Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli ( ) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman ja taseen tiedot, sekä joitakin suhteellisen karkealla tasolla määriteltyjä tunnuslukuja. Tilinpäätöstietoihin on tehty joitakin oikaisuja paneelin aikasarjaluonteen parantamiseksi. Erityisesti tuloslaskelmaa on muokattu siten, että käyttökate, jalostusarvo, ja muut välitulokset ovat vertailtavissa yli ajan. Tästä syystä liiketoiminnan muita tuottoja ei ole lisätty liikevaihtoon käyttökatetta laskettaessa vaan niitä käsitellään satunnaisena eränä. Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion ja kuntien uusimuotoiset liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus (suojattu). Suorassa tiedonkeruussa ovat mukana kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista (Elinkeinoverotusrekisteri, EVR) ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisista aineistoista ja yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Erilaiset kirjanpitolainsäädännön uudistukset ja muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia muuttujien sisältöihin ja vaikeuttavat aineiston yli ajan vertailukelpoisuutta. Kaksi merkittävintä tilinpäätösaineistojen aikana tapahtunutta muutosta ovat 1993 tapahtunut kirjanpitolainsäädännön uudistus (ja pienemmässä mittakaavassa 1997 kirjanpitolainsäädännön uudistus) sekä verohallinnon Elinkeinoverotusrekisterin lomaketiedoissa tapahtunut uudistus vuonna Nämä muutokset ovat merkittävästi muuttaneet tietosisällön määrää sekä tietojen vertailukelpoisuutta. Vuosina yritysotos on koostunut Tilastokeskuksen omasta kyselystä (TILKES). Tähän kyselyyn oli valittu kaikki suuret yritykset (teollisuudessa ja kaupassa yli 100 hengen, rakentamisessa ja kuorma-autoliikenteessä yli 50 hengen), sekä otos pienistä yrityksistä. Otanta on tehty käyttäen ositettua otantaa, jossa ositusmuuttujina ovat yrityksen toimiala ja henkilöstön kokoluokka. Otoksen kehikkoperusjoukko on tällöin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Korotuskertoimet ovat erikseen saatavissa vuosille Vuodesta 1995 (teollisuudessa ja rakentamisessa) ja vuodesta 1996 (muilla toimialoilla) alkaen kysely on tehty vähintään 20 henkilön yrityksille. Lisäksi alle 20 hengen yrityksille sekä niille toimialoille, joilla ei ole ollut kyselyä, on saatu tiedot Elinkeinoverotusrekisterin aineistosta, joka muodostaa aineiston rungon. EVR:n aineisto poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen kyselyllä saatavasta aineistosta. EVR:n aineiston laajuudesta johtuen 1994 eteenpäin tiedot kattavat noin 95-99% yritysrekisterin yrityksistä. Elinkeinoverotusrekisterin aineiston sisällyttäminen tilinpäätöspaneeliin nostaa aineistossa olevien yritysten lukumäärää merkittävästi. Vuonna 1993 aineistossa on 5568 yritystä, kun taas vuonna 1994 yrityksiä on Vuoden 1994 osalta tiedot on kuitenkin saatu aineistoon takautuvasti, ja tämän vuoden osalta imputoinnissa saattaa esiintyä puutteita. Vuonna 2006 EVR:n tietopohjan siirtyminen kirjanpitokäsitteistä verotusnäkökulmaan saattaa vaikuttaa jonkin verran tunnuslukujen sisältöön. Olennaisimmat seuraukset tilinpäätöspaneelin kannalta liittyvät tiettyjen tunnuslukujen laskemiseen vuodesta 2006 eteenpäin. Arvonalentumisia ei enää saada suoraan aineistosta, joten ne joudutaan laskemaan poistojen ja poistojen sekä arvonalentumisien yhteensä erotuksena. Muita välittömiä veroja ei enää saada, joten veromuuttuja käsittää vain tuloverot vuodesta 2006 eteenpäin. Lisäksi esimerkiksi käyttöomaisuudesta ja rahoitusomaisuudesta saadaan erittelyn sijaan vain yksi summatason muuttuja. Tilinpäätöstilastot sisältävät tiettyjä toimialoja, joiden käytön suhteen kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Näitä toimialoja ei tarkisteta Tilastokeskuksen toimesta ja tieto on huonolaatuista: alkutuotanto (TOL02;01-05), rahoitustoiminta (TOL02; ), julkinen hallinto ja maanpuolustus (TOL02; 75), julkiset koulutusyksiköt (TOL02; 80), järjestötoiminta (TOL02; 91) sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot (TOL02; 98). Näiden toimialojen rajaamista pois aineistosta kannattaa harkita. Tuntemattomat (TOL02; 99) ja tyhjät toimialat kannattaa rajata pois aineistosta, sillä niille ei ole löydetty toimialoja yritysrekisteristä. Myös hallintayhtiöihin (TOL02; 74150) kannattaa suhtautua varauksella näiden erityisen luonteen johdosta. Toimialojen luokittelun yhteydessä kannattaa ottaa huomioon, että joidenkin yritysten toimiala on saatavissa vain 5-numeroa alhaisemmalla tasolla, jolloin tarkemman tason luokittelut ja rajaukset eivät välttämättä ota näitä huomioon. Tiettyjen toimialojen, 1 (12)

2 Muuttujaluettelo pääasiassa rahoituslaitosten, taseen erissä on välillä havaittu selittämättömän suuria havaintoja. Tällaisten tapausten kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta, ja harkita erittäin voimakkaasti poikkeavien havaintojen rajaamista pois aineistosta. Näiden lisäksi on hyvä huomioida, että aineisto koostuu erilaisista yhtiömuodoista. Osakeyhtiöt (31) ja muut yritysmuodot kannattaa luokitella erikseen, koska monet tunnusluvut ovat tulkinnanvaraisia esimerkiksi ammatinharjoittajille mm. pääoman erilaisen määrittelyn vuoksi. Aineistoa rajatessa kannattaa erityisesti huomioida laatukoodien merkitys havaintojen ja tunnuslukujen luotettavuutta arvioitaessa. Dokumentista tilinpäätöspaneeli_8611_kuvaus.docx (saatavissa tutkijapalveluista erikseen pyydettäessä) löytyy lisätietoja tilinpäätösaineiston erityisominaisuuksista, kuten kirjanpitolainsäädännön muutoksista ja EVR:n lomakeuudistuksesta, aineistoon tehdyistä korjauksista ja imputoinnista, sekä laatukoodeista ja tunnuslukujen laskennasta. Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: syrtun Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) vuosi Vuosi syrtun2 Uusi yritystunnus (suojattu) tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri tilyks Yritysrekisterin tilastotieto tiltu Tiedot suorasta kyselystä =1 ltulos Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen tase Tase umpeen impu Tiedot suorasta kyselystä =0 tu Tuloslaskelma umpeen ta Tase umpeen tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) LL Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri palkat Palkat soskul Muut henkilöstökulut elakekul Eläkekulut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut vuokrat Vuokrat atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut kate Korjattu käyttökate jal Jalostusarvo rahtuot Rahoitustuotot rahkul Rahoituskulut verot Välittömät verot rahtulos Rahoitustulos poistot Poistot 2 (12)

3 nettulos Nettotulos limutuot Liiketoiminnan muut tuotot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot fuvoitto Fuusiovoitto futappio Fuusiotappio arvonal Arvonalentumiset poispits Poistot sijoituksista arvonal2 Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset koktulos Kokonaistulos tiltulos Tilikauden tulos kaytom Käyttöomaisuus atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin arvostux Arvostuserät, vastaavaa vaihtom Vaihto-omaisuus rahom Rahoitusomaisuus tasex Vastaavaa yhteensä omapo Oma pääoma vapvar Vapaaehtoiset varaukset pakvar Pakolliset varaukset arvostuy Arvostuserät, vastattavaa lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma tasey Vastattavaa yhteensä irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto irtomvah Vähennykset, koneet ja kalusto raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat kopo Kokonaispääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuottoaste, % omavar Omavaraisuusaste, % velk Velkaantumisaste, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus, % rahkust Keskimääräiset rahoituskulut, % vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta quick Quick ratio current Current ratio PALKKORP Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) Muuttujat Alkuperäinen yritystunnus (suojattu) syrtun Suojattu yritystunnus (pääasiallinen) Vuosi vuosi Vuosi Uusi yritystunnus (suojattu) syrtun2 Yritystunnus, jossa on korjattu henkilömuotoisia yritystunnuksia niiden uusien ly-tunnusten mukaisiksi. Eri aineistoja yhdistettäessä tästä tunnuksesta voi olla hyötyä, jos alkuperäisen yritystunnuksen avulla ei löydy vastinparia. Toisistaan poikkeavia tunnuksia (SYRTUN on eri kuin SYRTUN2) on vuosina (12)

4 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteri tol88 Toimialaluokitus 1988, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Yrityksen päätoimiala määräytyy arvonlisäyksen perusteella. Yritysrekisterin tietojen puuttuessa vuodelta 1987 yritysten toimialat on haettu ensisijaisesti vuoden 1988 tiedoista ja toissijaisesti vuoden 1986 tiedoista. Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteri tol95 Toimialaluokitus 1995, yritysrekisteristä, saatavilla vuosille Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteri tol02 Toimialaluokitus 2002, yritysrekisteristä, täydennetty luokituskannan toimiala-avaimen avulla kaikille vuosille Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteri tol08 Toimialaluokitus 2008, yritysrekisteristä, saatavissa 2006 alkaen. Toimialojen käyttö (TOL 2008): Tilinpäätöstilasto sisältää kattavasti tiedot kaikista liikeyrityksistä lähes kaikilta toimialoilta. Joidenkin toimialojen osalta tietoja käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietojen heikko laatutaso. 1) Seuraavien toimialojen osalta on huomioitava, että toimiala ei kuulu tilinpäätöstilaston kuvausalueeseen. Toimialan yritysten tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja niiden tiedot saattavat olla virheellisiä. Näiden toimialojen käyttöä on vältettävä ja tietoja käytettäessä on hyvä olla yhteydessä Tilastokeskuksen henkilökuntaan Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rahoitus ja vakuutustoiminta 84 Julkinen hallinto Koulutus Kansanopistot, kansalaisopistot ja työväenopistot 856 Koulutusta palveleva toiminta Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Kirjastojen ja arkistojen toiminta 94 Järjestöjen toiminta (T) Kotitalouksien toiminta työnantajina 99 (U) Kansainvälisten organisaatioiden toiminta 00 (X) Toimiala tuntematon 2) Toimialan 68 Kiinteistöalan toiminta tietoja käytettäessä on huomioitava seuraavaa: Toimialan yrityksen voivat ilmoittaa tietonsa verottajan lomakkeella 4, josta Tilastokeskus ei saa tietoja. Tästä johtuen toimialalta saattaa puuttua joitain yrityksiä ja monien toimialalla olevien yritysten tiedot on jouduttu imputoimaan. Toimialan tietoja on käytettävä varoen. Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteri oik Yrityksen oikeudellinen muoto, yritysrekisteristä. Yritysrekisterin tilastotieto tilyks TILYKS saa arvon yksi, kun kyseessä on yritysrekisterin tilastotieto, muutoin nolla. Suositeltavaa käyttää vain tilastotietoja. TILYKS puuttuu vuodelta Tiedot suorasta kyselystä =1 tiltu Laatumuuttuja : Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, kun TILTU=1. Tiedot tarkistettu manuaalisesti. Kahdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen 4 (12)

5 ltulos Laatumuuttuja : kahdenkertaisen kirjanpidon tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Yhdenkert. kp:n tuloslaskelma umpeen atulos Laatumuuttuja : yhdenkertaisen kirjanpidon (yrityksellä ei tasetta) tuloslaskelma OK=1, tuloslaskelma imputoitu=5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tase umpeen tase Laatumuuttuja : vastaavaa ja vastattavaa umpeen = 1, tase imputoitu = 5, muut arvot kuvaavat muita korjauksia tms. Tiedot suorasta kyselystä =0 impu Laatumuuttuja 1999-: Yritys kuuluu Tilastokeskuksen omaan suoraan kyselyyn, IMPU=0, tiedot tarkistettu manuaalisesti. IMPU=blankko, tietoja ei tarkistettu käsin. Tuloslaskelma umpeen tu Laatumuuttuja : tuloslaskelma umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia tuloslaskelmassa. Tase umpeen ta Laatumuuttuja : tase umpeen = 1, muut arvot kuvaavat erilaisia ongelmia taseessa. Tuloslaskelman korjausmenetelmä tu2 Tuloslaskelman korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Taseen korjausmenetelmä ta2 Taseen korjausmenetelmä : 4 = lähimmän naapurin menetelmä, 2 = tiedot on korjattu skaalaamalla, jolloin suhteellinen virhe on ollut pieni. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) KU Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (kulut) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Suositukset laatukoodien käyttäjille (2006-): Tilastokeskuksen omaan otokseen sisältyvät yritykset tarkistetaan käsin (IMPU=0) ja niiden sisältämä tieto on luotettavinta. Varsinaisissa laatukoodeissa koodi 1 on luotettavinta. Näistä ei ole löydetty virheitä tai löydetyt virheet on kyetty yksiselitteisesti korjaamaan. Laatukoodit 21 ja 31 ovat myös hyvin luotettavia: Outlier menetelmä (21) on löytänyt ja korjannut virheen sellaisesta muuttujasta, jonka arvo on poikkeuksellisen suuri. Vastaavasti laatukoodin 31 (skaalaus) tapauksessa löydetty virhe on ollut hyvin pieni ja se on kyetty korjaamaan pienin muutoksin. Laatukoodi 41 on myös kohtuullisen luotettava, sillä tiedot pohjautuvat yri-tyksen edellisen vuoden tietoihin. Laatukoodi 51 tarkoittaa, että yrityksen tiedot on imputoitu. Laatukoodeista 51 indikoi heikointa laatua. 5 (12)

6 Koodilla 99 on jäänyt tietoja kantoihin ja ne liittyvät laatumuuttujiin TU ja KU. Näiden kohdalla tuloissa ja kuluissa olevia tietoja ei ole saatu korjattua, mutta tuloslaskelma täsmää, jolloin tiedot on hyväksytty käytettäviksi. Laatukoodi L5 liittyy tasetietoihin. Varat, velat ja oma pääoma tiedot ovat oikein (vastaa laatukoodia 1), mutta tehdyt tarkastukset ovat normaalia kevyempiä. Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) TT Tuloverolaskelman tarkistuskoodi (verot) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) VA Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (varat) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) VE Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (velat) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) OP Varallisuuslaskelman tarkistuskoodi (oma pääoma) 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outlier-menetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/ määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi (tulos) SS Tilikauden tuloksen tarkistuskoodi 2006-: 1 = tieto virheetön, 21 = tietoja on korjattu outliermenetelmällä, 31 = tietoja on korjattu skaalausmenetelmällä, 41 = tiedot on imputoitu edellisen vuoden tietojen perusteella, 51 = imputoitu käyttäen donor-menetelmää, 99 = virheellinen/määrittelemätön tieto, L5 = lomakkeelta 5 saatu tasetieto Laatukoodi (sekä tuloslaskelma että tase) LL Laatukoodi tuloslaskelmalle ja taseelle 2006-: LL=1, jos SS=1 LL=2, jos SS ei ole 1 ja virhe on alle 5% liikevaihdosta LL=3, jos SS ei ole 1 ja TU=KU=TT=VA=VE=OP=1 muuten LL=4 Liikevaihto, tilinpäätöstilasto tplv Liikevaihto, tilinpäätöstilasto. Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tunnuslukuja laskettaessa on suositeltavaa käyttää tilinpäätöstilaston liikevaihtotietoa tai liiketoiminnan tuottoja yhteensä. Liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot. 6 (12)

7 Liikevaihto, yritysrekisteri yrlv Liikevaihto, yritysrekisteri (ei saatavissa vuonna 1987) Henkilökunta, tilinpäätöstilasto tphenk Henkilökunta, tilinpäätöstilasto, saatavissa vuoteen 2008 asti Henkilökunta, yritysrekisteri yrhenk Henkilökunta, yritysrekisteri (ei saatavissa 1987). Kokoaikavastaava tieto. Tuotetaan palkkojen perusteella, jos ei suorakyselystä saada. Tunnuslukuja laskettaessa suositeltavaa käyttää yritysrekisterin henkilöstötietoa. Palkat palkat Ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut. Muut henkilöstökulut soskul Välittömästi palkan perusteella määräytyvät henkilöstökulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Eläkekulut elakekul Eläkekulut (vain 1999-) Ulkopuoliset palvelut ulkopalv Ulkopuoliset palvelut, saatavissa erikseen Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon. Vuokrat vuokrat Vuokrat Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut atkkul Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut, vain vuodesta Imputointimenetelmien muutos näkyy vuosina 1999 ja 2007 tietojen kattavuuden laajenemisena. Korjattu käyttökate kate Korjattu käyttökate = käyttökate - liiketoiminnan muut tuotot. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Jalostusarvo jal Jalostusarvo = korjattu käyttökate + palkat + muut henkilöstökulut Rahoitustuotot rahtuot 7 (12)

8 Rahoitustuotot. Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot. Rahoituskulut rahkul Rahoituskulut. Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista (2010-) sekä muut korko- ja rahoituskulut. Välittömät verot verot Välittömät verot. Vuodesta 2006 alkaen saatavissa vain tuloverot. Rahoitustulos rahtulos Rahoitustulos = korjattu käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - välittömät verot. Poistot poistot Poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Nettotulos nettulos Nettotulos = rahoitustulos - poistot Liiketoiminnan muut tuotot limutuot Liiketoiminnan muut tuotot (vain vuodesta 1989), ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja vuodesta ja käyttöomaisuuden myyntitappioita, fuusiovoittoja, fuusiotappioita Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä. Tilinpäätöspaneelissa aikasarjan ajallisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi liiketoiminnan muita tuottoja käsitellään satunnaisena eränä eli käyttökatetta laskettaessa erää ei ole lisätty liikevaihtoon. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lvkomyvo Käyttöomaisuuden myyntivoitot, vain vuodesta Vuodesta 2004 alkaen negatiiviset käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Samoin tapauksissa, joissa käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat yli 1,05*liiketoiminnan muut tuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot on muutettu nolliksi. Käyttöomaisuuden myyntitappiot komytapp Käyttöomaisuuden myyntitappiot, vain Fuusiovoitto fuvoitto Fuusiovoitto, vain Fuusiotappio futappio Fuusiotappio, vain (12)

9 Arvonalentumiset arvonal Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset, vain vuodesta Arvonalentuminen +. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen. Poistot sijoituksista poispits Poistot sijoituksista, vain vuosina Vuodesta 1999 lähtien tämän erän korvasivat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sjoituksista ja vaihtuvien vastaavien arvopapereista. Sijoitusten/rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset arvonal2 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista, vuodesta Arvonalentuminen +. Vuodesta 2010 alkaen erä sisältyy myös rahoituskuluihin. Vuosina tämä erä on jätetty suurelta osin erittelemättä, mutta sisällytetty kirjanpitokäytännöistä riippuen erilaisiin eriin (rahoitustulos, poistot). Kokonaistulos koktulos Kokonaistulos = nettotulos + satunnaiset tuotot - satunnaiset kulut + liiketoiminnan muut tuotot (sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot) - poistot sijoituksista - arvonalentumiset. Tilikauden tulos tiltulos Tilikauden tulos = kokonaistulos + poistoeron ja varausten muutos. Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset. Käyttöomaisuus kaytom Käyttöomaisuus (pysyvät vastaavat 1999-). Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Investoinnit ATK-ohjelmistoihin atkinv Investoinnit ATK-ohjelmistoihin, vain vuodesta Saatavilla vain suoran kyselyn yrityksille, ei imputoitu muille. Arvostuserät, vastaavaa arvostux Arvostuserät, vastaavaa, vain vuosina Vaihto-omaisuus vaihtom Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma. Rahoitusomaisuus rahom 9 (12)

10 Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa. Vastaavaa yhteensä tasex Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma. Oma pääoma omapo Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot. Vapaaehtoiset varaukset vapvar Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset pakvar Pakolliset varaukset, vain vuodesta Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varaukset yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä. Arvostuserät, vastattavaa arvostuy Arvostuserät, vastattavaa, vain vuosina Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt lmaksu Liittymismaksurahasto, sähköyhtiöt, vain vuosina Pitkäaikainen vieras pääoma pvpo Pitkäaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Lyhytaikainen vieras pääoma lvpo Lyhytaikainen vieras pääoma. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista vierasta pääomaa ei voida luotettavasti erottaa vuonna 1994 aineisto-ongelmista johtuen. Vastattavaa yhteensä tasey Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa. Lisäykset, koneet ja kalusto irtomlis Lisäykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Nettoinvestoinnit koneisiin ja kalustoon = lisäykset - vähennykset. Vähennykset, koneet ja kalusto irtomvah 10 (12)

11 Vähennykset, koneet ja kalusto, vain vuodesta Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat raralis Lisäykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Nettoinvestoinnit rakennuksiin ja rakennelmiin = lisäykset - vähennykset. Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat raravah Vähennykset, rakennukset ja rakennelmat, vain Kokonaispääoman tuottoaste, % kopo Kokonaispääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) (%) Sijoitetun pääoman tuottoaste, % sipo Sijoitetun pääoman tuotto = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot ) / (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varaukset + pitkäaikainen vieras pääoma) (%) Oman pääoman tuottoaste, % opo Oman pääoman tuotto = 100 * nettotulos / (oma pääoma + arvostuserät + vapaa-ehtoiset varaukset) (%) Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % omavar Omavaraisuusaste = 100 * (oma pääoma + arvostuserät + vapaaehtoiset varauk-set) / taseen loppusumma (%) velk Velkaantumisaste = 100 * pitkäaikainen vieras pääoma / (oma pääoma + arvos-tuserät + vapaaehtoiset varaukset) (%) Suhteellinen velkaantuneisuus, % suhtvelk Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * (lyhytaikainen vieras pääoma + pitkäai-kainen vieras pääoma + pakolliset varaukset) / liikevaihto (%) Keskimääräiset rahoituskulut, % rahkust Keskimääräiset rahoituskustannukset = 100 * rahoituskulut / pitkäaikainen vieras pääoma (%) Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta vpomaika Vieraan pääoman takaisinmaksuaika = pitkäaikainen vieras pääoma / rahoitustulos (vuotta) Quick ratio quick Quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma Current ratio current Current ratio = (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma 11 (12)

12 Lakennallinen palkkakorjaus (palautus) PALKKORP Laskennallinen palkkakorjaus, vain vuodesta (laatu heikompi 1999). Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka. 12 (12)

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot