Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli ( ) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman ja taseen tiedot, sekä joitakin suhteellisen karkealla tasolla määriteltyjä tunnuslukuja. Tilinpäätöstietoihin on tehty joitakin oikaisuja paneelin aikasarjaluonteen parantamiseksi. Erityisesti tuloslaskelmaa on muokattu siten, että käyttökate, jalostusarvo, ja muut välitulokset ovat vertailtavissa yli ajan. Tästä syystä liiketoiminnan muita tuottoja ei ole lisätty liikevaihtoon käyttökatetta laskettaessa vaan niitä käsitellään satunnaisena eränä. Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (Elinkeinoverotusrekisteri, EVR) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Erilaiset kirjanpitolainsäädännön uudistukset ja muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia muuttujien sisältöihin ja vaikeuttavat aineiston yli ajan vertailukelpoisuutta. Kaksi merkittävintä tilinpäätösaineistojen aikana tapahtunutta muutosta ovat 1993 tapahtunut kirjanpitolainsäädännön uudistus (ja pienemmässä mittakaavassa 1997 kirjanpitolainsäädännön uudistus) sekä verohallinnon Elinkeinoverotusrekisterin lomaketiedoissa tapahtunut uudistus vuonna Nämä muutokset ovat merkittävästi muuttaneet tietosisällön määrää sekä tietojen vertailukelpoisuutta. Vuosina yritysotos on koostunut Tilastokeskuksen omasta kyselystä (TILKES). Tähän kyselyyn oli valittu kaikki suuret yritykset (teollisuudessa ja kaupassa yli 100 hengen, rakentamisessa ja kuorma-autoliikenteessä yli 50 hengen), sekä otos pienistä yrityksistä. Otanta on tehty käyttäen ositettua otantaa, jossa ositusmuuttujina ovat yrityksen toimiala ja henkilöstön kokoluokka. Otoksen kehikkoperusjoukko on otettu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Korotuskertoimet ovat erikseen saatavissa vuosille Vuodesta 1994 alkaen Tilastokeskuksen käytettävissä on ollut Elinkeinoverotusaineisto, joka sisältää kaikkien elinkeinoverotuslain alaisten yritysten ja ammatinharjoittajien tilinpäätöstiedot. Tilastokeskuksen omassa tiedustelussa kerätään investointitietoja ja muita tilinpäätöksen lisätietoja, kuten liikevaihdon ja kulujen erittelytietoja. Vuodesta 1995 (teollisuudessa ja rakentamisessa) ja vuodesta 1996 (muilla toimialoilla) suorassa tiedustelussa olivat mukana kaikki vähintään 20 hengen yritykset. Lisäksi tiedustelun piiriin kuului henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotka ylittävät vuosittain ja toimialoittain muuttuvat liikevaihtorajat. Vuodesta 2009 alkaen suora tiedustelu on tehty yli 50 henkilön yrityksille. Lisäksi henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedusteluun on valittu yritykset satunnaisotannalla. Tiedustelussa on myös joitain alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä kaikki kunnalliset liikelaitokset. EVR:n aineiston laajuudesta johtuen 1994 eteenpäin tiedot kattavat noin 95-99% yritysrekisterin yrityksistä. Elinkeinoverotusrekisterin aineiston sisällyttäminen tilinpäätöspaneeliin nostaa aineistossa olevien yritysten lukumäärää merkittävästi. Vuonna 1993 aineistossa on 5568 yritystä, kun taas vuonna 1994 yrityksiä on Vuoden 1994 osalta tiedot on kuitenkin saatu aineistoon takautuvasti, ja tämän vuoden osalta imputoinnissa saattaa esiintyä puutteita. Vuonna 2006 EVR:n tietopohjan siirtyminen kirjanpitokäsitteistä verotusnäkökulmaan saattaa vaikuttaa jonkin verran tunnuslukujen sisältöön. Olennaisimmat seuraukset tilinpäätöspaneelin kannalta liittyvät tiettyjen tunnuslukujen laskemiseen vuodesta 2006 eteenpäin. Arvonalentumisia ei enää saada suoraan aineistosta, joten ne joudutaan laskemaan poistojen ja poistojen sekä arvonalentumisien yhteensä erotuksena. Muita välittömiä veroja ei enää saada, joten veromuuttuja käsittää vain tuloverot vuodesta 2006 eteenpäin. Lisäksi esimerkiksi käyttöomaisuudesta ja rahoitusomaisuudesta saadaan erittelyn sijaan vain yksi summatason muuttuja. Vuonna 2013 siirtyminen yritystietovarastojärjestelmään ja tilinpäätöstilastojen ja yritysrekisterin vuositilaston yhdistyminen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoksi vaikuttavat kuvausalueen laajuuteen ja sisältöön, mm. toimialojen, liikevaihdon, henkilöstön ja yritysjärjestelyiden käsittelyyn ja laatumuuttujiin. Tämä näkyy tilastoitavien yksiköiden lukumäärän kasvuna. 1 (16)

2 Tilinpäätöstilastot sisältävät tiettyjä toimialoja, joiden käytön suhteen kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Näitä toimialoja ei tarkisteta Tilastokeskuksen toimesta ja tieto on huonolaatuista: alkutuotanto (TOL02;01-05), rahoitustoiminta (TOL02; ), julkinen hallinto ja maanpuolustus (TOL02; 75), julkiset koulutusyksiköt (TOL02; 80), järjestötoiminta (TOL02; 91) sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot (TOL02; 98). Näiden toimialojen rajaamista pois aineistosta kannattaa harkita. Tuntemattomat (TOL02; 99) ja tyhjät toimialat kannattaa rajata pois aineistosta, sillä niille ei ole löydetty toimialoja yritysrekisteristä. Myös hallintayhtiöihin (TOL02; 74150) kannattaa suhtautua varauksella näiden erityisen luonteen johdosta. Toimialojen luokittelun yhteydessä kannattaa ottaa huomioon, että joidenkin yritysten toimiala on saatavissa vain 5-numeroa alhaisemmalla tasolla, jolloin tarkemman tason luokittelut ja rajaukset eivät välttämättä ota näitä huomioon. Tiettyjen toimialojen, pääasiassa rahoituslaitosten, taseen erissä on välillä havaittu selittämättömän suuria havaintoja. Tällaisten tapausten kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta, ja harkita erittäin voimakkaasti poikkeavien havaintojen rajaamista pois aineistosta. Näiden lisäksi on hyvä huomioida, että aineisto koostuu erilaisista yhtiömuodoista. Osakeyhtiöt (31) ja muut yritysmuodot kannattaa luokitella erikseen, koska monet tunnusluvut ovat tulkinnanvaraisia esimerkiksi ammatinharjoittajille mm. pääoman erilaisen määrittelyn vuoksi. Aineistoa rajatessa kannattaa erityisesti huomioida laatukoodien merkitys havaintojen ja tunnuslukujen luotettavuutta arvioitaessa. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: Kohdejoukko Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelmaja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (elinkeinoverotusrekisteri) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Lähdeaineisto Tilastokeskuksen oma kysely (TILKES) Verohallinnon elinkeinoverotusrekisteri Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri Tulostusaika / 14:39:09 Muuttujia 83 Muuttujaluettelo syrtun Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) vuosi Vuosi syrtun2 Uusi yritystunnus (suojattu) tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri tilyks Yritysrekisterin tilastotieto tiltu Tiedot suorasta kyselystä =1 ltulos Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen tase Tase umpeen impu Tiedot suorasta kyselystä =0 tu Tuloslaskelma umpeen ta Tase umpeen tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) 2 (16)

3 OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) LL Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) tilavuosi Käsittelyn tila tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri palkat Palkat soskul Muut henkilöstökulut elakekul Eläkekulut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut vuokrat Vuokrat atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut kate Korjattu käyttökate jal Jalostusarvo rahtuot Rahoitustuotot rahkul Rahoituskulut verot Välittömät verot rahtulos Rahoitustulos poistot Poistot nettulos Nettotulos limutuot Liiketoiminnan muut tuotot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot fuvoitto Fuusiovoitto futappio Fuusiotappio arvonal Arvonalentumiset poispits Poistot sijoituksista arvonal2 Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset koktulos Kokonaistulos tiltulos Tilikauden tulos kaytom Käyttöomaisuus atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin arvostux Arvostuserät, vastaavaa vaihtom Vaihto-omaisuus rahom Rahoitusomaisuus tasex Vastaavaa yhteensä omapo Oma pääoma vapvar Vapaaehtoiset varaukset pakvar Pakolliset varaukset arvostuy Arvostuserät, vastattavaa lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma tasey Vastattavaa yhteensä irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto irtomvah Vähennykset, koneet ja kalusto raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat kopo Kokonaispääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuottoaste, % omavar Omavaraisuusaste, % velk Velkaantumisaste, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus, % rahkust Keskimääräiset rahoituskulut, % vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta quick Quick ratio current Current ratio PALKKORP Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) 3 (16)

4 Muuttujat Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) syrtun Suojattu yritystunnus (pääasiallinen) Vuosi vuosi Vuosi Uusi yritystunnus (suojattu) syrtun2 Yritystunnus, jossa on korjattu henkilömuotoisia yritystunnuksia niiden uusien ly-tunnusten mukaisiksi. Eri aineistoja yhdistettäessä tästä tunnuksesta voi olla hyötyä, jos alkuperäisen yritystunnuksen avulla ei löydy vastinparia. Toisistaan poikkeavia tunnuksia (SYRTUN on eri kuin SYRTUN2) on vuosina Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Yrityksen päätoimiala määräytyy arvonlisäyksen perusteella. Yritysrekisterin tietojen puuttuessa vuodelta 1987 yritysten toimialat on haettu ensisijaisesti vuoden 1988 tiedoista ja toissijaisesti vuoden 1986 tiedoista. Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteristä, täydennetty luokituskannan toimiala-avaimen avulla kaikille vuosille Yhtenäinen luokitus on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä avain kääntää kunkin luokan tiedot aina vain yhteen pääasialliseen luokkaan, vaikka tosiasiallisesti olisi tapahtunut jakautumista useampaan luokkaan. Erityisen suuri muutos luokituksissa on vuoden 2008 jälkeen TOL2008 tultua voimaan. Suositeltavaa on tehdä empiirinen avain vuoden 2008 perusteella, jolloin sekä TOL2002 että TOL2008 ovat saatavissa suoraan yrityksille määriteltyinä. Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteristä, saatavissa 2006 alkaen. Toimialojen käyttö (TOL 2008): Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. 1) Seuraavien toimialojen osalta on huomioitava, että toimiala ei kuulu tilinpäätöstilaston kuvausalueeseen. Toimialan yritysten tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja niiden tiedot saattavat olla virheellisiä. Näiden toimialojen käyttöä on vältettävä ja tietoja käytettäessä on hyvä olla yhteydessä Tilastokeskuksen henkilökuntaan Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rahoitus ja vakuutustoiminta 84 Julkinen hallinto Koulutus Kansanopistot, kansalaisopistot ja työväenopistot 856 Koulutusta palveleva toiminta Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Kirjastojen ja arkistojen toiminta 94 Järjestöjen toiminta (T) Kotitalouksien toiminta työnantajina 99 (U) Kansainvälisten organisaatioiden toiminta 4 (16)

5 00 (X) Toimiala tuntematon 2) Toimialan 68 Kiinteistöalan toiminta tietoja käytettäessä on huomioitava seuraavaa: Toimialan yrityksen voivat ilmoittaa tietonsa verottajan lomakkeella 4, josta Tilastokeskus ei saa tietoja. Tästä johtuen toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja monien toimialalla olevien yritysten tiedot on jouduttu imputoimaan. Toimialan tietoja on käytettävä varoen. Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteristä. 11 Luonnollinen henkilö 12 Kuolinpesä, perikunta 13 Verotusyhtymä 14 Avoin yhtiö 15 Konkurssipesä 21 Kommandiittiyhtiö 22 Laivanisännistöyhtiö (ei osakeyhtiö) 31 Osakeyhtiö 32 Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 Säästöpankki 34 Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa 35 Asunto-osakeyhtiö 41 Osuuskunta 51 Säätiö, rahasto 52 Aatteellinen yhdistys 53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 54 Taloudellinen yhdistys 61 Julkinen viranomainen 62 Julkinen liikelaitos 63 Julkisoikeudellinen yhteisö 71 Valtionkirkko 72 Muu uskonnollinen yhteisö 90 Muu oikeudellinen muoto Yritysrekisterin tilastotieto tilyks TILYKS saa arvon yksi, kun kyseessä on yritysrekisterin tilastotieto, muutoin nolla. Suositeltavaa käyttää vain tilastotietoja yritysrekisterin tietojen osalta. TILYKS voimassa 2012 asti (puuttuu vuodelta 1987). Vuodesta 2013 alkaen mukana on vain tilastotietoja. Tiedot suorasta kyselystä =1 tiltu Laatumuuttuja : Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, kun TILTU=1. Tiedot tarkistettu manuaalisesti. Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen ltulos Laatumuuttuja : kahdenkertaisen kirjanpidon tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Laatumuuttuja : yhdenkertaisen kirjanpidon (yrityksellä ei tasetta) tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tase umpeen tase Laatumuuttuja : vastaavaa ja vastattavaa umpeen = 1, tase imputoitu = 5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. 5 (16)

6 Tiedot suorasta kyselystä =0 impu Laatumuuttuja 1999-: Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, IMPU=0, tiedot tarkistettu manuaalisesti. IMPU=blankko, tietoja ei tarkistettu käsin. Tuloslaskelma umpeen tu Laatumuuttuja : tuloslaskelma umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia tuloslaskelmassa. Tase umpeen ta Laatumuuttuja : tase umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia taseessa. Tuloslaskelman korjausmenetelmä tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Taseen korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Suositukset laatukoodien käyttäjille: Tilastokeskuksen omaan otokseen sisältyvät yritykset tarkistetaan käsin (IMPU=0) ja niiden sisältämä tieto on luotettavinta. Varsinaisissa laatukoodeissa koodi 1 on luotettavinta. Näistä ei ole löydetty virheitä tai löydetyt virheet on kyetty yksiselitteisesti korjaamaan. Laatukoodit 21 ja 31 ovat myös hyvin luotettavia: Outlier menetelmä (21) on löytänyt ja korjannut virheen sellaisesta muuttujasta, jonka arvo on poikkeuksellisen suuri. Vastaavasti laatukoodin 31 (skaalaus) tapauksessa löydetty virhe on ollut hyvin pieni ja se on kyetty korjaamaan pienin muutoksin. Laatukoodi 41 on myös kohtuullisen luotettava, sillä tiedot pohjautuvat yrityksen edellisen vuoden tietoihin. Laatukoodi 51 tarkoittaa, että yrityksen tiedot on imputoitu. Laatukoodeista 51 indikoi heikointa laatua. Koodilla 99 on jäänyt tietoja kantoihin ja ne liittyvät laatumuuttujiin TU ja KU. Näiden kohdalla tuloissa ja kuluissa olevia tietoja ei ole saatu korjattua, mutta tuloslaskelma täsmää, jolloin tiedot on hyväksytty käytettäviksi. Laatukoodi L5 liittyy tasetietoihin. Varat, velat ja oma pääoma tiedot ovat oikein (vastaa laatukoodia 1), mutta tehdyt tarkastukset ovat normaalia kevyempiä. Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 6 (16)

7 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 7 (16)

8 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi Laatukoodien luokitus : 1 = tieto virheetön 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodien luokitus 2013-: 01 = Tiedot OK 02 = Virheellistä muuttujaa korjattu Outlier-menetelmällä 03 = Virheellistä muuttujaa korjattu skaalausmenetelmällä 04 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla edellisvuoden tiedoista 05 = Virheellistä muuttujaa korjattu imputoimalla luovuttajayrityksen tiedoista 06 = Virheellistä muuttujaa korjattu useammalla menetelmällä 07 = Tiedoissa virhe 08 = Tase tyhjätty fuusion takia EI KÄYTÖSSÄ ZZ = Tieto puuttuu Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) LL 8 (16)

9 Laatukoodi tuloslaskelmalle ja taseelle : LL=1, jos SS=1 LL=2, jos SS ei ole 1 ja virhe on alle 5% liikevaihdosta LL=3, jos SS ei ole 1 ja TU=KU=TT=VA=VE=OP=1 muuten LL=4 Käsittelyn tila tilavuosi Tilavuosi kertoo tiedon käsittelyn tilan (2013-): 0 Tarkistamaton Kaikki tiedot imputoitu 1 Alustavasti pisteytetty Evr-tiedot saapuneet ja pisteytetty, tiedot käsitelty automaattisesti evr-aineistoa editoimalla tai jos se on todettu virheelliseksi, niin tiedot on imputoitu 2 Pisteytetty Tuloslaskelma-ja tasetiedot hyväksytty, mutta liikevaihdon ja kulujen erittelyt (tilkes-tiedot) imputoitu, tilkes saapunut, käytössä vain tilkes-otokseen kuuluville 3 Keskeneräinen 4 Alustavasti hyväksytty Tuloslaskelma-ja tasetiedot hyväksytty, mutta liikevaihdon ja kulujen erittelyt imputoitu, tilkes ei ole saapunut, käytössä vain tilkes-otokseen kuuluville 5 Pakkohyväksytty Sama kuin lopullisesti hyväksytty 6 Massakorjattu Ei käytössä yrityksen vuositiedoille 7 Lopullisesti hyväksytty Jos kuuluu otokseen, kaikki tiedot on hyväksytty; jos ei kuulu otokseen, tuloslask.- ja tasetiedot hyväksytty ja erittelyt (tilkes-tiedot) imputoitu 8 Massahyväksytty Kaikki tiedot (tuloslask., tase ja tilkes) hyväksytty automaattisesti 9 Kopioitu edellisvuodelta Ei käytössä yrityksen vuositiedoille Hyväksytty tarkoittaa, että tiedot on manuaalisesti käsitelty paitsi jos erikseen mainitaan, että on kyse automaattisesta hyväksynnästä. Liikevaihto, tilinpäätöstilasto tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto. Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tunnuslukuja laskettaessa on suositeltavaa käyttää tilinpäätöstilaston liikevaihtotietoa tai liiketoiminnan tuottoja yhteensä. Liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot. Liikevaihto, yritysrekisteri yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri (ei saatavissa vuonna 1987), vuoteen 2012 asti Henkilökunta, tilinpäätöstilasto tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto, saatavissa vuoteen 2008 asti. Henkilöstön lukumäärä yhteensä. Yrityksen työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät siinä tai sen lukuun. Työvoima luokitellaan itsenäisiin yrittäjiin (omistajiin), toimihenkilöihin ja työntekijöihin Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Luvut voidaan laskea esim. jakamalla kuukausikeskimäärien summa tilikauden kuukausimäärällä. Henkilöiden lukumääriin lasketaan 1) kaikki tilastoyksikön palveluksessa olevat, myös harjoittelijat, tilapäiset ja osa-aikaiset ( osa-aikaiset ilmoitetaan muuntamatta heitä kokopäiväisiksi), 2) vuosilomalla olevat, 3) sairaslomalla olevat, 4) äitiyslomalla olevat, 5) lakossa tai määräaikaisesti lomautetut, 6) kertausharjoituksissa olevat ja 7) kotityöntekijät. Henkilökunta, yritysrekisteri yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri (ei saatavissa 1987). Henkilöstön määrä keskimäärin tilikautena, kokoaikavastaava tieto (osa-aikaiset työntekijät on muunnettu kokoaikaisia vastaaviksi). Tuotetaan 9 (16)

10 palkkojen perusteella, jos ei suorakyselystä saada. Tunnuslukuja laskettaessa suositeltavaa käyttää yritysrekisterin henkilöstötietoa. Palkat palkat Ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut. Muut henkilöstökulut soskul Välittömästi palkan perusteella määräytyvät henkilöstökulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Eläkekulut elakekul Eläkekulut (vain 1999-) Ulkopuoliset palvelut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut, saatavissa erikseen Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon. Vuokrat vuokrat Vuokrat Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut, vain vuodesta Kulut sisältävät vain hankinnat yrityksen ulkopuolelta, myös hankinnat konsernin muilta juridisilta yrityksiltä. Imputointimenetelmien muutos näkyy vuosina 1999 ja 2007 tietojen kattavuuden laajenemisena. Korjattu käyttökate kate Korjattu käyttökate = käyttökate - liiketoiminnan muut tuotot. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Jalostusarvo jal Jalostusarvo = korjattu käyttökate + palkat + muut henkilöstökulut 10 (16)

11 Rahoitustuotot rahtuot Rahoitustuotot. Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot. Rahoituskulut rahkul Rahoituskulut. Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista (2010-) sekä muut korko- ja rahoituskulut. Välittömät verot verot Välittömät verot. Vuodesta 2006 alkaen saatavissa vain tuloverot. Rahoitustulos rahtulos Rahoitustulos = korjattu käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - välittömät verot. Poistot poistot Poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Nettotulos nettulos Nettotulos = rahoitustulos - poistot Liiketoiminnan muut tuotot limutuot Liiketoiminnan muut tuotot (vain vuodesta 1989), ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja vuodesta ja käyttöomaisuuden myyntitappioita, fuusiovoittoja, fuusiotappioita Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä. Tilinpäätöspaneelissa aikasarjan ajallisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi liiketoiminnan muita tuottoja käsitellään satunnaisena eränä eli käyttökatetta laskettaessa erää ei ole lisätty liikevaihtoon. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lvkomyvo 11 (16)

12 Käyttöomaisuuden myyntivoitot, vain vuodesta Vuodesta 2004 alkaen negatiiviset käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Samoin tapauksissa, joissa käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yli 1,05*liiketoiminnan muut tuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Käyttöomaisuuden myyntitappiot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot, vain Fuusiovoitto fuvoitto Fuusiovoitto, vain Fuusiotappio futappio Fuusiotappio, vain Arvonalentumiset arvonal Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset, vuodesta Arvonalentuminen +. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen. Poistot sijoituksista poispits Poistot sijoituksista, vain vuosina Vuodesta 1999 lähtien tämän erän korvasivat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sjoituksista ja vaihtuvien vastaavien arvopapereista. Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset arvonal2 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista vuosina Sisältää vain arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentuminen +. Vuodesta 2010 alkaen erä sisältyy myös rahoituskuluihin. Vuosina tämä erä on jätetty suurelta osin erittelemättä, mutta sisällytetty kirjanpitokäytännöistä riippuen erilaisiin eriin (rahoitustulos, poistot). Kokonaistulos koktulos Kokonaistulos = nettotulos + satunnaiset tuotot - satunnaiset kulut + liiketoiminnan muut tuotot (sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot) - poistot sijoituksista - arvonalentumiset. 12 (16)

13 Tilikauden tulos tiltulos Tilikauden tulos = kokonaistulos + poistoeron ja varausten muutos. Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset. Käyttöomaisuus kaytom Käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat 1999-). Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Investoinnit ATK-ohjelmistoihin atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin, vain vuodesta Saatavilla vain suoran kyselyn yrityksille, ei imputoitu muille. Arvostuserät, vastaavaa arvostux Arvostuserät, vastaavaa, vain vuosina Vaihto-omaisuus vaihtom Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma. Rahoitusomaisuus rahom Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa. Vastaavaa yhteensä tasex Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma. Oma pääoma omapo Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut 13 (16)

14 yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot. Vapaaehtoiset varaukset vapvar Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset pakvar Pakolliset varaukset, vain vuodesta Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varaukset yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä. Arvostuserät, vastattavaa arvostuy Arvostuserät, vastattavaa, vain vuosina Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt, vain vuosina Pitkäaikainen vieras pääoma pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Lyhytaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Vastattavaa yhteensä tasey Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa. Lisäykset, koneet ja kalusto irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Nettoinvestoinnit koneisiin ja kalustoon = lisäykset - vähennykset. 14 (16)

15 Vähennykset, koneet ja kalusto irtomvah Vähennykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Nettoinvestoinnit rakennuksiin ja rakennelmiin = lisäykset - vähennykset. Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Kokonaispääoman tuottoaste, % kopo Kokonaispääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) (%) Sijoitetun pääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot ) / (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varaukset + pitkäaikainen vieras pääoma) (%) Oman pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuotto = 100 * nettotulos / (oma pääoma + arvostuserät + vapaa-ehtoiset varaukset) (%) Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % omavar Omavaraisuusaste = 100 * (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varauk-set) / taseen loppusumma (%) velk Velkaantumisaste = 100 * pitkäaikainen vieras pääoma / (oma pääoma + arvos-tuserät + vapaaehtoiset varaukset) (%) Suhteellinen velkaantuneisuus, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * (lyhytaikainen vieras pääoma + pitkäai-kainen vieras pääoma + pakolliset varaukset) / liikevaihto (%) Keskimääräiset rahoituskulut, % rahkust Keskimääräiset rahoituskustannukset = 100 * rahoituskulut / pitkäaikainen vieras pääoma (%) Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta vpomaika 15 (16)

16 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika = pitkäaikainen vieras pääoma / rahoitustulos (vuotta) Quick ratio quick Quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma Current ratio current Current ratio = (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) PALKKORP Laskennallinen palkkakorjaus, vain vuodesta (laatu heikompi 1999). Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka. 16 (16)

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto Yritykset 2013 Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2012, ennakko Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kasvu heikkeni vuonna 2012 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan liike-elämän palvelujen yhteenlaskettu

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto Yritykset 2011 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2010, ennakko Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kannattavuus parani vuonna 2010 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan käyttökate oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Teollisuuden tilinpäätöstilasto

Teollisuuden tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni vuonna 2011 Tehdasteollisuuden (Toimiala C) liikevaihto oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2009

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2009 Yritykset 2011 Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2009 Liike-elämän palvelujen liikevaihto laski 6,5 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen tietojen mukaan liike-elämän palvelujen yritysten liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rakentamisen tilinpäätöstilasto

Rakentamisen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Rakentamisen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Rakentamisen liikevaihto kipusi taantumaa edeltävälle tasolle vuonna 2011 Rakentamisen liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2010 Kaupan tilinpäätöstilasto 2009, ennakko Kaupan liikevaihto putosi 13,9 prosenttia 2009 Kauppa keräsi liikevaihtoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 108,1 miljardia euroa.

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2010

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2010 Yritykset 2012 Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2010 Liike-elämän palvelujen liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 2010 Liike-elämän palvelujen toimialojen liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 4,9

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.05.2007 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2008

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2008 Yritykset 2009 Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2008 Liike-elämän palvelujen liikevaihto kasvoi vielä 11,4 prosenttia vuonna 2008 Tilastokeskuksen tietojen mukaan liike-elämän palvelujen yritysten

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto 2010

Kaupan tilinpäätöstilasto 2010 Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2010 Kaupan liikevaihdon kasvu suurten yritysten varassa vuonna 2010 Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 115,8 miljardia euroa vuonna

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto 2010

Liikenteen tilinpäätöstilasto 2010 Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2010 Liikenteen liikevaihto nousi vuonna 2010 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne, vesiliikenne, huolinta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2013 Kaupan tilinpäätöstilasto 2012, ennakko Kaupan liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni vuonna 2012 Kaupan yritysten (toimiala G) liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 5A 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 Opettaja: Maria Kankaanpää Nimi ja opintorekisterin numero: / Vuosikurssi: Pääaine

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto 2012

Kaupan tilinpäätöstilasto 2012 Yritykset 2014 Kaupan tilinpäätöstilasto 2012 Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni kaupassa vuonna 2012 Kaupan yritysten (toimiala G) liikevaihto oli Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot