Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli ( ) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman ja taseen tiedot, sekä joitakin suhteellisen karkealla tasolla määriteltyjä tunnuslukuja. Tilinpäätöstietoihin on tehty joitakin oikaisuja paneelin aikasarjaluonteen parantamiseksi. Erityisesti tuloslaskelmaa on muokattu siten, että käyttökate, jalostusarvo, ja muut välitulokset ovat vertailtavissa yli ajan. Tästä syystä liiketoiminnan muita tuottoja ei ole lisätty liikevaihtoon käyttökatetta laskettaessa vaan niitä käsitellään satunnaisena eränä. Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (Elinkeinoverotusrekisteri, EVR) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Erilaiset kirjanpitolainsäädännön uudistukset ja muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia muuttujien sisältöihin ja vaikeuttavat aineiston yli ajan vertailukelpoisuutta. Kaksi merkittävintä tilinpäätösaineistojen aikana tapahtunutta muutosta ovat 1993 tapahtunut kirjanpitolainsäädännön uudistus (ja pienemmässä mittakaavassa 1997 kirjanpitolainsäädännön uudistus) sekä verohallinnon Elinkeinoverotusrekisterin lomaketiedoissa tapahtunut uudistus vuonna Nämä muutokset ovat merkittävästi muuttaneet tietosisällön määrää sekä tietojen vertailukelpoisuutta. Vuosina yritysotos on koostunut Tilastokeskuksen omasta kyselystä (TILKES). Tähän kyselyyn oli valittu kaikki suuret yritykset (teollisuudessa ja kaupassa yli 100 hengen, rakentamisessa ja kuorma-autoliikenteessä yli 50 hengen), sekä otos pienistä yrityksistä. Otanta on tehty käyttäen ositettua otantaa, jossa ositusmuuttujina ovat yrityksen toimiala ja henkilöstön kokoluokka. Otoksen kehikkoperusjoukko on tällöin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Korotuskertoimet ovat erikseen saatavissa vuosille Vuodesta 1995 (teollisuudessa ja rakentamisessa) ja vuodesta 1996 (muilla toimialoilla) alkaen kysely on tehty vähintään 20 henkilön yrityksille. Lisäksi alle 20 hengen yrityksille sekä niille toimialoille, joilla ei ole ollut kyselyä, on saatu tiedot Elinkeinoverotusrekisterin aineistosta, joka muodostaa aineiston rungon. EVR:n aineisto poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen kyselyllä saatavasta aineistosta. EVR:n aineiston laajuudesta johtuen 1994 eteenpäin tiedot kattavat noin 95-99% yritysrekisterin yrityksistä. Elinkeinoverotusrekisterin aineiston sisällyttäminen tilinpäätöspaneeliin nostaa aineistossa olevien yritysten lukumäärää merkittävästi. Vuonna 1993 aineistossa on 5568 yritystä, kun taas vuonna 1994 yrityksiä on Vuoden 1994 osalta tiedot on kuitenkin saatu aineistoon takautuvasti, ja tämän vuoden osalta imputoinnissa saattaa esiintyä puutteita. Vuonna 2006 EVR:n tietopohjan siirtyminen kirjanpitokäsitteistä verotusnäkökulmaan saattaa vaikuttaa jonkin verran tunnuslukujen sisältöön. Olennaisimmat seuraukset tilinpäätöspaneelin kannalta liittyvät tiettyjen tunnuslukujen laskemiseen vuodesta 2006 eteenpäin. Arvonalentumisia ei enää saada suoraan aineistosta, joten ne joudutaan laskemaan poistojen ja poistojen sekä arvonalentumisien yhteensä erotuksena. Muita välittömiä veroja ei enää saada, joten veromuuttuja käsittää vain tuloverot vuodesta 2006 eteenpäin. Lisäksi esimerkiksi käyttöomaisuudesta ja rahoitusomaisuudesta saadaan erittelyn sijaan vain yksi summatason muuttuja. Tilinpäätöstilastot sisältävät tiettyjä toimialoja, joiden käytön suhteen kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Näitä toimialoja ei tarkisteta Tilastokeskuksen toimesta ja tieto on huonolaatuista: alkutuotanto (TOL02;01-05), rahoitustoiminta (TOL02; ), julkinen hallinto ja maanpuolustus (TOL02; 75), julkiset koulutusyksiköt (TOL02; 80), järjestötoiminta (TOL02; 91) sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot (TOL02; 98). Näiden toimialojen rajaamista pois aineistosta kannattaa harkita. Tuntemattomat (TOL02; 99) ja tyhjät toimialat kannattaa rajata pois aineistosta, sillä niille ei ole löydetty toimialoja yritysrekisteristä. Myös hallintayhtiöihin (TOL02; 74150) kannattaa suhtautua varauksella näiden erityisen luonteen johdosta. Toimialojen luokittelun yhteydessä kannattaa ottaa huomioon, että joidenkin yritysten toimiala on saatavissa vain 5-numeroa alhaisemmalla tasolla, jolloin tarkemman tason luokittelut ja rajaukset eivät välttämättä ota näitä huomioon. Tiettyjen toimialojen, 1 (12)

2 Muuttujaluettelo pääasiassa rahoituslaitosten, taseen erissä on välillä havaittu selittämättömän suuria havaintoja. Tällaisten tapausten kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta, ja harkita erittäin voimakkaasti poikkeavien havaintojen rajaamista pois aineistosta. Näiden lisäksi on hyvä huomioida, että aineisto koostuu erilaisista yhtiömuodoista. Osakeyhtiöt (31) ja muut yritysmuodot kannattaa luokitella erikseen, koska monet tunnusluvut ovat tulkinnanvaraisia esimerkiksi ammatinharjoittajille mm. pääoman erilaisen määrittelyn vuoksi. Aineistoa rajatessa kannattaa erityisesti huomioida laatukoodien merkitys havaintojen ja tunnuslukujen luotettavuutta arvioitaessa. Dokumentista tilinpäätöspaneeli_8611_kuvaus.docx (saatavissa tutkijapalveluista erikseen pyydettäessä) löytyy lisätietoja tilinpäätösaineiston erityisominaisuuksista, kuten kirjanpitolainsäädännön muutoksista ja EVR:n lomakeuudistuksesta, aineistoon tehdyistä korjauksista ja imputoinnista, sekä laatukoodeista ja tunnuslukujen laskennasta. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: syrtun Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) vuosi Vuosi syrtun2 Uusi yritystunnus (suojattu) tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri tilyks Yritysrekisterin tilastotieto tiltu Tiedot suorasta kyselystä =1 ltulos Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen tase Tase umpeen impu Tiedot suorasta kyselystä =0 tu Tuloslaskelma umpeen ta Tase umpeen tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) LL Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri palkat Palkat soskul Muut henkilöstökulut elakekul Eläkekulut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut vuokrat Vuokrat atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut kate Korjattu käyttökate jal Jalostusarvo rahtuot Rahoitustuotot rahkul Rahoituskulut verot Välittömät verot rahtulos Rahoitustulos poistot Poistot 2 (12)

3 nettulos Nettotulos limutuot Liiketoiminnan muut tuotot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot fuvoitto Fuusiovoitto futappio Fuusiotappio arvonal Arvonalentumiset poispits Poistot sijoituksista arvonal2 Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset koktulos Kokonaistulos tiltulos Tilikauden tulos kaytom Käyttöomaisuus atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin arvostux Arvostuserät, vastaavaa vaihtom Vaihto-omaisuus rahom Rahoitusomaisuus tasex Vastaavaa yhteensä omapo Oma pääoma vapvar Vapaaehtoiset varaukset pakvar Pakolliset varaukset arvostuy Arvostuserät, vastattavaa lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma tasey Vastattavaa yhteensä irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto irtomvah Vähennykset, koneet ja kalusto raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat kopo Kokonaispääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuottoaste, % omavar Omavaraisuusaste, % velk Velkaantumisaste, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus, % rahkust Keskimääräiset rahoituskulut, % vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta quick Quick ratio current Current ratio PALKKORP Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) Muuttujat Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) syrtun Suojattu yritystunnus (pääasiallinen) Vuosi vuosi Vuosi Uusi yritystunnus (suojattu) syrtun2 Yritystunnus, jossa on korjattu henkilömuotoisia yritystunnuksia niiden uusien ly-tunnusten mukaisiksi. Eri aineistoja yhdistettäessä tästä tunnuksesta voi olla hyötyä, jos alkuperäisen yritystunnuksen avulla ei löydy vastinparia. Toisistaan poikkeavia tunnuksia (SYRTUN on eri kuin SYRTUN2) on vuosina (12)

4 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Yrityksen päätoimiala määräytyy arvonlisäyksen perusteella. Yritysrekisterin tietojen puuttuessa vuodelta 1987 yritysten toimialat on haettu ensisijaisesti vuoden 1988 tiedoista ja toissijaisesti vuoden 1986 tiedoista. Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteristä, täydennetty luokituskannan toimiala-avaimen avulla kaikille vuosille Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteristä, saatavissa 2006 alkaen. Toimialojen käyttö (TOL 2008): Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. 1) Seuraavien toimialojen osalta on huomioitava, että toimiala ei kuulu tilinpäätöstilaston kuvausalueeseen. Toimialan yritysten tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja niiden tiedot saattavat olla virheellisiä. Näiden toimialojen käyttöä on vältettävä ja tietoja käytettäessä on hyvä olla yhteydessä Tilastokeskuksen henkilökuntaan Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rahoitus ja vakuutustoiminta 84 Julkinen hallinto Koulutus Kansanopistot, kansalaisopistot ja työväenopistot 856 Koulutusta palveleva toiminta Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Kirjastojen ja arkistojen toiminta 94 Järjestöjen toiminta (T) Kotitalouksien toiminta työnantajina 99 (U) Kansainvälisten organisaatioiden toiminta 00 (X) Toimiala tuntematon 2) Toimialan 68 Kiinteistöalan toiminta tietoja käytettäessä on huomioitava seuraavaa: Toimialan yrityksen voivat ilmoittaa tietonsa verottajan lomakkeella 4, josta Tilastokeskus ei saa tietoja. Tästä johtuen toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja monien toimialalla olevien yritysten tiedot on jouduttu imputoimaan. Toimialan tietoja on käytettävä varoen. Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteristä. Yritysrekisterin tilastotieto tilyks TILYKS saa arvon yksi, kun kyseessä on yritysrekisterin tilastotieto, muutoin nolla. Suositeltavaa käyttää vain tilastotietoja. TILYKS puuttuu vuodelta Tiedot suorasta kyselystä =1 tiltu Laatumuuttuja : Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, kun TILTU=1. Tiedot tarkistettu manuaalisesti. Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen 4 (12)

5 ltulos Laatumuuttuja : kahdenkertaisen kirjanpidon tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Laatumuuttuja : yhdenkertaisen kirjanpidon (yrityksellä ei tasetta) tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tase umpeen tase Laatumuuttuja : vastaavaa ja vastattavaa umpeen = 1, tase imputoitu = 5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tiedot suorasta kyselystä =0 impu Laatumuuttuja 1999-: Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, IMPU=0, tiedot tarkistettu manuaalisesti. IMPU=blankko, tietoja ei tarkistettu käsin. Tuloslaskelma umpeen tu Laatumuuttuja : tuloslaskelma umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia tuloslaskelmassa. Tase umpeen ta Laatumuuttuja : tase umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia taseessa. Tuloslaskelman korjausmenetelmä tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Taseen korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Suositukset laatukoodien käyttäjille (2006-): Tilastokeskuksen omaan otokseen sisältyvät yritykset tarkistetaan käsin (IMPU=0) ja niiden sisältämä tieto on luotettavinta. Varsinaisissa laatukoodeissa koodi 1 on luotettavinta. Näistä ei ole löydetty virheitä tai löydetyt virheet on kyetty yksiselitteisesti korjaamaan. Laatukoodit 21 ja 31 ovat myös hyvin luotettavia: Outlier menetelmä (21) on löytänyt ja korjannut virheen sellaisesta muuttujasta, jonka arvo on poikkeuksellisen suuri. Vastaavasti laatukoodin 31 (skaalaus) tapauksessa löydetty virhe on ollut hyvin pieni ja se on kyetty korjaamaan pienin muutoksin. Laatukoodi 41 on myös kohtuullisen luotettava, sillä tiedot pohjautuvat yri-tyksen edellisen vuoden tietoihin. Laatukoodi 51 tarkoittaa, että yrityksen tiedot on imputoitu. Laatukoodeista 51 indikoi heikointa laatua. 5 (12)

6 Koodilla 99 on jäänyt tietoja kantoihin ja ne liittyvät laatumuuttujiin TU ja KU. Näiden kohdalla tuloissa ja kuluissa olevia tietoja ei ole saatu korjattua, mutta tuloslaskelma täsmää, jolloin tiedot on hyväksytty käytettäviksi. Laatukoodi L5 liittyy tasetietoihin. Varat, velat ja oma pääoma tiedot ovat oikein (vastaa laatukoodia 1), mutta tehdyt tarkastukset ovat normaalia kevyempiä. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/ määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) LL Laatukoodi tuloslaskelmalle ja taseelle 2006-: LL=1, jos SS=1 LL=2, jos SS ei ole 1 ja virhe on alle 5% liikevaihdosta LL=3, jos SS ei ole 1 ja TU=KU=TT=VA=VE=OP=1 muuten LL=4 Liikevaihto, tilinpäätöstilasto tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto. Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tunnuslukuja laskettaessa on suositeltavaa käyttää tilinpäätöstilaston liikevaihtotietoa tai liiketoiminnan tuottoja yhteensä. Liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot. 6 (12)

7 Liikevaihto, yritysrekisteri yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri (ei saatavissa vuonna 1987) Henkilökunta, tilinpäätöstilasto tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto, saatavissa vuoteen 2008 asti Henkilökunta, yritysrekisteri yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri (ei saatavissa 1987). Kokoaikavastaava tieto. Tuotetaan palkkojen perusteella, jos ei suorakyselystä saada. Tunnuslukuja laskettaessa suositeltavaa käyttää yritysrekisterin henkilöstötietoa. Palkat palkat Ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut. Muut henkilöstökulut soskul Välittömästi palkan perusteella määräytyvät henkilöstökulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Eläkekulut elakekul Eläkekulut (vain 1999-) Ulkopuoliset palvelut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut, saatavissa erikseen Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon. Vuokrat vuokrat Vuokrat Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut, vain vuodesta Imputointimenetelmien muutos näkyy vuosina 1999 ja 2007 tietojen kattavuuden laajenemisena. Korjattu käyttökate kate Korjattu käyttökate = käyttökate - liiketoiminnan muut tuotot. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Jalostusarvo jal Jalostusarvo = korjattu käyttökate + palkat + muut henkilöstökulut Rahoitustuotot rahtuot 7 (12)

8 Rahoitustuotot. Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot. Rahoituskulut rahkul Rahoituskulut. Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista (2010-) sekä muut korko- ja rahoituskulut. Välittömät verot verot Välittömät verot. Vuodesta 2006 alkaen saatavissa vain tuloverot. Rahoitustulos rahtulos Rahoitustulos = korjattu käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - välittömät verot. Poistot poistot Poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Nettotulos nettulos Nettotulos = rahoitustulos - poistot Liiketoiminnan muut tuotot limutuot Liiketoiminnan muut tuotot (vain vuodesta 1989), ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja vuodesta ja käyttöomaisuuden myyntitappioita, fuusiovoittoja, fuusiotappioita Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä. Tilinpäätöspaneelissa aikasarjan ajallisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi liiketoiminnan muita tuottoja käsitellään satunnaisena eränä eli käyttökatetta laskettaessa erää ei ole lisätty liikevaihtoon. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot, vain vuodesta Vuodesta 2004 alkaen negatiiviset käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Samoin tapauksissa, joissa käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yli 1,05*liiketoiminnan muut tuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Käyttöomaisuuden myyntitappiot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot, vain Fuusiovoitto fuvoitto Fuusiovoitto, vain Fuusiotappio futappio Fuusiotappio, vain (12)

9 Arvonalentumiset arvonal Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset, vain vuodesta Arvonalentuminen +. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen. Poistot sijoituksista poispits Poistot sijoituksista, vain vuosina Vuodesta 1999 lähtien tämän erän korvasivat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sjoituksista ja vaihtuvien vastaavien arvopapereista. Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset arvonal2 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista, vuodesta Arvonalentuminen +. Vuodesta 2010 alkaen erä sisältyy myös rahoituskuluihin. Vuosina tämä erä on jätetty suurelta osin erittelemättä, mutta sisällytetty kirjanpitokäytännöistä riippuen erilaisiin eriin (rahoitustulos, poistot). Kokonaistulos koktulos Kokonaistulos = nettotulos + satunnaiset tuotot - satunnaiset kulut + liiketoiminnan muut tuotot (sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot) - poistot sijoituksista - arvonalentumiset. Tilikauden tulos tiltulos Tilikauden tulos = kokonaistulos + poistoeron ja varausten muutos. Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset. Käyttöomaisuus kaytom Käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat 1999-). Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Investoinnit ATK-ohjelmistoihin atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin, vain vuodesta Saatavilla vain suoran kyselyn yrityksille, ei imputoitu muille. Arvostuserät, vastaavaa arvostux Arvostuserät, vastaavaa, vain vuosina Vaihto-omaisuus vaihtom Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma. Rahoitusomaisuus rahom 9 (12)

10 Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa. Vastaavaa yhteensä tasex Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma. Oma pääoma omapo Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot. Vapaaehtoiset varaukset vapvar Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset pakvar Pakolliset varaukset, vain vuodesta Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varaukset yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä. Arvostuserät, vastattavaa arvostuy Arvostuserät, vastattavaa, vain vuosina Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt, vain vuosina Pitkäaikainen vieras pääoma pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Lyhytaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Vastattavaa yhteensä tasey Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa. Lisäykset, koneet ja kalusto irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Nettoinvestoinnit koneisiin ja kalustoon = lisäykset - vähennykset. Vähennykset, koneet ja kalusto irtomvah 10 (12)

11 Vähennykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Nettoinvestoinnit rakennuksiin ja rakennelmiin = lisäykset - vähennykset. Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Kokonaispääoman tuottoaste, % kopo Kokonaispääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) (%) Sijoitetun pääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot ) / (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varaukset + pitkäaikainen vieras pääoma) (%) Oman pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuotto = 100 * nettotulos / (oma pääoma + arvostuserät + vapaa-ehtoiset varaukset) (%) Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % omavar Omavaraisuusaste = 100 * (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varauk-set) / taseen loppusumma (%) velk Velkaantumisaste = 100 * pitkäaikainen vieras pääoma / (oma pääoma + arvos-tuserät + vapaaehtoiset varaukset) (%) Suhteellinen velkaantuneisuus, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * (lyhytaikainen vieras pääoma + pitkäai-kainen vieras pääoma + pakolliset varaukset) / liikevaihto (%) Keskimääräiset rahoituskulut, % rahkust Keskimääräiset rahoituskustannukset = 100 * rahoituskulut / pitkäaikainen vieras pääoma (%) Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika = pitkäaikainen vieras pääoma / rahoitustulos (vuotta) Quick ratio quick Quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma Current ratio current Current ratio = (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma 11 (12)

12 Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) PALKKORP Laskennallinen palkkakorjaus, vain vuodesta (laatu heikompi 1999). Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka. 12 (12)

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot