen osuuksien in Suomessa. (3) Standardia sovelletaan suomalaisen sijoituspalvelua tarjoavan valvottavan Suomesta rajan yli toiseen valtioon tapahtuvaan sijoitus- ja oheispalvelujen sekä rahoitusvälineiden in. (4) Arvopaperien a koskevia standardin säännöksiä sovelletaan kaikkiin arvopaperimarkkinalain (495/1989) soveltamisalaan kuuluviin arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin ja tarjoajiin sekä muihin, jotka markkinoivat arvopapereita tai hankkivat niitä elinkeinotoiminnassa. (5) Standardia ei sovelleta rahoitusvälineiden eikä sijoitus- tai oheispalvelujen in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille. Standardia ei myöskään sovelleta arvopaperien in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille kokeneille sijoittajille eikä silloin, jos markkinoinnin kohteena olevien arvopaperien yksikkökoko on vähintään euroa.

6 dnro 7/120/ (29) (6) Standardia sovelletaan luottolaitospalvelujen in kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville pienyrityksille. (7) Jos rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa käytetään asiamiestä, rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että asiamies noudattaa tätä standardia. (8) Sijoitus- ja oheispalvelujen a käsitellään tämän standardin lisäksi rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan standardin 2.1 luvussa (9) Arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a käsitellään aineistoa, joka laaditaan arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä.

7 dnro 7/120/ (29) 2 TAVOITTEET (1) Tekninen kehitys, rahoituspalvelujen ja -välineiden monipuolistuminen sekä kansainvälistyminen ovat muuttaneet rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaympäristöä ja keinojen valikoimaa. (2) Standardilla ohjeistetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää rahoituspalvelujen tai -välineiden myyntiä (). (3) Standardin tavoitteena on edesauttaa sitä, että jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä rahoituspalvelun ja -välineen markkinoija tunnistaa oman vastuullisuutensa markkinoinnissa edistää asiakkaille tarjottavan materiaalin ja muun -informaation laatua edistää asiallisten tapojen kehittymistä (4) Standardin tavoitteena on myös, että sen periaatteita voidaan soveltaa uudentyyppisten rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. (5) Rahoitustarkastuksen a koskevan valvonnan painottuminen yhä enemmän jälkikäteisvalvontaan korostaa myös tarvetta tuoda kootusti esiin markkinoinnissa suositeltavia periaatteita.

8 dnro 7/120/ (29) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS JA ALAN ITSESÄÄNTELY (1) Standardissa on otettu huomioon seuraavat kansainväliset suositukset ja alan itsesääntely: European Regime of Investor Protection, the Harmonization of conduct of business rules CESR /01-014d (henkilökohtainen suora erityisesti puhelimitse tai ovelta ovelle tapahtuvana). Suomen Pankkiyhdistys: Hyvän pankkitavan säännöt, 2004.

9 dnro 7/120/ (29) 4 NORMIPERUSTA (1) Standardia laadittaessa on otettu huomioon seuraavat direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (32004L0039); EUVL N:o L 145, , s.1. Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (32006L0073); EUVL N:o L 241, s. 26. Neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (31985L0611), EUVL N:o L 375, , s. 3. (2) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin säädöksiin: arvopaperimarkkinalaki (495/1989) luottolaitostoiminnasta annettu laki (121/2007) sijoitusrahastolaki (48/1999) sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007) laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa (580/1996) laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa (225/2004) laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (1608/1993) kuluttajansuojalaki (38/1978) velkakirjalaki (622/1947)

10 dnro 7/120/ (29) valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä (821/2007) (3) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 :n 3 momenttiin ja arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1, 1 a ja 1 b :ään. (4) Rahoitustarkastuksen tehtävänä on ohjata rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja. Rahoitustarkastuksen yleinen ohjeidenanto-oikeus sisältyy tähän velvollisuuteen.

11 dnro 7/120/ (29) 5 MARKKINOINNIN KESKEISET PERIAATTEET 5.1 Yleistä Normi (1) Markkinoinnin käsite ei ole rahoitusmarkkinalainsäädännössä kaikilta osin yhteneväinen. Markkinointia koskevat säännökset on esitetty osin eri tavoin sen mukaan, onko kyse rahoituspalvelun tarjoajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta tai -välineestä. (2) Luottolaitostoiminnasta annettu laki (125 ) sääntelee luottolaitosten harjoittamaa a ja sen sisältöä. (3) Luottolaitokset ovat lisäksi ns. hyvän pankkitavan kautta itse ohjeistaneet luottolaitospalvelujen a. Normi Normi Normi (4) Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (66 ) ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (133 ) on erityiset säännökset sijoittajien korvausrahastosuojaa ja talletussuojaa koskevasta markkinoinnista. (5) Rahoitusvälineiden a koskeva yleissäännös on arvopaperimarkkinalaissa (2 luvun 1 ja 10 luku). Laissa säännellään myös sijoituspalvelujen ja oheispalvelujen a (4 luvun 1 ). Arvopaperimarkkinalaissa säännellään lisäksi arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä laadittavan aineiston toimittamista Rahoitustarkastukselle (2 luvun 4 c ). (6) Sijoitusrahastojen a säännellään arvopaperimarkkinalain lisäksi sijoitusrahastolain 13 ja 20 luvussa.

12 dnro 7/120/ (29) Normi (7) Rahoituspalvelujen ja -välineiden a säännellään lisäksi kuluttajansuojalaissa, jonka 2 luvussa on yleiset a koskevat säännökset, 6 a luvussa rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat säännökset ja 7 luvussa kulutusluottojen a koskevat säännökset. 5.2 Hyvä tapa markkinoinnissa (8) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa on toimittava hyvän tavan mukaisesti. (9) Hyvä tapa ylläpitää ja edistää rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta sekä rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. (10) Hyvä tapa markkinoinnissa tarkoittaa mm., että markkinoija toimii rehellisesti ja ammattimaisesti keskittyy markkinoitavan rahoituspalvelun tai -välineen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin pyrkii varmistamaan materiaalin asiallisuuden ja sen, että tarjottu tieto on selkeää, ymmärrettävää ja tasapuolista ilmaisee selkeästi markkinoinnin kaupallisen tarkoituksen eikä pyri sekoittamaan kaupallisia väittämiä tosiseikkoihin ei kiirehdi eikä painosta asiakasta tekemään päätöstä ei pyri peittelemään tai vähättelemään rahoituspalveluun ja -välineeseen suoraan tai välillisesti liittyviä riskejä. (11) Standardia ei sovelleta ns. yrityskuvain (imago), jossa ei markkinoida tiettyä rahoituspalvelua tai -välinettä, vaan pyritään luomaan kulloinkin haluttu kuva palveluntarjoajasta tai liikkeeseenlaskijasta. Yrityskuvamarkkinoinnissakin on kuitenkin noudatettava hyvää tapaa. 5.3 Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja (12) Markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on herättää potentiaalisten asiakkaiden tai sijoittajien kiinnostus ja siten edistää rahoituspalvelujen ja - välineiden myyntiä. Markkinointia on siten kaikenlainen myynnin edistäminen. (13) Markkinoinnin kohteena voi olla esimerkiksi sijoituspalvelu (esim. omaisuudenhoito-, arvopaperinvälitys- tai sijoitusneuvontapalvelu), luottolaitospalvelu (esim. maksujenvälitys, asunto- tai kulutusluotot, pankkitilit tai luotto-

13 dnro 7/120/ (29) kortit) tai jokin rahoitusväline (esim. osakkeet ja rahasto-osuudet). (14) Markkinointitoimenpiteet voivat vaihdella suuresti mm. laajuudeltaan, toteutustavaltaan ja kohderyhmältään. Mm. valitun kanavan ominaisuudet rajaavat ja muotoilevat kulloinkin annettavan tiedon määrää ja laatua. (15) Esimerkiksi Internet on väline, jolla voidaan sekä saavuttaa nopeasti suuren yleisön huomio että tarjota samalla tietoa yksilöllisesti kuten henkilökohtaisessa viestinnässä. Toisaalta esimerkiksi lehti-, radio- tai televisiomainoksen tietomäärä on rajattu ja tieto välittyy samansisältöisenä kaikille. (16) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoijan on pyrittävä varmistumaan siitä, että internet-sivut on muotoiltu rakenteeltaan siten, että rahoituspalveluja ja -välineitä koskevat tiedot ja riskivaroitukset on niissä tuotu esille selkeästi ja mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (17) Standardin soveltamisessa tuleekin aina ottaa huomioon kulloisenkin toimenpiteen erityispiirteet. Rahoituspalvelusta tai -välineestä annettavan kuvan ei kuitenkaan tulisi olla harhaanjohtava esimerkiksi valitun viestintävälineen erityispiirteiden tai käytettävän aineiston suppeuden vuoksi. (18) Yksittäisen mainoksen (esim. lehdessä tai TV:ssä) ei tarvitse sisältää kaikkia päätöksenteossa tarvittavia tietoja. Sitova (19) Tiedonantovelvollisuutta on käsitelty erikseen arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a ja rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevassa standardissa 2.1. (20) Asiakkaan tai sijoittajan tulisi kuitenkin aineiston pohjalta pystyä päättelemään, minkä tyyppisestä rahoitusvälineestä tai -palvelusta on kysymys ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet. (21) On suositeltavaa, että markkinoinnissa keskitytään rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisiin seikkoihin. Soveltamisohje/ -esimerkki (22) Olennaista vaikutusta asiakkaan tai sijoittajan päätöksentekoon saattaa olla muun muassa seuraavilla seikoilla: rahoituspalvelun tai -välineen tuotto-odotuksilla ja niiden laskentaperusteilla rahoituspalveluun tai -välineeseen liittyvillä olennaisilla/todellisilla riskeillä asiakkaalta perittävillä kuluilla ja niiden laskentaperusteilla,

14 dnro 7/120/ (29) rahoitusvälineen likviditeetillä rahoituspalvelun tai -välineen ennenaikaisen irtisanomisen seuraamuksilla mahdollisten takaus-, yhteisvastuu- tai muiden sijoitusta turvaavien järjestelyjen olemassaololla. (23) Rahoituspalveluihin ja -välineisiin liittyvän markkinoinnin tulisi olla selkeää ja asiallista. Markkinoinnilla ei tule luoda mielikuvien avulla tai muutoin perusteettomia tuotto-odotuksia tai perusteetonta vaikutelmaa tuotteen tai palvelun edullisuudesta tai palveluntarjoajan luotettavuudesta. (24) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnin kaupallista tarkoitusta ei tulisi peitellä tai hämärtää esimerkiksi muotoilemalla internet-sivut tai asiakaslehden artikkeli puolueettoman tutkimuksen tai informaation muotoon. Suora (25) Suora hyödyntää henkilökohtaisen kontaktin tehoa markkinoinnissa, vaikka voikin kohdistua laajaan yleisöön. Perinteinen suora toteutetaan koti- tai postimyyntinä. Suoraa voi olla myös tekstiviesti, sähköposti ja faksi. (26) Henkilökohtaisen suoramarkkinoinnin, kuten puhelintilanteen alussa, tarjoajan tulisi esitellä itsensä ja yrityksensä ja tiedustella, haluaako osapuoli jatkaa keskustelua. Mikäli osapuoli on edelleen kiinnostunut, on hänelle kerrottava markkinoitavan palvelun tai tuotteen pääpiirteet. Tarjoajan tulisi pidättyä lähestymästä asiakasta epäasiallisina vuorokaudenaikoina, esim. myöhään illalla tai aikaisin aamulla, sunnuntaisin tai muina juhlapyhinä. (27) Henkilökohtaisessa suoramarkkinoinnissa tulisi aina kertoa tilanteen luonteesta. Arpajaiset ja kylkiäiset (28) Arpajaisten tai kylkiäisten käyttö on lähtökohtaisesti sallittua rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa. (29) Arpajaisten tai kylkiäisten ei kuitenkaan tulisi olla markkinoinnissa hallitsevassa asemassa niin, että ne hämärtävät rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisten seikkojen merkityksen.

15 dnro 7/120/ (29) 5.4 Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Normi Soveltamisohje Soveltamisohje Normi (30) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja eikä käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. 1 (31) Totuudenvastaisen tiedon antamisella tarkoitetaan jonkin rahoitusvälinettä, rahoituspalvelua, rahoituspalvelun tarjoajaa tai rahoitusmarkkinoita koskevan seikan selostamista tai muunlaista esittämistä virheellisellä tai vääristävällä tavalla. Tiedon totuudenvastaisuutta arvioidaan objektiivisesti. (32) Harhaanjohtava tieto voi itsessään olla totuudenmukainen, mutta se voi esimerkiksi puutteellisuutensa, esittämistapansa tai -muotonsa takia olla omiaan antamaan tiedon vastaanottajalle virheellisen käsityksen. Tiedon harhaanjohtavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko tieto omiaan johtamaan harhaan markkinoinnin kohteena olevia henkilöitä tai henkilöryhmää. (33) Rahoitusvälineiden markkinoinnissa annettu tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. 2 (34) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös rahoituspalvelujen markkinoinnissa noudatetaan edellisessä kappaleessa kuvattua menettelyä. 5.5 Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Soveltamisesimerkki (35) Rahoituspalvelun ja -välineen ominaisuuksien esittelyssä tulisi kuvata mahdollisimman tasapuolisesti markkinoitavan palvelun ja välineen ominaisuudet ja pääasiallinen sisältö, sen tyypilliset riskit sekä mahdolliset kulut. Riskit tulee tuoda esiin selkeästi. Annettavia tietoja ei tule piilottaa tai peittää esimerkiksi annetun tiedon muotoilulla tai sanonnoilla. (36) Esimerkiksi materiaalin muotoileminen siten, että otsikoissa ja muuten huomiota herättävästi esitetään tuotteen edut, kun taas tiedot riskeistä sijoitetaan pienellä tekstillä vaikeasti havaittavaan kohtaan, on vastoin tasapuolisen kuvaamisen periaatetta. Samoin esimerkiksi tuoton enimmäismäärän korostaminen ilman tuotonlaskemisperusteen kertomista voi olla harhaanjohtavaa. 1 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1, 4 luvun 1 ja 10 luku sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 ja 10 luku.

16 dnro 7/120/ (29) (37) Markkinointiaineistossa ei tule antaa sellaista kuvaa, että rahoituspalvelun tai -välineen käyttö on riskitöntä. Riskittömyyteen viittaavat väittämät tai sanonnat, joita ei perustella, ovat harhaanjohtavia. Harhaanjohtavaa on myös vetoaminen rahoitusvälineen turvallisuuteen, ellei samalla selkeästi tuoda esille markkinoitavaan tuotteeseen liittyviä nimenomaisia riskejä. Turvallisuuteen liittyvät väittämät tulee perustella. Jos markkinoinnissa korostetaan tuotteen pääomaturvaa, samassa yhteydessä tulee aina selvittää myös takaisinmaksuun liittyvä riskit. 5.6 Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan (38) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa tulisi aina selvästi käydä ilmi, kuka on rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija, esimerkiksi minkä rahastoyhtiön sijoitusrahastoa tai luottolaitoksen palveluja markkinoidaan. Erityisesti tämä tulee muistaa, kun markkinoinnissa käytetään asiamiehiä, jotka markkinoivat samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita. (39) Markkinoinnissa on otettava huomioon, että rahoitusmarkkinalainsäädännössä säädetään erikseen tiettyjen termien käyttämisestä muun muassa rahoituspalvelun tai -välineen tarjoajan toiminimessä. 5.7 Väittämät ja vertailut Sitova (40) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa käytetään usein tehokeinona väittämiä tai vertailuja muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin. Väittämät ja vertailut tulee pystyä näyttämään toteen. Myös esimerkiksi haastattelujen sekä henkilöiden mielipiteiden ja kommenttien esittäminen voi olla osa materiaalia, ja tällöin niitä koskee myös toteennäyttövelvoite. (41) Jos arvopaperinvälittäjä 3 vertailee markkinoinnissaan sijoitus- tai oheispalveluja, rahoitusvälineitä taikka sijoitus- tai oheispalveluja tarjoavia arvopaperinvälittäjiä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: vertailun on oltava järkevä, ja sen esitystavan on oltava asiallinen ja tasapuolinen vertailun perustana olevat tietolähteet on ilmoitettava tietojen on sisällettävä vertailun perustana olevat keskeiset tosiseikat ja oletukset. 3 Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan standardissa sijoituspalveluyritystä, sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä sekä vastaavien ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevia sivukonttoreita tai sivuliikkeitä.

17 dnro 7/120/ (29) Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (42) Jos markkinoinnissa käytetään vertailua esimerkiksi osakekurssien kehitystä kuvaavaan indeksiin tai muuhun rahoitusindeksiin, vertailukohteen tulisi pääsääntöisesti olla yleisesti tunnettu sekä pääosiltaan vertailukelpoinen markkinoitavan tuotteen tai palvelun kanssa. Jos vertailukohde ja vertailun kannalta olennaiset seikat eivät ole yleisesti tunnettuja, markkinoinnissa tulee selvittää, mistä vertailukohde koostuu. (43) Vertailuun käytettävän ajanjakson tulisi olla riittävän pitkä eli vähintään vuosi. Ajanjakso voidaan ilmaista joko kalenterivuosina (-vuotena) tai vuosina (vuotena) nykyhetkestä taaksepäin. Prosentuaalisessa vertailussa tulisi selkeyden vuoksi käyttää tasavuosia vuotuisen tuoton laskemisessa. Soveltamisohje (44) Vertailujen perusteena olevat tietolähteet, tosiseikat ja oletukset tulisi esittää tasapainoisella ja tasapuolisella tavalla. Samalla tulisi pyrkiä varmistamaan, että mitään vertailun kannalta olennaista tietoa ei jätetä esittämättä. (45) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. 5.8 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen (46) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan viitata esimerkiksi tuotteen, palvelun tai rahoitusindeksin aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen. Tuotto- tai arvonkehitys voi myös olla simuloitu. (47) Aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavien tietojen tulisi olla oleellisia tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta. Sitova (48) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa rahoitusvälineen, rahoitusindeksin tai sijoituspalvelun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, seuraavien edellytysten on täytyttävä: kyseinen viittaus ei saa muodostaa viestin keskeisintä sisältöä tietojen on sisällettävä asianmukaiset tuotto- tai arvonkehitystä koskevat tiedot: välittömästi edeltävältä viideltä vuodelta, tai arvopaperinvälittäjän valitsemalta viittä vuotta pidemmältä ajanjaksolta, kuitenkin siten, että tiedot perustuvat aina täysiin 12 kuukauden jaksoihin, tai jos rahoitusvälinettä on tarjottu, rahoitusindeksiä on laskettu tai sijoituspalvelua on tarjottu alle viiden vuoden ajan, tiedot on esitettävä koko tältä ajalta

18 dnro 7/120/ (29) asianomainen ajanjakso ja tietolähde on ilmoitettava selkeästi tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä jos viittaus perustuu tietoihin, jotka on ilmoitettu muuna kuin toimenpiteen kohteena olevan ei-ammattimaisen asiakkaan sijaintivaltion valuutan määräisinä, valuutta on ilmoitettava selkeästi, minkä lisäksi tietojen on sisällettävä ilmoitus siitä, että tuotto tai arvo voi kasvaa tai laskea valuuttakurssivaihtelujen seurauksena jos viittaus perustuu bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava. Sitova (49) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, tietojen on liityttävä rahoitusvälineeseen tai rahoitusindeksiin, minkä lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä: simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on perustuttava yhden tai useamman sellaisen rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todelliseen aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, joka on samanlainen kuin kyseessä oleva rahoitusväline tai rahoitusindeksi tai joka on sen perusteena tällaisen vertailukohtana käytetyn rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todellisen aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on täytettävä kappaleessa 48 todetut edellytykset tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että tiedot koskevat simuloitua aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (50) Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisessä tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että tuottoa rajaavien ehtojen vaikutus pystytään arvioimaan. Soveltamisesimerkki (51) Jos esimerkiksi indeksilainan tuotto määräytyy kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten tuottoperiodien perusteella ja kohde-etuuden tuotto- tai arvonkehityksen huomioon ottamista on tuoton laskennassa jollakin tavalla rajoitettu, pelkkä kohde-etuuden aiemman tuotto- tai arvonkehityksen kuvaaminen tietyltä ajanjaksolta ei ole riittävää. Tällaisissa tapauksissa aiemman tuotto- tai arvonkehityksen osalta keskeistä on myös kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten arvonmuutosten esittäminen, jotta tuottorajausten merkitystä pystytään arvioimaan. Soveltamisohje/ -esimerkki (52) Uuden tuotteen tai palvelun tuotto- tai arvonkehityksestä voidaan esittää sen aloittamishetkestä lasketut tiedot (ns. since launch -kuvaus). Jos aloitta-

19 dnro 7/120/ (29) mishetkestä on kulunut alle vuosi, tuotto- tai arvonkehitystä ei tulisi kuitenkaan esittää vuositasolle muutettuna (per annum). (53) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. Normi (54) Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti Tuottoennusteet (55) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan esittää ennusteita niiden tuoton tai arvon tulevasta kehityksestä. Sitova (56) Jos arvopaperinvälittäjä esittää markkinoinnissa ennusteita tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: tiedot eivät saa perustua eikä niissä saa viitata simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen tietojen on perustuttava kohtuullisiin oletuksiin, jotka pohjautuvat puolueettomaan informaatioon jos tiedot perustuvat bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että kyseisten ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (57) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa Terminologia ja tuotenimikkeet (58) Markkinoinnissa ei tule käyttää harhaanjohtavasti laissa määriteltyjä termejä tai termejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö. Keskeiset termit, joilla ei ole vakiintunutta merkityssisältöä, tulisi määritellä. 4 VMA rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä, 2 luvun 2 :n 2 kohta.

20 dnro 7/120/ (29) Soveltamisesimerkki (59) Jos esimerkiksi käytetään termiä pääomaturva, osaketalletus tai käänteinen indeksilaina, aineistosta tulee käydä ilmi, mitä termillä tarkoitetaan. Toisaalta esim. tallettaa sanaa voi käyttää vain pankkitalletuksen yhteydessä.

21 dnro 7/120/ (29) 6 ERÄIDEN RAHOITUSPALVELUJEN JA -VÄLINEIDEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ 6.1 Luottojen (1) Hyvän pankkitavan säännöt koskevat myös a. Asiakas saa pankista tietoja sen tarjoamista luottovaihtoehdoista, luoton keskeisistä ehdoista ja luottoon liittyvistä kustannuksista. (2) Luottolaitosten tulisi markkinoida luottoja vastuullisesti siten, että asiakkaiden liiallista velkaantumista pyritään välttämään. (3) Hyvän tavan mukaista on, että palveluntarjoaja keskittyy markkinoitavan tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin. Tämä periaate korostuu erityisesti markkinoitaessa erilaisia maksuaika- tai luottokortteja, koska niiden erilaiset käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet ovat monipuolistuneet. 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa (4) Markkinoinnissa tulee välttää menettelyä, jossa pankki pyrkii epäasiallisella tavalla vaikuttamaan asiakkaan päätöksentekoon, kun asiakas on pankissa suorittamassa maksua. Soveltamisohje/ -esimerkki (5) Tällaista menettelyä on esimerkiksi se, että asiakkaalle ryhdytään esittelemään pankin konserniin tai ryhmään kuuluvan tai pankin yhteistyökump-

22 dnro 7/120/ (29) panina toimivan yhteisön vastaavia tuotteita, kun asiakas on maksamassa vakuutusmaksua tai tekemässä sijoitusta sijoitusrahastoon. 6.3 Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Normi (6) Mikäli arvopaperista on tehty lain tarkoittama esite, tarjousasiakirja, yksinkertaistettu rahastoesite tai rahastoesite, materiaalista tulee käydä ilmi, mistä esite on saatavissa. 5 Soveltamisohje (7) Muita kuin edellä lueteltuja laissa tarkoitettuja asiakirjoja ei tule nimetä samalla tavalla. Markkinointiaineisto ei saa olla sellaista, että se on sisältönsä tai esitystapansa perusteella sekoitettavissa sanottuihin lain tarkoittamiin esitteisiin. (8) Hyvän tavan vastaiseksi katsotaan se, että liikkeeseenlaskija annin kanssa samanaikaisesti muussa markkinoinnissaan käyttää liikkeeseenlaskun in sopimatonta materiaalia, mikäli tarkoituksena voidaan katsoa olevan liikkeeseenlaskun markkinoinnista annettujen määräysten tai ohjeiden kiertäminen. Sitova (9) Arvopaperin tarjoamiseen liittyvää a on käsitelty lisäksi arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a. 6.4 Yhdistelmätuotteet (10) Yhdistelmätuotteille on tyypillistä, että niihin sisältyy sijoittajan näkökulmasta kahden tai useamman rahoituspalvelun tai -välineen ominaisuuksia, mutta tuotetta markkinoidaan yhden tuotteen nimissä. Yhdistelmätuotteita ovat mm. strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja ns. osaketalletukset. (11) Yhdistelmätuotteiden markkinoinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tuotteen tasapuoliseen kuvaamiseen. Tuotteeseen kuuluvat eri elementit tulisi esittää selkeästi. Talletus, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden kehitykseen (12) Ns. osaketalletusta tai muuta talletusta, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden (esim. osakeindeksi tai -kori) kehitykseen, voi tuottorakenteeltaan verrata sekä perinteisiin määräaikaistalletuksiin että strukturoituun joukkovelkakirjalainaan. 5 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4c ja sijoitusrahastolain 92 ja 93.

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot