Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli ( ) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman ja taseen tiedot, sekä joitakin suhteellisen karkealla tasolla määriteltyjä tunnuslukuja. Tilinpäätöstietoihin on tehty joitakin oikaisuja paneelin aikasarjaluonteen parantamiseksi. Erityisesti tuloslaskelmaa on muokattu siten, että käyttökate, jalostusarvo, ja muut välitulokset ovat vertailtavissa yli ajan. Tästä syystä liiketoiminnan muita tuottoja ei ole lisätty liikevaihtoon käyttökatetta laskettaessa vaan niitä käsitellään satunnaisena eränä. Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (Elinkeinoverotusrekisteri, EVR) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Erilaiset kirjanpitolainsäädännön uudistukset ja muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia muuttujien sisältöihin ja vaikeuttavat aineiston yli ajan vertailukelpoisuutta. Kaksi merkittävintä tilinpäätösaineistojen aikana tapahtunutta muutosta ovat 1993 tapahtunut kirjanpitolainsäädännön uudistus (ja pienemmässä mittakaavassa 1997 kirjanpitolainsäädännön uudistus) sekä verohallinnon Elinkeinoverotusrekisterin lomaketiedoissa tapahtunut uudistus vuonna Nämä muutokset ovat merkittävästi muuttaneet tietosisällön määrää sekä tietojen vertailukelpoisuutta. Vuosina yritysotos on koostunut Tilastokeskuksen omasta kyselystä (TILKES). Tähän kyselyyn oli valittu kaikki suuret yritykset (teollisuudessa ja kaupassa yli 100 hengen, rakentamisessa ja kuorma-autoliikenteessä yli 50 hengen), sekä otos pienistä yrityksistä. Otanta on tehty käyttäen ositettua otantaa, jossa ositusmuuttujina ovat yrityksen toimiala ja henkilöstön kokoluokka. Otoksen kehikkoperusjoukko on otettu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Korotuskertoimet ovat erikseen saatavissa vuosille Vuodesta 1994 alkaen Tilastokeskuksen käytettävissä on ollut Elinkeinoverotusaineisto, joka sisältää kaikkien elinkeinoverotuslain alaisten yritysten ja ammatinharjoittajien tilinpäätöstiedot. Tilastokeskuksen omassa tiedustelussa kerätään investointitietoja ja muita tilinpäätöksen lisätietoja, kuten liikevaihdon ja kulujen erittelytietoja. Vuodesta 1995 (teollisuudessa ja rakentamisessa) ja vuodesta 1996 (muilla toimialoilla) suorassa tiedustelussa olivat mukana kaikki vähintään 20 hengen yritykset. Lisäksi tiedustelun piiriin kuului henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotka ylittävät vuosittain ja toimialoittain muuttuvat liikevaihtorajat. Vuodesta 2009 alkaen suora tiedustelu on tehty yli 50 henkilön yrityksille. Lisäksi henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedusteluun on valittu yritykset satunnaisotannalla. Tiedustelussa on myös joitain alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä kaikki kunnalliset liikelaitokset. EVR:n aineiston laajuudesta johtuen 1994 eteenpäin tiedot kattavat noin 95-99% yritysrekisterin yrityksistä. Elinkeinoverotusrekisterin aineiston sisällyttäminen tilinpäätöspaneeliin nostaa aineistossa olevien yritysten lukumäärää merkittävästi. Vuonna 1993 aineistossa on 5568 yritystä, kun taas vuonna 1994 yrityksiä on Vuoden 1994 osalta tiedot on kuitenkin saatu aineistoon takautuvasti, ja tämän vuoden osalta imputoinnissa saattaa esiintyä puutteita. Vuonna 2006 EVR:n tietopohjan siirtyminen kirjanpitokäsitteistä verotusnäkökulmaan saattaa vaikuttaa jonkin verran tunnuslukujen sisältöön. Olennaisimmat seuraukset tilinpäätöspaneelin kannalta liittyvät tiettyjen tunnuslukujen laskemiseen vuodesta 2006 eteenpäin. Arvonalentumisia ei enää saada suoraan aineistosta, joten ne joudutaan laskemaan poistojen ja poistojen sekä arvonalentumisien yhteensä erotuksena. Muita välittömiä veroja ei enää saada, joten veromuuttuja käsittää vain tuloverot vuodesta 2006 eteenpäin. Lisäksi esimerkiksi käyttöomaisuudesta ja rahoitusomaisuudesta saadaan erittelyn sijaan vain yksi summatason muuttuja. Vuonna 2013 siirtyminen yritystietovarastojärjestelmään ja tilinpäätöstilastojen ja yritysrekisterin vuositilaston yhdistyminen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoksi vaikuttavat kuvausalueen laajuuteen ja sisältöön, mm. toimialojen, liikevaihdon, henkilöstön ja yritysjärjestelyiden käsittelyyn ja laatumuuttujiin. Tämä näkyy tilastoitavien yksiköiden lukumäärän kasvuna. 1 (16)

2 Tilinpäätöstilastot sisältävät tiettyjä toimialoja, joiden käytön suhteen kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Näitä toimialoja ei tarkisteta Tilastokeskuksen toimesta ja tieto on huonolaatuista: alkutuotanto (TOL02;01-05), rahoitustoiminta (TOL02; ), julkinen hallinto ja maanpuolustus (TOL02; 75), julkiset koulutusyksiköt (TOL02; 80), järjestötoiminta (TOL02; 91) sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot (TOL02; 98). Näiden toimialojen rajaamista pois aineistosta kannattaa harkita. Tuntemattomat (TOL02; 99) ja tyhjät toimialat kannattaa rajata pois aineistosta, sillä niille ei ole löydetty toimialoja yritysrekisteristä. Myös hallintayhtiöihin (TOL02; 74150) kannattaa suhtautua varauksella näiden erityisen luonteen johdosta. Toimialojen luokittelun yhteydessä kannattaa ottaa huomioon, että joidenkin yritysten toimiala on saatavissa vain 5-numeroa alhaisemmalla tasolla, jolloin tarkemman tason luokittelut ja rajaukset eivät välttämättä ota näitä huomioon. Tiettyjen toimialojen, pääasiassa rahoituslaitosten, taseen erissä on välillä havaittu selittämättömän suuria havaintoja. Tällaisten tapausten kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta, ja harkita erittäin voimakkaasti poikkeavien havaintojen rajaamista pois aineistosta. Näiden lisäksi on hyvä huomioida, että aineisto koostuu erilaisista yhtiömuodoista. Osakeyhtiöt (31) ja muut yritysmuodot kannattaa luokitella erikseen, koska monet tunnusluvut ovat tulkinnanvaraisia esimerkiksi ammatinharjoittajille mm. pääoman erilaisen määrittelyn vuoksi. Aineistoa rajatessa kannattaa erityisesti huomioida laatukoodien merkitys havaintojen ja tunnuslukujen luotettavuutta arvioitaessa. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: Kohdejoukko Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelmaja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (elinkeinoverotusrekisteri) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Lähdeaineisto Tilastokeskuksen oma kysely (TILKES) Verohallinnon elinkeinoverotusrekisteri Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri Tulostusaika / 14:39:09 Muuttujia 83 Muuttujaluettelo syrtun Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) vuosi Vuosi syrtun2 Uusi yritystunnus (suojattu) tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri tilyks Yritysrekisterin tilastotieto tiltu Tiedot suorasta kyselystä =1 ltulos Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen tase Tase umpeen impu Tiedot suorasta kyselystä =0 tu Tuloslaskelma umpeen ta Tase umpeen tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) 2 (16)

3 OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) LL Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) tilavuosi Käsittelyn tila tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri palkat Palkat soskul Muut henkilöstökulut elakekul Eläkekulut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut vuokrat Vuokrat atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut kate Korjattu käyttökate jal Jalostusarvo rahtuot Rahoitustuotot rahkul Rahoituskulut verot Välittömät verot rahtulos Rahoitustulos poistot Poistot nettulos Nettotulos limutuot Liiketoiminnan muut tuotot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot fuvoitto Fuusiovoitto futappio Fuusiotappio arvonal Arvonalentumiset poispits Poistot sijoituksista arvonal2 Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset koktulos Kokonaistulos tiltulos Tilikauden tulos kaytom Käyttöomaisuus atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin arvostux Arvostuserät, vastaavaa vaihtom Vaihto-omaisuus rahom Rahoitusomaisuus tasex Vastaavaa yhteensä omapo Oma pääoma vapvar Vapaaehtoiset varaukset pakvar Pakolliset varaukset arvostuy Arvostuserät, vastattavaa lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma tasey Vastattavaa yhteensä irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto irtomvah Vähennykset, koneet ja kalusto raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat kopo Kokonaispääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuottoaste, % omavar Omavaraisuusaste, % velk Velkaantumisaste, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus, % rahkust Keskimääräiset rahoituskulut, % vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta quick Quick ratio current Current ratio PALKKORP Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) 3 (16)

4 Muuttujat Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) syrtun Suojattu yritystunnus (pääasiallinen) Vuosi vuosi Vuosi Uusi yritystunnus (suojattu) syrtun2 Yritystunnus, jossa on korjattu henkilömuotoisia yritystunnuksia niiden uusien ly-tunnusten mukaisiksi. Eri aineistoja yhdistettäessä tästä tunnuksesta voi olla hyötyä, jos alkuperäisen yritystunnuksen avulla ei löydy vastinparia. Toisistaan poikkeavia tunnuksia (SYRTUN on eri kuin SYRTUN2) on vuosina Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Yrityksen päätoimiala määräytyy arvonlisäyksen perusteella. Yritysrekisterin tietojen puuttuessa vuodelta 1987 yritysten toimialat on haettu ensisijaisesti vuoden 1988 tiedoista ja toissijaisesti vuoden 1986 tiedoista. Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteristä, täydennetty luokituskannan toimiala-avaimen avulla kaikille vuosille Yhtenäinen luokitus on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä avain kääntää kunkin luokan tiedot aina vain yhteen pääasialliseen luokkaan, vaikka tosiasiallisesti olisi tapahtunut jakautumista useampaan luokkaan. Erityisen suuri muutos luokituksissa on vuoden 2008 jälkeen TOL2008 tultua voimaan. Suositeltavaa on tehdä empiirinen avain vuoden 2008 perusteella, jolloin sekä TOL2002 että TOL2008 ovat saatavissa suoraan yrityksille määriteltyinä. Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteristä, saatavissa 2006 alkaen. Toimialojen käyttö (TOL 2008): Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. 1) Seuraavien toimialojen osalta on huomioitava, että toimiala ei kuulu tilinpäätöstilaston kuvausalueeseen. Toimialan yritysten tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja niiden tiedot saattavat olla virheellisiä. Näiden toimialojen käyttöä on vältettävä ja tietoja käytettäessä on hyvä olla yhteydessä Tilastokeskuksen henkilökuntaan Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rahoitus ja vakuutustoiminta 84 Julkinen hallinto Koulutus Kansanopistot, kansalaisopistot ja työväenopistot 856 Koulutusta palveleva toiminta Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Kirjastojen ja arkistojen toiminta 94 Järjestöjen toiminta (T) Kotitalouksien toiminta työnantajina 99 (U) Kansainvälisten organisaatioiden toiminta 4 (16)

5 00 (X) Toimiala tuntematon 2) Toimialan 68 Kiinteistöalan toiminta tietoja käytettäessä on huomioitava seuraavaa: Toimialan yrityksen voivat ilmoittaa tietonsa verottajan lomakkeella 4, josta Tilastokeskus ei saa tietoja. Tästä johtuen toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja monien toimialalla olevien yritysten tiedot on jouduttu imputoimaan. Toimialan tietoja on käytettävä varoen. Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteristä. 11 Luonnollinen henkilö 12 Kuolinpesä, perikunta 13 Verotusyhtymä 14 Avoin yhtiö 15 Konkurssipesä 21 Kommandiittiyhtiö 22 Laivanisännistöyhtiö (ei osakeyhtiö) 31 Osakeyhtiö 32 Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 Säästöpankki 34 Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 Asunto-osakeyhtiö 41 Osuuskunta 51 Säätiö, rahasto 52 Aatteellinen yhdistys 53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 54 Taloudellinen yhdistys 61 Julkinen viranomainen 62 Julkinen liikelaitos 63 Julkisoikeudellinen yhteisö 71 Valtionkirkko 72 Muu uskonnollinen yhteisö 90 Muu oikeudellinen muoto Yritysrekisterin tilastotieto tilyks TILYKS saa arvon yksi, kun kyseessä on yritysrekisterin tilastotieto, muutoin nolla. Suositeltavaa käyttää vain tilastotietoja yritysrekisterin tietojen osalta. TILYKS voimassa 2012 asti (puuttuu vuodelta 1987). Vuodesta 2013 alkaen mukana on vain tilastotietoja. Tiedot suorasta kyselystä =1 tiltu Laatumuuttuja : Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, kun TILTU=1. Tiedot tarkistettu manuaalisesti. Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen ltulos Laatumuuttuja : kahdenkertaisen kirjanpidon tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Laatumuuttuja : yhdenkertaisen kirjanpidon (yrityksellä ei tasetta) tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tase umpeen tase Laatumuuttuja : vastaavaa ja vastattavaa umpeen = 1, tase imputoitu = 5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. 5 (16)

6 Tiedot suorasta kyselystä =0 impu Laatumuuttuja 1999-: Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, IMPU=0, tiedot tarkistettu manuaalisesti. IMPU=blankko, tietoja ei tarkistettu käsin. Tuloslaskelma umpeen tu Laatumuuttuja : tuloslaskelma umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia tuloslaskelmassa. Tase umpeen ta Laatumuuttuja : tase umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia taseessa. Tuloslaskelman korjausmenetelmä tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Taseen korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Suositukset laatukoodien käyttäjille: Tilastokeskuksen omaan otokseen sisältyvät yritykset tarkistetaan käsin (IMPU=0) ja niiden sisältämä tieto on luotettavinta. Varsinaisissa laatukoodeissa koodi 1 on luotettavinta. Näistä ei ole löydetty virheitä tai löydetyt virheet on kyetty yksiselitteisesti korjaamaan. Laatukoodit 21 ja 31 ovat myös hyvin luotettavia: Outlier menetelmä (21) on löytänyt ja korjannut virheen sellaisesta muuttujasta, jonka arvo on poikkeuksellisen suuri. Vastaavasti laatukoodin 31 (skaalaus) tapauksessa löydetty virhe on ollut hyvin pieni ja se on kyetty korjaamaan pienin muutoksin. Laatukoodi 41 on myös kohtuullisen luotettava, sillä tiedot pohjautuvat yrityksen edellisen vuoden tietoihin. Laatukoodi 51 tarkoittaa, että yrityksen tiedot on imputoitu. Laatukoodeista 51 indikoi heikointa laatua. Koodilla 99 on jäänyt tietoja kantoihin ja ne liittyvät laatumuuttujiin TU ja KU. Näiden kohdalla tuloissa ja kuluissa olevia tietoja ei ole saatu korjattua, mutta tuloslaskelma täsmää, jolloin tiedot on hyväksytty käytettäviksi. Laatukoodi L5 liittyy tasetietoihin. Varat, velat ja oma pääoma tiedot ovat oikein (vastaa laatukoodia 1), mutta tehdyt tarkastukset ovat normaalia kevyempiä. Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 6 (16)

7 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 7 (16)

8 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) LL 8 (16)

9 Laatukoodi tuloslaskelmalle ja taseelle : LL=1, jos SS=1 LL=2, jos SS ei ole 1 ja virhe on alle 5% liikevaihdosta LL=3, jos SS ei ole 1 ja TU=KU=TT=VA=VE=OP=1 muuten LL=4 Käsittelyn tila tilavuosi Tilavuosi kertoo tiedon käsittelyn tilan (2013-): 0 Tarkistamaton Kaikki tiedot imputoitu 1 Alustavasti pisteytetty Evr-tiedot saapuneet ja pisteytetty, tiedot käsitelty automaattisesti evr-aineistoa editoimalla tai jos se on todettu virheelliseksi, niin tiedot on imputoitu 2 Pisteytetty Tuloslaskelma-ja tasetiedot hyväksytty, mutta liikevaihdon ja kulujen erittelyt (tilkes-tiedot) imputoitu, tilkes saapunut, käytössä vain tilkes-otokseen kuuluville 3 Keskeneräinen 4 Alustavasti hyväksytty Tuloslaskelma-ja tasetiedot hyväksytty, mutta liikevaihdon ja kulujen erittelyt imputoitu, tilkes ei ole saapunut, käytössä vain tilkes-otokseen kuuluville 5 Pakkohyväksytty Sama kuin lopullisesti hyväksytty 6 Massakorjattu Ei käytössä yrityksen vuositiedoille 7 Lopullisesti hyväksytty Jos kuuluu otokseen, kaikki tiedot on hyväksytty; jos ei kuulu otokseen, tuloslask.- ja tasetiedot hyväksytty ja erittelyt (tilkes-tiedot) imputoitu 8 Massahyväksytty Kaikki tiedot (tuloslask., tase ja tilkes) hyväksytty automaattisesti 9 Kopioitu edellisvuodelta Ei käytössä yrityksen vuositiedoille Hyväksytty tarkoittaa, että tiedot on manuaalisesti käsitelty paitsi jos erikseen mainitaan, että on kyse automaattisesta hyväksynnästä. Liikevaihto, tilinpäätöstilasto tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto. Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tunnuslukuja laskettaessa on suositeltavaa käyttää tilinpäätöstilaston liikevaihtotietoa tai liiketoiminnan tuottoja yhteensä. Liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot. Liikevaihto, yritysrekisteri yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri (ei saatavissa vuonna 1987), vuoteen 2012 asti Henkilökunta, tilinpäätöstilasto tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto, saatavissa vuoteen 2008 asti. Henkilöstön lukumäärä yhteensä. Yrityksen työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät siinä tai sen lukuun. Työvoima luokitellaan itsenäisiin yrittäjiin (omistajiin), toimihenkilöihin ja työntekijöihin Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Henkilöiden lukumääriin lasketaan 1) kaikki tilastoyksikön palveluksessa olevat, myös harjoittelijat, tilapäiset ja osa-aikaiset ( osa-aikaiset ilmoitetaan muuntamatta heitä kokopäiväisiksi), 2) vuosilomalla olevat, 3) sairaslomalla olevat, 4) äitiyslomalla olevat, 5) lakossa tai määräaikaisesti lomautetut, 6) kertausharjoituksissa olevat ja 7) kotityöntekijät. Henkilökunta, yritysrekisteri yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri (ei saatavissa 1987). Henkilöstön määrä keskimäärin tilikautena, kokoaikavastaava tieto (osa-aikaiset työntekijät on muunnettu kokoaikaisia vastaaviksi). Tuotetaan 9 (16)

10 palkkojen perusteella, jos ei suorakyselystä saada. Tunnuslukuja laskettaessa suositeltavaa käyttää yritysrekisterin henkilöstötietoa. Palkat palkat Ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut. Muut henkilöstökulut soskul Välittömästi palkan perusteella määräytyvät henkilöstökulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Eläkekulut elakekul Eläkekulut (vain 1999-) Ulkopuoliset palvelut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut, saatavissa erikseen Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon. Vuokrat vuokrat Vuokrat Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut, vain vuodesta Kulut sisältävät vain hankinnat yrityksen ulkopuolelta, myös hankinnat konsernin muilta juridisilta yrityksiltä. Imputointimenetelmien muutos näkyy vuosina 1999 ja 2007 tietojen kattavuuden laajenemisena. Korjattu käyttökate kate Korjattu käyttökate = käyttökate - liiketoiminnan muut tuotot. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Jalostusarvo jal Jalostusarvo = korjattu käyttökate + palkat + muut henkilöstökulut 10 (16)

11 Rahoitustuotot rahtuot Rahoitustuotot. Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot. Rahoituskulut rahkul Rahoituskulut. Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista (2010-) sekä muut korko- ja rahoituskulut. Välittömät verot verot Välittömät verot. Vuodesta 2006 alkaen saatavissa vain tuloverot. Rahoitustulos rahtulos Rahoitustulos = korjattu käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - välittömät verot. Poistot poistot Poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Nettotulos nettulos Nettotulos = rahoitustulos - poistot Liiketoiminnan muut tuotot limutuot Liiketoiminnan muut tuotot (vain vuodesta 1989), ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja vuodesta ja käyttöomaisuuden myyntitappioita, fuusiovoittoja, fuusiotappioita Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä. Tilinpäätöspaneelissa aikasarjan ajallisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi liiketoiminnan muita tuottoja käsitellään satunnaisena eränä eli käyttökatetta laskettaessa erää ei ole lisätty liikevaihtoon. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lvkomyvo 11 (16)

12 Käyttöomaisuuden myyntivoitot, vain vuodesta Vuodesta 2004 alkaen negatiiviset käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Samoin tapauksissa, joissa käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yli 1,05*liiketoiminnan muut tuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Käyttöomaisuuden myyntitappiot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot, vain Fuusiovoitto fuvoitto Fuusiovoitto, vain Fuusiotappio futappio Fuusiotappio, vain Arvonalentumiset arvonal Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset, vuodesta Arvonalentuminen +. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen. Poistot sijoituksista poispits Poistot sijoituksista, vain vuosina Vuodesta 1999 lähtien tämän erän korvasivat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sjoituksista ja vaihtuvien vastaavien arvopapereista. Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset arvonal2 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista vuosina Sisältää vain arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentuminen +. Vuodesta 2010 alkaen erä sisältyy myös rahoituskuluihin. Vuosina tämä erä on jätetty suurelta osin erittelemättä, mutta sisällytetty kirjanpitokäytännöistä riippuen erilaisiin eriin (rahoitustulos, poistot). Kokonaistulos koktulos Kokonaistulos = nettotulos + satunnaiset tuotot - satunnaiset kulut + liiketoiminnan muut tuotot (sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot) - poistot sijoituksista - arvonalentumiset. 12 (16)

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot