S t a n d a r d i R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet

2 M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaalimerkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. Sitova: Ratan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. : Ratan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, Sitovaan tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Ratan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. : Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Oheinen kuva on vain näyte standardista Ratan standardit luettavissa

3 dnro 7/120/ (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet 7 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely 8 4 Normiperusta 9 5 Markkinoinnin keskeiset periaatteet Yleistä Hyvä tapa markkinoinnissa Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan Väittämät ja vertailut Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen Tuottoennusteet Terminologia ja tuotenimikkeet 19 6 Eräiden rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnin erityispiirteitä Luottojen 21

4 dnro 7/120/ (29) 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Yhdistelmätuotteet Joukkovelkakirjojen Sijoitusrahastot 24 7 Määritelmät 26 8 Lisätiedot 28 9 Muutoshistoria 29

5 dnro 7/120/ (29) 1 SOVELTAMINEN Annettu: Voimaan: (1) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamiin valvottaviin: luottolaitokset sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten Suomessa sijaitsevat sivukonttorit ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet (2) Standardia sovelletaan ulkomaisen rahastoyhtiön tai muun ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen rajan yli tapahtuvaan yhteissijoitusyrityksen osuuksien in Suomessa. (3) Standardia sovelletaan suomalaisen sijoituspalvelua tarjoavan valvottavan Suomesta rajan yli toiseen valtioon tapahtuvaan sijoitus- ja oheispalvelujen sekä rahoitusvälineiden in. (4) Arvopaperien a koskevia standardin säännöksiä sovelletaan kaikkiin arvopaperimarkkinalain (495/1989) soveltamisalaan kuuluviin arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin ja tarjoajiin sekä muihin, jotka markkinoivat arvopapereita tai hankkivat niitä elinkeinotoiminnassa. (5) Standardia ei sovelleta rahoitusvälineiden eikä sijoitus- tai oheispalvelujen in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille. Standardia ei myöskään sovelleta arvopaperien in arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuille kokeneille sijoittajille eikä silloin, jos markkinoinnin kohteena olevien arvopaperien yksikkökoko on vähintään euroa.

6 dnro 7/120/ (29) (6) Standardia sovelletaan luottolaitospalvelujen in kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville pienyrityksille. (7) Jos rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa käytetään asiamiestä, rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että asiamies noudattaa tätä standardia. (8) Sijoitus- ja oheispalvelujen a käsitellään tämän standardin lisäksi rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan standardin 2.1 luvussa (9) Arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a käsitellään aineistoa, joka laaditaan arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä.

7 dnro 7/120/ (29) 2 TAVOITTEET (1) Tekninen kehitys, rahoituspalvelujen ja -välineiden monipuolistuminen sekä kansainvälistyminen ovat muuttaneet rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaympäristöä ja keinojen valikoimaa. (2) Standardilla ohjeistetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää rahoituspalvelujen tai -välineiden myyntiä (). (3) Standardin tavoitteena on edesauttaa sitä, että jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä rahoituspalvelun ja -välineen markkinoija tunnistaa oman vastuullisuutensa markkinoinnissa edistää asiakkaille tarjottavan materiaalin ja muun -informaation laatua edistää asiallisten tapojen kehittymistä (4) Standardin tavoitteena on myös, että sen periaatteita voidaan soveltaa uudentyyppisten rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. (5) Rahoitustarkastuksen a koskevan valvonnan painottuminen yhä enemmän jälkikäteisvalvontaan korostaa myös tarvetta tuoda kootusti esiin markkinoinnissa suositeltavia periaatteita.

8 dnro 7/120/ (29) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS JA ALAN ITSESÄÄNTELY (1) Standardissa on otettu huomioon seuraavat kansainväliset suositukset ja alan itsesääntely: European Regime of Investor Protection, the Harmonization of conduct of business rules CESR /01-014d (henkilökohtainen suora erityisesti puhelimitse tai ovelta ovelle tapahtuvana). Suomen Pankkiyhdistys: Hyvän pankkitavan säännöt, 2004.

9 dnro 7/120/ (29) 4 NORMIPERUSTA (1) Standardia laadittaessa on otettu huomioon seuraavat direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (32004L0039); EUVL N:o L 145, , s.1. Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (32006L0073); EUVL N:o L 241, s. 26. Neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (31985L0611), EUVL N:o L 375, , s. 3. (2) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin säädöksiin: arvopaperimarkkinalaki (495/1989) luottolaitostoiminnasta annettu laki (121/2007) sijoitusrahastolaki (48/1999) sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (922/2007) laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa (580/1996) laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa (225/2004) laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (1608/1993) kuluttajansuojalaki (38/1978) velkakirjalaki (622/1947)

10 dnro 7/120/ (29) valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä (821/2007) (3) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 :n 3 momenttiin ja arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1, 1 a ja 1 b :ään. (4) Rahoitustarkastuksen tehtävänä on ohjata rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja. Rahoitustarkastuksen yleinen ohjeidenanto-oikeus sisältyy tähän velvollisuuteen.

11 dnro 7/120/ (29) 5 MARKKINOINNIN KESKEISET PERIAATTEET 5.1 Yleistä Normi (1) Markkinoinnin käsite ei ole rahoitusmarkkinalainsäädännössä kaikilta osin yhteneväinen. Markkinointia koskevat säännökset on esitetty osin eri tavoin sen mukaan, onko kyse rahoituspalvelun tarjoajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta tai -välineestä. (2) Luottolaitostoiminnasta annettu laki (125 ) sääntelee luottolaitosten harjoittamaa a ja sen sisältöä. (3) Luottolaitokset ovat lisäksi ns. hyvän pankkitavan kautta itse ohjeistaneet luottolaitospalvelujen a. Normi Normi Normi (4) Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (66 ) ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (133 ) on erityiset säännökset sijoittajien korvausrahastosuojaa ja talletussuojaa koskevasta markkinoinnista. (5) Rahoitusvälineiden a koskeva yleissäännös on arvopaperimarkkinalaissa (2 luvun 1 ja 10 luku). Laissa säännellään myös sijoituspalvelujen ja oheispalvelujen a (4 luvun 1 ). Arvopaperimarkkinalaissa säännellään lisäksi arvopaperien tarjoamisen ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä laadittavan aineiston toimittamista Rahoitustarkastukselle (2 luvun 4 c ). (6) Sijoitusrahastojen a säännellään arvopaperimarkkinalain lisäksi sijoitusrahastolain 13 ja 20 luvussa.

12 dnro 7/120/ (29) Normi (7) Rahoituspalvelujen ja -välineiden a säännellään lisäksi kuluttajansuojalaissa, jonka 2 luvussa on yleiset a koskevat säännökset, 6 a luvussa rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat säännökset ja 7 luvussa kulutusluottojen a koskevat säännökset. 5.2 Hyvä tapa markkinoinnissa (8) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa on toimittava hyvän tavan mukaisesti. (9) Hyvä tapa ylläpitää ja edistää rahoitusmarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta sekä rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. (10) Hyvä tapa markkinoinnissa tarkoittaa mm., että markkinoija toimii rehellisesti ja ammattimaisesti keskittyy markkinoitavan rahoituspalvelun tai -välineen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin pyrkii varmistamaan materiaalin asiallisuuden ja sen, että tarjottu tieto on selkeää, ymmärrettävää ja tasapuolista ilmaisee selkeästi markkinoinnin kaupallisen tarkoituksen eikä pyri sekoittamaan kaupallisia väittämiä tosiseikkoihin ei kiirehdi eikä painosta asiakasta tekemään päätöstä ei pyri peittelemään tai vähättelemään rahoituspalveluun ja -välineeseen suoraan tai välillisesti liittyviä riskejä. (11) Standardia ei sovelleta ns. yrityskuvain (imago), jossa ei markkinoida tiettyä rahoituspalvelua tai -välinettä, vaan pyritään luomaan kulloinkin haluttu kuva palveluntarjoajasta tai liikkeeseenlaskijasta. Yrityskuvamarkkinoinnissakin on kuitenkin noudatettava hyvää tapaa. 5.3 Markkinoinnissa yleisesti noudatettavia menettelytapoja (12) Markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on herättää potentiaalisten asiakkaiden tai sijoittajien kiinnostus ja siten edistää rahoituspalvelujen ja - välineiden myyntiä. Markkinointia on siten kaikenlainen myynnin edistäminen. (13) Markkinoinnin kohteena voi olla esimerkiksi sijoituspalvelu (esim. omaisuudenhoito-, arvopaperinvälitys- tai sijoitusneuvontapalvelu), luottolaitospalvelu (esim. maksujenvälitys, asunto- tai kulutusluotot, pankkitilit tai luotto-

13 dnro 7/120/ (29) kortit) tai jokin rahoitusväline (esim. osakkeet ja rahasto-osuudet). (14) Markkinointitoimenpiteet voivat vaihdella suuresti mm. laajuudeltaan, toteutustavaltaan ja kohderyhmältään. Mm. valitun kanavan ominaisuudet rajaavat ja muotoilevat kulloinkin annettavan tiedon määrää ja laatua. (15) Esimerkiksi Internet on väline, jolla voidaan sekä saavuttaa nopeasti suuren yleisön huomio että tarjota samalla tietoa yksilöllisesti kuten henkilökohtaisessa viestinnässä. Toisaalta esimerkiksi lehti-, radio- tai televisiomainoksen tietomäärä on rajattu ja tieto välittyy samansisältöisenä kaikille. (16) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoijan on pyrittävä varmistumaan siitä, että internet-sivut on muotoiltu rakenteeltaan siten, että rahoituspalveluja ja -välineitä koskevat tiedot ja riskivaroitukset on niissä tuotu esille selkeästi ja mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (17) Standardin soveltamisessa tuleekin aina ottaa huomioon kulloisenkin toimenpiteen erityispiirteet. Rahoituspalvelusta tai -välineestä annettavan kuvan ei kuitenkaan tulisi olla harhaanjohtava esimerkiksi valitun viestintävälineen erityispiirteiden tai käytettävän aineiston suppeuden vuoksi. (18) Yksittäisen mainoksen (esim. lehdessä tai TV:ssä) ei tarvitse sisältää kaikkia päätöksenteossa tarvittavia tietoja. Sitova (19) Tiedonantovelvollisuutta on käsitelty erikseen arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a ja rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevassa standardissa 2.1. (20) Asiakkaan tai sijoittajan tulisi kuitenkin aineiston pohjalta pystyä päättelemään, minkä tyyppisestä rahoitusvälineestä tai -palvelusta on kysymys ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet. (21) On suositeltavaa, että markkinoinnissa keskitytään rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisiin seikkoihin. Soveltamisohje/ -esimerkki (22) Olennaista vaikutusta asiakkaan tai sijoittajan päätöksentekoon saattaa olla muun muassa seuraavilla seikoilla: rahoituspalvelun tai -välineen tuotto-odotuksilla ja niiden laskentaperusteilla rahoituspalveluun tai -välineeseen liittyvillä olennaisilla/todellisilla riskeillä asiakkaalta perittävillä kuluilla ja niiden laskentaperusteilla,

14 dnro 7/120/ (29) rahoitusvälineen likviditeetillä rahoituspalvelun tai -välineen ennenaikaisen irtisanomisen seuraamuksilla mahdollisten takaus-, yhteisvastuu- tai muiden sijoitusta turvaavien järjestelyjen olemassaololla. (23) Rahoituspalveluihin ja -välineisiin liittyvän markkinoinnin tulisi olla selkeää ja asiallista. Markkinoinnilla ei tule luoda mielikuvien avulla tai muutoin perusteettomia tuotto-odotuksia tai perusteetonta vaikutelmaa tuotteen tai palvelun edullisuudesta tai palveluntarjoajan luotettavuudesta. (24) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnin kaupallista tarkoitusta ei tulisi peitellä tai hämärtää esimerkiksi muotoilemalla internet-sivut tai asiakaslehden artikkeli puolueettoman tutkimuksen tai informaation muotoon. Suora (25) Suora hyödyntää henkilökohtaisen kontaktin tehoa markkinoinnissa, vaikka voikin kohdistua laajaan yleisöön. Perinteinen suora toteutetaan koti- tai postimyyntinä. Suoraa voi olla myös tekstiviesti, sähköposti ja faksi. (26) Henkilökohtaisen suoramarkkinoinnin, kuten puhelintilanteen alussa, tarjoajan tulisi esitellä itsensä ja yrityksensä ja tiedustella, haluaako osapuoli jatkaa keskustelua. Mikäli osapuoli on edelleen kiinnostunut, on hänelle kerrottava markkinoitavan palvelun tai tuotteen pääpiirteet. Tarjoajan tulisi pidättyä lähestymästä asiakasta epäasiallisina vuorokaudenaikoina, esim. myöhään illalla tai aikaisin aamulla, sunnuntaisin tai muina juhlapyhinä. (27) Henkilökohtaisessa suoramarkkinoinnissa tulisi aina kertoa tilanteen luonteesta. Arpajaiset ja kylkiäiset (28) Arpajaisten tai kylkiäisten käyttö on lähtökohtaisesti sallittua rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa. (29) Arpajaisten tai kylkiäisten ei kuitenkaan tulisi olla markkinoinnissa hallitsevassa asemassa niin, että ne hämärtävät rahoituspalvelun tai -välineen kannalta olennaisten seikkojen merkityksen.

15 dnro 7/120/ (29) 5.4 Totuudenvastainen ja harhaanjohtava ja sen oikaiseminen Normi Soveltamisohje Soveltamisohje Normi (30) Rahoituspalvelun tai -välineen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja eikä käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. 1 (31) Totuudenvastaisen tiedon antamisella tarkoitetaan jonkin rahoitusvälinettä, rahoituspalvelua, rahoituspalvelun tarjoajaa tai rahoitusmarkkinoita koskevan seikan selostamista tai muunlaista esittämistä virheellisellä tai vääristävällä tavalla. Tiedon totuudenvastaisuutta arvioidaan objektiivisesti. (32) Harhaanjohtava tieto voi itsessään olla totuudenmukainen, mutta se voi esimerkiksi puutteellisuutensa, esittämistapansa tai -muotonsa takia olla omiaan antamaan tiedon vastaanottajalle virheellisen käsityksen. Tiedon harhaanjohtavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko tieto omiaan johtamaan harhaan markkinoinnin kohteena olevia henkilöitä tai henkilöryhmää. (33) Rahoitusvälineiden markkinoinnissa annettu tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. 2 (34) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös rahoituspalvelujen markkinoinnissa noudatetaan edellisessä kappaleessa kuvattua menettelyä. 5.5 Rahoituspalvelun ja -välineen tasapuolinen kuvaaminen ja riskien esittäminen Soveltamisesimerkki (35) Rahoituspalvelun ja -välineen ominaisuuksien esittelyssä tulisi kuvata mahdollisimman tasapuolisesti markkinoitavan palvelun ja välineen ominaisuudet ja pääasiallinen sisältö, sen tyypilliset riskit sekä mahdolliset kulut. Riskit tulee tuoda esiin selkeästi. Annettavia tietoja ei tule piilottaa tai peittää esimerkiksi annetun tiedon muotoilulla tai sanonnoilla. (36) Esimerkiksi materiaalin muotoileminen siten, että otsikoissa ja muuten huomiota herättävästi esitetään tuotteen edut, kun taas tiedot riskeistä sijoitetaan pienellä tekstillä vaikeasti havaittavaan kohtaan, on vastoin tasapuolisen kuvaamisen periaatetta. Samoin esimerkiksi tuoton enimmäismäärän korostaminen ilman tuotonlaskemisperusteen kertomista voi olla harhaanjohtavaa. 1 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1, 4 luvun 1 ja 10 luku sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 ja 10 luku.

16 dnro 7/120/ (29) (37) Markkinointiaineistossa ei tule antaa sellaista kuvaa, että rahoituspalvelun tai -välineen käyttö on riskitöntä. Riskittömyyteen viittaavat väittämät tai sanonnat, joita ei perustella, ovat harhaanjohtavia. Harhaanjohtavaa on myös vetoaminen rahoitusvälineen turvallisuuteen, ellei samalla selkeästi tuoda esille markkinoitavaan tuotteeseen liittyviä nimenomaisia riskejä. Turvallisuuteen liittyvät väittämät tulee perustella. Jos markkinoinnissa korostetaan tuotteen pääomaturvaa, samassa yhteydessä tulee aina selvittää myös takaisinmaksuun liittyvä riskit. 5.6 Kenen palvelua tai tuotetta markkinoidaan (38) Rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa tulisi aina selvästi käydä ilmi, kuka on rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaja tai liikkeeseenlaskija, esimerkiksi minkä rahastoyhtiön sijoitusrahastoa tai luottolaitoksen palveluja markkinoidaan. Erityisesti tämä tulee muistaa, kun markkinoinnissa käytetään asiamiehiä, jotka markkinoivat samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita. (39) Markkinoinnissa on otettava huomioon, että rahoitusmarkkinalainsäädännössä säädetään erikseen tiettyjen termien käyttämisestä muun muassa rahoituspalvelun tai -välineen tarjoajan toiminimessä. 5.7 Väittämät ja vertailut Sitova (40) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa käytetään usein tehokeinona väittämiä tai vertailuja muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin. Väittämät ja vertailut tulee pystyä näyttämään toteen. Myös esimerkiksi haastattelujen sekä henkilöiden mielipiteiden ja kommenttien esittäminen voi olla osa materiaalia, ja tällöin niitä koskee myös toteennäyttövelvoite. (41) Jos arvopaperinvälittäjä 3 vertailee markkinoinnissaan sijoitus- tai oheispalveluja, rahoitusvälineitä taikka sijoitus- tai oheispalveluja tarjoavia arvopaperinvälittäjiä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: vertailun on oltava järkevä, ja sen esitystavan on oltava asiallinen ja tasapuolinen vertailun perustana olevat tietolähteet on ilmoitettava tietojen on sisällettävä vertailun perustana olevat keskeiset tosiseikat ja oletukset. 3 Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan standardissa sijoituspalveluyritystä, sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä sekä vastaavien ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevia sivukonttoreita tai sivuliikkeitä.

17 dnro 7/120/ (29) Soveltamisohje/ -esimerkki Soveltamisohje (42) Jos markkinoinnissa käytetään vertailua esimerkiksi osakekurssien kehitystä kuvaavaan indeksiin tai muuhun rahoitusindeksiin, vertailukohteen tulisi pääsääntöisesti olla yleisesti tunnettu sekä pääosiltaan vertailukelpoinen markkinoitavan tuotteen tai palvelun kanssa. Jos vertailukohde ja vertailun kannalta olennaiset seikat eivät ole yleisesti tunnettuja, markkinoinnissa tulee selvittää, mistä vertailukohde koostuu. (43) Vertailuun käytettävän ajanjakson tulisi olla riittävän pitkä eli vähintään vuosi. Ajanjakso voidaan ilmaista joko kalenterivuosina (-vuotena) tai vuosina (vuotena) nykyhetkestä taaksepäin. Prosentuaalisessa vertailussa tulisi selkeyden vuoksi käyttää tasavuosia vuotuisen tuoton laskemisessa. Soveltamisohje (44) Vertailujen perusteena olevat tietolähteet, tosiseikat ja oletukset tulisi esittää tasapainoisella ja tasapuolisella tavalla. Samalla tulisi pyrkiä varmistamaan, että mitään vertailun kannalta olennaista tietoa ei jätetä esittämättä. (45) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. 5.8 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen (46) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan viitata esimerkiksi tuotteen, palvelun tai rahoitusindeksin aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen. Tuotto- tai arvonkehitys voi myös olla simuloitu. (47) Aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavien tietojen tulisi olla oleellisia tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta. Sitova (48) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa rahoitusvälineen, rahoitusindeksin tai sijoituspalvelun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, seuraavien edellytysten on täytyttävä: kyseinen viittaus ei saa muodostaa viestin keskeisintä sisältöä tietojen on sisällettävä asianmukaiset tuotto- tai arvonkehitystä koskevat tiedot: välittömästi edeltävältä viideltä vuodelta, tai arvopaperinvälittäjän valitsemalta viittä vuotta pidemmältä ajanjaksolta, kuitenkin siten, että tiedot perustuvat aina täysiin 12 kuukauden jaksoihin, tai jos rahoitusvälinettä on tarjottu, rahoitusindeksiä on laskettu tai sijoituspalvelua on tarjottu alle viiden vuoden ajan, tiedot on esitettävä koko tältä ajalta

18 dnro 7/120/ (29) asianomainen ajanjakso ja tietolähde on ilmoitettava selkeästi tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä jos viittaus perustuu tietoihin, jotka on ilmoitettu muuna kuin toimenpiteen kohteena olevan ei-ammattimaisen asiakkaan sijaintivaltion valuutan määräisinä, valuutta on ilmoitettava selkeästi, minkä lisäksi tietojen on sisällettävä ilmoitus siitä, että tuotto tai arvo voi kasvaa tai laskea valuuttakurssivaihtelujen seurauksena jos viittaus perustuu bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava. Sitova (49) Jos arvopaperinvälittäjä viittaa markkinoinnissa simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, tietojen on liityttävä rahoitusvälineeseen tai rahoitusindeksiin, minkä lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä: simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on perustuttava yhden tai useamman sellaisen rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todelliseen aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, joka on samanlainen kuin kyseessä oleva rahoitusväline tai rahoitusindeksi tai joka on sen perusteena tällaisen vertailukohtana käytetyn rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todellisen aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on täytettävä kappaleessa 48 todetut edellytykset tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että tiedot koskevat simuloitua aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (50) Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisessä tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että tuottoa rajaavien ehtojen vaikutus pystytään arvioimaan. Soveltamisesimerkki (51) Jos esimerkiksi indeksilainan tuotto määräytyy kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten tuottoperiodien perusteella ja kohde-etuuden tuotto- tai arvonkehityksen huomioon ottamista on tuoton laskennassa jollakin tavalla rajoitettu, pelkkä kohde-etuuden aiemman tuotto- tai arvonkehityksen kuvaaminen tietyltä ajanjaksolta ei ole riittävää. Tällaisissa tapauksissa aiemman tuotto- tai arvonkehityksen osalta keskeistä on myös kuukausittaisten tai neljännesvuotuisten arvonmuutosten esittäminen, jotta tuottorajausten merkitystä pystytään arvioimaan. Soveltamisohje/ -esimerkki (52) Uuden tuotteen tai palvelun tuotto- tai arvonkehityksestä voidaan esittää sen aloittamishetkestä lasketut tiedot (ns. since launch -kuvaus). Jos aloitta-

19 dnro 7/120/ (29) mishetkestä on kulunut alle vuosi, tuotto- tai arvonkehitystä ei tulisi kuitenkaan esittää vuositasolle muutettuna (per annum). (53) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa. Normi (54) Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti Tuottoennusteet (55) Rahoitusvälineiden ja -palvelujen markkinoinnissa voidaan esittää ennusteita niiden tuoton tai arvon tulevasta kehityksestä. Sitova (56) Jos arvopaperinvälittäjä esittää markkinoinnissa ennusteita tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: tiedot eivät saa perustua eikä niissä saa viitata simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen tietojen on perustuttava kohtuullisiin oletuksiin, jotka pohjautuvat puolueettomaan informaatioon jos tiedot perustuvat bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että kyseisten ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. (57) Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut standardin soveltamisalaan kuuluvat kuin arvopaperinvälittäjät noudattavat tässä luvussa todettua rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinoinnissa Terminologia ja tuotenimikkeet (58) Markkinoinnissa ei tule käyttää harhaanjohtavasti laissa määriteltyjä termejä tai termejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö. Keskeiset termit, joilla ei ole vakiintunutta merkityssisältöä, tulisi määritellä. 4 VMA rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä, 2 luvun 2 :n 2 kohta.

20 dnro 7/120/ (29) Soveltamisesimerkki (59) Jos esimerkiksi käytetään termiä pääomaturva, osaketalletus tai käänteinen indeksilaina, aineistosta tulee käydä ilmi, mitä termillä tarkoitetaan. Toisaalta esim. tallettaa sanaa voi käyttää vain pankkitalletuksen yhteydessä.

21 dnro 7/120/ (29) 6 ERÄIDEN RAHOITUSPALVELUJEN JA -VÄLINEIDEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ 6.1 Luottojen (1) Hyvän pankkitavan säännöt koskevat myös a. Asiakas saa pankista tietoja sen tarjoamista luottovaihtoehdoista, luoton keskeisistä ehdoista ja luottoon liittyvistä kustannuksista. (2) Luottolaitosten tulisi markkinoida luottoja vastuullisesti siten, että asiakkaiden liiallista velkaantumista pyritään välttämään. (3) Hyvän tavan mukaista on, että palveluntarjoaja keskittyy markkinoitavan tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin. Tämä periaate korostuu erityisesti markkinoitaessa erilaisia maksuaika- tai luottokortteja, koska niiden erilaiset käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet ovat monipuolistuneet. 6.2 Kilpailevan rahoituspalvelun tai -välineen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa (4) Markkinoinnissa tulee välttää menettelyä, jossa pankki pyrkii epäasiallisella tavalla vaikuttamaan asiakkaan päätöksentekoon, kun asiakas on pankissa suorittamassa maksua. Soveltamisohje/ -esimerkki (5) Tällaista menettelyä on esimerkiksi se, että asiakkaalle ryhdytään esittelemään pankin konserniin tai ryhmään kuuluvan tai pankin yhteistyökump-

22 dnro 7/120/ (29) panina toimivan yhteisön vastaavia tuotteita, kun asiakas on maksamassa vakuutusmaksua tai tekemässä sijoitusta sijoitusrahastoon. 6.3 Lain edellyttämään esitteeseen viittaaminen Normi (6) Mikäli arvopaperista on tehty lain tarkoittama esite, tarjousasiakirja, yksinkertaistettu rahastoesite tai rahastoesite, materiaalista tulee käydä ilmi, mistä esite on saatavissa. 5 Soveltamisohje (7) Muita kuin edellä lueteltuja laissa tarkoitettuja asiakirjoja ei tule nimetä samalla tavalla. Markkinointiaineisto ei saa olla sellaista, että se on sisältönsä tai esitystapansa perusteella sekoitettavissa sanottuihin lain tarkoittamiin esitteisiin. (8) Hyvän tavan vastaiseksi katsotaan se, että liikkeeseenlaskija annin kanssa samanaikaisesti muussa markkinoinnissaan käyttää liikkeeseenlaskun in sopimatonta materiaalia, mikäli tarkoituksena voidaan katsoa olevan liikkeeseenlaskun markkinoinnista annettujen määräysten tai ohjeiden kiertäminen. Sitova (9) Arvopaperin tarjoamiseen liittyvää a on käsitelty lisäksi arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevassa standardissa 5.2a. 6.4 Yhdistelmätuotteet (10) Yhdistelmätuotteille on tyypillistä, että niihin sisältyy sijoittajan näkökulmasta kahden tai useamman rahoituspalvelun tai -välineen ominaisuuksia, mutta tuotetta markkinoidaan yhden tuotteen nimissä. Yhdistelmätuotteita ovat mm. strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja ns. osaketalletukset. (11) Yhdistelmätuotteiden markkinoinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tuotteen tasapuoliseen kuvaamiseen. Tuotteeseen kuuluvat eri elementit tulisi esittää selkeästi. Talletus, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden kehitykseen (12) Ns. osaketalletusta tai muuta talletusta, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden (esim. osakeindeksi tai -kori) kehitykseen, voi tuottorakenteeltaan verrata sekä perinteisiin määräaikaistalletuksiin että strukturoituun joukkovelkakirjalainaan. 5 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4c ja sijoitusrahastolain 92 ja 93.

Ohje arvopaperien markkinoinnissa noudatettavasta menettelystä

Ohje arvopaperien markkinoinnissa noudatettavasta menettelystä lukien toistaiseksi 1 (10) Arvopaperien liikkeeseenlaskijoille, arvopaperinvälittäjille sekä rahastoyhtiöille ja yhteissijoitusyrityksille Ohje arvopaperien markkinoinnissa noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.2. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi Määräykset ja ohjeet 2.2 dnro 7/120/2006 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2012

Määräykset ja ohjeet X/2012 Määräykset ja ohjeet X/2012 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro 6/01.00/2012 Antopäivä 31.12.2012 Voimaantulopäivä 1.3.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI Rahoitustarkastus (Rata) sai rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi -standardiluonnokseensa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keneltä ostan sijoitustuotteeni?

Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Anu Ranta Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.6 Toiminnan ulkoistaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

KANNUSTIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

KANNUSTIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen KANNUSTIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu Jakelu: koko henkilökunta

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 7/01.00/2017 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot