Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti tilivuoden 2011 tarkastuksesta Helsingissä KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

2 Tilivuoden 2011 tarkastus Olemme suorittaneet Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) tilivuoden 2011 tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Oheisessa raportissa esitämme tilintarkastuksemme merkittävimmät havainnot. Havaintomme perustuvat vielä allekirjoittamattomaan konsernitilinpäätökseen, jonka tulos osoittaa alijäämää ,89 euroa. Helsingissä 6. huhtikuuta 2012 KPMG OY AB Heidi Vierros, KHT 1

3 Tilikauden aikainen tarkastus Tilikauden aikaisen tarkastuksen tavoitteena on ollut perehtyä AYY:n sisäisen valvonnan järjestelyihin ja arvioida niiden toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on ollut varmistaa, että atk-järjestelmät, taloushallinnon prosessit ja kontrollit ovat asianmukaisia kirjanpidon hoidon, talousraportoinnin ja tilinpäätöksen laadinnan näkökulmasta. Tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista on annettu erillinen, päivätty väliraportti. 2

4 Tilinpäätöstarkastus Tilinpäätöstarkastuksen tavoitteena on perehtyä AYY:n ja sen konserniyhtiöiden tilinpäätösten laatimisperiaatteisiin sekä tasekirjan antamien tietojen riittävyyteen ja oikeellisuuteen. Tavoitteena oli myös selvittää, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät ät tiedot ylioppilaskunnan a ja sen konserniyhtiöiden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastuksessa on varmistuttu merkittävimpien tuottojen ja kulujen jaksotuserien oikeellisuudesta sekä selvitetty keskeisten tuloslaskelmaerien sisältöä. Taseen osalta on varmistuttu tase-erien sisällöstä, olemassaolosta sekä säännösten mukaisesta arvostusperiaatteiden ja esitystavan noudattamisesta. Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä on käyty läpi ylioppilaskunnan talousarvion toteutumista sekä hallintoaineistoa. Ylioppilaskunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksessa ei tullut vastaan havaintoja tai seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä olennaisia virheriskejä tai puutteita hallinnon ja taloushallinnon hoidossa. Toimintakertomuksen ja liitetietojen laajuus, sisältö ja esitystapa vastaavat asiasta annettuja säännöksiä. 3

5 Omaisuuskiista Edustajisto on kokouksessaan 9/2011 ( ) valtuuttanut hallituksen käyttämään kohtuulliset taloudelliset resurssit KY-säätiön ja -yhdistyksen hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyöhön parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitus päätti kokouksessaan 49/2011 (antaa asianajotoimisto Castren&Snellman Oy:lle tehtäväksi ryhtyä toimiin ja nostamaan kanteen Helsingin Kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä (KY-säätiö) vastaan asiassa joka koskee lahjoitusten pätemättömäksi julistamista. AYY on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle omaisuuskiistaan liittyvän haastehakemuksen Edelleen suosittelemme, että päätettäessä omaisuusriitaan liittyvistä juridisista toimenpiteistä pyrittäisiin samalla määrittelemään nykyistä tarkemmin kustannusten euromääräinen tavoitetaso tai vaihtoehtoisesti kustannustaso, jonka toteuduttua asiaa käsitellään uudestaan edustajistossa. Laki- ja konsultointipalvelut per olivat yhteensä 153 teur, kun vastaava budjetoitu luku oli 100 teur. 4

6 Hallinto Hallinnon tarkastuksen yhteydessä on käyty läpi Edustajiston pöytäkirjat nrot 1-9/2011 Hallituksen pöytäkirjat nrot 1-51/2011 Taloustoimikunnan pöytäkirjat nrot 1-7/2011 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston pöytäkirjat 1-4/2011 Tarkastetuilta osin taloushallintoon liittyvä toiminta on vastannut tehtyjä päätöksiä 5

7 Talousarvio ja talouden seuranta Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä on käyty läpi AYY:n sisäiseen käyttöön tarkoitettua aatteellisen toiminnan sekä koko konsernin talousraporttia, jonka tarkoituksena on talousarvion toteutumisen seurannan lisäksi toimia kassanhallinnan työkaluna. Talousraportin koostaminen on työlästä, koska toteumalukuja ei ole mahdollista johtaa suoraan pääkirjanpidosta. Talousraportin mukaan olennaisimmat budjettiylitykset aatteellisessa toiminnassa kohdistuivat yhteisötoiminnan kuluihin sekä jäsenpalvelujen kuluihin. Yhteisötoiminnan kulujäämän budjettiylitys johtui pääasiassa pääsylipputulojen ennakoitua pienemmästä määrästä sekä tapahtumakulujen budjettiylityksistä. Jäsenpalvelujen kulujäämän budjettiylitykset johtuivat pääasiassa kirjakaupan ennakoitua alhaisemmasta myynnistä sekä Servin mökin korjauksista ja uudesta maanvuokrasta. Asuinkiinteistötoiminnan kulut ylittyivät pääosin korjauskulujen suuren määrän vuoksi. Korjauskulujen j kasvaminen johtui kiinteistöjen yllättävistä korjaustarpeista erityisesti Otaniemen alueella. Sijoitustoiminnan tulos alittaa olennaisesti arvioidun (-203 teur) huolimatta siitä, että varainhoitajien vaihtamisen yhteydessä realisoitui huomattava määrä nettomyyntivoittoa. Heikko tulos johtuu siitä, että arvopaperisijoitusten ij it t juoksevat tuotot t t ovat jääneet huomattavasti arvioitua matalammiksi. 6

8 Tuloslaskelma / AYY Jäsenmaksutuotot Jäsenmaksutuottojen täydellisyydestä on tilinpäätöstarkastuksessa varmistuttu analyyttisilla tarkastustoimenpiteillä. Tilikaudella 2010 ilmenneet ongelmat jäsenmaksutuottojen kohdistamisessa on saatu korjattua ja tiedonsiirto WebOodin ja Netvisorin välillä on saatu toimimaan asianmukaisesti. Jäsenmaksutuottojen kuukausikohtainen tuloutus tilikauden 2011 aikana on tehty laskennallisesti siten, että kuukausittain tuloutettava summa on 1/12 vuoden 2010 jäsenmaksutuottototeumasta. Syyslukukauden 2011 jäsenmaksutuotot on käyty läpi ja kirjattu toteuman mukaisesti tilinpäätöksessä. Kevätlukukauden 2011 jäsenmaksutuotot on kirjattu arviona perustuen tilikauden 2010 jäsenmaksutuottojen kertymään. Jäsenmaksutuottojen kokonaismäärä vastasi olennaisilta osin Weboodin jäsenmäärätietoja. Jäsenmaksutuottojaksotus on tehty WebOodista Netvisoriin siirtyneiden keväälle 2012 kohdistettujen maksujen yhteismäärän perusteella. Tämä vastaa olennaisilta osin Weboodista saatua kevään 2012 jäsenmäärätietoa. Vuokratuotot: Vuokratuottojen katkon oikeellisuudesta on tilinpäätöstarkastuksessa varmistuttu analyyttisillä tarkastustoimenpiteillä. 7

9 Tuloslaskelma / AYY Palkat: Palkkojen analyyttisessa tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa ja palkkojen sivukulujaksotusten todettiin olevan oikeaa suuruusluokkaa. Muut kulut: Tarkastuksen yhteydessä varmistuttiin kululaskujen asianmukaisesta jaksotuksesta. 8

10 Tase / AYY Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Tilikauden poistot on kirjattu suunnitelman mukaisesti. Tilikauden poistot 1,76 M ovat kasvaneet 1,1 M edelliseen tilikauteen nähden (0,63 M ). Poistojen kasvu johtuu arvostuskäytännön muutoksesta, jossa rakennusten sekä näihin liittyvien koneiden ja kaluston poistokäytäntö yhtenäistettiin samanlaiseksi kaikkien suoraan omistettujen kiinteistöjen osalta. Aikaisempina vuosina osa kiinteistöistä on käsitelty siten, että edellä mainittuja poistoja ei ole kirjattu ollenkaan. Rakennuksiin kohdistuvat tilinpäätöshetkellä keskeneräiset peruskorjaukset sisältyvät taseerään keskeneräiset työt. Aikaisemmilla tilikausilla keskeneräiset työt on esitetty rakennuksissa ja rakennelmissa. 9

11 Tase / AYY Pysyvien vastaavien sijoitukset Käyty läpi olennaisimpien erien muutokset sekä arvostus: Osuudet saman konsernin yrityksissä ei muutoksia tilikauden 2011 aikana. Saamiset saman konsernin yrityksiltä sisältää 100 % omistetuille tytäryhtiöille myönnetyt lainat. Lainat on arvostettu nimellisarvoonsa ja niistä on lainasopimuksen mukaisesti peritty tilikaudelta 2011 korkoa taloustoimikunnan päätöksen perusteella. Osuudet omistusyhteysyrityksissä ei muutoksia tilikauden 2011 aikana. Muut osakkeet ja osuudet Erä sisältää tilikaudella 2010 rahoitusarvopapereissa esitetyt rahasto-osuudet, jotka on luonteensa mukaisesti siirretty pysyviin vastaaviin. Vertailutietoa on oikaistu vastaavasti. Rahasto-osuudet on arvostettu keskihintaperiaatteella hankinta-arvoonsa tai sitä alempaan markkina-arvoonsa per Tase-erään sisältyy lisäksi noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, joiden omistusosuus konsernissa on alle 20 % - ei muutoksia tilikauden 2011 aikana 10

12 Tase / AYY Omakatteisten rahastojen varallisuus Teekkarikylän kappelirahasto 260 t ja Teekkaritoiminnan edistämisrahasto t. Tarkastuksen yhteydessä rahastojen varallisuus on täsmäytetty varainhoitajien vahvistuksiin ja on varmistuttu varallisuuden arvostuksen oikeellisuudesta. Osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan tilinpäätöshetken markkina-arvoonsa. Pankkitilit on täsmäytetty tilinpäätöspäivän tiliotteisiin. Arvostuksessa ei huomautettavaa. 11

13 Tase / AYY Saamiset: Kirjanpidon myyntisaamiset täsmäytettiin myyntireskontraan tilinpäätöshetken tilanteessa. Myyntisaamisten ja kirjanpidon välillä ollut ero ei ollut olennainen. Myyntisaamisiin ei sisälly luottotappioriskin alaisia saamisia. Tilikauden 2012 alusta lähtien on otettu käyttöön myyntireskontran kuukausittainen täsmäytys kirjanpitoon. Muiden lyhytaikaisten saamisten jaksotukset todettiin olennaisilta osin asianmukaisiksi. Rahat ja pankkisaamiset: Pankkitilit täsmäsivät pankkien toimittamiin saldotodistuksiin per Käteiskassat t on laskettu tilinpäätöshetken tk tilanteessa t eikä niihin sisältynyt t eroja verrattuna pääkirjanpitoon. 12

14 Tase / AYY Oma pääoma: Oman pääoman rahastot ovat luonteeltaan vapaita rahastoja. Omakatteisten rahastojen vastaavaa ja vastattavaa puolien erotus 51 t johtuu AYY:n ja omakatteisten rahastojen välisistä saamis-/velkasaldoista. Muut sidotut rahastot Muille sidotuille rahastoille ei ole allokoitu tuottoja päättyneellä tilikaudella. Edellisvuonna sidotuille rahastoille allokoitiin laskennallista tuottoa 4 %:a. Tilikaudelta 2011 on jaettu yhteisö-, vaihto- sekä muita stipendejä yhteensä 42 teur. Jaetut stipendit on kohdistettu tt sidotuille ill rahastoille niiden käyttötarkoitusten k t mukaisesti. Rahastoihin liittyvä uudistustyö sekä tuottojen laskentaperiaatteiden uudelleenmäärittely olivat raportointihetkellä vielä työn alla. 13

15 Tase / AYY Pitkäaikainen vieras pääoma: Eläkevastuu täsmää vakuutusyhtiön vahvistukseen per Lainat rahoituslaitoksilta täsmäävät rahoituslaitosten saldovahvistuksiin per Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset on siirretty asianmukaisesti lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Pitkäaikaisissa lainoissa on esitetty myös luotollisen pankkitilin limiitti 500 t. Lyhytaikainen vieras pääoma: Saatuihin ennakoihin on kirjattu kevään 2012 jäsenmaksutuotot, joiden jaksotus todettiin asianmukaiseksi. i k i Saatujen ennakoiden jäsenmaksutuotoista t t on vähennetty YTHS:lle tilitettävä osuus, joka on kirjattu siirtovelkoihin. Taseen ostovelat täsmäävät ostoreskontraan per Ostovelat eivät sisällä merkittäviä erääntyneitä velkasaldoja. Muiden velkojen ja siirtovelkojen jaksotuksissa ei havaittu huomautettavaa. 14

16 Konsernitilinpäätös Konsernirakenne Ylioppilaskunnan konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavan AYY-Palvelu Oy:n (100 %) lisäksi 14 kokonaan omistettua kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä osakeyhtiötä sekä neljä osakkuusyhtiötä. Yhdistelmämenetelmät Omistusosuudet on yhdistelty konserniin hankintamenomenetelmän mukaisesti. Osakkuusyhtiöiden osalta on käytetty pääomaosuusmenetelmää. Konsernirakenteessa tai konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna edelliseen tilikauteen. 15

17 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloksen muodostuminen (EUR) AYY Dipoli Oy Ab Kiinteistö Oy Jämeränjälki Kiinteistö Oy Otakaari Muut kiinteistöyhtiöt AYY Palvelu Oy Konserniyhtiöiden tulokset yhteensä Rakennuksen poisto konsernissa Osakkuusyhtiöitten tulokset Vähemmistöosuus Yhteensä

18 2012 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International ti Cooperative ( KPMG International ), ti a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered ed trademarks a or trademarks a of KPMG International.

Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AUDIT / KPMG Oy Ab Helsingissä 30.11.2010 KPMG OY AB Heidi Vierros, KHT Jakelu Hallitus Talousjohtaja Reija Väätäinen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot