«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai."

Transkriptio

1 «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja <!>rlk, v. i^^rxikmx*. 'iaju.^idiilii.j^^i. u«iarmhitjm kaaitcitbaiak /at«v*liialá ^auaunto^«tattiin kab.^uoaxiwriatuuataatfii a^itt^rv^ a^u» «tt«. {»i«ii.ia<3«an j * i «f a t a J x a v ^ t J/lt^t: «viuati.at SK^iù ^,a«.ia.a«t3»utauvat v. /rarcua^ain *.«a>.^at«liloittanut uaianaa Xuxt.m^n,.. Miitijaiii tiaj^itti ivbitir. at..«^^'««tn fuù tulaa ar.t»ü.«an JALiiia anat-oiaii «.uiri tarur. auuruiaan lä^rarauan. t ^ j,. v a r a t u n i.anirjari -ju»j T«.tjnan J. nyx Lrja tai'a«at>atttt ja oyvoaayttyi c L

2 (NMi VOIMLoTSLU- JA URHBIUJLIITTO 17, 11 k. 2/ Pöytäklrj», pidtt.y övulin Uitt«ballitukMD kokcikbtmm ouan«n Dtajaln Keaku^ilton huonaustobsa U UsBä olivat pub««njohta,1«v.a.m. Karikoiki, varspuliees.iohta^jbt ' AksaU KaskaU, Lauri ilatticm a Harald flooa, J.iaanat ilna Kopponan, Anro H^barg, Tälnö Lahtinan, Jiiasi Lappl-^appälä, Blrpar Lönnbarg, Br-iao Ry '«rg, Kull-srvo Falllnen, Valla tiaako, Anton Salnaukrlä, kare Tynall ja Yr.1ö Valkama aelcä toinitiisjohta^a Lauri aatala, oaaatopäälllköt HalBo Korpi, Oano Kuplaln«B ja pätitoimittaja Paul 31 rf liekö. Punatta.lohtl ilarlkoekl,1a sihtearlnä tolai allakir; oit anut r-. aatöaibtfsriri Osbo Lehtoneri. - Kokona alkoi klo 13.lo ja päättyl klo 16.2o. 1 i. kaakala aaloati adalliaan liittohahituuaan kokoutcaen jilkeaa tapahtanaita yhtetatoimirtaneuvottalujan «liialta. TUIilla oli aaltatty SVUL m aeplbualuoiuaoa Ro nutta aan p«kjalta 9lTit»auTottalut adiatynaat. OIFib uliaanjohtara, pr«f. B» Falagreu abdotukaan par'i8tealla oli laadittu uual aoplaualuobboa, joka oli litiatatty lllttohallitacaaa jilaanilla. Jotta nautottalljat aaiaivat aalvllla lllttohallit ikaao nialipitaaa >alagr«ain abdotukaaa auhtaan uaki aväatykali neuvottaltt;)an Jatkaalaaaaa, oli Ulttatauliitua kutauttu koolla. ialoatukaab Jälkaan kiytiln laaja kaakiiatela Palaerenin 4hdotu>iaaata jm iittl liitteitallltua ^^viatyi^aani aauvottali- eilla aauraavaai 7 koijta. HaiiTottalljaiB.coatattava atillaolda kahta 8allals*aB uetomi, attl kabaalnviliaat aäinaut tulovat noudatattavjksl. d kahta. TUL haluaa aallaiata UakyatM, atti ialkkl kabaalavullaat kll^allufyyimi»«ilmitattava a.o. yhulatoialiitaaliaella. Aaia JUtattila BauvottallJalB harkintaa varnab. ' <i kaiita. 1. ntla vlualban Uuaa "aapl.iajarjaatöt pitävit aalalll, attalvit aalanaaalaat liitot ajrönai järjaatiaia- lapaa, joa /btalatolalntanlla ob abdottaaut anomukaan hyljit- Urgkmi", putattila palataa. il

3 Hofat*. Srikoi«sopimu.;8«t Jatkuvat»nirt-iän 1.5. saa. illai alltsd msnnessm oi«uutta erlkoiasopimueta saatu ali..an, lakkaa «ntinen erlkoisaoplbu» ol«ma«ta voimassa. Ib. koht». Tiimeistä edellisastä lausaeata p&ätattlio poistaa aairaava kohta " ynnä asianomaisten yht^istoiminta- lidten evästykset nuoaioonottten". Lisäksi päätti liittohallitus, että a) sen jälkeen kun y eisaopimus on saat'i ai.caan, laaditahb erikoissopibukaia varten yhtein^.n ninko kaikille erlkoialiitcillai b) liittohallitus edellytt iä, että kaikki erikoisliitot aenevät erikoissopiauksiin, paitsi JIILL, jonka aui.teen asia lykätääa toistaiseksi) e) 0«ylaisaopiaiiksen kot)dat, joissa kos/.etcllaan kansainvälisiä kyayayksiä, lähetataiin tiedoksi Kansainväliselle Clyapiakomitealla. 2 I. Päätettiin lähettää kokaukaesta tiedonanto JTTilla sekä kirjelaä T^riill«, jossa ilmoitetaan liitto.iallitukaen kä >itellean yhteistoimintak.ysyiikvatä ja jättin' *» nauvottsli. oit enaa tehtäväksi neuvottslujen j^tkaaiaen. 3 I. Karikoski esitti liitto allituksen kiitokset neuvottelijoille varaaletaineeb kohdistaen kiitoksena* varsinkin sastopäällikkfi Oaao Kupiaiselle. Pdytikirjan vakmdekslt Omo Lehtonen. P»jrtikirj* tarkastettu ^a hyvlks.vttyi

4 1 SOOOiK TOIMISliiLU- JA UHHEILUIIITTO Pöytäkirja pidetty o-/ulin TiittohalLitTi» liittohallltttj' en kokoulcseoea Helo «ingin kaupungintalo»aa pk. m o 3/ Nauvottslijoldan oltua vielä kahdesti kosketuksissa toiim Läsnä olivat puheenjohtaja V.A.K.Karikoski, varapulieenjohtajat Akseli Kaakela ja Harald Rooe, jäsenet Kaarina Kari, Laiu-i Antero, -Ivan Herlevi, Hrvo Himberg, Väinö Lahtinan, öruno Nyberg, Kullervo Pellinan, Urho oaariaho, Anton oalmenkylä, Viktor omeds, aaro Tynell jt Yrjö Valkama, aekä toimitusjohtaja Lauri jantala, oaaatopäalliköt lieino Korpi ja Aulia Päiväläinen, toimiatoaihteeri Snaio Valavuori ja päätoimittaja Paul ;jir!nelkkö. P^ihetta Johti Karikoaki ja aihteerinä toimi allekirjoittanut järjestösihteeri Obiuo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja uäättyi klo larikoaki ilaoitti, että 3VULjn Tulii oli pitämäsaäun vuosikokouksessa valinnut SVULjn Tuen neuvot-elukuntmn puhtieri- Jobtajakai pääjohtaja Paavo A. Vidin^^in, varar>uheenjohthjakai kauppanauvoa Ville Salon sekä uusiksi jäeeniksi toimitusjohtaja Oaki Hurman, vuorinauvos 6irik erlachius'en, aietsänhoitaja ftaro Itahtcsan, agronomi Jouko Juuramon, Kirkkoherra Antti Karttaman ja kauppanauvoa Lauri Koskivaaran. JYULtn Tuki oli ilmoittanut luovuttavansa JVUItn työn t\*- ksbisakal sk 10 Biljoonaa ja ehdottanut sen jaettavalcsi SVUIin, jäsanliittojsn ja piirien sekä ClPin kesken oheisen liitteen ukaiaasti (liite nio 1). Jakoahdotua hyväksyttiin ykaimielisesti Kaskela selosti otultn ja TUIin yhteistoimintansuvottelujan viiaaaikaista kulkua todeten syntyneen tilanteen, i&inkä aikana yfateistolainta on ollut katkenneem. Yliporaestari ero Kydrnnin aloitteesta ovat JVUItn liittohallitus ja toiaaalla onaaaa huonsiatossa TULin liittonauvoato nyt kokoontuneet käsittalamään ytataistoimintakysybystä. Aaiaata syntyneen vilkkaan keskustellun Jälkeen evästettiin nauvottelljat niiden sopinuskohtien suhteen, Joissa suurimmt eriaialisyydat vallitaivat.»auvottelijain oltua yhteydessä TULin ja CIFin neuvottelijoihin, nutta yksiaialisyytean pää emättä, kokoontui liittohallitus tauon jälkeen antaii«an uusia evästyksiä nauvottelijoil- Isen,

5 Iinaa kokoontui liittohallitub neljännen kerrmn klo 23.05, Jolloin myöakin ylipormestari Bydman Ja kaupunginjohtaja Erik on Prenokall olivat IHsnä, Kun liittomiiie taholta oli annettu myöten uaeimmiaaa erimielisyyttä aiheuttaneiaea kohdieaa Ja «opimukaen ayntyminen TULinkin neuvottelijäin käsityksen mukaan näytti varmalta, vaadittiin TUlJn liittoneuvoston puolelta vielä sopimukbeen uusi pykälä, minkä mukaan sopimus olisi voimaeaa v loppuun. SVITljn taholta oli ehdotettu, että opimukaen yhteydessä laadittavaan pöytäkirjaan olisi merkitty, että opiibu^ on tehty aiinä hengessä että se on voiraaeaa yli olympiakiaojen. Tänän ehdotuksen TUljn neuvottelijat puoleatuan olivat hyväksyneet. Uuden pykälän Johdosta syntyi keskustelu, Johon myöskin Hydman ja Frenckell osallistuivat suositellen liittohallitusta hyväksymään sopimukseen otettavaksi TUI»n ehdottainan lisäyksen. ivulin neuvottelijl.t Kaskela Ja Jantala totesivat liittohallitiiksen joutuneen vielä viime hetkessä TULin painostuksen alaiseksi Ja ilmoittivat olevansa eriävää mieltä TlTtn eiidotvikseen nähden. Harkittuaan asiaa liittohallitus suostui tähänkin TULin liitkoneuvoaton vaatimukseen. Joten sopimus Jatkuu v loppuun Ja edelleen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennän marraskuun 1 päivää. 'u\i«i yhtelstoiiiilnta»opiku» seuraa liitteenä viii t.e ni o ^j. Kokouksen päätyttyä kiltti ylipormestari Hy iaan aamaan huoneeseen kokoontuneita kaikkien sopimuspuolten edvtstajia heidän osoittamstaan hyväatä tahdosta Ja itsensä voittamisesta, minkä tulokden» uusi sopimus oli syntynyt. jvultn puhisenjohtaja Karikoski Ja TUl.in puheenjohtaja äuvanto kiittivät liittojensa puolesta ylipormestari Kydj.jinla hänan antamastaan avusta yhteistoimintasopimuksen aikaansaamisekai. Tilaisuuden päättäjäisiksi SVULtn liittohallituksen Ja TUlin liittoneuvoston Jäsenet sekä CIFin neuvottelijat nauttivat luiupun«;inkellarissa Helsln^n kauptuv^in tarjoamat voileipäkahvit. Pöytäkirja» vainiudeksi ( I Järieatösihteeri^ yi»«* ^ ^ Oano 'Lehtonen* Fttytäkirja tarkastettu j* hyväkayttyt C^r

6 UJOKW VOWISTr-Xir- ja tmhälloltttitu L i i t t o h a l l i t u s. k«no 4A ^ u pidetty mtn Liittonani tiksen kokoukasbsa 5,195c. Ll^nS llvat 1, vara-nh«-njohtaj«akseli Ks«'-«!», J-aenct K,..arina Karl, Slna Ivoiponen, Sven Herl«vi, AIDO Koskinen, Yäinö LAJ:tlnen, Brtino Kylierg, AEtoB Sali-atikylä, mf;or Sr-e.-;», Aare 'Pynell ^a Yrjö Vilkaiia, 3«kä toimitusjohtaja Lauri d.-intala, '.sastephblltköt Reino Kor^l, vjlia Fäi- * vemnen pä'!; olmltts.^a Paul Si-"- neikkö. Pulie'ta johtj Ka;',k«la.-"a.oüiteerinfi toiml allekjr.^oitf'nut "ix' ; tö- ' libt-erl Oar-.o Lobtoneo, Kokous alkoi klo 19.o5 a plu?fctyi kl.40, ViStp :k;t. I 2 S. 1. Eäflib-sltiieBsä edell1s«n 15 ittohalli+uikseß kokouksen (lälkaen pidetl-yjou työvallokuiin--ji ;cokougt-tn i'öytnk-frpn-'a f»ott 2,3,4 Ja 5). «altti Kanrina K: rl vast-'l-uia er pk:n»0 5/20,4.195c in?1 ^ohdr«ta, koawen tvkjri pyytää p- lrien latsuntoa Tilld»?p 'JuhtEufruniser^fc» ^UTl:n julkl- Isuimnaau ko'.k1«n ^aostc^en r^kiatb-ölt-»ra' TöytSkiir-iat hy%'"knvttiin. LUijt,' «ätäa- Otettiin käaltalt -väkai työv 1 ioltunopn el:dntua IWLin tillnpähtökstkal vuodelta I949. Lilttohallli-u» pl^it i UlTii&liitolle ulnti- ^a. n- pelabnubopetubtyöhöd myör.netya nk, 1, »- ; mruison oita.är«!iaii liibt «rlkoisllitto.ien Bfiiirürftiioihin, -nlkä summ* Uten nousf»«nkiaaii Jl.OCO, icci-, - TäiiiäD,1 1;-.^n päat 1 lilttob-.' litii«ehdottaa lii Ttoko'co ii.aslle, että ; 5- vallokunn n ehdotuka^n Bukf»lap-fcl JVUI jin l-.ntn^fisfcök- n tihtiiiallr M i.rwpvat poistot.la varaukset s P o 1 t o t i Arvopaperitili 143.6:1«- iainotrti^tteet lirjaatr-tl li 4l,2C4i- Autctili ^.OOCj- TIU aaatavla il.cüci- Raluatoa 245.W3«- «43.531'- T» r a u k: e t 1 Muotokuvaan 1. O.OOOslorjHnkBlin 50C.COC1- Au'on ostoon 65C.COCI- t- Ti!nSii jälk^en tlunrnstöa oeoittaa oh».l«en liltl»n mttkaiaeatl vll^h« mk. L S

7 'I.;n olmlnmr. 3 f. Otftttlin Icäslt-ItSv&lTRl tvkrn (»hdot:'i«'s'iato-hlkfl.'.v^rr :n toimintasi: ontölhln. Keflk'i,3t-lijn,iHlkn teki 111+-: oliauitiib trvlrt.-i v.i-nkauon ersits muutoksia 'a ps-íftl itaitfä liihtok^'fo i s-lle ohfiaen lutt an mukslset aud-ít '^otmint&aäännöt.flut«) t.tokokouk- ébxt a-" m r" Í 4. Työvnlickunn-in.iror'ik.-An,,ni> ilsev'.tl -^Ht-o-^fl i.t:.iä sekm ylimiihräin.'d et-.a varpinainen li: Ú-okoko'ir imr 1.. Ylimä'iräiseflaä lilh'okoko'j'reasf.a ot -t-.-an i:;!!t 1 'ilcnj liittohallitu.sen 'ihdcitus '.VTT.tn -olmini 'tnnölk l, P&?ittj'.t<in h.lpfct^' VV.'Binr.l ue'lp t ittrsro n ii...;''e, 9tt=i iraavat JTTI.m toiirlntas ' nr.ö.ion 9»n odell/ t t aalat.'. "t^tt'üslin.'tf iyllä i ' ie! t: v ' ä viimfimrh' llittokokou sessat a) KiilrätSnn llittoh aiit;vr::;i?n : :>nille 'nf..'- - kofltaiilla aahjolüseatl -iknettav'? 1'.:iuihiu8. b) UBiirr hätiii,1'isenlii Ita r -ir:.vnn -"lo-in!, ' ät'=v&.ina^nmaksu, c) yahvistet'ían?e'iraavan vi'^íen fcalcnearvio a jü'}'- ' "n,1':;oilllboilta r.fth^lolli äesti k imiett'ivasta liaii'avauni a - k : seurojen»e irsavana :alf>nfceriv tonna ^crlt ttnv.. ;ii"l. - on pflri3t«9t. d) P'ü^tAtHn.^Ss-nl'itenii* "Vn jn talo-is ai"/! on v -.In^ttavaBta viot'd»«:ta avi ': >:., a,.-'ota '.' >' tul«ottna huomipon, ttn sellni lll«llhoilln, ilot iv?<t riits tv,'"^7tt im«íin Hiton kotit.tulli -.la tar.-ita, 'ol- «ntne avust'i'íta enemr&n, kuin nlf- r:e 3iinr.iiit.inr,a a tciraintanae l'iajiiu<l»n ->lla.jitoelliser-t;! voi.ijv^t - da. ) Vaoltaan kakrd (2^ tl lintar 'eine -'Vni (2) varfciietti ttkast^caiin BsannYnn v'osl^n Jo, luntoa, Muld.-<n 'NBn^-öwfi'inmsten» 1-.in ökft j i'^it^tt' in ' t a varnlna1aen«a lilttokokoukf.esbn f<ein'it "ähilotus 'VfT in t;clm1rita'??^-st)d0i':. b) Oidotus V»rkaui«n kan Ir'ff^ Ipp-^tÄ Poh,iotfi-d«von piiristä it^ttn ^ru' 'ivon pllrlip. c) '.vrrr.jn, nrrin a CT^:n il.a.l"»!^ allsklrjol^t--an yhtolatol mlntaaoplmuuaan hyvíi'.mymln n. d) Kpskuateliikypymjrai "Wrh >1 litu;.e nykyhflhkl", Inc'-i:» so8^aal1^o^ta^a»rkkl P'ilolampl,

8 e) :ihdotii8, ett?; llif- an't-x-; 1' i tto),.?: te»tvvnv.nl :n r--«"' n -^'rlui:- IM -TI. 5 Dynell a^lohti.lulv'i' -. (.-.iiiii;-;, m'.'o. v H he-.-rra "ioird'-rttnta oli! tin it sn r-lrt:: ^ 13ä iro,-?en '.im-'a-q tot. Ko'<nsl. lun ".nnetfin Lmikui;' - ' n':?nvctt<-'lla vi-'lä.vilvil nsn-^an i-.aian-tin.v-.,ta. ö 'i-'-!klr.ian vak r- : O, ' T--'if-on»>Ti, O -

9 OMII YODHSTäLU- JA UHHBILULIiriO Pöytäkirja pid«tty STOL:n liittollttoaallitus h«llltulc8«n Icoltouksassa a B/xi C iqirf) Ui«n«olirat putiaenjohtaja V.A.M. m lapihookl, jssanet Kaarina Karl, Slna Kopponitn, 3aro Castren, T.?. Qlants, Arvo liaberg, Rolf Hohenthal, Akseli Kaskela. Väinö Lahtinen, Brkki Marinen,_ Lauri liiattlnen, tsnino Äybarg, Armas Palamaa, Oskar Parkkonen, Harald Roos, ITrho Saariaho, Trj8 Salmela, Viktor _ Smads, Aaro Tjnell, Kaarlo Uimonen ja Trjö Valkama, sekä toimitusjohtaja Lauri Santala. oaastophällikkö Reino Kor- _ pi ja toimlstosihteari Snsio ValaTuori. Puhetta iohti Karikoski ja pöytäkirjaa piti allekirjoittanut jlrjestöeihteeri Osmo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja päättyi klo 21.45, k j isss m 1 S. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokouksen ja lausui uuden liittohallituksen tervetulleeksi kohdistaen sanansa erikoi- esti piirien edustajille. Jolta nyt liiton toimintasääntöjen tultua aoutetuiksi oli ensi kertaa valittu liittohallitukseen. 2 Todettiin, että pidetyssä liittokokouksessa valitun liittohallituksen kokoonpano oli seuraavat Puheenjohtajaj Sversti V.A.M. Karikoski Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Varatuom«rl Anton SalmenkylK Lehtori Slna Kopponen Jäaenliittojen edustajat» Maisteri Uuri Miettinen vap. Johtaja Jukka Lehtinen Uhtori T^jö Kaloniemi var, Johtaja Holf Hohenthal Uhtori Väinö Lahtinen var. Arkkitehti Slnari Teriavlr a PMIkonauli Arvo Himberg Varaatonhoitaja Trjö Vartio var, var. ra». VBlT, v«r. Toiaittaia Irkki Merinen Toia.joht. Kaiarvo LafttAnen Maiatari Viktor aaeda Kauppiaa Vaile Besko Johtaj«Aaro Tynell ToisittaJa Aaro Laine Johtaja AiMe Palamaa TolainaanJohtaja Arvi Boai Pankinjohtaja Lauri Antoro Oatop«lllikk8 Birger L«waberg verati Trjö Valkama Tolaittaja Pokka Tiilikalnea Piljobtaja Harald Booo Iduataja Irkki Saarinen il i j'

10 - 2 - OMatopääll. Bruno llyberg Tax. SkonoBl Pentti Väänänen RMtlBles Jussi Lappi-Seppä la rar. i'oiminnanjohtaja Eero Castren KauppaneuTOS Kalle luusinen var. inßlnöörl Ossi Blomqvist Varatuomari Per Anteli ar. iäy.luutn. T.B. Glanti Tohtori Kaarina Kari ar. Vola.op. übe Heikko Piirien edusta.jat; Toimittani Slno Hulkko ar. AseaapälJl. Lauri Simojoki Johtija Kaarlo Uimonen ar. Pmaklnjohtaja Trjö Hautala Ministeri Kauno Kleemola var. Dlpl.ine. Ttjö Hongisto Osastopailllkjio Iftrho ^s^riaho var. Kapteeni evp. Harald Uarvo Rlmismles Oskar Parkkonen var. Johtaja Aarto Pöyry Johtaja TrjS Salmela var. Johtaja Paavo Lilja 3 I. Liittohallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin, senjälkeen kun pllritn edusta.jat olivat neuvottelujen jälkeen luopuneet omasta ehdokkaistaan (ministeri K. Kleimola) varapuheenjohtajan paikalla,yksimielisesti entiset varapuheenjohtajat: 1. varapuheenjohtajaksi sosiaalineuvos Akseli Kaskela 2* varaputmemjohtajaksi maisteri Lauri Miettinen varapuheaajohtajaksi piijohtaja Harald Roos. I. ^jrbdyttiia valitsemaan työvaliokunnan jäseniä. Koska ehdokkaita esitattlin enaaaan kuin mlti valittavia oli, suoritettiin vaali uljatulla llppumlaostyksellm, jossa iln..t jakautuivat sexuraavasti f A, SalmMikylä 21 Miatä Ü,, Saariaho 19 M A, Tynall 19 N T. Lahtlnam 10 H B. Rybarg 10 M 1. Marinen 9 m Tantullesi tulivat! A. Salmankyl«U. Saariaho A. Tynall T. Ubtinan j«b. Vjrterg R. K. T, Robenthal Smada Kaloniemi a äintä 5 3 _: t«l lul I«

11 - 4 -.TJl<-aiLL 3) Velvoitettiin liittohallitus tarlclstamami "Suomen Suurkieat"-teoksen hintaa sitä Jä8«nliitoille ja piireille myytäessä. 4) Annettiin liittohallituksen tehtäväksi laatia ehdotus piirirajojen tarkistamiseiisi piireiltä ja seuroilta pyydettävien lausuntojen perusteella. 5) Hyväksyttiin SVULjn, TUL:n ja CI?:n allekirjoittama yhteis tolaintasopioms. Liittokokouksen liittohallltukseile antamat tehtävät siirrettiin työtaliokuntaan. 10. Otettiin käsiteltäväksi SVUL:n ja SKLL:n edustnjiata muodostetun toimikunnan laatima julkilausuma, koskien SIfLL:n päätöstä yleisseurojen SMLL-jaostojen rekisteröimistä. - islasta syntyi laaja keskustelu, jonlta kuluessa varsinkin I piirien edustajien taholta arvosteltiin p.o, päätöstä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti siirtää työvaliokunnan käslteltäv kai ja ratkaistavaksi. 11. irtalllj«- SVUL:n Tirkailijakerho oli lähettänyt päivätyn kir- asia jelmän, jossa anotaan SVUL:n palveluksessa oleville virkailijoille kullekin mkin suuruista avustusta n.s. hankklaiaoksi. Työvaliokunta oli siirtänyt asian ratkaistavaksi. Keskustelun jälkeen anomus hyljättiin. 12 «. Koska työvaliokunnan kokouksia on san<^n usein ja ne yleensä kestävät kauan, ehdotti puheenjohtaja, että puhemiesaeuvostolle annettaisiin oikeus päättäm pienemmistä esllletulevista asioista. vlrkallijapuvun lisäksi liittohallituksen Ihdotus hyväksyttiin yksimielisesti yberg ehdotti, että liittohallitus kokoontuisi säinnöllisesti oka toinen kuukausi. PKItettiin jittäi tvkin harkittavaksi, milloin tus kutmutaan kokoon liittohalli. tskirja tarkastettu Sfut Uimonen esitti toivomuksen, että liittohallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetettäisiin liittohallituksen jäsenille väbintämn 1 viikko ennen kokousta. Toivomus pmltettiin merkltm pöytäkirjaan. MytäkIrjan vakuudeksi '. 1 4

12 - 3 - ihtm -uyottflujgf fyörallokunnan kokoonpano tuli siis seuraavanlalsoksij pube«n;johtada 1. varapuheanjohtaja 2. - " -» 3. jäsanat V.A.M. Karikoski Akesll Kaskala Lauri Mlattinan Harald Roos Anton Salmenkylä Urho Saariaho Aaro Tynall Valnö Lahtinen Bruno Nyberg 5. Liittohallituksen sihteariksi valittiin edallean toi«itusiohtaja Lauri Santala ja pöytäkirjanpitäjäksi järjestösihteeri Osmo Lahtonen. 6. Liittohallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajat päätettiin Talita jokaista kokousta varten erikseen. Tä»än pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Trjö Valkama ja Viktor Saada. 7 S. SVULin, fni.in ja CI?!n kesken solmitun yhtelstoimintasopimukaan edellyttämään neuvottelukuntaan valittiin SVUTitn edustajiksi varatuomari Anton Salmenkylä varatuomari Oani Salo ja dip.ina. Arvo Tanila. 8 S. Otettiin käsiteltäväksi STULm valistusaslaln osastopäällikön toimen täyttäminen. Valistusvaliokunta oli endottanut, että toimeen valittaisiin kaavatuaoaaston v.a. oaaatopäällikkö, toimistosihteeri ^sio Valavuori. Tilkkaan saakuatelun Jälkeen siirrettiin asla työvaliokxmnan ratkaistavaksi. 9. Todattiin seuraavat liittokokouksen tekemät päätökset! 1) Myönnettiin liittohallitukaelle vastuuvapaus v. 19^9 tilalatä ja hallinaaata. 2) Päitattlin, että SVULin Ja aan jäaenliittojen tiedoitukset' Julkaistaan "Ufheilusaa" samoin parustain kuin adelliaenäkin vuonna. Valvoitattiin liittohallitua Ja "Urheilun«toimituskunta kataomaan, miti voitaisiin tehdä EBILL-ieurojen hyväksi "Ui-heilu» pakko tilaua-aaiassa. 3 1t» I j

13 SUOMaJ /OIMISTjiUJ- JA UHHöIDJLIlTl-O ry, L i i t Ji^ o h a l l i t u 8 Pk, uo i-öytäkirja tehty S\ruL:ii liiittohallituk8«n kokouksessa bci Läsnä olivat V.A.M. Karikoski, Akseli Kaskela, Aston oalmenkylä, i!;lna iiopponen. Lauri luiettineo, irjö Paloniemi, Sinari teräsvirta, c,'rkkl kerinen, Viktor Jmeds. Aaro 1'ynell, Annas Palamaa, Lauri Antero, xrjö Valkama, Harald KOOS, Bruno nyberg, Jussi Lappl-i>eppälä, ii^aarina Kari, Thorvald Appelroth, Aino tiulkko, Kaarlo Uimonen, Kauno Kleemola, urho Saariaho, Oskar Parkkonen, Yrjö Salmela sekä toiaitusjohtaja Lauri lantala, coastopäälliköt Keino Korpi ja -nsio»/alavuori, päätoimittaja Faul 3irmeikkö. Puhetta johti v.a.m. Karikoski pöytäkirjan 2 8:ään merkittyä asiaa käsiteltäessä ja siitä edelleen Aasksla. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut järjestösihteeri Veli-Matti tieikura. Kokouksen avaua. 1. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokoulcsen laususn liittohallituksen jäsenet tervetulleiksi. '. i 2. ralousarvlo. Otsttlin käsiteltäväksi oheisena liittesnä no 1 seuraava työvaliokunnan ehdotus vuoden 1931 arvioidua i-:n suuruisten tulojen jakamisesta erikoislllttojen, piirien ja keskusliiton kesken, jonka rinnakkalskäsittslyn yhteydsssä arvo8t««ltiln erikoisliitollle skdotetun 46.u00.000i-tn suuruista aäärärabas kosksvaa esitystä. Laajan ksskustelun aikana piirien edustajien taholta ehdotettu», etti plireills esitettyä :- smruista määrärahaa arvioi uuja tuloja lisäämällä, koroltettaisiia 2.^ mktlla. Krikcisliittojen asianomaisten puheenjohtajien taholta esitettiin seuraavia koroitusehdotukaiai 1) Koripalloliitolle 2u0.000t- 2) Uimaliitolle juo.oooi- 3) Pyöräilyliitolls JuO.OOOi- 4) Faiaonaostollltelle luo.ooc:- 5> Miskkalluliltolle i- Llsiksi Valkama ehdotti, että Uimaliitolle inyöaf nsttälsila aäärarahs erikssen kllpallutoiaintaa varten sskä erikseen uiaaopstusta ja hsngeopelastusta varten.

14 c r taiousarvi Ofl o, Ekdotuksien johdosta työvaliokunnan taholta * koro8t«ttlln, ettei 3VUL:n arvioituja tuloja voida koroittaa ehdotettuja lisämäärärahoja vastaaviin sjbrniin, minkä jälkeen Liittohallitus päätti ottaa kokoustauon, jonka aikana työvaliokunta käsittelee tehty1ä ehdotuksia. Tauon jälkeen jatketussa liittohallituksen kci- > kouksessa Karikoski ilmoitti työvaliokunnan käsittelyn tuloksena: 1) että Liittohallitus päättäisi ehdottaa liittokokouksen hyväksyttäväksi työvaliokunnan ehdotuksen - uutoksitta, 2) että mikäli vuoden 1951 todelliset tulot ylittävät talousarvion edellyttämät tulot, niiden jaosta saisi päättää Liittohallitus tarkastamalla työvaliokunnan ehdottamien määrärahojen suhteita, 3) että mikäli arvioidut tulot jäävät pieneriuiksi, kuin talousarvio edellyttää, erikoisliittojen, piirien ja keskusliiton määrärahoja pienennetään työvaliokunnan ehdotuksen edellyttämässä sui teessä. Lisäksi työvaliokunta ehdotti, efc-ä liittokokouksessa Liittohallituksen jisenet eivät enää tekisi muutosehdotuksia, koska liittokokouksen osanottajat, käytettävänä olevan suhteellisen lyhyen ajan takia eivät omaa riittävästi edellytyksiä kokouksessa arvostella auutosehdotuksien vaikutusta talousarvion kokonaisuuteea. K.uultuaan työvaliolcunnan ehdotuksen piirien edustajat ilmoittivat, että ha luopuvat ehdotukaletaan piirien määrärahan koroittamiseksi 2.5t'0.000t- mkilla. I^byen keskustelun jälkeen liittohallitus hyväksyi työvaliokunnan ehdotukset sellaisenaan liittokokoukssll* esitettäväksi. Uimaliiton puheenjohtaja valkama ilmoitti eriävän mielipiteensä pannen vastalauseen senjohdosta, ettei uimaliiton tarvetta muärärahaehdotuksessa ole riittävästi huomioitu. 3 S. Myväksyttiia liiti-esnä mo 2 seuraava työvaliokunnan ehdotus keskusliiton talousarvioksi 1951, «illä uutoksella, etti ns. ulkopuolisten liittojen vuokraym. manojen määräraha koroitettiin i- mkilla ' -: > 1

15 Ja kalalstvn mjm tllil TilMaMttliii vmtaatalu Motua päit«ttlla itclli liittokekoukmll*. (fj «f. lteit«ltila olmimm liitt n x.o ^ Mrkltytt llitt»kekoiikmb kmsltauirikai iteltivkt auut siat Ja piktattila alldia Jobdesta llittokokauksoll««mottaa aauraavaai l) «ttl UlttaballltukaM JuMallla «d v.1951 auorltata palkkiota ja «tti tiliatarkaatajilla»uoritataan palkkio laakua aakaaa. Lilttatoallltukaao Jiautao ja tlliatarkaatajlaa aatkat pamtatt la aakaaa II laakaa aukalaaatl, aaawln päit«rabat aatkusti». äaaada il luakau nukaaai a) ottal Jäaaaliitollta r. l^t^l kannata Jäaaa- akaua. daurejaa piirlraroa paruatoat akdotattlia V. aaiiraavikali ) M»! aoo C0. JDI. 9uO laroi. 901 k'oo k>oi - )aoo ) attt -«MliaaiaMfl pltttji alimttila.la ^aial aa yiirlati '.«laa piiri ia, «arkaiaaan kauppala PafeJai*-^Toa piiriat«j«ur-.>a(va«piiriia«nombljärvaa»itija JatntoHMMa piiriat«namm piirila ja iltu fitijl UMaa piiri ai I KjrMnlaak«aa piiri la. Jaaakkalaa pitttjia alirta uuiaaman piiriat«tiasaaa piiri ia abdatataaa paatavakai p»y<l«lla, koaka aaattiia, attalvit kaikki p ttjla aaurat halaa ke. alirta«. «j attt varataaa Varkkapallaliitalla tilaiaaoa oaltta«liittaäelwuliaeeea aahdaluaan aaoaaa pliatt dfdiia i«a«aliltokai. 9 I. fulia talauaarvioaa otatta «AkopiMllataa li t- taiaa /aakaaa Ja taialatalmiuja vartan vthai 1991 varatta ««.^/COi* ak a^triraka pmtattiia Jakaa aauraavaatii

16 m 3a«MD nllbtollltt« SMLL lac.ocoiöumi«a ilorlpallellltt«4$.000i- SuoMD tii»kkailullitte njnrttisyttlla IditteballltuliMg dslllmd kokouic8«a jälk*ls«t tyärallokunnab tolmnplteat J«pöytäkirjat. 7 S. Lllttoballitti«paMttl työtallokaniian «bdotuksasta ykalalallmatl kutsua kauppila ivallafi.ikömi} oi«ut>td kunniajimoaksi h^inaa 60-TUDtl«iilviaäM 27.1C.19^. >. Kaakiiataltlla valitaatan Jobiioata, joita oli aaapttsut a«0j0i 4o8ta, atti dvllta tabolta oli icobdiatattu Toiaakaa toialnta jrlaiaaa irojaa nalaoaaatojaa rekistaröiaiaakai. Llittoballltukaan kaotan* asitattiia, attä om kannioitattara ofulia Ja JllLLio kaakaa tahtyä sopl- uata. Aaia jatattila työvallokuanaa kä^itoltanräkai. iöjrtijurj jaatar- i 1. FitytMkirJao tarkaata^ikai Talittiia Aaro Tynall Ja rtrum aybarg. Pigrt«klrjaa Takuudakaii j-irjaatiaih«*«!»! V*ll-wattl tiaikura. >»ytiki»ja tarkaatatttt Ja hyvakayttyi» S

17 1 + IJ V r I 1 s V U L i n L l t t f c o i» i l l l t u k t» n työvaliokunnan pbytmklrjat 1950 H 1-1*» -lll f? rf,' T 'I

18 IVUUn LIITTOHALLimaBN PiSytfaäirja, tthty ilittonaliltukmn työvaliokunnan koäouna««. ly^vaiioliunta aa 8.8.1^60. Pk. nto 1/ KoKounaaaaa diivatiaantt 1. vara punaanjjhtaja <«ka«li Kaakaia, Jäaartat V«inö Lahtinan, ILuiiarvo PaUincn, An ton ialnankyl* Ja naro Tynail aeki toimituajohtaja Lauri Santala, toisia toaihtaaritfnaio Valavuorija päatoi-.- ittvja Paul iiraicikk;}. Pohatta JohtiKaaitala Ja aihtaarinitoioii allakirjoittanut JärJaatSaihtaari Otmo I^htonan. 1 i. aitefcirtii IfyvBliayttiin adalliaan, pidätynkokouicaan pöytäkirja. 8 i, Tynall ilmoitti liittohallitukaan Jaaanen Pakka Tiilicaiaan aoittanaan >i*nalla Ja ihnatallaan ivulinkaakuatoioiiaton virkailijoiden runaaalukuiata laan&oloa tvktn kokoukaiaaa. Aaiaata kaakuataltuaan totaai tvk., atta virnailijoidani«aniolo tvkinja liittohallitukaan kokoukaiaaa oman alanaa aaiantuntijoinaon arlttain auotavaa, ainka Johdoata tvk on aikanaantahnyt paitökaan haidan kutau«iaaataan p.o. nokounaiin, Joiaaa hailuon puha- Butta ai kanioikautta. 3 I. Kaakala aaloati WlJLinJa TULin viilatenytitaiatoiiklritanauvottalujan vilkaaikaiata kulkua. ^atflj 4 i. Jtadion-aUtiS 3U Uhattknyt M9 päivätyn KirJalnAn, Joaaa pyydataan valitaaaaan vliai aduatajaa Stadion aaation aduata- Jiatoen toiaikaudakai 1960-Sl. Tvk. paattl, atuaaianoaiaiallta arikoialiitoilta tiaduatallaan, kaitana haluavat niaata «duatajikaaan. ft l. i.oaaliitto r.y. oli lahattanyt paivktyn kirjalaan, yib tma*"* Joa«a ahdotataan 3VULin liittyniata Loaaliitto r.yin JAaanakai. Aaia pantiinpftydalla toiataiaakai. i. AanaalaiaJArJaatOJanUaittluatoiftinnan kaakuaiiitto oli lahattaivt kirjalaan, Joaaa kutautaan srulin aduatajia Siuntion tapopir- %i»u M-M.8.1M0 pidattavilia nauvottalupaivilla. Tvk. antai tolaiatalla valtuudat niaata aduatajat».o. tllai-. auutaan. 7 i. Uhtorl YrJA Kaloniaaan ahdotua ia«uan Urhaiiuliltan nlaan i

19 ST a uutt»«lkal 3uo(B«n YUUurhtliuliitoh»! ^«itttl^rl kokon«i«uu- «lirtu auooicn Urhtiiuliiton ratkalatavakal. 8 i. Otettiin limlt«it*vakal «auraavat hanklldkuntaa noaxavat aalat ) hva Lilaa Puikklaan anoauäaaan (kta. tvn. tf 16/ Johdolta paattl tvk. BySntaA rva Fulkklaaila 2 kk ^aikaillaan vlrka-- loaan, JoiMn alaältyy ayöa kuluvan vuodan ktaaloaa, aakämk i UMTuiaan apurahan oplntoaatnaa vartan hanakaan. b) PtAtoialttaja Paul 3inr.elkkö oli anonut, atta hanalla ii.akaattalalln palkkio allta ylltyoata, jota han oli Joutunut tatiaauian tolaittaaaaaan Urhallun Joulua 1>W Ja Urhallukalantaria Tvk. patttl makaaa k.o. palkkiota Urhallun Jouluata lo.oooi«ja Urhallukaitntarlata Ift.OOOt.. «) OaaatopUlllkkS Oaao Kaplaiaan alirryttyi 1.2.1^60 toiaean tolaaan pmttl tvk. «aittaa loplaiaallc kiitoksat nanan auorlttaaiaa _ taan uuttaraata Ja antauaukaalliaaata tysata ^Lin aattaldan hyv^k 1. iaaalla paattl tvk. antaa Kuplalaalla 1 kk palknaa vaataavan rahaaunamn kayttaoultta JAAnaan keaaloaan korvaukaana. 9 I. Narfaa Idrottaforbund oli lahattanyt «)&0 päivityn kirja 1 An, Joaaa ahdotataan jooaan, Norjan Ja Ruotein pohjoiaoaian orhailulllaan yhtalatoininnan alolttaaiata koakavlcn nauvottalujan Jatkaalata Ounaavaaran talvlklaojan yhtaydaaaa MovanlaaiallA 26^ Tvk. hyväksyi ahdotuk.aan Ja niaiaai aluatavaatl JVUi.in aduata- Jlkal nauvottalulhln Rarlkaakan, Kaakalan Ja antalan. 10 i. PaaApalloliltto»11 lahattanyt »e0 palvatyn kirjalaan, Joaaa anotaan, atta ^L Irrolttalal PaaApallolilton kayttdttn alila kuuiuvlata kaaaavarolata mk SOc.iOOi-. Tvk totaal, atta JTULin rahalllnaa tilanna ai talla natkalla aalil k.o. auaiauin lrvalttaa.lata. Kaika tauanpida polnkaalal tahana«tl kaytann»a«a allaaata JArJaatalMatA, paattl tvk. ottaa aaian kokanalauudaaaaan 11Ittohallltukaaaaa kaaitaitävakal. U i. jmoaian Palnonnoatollitto oli anonut, atta a) JWLir lllttohahltua pueltalai Opatuaatlniatarlölla oaoltattua kirjalaaa, Joaaa ahdotataan talaltuajaht. Oakar Bjarklundll> ia «ydnnattavakai 3uo«an Valkolaan huuaun tai 3ao»an Uljona-Hltar1" kumian rltarlaarkkl. ' Tvk. paattl kyaya aalaata av.luutn. Bradbargln aiallyidatta. k) aaantaja Koltfar flnquiatllla ikiotalata ayonnattalailn WirLin araioaarkkl. ir

20 - a - ai 12 i. 3uoaj«n Koripalloilit to oli i*h«ttiinyt d6C päivätyn kir- Joaa«pyydatÄan JVULin 11 ittohallitukaen toiaenpitalta, koaka Tl]L ai oi«auoatunut KakaaiLaan oauuttaan vaioiantaja rtaczin 3uomaaaa olon alhauttamiata kululata. Tvk. paatti ilsiolttaa Koripalloliitolle, että 37UL ai puutu aaiaan, vaan toivotaan kyaysykaen aalvlavttn nauvottaiutiatä Koripalloliiton Ja TULin kaakan. 13 t. MaUingin piiri oli lahattanyt Tikkurilan Naiavolkiateiljaln ^^ Ja Kuioaaaren Vaatan klrjalai&t, joiaaa pyydatiuin va^autuata "Urheilun" pakkotilaukaaata v. 19S0. Tvk. paatti iuoittaa Maiaingin pllrliie aeica k.o. aeuroliie, at IA liittohallltua ai voi poiketa iilttokokoukann teneu^atii paa- «tokaaata. 14 i. JVyLin anaio- 3«ntaia il»oitti, etta 3VUtin anaioaarkki oli ianatetty Kot- M S Z Innon puhaanjohtajalie Aarttl huinoaelle, i-iekfiäfflaen Veikkojen puhaanjohtajalla Tauno Junnolalle ja Mikkelin Uimaaauran puheenjohtajalla Aitta Harnalia. Toiirenpide hyvikayttiin. 16 i. imotua liittojen oauukaikfi yhtciaiin toiaiatoinanolhin pantiin keakuatelun Jilkeen poydaila. AILiA 1«i. ^«tuoalnq iiromikks aaloati Urhailakalentarin painatukaeaaa eallntullaita Laatupaino Oyin laicinlyönnaiata Johtuneita aeikkoja. TVk. paatti, etta toiaiato ottaa yhteyden i.aatupairo Oyin toi- «Ituajohtajaan Ja nauvotteiuteitae koettaa paaata aoplaukaaan. 17». Hocen Urhaiiuliitto oli lahattanyt ^60 paivatyn kirjel- An, Jaaaa il«>itataan, etta Urheiluliitto pidattaa oikeuden painattaa itaa kiartokirjeansa poatitettavakai JVUHn kiertokirjeiden kanma. Kaakuateiun JAlkean paatti tvk., etta jaaenilitolita pyydataan tiatoja, «laaa kirjapainoaaa kukin liitto auorittaa painatuatyönaa Ja aargtlkaan neuvotellaan «ahdoliiauudeata keakittaa aaka JVULin atia JAaanliittaJan painatuatyot aaaaan kirjapainoon. rsytakirjan vakuudakai i N M JArJaatSa lhteei44.^awl Lahtonen

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot