Vacon Oyj. Runsorintie Vaasa. Y-tunnus Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA L.L2.2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013"

Transkriptio

1 1 Vacon Oyj Runsorintie Vaasa Y-tunnus Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA L.L2.213

2 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Konsernin tase (IFRS) Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön til npäätös Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) Emoyhtiön tase (FAS) Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Toi mintakertomuksen ja til inpäätöksen allekirjoitus Osakkeet ja osakkeenomistajat Kirjanpitokirjat L2 13 L L-43 44

3 3 Hall tuksen to m nta kertomus I2,2Ot3 YLETSKATSAUS VUOTEEN 213 Vuonna 213 Vacon kasvatt l ikevaihtoaan ja parans kannattavuuttaan haastavassa markkinat lanteessa. Yhtiön aruion mukaan taajuusmuuttajamarkkino den kasvu ol hidasta vuonna 213. IHS-markk natutkimuslaitoksen raportin mukaan pienjännitteellä toim v en taajuusmuuttajien maailmanmarkkino den arvo vuonna 213 oli n. 11,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja lähivuosien markkinakasvuksi ennustetaan 7 /o:n vuos kasvua. Yleisest ottaen vo daan aru oida, että taajuusmuuttajamarkkino den kasvu on pitkällä aikavälill i nopeampaa kuin bruttokansantuotteen kasvu. Taajuusmuuttajien suur n markk na-alue on Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alue, jonka osuus maa lmanmarkk noista on n. 42 o/o. Euroopan, Läh -idän ja Afrikan (EMEA) alueen osuus maailmanmarkkino sta on n. 34 o/oja Pohjo s- ja Etelä-Amer kan n. 24 o/o. (*Lähde: IHS) Tamm -joulukuussa 213 Vaconin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden. L kevaihto kasvoi mm. rakennusautomaatioon ja uusiutuvan energ an tuotantoon suunnattujen tuotte den osalta. Vuonna 213 liikevaihio kasvoi EMEA- ja APAc-alue lla, mutta lask Pohjois- ja Etelä-Amer kassa. Vacon on käynnistänyt lisäto menpiteet t lausten ja l kevaihdon saattam seks kasvu-uralle Pohjo s- ja Etelä-Amer kassa vuonna 214. Vuonna 213 yhtiön kannattavuus paran selvästi verta lukauteen nähden. Kannattavuuden paranemiseen vuonna 213 vaikutti er tyisest kustannushyöty materiaalihankintojen siirtámisestä matalamman kustannustason ma h n. Vuonna 213 Vacon juhlist sen 2o-vuotista taivaltaan. Samalla kun Vacon saavutt tämån virstanpylvåän, se lo katseensa tulevaisuuteen. Marraskuussa 213 Vaconjulkaisi yhtiön uudet p tkänajan taloudelliset tavo tteetja uudistetun strategian vuos ksi Vacon kerto marraskuussa 213 myös päätöksestään laajentaa tuotetarjontaansa kesk jännitteellà toim v en taajuusmuuttajien markk no lle. Vaconin nykyiset taajuusmuuttajat to mivat pienjänn tealueella, kun taas kesk jännitealueen taajuusmuuttajat to mivat tyypill sest useiden k lovoltt en jännitealueella ja useiden megawatt en tehoilla. Kesk jänn tea ueen taajuusmuuttaj en maailmanmarkkinat ovat kasvussa ja tällä hetkellä niiden arvoksi arvioidaan 2,8 m ljardia Yhdysvaltain dollar a (IHS). Vacon n keskuänn tealueen taajuusmuuttaj en ens mmäisten pilottito mitusten on määrà tapahtua vuonna 214. Vacon lanseeras lokakuussa 213 markk noille uuden NXP Grid Converter -taajuusmuuttajan, joka edustaa energian optimo nnin seuraavaa kehitysaskelta ja osaltaan varmistaa, että es merk ks laivojen ja satam en om stajat kykenevät parantamaan energiatehokkuutta ja tuottavuutta. Vacon-konsern n emoyhtiö Vacon Oyj:llä on ollut avoin verokäs ttely liittyen siirtohinnoitteluun vuosina Vacon n huhtikuussa 213 konserniverokeskukselta saaman tiedon mukaan verottaja on tutk musten jälkeen todennut, että se ei vaadi Vacon lta verotuksen oika sua vuos en osalta. Verottaja on jo a emmin luopunut vaat muksistaan vuoden 26 osalta. Saadun päätöksen perusteella Vacon katsoo, että asiaan e enåä liity r skiä eikä epävarmuustekuö tä. Vacon sai niin kään lokakuussa 213 lopullisen päätöksen K inassa kåydyssä o keudenkäynnissä, joka koski osavalmisteiden tuontia maahan virheellisellä tullinimikkeellä. Ylemp o keusaste määräsi Vaconin maksamaan koruauksia yhteensä noin 6,3 miuoonaa euroa. Korvaus koostuu maksamattomista tull maksu sta ja jo a emm n määrätystä sakkoranga stuksesta. Vacon on vuos en 21 ja 211 tilinpäätöksissä jo tehnyt K nan o keudenkäynt in li ttwåt varaukset, joten oikeuden nyt määräämill i koruauksilla e ole olenna sta va kutusta Vaconin tulokseen. Vaconin yksiselitteisenä pol t kkana on aina ollut ja tulee aina olemaan noudattaa maa lmanlaajuisessa toim nnassaan niin pa kallisia ku n kansainvälis ä lakeja, sääntöjä ja määräyks ä. TULOSKEHITYS Tilaukset ja l ikeva hto Vaconin saadut tilaukset olivat vuonna 213 lähes edell svuoden tasolla. EMEA-alueella sekä APAC-alueella tilaukset kasvo vat jonkin verran vuonna 213. Pohjois- ja Etelà-Amerikassa t laukset laskivat tammi-joulukuussa 213. Tammi-joulukuussa tilaukset olivat 399,8 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa). Tilauskanta laski vuoden alusta 6,4 o/o ja ol kauden lopussa 46,8 miljoonaa euroa (5, milj, euroa). Tammi-joulukuussa 213 Vaconin liikeva hto kasvo vertailukauteen nähden. L keva hto kasvo mm. rakennusautomaatioon ja uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden osalta. Vuonna 213 liikeva hto kasvo EMEA- ja APAC-alueilla, mutta laski Pohjois- ja Etelä-Amer kassa. Maant eteellisesti vahvin kasvualue vuonna 213 oli EMEA-alue, jossa li kevaihto kasvoi 7,3 Vo. Vacon n Euroopan oma myyntiverkosto menestyi er noma sest haastavasta markkinatilanteesta huol matta. EMEA-alueella parhaiten kasvane ta as akastoimialoja vuonna 213 olivat meriteollisuus ja uusiutuvan energian tuotanto. APAc-alueella liikevaihto kasvoi 4,7 o/o vuonna 213. L kevaihto kasvoi erityisest rakennusautomaatiossa. Myynti kotima s lle as akka lle Ki nassa e kehittynyt odotusten muka sest. Pohjois- ja Etelå-Amer kassa liikevaihto laski 7,7 o/o vuonna 213. Liikeva hto lask useammalla eri teollisuuden alalla. Vaconin l ikevaihto kone- ja laitevalmistaj lle, järjestelmäto mittaj lle ja jakel jo lle on kasvanut viime vuodesta, kun taas loppuas akkaiden ja Brand label -asiakkaiden osuus on laskenut.

4 4 L kevo tto ia tulos Vacon n li kevo tto paran selväst vuonna 213. Tähän va kutt erity sesti kustannushyöty materiaalihankintojen si rtämisestà matalamman kustannustason maihin. Tamm -joulukuussa liikevoitto lman kertaluonteisia er ä ol 4,6 m ljoonaa euroa ja 1,1 Yo li kevaihdosta (li kevoitto lman kertaluonteis a eriä 36,5 m lj. euroa ja 9,4 o/o). Vuonna 213 ei ollut kertaluonteis a er ä. Vuonna 212 keéaluonteisten kertaerien nettovaikutus yhtiön liikevoiltoon oli 1,5 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa tammi-joulukuussa 213 (7,72 ewoa). Tase ia rahav rta Yhtiön tase säily vahvana ja l iketo m nnan nettorahavirta oli tammi-joulukuussa 46,7 miljoonaa euroa (52,3 m lj. euroa). Yht ö on nettovelaton. Liiketo m nnan vahvan nettorahavirran ansiosta yhtiön nettovelkaantumisaste oli -14,7 ok (-9,5 o/o). Nettovelka oli katsauskauden lopussa -17,2 miljoonaa euroa ja kassavarat 35,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 276,4 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Omavara suusaste oli 55, o/o (53,O o/o), Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hw nä. Koroll set velat olivat 18,7 miljoonaa euroa kauden lopussa (2,7 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvesto nnit olivat tammi-joulukuussa 19,7 m ljoonaa euroa (14, milj. euroa). Investo nnit kohdistu vat muun muassa tuotannon ja t etoj irjestelmien kehittäm seen. Yhtiö on käynnistänyt tieiojärjestelmien kehitysohjelman tukemaan tulevaisuuden kasvutavoitte ta. Nämå panostukset vaikuttivat verta lukautta suuremp in investointeihin. TUTKIMUS JA TUOTEKEH TYS Tutkimus- ja tuotekeh tysmenot olivat tammi-joulukuun aikana 27,3 miljoonaa euroa (25,1 milj. euroa), joista 5,9 m ljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) aktivoit in tuotekeh tysmenoina. lutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,8 o/o konsernin l kevaihdosta (6,5 Vo). Tutk muksessa ja tuotekehityksessä on panostettu vuonna 213 er tyisesti kesk jännitteellä to mivien taajuusmuuttajien tuotekehitystyöhön, 1OO -tuoteperheen tehoalueen laajentamiseen ja NXP System Drive -tuotteen tuotekehitykseen. KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVÄLIN EET Til npäätöksessä valuuttatermiinisopimukset liitet edoissa. on arvostettu käypään arvoon. Per aatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen laadintaper aatteissa ja MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ Vacon t edotti tamm kuussa 213 muutoks sta Vacon Oyj: n johtoryhmässä. Vaconin talous- ja rahoitusjohtajana to m nut Eri kka Söderström rtisanoutu yhtiön palveluksesta alkaen. Hänen t lalleen nimitetti n P a Aaltonen-Forsell, joka aloitti Vacon Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Marraskuussa 213 Vacon tiedotti, että yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell jä i ä tiyslomalle helmikuussa 214. Hänen åitiyslomansa ajaksi Vaconin talous- ja raho tusjohtajaksi ja Vacon-konsernin johtoryhmän jáseneksi on nimitetty KTM Ann-Louise Brånnback.

5 5 VASTUULLISUUS Henk löstö Vacon n tavoitteena on olla to mialansa johtava yht ö, ja tämä tavoite näkyy yhtiön koko maailmanlaajuisen toiminnan kattavassa henk löstöpolit ikassa. Vacon n henkilöstöpolit kka perustuu yhtiön aruoih n, jatkuvaan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäm seen seká ntohimoisen asenteen vaal miseen. Globaalissa ja kasvavassa Vaconissa yhteisen kulttuurin luom nen on yksi keske sistä menestystek jö stä. Vaconin henkilöstöstrategiassa pa nottu vuonna 213 johtamisen keh ttäm nen, konsern nlaajuisen osaam sen kehittämisen mallin päivittäminen ja palkitsemisstrateg an luominen, Vaconin henkilöstö kasvoi 83 henk löllä vuoden 213 aikana. Joulukuun lopussa konsern n palveluksessa ol henk löä (1 513), joista 744 (7Og) oli Suomessa ja 852 (85) mu ssa maissa. Henkilöstön keski-ikä oli 37,7 (36,7) vuotta. Keskimääräinen työsuhteen pituus ol 6,6 (6,2) vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 25,2 o/o (25,6 o/o) ja m eh ä 74,8 o/o (74,4 o/o). Henkilöstön tunnusluvut: Toimihenk löitä Työntek jö tä Yhteensä r-72/2o L2/2O72 95s Vacon on måärittänyt l iketo mintansa uuden v s on, joka julk stettiin marraskuussa 213. V sio tehtiin yhdessä henk löstön kanssa keväällä 213 käynnistyneessä prosessissa. Visionsa mukaisesti Vacon näkee, että todell sta aruoa luodaan yhdessä. Tämän vuoks Vacon luo The Drives Fam lyn, tiivi n yhteisön, m ssä parhaat ihmiset tekevät työtä yhdessä kehi[tääkseen asiakka llemme parhaita tuotteita, sovelluks a ja huoltopalveluja. Vacon on yhtiö, joka tuo yhteen henk lökunnan, asiakkaat, yhteistyökumppanit, to mittajat, osakkeenomistajat, tutk jat ja op skelijat - kaikki ne, jotka jakavat Vacon lle luonteenomaisen Driven by Drives -asenteen. Vacon määritti vuonna 213 strateg set osaam salueensa uud stetun strategian luom sen yhteydessä. Strategisia osaamisalueita ovat taajuusmuuttaj en tuote-, sovellus- ja automaat o-osaaminen, johtaminen ja innovoint, toim tusketjun laadukas hall nta, tuotevaliko man hall nta, tuotteen el nkaaren hallinta ja mon kanavamyynt. Vuonna 213 Vacon ryhtyi päivittämään konsern nlaajuisen osaamisen keh ttämisen mallia. Tavo tteena on luoda malli, joka to mii tehokkaast ka kissa er to mintama ssa ja koko konsernissa. Vaconin strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta avainasemassa on henk löstö, jolla on maa lmanluokan tietota toa ja osaamista. Työterueyteen ja hyv nvo ntiin suhtaudutaan Vacon ssa ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympär stön ja työyhteisön tilaa säännöll sesti er la sin kyselyin ja tutkimuks n sekä keh ttää henkilöstöpolit ikkaa ja työ lmapi riä tulosten pohjalta. Myös työtyytyväisyyden tasoa seurataan säännöllisesti koko konsernin laajuisella työtyytyvä syyskyselyllä. työtyytyvá isyyden parantam seksi ent sestään. Vuonna 213 teht in laajast toimenpiteitä Vacon on työturvall suusasioiden edelläkävijä. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia e pääse tapahtumaan. Vacon n johto ja henkilöstö kehittävät työturvallisuutta jatkuvassa yhte styössä. Vuonna 213 Vacon määr tti uuden palkitsemisstrategian, jonka lähtökohtana ol Vaconin liiketo mintastrateg an vaatiman osaamisen ylläpito ja vahv staminen sekä Vaconin aruojen mukainen työskentelytapa. Työpanos palk taan kilpa lukykyisellä palkalla, joka koostuu peruspalkasta, eduista ja erilaisista kannustimista. Työsop mukset perustuvat kunkin maan lainsäädäntöön sekà sovellettav in kansallis n ja kansa nvälisi n sopimuksi n. Palkkaus perustuu sovellettavan la nsäädännön ja säännöstön lisäksi tunnettu hin globaaleihin aruiointi- ja palkkausjärjestelmämalleihin sekä työntekijän omaan suor utum seen. Palkkausjärjestelmä on yhdenmuka nen ja tasavertainen. Kaikki työntek j tt ovat mukana bonuspalkkausjärjestelmässä, jonka pohjana ovat yhtiön li kevaihto ja saavutettu vo tto. Lisäksi käytössä on osakepohjainen kannust njärjestelmä, joka tarjoaa sen piir ssä oleville henk lö lle mahdollisuuden yhtiön osakke den omistukseen.

6 6 Ymp ir stö Vacon n ympär stövastuu perustuu tuotteisiin, ratkaisuih n ja sovelluks n, joilla voidaan säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasuja, erityisesti h lidioksidipäästöjä. Yht ön tuotteita käytetään laaja-alaisest eri to mialoilla parantamaan energ atehokkuutta, hyödyntäm iän uusia energianlähte tä ja vähentämåän kasvihuonekaasupäästöjä. L säksi Vacon etsi jatkuvast ekolog sempia toim ntatapoja omassa toiminnassaan. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästett in vuonna 213 aruiolta no n 55 TWh (5 TWh vuonna 212) sähköenergiaa. Tàmä vastaa noin kymmenen 7 MW:n yd nreaktorin vuotuista energiatuotantoa tai n. 12 m ljoonan kotitalouden vuotuista taloussähkön kulutusta Euroopassa. L säks tämä vastaa n, 22 tunt a maa lman vuotuisesta sähköntuotannosta*. L säksi vuonna 213 Vaconin tuotteilla tuotetti n energiaa uus utuvista energianlähte stä n. 22 TWh (2 TWh vuonna 212). Tämä vastaa no n 5 miljoonan kotitalouden vuotu sta taloussähkön kesk mäáräistä kulutusta Euroopassa tai noin 9 tuntia maailman koko vuotu sesta såhköntuotannostax *Tiedot maailman sähköntuotannosta: Key World Energy Stat st cs 213, Kansainväl nen energiajärjestö (IEA). Taajuusmuuttaja säätää sähkömoottor n kierrosnopeutta prosess n todellisen tarpeen mukaan, mik i vähentää energiankulutusta tyypillisesti 2O-5O o/o. Tutkimusten mukaan taajuusmuuttajien takais nmaksua ka on jatkuvasti lyhentynyt, ja esimerk ksi pumppu- ja puhallinsovelluksissa taka sinmaksuaika voi olla jopa alle yksi vuos. Vacon kehittàä as akka lleen yhä kestävämpiä energiaratkaisuja ja parantaa tuotteìdensa elinkaarena ka sta laatua ja ympäristöystävällisyyttä. Vuonna 213 Vacon kesk ttyi erityisesti tuotte den mater aalitiedon keräämiseen, ISO 141 -sedifio nnin laajentam seenja alihankkijo ta koskevan Supplier Excellence -ohjelman kehittämiseen. Vaconin tuotesuunnittelua ja -kehitystä ohjaa elinkaar ajattelu aina materiaalivalinnoista valm stukseen ja tuotteen kierrätykseen. Tuotekehitysvaiheessa tehdään tuotte den ympäristöva kutuksia koskeva arviointi ja määritellään tavo tteet, joita aruioidaan koko elinkaaren ajan. Vuonna 213 Vacon k nn tt er tyisen paljon huomiota tuotte den materiaalivalintoihin ja tuotteiden materiaalit edon kerääm seen, Sekä yhtiön asiakkaat että k ristyvä sääntely edellyttävàt tuotte ssa k iytettyjen ha tallisten aineiden raportoimista. Vaconin Des gn for Env ronment - tarkistusluettelo on osa ympäristömyötàistä suunn ttelua, jolla varmistetaan jo tuotekehitysva heessa, että tuotteet täyttävät Vaconin itselleen aseftamat ympäristövaatimukset ja sovellettavan ympär stöla nsäädännön vaatimukset. Vacon hankk komponenttinsa tarkkaan val tuilta al hankk joilta ympär maailman. Vaconin käyttämillä materiaaleilla ja komponenteilla on väl töntä merkitystä tuotteen elinkaarenaikaisille ympäristöva kutuks lle. Tämän vuoksi Vaconin ja al hankkúoiden väl sellä yhteistyöllä on keskeinen asema tuotteiden ympäristöva kutusten parantam sessa. Vacon asettaa komponenteille ja mater aaleille korkeat ympär stövaat mukset, jotta la tteiden kierråtettävyys ja vaarattomuus ympäristölle vo daan varm staa. Vuonna 211 kehitetyssä Vaconin Suppl er Excellence -ohjelmassa edett n vuonna 213 jatkokehityshankke siln ja mallin arviointi n. Supplier Excellence -ohjelmassa arvioidaan alihankkijoiden kyvykkyyttä tuottaa Vacon n ympäristövaat mukset täyttäv ä tuotte ta. Erityisest alihankkijoiden kanssa keskitytään selvittämäån kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden kåyttöä ja parantamaan mater aaleja koskevan tiedon väl ttämistä. Vuonna 213 to mintamalliin otett in mukaan uusia laatutyökaluja ja ent stä järjestelmällisempi seurantamalli. Ympär stövastuullisuuteen liittyvän materiaal t edon keräämisprosess a täsmennetti n. Suppl er Excellence -to m ntamall a laajennett n vuonna 213 kattamaan myös konfl ktimineraalien seuranta. Vacon n tuotteet eivät sisällä konfliktim neraaleja. Sertif oitujen ympäristöjärjestelm en avulla Vacon pyrki takaamaan, että ympäristösuorituskwyn tehokkuus, tasalaatuisuus ja jatkuvan parantamisen periaate toteutuvat. Vaconin Ki nan- ja Vaasan-tehta lla on ISO 141 -sertifikaatt. Vuonna 213 jatkuivat valmistelut ISO 141 -sertifioimiseksi tehtailla Italiassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Vacon tutkii jatkuvasti keinoja p enentää etenk n lentorahd n mä irää ja nä n vähentää kuljetuks sta syntyviá haitallisia ympär stöva kutuks a. Vaconin tehtaidenvälistä kuljetustarvetta vähentää se, että yht ön laajaa tuotevalikoimaa valm stetaan Vaasan-tehtaan l säks myös muissa Vacon n tehtaissa. Nä n tuotanto on l ihempänä asiakasta, mikä säästää kuljetuskustannuksia ja vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Vuonna 213 Vacon ryhtyi esimerk ksi valmistamaan aurinkovo man tuotantoon suunnattuja tuoteratkaisujaan l säks Intian-tehtaassaan Bangaloressa -tuotesarjaa aletti n valmistaa Vaconin Chambersburgin-tehtaassa Yhdysvalloissa.

7 7 YHTION OMISTUS JA HALLINNOINTI Osakkeet ja osakkeenom stajat Vacon n markk na-arvo joulukuun lopussa oli 891,7 m ljoonaa euroa (611,5 milj. euroa). Osakkeen påätöskurssi oli 58,5 euroa. Se oli tamm -joulukuun aikana alimmillaan 4, euroa ja yl mm llään 59,9 euroa. Tammi-joulukuun a kana yht ön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 122,5 m ljoonan euron aruosta eli 15,5 o/o osakekannasta. Vaconilla ol päivätyn osakasrekisterin mukaan rek sterö tyä osakkeenomistajaa. Hall ntarek stereisså ja ulkomaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 48,O o/o (57,2) osakekannasta. L putus lmo tukset vuonna 213 Vacon Oyj vastaanotti Aruopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen l putusilmo tuksen, jonka mukaan 4ontanaro Asset Management Ltd:n om stusosuus Vacon Oyj:n osakke sta on ylittänyt 7/2 (5 Vo) rajan. Ilmoituksen mukaan Montanaro Asset Management Ltd om staa Vacon Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,18 prosenttia Vacon Oyj:n osakke sta ja àänimäärästä. Yllä main tun rajan yl tys perustui tehty hin osakeosto h n. Omat osakkeet Vuonna 213 Vacon luovutt varsinaisen yhtiökokouksen 212 antaman valtuutuksen nojalla omaa osaketta osakepalkkiojänestelmän muka sina palkk oina. Vuonna 213 yhtiön haltuun pa autui kaikkiaan osaketta osakepalkkiojärjestelmän säàntöjen muka sesti. Vacon Oyj:llä oli hallussaan om a osakke ta yhteensä kappaletta, jotka on hank ttu kesk kurss lla 38,44 euroa osakkeelta. Osakkeet vastaavat,3 o/o osakepääomasta ja äänimääröstà eli merkitys omistuksen ja äànivallan jakautumiselle ei ole merk ttävä. Hallitus ei ole vuonna 213 käyttänyt sille yht ökokouksen myöntåm ä valtuutuksia omien osakkeiden hankinnan tai osakeannin osalta. Hall tus ja to mitusjohtaja OL3 pidettyyn yhtiökokoukseen ast hallitukseen kuuluivat Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Rout la, M ka Vehv läinen ja Ri tta Viitala. Yhtiökokouksessa kaikki edellä main tut henkilöt val tt n uudelleen hall tuksen jäsen ksi. Hallituksen jàrjestäytymiskokouksessa Panu Rout la val tt in hallituksen puheenjohtajaks ja lvl ka Vehv läinen hallituksen varapuheenjohtajaks. Hallituksen jäsenten to m kaus kestää seuraavan varsina sen yhtiökokouksen loppuun asti. Vaconin toimitusjohtajana koko tilivuoden ajan to m Vesa La si sekä varatoim tusjohtajana ja to m tusjohtajan sijaisena Heikki Hiltunen. Vacon Oyj:n hallintoa kuvataan tarkemm n konsernin hallinto- ja ohjausjädestelmää koskevassa selvityksessä yhtiön vuos kertomuksessa. Selv tys on saatav lla myös yht ön Internet-sivuilla oso tteessa Tilinta rkastaja Yht ökokouksen päätöksen muka sest yhtiön til ntarkastajana on til ntarkastusyhteisö Pricewaterhousecoopers Oy, jonka nime imänä päävastuull sena tilintarkastajana toimi KHT Markku Katajisto. LI KETOIMINTASTRATEGIA Vacon on maa lman suur n yks nomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Kesk ttyminen on Vacon lle selkeä kilpailuetu Taajuusmuuttaja on laite, jota käytet iän sähkömoottor n kierrosnopeuden säätöön kaikilla teollisuuden alo lla ja yhdyskuntatekni kassa. Lisäks taajuusmuuttaja on ava ntuote uusiutuvan energian tuotannossa. Taajuusmuuttajien avulla vo daan saavuttaa merk ttäv ä energiansäästöjä ja tuottaa puhdasta energiaa uusiutuvista energ anlähte stä, kuten auringosta ja tuulesta. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketo minnan pitk in a kavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttaji n Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistii kasvua nopeamm n. vacon n uud stettu strateg a ja tavo tteet Vacon järjesti marraskuussa 213 pääomamarkk nap iivän, jossa se julkais uudet p tkänajan taloudell set tavoitteet ja uud stetun strategian vuosiksi Vaconin taloudelliset tavoitteet vuos ks 2OL4-2O2O ovat seuraavat: Kasvu: Tavoitteena on saavuttaa yli 1 /o:n keskimäåräinen vuotu nen l kevaihdon kasvu. Kasvutavo te perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattam seen markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeamm n. Valikoituja yr tysostoja vo daan käyttää kasvun k ihdyttämiseksi edelleen. Kannattavuus: P tk inajan kannattavuustavo tteena on saavuttaa liikevo ttoprosentissa 14 Vo:n kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja to menp te siin, joilla parannetaan yhtiön tehokkuutta pitkäll i aikaväl llä ja nä n saavutetaan suurempi absoluuttinen l ikevo tto ja om staja-aruo. Vacon e katso pitkänajan taloudellisten tavoiüeidensa olevan markk naohje stus m llekään er ty selle vuodelle vuosien väl senä ajanjaksona. Yht ö julkistaa erillisen markkinaohjeistuksen vuosittain.

8 Strateg set pa nop steet ja kilpailuetu Vacon n strategia perustuu 1OO o/o:n keskittym seen taajuusmuuttaj in. Taajuusmuuttajamarkkinat tulevaisuudessa, luovat yht ölle hwät kasvumahdoll suudet myös Vacon laajentaa edelleen laajaa tuote-, sovellus- ja huoltopalveluvalikoimaansa. Yhtiö tuo markkinoille kesk jännitealueen taajuusmuuttajia ja järjestelmäkäyttöjä. Yhtiö laajentaa myös huoltopalveluliiketoimintaansa. Taajuusmuuttaj in keskittyvänä yhtiönå Vacon laajentaa edelleen as akastoim alavalikoimaansa, mikä tuo vakautta yht ön to m ntaan erilaisissa markkinatilante ssa. Vacon tulee myös kiihdyttämään kasvua laajentamalla to m ntojaan uus lle maant eteell s lle alueille ja keskittymällä korkean markk nakasvun ma h n. Yks Vaconin strateg an kulmakivistä on mon kanavamyynti. Monikanava suutta taruitaan laajan tuotevaliko man viemiseksi kaikkiin maih n ja valituille as akastoimialo lle. Kanav en val ntaa optimoidaan yksittäisten maiden erityispiirteiden mukaisesti. Toimintojen tehokkuuden järjestelmäll sen parantamisen l säksi kannattavuuden pääasiall sina veture na ovat hankinnat parhaan kustannustehokkuuden tarjoavista maista, kustannusoptimointi n tähtäävä suunnittelu, alueellinen tuotanto ja huoltopalveluto minnan kasvu sekä erottautuminen sovellusohjelmisto l a ja pilvipalveluilla. Vaconin erottautum nen ja k lpa luetu perustuvat neljään teküåän: tuotejohtajuuteen, syväll seen sovellustietämykseen, laaja-alais n huoltopalvelu hin ja a nutlaatu seen yr tyskulttuuriin. Vaconilla on tuotantoyksiköt v desså maassa, tutk mus- ja tuotekeh tysyksiköt neljässä maassa ja myynt yht öt yhteensä 3 maassa. Laaja läsnäolo eri mantere lla antaa hyvät edellytykset asiakaspalveluun mahdollistaen es merkiksi nopeat to mitusajat. Kattava myyntiverkosto tuo taru ttavan paikallisen otteen myyntiin. RISKIENHALLINTA Vacon-konsernin risk enhallinta on osa yhtiön li ketoiminnan johtam sta. R skienhallinnalla pyr tään varmistamaan, että liiketoim ntaan li ttyvät riskit on kartoitettu ja hallittu tehokkaast. Tavo tteena on min moida riskeistä aiheutuvat mahdoll set vahingot ja tunn staa li keto m nnan johtamiseen liittyvät r skit. Riskienhallinnalla pyr tään varm stamaan yht ön kannattava kasvu. Lisät etoa Vacon n keskeisistä r skeistä ja risk enhallinnan periaalte sta löytyy tilinpäätöksen liitet edoista ja vuosikertomuksen riskienhallintaosuudesta sekä konsern n hall nto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä. YHTIöN ToIMINTAAN LIITTWÄT YLEISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKUÄT Vacon on alttiina riske lle, jotka voivat johtua yhtiön operat ivisesta toim nnasta tai liiketo mintaympäristösså tapahtuvista muutoks sta. Vaconin liiketo minnalle tyypilliset ja yleiset risk t liitlyvät mm. kysynnän epävarmuuteen ja h ntak lpailun l säänlymiseen, as akasmenetyksiin, luottotapp oihin, li kearvoon, s rtoh nnoitteluun, raaka-a ne den ja komponenttien saatavuuteen sekà valuuttojen arvojen va hteluih n. Raaka-a neiden ja komponenttien hintojen muutokset, saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa yhtiön l ketoim nnan kannaftavuuteen ja suuruuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat päåosin vuosisop muksia, jo ssa on h nta- ja valuuttaklausuulit raaka-a ne den ja mater aalien maa lmanmarkkinahintojen vaihteluille. Vacon n t lauskanta on per nte sesti ollut ajallisesti lyhyt eikä s ihen sen tak a li ty merkittäv ä to mitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen l ttyv ä riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhans a asiakka ta. Kymmenen suur mman asiakkaan osuus Vacon n li kevaihdosta oli vuonna 213 no n 4 o/o tasolla Yht ö arvioi jatkuvast asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitte staan. Vaconilla on kyky sopeuttaa valm stuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Tuotannon repl kointi yht ön eri tehtaisiin sekä ohjelma, jossa mater aalihankinnat si rretåän parhaan kustannustason maihin parantaa valmistus- ja toimitusvarmuutta ent sestään. Yhtiö aruioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaam seksi. Johto aruioi vuos ttain liittyykö taseen pitk iaikaisi n varo hin arvonalentum sr sk ä, L ikearuo ja muut aineettomat varat testataan mahdollisen aruonalentum sen toteamiseks. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriske stä merkittäv mp ä ovat valuuttakurssirisk t. Valuuttakurssien va htelut voivat vaikuttaa l ketoim ntaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkiitävimmät euroon suhteutetut kurssiriskit liittyvät Yhdysvaltain dollari n ja Kiinan renm nbiin. Konserni käyttää rahoitusriskienhallinnassaan valuuttaterm inejä, valuuttaopt o ta, valuuttalainoja ja koronvaihtosop muks a. Johdannaissopimuksia tehdään suojaustarkoituksissa ja niih n ei sovelleta suojauslaskentaa. OSINKOPOLITIIKKA Vacon n hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyvàksyttäväks osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 5O o/o kyseisen t likauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus huomioidaan os nkoa päätettäessä.

9 9 NAKYMAT VUODELLE 214 IHS-markkinatutkimuslaitoksen mukaan taajuusmuuttajamarkk noiden vuosittainen kasvu on vuosina kesk määrin 7 Vo. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupung stuminen, teollisuusautomaat on kasvu, energiatehokkuus, kehittyvät markk natja uus utuva energia, tukevat taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvua. Taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu va htelee vuos tta n ja jopa vuosineuänneksittäin, mutta yleisesti voidaan arvio da, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selväst globaalia kansantuotteen kasvua nopeammln. Vuoden 214 yle seen markk nakeh tykseen li ttyy epävarmuustekijöitä. Vacon arvioi, että taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat yleisestä markkinakehityksestä r ppuen noin 5-1 Vo vuonna 214. Yht ö on viimeisten vuos en aikana laajentanut ja uudistanut tuotetarjontaansa, m kä antaa yhtiölle hyvät edellytykset kasvaa taajuusmuuttajamarkk noita nopeammin vuonna 214. Vaconin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan vuonna 214. Kannattavuuden paranem seen vaikuttavat keske sesti kustannushyöty mater aalihankintojen s irtämisestä matalamman kustannustason ma hin sekä toiminnan yleisen tehokkuuden kehittäm nen. MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 214 Vacon arv o, että sen l ikevaihto kasvaa 5-!5 o/o ja että sen liikevo ttoprosentti ilman kertaluonte sia eriä on 7t-L3 o/o vuonna 214. Vuonna 213 Vaconin l kevaihto oli 43, m ljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteis a er å 1,1 o/o. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTöSTÄ Emoyhtiön voitto t likaudelta 273 oli 23,7 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat t likauden päättyessä 76,6 m ljoonaa euroa. Hall tus es ttää p dettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden 213 voitosta maksetaan os nkoa 1,3 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta s rretään kertyneisiin voittovaroihin, Ehdotuksen mukaan os nkoih n käytettäisiin yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on os ngonmaksun täsmäytyspä vänä 1. huhtikuuta 214 merkitty Euroclear Finland Oy: n p tämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8. huhtikuuta 214.

10 1 Taloudell set tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS 213 oikaistu* IFRS TFRS IFRS IFRS 2L Tulos/osake, EUR Oma pääoma/osake, EUR osinko/osake, EUR +*) Osinko/tulos, Vo **) Efekti vinen osinkotuotto, P/E-luku o/o **) r,84 7,54 1,3 7,68 2,2 31,8 7,72 6,99 1,1 64,O9 2,7 23,4 1,1 6,28,9 8t,47 2,9 28, r,22 5,9 1, 82,13 2,6 32,O 1,1 5,25,7 69,O2 2,6 26,3 osakkeen kurss keh tys Kauden alin, EUR Kauden yl n, EUR Kauden lopussa, EUR Tilikauden keskikurssi, EI,JR Osakekannan markkina-arvo, MEUR Osakkeiden va hto, kpl Osakkeiden vaihto, o/o Osakke den osakeant oikaistu lukumäärä kesk määrin t likauden aikana ***) osakke den lukumäärä t likauden lopussa ***) Omat osakkeet 4, 59,9 58,5 5L,77 497, , L ,11 42,54 4,2 38,36 611, ,7 t t ,2L 48,73 3,9 38,5 477, ,5 t ,9 39,75 39, 32,49 593, , r ,3 28,9 26,7 27,5L 46, r 29,6 t Konsernin taloudell sta keh tystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, MEUR L ikevaihdon muutos, o/o Liikevoitto ilman kertaluonteisia er ä, MEUR L kevo ton ilman kertaluonteisia eriä muutos, o/o L kevoitto ilman kertaluonte sia eriä, /o li kevaihdosta Li kevoitto, MEUR Liikevoiton muutos, o/o Li kevoitto, o/o l ikeva hdosta Tulos ennen veroja, MEUR Tulos ennen veroja, o/o liikevaihdosta Oman pääoman tuotto, o/o Sijoitetun pääoman tuotto, o/o Korolliset nettovelat, MEUR Nettovelkaantumisaste, o/o Käyttöpääoma, MEUR Omavara suusaste, o/o Brutto nvestoinn t käyttöomaisuuteen, MEUR Bruttoinvestoinn t käyttöomaisuu teen, o/o liikeva hdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 4EUR Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, o/o l ikevaihdosta Henk löstö kauden lopussa Tilauskântâ. MEUR 4O3,O 3,8 4,6 11,3 1,1 4,6 6,9 1,1 39,7 9,8 25,4 33, -t7,2 -t4,7 37,4 55, 79,7 4,9 27,3 6, ,8 388,4 2,O 36,5 4,9 9,4 38, 53,6 9,8 37,L 9,6 26,t 33,5-1,3-9,5 33, 53, 74, 3,6 25,t 6, ,9 72,7 34,4 7,5 9,7 24,7-73,4 6,5 27,O 7,7 78,7 26,9 L2,4 72,7 45,7 5, 74,7 4,9 25,7 6,6 t 468 i66 338, 24,3 32,4 43,6 9,6 28,6 26,8 8,5 27,5 8,1 22,r 27,O 9,4 LO,7 45,9 46,O 15,9 4,7 2!8 6, ,O -7,2 22,5-35, 8,3 22,5-35, 8,3 22,O 8,1 2,5 23,r 1,6 2,O 3L,2 56,5 78,2 6,7 77,6 6, *) IAS 19R -standardin mukaiset oika stut luvut. IFRS-standardimuutoks sta on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen laad ntaper aatteissa. **) Tilikauden 213 osalta osinko on hallituksen esitys yht ökokoukselle. ***) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli kpl. Ulkona olev en osakke den lukumåårä on kpl.

11 11 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake = Oma päåoma / osake = Emovhtiön om stai lle kuuluva tilikauden Osakkeiden osakeant korjattu keskimäärá nen osakkeiden osakeant korjattu lukumäärä til kauden lopussa Os nko / osake = T l kaudelta osakke den osakeant korjattu lukumäårä t likauden lopussa Os nko / tulos, o/o = Efekt ivinen os nkotuotto, o/o = T l kaudelta jaettu osinko x 1 Emoyhtiön om staj lle kuuluva tilikauden voitto osinko/osakex Osakeantio kaistu v me nen kaupantekokurss kauden lopussa P/E-luku = Osakeantioikaistu v meinen Tulos / osake kâilalên lônilçsâ Oman påäoman tuotto, o/o = S joitetun pä ioman tuotto, o/o = T l kauden vo tto x Oma påäoma, tilikauden alun ja lopun keskiaruo ltulos ennen veroia + korko- ia no Taseen loppusumma - korottomat velat, t l kauden alun ja lopun kesk aruo Omavaraisuusaste, Vo = Oma Dååoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantum sâstê, o/o = lkorollinen v eras Dååoma - rahat, oankkisaamiset ia raho tusarvopaper t) x Oma pãåoma KäYttöPä ioma = Varastot + korottomat lyhyta kaiset saatavat - korottomat lyhytaika set velat Tutkimus- ja tuotekehifysmenot = Tuloslaskelmaan k rjatut tutk mus- ja tuotekeh tyskulut (mukaan luk en saadu lla avustuks lla katetut kulut) sek i aktivoidut tuotekeh tysmenot Osakekannan markkina-aruo = Ulkona olev en osakke den lukumãärå kauden lopussa x v meinen kaupantekokurss Osakke den vaihto, o/o = Kãúden ãikâna va hdettuien osakke den lukumåårå x osakke den osakeant korjattu keskimäärä nen lukumäär i

12 t2 Konsern n tuloslaskelma (IFRS) 1OOO EUR Li tet eto LL,-3L,12,2lJ13 oikaistu o/o,l.-31,l2,2ol2 o/o L keva hto , , Liiketoiminnan muut tuotot Valmi den ja keskenerä sten tuotte den varastojen muutos Mater aal t ja palvelut Tyôsuhde-etuuks sta a heutuvat kulut Po stot Liiketo m nnan muut kulut I Liikevo tto O, , L ra r4a Raho tustuotot Raho tuskulut Tulos ennen veroja ,8 37 '-2O 9,6 Tuloverot 12 Til kauden vo tto A 699 7,L '9 Jakautum nen: Emoyht ön om stajille Määräysvallattomille omistajille 13 2A O Emoyht ön omistaj lle kuuluvasta voitosta laskettu osakekohta nen tulos : 13 La mentamaton osakekohta nen tulos (EUR) Laimennusva kutuksella o kaistu 1,84 1,72 ôçâkêkôhfe nên fúlõs lftlrl Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) T l kauden vo tto Muut laajan tuloksen eråt; uudelleen måär ttåm sestä johtuva erä Eråt, jo ta e s i etä tulosva kutteisiksi Muuntoerot Eråt, jotka vo daan myöhemm n siirtåå tulosva kutte s ks T l kauden laaja tulos yhteensä r7-365 lr7 27 4Sa 26 5lJ2 Jakautuminen: Emoyht ön om staj lle Määräysvallattom lle om staj lle

13 13 Konsernitase (IFRS) Varat 1OOO EUR P tkäa ka set varat L ikearvo Keh ttåmismenot Muut a neettomat hyödykkeet A neelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myytåvissä olevat raho tusvarat Laskennall set verosaamiset Muut raho tusvarat L4 r4 t o/o I L7 439 I s7 26 6t A 25A 36, , Lyhyta kaiset varat Va hto-oma suus Myyntisaamiset ja muut saam set r Varat vhteenså , 26734, oma päåoma ja velat Osakepääoma Yl kurssirahasto S dotut muut râhastot Omat osakkeet Aruonmuutosrahasto , , Määråysvallattom en omistai en osuus 1 866, , Oma pääoma yhteensä LL7 41'3 54, , P tkäa ka set velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Lyhytaika set velat Ostovelat ja muut velat Verovelat Varaukset t s7 66 I tt r r velat yhteenså Oma Dåäoma ia velat vhteenså 9A ,7.o t6 26,1Ã t oo_o 41 1! A tot x) Verta lukauden alun tase tulee IAS 1,1:n mukaan es ttää, kun konsern on ottanutt l kauden alusta käyttöön uud stetun IÁS 19 -standard n, jota on sen s irtymäs iånnösten mukaan sovellettu takautuvast IAS 8:n mukaan.

14 L4 Konsern n rahavirtalaskelma (IFRS) EUR t.t:3l,l2.2l)13 oikaistu L,t,-31,t2.2L2 L iketo m nnan rahav rrat Til kauden voitto O kaisut: Po stot Rahoitustuotot ja -kulut Verot Muut oika sut Kåyttöpääoman muutokset Va hto-omaisuuden muutos Korottomien saamisten muutos Korottom en velkojen muutos Saadut korot N4aksetut korot Muut raho tuser it Maksetut verot L keto m nnan nettorahav rta Investo ntien rahav rrat Tytäryht ön hank nta Investo nnit a neell s in käyttöomaisuushyödykke si n Investo nnit aineettom in hyödykkeisiin Investo nn t mu h n s jo tuks n Investo nt en nettorahav rta Rahoituksen rahavirrat P tkåa ka sten la nojen nostot P tkåaikaisten la nojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takais nmaksut Om en osakke den hankinta Maksetut osingot Raho tuksen nettorahav rta t s ro 27 -L L s L a t Rahavarojen muutos Rahavarat t likauden alussa Rahavarojen muuntoerot t o Rahavarat t likauden lopussa r o74

15 15 Oma pðäoma Laatimisper aatteen muutos (IAS 19) O ka stu oma pääoma 1,1.212 Muut o kaisut Måi i.å y5- vd attomi n om stãj en osuus 1 S31 Osakepaaomå 3 59 Eñoyht ön om stej lle kuqluva oñ6 pääona Yl kurss - S dotut muut Omat Atvonmuutosrahdsto rðhðstot osakkeet rahasto KêÉyn êt vo ttovãret Yht ênså t Oñô påiäomd yhteen6ä 97 7t T lìkauden tulos Muut laajan tuloksen er it: Uudelleen mä ir ttämisestå johtuva erä Muuntoerot Osakepalkk ot Os ngonjako Om en osakkeiden hank nta 4 iäräysvallafr omilta omistaj lta hankittu osuus t t Oma päåoma Nluut o ka sul * Osak p6dome 3 59 Emoyht ön om 5taj lle kuuluvd oma p iäoma Ylikur5si- Sidotut muut Omat ArvoñmuutosrEhasto rahâstot osðkk èt râhasto agt Kertynêet vo ttovarät 9a Yhtêensä Mäãräysvallafrom en om sttrj ên o5uu3 oma pååoñã yhtc nsä T l kauden tulos 2A 25 2A O Uudelleen mä r tt im sestã johtuva erä Muuntoerot T l kauden laaja tulos yhteens i Osakepôlkkiot Osingonjako Määråysvallattom lta om staj lta t7 274 *) Vararahastos rto 2,4 MEUR oman pä ioman sisâllä

16 16 Konsern t l npåãtöksen l tetiedot 1. Perustiedot Vacon-konsern on maa lmanlaajuinen, val koìmaltaan ja palvelu ltaan kokona svalta nen taajuusmuuttajato m ttaja. Vacon Oyj ja sen tytäryht öt kesk ttyv it yksinomaan taajuusmuuttajiin. Konsern lla on toim ntaa 3 (29) maassa. Vacon Oyj on suomala nen, Suomen lak en mukaan perustettu julk nen osakeyht ö. Yht ön kotipa kka on Vaasa ja sen rekisterö fy oso te on Runsor nt e 7, 6538 Vaasa. Jäljennös konsern t linpäätöksestå on saatavissa www-oso tteesta ta Vacon Oyj:n pääkonttor sta. Vacon Oyj:n hallitus on hyv iksynyt kokouksessaan tämän t l np iãtôksen julkistettavaks. Suomen osakeyhtiöla n mukaan osakkeenom stajilla on mahdoll suus hyvåksyä ta hylätä t l npäätös sen julk stamisen j ilkeen p dettävässä yht ökokouksessa, Yht ökokouksella on myös mahdoll suus tehdå päätös til npä itöksen muuttam sesta. 2. Konsern t linpäätöksen laadintaper aatteet T l npäátöksen laad nta per aatteet Konsern til np iätös on laad ttu kansainv ilisten t linpäåtösstandard en (Internat onal F nancial Report ng Standards) muka sest ja s t i laad ttaessa on noudatettu 3L voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulk ntoja. Kansa nvâl s llè t l np iätösstandarde lla tarko tetaan Suomen k rjanp tolaissa ja sen nojalla annetu ssa säännöks ssä kansa nvål sten til npäätösstandardien soveltam sesta annetussa Euroopan parlament n ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 166/22 säädetyn menettelyn mukaisesti yhte sössä sovellettav ksi hyväksyttyj t standardeja ja n stä annettuja tulk ntoja. Konsernit linpäätöksen li tetiedot ovat myös suomala sten, IFRS-säännöks a t iydent iv en k rjanp to- ja yhte söla nså idännön vaatimusten muka set, T l npåätöst edot es tetåän tuhans na euro na ja ne perustuvat alkuper i s iin hankintameno h n, ellei alla olev ssa laat misper aatte ssa ole muuta kerrottu. Sovelletut uudet ja uud stetut standard t Konsern on noudattanut vo maantulle ta IFRS-standardimuutoks a jotka koskevat seuràav a standardia: IAS 19 Työsuhde-etuudet, IFRS 7 Rahoitus nstrument t ja IFRS 13 K iyvän aruon må ir ttäminen. Laad ntaper aatteet on p iv tetty standardimuutoksien mukaisest. ùluutos IAS 19 -standardissa poistaa yht ön käyttämän putk menetelmän soveltam sen mahdoll suuden. Standard n mukaan kaikk vakuutusmatemaatt set vo tot ja tapp ot k rjataan laajan tuloslaskelman uudelleen m i ir ttäm sestå johtuvan erån kautta. fakautuvaan lyösuor tukseen perustuva meno k rjataan v il ttömästi henk löstökuluihin eläkekuluna. Odotettav ssa olevasta tuoton määrittelystä luovutaan ja s rrytään käyttåmåãn diskonttauskorkoa myös oma suuden tuoton määr ttelyssä. Muutoksen seuràuksena hetken 31, eläkevelvo te kasvoi,2 milj. euroa ja oma p iäoma p enen,2 m lj. euroa. Muutos IFRS 7 -standard ssa tarkentaa li tet etovaat muksia, jotka koskevat taseessa nettomäåräisest es tettyjâ raho tusinstrumentteja netotusjärjestelyjä tai vastaavanla s a sop muks a. Muutoksella e ole olennaista va kutusta konsern t l npàätökseen, ja yle siä IFRS 13 Kàyvän arvon määr ttäminen -standard s s iltää yhtenä set käyvän arvon mã ir ttàm st i ja liitet etoja koskevat vaat mukset, jotka koskevat ka kkia IFRS-standardeja. Muutoksella e ole olennaista va kutusta konsern t linpàätökseen, Arvio den kåyttö Kun konsern t l npåàtöstä laad taan kansainvälisen t linpä itöskäytännön mukaisesti, yrityksen johto joutuu tekemään aru o ta ja olettamuks 4. Nåm i va kuttavat kirjattav en varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määr n. Lisäksi joudutaan käyttämén hark ntaa tilinp iätöksen laat m sper aatteiden soveltam sessa. Arv ot ja oletukset perustuvat h stor alliseen kokemukseen ja muihin perusteltavissa olevi n oletuks n, jo den uskotaan olevan kohtuullis a olosuhteissa, jotka muodostavat perustan t l npäätökseen merk ttyjen er en aru oinne lle. Toteutumat voivat po keta näistä aruio sta. Aru ot koskevat t ettyjen oma suuserien realiso tavuutta, aineellisten ja a neettom en hyödykke den taloudellisia poistoa koja, I keto m ntaan li tfyv en varausten muodostam sta, l ikearvoja, laskennall sia verosaamìsia, ehdollisten varojen ja velkojen m iårittäm stä. Li kearvojen osalta aru onvara suutta sisåltyy aruonalentum stestauksessa kåytettäviin tulonodotuks n ja korkokantaan, Ary o tulevaisuudessa syntyvästä verotettavasta tulosta luo perustan laskennall sen verosaamisen esittämiselle. Konsol do nt per aatteet Konsern t l np iätös sisältää emoyht ön lisäks ka kk ne yht öt, jo ssa emoyht öllä on enemm stö ään vallasta ta muuto n mä ir iysvalta. T l kauden a kana hank ttujen ta perustettujen tyt tryhtiöiden tulokset on otettu huom oon konsern t linpååtöksessä n den ostop i västä ta perustamishetkestä läht en. Yhdistely lopetetaan, kun määråysvalta lakkaa. Tytåryht öt on yhd stelty konsern t linpäätökseen hank ntamenetelm illä. Ka kki hankinnan toþuftamiseks suor tettavat maksut k rjataan kuluks hankinta-ajankohtana. Hank tun yrityksen yks lö täviss i olevat varat ja velat arvostetaan hank ntahetken käypään aruoon, Yrityksestä maksetun h nnan ja sen kàypäån arvoon arvostetun nettovar llisuuden väl nen erotus on l ikearuoa, Jos vast ke on p enemp ku n tytäryhtiön hank tun nettovarallisuuden kãypä arvo, erotus kirjataan tulosva kutte sest, ù'l iråysvallattom en om stajien kanssa toteutune ta l iketo m a, jotka e våt johda määräysvallan meneftäm seen, käs telläàn omaa pääomaa koskev na li keto m na. Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle j tånyt omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispä vän kårypäân aruoon ja k rjanp toarvon muutos k rjataan tulosva kutte sesti. Konern n s säiset li ketapahtumat, saamiset, velat, real so tumattomat katteet ja sisä nen voitonjako elìm noidaan konsern t l np iätöksessä. Tyt iryhtiö den noudattamat til npååtöksen laat misperiaatteet on taru ttaessa muutettu vastaamaan konsern n noudattamia per aatte ta. T l kauden vo ton ta tappion jakautum nen emoyhtiön om stajille ja määräysvallattomien om stajien osuudeks es tetään tuloslaskelmassa. Laajan tuloksen jakautum nen emoyht ön omistajille ja määräysvallattomien om staj en osuudeksi es tetåän laajassa tuloslaskelmassa. Määr iysvallattomien om staj en osuus es tetään omana erånåän omassa paaomassa. Konsern n yksikö den tulosta ja taloudell sta asemaa koskevat luvut mitataan s nä valuutassa, joka on kunkin yksikön pä iasiall sen to mintaympär stön valuutta ("toim ntavaluutta"). Konsern t l npäätös on es tetty tuhans na euroina, joka on konsern n emoyr tyksen to m nta- ja esitt im svaluulta. Er ll syht ö den ulkomaanrahan määrä set l keto met k rjataan toimintavaluutan mãáråis ks tapahtumapäiv in valuuttakursse lla. Til npäätöshetkellå monetaar set ulkomaanrahan määrä set erät aruostetaan päättymispä vèn lopun kurssi n. L ketapahtum en kurss erot es tetéãn myynnin ja ostojen kurss ero ssa, Koroll sten velkojen ja saam sten kurss erot es tetåän nettom i irå s nä raho tustuoto ssa ja -kulu ssa. N den konsern yht den, jo den to m nta- ta t l npäätösvaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat muunnetaan konsern tilinpäätöksen laad nnassa euroiks t l kauden kesk kursse lla ja taseet t l npäätöspäiv in kursse lla. Tuloslaskelmassa ja taseessa k iytety stä eri kursseista johtuvat muuntoerot on k rjattu konsernin mu h n laajan tuloksen eriin. Myös hankintamenomenetelmån soveltam sesta a heutuneet valuuttakurss en muuntoerot on k rjattu konsern n mu hin laajan tuloksen er n. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1,1.24, joka ol konsern n IFRS-standarde h n siirtym spä vä, on k rjattu IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisest kertyneisi n voittovaro h n IFRS-standarde h n s rtymisen yhteydesså, e kä n tä myóskåän myöhemmin tytåryr tyksen myynnin yhteydessä k rjata tulosva kutteisesti. ok Ulkoma sten tytäryhtiö den rahavirrat on muunnettu euroiks t l kauden kesk kurss n mukaan Raho tusvarat ja raho tusvelat Raho tusvarat Konsern n raho tusvarat luok tellaan IAS 39 Raho tusinstrument tì k rjaaminen ja aruostaminen -standardin muka sesti seuraav n ryhm in: kåyp iän aruoon tulosvaikutteisest k rjattavat raho tusvarat, lainat ja muut saam set ja myytåv ssà olevat raho tusvarat. Luok ttelu tapahtuu raho tusvarojen hankinnan tarko tuksen perusteella, ja ne luok tellaan alkuper i sen hank nnan yhteydesså, Rahoitusvarojen ostot ja myynnit k rjataan kaupantekopä vänä.

17 L7 Rahoitusvaro hin kuuluva erä luokitellaan "K iypään arvoon tulosva kutte sest k rjattavat rahoitusvarat" -ryhmä in, kun se on hank ttu kaupankäynt tarko tuksessa pidettäväks ta se luokitellaan alkuperäisen k rjaam sen tapahtuessa käyp i in arvoon tulosva kutte sest kirjattavaksi. Johdanna set, jotka e v it t tytå IAS 39:n suojauslaskennan ehtoja, on es tetty täss i ryhmässä. La nat ja muut saam set ovat johdanna svaroìhin kuulumattomia varoja, jo h n l ittyvät maksut ovat k nteät ta määr tettäv ssä ja jo t e noteerata to m villa markkino lla, ja jo ta konserni ei pidä kaupankåyntitarko tuksessa. N iden arvostusperuste on jaksotettu hank ntameno. Ne s sältyvät taseessa luonteensa mukaìsest lyhyt- ta pitkáaikaisiin varo h n. La nat ja muut saam set es tetään pitkäa ka sinã varoina, m käli ne er jäntyv it yl 12 kuukauden kuluttua. Konsernin la noih n ja muih n saam s n kuuluvat myös taseen "myynt saamiset ja muut saam set" sekä "rahavarat" Myyt ivissä olevat rahoitusvarat ovat johdanna svaro hin kuuluma$om a varoja, jotka on nimenoma sesti mä ir itty t ih in ryhmään ta joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät p tkäa ka s n varo h n. Myytåv ssä olevat raho tusvarat koostuvat osakke stà ja sijoitusrahasto-osuuks sta. Ne aruostetaan käypåän arvoon, m kål k iypä aruo on luotettavast määr teltåv ssä, Myyt ivissä olev en rahoitusvarojen k iyvän aruon muutokset kirjataan mu h n laajan tuloksen er n ja esitetåãn oman påäoman erässà, Arvonmuutosrahasto s sältää k:iyv in arvon muutokset ja n den verova kutuksen. Kertyneet kåyvån arvon muutokset s rretään omasta páäomasta tulosva kutte s ksi luok ttelun muutoksista johtuv na o ka su na s llo n, kun s joitus myydä in ta kun sen arvo alentunut s ten, ett i s jo tuksesta on k rjattava aruonalentumistapp o. Rahavarat nettolim itt on käytösså. Raho tusvelat Rahoitusvelat merkitään alun perin k rjanp toon käypään aruoon. Transakt omenot on s sällytetty raho tusvelkojen alkuperäiseen k rjanpitoarvoon Myöhemm n ka kk rãho tusvelat aryostetaan efekti v sen koron menetelmällä jaksotettuun hankìntamenoon. Raho tusvelkoja sis iltyy p tkä- ja lyhytaika s n velko h n. Johdanna ssop mukset Johdannaissop mukset merkitään k rjanp toon alun per n hank ntamenoon, joka vastaa n den käypää arvoa. lv'lyöhemm n johdanna ssop mukset arvostetaan t linpåãtöksissá käyp iän aruoon. Johdanna sten käyp en arvojen määr ttämisessä käytetään julkisest noteerattuja markk nah ntoja ja -kursseja sekä yle sest käytössä olev a aruostusmalleja, Aruostusmalleissa käytetyt tiedot ja oletukset perustuvat todennettavissa olev n markk nah ntoih n ja -aruoihin. Vuoden a kana eräãntyv en johdannaissop musten kàyvät aruot esitetäån taseessa lyhytaika s ssa saam s ssa ta velo ssa ja tätä p demp en pitkåaikaisissa saam s ssa tai velo ssa. Konserni e sovella suojauslaskentaa. Suojausinstrumentin käyvän aruon muutokset k rjataan tuloslaskelman raho tuser in, jos ne ovat luonteensa muka sest rahoituser ä suojaav a instrumentteja. Li kearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Yr tysten hank nnasta syntynyt li kearuo muodostuu hank ntamenon ja hank ttujen kåypi n arvo h n arvostettujen yks löit iv sså olevien nettovarojen erotuksena. L kearuo on kohd stefu rahavirtaa tuottaville yks kö lle. L kearvolle ja rajattoman taloudell sen vaikutusajan omaav lle aineettom lle hyödykke lle, mik il sella s a on, tehdään aruonalentum stest t v meisen vuos neljånneksen a kana L kearvoa tarkastellaan arvoalentum sen varàltà vuos tta n ta tätå useamm n, jos tapahtumat tai olosuhteet v ttaavat mahdoll seen arvonalentum seen K rjanpitoarvo verrataan kerrytettäv sså olevaan rahamäärään, joka on käyttöarvo tai myynnistä a heutuv lla meno lla våhennetty käypä aruo sen mukaan, kumpi n iistå on suuremp. Yksikön kerrytettàv ssä oieva raham tärä on mà iritew sen nykyhetkeen diskontatu sta tulevaisuuden kassav rro sta. L s it etoa l ikearuon kerrytettävissä olev n rahamáårån herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoks sta on annettu l tet etojen kohdassa 14. Mu ta aineettomia hyödykke tã ovat ohjelmistolisenssit, atk-ohjelmat, l ttym smaksut sekä as akassuhteet ja keh tetty teknolog a. Ne arvostetaan alkuperä seen hank ntamenoon ja po stetaan tasapo sto n aru o tuna taloudellisena va kutusa kanaan. A neettom en hyödykkeiden po stoajat ovat: Ohjelm stol senss t, atk-ohjelmat ja l ittymismaksut Asìakassuhteet ja keh tetty teknolog a 3-5 vuotta 3-7 vuotta A neettom in hyödykke s in liittyvåt myöhemm n toteutuvat menot akt vo daan va n s nä tapauksessa, ett i on todennäköistå, että odotettav ssa oleva vasta nen taloudellinen hyöty ko tuu yhte sön hyv iksi ja hankintameno on må iritettäv ssâ luotettavast. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi n den syntymi shetkel lä. Tutkimus- ja keh ttäm smenot Tutkimustoiminnan menot k rjataan suoriteperuste sest kuluks s llo n, kun ne ovat toteutuneet. Sella set keh ttäm smenot akt voidaan a neettom n hyödykke s n s tä lähtien, kun keh ttåmisva heen menot ovat luotettavast måär tett iv ssä, tuotteet valm ks saattam nen on tekn sesti toteutettav ssa, konsern pystyy käyttåmään tuotetta tai myymään sen, konsern pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todenn iköisstä vasta sta taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä a komus että resurss t saattaa kehitystyö loppuun ja käyttä i tuotetta ta myydä se, Akt vo dut keh ttämismenot po stetaan va kutusa kanaan, ku tenk n yleens i vi dessä vuodessa. Aktivoidut menot s sält ivät väl ttöm ä materiaal kustannuks a, työvoimakustannuks a ja ni hin l ttyv ä yle skustannuks a, Nyky sen tuotteen korvaajaks a ottu tuote on tutk musva heessa s hen asti, kunnes tuotekonsept on joko s mulo nne n ta testauksin todettu toìm vaks ja toteuttam skelpoiseks ja siten todennåkö sest myöhemm n myytäv ssä, Sen j ilkeen se s rtyy keh tysva heeseen ja kulut akt vo daan taseeseen, Akt vo tujen hyödykke den aruot testataan arvonalentum sen varalta v ime sen vuosineljänneksen aikana, Myös hyödyke, joka e ole vielä valm s käytettäväks, testataan Aineelliset käyttöoma suushyödykkeet Koneet ja kalusto muodostavat suur mman osan a neellis sta kåyttöomaisuushyödykke stä. Ne on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettyn i kertyne llä poisto lla. Hank ntamenoon s sállytetåån menot, jotka väl ttömästi a heutuvat a neell sen k iyttöomaisuuserån hank nnasta Maaalue sta e tehdå po stoja. Normaal t kunnossap to- ja korjauskustannukset k rjataan kuluksi syntym shetkellä. ùlerk tt ivät uudistus- ja parannus nvesto nn t aktivo daan ja po stetaan n h n l ttyvån pååhyödykkeen jäljellä olevana taloudell sena va kutusa kana. A neell s sta kâyttöoma suushyödykke stä A neell sten káyttöoma suushyödykke den Rakennukset Koneet ja kalusto Muut a neelliset hyödykkeet tehdään tasapo stot taloudellisen va kutusajan muka sest ' poistoajat: vuotta 5-1 vuotta 3-15 vuotta 5-1 vuotta Kãyttôoma suushyödykke den tuoto ssa ta kulu ssa, myynn stå tai luovutuksesta syntyvät vo tot ta tappiot k rjataan tulosva kutte sest ja ne es tet i in l iketo m nnan muissa

18 1B Arvonalentumiset Oma suuserien kirjanp toaruoa arv o daan joka sena t l npäåtöspä v inä mahdoll sen aruonalentum sen tunn stam seksi. Jos aruonalentumiseen v ttaav a tek jö tå lmenee, omaisuuserän kerrytettäv ssä olevaks rahamäãrãks aruio daan nettomyynt h nta ta sitã korkeamp kåyttöaruo. Arvonalentum nen kirjataan, jos k rjanp toaruo ylittåä kerrytettåv ssä olevan rahamä ir in. Aruonalentum stapp o k rjataan väl ttömäst tulosvaikutte sest. Oma suuserãt ryhmitellåän aruonalentum sen aru o ntia varten al mm lle tasojlle, jo lla rahavirrat ovat er kseen yks löitãv ssâ, Aruonalentum stappion k rjaam nen yhteydessä po stojen kohteena olevan om a suuserån taloudell nen va kutusa ka arvioidaan uudelleen. Muusta oma suuseråstå ku n l kearuosta k rjattu arvonalentumistapp o peruutetaan s nä tapauksessa, että on tapahtunut muutos n ssä arv oissa, jo ta on käytetty mäår tettäesså oma suuseråstä kerrytett iv ssä olevaa rahamäärää. Arvonalentum stapp ota e kuitenkaan peruta enemp iâ, kuin mikå oma suuserä k rjanp toaruo olis lman arvonalentum stapp on k rjaamista. Liikearvosta k rjattua aruonalentum stt ota ei peruta m ssään t lanteessa, Vuokrasop mukset Vuokrasop mukset, jo ssa konsern lle s rtyy olennainen osa omistamiselle om na s sta edu sta ja r skeistä, luokitellaan rahoitusleasingsop muks ks. Ne merkitään taseeseen sopimuksen alkaessa varo ksi määrä rn, joka on yhtä suur ku n hyödykkeen käypà aruo sop muksen alkamisajankohtana ta sitä alempaan vähimm i svuokr en nykyarvoon. Maksettavat leas ngvuokrat jaetaan raho tusmenoon ja velan vähennykseen. Raho tusmenot kohd stetaan vuokraajan t likausille s ten, ett i jäljellá olevalle velalle tulee kullak n t l kaudella samansuuru nen korkoprosentt, Vastaavat leas ngvuokravastuut rahoituskustannuksella v ihennettynä s sältyvät koroll siin velkoihin. Raho tuksen korko-osuus k rjataan tuloslaskelmaan leas ngsop muksen a kana. Raho tusleasing llä vuokratut oma suuserät po stetaan suunnitelman mukaan taloudell sena p toaikana ta tåtä lyhyemmän vuokrakauden a kana. Vuokrasopimukset, jotka e vât ole rahoitusleas ngsop muksia, ovat mu ta vuokrasop muks 4. Ni den vuokrat merk tään kulu ks tasasuuruis na er nä vuokraajan ku uessa. va hto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetäån taseessa hank ntamenon tai sitä alemman nettorealisoint aruon m iärä sen i noudattamalla FIFO-menetelmåä (f rst n, f rst out). Komponenttien hank ntamenoon luetaan kaikk ostomenot mukaan luk en välittömät kuljetus-, käsittely- ja muut menot. Valm den ja keskenerä sten tuotte den hank ntameno käs ttää raaka-aineet, vålittöm it palkat ja muut väl ttöm it kustannukset sekä tuoete si n kohd stuvan osuuden tuotannon väl ll s stä kustannuks sta lman korkokuluja. Nettorealiso nt arvo on arvio tu myynt hinta tavanoma sessa li keto m nnassa vähennettynä tuotteiden myynnist i aiheutuvilla meno lla. Myynt - ja muut saam set Myynt - ja muut saam set k rjataan alkuperäisen aruon muka sest Epävarmojen saamisten määrâ arv o daan yksitt iisten er en r sk en perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluksi tulos askelmaan ja taseessa m iärä vähennetåän saam sten arvosta, Eläkejärjest lmät Konsern yhtiö ssä eläketurya on j irjestetty er tavo n kyse sen maan eläkela nsäädännön ja kåytåntöjen mukaisest. Eläkejàrjestelyt ovat p iäsääntö sest maksupohja s a, Etuuspohja s a eläkej irjestelyjä on emoyht öllä ja erä ll i ulkomaisilla tytåryhtiöillä. Tyypill sest etuuspohja s ssa j irjestely ss i m iäritellään työntek ján eläkkeellä saaman eläke-etuuden määrä. Se r ppuu tavallìsest yhdestä tai useammasta tek jästå, kuten istá, palvelusvuos sta ja palkasta, Taseeseen k rjattu saatava etuuspohja sten eläkejärjestely den osalta on etuuspohja sen velvo tteen nykyaruo tilikauden lopussa vähennettynä järjestelyyn kuuluv en varojen käyvållä aruolla. Puolueettomat vakuutusmatemaat kot laskevat etuuspohjaisen velvoìtteen vuos tta n k iytt måll i ennako tuun etuuso keusyks kköön perustuvaa menetelmää (Projected Un t Cred t Method). Etuuspohja sen velvoitteen nykyaruo m i iritetään d skonttaamalla arv oidut lähtevät rahav rrat korkealaatu sten joukkovelkak rjalainojen koro lla. Velkak rjala nat ovat etuuks en maksuvaluutassa ja n iden juoksua ka on l k main sama ku n n h n l ttyvån eläkevelvo tteen juoksua ka. Ma ssa, joissa tälla s lle velkak rjala no lle e ole l kv dejå markkino ta, käytetään valtion velkak rjalainojen markk nakorkoja. Kauden tyosuor tuksen perustava eläkemeno ja etuuspohja sen järjestelyn nettovelan nettokorko k rjataan tulosva kutte sest ja esitet i in työsuhdeetuuks ssta a heutuvissa kulu ssa ja rahoituser sså. Etuuspohja sen nettovelan uudelleen määrittåmisestä a heutuvat erät (mm. vakuutusmatemaatt set voitot ja tappiot sek i järjestelyyn kuuluv en varjojen tuotto) kirjataan mu h n laajan tuloksen er n s llä tilikaudella, jona ne syntyvät. Maksupohjaisissa el kejärjestely ssä konserni maksaa pakollis a, sopimusperuste s a ta vapaaehtois a suor tuks a julkisest ta yks tyisest hallinnoitu h n el kevakuutusj irjestely h n. N i den maksujen suorittam sen j ilkeen konsern lla e ole mu ta maksuvelvo tte ta. Suor tukset k rjataan työsuhde-etuusmenoks n den erääntyessä. Ennakkoon maksetut suor tukset kirjataan varo ks siltä osin kuin käte spalautus ta tulevien maksujen vähennys on saatav lla. Bonusjärjestelyt Bonusj irjestely stä k rjattava velka ja kulu perustuvat kaavaan, jossa otetaan huom oon yht ön osakkeenom staj lle kuuluva voìtto t ettyjen oika sujen jälkeen. Varaus kirjataan sillo n, kun konsern lla on sopimukseen perustuva velvo te ta a emman káytännön perusteella on syntynyt tos asiall nen velvo te. Tu loutusper aatteet Myynt es tetããn tuotto käyp i in aruoon. Myynnin tuloutus tapahtuu, kun om stukseen l ttyvät r sk t ja edut s rtyvåt ostajalle. Yleensä r sk t ja edut s rtyvät, kun suor te luovutetaan. Myynn n o ka suerinå on käsitelty annetut kassa-alennukset sek i myynti n li ttyvát valuuttakurssivo tot ja -tapp ot. Pitkäa ka shankkeen tulot ja menot k rjataan tuoto ks ja kulu ks valm stusasteen perusteella. Valm stusaste m tataan jo syntyne den kustannusten osuudella projek n arv o du sta kokona skustannuks sta. Menot, jotka l ttyvät v elä tuloultamattomaan hankkeeseen, kirjataan keskenerä sinå p tkåaikaishankke na vaihto-oma suuteen. Jos synèyneet menot ja k rjatut vo tot ovat suuremmat ku n hankkeesta laskutettu mäårã, erotus es tetään taseen eråssä "Myynt saam set ja muut saam set". Jos syntyneet menot ja kirjatut vo tot ovat pienemmät ku n hankkeesta laskutettu mäårä, erotus es tetäån taseen erässä "Ostovelat ja muut velat". Kun on todennäkö st i, että hankkeen kokonaismenot yl ttäv it s tå saatavat kokonaistulot, odotettav ssa oleva tapp o kirjataan kuluks välittömásti. L kevo tto Til npåätöksen es ttåminen -standard ei måär ttele l ikevo ton käs tettä, Konserni on mãärittänyt sen seuraavast : l kevoitto on nettosumma, joka saadaan, kun l keva htoon l sãt iån li ketoim nnan muut tuotot, vähennetåän ostokulut valm den ja keskenerä sten tuotte den varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyne llä kulu lla o kaistu na, vähennetään työsuhde-etuuks sta a heutuvat kulut, poistot ja mahdoll set arvonalentum stappiot sekä l keto m nnan muut kulut. Ka kki muut ku n edellä mainitut tuloslaskelmaerät es tetään l kevo ton alapuolella. Kurss erot s sältyvät l kevo ttoon, m kål ne syntyvåt l ketoim ntaan i ttyv stä er stå; muutoin ne on k rjattu raho tuser n. Julk set avustukset Valt olta ta mu lta tahoilta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan samaan a kaan kulujen kirjauksen kanssa. Avustus kirjataan vastaav en kulujen vãhennykseks. Aineell si n ja aineettom n hyödykkejs n l ittyvät avustukset vähennet iän hyödykkeen hank ntah nnasta ja nettohank ntameno akt vo daan taseeseen, Omaan pääomaan s dotut etuudet Konsern lla on kaksi osakepalkk ojärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä A tarjoaa ava nhenk lö lle mahdollisuuden saada palkk ona yht ön osakkeita kolmelta yhden kalenter vuoden p tu selta ansa ntajaksolta he lle asetettujen tavo tte den saavuttamisesta. Ansa ntajaksoja ovat kalenter vuodet 211, 212 ja 213. Osakepalkk ojårjestelmä B tarjoaa yhtiön johtoryhmälle mahdollisuuden saada palkk ona yht ön osakke ta, Järjestelmässã on yksi ansaintajakso, joka on kalenterivuodet , Annettavat osakkeet arvostetaan myöntäm shetken osakekurss n ja k rjataan tulokseen työsuhde-etuuks na ja oman påäoman l säyksenä. Kåte svaro na maksettava osuus aruostetaan luovutushetken osakekurss lla (toteutuneet ohjelmat) ta t linpä itöshetken kurss lla (mene llä olevat ohjelmat) ja k rjataan tulokseen työsuhde-etuuks na ja velkana. Osakepalkk ojärjestelmån tarkemmat ehdot on esitefty l tetietojen kohdassa 23. Osakeperusteiset maksut.

19 19 Varaukset Sop muks in ja mu h n vo massa olev in velvoitteis n l iftyvät eråt, jo den suoriltam seen todennåköisest taru taan taloudellis a resursseja, esitetåiån varauks na taseessa, jos ni den määrå vo daan aru o da luotettavast, Näih n kuuluvat tällå hetkell a noastaan takuuvaraukset ja mahdoll set tapp olliset sop mukset sekä avo met vaateet. Takuuvarauksi n k rjataan to m tettuihin tuofte s n l ttyvät ennako dut vasta set takuukustannukset. Toteutuneet takuukustannukset takuuvastuun muutoksineen k rjataan tuloslaskelmaan s llä til kaudella, jonka a kana ne syntyvåt. Tuloverot ja laskennall set verot Konsern n tuloslaskelman vero h n k rjataan konsern yht öiden t likauden tuloksia vastaavat suor teperusteiset verot, jotka perustuvat kunk n yht ön paikallisen veros i innöstön mukaisest laskettavaan verotettavaan tuloon sekä a ka semp en til kausien verojen o ka sut, samo n ku n laskennall sten verojen muutokset. Laskennalliset verosaam set ja -velat k rjataan konsern yht ö den verotuksen ja til npå itöksen taseen väl s stä v l a kaisista ero sta, Sekä laskennall sta verovelkaa ettå -saam sta määr teltáessä verokantana on k iytetey kyse sen maan t linpäåtöshetkell i vahv stettua seuraavan vuoden verokantaa ta verokantaa, joka on kéytännöss i hyväksytty raporto nt kauden päättym sp i vånä. Merk ttäv mmät laskennall set verosaam set ja -velat muodostuvat verotuksell s sta tapp oista, nopeuteduista poistoista verotuksessa, keh tt im smenojen aktivoinne sla, hyödykkeiden arvostam sesta käypään aruoon l iketo m nnan hank nnan yhteydesså, varauks sta ja rahoitusinstrumente sta. Kåyttämättöm stä verotuksell sista tappioista k rjataan laskennallista verosaam sta s llo n, kun on todennäkö stä, että tappìo vo daan käytt iä hyväks tulevien til kausien verotettavaa tulosta vastaan. Laskennall set verovelat k rjataan täysimäärä senä. Laskennallisen verosaam sen k rjaam sedellytykset arv oidaan a na joka sen raporto ntikauden päättymispä vänã. Ehdoll nen velka on aika sempien tapahtum en seurauksena syntynyt mahdollinen velvo te, jonka olemassaolo varm stuu vasta konsern n m j träysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdoll seksi velaks katsotaan myös sella nen olemassa oleva velvo te, joka ei todennåkö sest edellytå maksuvelvo tteen täyttäm stä, ta jonka suuruutta e vo da m iärittå i luotettavasti, Ehdollinen velka es tetään l itetietona. Ehdoll nen vara on mahdoilinen omaisuuserä, joka on syntynyt a kaisemp en tapahtum en seurauksena ja jonka olemassaolo varm stuu vasta kun yks tai useamp epåvarma tapahtuma, joka e ole kokonaan yhte sön määr iysvallassa, toteutuu ta jäå toteutumatta tuleva suudessa. Ehdoll nen vara es tetään tilinpååtöksess li tet etona, jos taloudell sen hyödyn ko tuminen yhte sölle on todenn iköistä Uud stettujen ja muutettujen standardien sekä tulk ntojen soveltam nen IASB on julk stanut seuraavat uudet ta uud stetut standardit ja tulk nnat, joita konsern ei ole v elä soveltanut. Konsern ottaa ne käyttöön kunk n standard n ja tulk nnan vo maantulopäivästä låht en, ta mikäl voimaantulopäivä on muu ku n til kauden ens mmä nen på vä, vo maantulopäivåä seuraavan t l kauden alusta luk en: Vo maan tuleva: Varojen ja velkojen netottam sta koskeva muutos IAS 32:een "Raho tusinstrumentit; esittämistapa", Muutokset l ittyvät IAS 32:n soveltam sohjeeseen. N sså selkeytetäån jo tak n vaat muks a, jotka koskevat raho tusvarojen ja -velkojen vähentåm stå toisistaan taseessa. Muutoksella e ole olennaista va kutusta konsern t l ßpä itökseen.. 7,L,2t4 Vo maan tuleva: Kerrytettåv ssä olevasta rahamäärästä esitettäviä t etoja koskeva muutos IAS 36ieen "Omaisuuser en arvon alentum nen". Muutos koskee kerrytettävissä olevaa rahamåärää koskev a t etoja, jotka on es teftävä aruoltaan alentuneista omaisuuseristå, jos ni den arvo perustuu käypä in aruoon vähennettynå Iuovutuksesta johtuvilla menoilla. Muutoksella ei ole olenna sta va kutusta konsern t l npâãtökseen.. 1.7,214 Vo maan tulevai Vuos tta set parannukset ja 2OÍ-2Of3. Parannukset a heuttavat muutoks a seuraav in standarde h n: IFRS 2 "Osakeperuste set maksut", IFRS 13 "K iyvån arvon m i ir ttäminen", IAS 16 "A neelliset käyetöomaisuushyödykkeet" ja IAS 33 "Aineettomat hyödykkeet" ja IAS 24 "L ihip r ä koskevat t edot t l np iåtöksesså", Standardien parannuks lla e tule olemaan olennaista vaikutusta konsern til npáätökseen. Uudistettuja standardeja ei ole v elä hyväksytly sovellettavaks EU:ssa.. IFRS 9 "Raho tus nstrument t ja s hen tehdyt muutokset" (IASB on lykãnnyt standard n tulemaan vo maan ta sen jälkeen alkavilla t likausilla (a emmin )): Uus standard julka staan kolmessa va heessa ja sen on tarko tus koruata nyky s n vo massa oleva IAS 39 "Rahoitus nstrument t: kirjaam nen ja arvostam nen". Ens mmä sen va heen muutokset koskevat rahoitusvarojen ja -velkojen luok ttelua, k rjaam sta ja aruostam sta. Rahoitusvarojen er la set arvostam stavat on sä lytetty, mutta niitä on yks nkertaistettu. Raho tusvarat jaetaan arvostustavan perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun hank ntamenoon aruostettavatja kåypään ruoon arvostettavat. Luokittelu r ppuu yr tyksen l keto m ntamallista ja sopimukseen perustuvien rahav rtojen om na sp rteist i, Raho tusvelkojen osalta suur n osa IAS 39:n säännôks stå on s irtynyt uuteen standard n sella senaan. Keskenerå sten osien vuoks standard n lopull sesta va kutuksesta konsernitil npåätökseen e toista seks voida esittää aruiota. Standard a e ole v elä hyv tksytty sovellettavaksi EUissa.

20 2 3. S qmenfrts nfo m. t o Vacon on kesk ttynyl yhteen tuotêese n, taajuusmuutt j ån, joka on myös Vaconin a noa li ketoimintôsegmenftl, Toimintasegmentin luvut ovål yhtenevål koko konsernln lukujen kanssa Vaconin liik to mintã on organisoi!u seurâaviin påáalueislln: Markel Oper tions, Product Operauons ja SuppoÊ Fundions oeanisàation asiôkaslåhtöisyyden varmistamiseksi loimintâa ohialàan myynlkanåvttåln: jakeluat, járjestelmðhtegrè tor[, loppuaslakkðat, oem-ôsiâkkâat ja brånd label _asiakkåat vaconin korkein operàtiiv nen pååtöksenrekljå on vacon oyl:n to mitusjohlåjâ, jokå adior konsern n taloudellislâ lilaa ja sen keh tyslå kokonãisuut nâ Konsernl toimii kolmella maanlieleellisellå alueella, lolka ovât EMEA (Eurooppa, Ghi-itä ja afr kk ), Americas (Pohjors_ ja Etelã-amerikka) ja APAC (Aasiå jâ Tyynenmeren alue). Ll kevåihto es tetåän asiâkkâiden s iahnin mukaan ja var t sitetään sijâinnin mukaan. P tkåãika set varat on estetty lmãn r hoi!usinstrumentteia, laskennallisia verosaamis â, lysuhteen pãåttym sen jålkeisiin etuusjädestelylhin liitwv å varojâla vâkuutussop mukslsta syntyviá oikeuksia EMEA Suom Suomi 23 3t Vuoden loppuun mennessä keskeneråisistå pitkàalkaishankke st oli kirjatu li kevàihloa yhteensá 3,4 m U euroâ (2,9 miu euroa) ja liikevoifroa yhteensä 1,5 milj euroa (1, mill euroa) Keskeneråtsrstá pttkäa kaishankke stâ sâôdut ennakkomaksut olivat vuoden 213 lopussâ 6,6 mllj. euroa (2, milj euroâ) Pttkåalkãlshànkkeista laskuteeu osuus, joka ylittää menojen ja voiton måárä olivat vuonna 213,3 m lj euroa. Tuloutukslstå syntyneel saamlsel, joistå on vähennetty saadut ennakot, olivat vuonna 212,9 milj, euroa 4, Vakuutuskorvaukset 2A t Z 23 s. t d kkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastolen muutos t Toimituskulul ja komissiot 7 35 Myynnin j màrkkinolnn n kulut t ozl A 675 7, PåIKãL Myònneilt osakkelna makseravat osãkepalkkiot Elåkkeet Etuuspohjaiset elåkelärjestelyl Maksupohj iset elåkejärjestelyt Muùt hênkilòsivúkulút t sa5 Toimihenkilö Là I Johdon työsuhde-etuuder, p lkar jã pãlkkior esi!etään liitet edossã 31 Läh pikitapahtumât Johdolle myónnetyt osakepalkkiot esiteëån liteè edossa 23 Osakeperust iset maksul a. Aineetomal hyödykkeet KehitÈám smenot a nêêttoñåt oikèùdêl , Tllintarkastuspalkkiot lo. Turk mué- ja kêhlhåmlsmênd Tulosl skelmaan sisältyy kuluks kiúarujå tutkimus- ja kehirtämism nojô 21,3 miljoonaa uroa vuonna 213 (2,6 milj euroa vuonnå 212)

21 2I 1t. Korkotuo!ol laino stô ja muista saåm sista 392 Valuuttakurssivoilol lôinoista ja muista saamisista Korkoku I u I jå ksoletu u n ha n ki n tam enoon a ruostêttavìsta raholtusla no sta valuuhakursståpp ot l inoista jô mu st s mislsla L ikevoilon ylåpuolellâ olevlln eriin s sältyy valuutlakußs eroja suojauslaskennan tohdanna ssopimuks sla,1 miljoonaà euroa ja myyntisõamista -1,5 miljoonââ euroâ (vuonnå 212 johdannaissopimuks stà -1, mllj. euroa ia myyntisââmisista,4 milj euroa) L2, Trllkauden verolefravaan tuloon perustuvâ vero to Syntyneet ja purkautuneet váliåikaiset erol Suomen verokannãn muutoksen va kutus o -to 27 tuih n lâôiôn tuloks6n 6ri n li ltyvåt v rot Etuuspohlðisten elåkejåriestelylden uudelleen mãåittámisestå johtuvat erät r Muuntoerot _365 O -365 Yhtèeñså ls2 -l verot laskeèunå kolimaan verokannalla Verokannân muutokseen liittyvä laskennallinen verotuotto UlkomaisLen rytàryrityslen poikkeavien verokantojen va kutus vähennyskelvofr omal kulul Ai mmin kiiâamâttom en veroluksellisten tappioiden käytt Kirjå mãttomat laskennalliset verosaam set verotuksellisista tappioislå Edelliseen til k uteen kohdistuva vero I 125.2LL 32-25t s Lâ6kennâll dên vêrosaam sen ja -v lkoj n muutos tlllkaudon a kàna: 213, looo EUR Tuloslaskelmåan omaan pääomaan Laskenn llise! verosâam sel: ElåkevelvoiReel a t\2 KåyRåmåttömär verotuksell sel Èappiot Vaihlo-omãisuuden sisåinen kaèe Muut våliâlkaiset erot I OO Alneetom en hyödykkeiden akt vointi Kertyneet poistoerot , EUR Tulosl skelmaan om an pååom àn 1.1. kidatut eråt kidâtul eråt Muuntoerot I âq!êñnållirêr vþrôsãåñiset: Elåkevelvoittêèt Valhto omalsuuden sisäinen kôte a Laskennalliset verovelêl: AineeRomien hyödykkeiden ktivolntl ' Kertyneet po sto rot Laskennallisten verojen lâskennassa káytefrävä Suomen verokãnta muuttui t l kauden 213 llllnpãätöksessä edell svuoden 24,5oó:sìa 2,O%:i n 3ll22l3konsernlllaolil,gmi Joona euroã(1,9milj euroa3l12212)kåyeåmåtrômiäverotuksellisratappio ta,jo slaeiolekirj ttolaskennall stð v rosaamista, koska niiden loleutum seen l ttyy epävàrmuuft Kyselset tappiot vanhenevãl vuosina

22 OÉakêkohtâ n n tulos Laiment mãton osakekoht inen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomlst jllle kùuluva t likauden voitto kaud n ôikânâ ulkona olevien osãkkeiden lukumåárðnpâinoletullâkesklaruoll Konsernrllae ollultillkãusien212ja213päättyessålâ ment vi instrumentteja Emoyht ön omislajille kuuluva tìlikauden voifro 2A O Lâimentamâton osâkekoht inen lulos, EUR 1,84 L,72 Muut ãineefromât Ennåkkomaksut ja Hankint m no t4 3 o ta t Kertyneel po slot I I Vähennysten ja s dojen lil kåud n poisto t t2a l AkLivo dut kehittämismenot ov t sellaiset tuolekehilysmenot, jotkã tåyeävät IAS 38 -slandard ssa esiletyt vaatimukset, Uusien tùo$elden akl voidul kehitråmismenor on iaelru tuoteryhmiin Jâ niiden laseåruo on lestàtu tuoteryhmien d skontðeuja kãssâv Êoiè vâstêan luoteryhm en kassavirral perusluval johdon laêt miin ennusteisi n vuosille Tuoteryhmien kerrytettåvisså olevôt râhamääråt yllttåvåt n den vastaavat tasearyot Mu hin aineettomtin hyõdykke siin s sältyvät ohjelm stolisenss 1, atk-ohjelmal, l ittymlsmaksut sekå asiak ssuht et la kehit tly teknologla. Asiâkãssuht et la kehitetly teknologiâ ovèt mukana liike ruon arvonalentumistest uksessa L lkêarvoð s 5åltåvl6n rôhavlnða tuoéåviên yks kköi6n årvonãl ntum stê3taús L ik aruo teståtaan vuosnta n IFRS:n mukaisest Vacon-konsemissa llikeèruot on kohdisteru yhd ksäll rahaviêaa tuotâvàlle ykslkólle L ikearvon kohdistaminen ja testàaminen rahavld a Luotavien yksikö den tasolla pâlvelee myös konsernin li ketoimlnnan suunnittelua ja seuranlà4. Laskelmissa káytetty d skonttokorko perustuu pååomðr kenleeseen missä oman pååoman osuus on 8% Jâ vier an päåoman osuus 2OoÁ. Oman pääoman tuottovðâtimus muodos!uu euroalueen ia yhdysvallojen aruioidusta r skittómästä korost (1,5%) ja inraatlo odotuksesta (2%), osåkem rkkinoiden yleiseståriskipreemiosta(4,5%)jal keloiminnanrisk ämitt av srabeerakedoimesra(1,81) LisåksiltallanjàEspanjankorkoononl sällyriskipreemio(1oâ), ln!ãn osalta on kåyletty maan rlskltön korko (8,74%) Laskelmien d skonfrokorko on måållelty ennen vercja Liikearuon aruonalentumista t st taân vedââmalla kassav Éãa tuoþvån ykslkön kerryteitåvisså olevaa rahamååråå sen taseãñoon Yksikön kerrytettåv sså olevà râhamåärä on mäårtelty sen nykyhetkeen dlskonlatu sta tuleva suuden kassâvirroista Kâssàvirrat perustuv t vuorostaan yksikòn johdon l ãtlmllle v lden vuoden ennusteille, jolka otâvat huomioon alnoaslaan ykslkón orgaãn sen kâsvun Pitkän aikavålln k svun on kåytetty kahden prosentin vuositalstå kèsvua, lukuunottamaéa lntlaa, jossa on käytetry kolmeà prosenttiô, koska mâânosãn inllaatiotaso on selkeästi läns maitê ko*eômpi Konserninliik aroonjakâu!unu!yhdeksållelttketolmintayksikólle(hollanti,espanjâ,itâlia,ruotsi,saksa,usajalntia) Vuosittå sten ronâlentumlstesùenmukaãn rahavidaa tuottavien ykslkölden kerrytettåv ssä olevat rahamåårät yl ttðväl nilden vastaavat t seðruot, joten åruonalentum slestàukset elvåt ole johraneet anonalentumlsklrjaukslin, lohdon arviotlla liiketo minnân tulevastâ kannattavuudest on keskeinen vaikutus ârvonôlenlumrstesteissä saãtu hin Luloksi n Kannattavuuleen valkutt a puoleslaån liike!o mlnnan aru oiru kasvu jð liikevoillomâeinââlin kehitys Ennustetun vuotuisen liik voiton lentuminen, jolla tytäryhtrölden kefrytettävisså oleva rahamãårå vastãã nettovarcjen kirjanp toaruoa, vaihtelee yksiköstä r ippuen -7 9ôrn ja -67 vo:n välillå 4yös lãskelmissa kåyt lyllä diskontlokorolla on huomôü vå tytåryhtlöiden diskon(okorko ennen veroja kestãå yksiköstä r ippuen nettovarojen k dânp toàruoa ennen kuin niiden kerrytettävisså olevå rahamåärä vastãa 1OOO EUR 273 2Ol2 Tytåryhtiöt Liikevaihdon keskimäåräinen kasvu (p â, viiden vuoden ennusteet) Diskonftokorko ennen veroja Liik aruo, 1OO EUR Kidô-âruo, EUR 6-69 I 8-15, YliRää 6-29 % 8,9-76,t ob 2-3 % Ylittäå Yhtiön markkinoiden, k nsa nvålisen!alouden ja korkojen muutoks t heijastuvat liiketo m nt yksikiden kasvu- ja kannattavuusennuste s n sekå nlihin l ittyvåån riskiinja!uorrovaarimuks en Aruon lentumistest enoletuksetperustuvatjohdonnäk myksiintulevienkauslenkehityksestätilinpåätöshetkellä EnnusteetjãkáyteLyt oletukset on l adittu arvonalentumlstesè en toteutlamista v fr n EnnusteÌlâ j multa oletuksia t rkistetaan Jãtkuvasl ja ne voiv l muuftua. FoR Hankintameno 1 1 LisäYkset Si rrot erien vålillá Ennakkomàksut ja keskeneråisel s o -534 Muut aineelliset 6a 67 Ltt 9 2r -39r ø23-48 Kertyneet po stot 1 1 Vähennysten ja siiñojen lilikâuden poistot t

23 Råholausvårojên jå velkor n k danpltoaryot aruo6ìu5ryhmleåin Lãinal ja muut laksotetuun Kåypå kirj nplto- Llße- Muut rèho tusvarât Lyhytðlkalsât raholtusvarat Myynlisaamis t ja muut sââmiset r Pltkåalkålss. raholtu6velåt Korollis r velåt L Lyhytå ka sst raho tu3v låt Korollise! velåt AA n<t^wãlår i: ñ'il'r vþlår 54 A79 54 A79 54 A79 26 rl.iandltoafvo h o o 73s9r s91,orr,,ooo au* Pitkåa ka 5 t råho tusvôrôt Muut rahorlusvarat LVhytôlkôlsât råholtusvarat Myyntisaamiset ja muut saâmiset L in t Myytåvisså Jaksotetuun Tase-erlen Kàypä Lliteja muut oleval hank ntômenoon k rjånpito- aruo taeto t""t't"t 'uho't'"uut"t,"hii;:::"ì:: "-o' L gto l8 2 Pltkåðlkðlsêt raholtusvelat Lyhytôlkô136t råholtusv6lãt Korolliset velåt t Râhoitussãamisten klrjanpitoatuot vasta val maksimiluottoriskiä t linpååtospåivãnå, 17. Kåvvån arvon h ê.arkiã kåypåán arvoon ârvodêtu sìå raholtusvaìo sta ia -v lo S looo EUR Käyvât arvot raportointikâuden lopussa T so 1 laso 2 Taso 3 Kåypåån arvoon tulo6vâikufre sê5tl k rjafrâvat rôholtusvàral 198 Osakestjotukset Va htovelkakirjålaina V luuttalermiinil Ja -optiot 113 Kðyvåt arvot råporto ntikôuden lopussa 1OOO EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kåypåån aryoon tulosvalkür6lsêstl klrjðfravðt ràho tusvarat osåkesijoitukset Lainat ja muut saam E t Vaihtov lkâkidalåina Kàypåån årvoon àrvolêtut vêlat Hlerarkian tason 1 kåyvát ruo! perustuvat tåysin samãnlalsten omaisuuser en lai velkojen noteeratulhin hintoihin toimiv lla mârkkinoilla. làson 2 tnstrumenèien käyvär aruol p rusiuvâ! merk üävilë osin mulhin syötöt eto hin kuin tasoon 1 sisãltyviin noteer ttuihin h ntoihin, muta kuit nkin tieto hin, iotka kyseiselle omatsuuserålle rai velalle ov t todeüôv ssã joko suoraan ta epãsuorasti Näiden inslrumentt en käyvàn aruon måärittämlsesså konsern käytáå Nordeå-, Danske- ja Svenska Enskildà -pãnkkien Lekem á markkina-arvor podteia Tôson 3 instrumenttien káyvå! aruot puolestaan perustuvât hènkinlômenoon lar omaisuuserää koskeviin syòtöt etolhln, jotka eivåt perustu todett vrssð olev an markk nãt eroon, v an merkträvillå osin johdon ârv olhln, Johdãnnaisten kåyvät arvot on lmoileftu taseessa ja yllå olevass tâulukossâ brutomáåråls nå Vacon Oyj:n johdônn.lssoplmuks a Vastapuoli A:n jâ B:n kansså koskee nettoutusjárjestely (IsDA tâ vôstaav ) Vastðpuoll Ain kanssa Vècon Oyj:n johdanna svaråt ovat 139,3 tuh ttå euroå (kåypå ano) jå johdånnâisvelã! 63,8 tuhaea euroa (käypå aruo) Vâstâpuoli B:n kanssa Vacon Oyj:n johdannaisvêrðt ovat 5a,3 tuhaùa euroa (käypå ârvo) j johdannaisvel t 49,4 tuhatt euroa (kåypå ado). Myyntisaam set ja ostovelat eivåt sisällå oleellisia neeoutussop muksia Nefroutusjädestely el vårojen ja velkojên netottam nen on mahdollistô sop musrikkomust lante sså tâi konkußsiss

24 24 la. Tåsmåytyslaskclma lason 3 mukaan kåypåån ôrvoon ôrvost6tulda mu sta raho tuevâroida tyytåvlsså ol6vat ràholtusvãrat sijoitusrahasto-osuudel: Tilikaudenalussall Ltsäykset \råhþnñwl<þr 3 Tilikauden lopussa Muut noteeraamaeomat osuudet: Tfikàuden alussa Lísåykset/ãruonmuutokset Osakesijoituksel yhteensã Laina Vai h lovelkak rjalâi nâ : Tilikauden alussa I Sijoitusrahasto-osuudet Power Fund lissä aruosteþan hank ntômenoon, koska sen kåypää aruoa ei vo dâ luotettavasèl måårl(åô. Myytávlssâ oleva! rahoirusvarar ovat investo nleja noleerâamattom in osakkeisiin, ja suurin osâ muodostùu The switch Engineer nq Oy:n osakkeistå, jotka arvostelaan Vâihtovelk krjôlôinãonpäåomalalnaehtoinenjðmyönnetlytheswitcheng neeringoy:lle noteeraamaromiin osakkeis n Lainân korko on 1% LainapåätYy311214,slltåosinkuinstäe olevâihdettu Tlllkauden aluss Tilikauden lopussa , Aineelj tarvikkeet t Vaihto-omarsuuden adoa on alennefru påkuràntin omâ suuden osalta 2,4 miljoonaa euroa vuonn 2l3 (2,8 m lj, euroa vuonna 212) EpåkuranBiu5kirjaukset kohd stuvãl pååosin varaosiin ja vâihlola ttelslln. Muut lâtnasaamiset A L 22. omaà päåomaa kosksvãt l t tiedot Osåkkelden om t osakkeêt YlikuEsirahâsto Sidotut muut rahãstot Yht enså osakkeël osåkkeel P laulukset vuoden â k na Vàconin osakepäãoma on 3 59 OO euroã, Jâ s jakautuu OO låysln makseèuun osâkk eseen. vaconillã on yksi osakesarla Kukin osåke oikeuttåa yhteen åäneen yhtiökokouksessã. Yhtiökokouksen OO4 an!àmãn valtuuluks n nojalla yhtiö hânkki yhteenså oma osâketâan, yhtiokokouksen OO8 antañôn vãltuutuksen nojalla yhteenså 6 OOO omaa osakettaan Ja yht Ökokouksen antaman v ltuutuksen nojallå yhteensá 6 OO omaa osâkettaân osãkepalkk ona on annertu osakerra vuos na , osôke$ã jà 32 72A osdketta , Yht ön hãltuun pãlãutul vuoden 213 aikana 1338 omô osaketta osakepalkkiojårjestelmån såäntöjen mukaisest, m nkå jälkeen yhlion omassa halllnnassa on osåketta SidotuL muut rahaslot sisältåvåt lakisååteinen v raràhasto lytäryhtiössä 2,4 milj. euroa Hãll tuksen volmassà olevat valtuutuksel on selvilelty kâppaleessa osakkeel ja osakkeenomistajat sivulla 41

25 Osakeperuste set maksut Vacon Oyj:n hall tus påätt maaliskuussa 211 uudesta konsern n t ety lle henkilöille kohd stetusta osakepohja sesta kannust njärjestelmästå. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhd stäå om staj en ja kohderyhm in tavoitteet yhtiön aruon nostam seksi sekä sitouttaa kohderyhm in henkilöt yht öön ja tarjota heille kilpailukykyinen yht Õn osakke den p tkäj inte seen om stukseen perustuva palkk ojärjestelmä Uudessa osakepalkk ojärjestelmässä C irjestelmä A) on kolme ansaintajaksoa, kalenter vuodet 2jfl, 2Ol2 ja 213. Yht ön hall tus päättää kohderyhmän, järjestelmän ansaintakr teerit ja n lle asetettavat tavo tteet kunk n ansa ntajakson alussa. Järjestelmän mahdoll nen palkkio ansa ntajaksolta 213 perustuu Vaconkonsern n l ikeva htoon, l ikevo ttoon ja pääoman k ertonopeuteen ja se maksetaan vuonna 214 osittain yht ön osakkeìna ja os tta n rahana Osakepalkk ojårjestelmässä on johtoryhmän j isen lle l säks nelj is ansaintajakso (järjestelm i B), neljän vuoden mittainen konsern n p tk tn a kaväl n strateg aan perustuva ansa ntajakso, kalenterivuodet 2OIL-2O74. Järjestelm in mahdoll nen palkk o ansaintajaksolta perustuu Vacon-konsernin pitkån aikaväl n strateg s in lìikevaìhto- ja li kevo ttotavoitte si n ja se maksetaan vuonna 215 os ttain yhtiön osakkeina ja os tta n rahana. Mikäli ansa ntajakson 2OII-2OL4 ansa ntakriteere lle asetetut en mmå stavo tteet saavutetaan jo aiemm n, ansaintajakson 2O7L-2OL4 palkk o vo daan maksaa vastaavasti aikaisemmin. Rahaosuudella pyr tiiån kattamaan palkkiosta henk lölie a heutuv a veroja ja veronluonte sia maksuja Ansa ntajaksoilta 2O7lt 272 ja 213 maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamjsjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansa ntajakson pä ittym sestä lvl käli kohderyhmåån kuuluvan henkilön työ- ta to m suhde pä tttyy s touttam sjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet yht ölle vast kkeetta Konsernin johtoryhmän jäsenten on om stettava puolet uuden kannustinj irjestelmän perusteella saaduista osakke sta, kunnes johtoryhm in jåsenen omistamien osakke den arvo yhteensá vastaa hänen bruttovuos palkkansa arvoa Tämä osakemäàrå on omistettava niin kauan ku n työ- tai toimisuhde konserniyht öön jatkuu. Osakepalkk ojårjestelmän kohderyhmä in kuuluu noin 7 henkilöå. Osakepalkk ojärjestelmån perusteella maksettavat nettopalkk ot neljåltå ansa ntajaksolta ovat yhteenså en ntä in Vacon Oyj:n osaketta. T imiin lìs iksi maksetaan rahana se må ir r, joka taruitaan jaettavista osakke sta aiheutuvi n veroihin ja veroluontoisiin maksuihin osakke den antam shetkellä. Osakepalkkion saajilla on myös oikeus ansa ntajakson aikana mahdoll sesti kertyneisi n os nkoih n. Toteutuneet osakemä ir it k iyvät ilmi alla olevasta taulukosta

26 26 Jårl d lyn luonne: O k p lkklojårj dêlmå 2tt-zo14lø 213-2r5/A 212-2t4lA 2Ot1-2O!3lA Myönlåmlspålvå 22 3,217 22,3.2t r 22 3,21t Toteutus osakkelna ja kátelsenå)s kkelnå ja kålelsenä Osôkkelnå ja kåteisenä osâkkeinâ la kälelsenå Korkein osakepôlkk ona annefravlen osakkelden måärå anså tsemlsjåksolla kpl os keh nt myntåm shetkellä, EUR t r25 43, ,74 Sop muksen mukalnen työssåolovelvoltejakso vuos na Osakehlnta ðrvostuspålvånå, EUR 58,5 58,5 53, 41, Annefravlen osakkeiden aßo åruostuspålvånä, IOOO EUR 97r r aruostuspålvän ôrvon mukaan lðsketu käleisvãrcinâ (verolhin) maksebåvå osuus, EUR AnneÈavlen osakke den kokonålskustannus myöntåmlshetken ãruostuksen mukåan, 1oo EUR t2 54 Osakepalkklojårlestelmän kokonaiskustannus, EUR I t I 36 Osâkkeiden åruo korjabuna osalllslumlsolegåmalla, EUR I 4t2 54 Tåstä ktrj Bu konsernln tulokseen 1/3 työsuhde- tuuksin lå omân päåoman llsåyksenä looo EUR r 169 Tuleville tilikausille jäåvå klrraftava osuus kun osalllstumlsoletåma on huomiotu, EUR t Kälelsvaroina maksefrâva osuus korjafruna osalllstumlsoletamalla, EUR Tästå klrjafru konsernln tulokseen u3 työsuhde-eauukslna ja v lkãna, EUR Tulev lle tillkâusllle lååvä aryloltu osuus kuo osallistumisoleframa on huoñ otu, EUR o Tlllkauden ðikana lyösuhde-eluukslnâ konsernlssa on klriåfu osakepèlkkloiårjestelmåstå kustånnukslô yhteenså, EUR Ttl k uden ðtkana!ulokseen ktdãttu osuus osakepalkklotårjestelmåsìå on perustunuè toteuluneeseen lulokseeen Ja Johdon adloon lulokseen perustuvlen ehtojen toleumôn todennåkölsyyd së Tiltkauden alkana nåmå toteumat ovat v rmlstuneet lopulllsestl, Râhana maksebôvan suorltuksen aryo muufruu osakke den luovutusheèkeen asè, ionkå iålkeen jaksotukset iåljellelåäville vuosllle ovat lopulliset L Elåk.vGlvoln t Konsernt ofri I kåyröön uudlsretun IÆ l9 -standardin, Konsernllla on eniten etuuspohjålslå elåkejårjestêlyjå Euroopass Konserntlla on ertlatsta maakoht isia eläkelärjestelyiå työntekljölden låketuryan kôframlseksl. Eläketurvâ perustuu kunkln m an palkallis n lâ nsäådåntöön ia vakilntuneeseen kåy!åntöön. suomessa elåketudå holdetðan suurlmmalta osåltaan TyEL-jårj stelmån kaufrô TleÈylsså malssa elåketuraa on tåydennetty llsåelåkkelllå. TâÉæn atuurpohjaln n volk. mååråytyy aeuråavådl: lårjestelyyn kuuluvlen varcjen kåypå do Råhastottujen velvottetden alljåämå RahastotmôBomten velvolftelden nykyaryo Etuuspohjalsten elåkejårlestelylen ållräämå I A

27 27 Etuuspohjãin n nettov lkâ on muubunut tilikauden a kana seurôavâst : (oikâlstu) Kauden lyösuoritukseen perustava meno Korkokulu tai {uotto Jårjestelyyn kuuluv en varojen kåypå ruo { 81 Yhteensä L uudelleen måárihämisestä johluvat eråt: - Järjestelyyn kuuluvien v rojen luotto lùkoun otlåmãttã korkokuluun taì -tuottoon sisåtyviå er å 9 - Taloud llist n oletuslen muutoksist johtuv t vakuutusmatemaattiset vo tot (-) tâi lâppiol (+) - Kokeñusperusteiset voitot (-) Lai tappiot (+) Jådestelyistå suor tetut maksut: Maksetut etuudet (-) (oikðistu) Kâuden lyösuoriluksenn peruslãv meno Korkokulu låi +uoto Uudelleên máärittämisestö johtuvôl erål: - Järjestelyyn kuuluv en varojen luotto lukuun otlamattâ korkokuluun tai tuoêoon sisåtyviä eriä - T loudell slen oletusten muutoksisla johtuv L vâkuutusmàtemaaft rset voitot ( J tè t ppiot (+) - KokemusÞerustelset vonot (-) tai tàppiol (+) Jårjestelyrstå suoriletut m ksul: Maks tut etuudet (-) I æ t z 74 -l Diskonttàusko*o, oó Varojen odotetlu tuotto, oá Tuleva palkankorotuso ettàmus, % l l KuolevuuÈa koskevô! oletukset tehdåån vakuutusmatemað!ikkojen ohjeis!usten pohjalla ja ne perustuvat julka stuihin tìlastoihh iã kokemukseen Jos diskonttâuskorko muuttuu +,5ó, våikutus etuuspohia seen velvoitt eseen on -5,7oó, los diskonfrauskorko muuttuu _,5%, v ikulus etuuspohjaiseen velvoiteese n on +6,% Edellå mainirur herkkyysônâlyysit perustuvat s lhen, ettå yhden oleèuksen muueuess kaikki muut oletùkset säilyvåt ennallâôn Kåytðnnôsså tämà e ole todennåköis!å ja joissakin oletuks ss tapôhtuvãt muutokset saattavat korr lolda v kuutusmatemâatt sten oleluksen muutoksille on lasketu samalla menetelmällä kuin t seeseen merkittävä Etuuspohjaisen velvoltteen voimassaoloajan palnotettu keski ruo on 21, vuotà. lärjestelyyn kuuluvâl varat on sljoitehu 52 oó: n (o%) osaltô noteeratulhlnja 48 oó:n ( %) osåfta noteeraômaltomiin instrumentteihin eläkejárjestelyihin,6 miljoon a euroã vuonna , Ptkåalkaiset jaksotettuun hânkinlômenoon aûostelut r hoitusvelal Pankkilainojen seuraavan vuod n lyhennyksel 2 A6l ,aksotêÈuun hank ntâm noon ôrvo*êtut raholtusv6làt Ostovelat t 947 Palkka jã sosiaalikulujaksotukset , Varåusten lisåykset to Konserni anraa tuolekoht sen!ðkuun, Takuun aikana tuotte ssa havaltut v at korlatâan yhtiön kustannuksellå tôi âsiâkkaâlle låhete!åån v sr ava ruote lãkuuvãr us perustuu aikaisempien vuosren kokemukseen v ôlllsista tuotte sta Takuuvarâusta odotetaan kåyreràván seuråavân vuoden aikana Ki nan-tytäryh!isså kåynnlsså ollut oikeuskäsìftely tuli syksyllä 213 lopull seen pååtôkseen Vàcon on lehnyt as aan liitlyen 3,4 m Uoonan euron (3,6 milj euroa vuonna 212) var uksen

28 Raho tusr sk en hall nta Konsern n rahoitusriskien hall nnan tavoitteena on minimo da rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset va kutukset konsern n tulokseen sekä varm staa r ittävä maksuvalmius kustannustehokkaasti. Konsern n raho tusr sk en hal nnan yleiset per aatteet hyväksyy emoyhtiön hallitus, ja n iden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin emoyht ön raho tustoim nto, joka tunnistaa, arvioi sekã suojaa konsern n raho tusriskit. Rahoitusr skien suojaustransaktiot toteutetaan konsernin johdon hyväksymän raho tuspolit kan mukaisest. Konserni k iyttå i r sk enhallinnassaan valuuttaterm nejä, valuuttaoptio ta, valuuttalainoja ja koronva htosopimuksia, Johdanna ssopimuksia tehd i in suojaustarkoituksissa ja n ihin ei sovelleta suojauslaskentaa, Valuuttar sk Yht öllå on omaa toim ntaa 3 maassa. Konsern to m ttaa tuotte taan ja palvelujaan itse sekå yhteistyökumppaneiden kãutta yhteens i yli sataan maahan. Konsern on nä n altti na valuuttar ske lle/ jo ta syntyy mm valuuttamàär iisten myynt saatavien ja ostovelkojen, konsern n sisäisen kaupan sekä valuuttamäåräisten lainojen, talletusten ja pankkit lisaldojen seurauksena Konsern n suur mmat valuuttar sk t syntyvät vienn stä ja tuonnista. Konsernin suurimmat muut kuìn euromãårä set laskutusvaluutat ovat Yhdysvaltain dollar, joka vastaa suoraan tai epäsuorast noin 16,2 % (18,5 o/o) ja K nan renminb, joka vastâa suoraan noin 14,7 o/o (74,7 o/o) konsern n laskutuksesta Aas an valuutat vastaavat yhteensä noin 22,4 vo (22,2 vo) konsern n laskutuksesta jã Euroopan ei-euro-valuutat 7,9o/o (7,4 o/o) konsern n laskutuksesta. Euroon suoraan li ttyvän laskutuksen osuus vuonna 213 ol n iin 53,5 Vo (51,9 ok). Valuuttas donna sía ostoja konsern ssa on no n 16,4 o/o (76,6 o/o) I ikevaihdosta. Konsernin rahoituspolit kan muka sest konsernin emoyhtiön ja tyt iryht öiden v il nen rahali kenne k iydåän pääsääntöisesti tytäryht ön kot valuutalla. Nä n ollen suur n osa transaktioriskistä on keskitetty konsern n emoyhtiöön, Konsern n raho tuspolit kan mukaisest sitovat toimitus- ja hankintasop mukset sekä myyntisaatavat ja ostovelat suojataan pääsä intöisin tåys määräisest valuuttatermi ne llä ja valuuttaoptio lla. Lisäksi ennakoituja valuuttam i ir iis ä kassavirtoja emoyhtiössä suojataan pääs i intö sesti kuudeks kuukaudeks noin 7 %: llä arv o dusta kassav rrasta. Alla olevassa taulukossa on es tetty konsernin påàvaluuto sta transaktiopositiot 213, USD GBP SEK NOK AUD RUB CAD CNY* INR BRL EUR I?q1?qn R7q A6) )) 7R6 1 1õ) 1 ) qâa ) 9q^ Vêlãt -2 tr7-26 -) 619 -q1 o -)1 I l] I 4gg I q ao) NettoDosit o )4 5q , USD GBP SEK NOK AUD RUB CAD C NY+ INR BRL EUR Fnnlrçtpfilt pråf t R6ç qßr -)c6 21gA caq Varat )4 )4Q 1?ôq  5 1)O 3 6 e q4 1 3? n -)? 76R 4 q6 o -1R 1qô )?4\ -???2 -go n n Nêttôôôsitiô \ 6 )1? 649 3q *CNY-pos t o muodostuu Vacon n Ki nan tyt iryhtiôn vieraan valuutan måärå s stä transaktio sta, jojta tyt trtyhtiö on alkanut suojaamaan Alla olevassa taulukossa on es tetty valuuttakurssin 1 o/o:n muutoksen vaikutus euron vahvistuessa ta heikentyessä Yhdysvalta n dollariin, Ison-Britannian puntaan, Ruots n kruunuun, Norjan kruunuun, Austral an dollar n, Ven ijån ruplaan, Kanadan dollari n, KiÌnan renm nb n, Intian rup aan ja Bras lian real in verrattuna, ka kkien mu den tek jöiden pysyessâ muuttumattomina, Herkkyysanalyys perustuu t linpäiitösp i vån ulkomaan rahan mäårå siin varoihin ja velkoihin. Herkkyysanalyysissä otetaan huomioon myös valuuttajohdanna sten vaikutukset, jotka netottavat valuuttakurssimuutosten va kutuksia. Verova kutus on huom o matta.

29 29 Translaatiopos tio muodostuu sijoituks sta ulkomais in tyt tryhtiö h n Suojauspolit ikasta p iàtt j, konsernin hallitus ja pääper aatteena on olla suojaamatta translaatiopos tiota N4erk tt iv mmät ulkomais in nettoinvestointe h n l ttyvät valuuttakußsir sk t tulevat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Tsekeisså sijaitsev en tytäryhtiö den p i iomista Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin merk Ètäv n translaatiopos tio, 3t.t2 213 Korkorisk Konsern altistuu korkor sk lle to saalta markk nakorkojen muutosten ja toisaalta tase-er en aruonmuutosten aiheuttamien korkotulojen- ja menojen uudelleenjärjestely hin liittyv in r skin muodossa Konsern suojautuu korkoriskiltä lainojen korkojakson valinno llaan sek i johdanna s nstrumenteilla. Suojauspol t kasta päättää konsem n hallitus ja päätökset toteuttaa konsernin rahoitustoiminto. T l npäätöspåivänä luottomåärå oli yhteensä 18,7 miljoonaa eurca o/o:st va htuvakorko s a lainoja (2,7 milj. euroa Ol2 vaihtuvakorko s a o/o:sti). Konsernílla e ollut tilinpä itöshetkellä avoim a koronvaihtosop muksia ( ). L kvid t varat ol vat yhteensä 35,9 (31,1) m ljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on es tetty korkojen yhden prosenttiyks kön muutoksen va kutus tulokseen, va vastapuol - ja luottorisk Myyntiorgan saatiolle on määrìtelfy luottopol tiikka, joka ohjaa as akka lle myönnettäv i luottol miittejä, toim tus- ja maksuehtoja, ni den valvontaa ja per nt i i. lvlyyntisaam s n liìttyv t r skejä rajo ttaa as akaskunnan jakautuminen sekä maantieteell sesti että eri to m aloih n N4aarisk ä seurataan jatkuvasti ja luottojen myöntäm stä rajo tetaan alueilla, joiden pol itt nen ta taloudell nen tilanne on epävakaa Risk å p enennetãänmyösk iyttàmällärembußsejajaennakkomaksuja KonserninsaatavistanoinT6o/o(74o/o)onOEcD-ma sta,jotkaedustavat alhaista maarisk i. T l kauden aikana tulosvaikutte sesti k rjattujen luottotapp oiden m iårä on ollut,4 miljoona euroa (,6 milj. euroa vuonna 212), Luottotappiot ovat a heutuneet usean as akkaan taloudell sen ympär stön odottamattom sta muutoks sta Konsern seuraa as akka densa maksuvalmiutta jatkuvasti ja on akti vinen perinnässä. Kun konsern sijo ttaa kassavarcja pankk talletuks in ja tekee johdannaissop muks 4, vastapuol ksi hyv iksyt iän vain hãll tuksen hyväksym it yhteistyöpankit, jotk on lueteltu rahoituspolit ikassa. L kv d teetti- ja jälleenraho tusr ski Konsernissa arv o daan ja seurataan jatkuvast l iketoiminnan vaatiman rahoituksen måärää, jotta konsern lla ol s tarpeeks likv dejä varcja to minnan rahoittam seen ja erååntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsern n maksuvalm utta hallitaan tehokka den kassanhallintaratka sujen, kuten konsernit l en ja raho tuslimi tt en avulla sekä s joittamalla r skittöm in nopeast käteisvaro ksi muunnettavi n kohteis in L kvid teett - ja jälleenrahoitusrisk ä Konserni hallitsee 5 miljoonan euron suuru sella syndiko dulla la najärjestelyllä, joka koostuu 2 m ljoonan euron vuonna 216 eråäntyv istä la nasta, sekå 3 m ljoonan euron kom tto dusta luottolimi tistä, joka er i tntyy joulukuussa 214. Lainasopimuksissa on tavanoma set nettovelkaan ja omavara suusasteeseen liittyvät kovenantt ehdot, Nostamattomien luottolimi ttien määrä Ol3 oli 33,6 (38,1) m ljoonaa euroa, jotka olivat kaikki kom ttoitune ta luottolim ittejä Ylim iärä set l kvid t varat s jo tetaan yhte styöpankkeihin. L kvidit varat ol vat yhteensä 35,9 (31,1) m joonaa euroa.

30 3 Seuraava taulukko kuvaa sop muks n perustuvaa matur teett analyysia. Luvut ovat d skonttaamattomia ja ne sis tlt iv it sekä korkomaksut että p i toman takaisi nmaksut. 1OOO EUR Rahav rta Alle l vuosr 1-2 vuotta a1 1) )õ1a Pãnkkilã nat 1 I\ A'R ôctôvêlât iâ mr il ri lvhviâ kâicêi vêlât?5 ÂqÁ -? Yhteensé ao Valuuttaterm nit ja -opt ot - Suor tettavat rahavirrat qââfâvâf râhâvirrât I q a 449 4S 449 Yhteensa nnn Fl tr I -2 vrôffâ 2-E vrôtrâ 31 1) )O1) )ã 744 -)î aq) -? osq a ñ6) Ostovelât iâ ñulrt lvhvlâikã sêl vêlãf Yhteens i t4 67 Valuuttaterm init ja -opt ot - Suoritettavat rahav rrat tO Yhteenså 4r Pääoman hall nta Konsernin pääoman hall nnan pyrkimyksen i on opt maalisen pääomarakenteen avulla tukea l iketoim ntaa varmistamalla normaalit to m ntaedeilytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa. Tavo tteena on paras mahdoll nen tuotto. Optimaalinen pääomarakenne takaa myös p enet pääomakustannukset Suur n osa konsernin kasvusta on orgaanista kasvua, mutta yht ö e myösk iån sulje pois yr tysostoja. Orgaan nen kasvu raho tetaan tulorahoituksella ja yr tysostotilanteessa nettovelkaantum stavo te on en ntajän 6 prosentt a. Konsernin päåomarakenteen keh tystä seurataan nettovelkaantumisasteella (gearing). Nettovelkaantumisastetta laskettaessa koroll nen nettovelka on jaettu oman pääoman m iär ill i Nettovelko hin s sältyv it koroll set velat vähennettyinä rahavaroilla. Konsernin koroll set nettovelat olivat vuoden 213 lopussa -17,2 m ljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa ) ja nettovelkaantum saste ol -14,7 o/o (-9,5 o/o). Nettovelkaantum sasteet olivat seuraavat:

31 Yhden vuoden kuluessa I Konsefni on vuokr nnut useat käy$ämånså tuotanto- Jå loim stolllat, vuokfâsopimusten piluudet ovâl 3-15 vùotta, jã norm allsl niihin sisåtlyy mahdollisuus jâtkâa sopimusta alkuperåisen päättym spåivån lålkeen Sopimuksiin sisällyy yleenså ndeksiehlo 3. Ehdoll Eet vêlat iô varat 1OO EUR Omasl puolesta annetut vâkuudet ja vastuus toumuksel Sop mustakauksel Tåkâukset Mu den puoles!â ânnetut vakuudeè ja vastuusitoumukset Sopimustakaukset Sov fru 24,4 mitjoonan euron (17,3 mid euroa vuonna 212) luottoliml tistå, josta konsern yhtiöl yhdessð ovèl ånlaneet vãstuusitôumuksen 31, låhlpllrltapahtum t Vacon-konsernin tähip nln kuuluvat osåkkuusyhtiöt, halltuksen jðsene!, emoyhtiön loimitusjohtãja, johtoryhmå ia heidän läh sel perheenjäsenenså sekå yhtiöt, joissã kyse seè henkilöt käyftðvåt måårävsvâllâa lâi yhtelsë mäàråysv ltaa Konsernln emo- ja rytðryht Ösuhteet ovat seurôaval: Konsernln Konserninosuus Konsernin tytåryhtiõt: Vâcon GmbH, Essen, Saksa 1OO Vacon Benelux B V, Gorinchem, Alânkomaå! loo vâcon spa Reggio Emiliå, têlia roo Vacon D; ves Ib ric S.4,, Terr ssa, Esanjà Vacon Dr ves (UK) Ltd, Lelcestershire, Iso-Br tânnlå 1o vacon AB, Solna, Ruotsi vacon AT AnrieÉssysteme GmbH, Leobersdorf, ItåvãlLa 7 7o zao Vacon Drives, Moskova, Venäjä 1o vacon Frânce SAS, Sa nt Pierre du Perray, Ranska 7 7 Vacon AS, Holmesirànd, Norja 8 8 Vacon Bê;elux NV/sa, É"ueilee, s"tgl" lo Vãcon chinâ Dr ves co. Ltd, Suzhou, Kiina 1o Vãcon Drives & Control Pvt Ltd, chennâi, Ìntia 1oo Vôcon Påclnc Pty Ltd, Melbourne, Austraiia Vacon lnc, chåmbersbue, Yhdysvallat 1oo Vaconsrl,Postal,Itêllã 1oo vâconsro,praha,féekki 1oo vââsâ conr;l de M;xico, Mexico city, Mekslko r Vacon Dr ves A/S, Sønder oç, ran* vacon 'o Korea L!d, Soul, Etelä-korea Vacon cânâdâ tnc, Svaúord, Kanadâ Vàcon Amerlca Laiin Ltdâ, São Paulo, Brasilia 9s 95 Vàcon Pte Ltd, sing pore ohdon maksudcrude 5sl työsuhdê- tuudet: Môksetut palkat ja muut lyhyt kaiset lyôsuhde_etuudel IÊisânomisen yhteydesså suor tettavat etuudet päättymisen jälkeisel etuudet I 159 I Lâis vesà, lolmltusjohlajã Hlltunen Heikk, toimitusjohtåjan sijainen Hallltuksen jäsenel: Routilâ Pônu, hãillluksen puh enjohtàja Eklund Ja.i Inborr Jan Kytölä Juhô vehvilå nen Mlka, var puheenjoht ja perulrana otev sra p tkasþ Elåke páänyy, kun henkll täytläå 65 vuottã. Eläkkeen perustana olev palkka måáråylyy viimeist n neljån vuod n TyEL-ânsro den perusteettatâsketust k skimäärä seståkuuk us palkâsta Osajohtoryhmänjðsenillåonv staavaelåkelkã_jaelåkevakuulus

32 32 Emoyht ö Emoyht ön tuloelå6kolma (FAs) 1 EUR Liitetieto t2.213 olo 1.1, L keva hto 26 48O 65 IOO,O IOO,O Valm iden ja keskener i sten tuotte den varastojen muutos Liiketo ñinnan muut tuotot tst 296 Mater aalit ja palvelut A neet, taruikkeet ja tavarat Ostot t l kauden alkana Varåstolen muutos Lrlkopuollset palvelut l4l A , ,4 Henkllstökulut Po stot L k vo tto r ,7-4t i) 2Ã7 t6 t ,5 Râhô t srrôtôt iâ -kúhrt voltto cnnen t l npåätö$ rtoja ja vêrojc t6s '4 to' 9'7 Til npååtössllrrot

33 33 Emoyht ö Emoyht ön tase (FAs) VtrstãEvaå, 1 EUR L tetieto Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet MÍ'rf ñlf LåvâlLr tfê <Þf mfnôf , ,4 Alneelllset hyödykkeet Maa- ja veslalueet Koneet ja kalusto Muut aineell set hyödykkeet t3t L L14 8,6 1 99t 273 7,7 Sijoltuksel osuudet saman konsernin yrltyksiss i Saamiset saman konsernin yrltykslltä AOO 2A t ,s ,E Pysyvät vastaãvat yhteenså , ,9 Vð htuvat vðståavdt Valhto-omaisuus A neet ja târu kkeet Ânl , a , Lyhytaikalset saamlset lvyynt saômisel Lalnasaômiset ùluut saamiset s I s2a t, ,2 Râhât ia oankklsaâmlset 1n?3' 33q s Vaihtuvãt vastaavãt yhteenså , ,1 Vastaavaa yhteensä , O5 IOO,O VastEttavða, 1 EUR Llltetleto 31,12,2t 1 OmE pëåomð Osakep i ioma Yllkußsirahôsto Edell sten til kausien voltto Oñã pääoma yhteensà T l npäätösi dojen kertymå Polstoero a ,? , s t2 2,1 vieras päåoña Pltkäaika nen vieras pååoma Lalnat rôhoituslailoksilta Lyhytaikainen vierês pååoma Lalnat rôho lusla toksilta Saadut ennakot Ostovelat lluul lyhyl ka set velat Varêuksel s ,4 4s v êrae päåomå yhteenså ,4 62 t96 52s 435

34 34 Emoyhtlö Emoyht ön råho tuel.skglme (FAS) 1 EUR Lt Tllikâuden voltto Olkalsut: t olstot Raholtustuotot ja -kulut Tlllnp i itössllrrot Verot Muut olka sut AO 2 s a A q Käyttöpâåoman muutokset Lyhytalkalsten lllkesaam sten muutos Valhto-omalsuuden muutos I Korottomien lvhytalkãisten velkoien muutos O Saadut korot 422 A Maksetut korot Saàdut oslnqot II4 I Muut raholtuseràt Maksetut verot -5 æ a l)35 Invê loiñl ên råhav Éå Invêsto nnlt a neettomiln hyödykkelsi n Myönnetyt lalnat ostetut tytäryhtlöosakkeet Luovutustulot mulslâ slloltukslsta -3 t tu 45L -t A L r 2LO A2A?o 52S ata L Pltkàalkalsten lalnolen takalslnmaksut Lyhyta kalsten lainojen nostot I Lyhyta kâlsten la nojen takalslnmaksul Iqaksetut osinqot tuholtuksêñ.âhåv É Omlen osakkelden hankklmlnen REhåYårojGn ñuuto U U4

35 35 Emoyht ön t l npäätöksen l tet edot 1. Tilinpäätöksen laad ntaperiaatteet Yle set laad ntaper aatteet Vacon Oyj: n t linpäätös on laad ttu ja esitetty Suomen k rjanp tolain (FAS) sekä mu den Suomessa vo massa olev en lakien ja säännosten muka sest. T l npäåtöstä laat essaan yht ön johto joutuu voimassa olev en máár iysten ja hyv in kirjanp totavan mukaisesti tekemåán aru oita ja olettamuks a, jotka va kuttavat t linpààtöser en aruostukseen ja jaksotukseen. Va kka arv ot perustuvat v imeis mpåän k iytettåv sså olevaan tietoon, lopulliset toteutumat vo vat po keta näist j aruioista. L keva hto Myynnin tuloutus tapahtuu, kun omistukseen li ttyvät r skit ja edut s rtyvát ostajalle. Yleensä tuloutus tapahtuu, kun suor te luovutetaan. Myynn n o ka suer n i on käs telty annetut kassa-alennukset sek t myyntiin l ttyvát valuuttakurss voitot ja -tapp ot. P tkäa ka shankke sta tuloutetaan til kaudelle kuuluva osa n isså tapauksissa, jollo n kyse on kiinteäh ntaisista sopimuks sta ja sop muksen lopputulos vo daan arvio da luotettavast. Pitkäa kaishankkeen valm usaste m tataan jo syntyne den kustannusten osuudella projekt n ary o du sta kokona skustannuks sta eli cost-to-cost-menetelmällå. Kun on todennäköistä, ettå hankkeen kokonaismenot yl ttãvåt siitä saatavat kokona stulot, odotettav ssa oleva tapp o k rjataan kuluksi väl ttömåst, L iketo m nnan muut tuotot L ketoim nnan muina tuotto na k rjataan omaisuuden myyntivo tot, saadut avustukset ja muut ku n vars na seen suoritemyynt in li ttyvät såånnöll set tuotot kuten vuokrat. Ulkomaanrahan määråiset li ketapahtumat k rjataan tapahtumapåivän kurss in. Til npäätöshetkellä taseessa olevat saatavat ja velat on arvosteftu t l npäåtöspå vän keskikurss in. Myynteihin ja osto h n li ttyvät kurss erot on k rjattu kyse sten erien o ka suer ksi. Raho tukseen l ttyvät kurssierot on k rjattu raho tuser n, Johda nn a ssop m u kset Valuuttamåäräiset erät suojataan term in sop muksilla ja valuuttaopt oilla. Avo nna olevat valuuttamäårä sten er en suojausinstrumentit on arvostettu t l npäätöspä vån käypåéin arvoon ja kirjattu tuloslaskelmaan myynn n o ka suer n ta rahoituser n suojauskohteen muka sest. Konsern n laad ntaperuste ssa raho tusinstrumenttien kåytöstä on laajemmat t edot. Elåkejärjestelyt Lakisäâte nen elåkevastuu ja mahdoll nen l säelàketurva on hoidettu elàkevakuutusyhtiöissä ja k rjattu elåkevakuutusyht ö den laskelm en ja velo tusten mukaisest kuluks. Leas ng- ja vuok avastuut Leas ngmaksut on kàs telty vuokrakulu na. Maksamattomat leasing- ja vuokramaksut on es tetty emoyht ön t linp i itöksen l tet edo ssa leasing- ja vuokravastu na. Tuloverot Yht ön vero h n on k rjattu t l kauden tulosta vastaava suor teperuste nen vero, joka perustuu Suomen veroså innöstön muka sest laskettavaan verotettavaan tu oon, ja a ka sempien t likausien verojen o ka sut, Tutk mus- ja keh tysmenot Tutk mus- ja keh tysto minnan menot k rjataan kuluiksi, Saadut tuotekehitysavustukset k rjataan kyseisten er en våhennyksiksi. Konsern n laad ntaperuste ssa tutk mus- ja tuotekehitysmenojen akt voinneista konsernilaskennassa on laajemmat t edot. Kåytlöomaisuus ja po stot Kåyttöomaisuus on merk tty taseeseen alkuperäisen hankintamenon arvo sena v ihennettynä kertyne llå suunnitelman mukais lla poisto lla. Suunn telman muka set poistot on laskettu kuluvan k iyttöoma suuden kohte lle taloudellisen kãyttö än mukaisina tasapo sto na alkuper i sestå hankintah nnasta. Konsern n laskentaperiaatte den muka set poistoajat ovat seuraavat: S joitukset A neettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineell set hyödykkeet 3-5 vuotta 3-15 vuotta 5-1 vuotta Pitkáaika set sijoitukset on arvostettu hank ntamenoon. Kun p tk ia ka sta s jo tusta realiso daan, myyntih nnan ja sen hetk sen tasearuon erotus on k rjattu kuluksi ta tuotoks. S jo tukset tyt iryht ö hin on arvostettu yht ön taseessa hank ntamenoon. S jo tukset osakkuusyht ö hin on es tetty yhtiön taseessa kuten muutk n p tkäaika set sijoitukset. Osakkuusyht ö ksi on luettu yhtiöt, jo ssa Vaconin osuus å in määråstà on 2-5 prosentt a tai joissa Vacon lla on huomattava va kutusvalta, mutta e må iråysvaltaa. T l kauden 213 a kana Vacon lla e ollut osakkuusyht ö ksi luettav a s jo tuks a, va hto-omaisuus Vaihto-oma suus es tetåän taseessa hankintamenon ta s tä alemman neftorealisointiarvon määrä senä. Hankintameno on mäår telty FIFO-menetelmällå. Valm iden ja keskenerâisten tuotteiden hank ntameno käsittää raaka-a neet, v il ttömàt palkat ja muut välittömät kustannukset sekä tuotte s n kohdistuvan osuuden tuotannon väl llisistä kustannuks stà ilman korkokuluja. Alimman aruon periaatetta sovellettaessa on arvioitu myynt hinta tavanomaisessa l keto minnassa våhennettynå tuotte den myynn stä a heutuv lla meno lla. Varaukset Sop muks n ja muih n vo massa olev n velvo tte si n liittyvät erät, jo den suor ttam seen todennäköisest tawitaan taloudell s a resursseja es tetâän taseessa va auks na, jos ni den määrä vo daan aru o da luotettavast. Näih n kuuluvat tällä hetkellä takuuvaraukset ja muut pakoll set varaukset. Takuuvarauksi n kirjataan toim teltuih n tuotteis n l ttyvät ennakoidut vasta set takuukustannukset. Toteutuneet kustannukset varauksien muutoks neen k rjataan tuloslaskelmaan s lle t l kaudelle, jonka a kana ne syntyvät. Os ngot ja omat osakkeet Hall tuksen yht Ökokoukselle ehdottamasta os ngosta ei t l npäåtökseen ole tehty kirjausta, vaan os n9ot otetaan huomìoon yht ókokouksen tekemän p i itöksen perusteella. Yhtiön ostaessa omia osakke ta ni stä maksettu mäårä, mukaan lukien hank nnan vål ttömät kulut, on k rjattu oman påáoman vâhennyksenå.

36 36 2. Liikeva hto,1 EUR Liikeva hto jakautuu kolmeen maantieteell seen markk na-alueeseen: EMEA (Eurooppa, L ihi- tä ja Afrikka), (Pohjo s- ja Etelå Amerikka) ja APAC (Aasla ja Tyynenmeren alue). L ikevaihto on jaettu asiakkalden muka n. L keva hto markk na-ðlue ttd n EMEA Amer cas t Yhteenså , L ketoimiñnãn muut luolot. 1 FtrR Vuokrâtuolot Avustukset 2B 46 3A Yhteensä 4. Henkilöstökulut,1EI-JR t2 Palkat ja palkkiot El,kekulut Yhleensä 35 7t Toimitusjohlajâ ja hånen sljalsensa I 4B 55B Yhteenså I tohdoñ mâksetut lak sååte set tyel-maksut foimitusjohtaja B Yhteensä Johdon meksetut ryhmåeläkevakuutukset Toimitusjohtaja Yhteensä Ryhmäelåkkeen kulub on kirjattu elàkevakuutusyhtlön vuosllaskelman mukaan kuluiksi ja vuoden 213 til npààtöksessa elåkevastuun määrå on tolmltusjohtajan osalta 165 tuhatta euroa jâ toimitusjohtajan sijaisen osalta 14 tuhattê euroa Emoyhtiön to mitusjohtajan eläkeikä on 6 vuotta. Yhbiö on ottanut toimitusjohtajalle Ja hänen sija selleen elåkevakuutuksen, jonka perusteella maksetlava elèke on 6 Vo eläkkeen perustana olevasta palkasta, EIèke päättyy, kun henkl ö täyttää 65 vuolla Eläkkeen perústana oleva pa kka määrâiytyy viimeislen nêljän vuoden TyEL-ansloiden perusteella lasketusta kesklmäärälsesl i kuukaus palkasta Tolmltusjohtðjan ja hånen s ja sensa sekå hallltuksen läsenten palkat on er lelty konsernin llitetiedo ssa kohdassa Hênk lókunnãñ lukumåå"å kêskimåå n To m henkiläitå , Emoyhtlön tolmltusjohtajan elàkeiáks on sov tlu 6 vuotta. poistôt iâ âruôñâlêntuñ set. 1 FtJR Aineebtomat hyödykkeet 2t3 I , T lintarkastuspalkklot Veroneuvonta Yhteensä Rðhoitustuotot ia -kulut. 1 EUR Tuotot pysyvien vastaav en sljoituksista os nkotuotot konsern yhtiôiltä Korkotuotot konsernlyhtiöìltå Yhteensä Korko- ja rahoitustúotot yhteensä Korko ia rahoituskulul mullle Raholtustuotot ja -kulut yhteensä 9 67t I I s ta9 674

37 1. lll ññ44i4ê-iirrã+ 1 EUR , Vål ttömät verot kuluvalta vuodelta Välittömät verot aika semm lta vuosilta Aineettomat hyödykkeet, 1 EUR A neettomat Muut p tk t- Yhteensä Yhteensä \,âililttê cat mañôl ^ilõ', Át Hank ntameno 1.1. L såykset Hãnk ntameno I r98 28 Kertyneet po stot 1 1 Tilikauden po sto Kertyneet po stot 31.12, -L t3 a L L L fl L ( ;iñ^ii^:ã,^?l lr rnl? 13. A neell set hyödykkeet, 1 EUR Maã- i ves alueet Koneet ia kalusto Ennakkomaksut ja keskenerä set hânlinnât Muut aineell set Yhteens i 213 Yhteensä 212 Hank ntameno 1.1. Lisåykset Våhennykset Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. T l kauden po sto Kertyneet poistot t L r34-2 9A Kirianoitoaruo 3t, ?1 676 s ? 52? 1 14 Tuotannon koneiden ja la tteiden k rianoitoaruo 3L,t2,213 a k rianditoaruo 3L,t2,212 s 7i , Sljoltukset, l EUR Osuudet saman konsernin Muut osakkeet ja Yhteenså Yhteensä Osakkeet 1.1 L säykset Saamise! saman konsernin vritvks llä M uut sããmiset Yhteensä 213 Yhteenså 2t2 Saam set 1 1 Lis iykset t Kirianpitoaruo Sijoitukset vhteenså vuoden lopussa

38 38 Emoyht ön äänlvaltô- Emoyht ön omistus- Tytåryht öosakkeet vacon GmbH, Essen, saksa Vacon Benelux B V., Gorlnchem, Alankomaat Vacon SpA, Reqqlo Emllla, Italla Vacon Drives lbérica S A, Terrassõ, fspanja Vacon Drlves (UK) Ltd, Leicestershire, Iso-Br lannia Vacon AB, Solna, Ruotsl Vacon AT Antriebssysteme GmbH, Leobersdorl ltävalta ZAO Vacon Drives, Moskova, Venåjå Vacon France SAS, Sa nt Pierre du Perrây, Ranska Vacon AS, Holmestrand, Norja Vacon Benelux Nv/Sa, Heverlee, Belgia Vacon suzhou Drlves Co, Ltd., suzhou, Ki na vacon Drives & Control Pvt Ltd, chennal, Intia vacon PaciRc Pty Ltd, Melbourne, Australla Vacon Inc., Chambersburg, Yhdysvallat Vacon s.r.o., Prahâ, Tsekki Vaasa Control de lvlexico, ù'lex co Clty, Mekslko Drives A/S, sønderborg, Tanska Vacon Korea Ltd, Soul, Etelä-Korea Vacon Canada Inc, Stratford, Kanada vacon America Lat na Ltda, são Paulo, Brasll a vâ.ôn Pr vâtê I mlted. slnoãoore , Lvhvtã kã sêt sããmiset. 1 FUR Saamlset konsern yhtlöilt l ùlyyntisaamlset Lainasaamiset t Korkosaãmisêt Yhteensä Saam set muilta I\4yyntisaam sel ùluut saamlset çiirtô<ââmlqêf ta Yhteensä t s idôsããñ si n s såltwåt olennâiset eråt. 1 EUR Valuuttasuojaukset Avustuksêt Os kepalkkiosaamlset I\4enoennakot t Osakepääoma 31,12, Yl krrrqçlrâhâçto 1 1 Yllkurss rahasto SldotLu oma p j ioma yhteenså Kertyneet voittovarat 1.1. Os ngonjako om ên ôçâkkêlden hãnk nla Kertyneel volltovârat Tilikauden voltto Vapaa oma pääoma yhteensä Omâ nååômâ vhleênçå aa AA o a4 6io ) 3) l9 Lâskêlñâ vô tôñiãkokêldo s stã vároiste. 1 EUR Kertyneet voittovarat T l npååtöss Éojen kertymå f linpäätössllrtoren kertym i emoyht össå muodostuu kertyneeslå po stoerosta.

39 V eres oååoma. 1 EUR Korolllset lainal râhoituslaltoksilta Pltkäaika seb velat yhteensä Lyhytð ka set velat Koroll set Lainat raholtusla toksilta Yhteensà shekkitil en k iyttåmättömän llmlltin määr i on emoyhtiösså 23,5 milioonaa euroa ja ,8 miljoonaa. Korottomat Saadut ennakot ostovelat muille ostovelat konsern yhtiöille Muut lyhyta kaiset velat Takuuvaraukset Muut varaukset Sllrtovelat Si dovelat konsernlvhtiöllle Yhteens i Lyhytaikaiset velat yhteensä 154 7L6 2 rsa ro a A A Koroton vieras pä ioma Vieras oååoma yhteensä Palkat jô sosiaalikulut Verojaksotuksel Ko.kojaksotukset 4ateriaali- jâ kulujaksotukset I Våluuttaiohdãnna sêt, 1 EUR Term in - ja optiosop mukset Tuloslaskelmaan merkityt aruonmuutokset lohdanna ssopimuksia käytet i jn valuuttar ske ltä suojautumiseen, Edellä malnltub termi n - ja optiosopimukset ol vat t l npäätöshetkellä avoim a ja eräàntyvät alkaneen t likauden aikana. 24. Annetutvðkqudêtia FIIR t Soplmustakaukset Konsernlyht öiden puolesta a Yhteens i uut sitoumukset S toumus tytäryht ön velo sta Þ:hñ r"c. r^"mílcþf Yhteensä L L 7t 22 t Vacon Oyl on vastuussa ka k sta kustannuks sta, iotka syntyvät Vacon Benelux B V :n jurldlslsla to menpite stä silnä m elessä kuin todettu Alankomaiden siviililaln säädöskokoelman 2. pykälän 43 kohdan 1 âlakohdassa F Leas ngsopimukslsta maksettavat måáråt Seuraavalla tilikaudella maksettavat Yhleensä a Leas ngsopimukset ovat päåsääntölsestl kolmen vuoden soplmuksia, jo h n e li ty lunastusehtoja. Vuokrasopimuksista maksettavat määrät seuraôvalla til kaudella maksettavat Yhteensä r

40 4 To m ntakertomuksen a tilinpäätöksen allekirjo tus Vaasassa, helmikuun 5. pä vånå 214 Panu Routila puheenjohtaja 2- *'4 lari Ekl Pekka Ah Ju Kytölå Mika Vehviläinen -- ø,, tt //k/z Riitta viitala T l npäätösmerk ntä Mu Vesa Laisi toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Vaasassa, helmikuun 5. päivänä 214 KHT-yhtei Oy rkku

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Q VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 114,0 miljoonaa euroa (108,9 milj. euroa). Kasvua edellisen vuoden

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä esitys sisältää tulevaisuuteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2013 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Heinä syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 97,9 miljoonaa euroa (101,6 milj. euroa). Laskua edellisen vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot