«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai."

Transkriptio

1 «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja <!>rlk, v. i^^rxikmx*. 'iaju.^idiilii.j^^i. u«iarmhitjm kaaitcitbaiak /at«v*liialá ^auaunto^«tattiin kab.^uoaxiwriatuuataatfii a^itt^rv^ a^u» «tt«. {»i«ii.ia<3«an j * i «f a t a J x a v ^ t J/lt^t: «viuati.at SK^iù ^,a«.ia.a«t3»utauvat v. /rarcua^ain *.«a>.^at«liloittanut uaianaa Xuxt.m^n,.. Miitijaiii tiaj^itti ivbitir. at..«^^'««tn fuù tulaa ar.t»ü.«an JALiiia anat-oiaii «.uiri tarur. auuruiaan lä^rarauan. t ^ j,. v a r a t u n i.anirjari -ju»j T«.tjnan J. nyx Lrja tai'a«at>atttt ja oyvoaayttyi c L

2 (NMi VOIMLoTSLU- JA URHBIUJLIITTO 17, 11 k. 2/ Pöytäklrj», pidtt.y övulin Uitt«ballitukMD kokcikbtmm ouan«n Dtajaln Keaku^ilton huonaustobsa U UsBä olivat pub««njohta,1«v.a.m. Karikoiki, varspuliees.iohta^jbt ' AksaU KaskaU, Lauri ilatticm a Harald flooa, J.iaanat ilna Kopponan, Anro H^barg, Tälnö Lahtinan, Jiiasi Lappl-^appälä, Blrpar Lönnbarg, Br-iao Ry '«rg, Kull-srvo Falllnen, Valla tiaako, Anton Salnaukrlä, kare Tynall ja Yr.1ö Valkama aelcä toinitiisjohta^a Lauri aatala, oaaatopäälllköt HalBo Korpi, Oano Kuplaln«B ja pätitoimittaja Paul 31 rf liekö. Punatta.lohtl ilarlkoekl,1a sihtearlnä tolai allakir; oit anut r-. aatöaibtfsriri Osbo Lehtoneri. - Kokona alkoi klo 13.lo ja päättyl klo 16.2o. 1 i. kaakala aaloati adalliaan liittohahituuaan kokoutcaen jilkeaa tapahtanaita yhtetatoimirtaneuvottalujan «liialta. TUIilla oli aaltatty SVUL m aeplbualuoiuaoa Ro nutta aan p«kjalta 9lTit»auTottalut adiatynaat. OIFib uliaanjohtara, pr«f. B» Falagreu abdotukaan par'i8tealla oli laadittu uual aoplaualuobboa, joka oli litiatatty lllttohallitacaaa jilaanilla. Jotta nautottalljat aaiaivat aalvllla lllttohallit ikaao nialipitaaa >alagr«ain abdotukaaa auhtaan uaki aväatykali neuvottaltt;)an Jatkaalaaaaa, oli Ulttatauliitua kutauttu koolla. ialoatukaab Jälkaan kiytiln laaja kaakiiatela Palaerenin 4hdotu>iaaata jm iittl liitteitallltua ^^viatyi^aani aauvottali- eilla aauraavaai 7 koijta. HaiiTottalljaiB.coatattava atillaolda kahta 8allals*aB uetomi, attl kabaalnviliaat aäinaut tulovat noudatattavjksl. d kahta. TUL haluaa aallaiata UakyatM, atti ialkkl kabaalavullaat kll^allufyyimi»«ilmitattava a.o. yhulatoialiitaaliaella. Aaia JUtattila BauvottallJalB harkintaa varnab. ' <i kaiita. 1. ntla vlualban Uuaa "aapl.iajarjaatöt pitävit aalalll, attalvit aalanaaalaat liitot ajrönai järjaatiaia- lapaa, joa /btalatolalntanlla ob abdottaaut anomukaan hyljit- Urgkmi", putattila palataa. il

3 Hofat*. Srikoi«sopimu.;8«t Jatkuvat»nirt-iän 1.5. saa. illai alltsd msnnessm oi«uutta erlkoiasopimueta saatu ali..an, lakkaa «ntinen erlkoisaoplbu» ol«ma«ta voimassa. Ib. koht». Tiimeistä edellisastä lausaeata p&ätattlio poistaa aairaava kohta " ynnä asianomaisten yht^istoiminta- lidten evästykset nuoaioonottten". Lisäksi päätti liittohallitus, että a) sen jälkeen kun y eisaopimus on saat'i ai.caan, laaditahb erikoissopibukaia varten yhtein^.n ninko kaikille erlkoialiitcillai b) liittohallitus edellytt iä, että kaikki erikoisliitot aenevät erikoissopiauksiin, paitsi JIILL, jonka aui.teen asia lykätääa toistaiseksi) e) 0«ylaisaopiaiiksen kot)dat, joissa kos/.etcllaan kansainvälisiä kyayayksiä, lähetataiin tiedoksi Kansainväliselle Clyapiakomitealla. 2 I. Päätettiin lähettää kokaukaesta tiedonanto JTTilla sekä kirjelaä T^riill«, jossa ilmoitetaan liitto.iallitukaen kä >itellean yhteistoimintak.ysyiikvatä ja jättin' *» nauvottsli. oit enaa tehtäväksi neuvottslujen j^tkaaiaen. 3 I. Karikoski esitti liitto allituksen kiitokset neuvottelijoille varaaletaineeb kohdistaen kiitoksena* varsinkin sastopäällikkfi Oaao Kupiaiselle. Pdytikirjan vakmdekslt Omo Lehtonen. P»jrtikirj* tarkastettu ^a hyvlks.vttyi

4 1 SOOOiK TOIMISliiLU- JA UHHEILUIIITTO Pöytäkirja pidetty o-/ulin TiittohalLitTi» liittohallltttj' en kokoulcseoea Helo «ingin kaupungintalo»aa pk. m o 3/ Nauvottslijoldan oltua vielä kahdesti kosketuksissa toiim Läsnä olivat puheenjohtaja V.A.K.Karikoski, varapulieenjohtajat Akseli Kaakela ja Harald Rooe, jäsenet Kaarina Kari, Laiu-i Antero, -Ivan Herlevi, Hrvo Himberg, Väinö Lahtinan, öruno Nyberg, Kullervo Pellinan, Urho oaariaho, Anton oalmenkylä, Viktor omeds, aaro Tynell jt Yrjö Valkama, aekä toimitusjohtaja Lauri jantala, oaaatopäalliköt lieino Korpi ja Aulia Päiväläinen, toimiatoaihteeri Snaio Valavuori ja päätoimittaja Paul ;jir!nelkkö. P^ihetta Johti Karikoaki ja aihteerinä toimi allekirjoittanut järjestösihteeri Obiuo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja uäättyi klo larikoaki ilaoitti, että 3VULjn Tulii oli pitämäsaäun vuosikokouksessa valinnut SVULjn Tuen neuvot-elukuntmn puhtieri- Jobtajakai pääjohtaja Paavo A. Vidin^^in, varar>uheenjohthjakai kauppanauvoa Ville Salon sekä uusiksi jäeeniksi toimitusjohtaja Oaki Hurman, vuorinauvos 6irik erlachius'en, aietsänhoitaja ftaro Itahtcsan, agronomi Jouko Juuramon, Kirkkoherra Antti Karttaman ja kauppanauvoa Lauri Koskivaaran. JYULtn Tuki oli ilmoittanut luovuttavansa JVUItn työn t\*- ksbisakal sk 10 Biljoonaa ja ehdottanut sen jaettavalcsi SVUIin, jäsanliittojsn ja piirien sekä ClPin kesken oheisen liitteen ukaiaasti (liite nio 1). Jakoahdotua hyväksyttiin ykaimielisesti Kaskela selosti otultn ja TUIin yhteistoimintansuvottelujan viiaaaikaista kulkua todeten syntyneen tilanteen, i&inkä aikana yfateistolainta on ollut katkenneem. Yliporaestari ero Kydrnnin aloitteesta ovat JVUItn liittohallitus ja toiaaalla onaaaa huonsiatossa TULin liittonauvoato nyt kokoontuneet käsittalamään ytataistoimintakysybystä. Aaiaata syntyneen vilkkaan keskustellun Jälkeen evästettiin nauvottelljat niiden sopinuskohtien suhteen, Joissa suurimmt eriaialisyydat vallitaivat.»auvottelijain oltua yhteydessä TULin ja CIFin neuvottelijoihin, nutta yksiaialisyytean pää emättä, kokoontui liittohallitus tauon jälkeen antaii«an uusia evästyksiä nauvottelijoil- Isen,

5 Iinaa kokoontui liittohallitub neljännen kerrmn klo 23.05, Jolloin myöakin ylipormestari Bydman Ja kaupunginjohtaja Erik on Prenokall olivat IHsnä, Kun liittomiiie taholta oli annettu myöten uaeimmiaaa erimielisyyttä aiheuttaneiaea kohdieaa Ja «opimukaen ayntyminen TULinkin neuvottelijäin käsityksen mukaan näytti varmalta, vaadittiin TUlJn liittoneuvoston puolelta vielä sopimukbeen uusi pykälä, minkä mukaan sopimus olisi voimaeaa v loppuun. SVITljn taholta oli ehdotettu, että opimukaen yhteydessä laadittavaan pöytäkirjaan olisi merkitty, että opiibu^ on tehty aiinä hengessä että se on voiraaeaa yli olympiakiaojen. Tänän ehdotuksen TUljn neuvottelijat puoleatuan olivat hyväksyneet. Uuden pykälän Johdosta syntyi keskustelu, Johon myöskin Hydman ja Frenckell osallistuivat suositellen liittohallitusta hyväksymään sopimukseen otettavaksi TUI»n ehdottainan lisäyksen. ivulin neuvottelijl.t Kaskela Ja Jantala totesivat liittohallitiiksen joutuneen vielä viime hetkessä TULin painostuksen alaiseksi Ja ilmoittivat olevansa eriävää mieltä TlTtn eiidotvikseen nähden. Harkittuaan asiaa liittohallitus suostui tähänkin TULin liitkoneuvoaton vaatimukseen. Joten sopimus Jatkuu v loppuun Ja edelleen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennän marraskuun 1 päivää. 'u\i«i yhtelstoiiiilnta»opiku» seuraa liitteenä viii t.e ni o ^j. Kokouksen päätyttyä kiltti ylipormestari Hy iaan aamaan huoneeseen kokoontuneita kaikkien sopimuspuolten edvtstajia heidän osoittamstaan hyväatä tahdosta Ja itsensä voittamisesta, minkä tulokden» uusi sopimus oli syntynyt. jvultn puhisenjohtaja Karikoski Ja TUl.in puheenjohtaja äuvanto kiittivät liittojensa puolesta ylipormestari Kydj.jinla hänan antamastaan avusta yhteistoimintasopimuksen aikaansaamisekai. Tilaisuuden päättäjäisiksi SVULtn liittohallituksen Ja TUlin liittoneuvoston Jäsenet sekä CIFin neuvottelijat nauttivat luiupun«;inkellarissa Helsln^n kauptuv^in tarjoamat voileipäkahvit. Pöytäkirja» vainiudeksi ( I Järieatösihteeri^ yi»«* ^ ^ Oano 'Lehtonen* Fttytäkirja tarkastettu j* hyväkayttyt C^r

6 UJOKW VOWISTr-Xir- ja tmhälloltttitu L i i t t o h a l l i t u s. k«no 4A ^ u pidetty mtn Liittonani tiksen kokoukasbsa 5,195c. Ll^nS llvat 1, vara-nh«-njohtaj«akseli Ks«'-«!», J-aenct K,..arina Karl, Slna Ivoiponen, Sven Herl«vi, AIDO Koskinen, Yäinö LAJ:tlnen, Brtino Kylierg, AEtoB Sali-atikylä, mf;or Sr-e.-;», Aare 'Pynell ^a Yrjö Vilkaiia, 3«kä toimitusjohtaja Lauri d.-intala, '.sastephblltköt Reino Kor^l, vjlia Fäi- * vemnen pä'!; olmltts.^a Paul Si-"- neikkö. Pulie'ta johtj Ka;',k«la.-"a.oüiteerinfi toiml allekjr.^oitf'nut "ix' ; tö- ' libt-erl Oar-.o Lobtoneo, Kokous alkoi klo 19.o5 a plu?fctyi kl.40, ViStp :k;t. I 2 S. 1. Eäflib-sltiieBsä edell1s«n 15 ittohalli+uikseß kokouksen (lälkaen pidetl-yjou työvallokuiin--ji ;cokougt-tn i'öytnk-frpn-'a f»ott 2,3,4 Ja 5). «altti Kanrina K: rl vast-'l-uia er pk:n»0 5/20,4.195c in?1 ^ohdr«ta, koawen tvkjri pyytää p- lrien latsuntoa Tilld»?p 'JuhtEufruniser^fc» ^UTl:n julkl- Isuimnaau ko'.k1«n ^aostc^en r^kiatb-ölt-»ra' TöytSkiir-iat hy%'"knvttiin. LUijt,' «ätäa- Otettiin käaltalt -väkai työv 1 ioltunopn el:dntua IWLin tillnpähtökstkal vuodelta I949. Lilttohallli-u» pl^it i UlTii&liitolle ulnti- ^a. n- pelabnubopetubtyöhöd myör.netya nk, 1, »- ; mruison oita.är«!iaii liibt «rlkoisllitto.ien Bfiiirürftiioihin, -nlkä summ* Uten nousf»«nkiaaii Jl.OCO, icci-, - TäiiiäD,1 1;-.^n päat 1 lilttob-.' litii«ehdottaa lii Ttoko'co ii.aslle, että ; 5- vallokunn n ehdotuka^n Bukf»lap-fcl JVUI jin l-.ntn^fisfcök- n tihtiiiallr M i.rwpvat poistot.la varaukset s P o 1 t o t i Arvopaperitili 143.6:1«- iainotrti^tteet lirjaatr-tl li 4l,2C4i- Autctili ^.OOCj- TIU aaatavla il.cüci- Raluatoa 245.W3«- «43.531'- T» r a u k: e t 1 Muotokuvaan 1. O.OOOslorjHnkBlin 50C.COC1- Au'on ostoon 65C.COCI- t- Ti!nSii jälk^en tlunrnstöa oeoittaa oh».l«en liltl»n mttkaiaeatl vll^h« mk. L S

7 'I.;n olmlnmr. 3 f. Otftttlin Icäslt-ItSv&lTRl tvkrn (»hdot:'i«'s'iato-hlkfl.'.v^rr :n toimintasi: ontölhln. Keflk'i,3t-lijn,iHlkn teki 111+-: oliauitiib trvlrt.-i v.i-nkauon ersits muutoksia 'a ps-íftl itaitfä liihtok^'fo i s-lle ohfiaen lutt an mukslset aud-ít '^otmint&aäännöt.flut«) t.tokokouk- ébxt a-" m r" Í 4. Työvnlickunn-in.iror'ik.-An,,ni> ilsev'.tl -^Ht-o-^fl i.t:.iä sekm ylimiihräin.'d et-.a varpinainen li: Ú-okoko'ir imr 1.. Ylimä'iräiseflaä lilh'okoko'j'reasf.a ot -t-.-an i:;!!t 1 'ilcnj liittohallitu.sen 'ihdcitus '.VTT.tn -olmini 'tnnölk l, P&?ittj'.t<in h.lpfct^' VV.'Binr.l ue'lp t ittrsro n ii...;''e, 9tt=i iraavat JTTI.m toiirlntas ' nr.ö.ion 9»n odell/ t t aalat.'. "t^tt'üslin.'tf iyllä i ' ie! t: v ' ä viimfimrh' llittokokou sessat a) KiilrätSnn llittoh aiit;vr::;i?n : :>nille 'nf..'- - kofltaiilla aahjolüseatl -iknettav'? 1'.:iuihiu8. b) UBiirr hätiii,1'isenlii Ita r -ir:.vnn -"lo-in!, ' ät'=v&.ina^nmaksu, c) yahvistet'ían?e'iraavan vi'^íen fcalcnearvio a jü'}'- ' "n,1':;oilllboilta r.fth^lolli äesti k imiett'ivasta liaii'avauni a - k : seurojen»e irsavana :alf>nfceriv tonna ^crlt ttnv.. ;ii"l. - on pflri3t«9t. d) P'ü^tAtHn.^Ss-nl'itenii* "Vn jn talo-is ai"/! on v -.In^ttavaBta viot'd»«:ta avi ': >:., a,.-'ota '.' >' tul«ottna huomipon, ttn sellni lll«llhoilln, ilot iv?<t riits tv,'"^7tt im«íin Hiton kotit.tulli -.la tar.-ita, 'ol- «ntne avust'i'íta enemr&n, kuin nlf- r:e 3iinr.iiit.inr,a a tciraintanae l'iajiiu<l»n ->lla.jitoelliser-t;! voi.ijv^t - da. ) Vaoltaan kakrd (2^ tl lintar 'eine -'Vni (2) varfciietti ttkast^caiin BsannYnn v'osl^n Jo, luntoa, Muld.-<n 'NBn^-öwfi'inmsten» 1-.in ökft j i'^it^tt' in ' t a varnlna1aen«a lilttokokoukf.esbn f<ein'it "ähilotus 'VfT in t;clm1rita'??^-st)d0i':. b) Oidotus V»rkaui«n kan Ir'ff^ Ipp-^tÄ Poh,iotfi-d«von piiristä it^ttn ^ru' 'ivon pllrlip. c) '.vrrr.jn, nrrin a CT^:n il.a.l"»!^ allsklrjol^t--an yhtolatol mlntaaoplmuuaan hyvíi'.mymln n. d) Kpskuateliikypymjrai "Wrh >1 litu;.e nykyhflhkl", Inc'-i:» so8^aal1^o^ta^a»rkkl P'ilolampl,

8 e) :ihdotii8, ett?; llif- an't-x-; 1' i tto),.?: te»tvvnv.nl :n r--«"' n -^'rlui:- IM -TI. 5 Dynell a^lohti.lulv'i' -. (.-.iiiii;-;, m'.'o. v H he-.-rra "ioird'-rttnta oli! tin it sn r-lrt:: ^ 13ä iro,-?en '.im-'a-q tot. Ko'<nsl. lun ".nnetfin Lmikui;' - ' n':?nvctt<-'lla vi-'lä.vilvil nsn-^an i-.aian-tin.v-.,ta. ö 'i-'-!klr.ian vak r- : O, ' T--'if-on»>Ti, O -

9 OMII YODHSTäLU- JA UHHBILULIiriO Pöytäkirja pid«tty STOL:n liittollttoaallitus h«llltulc8«n Icoltouksassa a B/xi C iqirf) Ui«n«olirat putiaenjohtaja V.A.M. m lapihookl, jssanet Kaarina Karl, Slna Kopponitn, 3aro Castren, T.?. Qlants, Arvo liaberg, Rolf Hohenthal, Akseli Kaskela. Väinö Lahtinen, Brkki Marinen,_ Lauri liiattlnen, tsnino Äybarg, Armas Palamaa, Oskar Parkkonen, Harald Roos, ITrho Saariaho, Trj8 Salmela, Viktor _ Smads, Aaro Tjnell, Kaarlo Uimonen ja Trjö Valkama, sekä toimitusjohtaja Lauri Santala. oaastophällikkö Reino Kor- _ pi ja toimlstosihteari Snsio ValaTuori. Puhetta iohti Karikoski ja pöytäkirjaa piti allekirjoittanut jlrjestöeihteeri Osmo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja päättyi klo 21.45, k j isss m 1 S. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokouksen ja lausui uuden liittohallituksen tervetulleeksi kohdistaen sanansa erikoi- esti piirien edustajille. Jolta nyt liiton toimintasääntöjen tultua aoutetuiksi oli ensi kertaa valittu liittohallitukseen. 2 Todettiin, että pidetyssä liittokokouksessa valitun liittohallituksen kokoonpano oli seuraavat Puheenjohtajaj Sversti V.A.M. Karikoski Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Varatuom«rl Anton SalmenkylK Lehtori Slna Kopponen Jäaenliittojen edustajat» Maisteri Uuri Miettinen vap. Johtaja Jukka Lehtinen Uhtori T^jö Kaloniemi var, Johtaja Holf Hohenthal Uhtori Väinö Lahtinen var. Arkkitehti Slnari Teriavlr a PMIkonauli Arvo Himberg Varaatonhoitaja Trjö Vartio var, var. ra». VBlT, v«r. Toiaittaia Irkki Merinen Toia.joht. Kaiarvo LafttAnen Maiatari Viktor aaeda Kauppiaa Vaile Besko Johtaj«Aaro Tynell ToisittaJa Aaro Laine Johtaja AiMe Palamaa TolainaanJohtaja Arvi Boai Pankinjohtaja Lauri Antoro Oatop«lllikk8 Birger L«waberg verati Trjö Valkama Tolaittaja Pokka Tiilikalnea Piljobtaja Harald Booo Iduataja Irkki Saarinen il i j'

10 - 2 - OMatopääll. Bruno llyberg Tax. SkonoBl Pentti Väänänen RMtlBles Jussi Lappi-Seppä la rar. i'oiminnanjohtaja Eero Castren KauppaneuTOS Kalle luusinen var. inßlnöörl Ossi Blomqvist Varatuomari Per Anteli ar. iäy.luutn. T.B. Glanti Tohtori Kaarina Kari ar. Vola.op. übe Heikko Piirien edusta.jat; Toimittani Slno Hulkko ar. AseaapälJl. Lauri Simojoki Johtija Kaarlo Uimonen ar. Pmaklnjohtaja Trjö Hautala Ministeri Kauno Kleemola var. Dlpl.ine. Ttjö Hongisto Osastopailllkjio Iftrho ^s^riaho var. Kapteeni evp. Harald Uarvo Rlmismles Oskar Parkkonen var. Johtaja Aarto Pöyry Johtaja TrjS Salmela var. Johtaja Paavo Lilja 3 I. Liittohallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin, senjälkeen kun pllritn edusta.jat olivat neuvottelujen jälkeen luopuneet omasta ehdokkaistaan (ministeri K. Kleimola) varapuheenjohtajan paikalla,yksimielisesti entiset varapuheenjohtajat: 1. varapuheenjohtajaksi sosiaalineuvos Akseli Kaskela 2* varaputmemjohtajaksi maisteri Lauri Miettinen varapuheaajohtajaksi piijohtaja Harald Roos. I. ^jrbdyttiia valitsemaan työvaliokunnan jäseniä. Koska ehdokkaita esitattlin enaaaan kuin mlti valittavia oli, suoritettiin vaali uljatulla llppumlaostyksellm, jossa iln..t jakautuivat sexuraavasti f A, SalmMikylä 21 Miatä Ü,, Saariaho 19 M A, Tynall 19 N T. Lahtlnam 10 H B. Rybarg 10 M 1. Marinen 9 m Tantullesi tulivat! A. Salmankyl«U. Saariaho A. Tynall T. Ubtinan j«b. Vjrterg R. K. T, Robenthal Smada Kaloniemi a äintä 5 3 _: t«l lul I«

11 - 4 -.TJl<-aiLL 3) Velvoitettiin liittohallitus tarlclstamami "Suomen Suurkieat"-teoksen hintaa sitä Jä8«nliitoille ja piireille myytäessä. 4) Annettiin liittohallituksen tehtäväksi laatia ehdotus piirirajojen tarkistamiseiisi piireiltä ja seuroilta pyydettävien lausuntojen perusteella. 5) Hyväksyttiin SVULjn, TUL:n ja CI?:n allekirjoittama yhteis tolaintasopioms. Liittokokouksen liittohallltukseile antamat tehtävät siirrettiin työtaliokuntaan. 10. Otettiin käsiteltäväksi SVUL:n ja SKLL:n edustnjiata muodostetun toimikunnan laatima julkilausuma, koskien SIfLL:n päätöstä yleisseurojen SMLL-jaostojen rekisteröimistä. - islasta syntyi laaja keskustelu, jonlta kuluessa varsinkin I piirien edustajien taholta arvosteltiin p.o, päätöstä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti siirtää työvaliokunnan käslteltäv kai ja ratkaistavaksi. 11. irtalllj«- SVUL:n Tirkailijakerho oli lähettänyt päivätyn kir- asia jelmän, jossa anotaan SVUL:n palveluksessa oleville virkailijoille kullekin mkin suuruista avustusta n.s. hankklaiaoksi. Työvaliokunta oli siirtänyt asian ratkaistavaksi. Keskustelun jälkeen anomus hyljättiin. 12 «. Koska työvaliokunnan kokouksia on san<^n usein ja ne yleensä kestävät kauan, ehdotti puheenjohtaja, että puhemiesaeuvostolle annettaisiin oikeus päättäm pienemmistä esllletulevista asioista. vlrkallijapuvun lisäksi liittohallituksen Ihdotus hyväksyttiin yksimielisesti yberg ehdotti, että liittohallitus kokoontuisi säinnöllisesti oka toinen kuukausi. PKItettiin jittäi tvkin harkittavaksi, milloin tus kutmutaan kokoon liittohalli. tskirja tarkastettu Sfut Uimonen esitti toivomuksen, että liittohallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetettäisiin liittohallituksen jäsenille väbintämn 1 viikko ennen kokousta. Toivomus pmltettiin merkltm pöytäkirjaan. MytäkIrjan vakuudeksi '. 1 4

12 - 3 - ihtm -uyottflujgf fyörallokunnan kokoonpano tuli siis seuraavanlalsoksij pube«n;johtada 1. varapuheanjohtaja 2. - " -» 3. jäsanat V.A.M. Karikoski Akesll Kaskala Lauri Mlattinan Harald Roos Anton Salmenkylä Urho Saariaho Aaro Tynall Valnö Lahtinen Bruno Nyberg 5. Liittohallituksen sihteariksi valittiin edallean toi«itusiohtaja Lauri Santala ja pöytäkirjanpitäjäksi järjestösihteeri Osmo Lahtonen. 6. Liittohallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajat päätettiin Talita jokaista kokousta varten erikseen. Tä»än pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Trjö Valkama ja Viktor Saada. 7 S. SVULin, fni.in ja CI?!n kesken solmitun yhtelstoimintasopimukaan edellyttämään neuvottelukuntaan valittiin SVUTitn edustajiksi varatuomari Anton Salmenkylä varatuomari Oani Salo ja dip.ina. Arvo Tanila. 8 S. Otettiin käsiteltäväksi STULm valistusaslaln osastopäällikön toimen täyttäminen. Valistusvaliokunta oli endottanut, että toimeen valittaisiin kaavatuaoaaston v.a. oaaatopäällikkö, toimistosihteeri ^sio Valavuori. Tilkkaan saakuatelun Jälkeen siirrettiin asla työvaliokxmnan ratkaistavaksi. 9. Todattiin seuraavat liittokokouksen tekemät päätökset! 1) Myönnettiin liittohallitukaelle vastuuvapaus v. 19^9 tilalatä ja hallinaaata. 2) Päitattlin, että SVULin Ja aan jäaenliittojen tiedoitukset' Julkaistaan "Ufheilusaa" samoin parustain kuin adelliaenäkin vuonna. Valvoitattiin liittohallitua Ja "Urheilun«toimituskunta kataomaan, miti voitaisiin tehdä EBILL-ieurojen hyväksi "Ui-heilu» pakko tilaua-aaiassa. 3 1t» I j

13 SUOMaJ /OIMISTjiUJ- JA UHHöIDJLIlTl-O ry, L i i t Ji^ o h a l l i t u 8 Pk, uo i-öytäkirja tehty S\ruL:ii liiittohallituk8«n kokouksessa bci Läsnä olivat V.A.M. Karikoski, Akseli Kaskela, Aston oalmenkylä, i!;lna iiopponen. Lauri luiettineo, irjö Paloniemi, Sinari teräsvirta, c,'rkkl kerinen, Viktor Jmeds. Aaro 1'ynell, Annas Palamaa, Lauri Antero, xrjö Valkama, Harald KOOS, Bruno nyberg, Jussi Lappl-i>eppälä, ii^aarina Kari, Thorvald Appelroth, Aino tiulkko, Kaarlo Uimonen, Kauno Kleemola, urho Saariaho, Oskar Parkkonen, Yrjö Salmela sekä toiaitusjohtaja Lauri lantala, coastopäälliköt Keino Korpi ja -nsio»/alavuori, päätoimittaja Faul 3irmeikkö. Puhetta johti v.a.m. Karikoski pöytäkirjan 2 8:ään merkittyä asiaa käsiteltäessä ja siitä edelleen Aasksla. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut järjestösihteeri Veli-Matti tieikura. Kokouksen avaua. 1. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokoulcsen laususn liittohallituksen jäsenet tervetulleiksi. '. i 2. ralousarvlo. Otsttlin käsiteltäväksi oheisena liittesnä no 1 seuraava työvaliokunnan ehdotus vuoden 1931 arvioidua i-:n suuruisten tulojen jakamisesta erikoislllttojen, piirien ja keskusliiton kesken, jonka rinnakkalskäsittslyn yhteydsssä arvo8t««ltiln erikoisliitollle skdotetun 46.u00.000i-tn suuruista aäärärabas kosksvaa esitystä. Laajan ksskustelun aikana piirien edustajien taholta ehdotettu», etti plireills esitettyä :- smruista määrärahaa arvioi uuja tuloja lisäämällä, koroltettaisiia 2.^ mktlla. Krikcisliittojen asianomaisten puheenjohtajien taholta esitettiin seuraavia koroitusehdotukaiai 1) Koripalloliitolle 2u0.000t- 2) Uimaliitolle juo.oooi- 3) Pyöräilyliitolls JuO.OOOi- 4) Faiaonaostollltelle luo.ooc:- 5> Miskkalluliltolle i- Llsiksi Valkama ehdotti, että Uimaliitolle inyöaf nsttälsila aäärarahs erikssen kllpallutoiaintaa varten sskä erikseen uiaaopstusta ja hsngeopelastusta varten.

14 c r taiousarvi Ofl o, Ekdotuksien johdosta työvaliokunnan taholta * koro8t«ttlln, ettei 3VUL:n arvioituja tuloja voida koroittaa ehdotettuja lisämäärärahoja vastaaviin sjbrniin, minkä jälkeen Liittohallitus päätti ottaa kokoustauon, jonka aikana työvaliokunta käsittelee tehty1ä ehdotuksia. Tauon jälkeen jatketussa liittohallituksen kci- > kouksessa Karikoski ilmoitti työvaliokunnan käsittelyn tuloksena: 1) että Liittohallitus päättäisi ehdottaa liittokokouksen hyväksyttäväksi työvaliokunnan ehdotuksen - uutoksitta, 2) että mikäli vuoden 1951 todelliset tulot ylittävät talousarvion edellyttämät tulot, niiden jaosta saisi päättää Liittohallitus tarkastamalla työvaliokunnan ehdottamien määrärahojen suhteita, 3) että mikäli arvioidut tulot jäävät pieneriuiksi, kuin talousarvio edellyttää, erikoisliittojen, piirien ja keskusliiton määrärahoja pienennetään työvaliokunnan ehdotuksen edellyttämässä sui teessä. Lisäksi työvaliokunta ehdotti, efc-ä liittokokouksessa Liittohallituksen jisenet eivät enää tekisi muutosehdotuksia, koska liittokokouksen osanottajat, käytettävänä olevan suhteellisen lyhyen ajan takia eivät omaa riittävästi edellytyksiä kokouksessa arvostella auutosehdotuksien vaikutusta talousarvion kokonaisuuteea. K.uultuaan työvaliolcunnan ehdotuksen piirien edustajat ilmoittivat, että ha luopuvat ehdotukaletaan piirien määrärahan koroittamiseksi 2.5t'0.000t- mkilla. I^byen keskustelun jälkeen liittohallitus hyväksyi työvaliokunnan ehdotukset sellaisenaan liittokokoukssll* esitettäväksi. Uimaliiton puheenjohtaja valkama ilmoitti eriävän mielipiteensä pannen vastalauseen senjohdosta, ettei uimaliiton tarvetta muärärahaehdotuksessa ole riittävästi huomioitu. 3 S. Myväksyttiia liiti-esnä mo 2 seuraava työvaliokunnan ehdotus keskusliiton talousarvioksi 1951, «illä uutoksella, etti ns. ulkopuolisten liittojen vuokraym. manojen määräraha koroitettiin i- mkilla ' -: > 1

15 Ja kalalstvn mjm tllil TilMaMttliii vmtaatalu Motua päit«ttlla itclli liittokekoukmll*. (fj «f. lteit«ltila olmimm liitt n x.o ^ Mrkltytt llitt»kekoiikmb kmsltauirikai iteltivkt auut siat Ja piktattila alldia Jobdesta llittokokauksoll««mottaa aauraavaai l) «ttl UlttaballltukaM JuMallla «d v.1951 auorltata palkkiota ja «tti tiliatarkaatajilla»uoritataan palkkio laakua aakaaa. Lilttatoallltukaao Jiautao ja tlliatarkaatajlaa aatkat pamtatt la aakaaa II laakaa aukalaaatl, aaawln päit«rabat aatkusti». äaaada il luakau nukaaai a) ottal Jäaaaliitollta r. l^t^l kannata Jäaaa- akaua. daurejaa piirlraroa paruatoat akdotattlia V. aaiiraavikali ) M»! aoo C0. JDI. 9uO laroi. 901 k'oo k>oi - )aoo ) attt -«MliaaiaMfl pltttji alimttila.la ^aial aa yiirlati '.«laa piiri ia, «arkaiaaan kauppala PafeJai*-^Toa piiriat«j«ur-.>a(va«piiriia«nombljärvaa»itija JatntoHMMa piiriat«namm piirila ja iltu fitijl UMaa piiri ai I KjrMnlaak«aa piiri la. Jaaakkalaa pitttjia alirta uuiaaman piiriat«tiasaaa piiri ia abdatataaa paatavakai p»y<l«lla, koaka aaattiia, attalvit kaikki p ttjla aaurat halaa ke. alirta«. «j attt varataaa Varkkapallaliitalla tilaiaaoa oaltta«liittaäelwuliaeeea aahdaluaan aaoaaa pliatt dfdiia i«a«aliltokai. 9 I. fulia talauaarvioaa otatta «AkopiMllataa li t- taiaa /aakaaa Ja taialatalmiuja vartan vthai 1991 varatta ««.^/COi* ak a^triraka pmtattiia Jakaa aauraavaatii

16 m 3a«MD nllbtollltt« SMLL lac.ocoiöumi«a ilorlpallellltt«4$.000i- SuoMD tii»kkailullitte njnrttisyttlla IditteballltuliMg dslllmd kokouic8«a jälk*ls«t tyärallokunnab tolmnplteat J«pöytäkirjat. 7 S. Lllttoballitti«paMttl työtallokaniian «bdotuksasta ykalalallmatl kutsua kauppila ivallafi.ikömi} oi«ut>td kunniajimoaksi h^inaa 60-TUDtl«iilviaäM 27.1C.19^. >. Kaakiiataltlla valitaatan Jobiioata, joita oli aaapttsut a«0j0i 4o8ta, atti dvllta tabolta oli icobdiatattu Toiaakaa toialnta jrlaiaaa irojaa nalaoaaatojaa rekistaröiaiaakai. Llittoballltukaan kaotan* asitattiia, attä om kannioitattara ofulia Ja JllLLio kaakaa tahtyä sopl- uata. Aaia jatattila työvallokuanaa kä^itoltanräkai. iöjrtijurj jaatar- i 1. FitytMkirJao tarkaata^ikai Talittiia Aaro Tynall Ja rtrum aybarg. Pigrt«klrjaa Takuudakaii j-irjaatiaih«*«!»! V*ll-wattl tiaikura. >»ytiki»ja tarkaatatttt Ja hyvakayttyi» S

17 1 + IJ V r I 1 s V U L i n L l t t f c o i» i l l l t u k t» n työvaliokunnan pbytmklrjat 1950 H 1-1*» -lll f? rf,' T 'I

18 IVUUn LIITTOHALLimaBN PiSytfaäirja, tthty ilittonaliltukmn työvaliokunnan koäouna««. ly^vaiioliunta aa 8.8.1^60. Pk. nto 1/ KoKounaaaaa diivatiaantt 1. vara punaanjjhtaja <«ka«li Kaakaia, Jäaartat V«inö Lahtinan, ILuiiarvo PaUincn, An ton ialnankyl* Ja naro Tynail aeki toimituajohtaja Lauri Santala, toisia toaihtaaritfnaio Valavuorija päatoi-.- ittvja Paul iiraicikk;}. Pohatta JohtiKaaitala Ja aihtaarinitoioii allakirjoittanut JärJaatSaihtaari Otmo I^htonan. 1 i. aitefcirtii IfyvBliayttiin adalliaan, pidätynkokouicaan pöytäkirja. 8 i, Tynall ilmoitti liittohallitukaan Jaaanen Pakka Tiilicaiaan aoittanaan >i*nalla Ja ihnatallaan ivulinkaakuatoioiiaton virkailijoiden runaaalukuiata laan&oloa tvktn kokoukaiaaa. Aaiaata kaakuataltuaan totaai tvk., atta virnailijoidani«aniolo tvkinja liittohallitukaan kokoukaiaaa oman alanaa aaiantuntijoinaon arlttain auotavaa, ainka Johdoata tvk on aikanaantahnyt paitökaan haidan kutau«iaaataan p.o. nokounaiin, Joiaaa hailuon puha- Butta ai kanioikautta. 3 I. Kaakala aaloati WlJLinJa TULin viilatenytitaiatoiiklritanauvottalujan vilkaaikaiata kulkua. ^atflj 4 i. Jtadion-aUtiS 3U Uhattknyt M9 päivätyn KirJalnAn, Joaaa pyydataan valitaaaaan vliai aduatajaa Stadion aaation aduata- Jiatoen toiaikaudakai 1960-Sl. Tvk. paattl, atuaaianoaiaiallta arikoialiitoilta tiaduatallaan, kaitana haluavat niaata «duatajikaaan. ft l. i.oaaliitto r.y. oli lahattanyt paivktyn kirjalaan, yib tma*"* Joa«a ahdotataan 3VULin liittyniata Loaaliitto r.yin JAaanakai. Aaia pantiinpftydalla toiataiaakai. i. AanaalaiaJArJaatOJanUaittluatoiftinnan kaakuaiiitto oli lahattaivt kirjalaan, Joaaa kutautaan srulin aduatajia Siuntion tapopir- %i»u M-M.8.1M0 pidattavilia nauvottalupaivilla. Tvk. antai tolaiatalla valtuudat niaata aduatajat».o. tllai-. auutaan. 7 i. Uhtorl YrJA Kaloniaaan ahdotua ia«uan Urhaiiuliltan nlaan i

19 ST a uutt»«lkal 3uo(B«n YUUurhtliuliitoh»! ^«itttl^rl kokon«i«uu- «lirtu auooicn Urhtiiuliiton ratkalatavakal. 8 i. Otettiin limlt«it*vakal «auraavat hanklldkuntaa noaxavat aalat ) hva Lilaa Puikklaan anoauäaaan (kta. tvn. tf 16/ Johdolta paattl tvk. BySntaA rva Fulkklaaila 2 kk ^aikaillaan vlrka-- loaan, JoiMn alaältyy ayöa kuluvan vuodan ktaaloaa, aakämk i UMTuiaan apurahan oplntoaatnaa vartan hanakaan. b) PtAtoialttaja Paul 3inr.elkkö oli anonut, atta hanalla ii.akaattalalln palkkio allta ylltyoata, jota han oli Joutunut tatiaauian tolaittaaaaaan Urhallun Joulua 1>W Ja Urhallukalantaria Tvk. patttl makaaa k.o. palkkiota Urhallun Jouluata lo.oooi«ja Urhallukaitntarlata Ift.OOOt.. «) OaaatopUlllkkS Oaao Kaplaiaan alirryttyi 1.2.1^60 toiaean tolaaan pmttl tvk. «aittaa loplaiaallc kiitoksat nanan auorlttaaiaa _ taan uuttaraata Ja antauaukaalliaaata tysata ^Lin aattaldan hyv^k 1. iaaalla paattl tvk. antaa Kuplalaalla 1 kk palknaa vaataavan rahaaunamn kayttaoultta JAAnaan keaaloaan korvaukaana. 9 I. Narfaa Idrottaforbund oli lahattanyt «)&0 päivityn kirja 1 An, Joaaa ahdotataan jooaan, Norjan Ja Ruotein pohjoiaoaian orhailulllaan yhtalatoininnan alolttaaiata koakavlcn nauvottalujan Jatkaalata Ounaavaaran talvlklaojan yhtaydaaaa MovanlaaiallA 26^ Tvk. hyväksyi ahdotuk.aan Ja niaiaai aluatavaatl JVUi.in aduata- Jlkal nauvottalulhln Rarlkaakan, Kaakalan Ja antalan. 10 i. PaaApalloliltto»11 lahattanyt »e0 palvatyn kirjalaan, Joaaa anotaan, atta ^L Irrolttalal PaaApallolilton kayttdttn alila kuuiuvlata kaaaavarolata mk SOc.iOOi-. Tvk totaal, atta JTULin rahalllnaa tilanna ai talla natkalla aalil k.o. auaiauin lrvalttaa.lata. Kaika tauanpida polnkaalal tahana«tl kaytann»a«a allaaata JArJaatalMatA, paattl tvk. ottaa aaian kokanalauudaaaaan 11Ittohallltukaaaaa kaaitaitävakal. U i. jmoaian Palnonnoatollitto oli anonut, atta a) JWLir lllttohahltua pueltalai Opatuaatlniatarlölla oaoltattua kirjalaaa, Joaaa ahdotataan talaltuajaht. Oakar Bjarklundll> ia «ydnnattavakai 3uo«an Valkolaan huuaun tai 3ao»an Uljona-Hltar1" kumian rltarlaarkkl. ' Tvk. paattl kyaya aalaata av.luutn. Bradbargln aiallyidatta. k) aaantaja Koltfar flnquiatllla ikiotalata ayonnattalailn WirLin araioaarkkl. ir

20 - a - ai 12 i. 3uoaj«n Koripalloilit to oli i*h«ttiinyt d6C päivätyn kir- Joaa«pyydatÄan JVULin 11 ittohallitukaen toiaenpitalta, koaka Tl]L ai oi«auoatunut KakaaiLaan oauuttaan vaioiantaja rtaczin 3uomaaaa olon alhauttamiata kululata. Tvk. paatti ilsiolttaa Koripalloliitolle, että 37UL ai puutu aaiaan, vaan toivotaan kyaysykaen aalvlavttn nauvottaiutiatä Koripalloliiton Ja TULin kaakan. 13 t. MaUingin piiri oli lahattanyt Tikkurilan Naiavolkiateiljaln ^^ Ja Kuioaaaren Vaatan klrjalai&t, joiaaa pyydatiuin va^autuata "Urheilun" pakkotilaukaaata v. 19S0. Tvk. paatti iuoittaa Maiaingin pllrliie aeica k.o. aeuroliie, at IA liittohallltua ai voi poiketa iilttokokoukann teneu^atii paa- «tokaaata. 14 i. JVyLin anaio- 3«ntaia il»oitti, etta 3VUtin anaioaarkki oli ianatetty Kot- M S Z Innon puhaanjohtajalie Aarttl huinoaelle, i-iekfiäfflaen Veikkojen puhaanjohtajalla Tauno Junnolalle ja Mikkelin Uimaaauran puheenjohtajalla Aitta Harnalia. Toiirenpide hyvikayttiin. 16 i. imotua liittojen oauukaikfi yhtciaiin toiaiatoinanolhin pantiin keakuatelun Jilkeen poydaila. AILiA 1«i. ^«tuoalnq iiromikks aaloati Urhailakalentarin painatukaeaaa eallntullaita Laatupaino Oyin laicinlyönnaiata Johtuneita aeikkoja. TVk. paatti, etta toiaiato ottaa yhteyden i.aatupairo Oyin toi- «Ituajohtajaan Ja nauvotteiuteitae koettaa paaata aoplaukaaan. 17». Hocen Urhaiiuliitto oli lahattanyt ^60 paivatyn kirjel- An, Jaaaa il«>itataan, etta Urheiluliitto pidattaa oikeuden painattaa itaa kiartokirjeansa poatitettavakai JVUHn kiertokirjeiden kanma. Kaakuateiun JAlkean paatti tvk., etta jaaenilitolita pyydataan tiatoja, «laaa kirjapainoaaa kukin liitto auorittaa painatuatyönaa Ja aargtlkaan neuvotellaan «ahdoliiauudeata keakittaa aaka JVULin atia JAaanliittaJan painatuatyot aaaaan kirjapainoon. rsytakirjan vakuudakai i N M JArJaatSa lhteei44.^awl Lahtonen

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 NRO 2/ 2012 Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot