«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai."

Transkriptio

1 «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja <!>rlk, v. i^^rxikmx*. 'iaju.^idiilii.j^^i. u«iarmhitjm kaaitcitbaiak /at«v*liialá ^auaunto^«tattiin kab.^uoaxiwriatuuataatfii a^itt^rv^ a^u» «tt«. {»i«ii.ia<3«an j * i «f a t a J x a v ^ t J/lt^t: «viuati.at SK^iù ^,a«.ia.a«t3»utauvat v. /rarcua^ain *.«a>.^at«liloittanut uaianaa Xuxt.m^n,.. Miitijaiii tiaj^itti ivbitir. at..«^^'««tn fuù tulaa ar.t»ü.«an JALiiia anat-oiaii «.uiri tarur. auuruiaan lä^rarauan. t ^ j,. v a r a t u n i.anirjari -ju»j T«.tjnan J. nyx Lrja tai'a«at>atttt ja oyvoaayttyi c L

2 (NMi VOIMLoTSLU- JA URHBIUJLIITTO 17, 11 k. 2/ Pöytäklrj», pidtt.y övulin Uitt«ballitukMD kokcikbtmm ouan«n Dtajaln Keaku^ilton huonaustobsa U UsBä olivat pub««njohta,1«v.a.m. Karikoiki, varspuliees.iohta^jbt ' AksaU KaskaU, Lauri ilatticm a Harald flooa, J.iaanat ilna Kopponan, Anro H^barg, Tälnö Lahtinan, Jiiasi Lappl-^appälä, Blrpar Lönnbarg, Br-iao Ry '«rg, Kull-srvo Falllnen, Valla tiaako, Anton Salnaukrlä, kare Tynall ja Yr.1ö Valkama aelcä toinitiisjohta^a Lauri aatala, oaaatopäälllköt HalBo Korpi, Oano Kuplaln«B ja pätitoimittaja Paul 31 rf liekö. Punatta.lohtl ilarlkoekl,1a sihtearlnä tolai allakir; oit anut r-. aatöaibtfsriri Osbo Lehtoneri. - Kokona alkoi klo 13.lo ja päättyl klo 16.2o. 1 i. kaakala aaloati adalliaan liittohahituuaan kokoutcaen jilkeaa tapahtanaita yhtetatoimirtaneuvottalujan «liialta. TUIilla oli aaltatty SVUL m aeplbualuoiuaoa Ro nutta aan p«kjalta 9lTit»auTottalut adiatynaat. OIFib uliaanjohtara, pr«f. B» Falagreu abdotukaan par'i8tealla oli laadittu uual aoplaualuobboa, joka oli litiatatty lllttohallitacaaa jilaanilla. Jotta nautottalljat aaiaivat aalvllla lllttohallit ikaao nialipitaaa >alagr«ain abdotukaaa auhtaan uaki aväatykali neuvottaltt;)an Jatkaalaaaaa, oli Ulttatauliitua kutauttu koolla. ialoatukaab Jälkaan kiytiln laaja kaakiiatela Palaerenin 4hdotu>iaaata jm iittl liitteitallltua ^^viatyi^aani aauvottali- eilla aauraavaai 7 koijta. HaiiTottalljaiB.coatattava atillaolda kahta 8allals*aB uetomi, attl kabaalnviliaat aäinaut tulovat noudatattavjksl. d kahta. TUL haluaa aallaiata UakyatM, atti ialkkl kabaalavullaat kll^allufyyimi»«ilmitattava a.o. yhulatoialiitaaliaella. Aaia JUtattila BauvottallJalB harkintaa varnab. ' <i kaiita. 1. ntla vlualban Uuaa "aapl.iajarjaatöt pitävit aalalll, attalvit aalanaaalaat liitot ajrönai järjaatiaia- lapaa, joa /btalatolalntanlla ob abdottaaut anomukaan hyljit- Urgkmi", putattila palataa. il

3 Hofat*. Srikoi«sopimu.;8«t Jatkuvat»nirt-iän 1.5. saa. illai alltsd msnnessm oi«uutta erlkoiasopimueta saatu ali..an, lakkaa «ntinen erlkoisaoplbu» ol«ma«ta voimassa. Ib. koht». Tiimeistä edellisastä lausaeata p&ätattlio poistaa aairaava kohta " ynnä asianomaisten yht^istoiminta- lidten evästykset nuoaioonottten". Lisäksi päätti liittohallitus, että a) sen jälkeen kun y eisaopimus on saat'i ai.caan, laaditahb erikoissopibukaia varten yhtein^.n ninko kaikille erlkoialiitcillai b) liittohallitus edellytt iä, että kaikki erikoisliitot aenevät erikoissopiauksiin, paitsi JIILL, jonka aui.teen asia lykätääa toistaiseksi) e) 0«ylaisaopiaiiksen kot)dat, joissa kos/.etcllaan kansainvälisiä kyayayksiä, lähetataiin tiedoksi Kansainväliselle Clyapiakomitealla. 2 I. Päätettiin lähettää kokaukaesta tiedonanto JTTilla sekä kirjelaä T^riill«, jossa ilmoitetaan liitto.iallitukaen kä >itellean yhteistoimintak.ysyiikvatä ja jättin' *» nauvottsli. oit enaa tehtäväksi neuvottslujen j^tkaaiaen. 3 I. Karikoski esitti liitto allituksen kiitokset neuvottelijoille varaaletaineeb kohdistaen kiitoksena* varsinkin sastopäällikkfi Oaao Kupiaiselle. Pdytikirjan vakmdekslt Omo Lehtonen. P»jrtikirj* tarkastettu ^a hyvlks.vttyi

4 1 SOOOiK TOIMISliiLU- JA UHHEILUIIITTO Pöytäkirja pidetty o-/ulin TiittohalLitTi» liittohallltttj' en kokoulcseoea Helo «ingin kaupungintalo»aa pk. m o 3/ Nauvottslijoldan oltua vielä kahdesti kosketuksissa toiim Läsnä olivat puheenjohtaja V.A.K.Karikoski, varapulieenjohtajat Akseli Kaakela ja Harald Rooe, jäsenet Kaarina Kari, Laiu-i Antero, -Ivan Herlevi, Hrvo Himberg, Väinö Lahtinan, öruno Nyberg, Kullervo Pellinan, Urho oaariaho, Anton oalmenkylä, Viktor omeds, aaro Tynell jt Yrjö Valkama, aekä toimitusjohtaja Lauri jantala, oaaatopäalliköt lieino Korpi ja Aulia Päiväläinen, toimiatoaihteeri Snaio Valavuori ja päätoimittaja Paul ;jir!nelkkö. P^ihetta Johti Karikoaki ja aihteerinä toimi allekirjoittanut järjestösihteeri Obiuo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja uäättyi klo larikoaki ilaoitti, että 3VULjn Tulii oli pitämäsaäun vuosikokouksessa valinnut SVULjn Tuen neuvot-elukuntmn puhtieri- Jobtajakai pääjohtaja Paavo A. Vidin^^in, varar>uheenjohthjakai kauppanauvoa Ville Salon sekä uusiksi jäeeniksi toimitusjohtaja Oaki Hurman, vuorinauvos 6irik erlachius'en, aietsänhoitaja ftaro Itahtcsan, agronomi Jouko Juuramon, Kirkkoherra Antti Karttaman ja kauppanauvoa Lauri Koskivaaran. JYULtn Tuki oli ilmoittanut luovuttavansa JVUItn työn t\*- ksbisakal sk 10 Biljoonaa ja ehdottanut sen jaettavalcsi SVUIin, jäsanliittojsn ja piirien sekä ClPin kesken oheisen liitteen ukaiaasti (liite nio 1). Jakoahdotua hyväksyttiin ykaimielisesti Kaskela selosti otultn ja TUIin yhteistoimintansuvottelujan viiaaaikaista kulkua todeten syntyneen tilanteen, i&inkä aikana yfateistolainta on ollut katkenneem. Yliporaestari ero Kydrnnin aloitteesta ovat JVUItn liittohallitus ja toiaaalla onaaaa huonsiatossa TULin liittonauvoato nyt kokoontuneet käsittalamään ytataistoimintakysybystä. Aaiaata syntyneen vilkkaan keskustellun Jälkeen evästettiin nauvottelljat niiden sopinuskohtien suhteen, Joissa suurimmt eriaialisyydat vallitaivat.»auvottelijain oltua yhteydessä TULin ja CIFin neuvottelijoihin, nutta yksiaialisyytean pää emättä, kokoontui liittohallitus tauon jälkeen antaii«an uusia evästyksiä nauvottelijoil- Isen,

5 Iinaa kokoontui liittohallitub neljännen kerrmn klo 23.05, Jolloin myöakin ylipormestari Bydman Ja kaupunginjohtaja Erik on Prenokall olivat IHsnä, Kun liittomiiie taholta oli annettu myöten uaeimmiaaa erimielisyyttä aiheuttaneiaea kohdieaa Ja «opimukaen ayntyminen TULinkin neuvottelijäin käsityksen mukaan näytti varmalta, vaadittiin TUlJn liittoneuvoston puolelta vielä sopimukbeen uusi pykälä, minkä mukaan sopimus olisi voimaeaa v loppuun. SVITljn taholta oli ehdotettu, että opimukaen yhteydessä laadittavaan pöytäkirjaan olisi merkitty, että opiibu^ on tehty aiinä hengessä että se on voiraaeaa yli olympiakiaojen. Tänän ehdotuksen TUljn neuvottelijat puoleatuan olivat hyväksyneet. Uuden pykälän Johdosta syntyi keskustelu, Johon myöskin Hydman ja Frenckell osallistuivat suositellen liittohallitusta hyväksymään sopimukseen otettavaksi TUI»n ehdottainan lisäyksen. ivulin neuvottelijl.t Kaskela Ja Jantala totesivat liittohallitiiksen joutuneen vielä viime hetkessä TULin painostuksen alaiseksi Ja ilmoittivat olevansa eriävää mieltä TlTtn eiidotvikseen nähden. Harkittuaan asiaa liittohallitus suostui tähänkin TULin liitkoneuvoaton vaatimukseen. Joten sopimus Jatkuu v loppuun Ja edelleen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennän marraskuun 1 päivää. 'u\i«i yhtelstoiiiilnta»opiku» seuraa liitteenä viii t.e ni o ^j. Kokouksen päätyttyä kiltti ylipormestari Hy iaan aamaan huoneeseen kokoontuneita kaikkien sopimuspuolten edvtstajia heidän osoittamstaan hyväatä tahdosta Ja itsensä voittamisesta, minkä tulokden» uusi sopimus oli syntynyt. jvultn puhisenjohtaja Karikoski Ja TUl.in puheenjohtaja äuvanto kiittivät liittojensa puolesta ylipormestari Kydj.jinla hänan antamastaan avusta yhteistoimintasopimuksen aikaansaamisekai. Tilaisuuden päättäjäisiksi SVULtn liittohallituksen Ja TUlin liittoneuvoston Jäsenet sekä CIFin neuvottelijat nauttivat luiupun«;inkellarissa Helsln^n kauptuv^in tarjoamat voileipäkahvit. Pöytäkirja» vainiudeksi ( I Järieatösihteeri^ yi»«* ^ ^ Oano 'Lehtonen* Fttytäkirja tarkastettu j* hyväkayttyt C^r

6 UJOKW VOWISTr-Xir- ja tmhälloltttitu L i i t t o h a l l i t u s. k«no 4A ^ u pidetty mtn Liittonani tiksen kokoukasbsa 5,195c. Ll^nS llvat 1, vara-nh«-njohtaj«akseli Ks«'-«!», J-aenct K,..arina Karl, Slna Ivoiponen, Sven Herl«vi, AIDO Koskinen, Yäinö LAJ:tlnen, Brtino Kylierg, AEtoB Sali-atikylä, mf;or Sr-e.-;», Aare 'Pynell ^a Yrjö Vilkaiia, 3«kä toimitusjohtaja Lauri d.-intala, '.sastephblltköt Reino Kor^l, vjlia Fäi- * vemnen pä'!; olmltts.^a Paul Si-"- neikkö. Pulie'ta johtj Ka;',k«la.-"a.oüiteerinfi toiml allekjr.^oitf'nut "ix' ; tö- ' libt-erl Oar-.o Lobtoneo, Kokous alkoi klo 19.o5 a plu?fctyi kl.40, ViStp :k;t. I 2 S. 1. Eäflib-sltiieBsä edell1s«n 15 ittohalli+uikseß kokouksen (lälkaen pidetl-yjou työvallokuiin--ji ;cokougt-tn i'öytnk-frpn-'a f»ott 2,3,4 Ja 5). «altti Kanrina K: rl vast-'l-uia er pk:n»0 5/20,4.195c in?1 ^ohdr«ta, koawen tvkjri pyytää p- lrien latsuntoa Tilld»?p 'JuhtEufruniser^fc» ^UTl:n julkl- Isuimnaau ko'.k1«n ^aostc^en r^kiatb-ölt-»ra' TöytSkiir-iat hy%'"knvttiin. LUijt,' «ätäa- Otettiin käaltalt -väkai työv 1 ioltunopn el:dntua IWLin tillnpähtökstkal vuodelta I949. Lilttohallli-u» pl^it i UlTii&liitolle ulnti- ^a. n- pelabnubopetubtyöhöd myör.netya nk, 1, »- ; mruison oita.är«!iaii liibt «rlkoisllitto.ien Bfiiirürftiioihin, -nlkä summ* Uten nousf»«nkiaaii Jl.OCO, icci-, - TäiiiäD,1 1;-.^n päat 1 lilttob-.' litii«ehdottaa lii Ttoko'co ii.aslle, että ; 5- vallokunn n ehdotuka^n Bukf»lap-fcl JVUI jin l-.ntn^fisfcök- n tihtiiiallr M i.rwpvat poistot.la varaukset s P o 1 t o t i Arvopaperitili 143.6:1«- iainotrti^tteet lirjaatr-tl li 4l,2C4i- Autctili ^.OOCj- TIU aaatavla il.cüci- Raluatoa 245.W3«- «43.531'- T» r a u k: e t 1 Muotokuvaan 1. O.OOOslorjHnkBlin 50C.COC1- Au'on ostoon 65C.COCI- t- Ti!nSii jälk^en tlunrnstöa oeoittaa oh».l«en liltl»n mttkaiaeatl vll^h« mk. L S

7 'I.;n olmlnmr. 3 f. Otftttlin Icäslt-ItSv&lTRl tvkrn (»hdot:'i«'s'iato-hlkfl.'.v^rr :n toimintasi: ontölhln. Keflk'i,3t-lijn,iHlkn teki 111+-: oliauitiib trvlrt.-i v.i-nkauon ersits muutoksia 'a ps-íftl itaitfä liihtok^'fo i s-lle ohfiaen lutt an mukslset aud-ít '^otmint&aäännöt.flut«) t.tokokouk- ébxt a-" m r" Í 4. Työvnlickunn-in.iror'ik.-An,,ni> ilsev'.tl -^Ht-o-^fl i.t:.iä sekm ylimiihräin.'d et-.a varpinainen li: Ú-okoko'ir imr 1.. Ylimä'iräiseflaä lilh'okoko'j'reasf.a ot -t-.-an i:;!!t 1 'ilcnj liittohallitu.sen 'ihdcitus '.VTT.tn -olmini 'tnnölk l, P&?ittj'.t<in h.lpfct^' VV.'Binr.l ue'lp t ittrsro n ii...;''e, 9tt=i iraavat JTTI.m toiirlntas ' nr.ö.ion 9»n odell/ t t aalat.'. "t^tt'üslin.'tf iyllä i ' ie! t: v ' ä viimfimrh' llittokokou sessat a) KiilrätSnn llittoh aiit;vr::;i?n : :>nille 'nf..'- - kofltaiilla aahjolüseatl -iknettav'? 1'.:iuihiu8. b) UBiirr hätiii,1'isenlii Ita r -ir:.vnn -"lo-in!, ' ät'=v&.ina^nmaksu, c) yahvistet'ían?e'iraavan vi'^íen fcalcnearvio a jü'}'- ' "n,1':;oilllboilta r.fth^lolli äesti k imiett'ivasta liaii'avauni a - k : seurojen»e irsavana :alf>nfceriv tonna ^crlt ttnv.. ;ii"l. - on pflri3t«9t. d) P'ü^tAtHn.^Ss-nl'itenii* "Vn jn talo-is ai"/! on v -.In^ttavaBta viot'd»«:ta avi ': >:., a,.-'ota '.' >' tul«ottna huomipon, ttn sellni lll«llhoilln, ilot iv?<t riits tv,'"^7tt im«íin Hiton kotit.tulli -.la tar.-ita, 'ol- «ntne avust'i'íta enemr&n, kuin nlf- r:e 3iinr.iiit.inr,a a tciraintanae l'iajiiu<l»n ->lla.jitoelliser-t;! voi.ijv^t - da. ) Vaoltaan kakrd (2^ tl lintar 'eine -'Vni (2) varfciietti ttkast^caiin BsannYnn v'osl^n Jo, luntoa, Muld.-<n 'NBn^-öwfi'inmsten» 1-.in ökft j i'^it^tt' in ' t a varnlna1aen«a lilttokokoukf.esbn f<ein'it "ähilotus 'VfT in t;clm1rita'??^-st)d0i':. b) Oidotus V»rkaui«n kan Ir'ff^ Ipp-^tÄ Poh,iotfi-d«von piiristä it^ttn ^ru' 'ivon pllrlip. c) '.vrrr.jn, nrrin a CT^:n il.a.l"»!^ allsklrjol^t--an yhtolatol mlntaaoplmuuaan hyvíi'.mymln n. d) Kpskuateliikypymjrai "Wrh >1 litu;.e nykyhflhkl", Inc'-i:» so8^aal1^o^ta^a»rkkl P'ilolampl,

8 e) :ihdotii8, ett?; llif- an't-x-; 1' i tto),.?: te»tvvnv.nl :n r--«"' n -^'rlui:- IM -TI. 5 Dynell a^lohti.lulv'i' -. (.-.iiiii;-;, m'.'o. v H he-.-rra "ioird'-rttnta oli! tin it sn r-lrt:: ^ 13ä iro,-?en '.im-'a-q tot. Ko'<nsl. lun ".nnetfin Lmikui;' - ' n':?nvctt<-'lla vi-'lä.vilvil nsn-^an i-.aian-tin.v-.,ta. ö 'i-'-!klr.ian vak r- : O, ' T--'if-on»>Ti, O -

9 OMII YODHSTäLU- JA UHHBILULIiriO Pöytäkirja pid«tty STOL:n liittollttoaallitus h«llltulc8«n Icoltouksassa a B/xi C iqirf) Ui«n«olirat putiaenjohtaja V.A.M. m lapihookl, jssanet Kaarina Karl, Slna Kopponitn, 3aro Castren, T.?. Qlants, Arvo liaberg, Rolf Hohenthal, Akseli Kaskela. Väinö Lahtinen, Brkki Marinen,_ Lauri liiattlnen, tsnino Äybarg, Armas Palamaa, Oskar Parkkonen, Harald Roos, ITrho Saariaho, Trj8 Salmela, Viktor _ Smads, Aaro Tjnell, Kaarlo Uimonen ja Trjö Valkama, sekä toimitusjohtaja Lauri Santala. oaastophällikkö Reino Kor- _ pi ja toimlstosihteari Snsio ValaTuori. Puhetta iohti Karikoski ja pöytäkirjaa piti allekirjoittanut jlrjestöeihteeri Osmo Lehtonen. - Kokous alkoi klo ja päättyi klo 21.45, k j isss m 1 S. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokouksen ja lausui uuden liittohallituksen tervetulleeksi kohdistaen sanansa erikoi- esti piirien edustajille. Jolta nyt liiton toimintasääntöjen tultua aoutetuiksi oli ensi kertaa valittu liittohallitukseen. 2 Todettiin, että pidetyssä liittokokouksessa valitun liittohallituksen kokoonpano oli seuraavat Puheenjohtajaj Sversti V.A.M. Karikoski Sosiaalineuvos Akseli Kaskela Varatuom«rl Anton SalmenkylK Lehtori Slna Kopponen Jäaenliittojen edustajat» Maisteri Uuri Miettinen vap. Johtaja Jukka Lehtinen Uhtori T^jö Kaloniemi var, Johtaja Holf Hohenthal Uhtori Väinö Lahtinen var. Arkkitehti Slnari Teriavlr a PMIkonauli Arvo Himberg Varaatonhoitaja Trjö Vartio var, var. ra». VBlT, v«r. Toiaittaia Irkki Merinen Toia.joht. Kaiarvo LafttAnen Maiatari Viktor aaeda Kauppiaa Vaile Besko Johtaj«Aaro Tynell ToisittaJa Aaro Laine Johtaja AiMe Palamaa TolainaanJohtaja Arvi Boai Pankinjohtaja Lauri Antoro Oatop«lllikk8 Birger L«waberg verati Trjö Valkama Tolaittaja Pokka Tiilikalnea Piljobtaja Harald Booo Iduataja Irkki Saarinen il i j'

10 - 2 - OMatopääll. Bruno llyberg Tax. SkonoBl Pentti Väänänen RMtlBles Jussi Lappi-Seppä la rar. i'oiminnanjohtaja Eero Castren KauppaneuTOS Kalle luusinen var. inßlnöörl Ossi Blomqvist Varatuomari Per Anteli ar. iäy.luutn. T.B. Glanti Tohtori Kaarina Kari ar. Vola.op. übe Heikko Piirien edusta.jat; Toimittani Slno Hulkko ar. AseaapälJl. Lauri Simojoki Johtija Kaarlo Uimonen ar. Pmaklnjohtaja Trjö Hautala Ministeri Kauno Kleemola var. Dlpl.ine. Ttjö Hongisto Osastopailllkjio Iftrho ^s^riaho var. Kapteeni evp. Harald Uarvo Rlmismles Oskar Parkkonen var. Johtaja Aarto Pöyry Johtaja TrjS Salmela var. Johtaja Paavo Lilja 3 I. Liittohallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin, senjälkeen kun pllritn edusta.jat olivat neuvottelujen jälkeen luopuneet omasta ehdokkaistaan (ministeri K. Kleimola) varapuheenjohtajan paikalla,yksimielisesti entiset varapuheenjohtajat: 1. varapuheenjohtajaksi sosiaalineuvos Akseli Kaskela 2* varaputmemjohtajaksi maisteri Lauri Miettinen varapuheaajohtajaksi piijohtaja Harald Roos. I. ^jrbdyttiia valitsemaan työvaliokunnan jäseniä. Koska ehdokkaita esitattlin enaaaan kuin mlti valittavia oli, suoritettiin vaali uljatulla llppumlaostyksellm, jossa iln..t jakautuivat sexuraavasti f A, SalmMikylä 21 Miatä Ü,, Saariaho 19 M A, Tynall 19 N T. Lahtlnam 10 H B. Rybarg 10 M 1. Marinen 9 m Tantullesi tulivat! A. Salmankyl«U. Saariaho A. Tynall T. Ubtinan j«b. Vjrterg R. K. T, Robenthal Smada Kaloniemi a äintä 5 3 _: t«l lul I«

11 - 4 -.TJl<-aiLL 3) Velvoitettiin liittohallitus tarlclstamami "Suomen Suurkieat"-teoksen hintaa sitä Jä8«nliitoille ja piireille myytäessä. 4) Annettiin liittohallituksen tehtäväksi laatia ehdotus piirirajojen tarkistamiseiisi piireiltä ja seuroilta pyydettävien lausuntojen perusteella. 5) Hyväksyttiin SVULjn, TUL:n ja CI?:n allekirjoittama yhteis tolaintasopioms. Liittokokouksen liittohallltukseile antamat tehtävät siirrettiin työtaliokuntaan. 10. Otettiin käsiteltäväksi SVUL:n ja SKLL:n edustnjiata muodostetun toimikunnan laatima julkilausuma, koskien SIfLL:n päätöstä yleisseurojen SMLL-jaostojen rekisteröimistä. - islasta syntyi laaja keskustelu, jonlta kuluessa varsinkin I piirien edustajien taholta arvosteltiin p.o, päätöstä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti siirtää työvaliokunnan käslteltäv kai ja ratkaistavaksi. 11. irtalllj«- SVUL:n Tirkailijakerho oli lähettänyt päivätyn kir- asia jelmän, jossa anotaan SVUL:n palveluksessa oleville virkailijoille kullekin mkin suuruista avustusta n.s. hankklaiaoksi. Työvaliokunta oli siirtänyt asian ratkaistavaksi. Keskustelun jälkeen anomus hyljättiin. 12 «. Koska työvaliokunnan kokouksia on san<^n usein ja ne yleensä kestävät kauan, ehdotti puheenjohtaja, että puhemiesaeuvostolle annettaisiin oikeus päättäm pienemmistä esllletulevista asioista. vlrkallijapuvun lisäksi liittohallituksen Ihdotus hyväksyttiin yksimielisesti yberg ehdotti, että liittohallitus kokoontuisi säinnöllisesti oka toinen kuukausi. PKItettiin jittäi tvkin harkittavaksi, milloin tus kutmutaan kokoon liittohalli. tskirja tarkastettu Sfut Uimonen esitti toivomuksen, että liittohallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetettäisiin liittohallituksen jäsenille väbintämn 1 viikko ennen kokousta. Toivomus pmltettiin merkltm pöytäkirjaan. MytäkIrjan vakuudeksi '. 1 4

12 - 3 - ihtm -uyottflujgf fyörallokunnan kokoonpano tuli siis seuraavanlalsoksij pube«n;johtada 1. varapuheanjohtaja 2. - " -» 3. jäsanat V.A.M. Karikoski Akesll Kaskala Lauri Mlattinan Harald Roos Anton Salmenkylä Urho Saariaho Aaro Tynall Valnö Lahtinen Bruno Nyberg 5. Liittohallituksen sihteariksi valittiin edallean toi«itusiohtaja Lauri Santala ja pöytäkirjanpitäjäksi järjestösihteeri Osmo Lahtonen. 6. Liittohallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajat päätettiin Talita jokaista kokousta varten erikseen. Tä»än pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Trjö Valkama ja Viktor Saada. 7 S. SVULin, fni.in ja CI?!n kesken solmitun yhtelstoimintasopimukaan edellyttämään neuvottelukuntaan valittiin SVUTitn edustajiksi varatuomari Anton Salmenkylä varatuomari Oani Salo ja dip.ina. Arvo Tanila. 8 S. Otettiin käsiteltäväksi STULm valistusaslaln osastopäällikön toimen täyttäminen. Valistusvaliokunta oli endottanut, että toimeen valittaisiin kaavatuaoaaston v.a. oaaatopäällikkö, toimistosihteeri ^sio Valavuori. Tilkkaan saakuatelun Jälkeen siirrettiin asla työvaliokxmnan ratkaistavaksi. 9. Todattiin seuraavat liittokokouksen tekemät päätökset! 1) Myönnettiin liittohallitukaelle vastuuvapaus v. 19^9 tilalatä ja hallinaaata. 2) Päitattlin, että SVULin Ja aan jäaenliittojen tiedoitukset' Julkaistaan "Ufheilusaa" samoin parustain kuin adelliaenäkin vuonna. Valvoitattiin liittohallitua Ja "Urheilun«toimituskunta kataomaan, miti voitaisiin tehdä EBILL-ieurojen hyväksi "Ui-heilu» pakko tilaua-aaiassa. 3 1t» I j

13 SUOMaJ /OIMISTjiUJ- JA UHHöIDJLIlTl-O ry, L i i t Ji^ o h a l l i t u 8 Pk, uo i-öytäkirja tehty S\ruL:ii liiittohallituk8«n kokouksessa bci Läsnä olivat V.A.M. Karikoski, Akseli Kaskela, Aston oalmenkylä, i!;lna iiopponen. Lauri luiettineo, irjö Paloniemi, Sinari teräsvirta, c,'rkkl kerinen, Viktor Jmeds. Aaro 1'ynell, Annas Palamaa, Lauri Antero, xrjö Valkama, Harald KOOS, Bruno nyberg, Jussi Lappl-i>eppälä, ii^aarina Kari, Thorvald Appelroth, Aino tiulkko, Kaarlo Uimonen, Kauno Kleemola, urho Saariaho, Oskar Parkkonen, Yrjö Salmela sekä toiaitusjohtaja Lauri lantala, coastopäälliköt Keino Korpi ja -nsio»/alavuori, päätoimittaja Faul 3irmeikkö. Puhetta johti v.a.m. Karikoski pöytäkirjan 2 8:ään merkittyä asiaa käsiteltäessä ja siitä edelleen Aasksla. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut järjestösihteeri Veli-Matti tieikura. Kokouksen avaua. 1. Puheenjohtaja V.A.M. Karikoski avasi kokoulcsen laususn liittohallituksen jäsenet tervetulleiksi. '. i 2. ralousarvlo. Otsttlin käsiteltäväksi oheisena liittesnä no 1 seuraava työvaliokunnan ehdotus vuoden 1931 arvioidua i-:n suuruisten tulojen jakamisesta erikoislllttojen, piirien ja keskusliiton kesken, jonka rinnakkalskäsittslyn yhteydsssä arvo8t««ltiln erikoisliitollle skdotetun 46.u00.000i-tn suuruista aäärärabas kosksvaa esitystä. Laajan ksskustelun aikana piirien edustajien taholta ehdotettu», etti plireills esitettyä :- smruista määrärahaa arvioi uuja tuloja lisäämällä, koroltettaisiia 2.^ mktlla. Krikcisliittojen asianomaisten puheenjohtajien taholta esitettiin seuraavia koroitusehdotukaiai 1) Koripalloliitolle 2u0.000t- 2) Uimaliitolle juo.oooi- 3) Pyöräilyliitolls JuO.OOOi- 4) Faiaonaostollltelle luo.ooc:- 5> Miskkalluliltolle i- Llsiksi Valkama ehdotti, että Uimaliitolle inyöaf nsttälsila aäärarahs erikssen kllpallutoiaintaa varten sskä erikseen uiaaopstusta ja hsngeopelastusta varten.

14 c r taiousarvi Ofl o, Ekdotuksien johdosta työvaliokunnan taholta * koro8t«ttlln, ettei 3VUL:n arvioituja tuloja voida koroittaa ehdotettuja lisämäärärahoja vastaaviin sjbrniin, minkä jälkeen Liittohallitus päätti ottaa kokoustauon, jonka aikana työvaliokunta käsittelee tehty1ä ehdotuksia. Tauon jälkeen jatketussa liittohallituksen kci- > kouksessa Karikoski ilmoitti työvaliokunnan käsittelyn tuloksena: 1) että Liittohallitus päättäisi ehdottaa liittokokouksen hyväksyttäväksi työvaliokunnan ehdotuksen - uutoksitta, 2) että mikäli vuoden 1951 todelliset tulot ylittävät talousarvion edellyttämät tulot, niiden jaosta saisi päättää Liittohallitus tarkastamalla työvaliokunnan ehdottamien määrärahojen suhteita, 3) että mikäli arvioidut tulot jäävät pieneriuiksi, kuin talousarvio edellyttää, erikoisliittojen, piirien ja keskusliiton määrärahoja pienennetään työvaliokunnan ehdotuksen edellyttämässä sui teessä. Lisäksi työvaliokunta ehdotti, efc-ä liittokokouksessa Liittohallituksen jisenet eivät enää tekisi muutosehdotuksia, koska liittokokouksen osanottajat, käytettävänä olevan suhteellisen lyhyen ajan takia eivät omaa riittävästi edellytyksiä kokouksessa arvostella auutosehdotuksien vaikutusta talousarvion kokonaisuuteea. K.uultuaan työvaliolcunnan ehdotuksen piirien edustajat ilmoittivat, että ha luopuvat ehdotukaletaan piirien määrärahan koroittamiseksi 2.5t'0.000t- mkilla. I^byen keskustelun jälkeen liittohallitus hyväksyi työvaliokunnan ehdotukset sellaisenaan liittokokoukssll* esitettäväksi. Uimaliiton puheenjohtaja valkama ilmoitti eriävän mielipiteensä pannen vastalauseen senjohdosta, ettei uimaliiton tarvetta muärärahaehdotuksessa ole riittävästi huomioitu. 3 S. Myväksyttiia liiti-esnä mo 2 seuraava työvaliokunnan ehdotus keskusliiton talousarvioksi 1951, «illä uutoksella, etti ns. ulkopuolisten liittojen vuokraym. manojen määräraha koroitettiin i- mkilla ' -: > 1

15 Ja kalalstvn mjm tllil TilMaMttliii vmtaatalu Motua päit«ttlla itclli liittokekoukmll*. (fj «f. lteit«ltila olmimm liitt n x.o ^ Mrkltytt llitt»kekoiikmb kmsltauirikai iteltivkt auut siat Ja piktattila alldia Jobdesta llittokokauksoll««mottaa aauraavaai l) «ttl UlttaballltukaM JuMallla «d v.1951 auorltata palkkiota ja «tti tiliatarkaatajilla»uoritataan palkkio laakua aakaaa. Lilttatoallltukaao Jiautao ja tlliatarkaatajlaa aatkat pamtatt la aakaaa II laakaa aukalaaatl, aaawln päit«rabat aatkusti». äaaada il luakau nukaaai a) ottal Jäaaaliitollta r. l^t^l kannata Jäaaa- akaua. daurejaa piirlraroa paruatoat akdotattlia V. aaiiraavikali ) M»! aoo C0. JDI. 9uO laroi. 901 k'oo k>oi - )aoo ) attt -«MliaaiaMfl pltttji alimttila.la ^aial aa yiirlati '.«laa piiri ia, «arkaiaaan kauppala PafeJai*-^Toa piiriat«j«ur-.>a(va«piiriia«nombljärvaa»itija JatntoHMMa piiriat«namm piirila ja iltu fitijl UMaa piiri ai I KjrMnlaak«aa piiri la. Jaaakkalaa pitttjia alirta uuiaaman piiriat«tiasaaa piiri ia abdatataaa paatavakai p»y<l«lla, koaka aaattiia, attalvit kaikki p ttjla aaurat halaa ke. alirta«. «j attt varataaa Varkkapallaliitalla tilaiaaoa oaltta«liittaäelwuliaeeea aahdaluaan aaoaaa pliatt dfdiia i«a«aliltokai. 9 I. fulia talauaarvioaa otatta «AkopiMllataa li t- taiaa /aakaaa Ja taialatalmiuja vartan vthai 1991 varatta ««.^/COi* ak a^triraka pmtattiia Jakaa aauraavaatii

16 m 3a«MD nllbtollltt« SMLL lac.ocoiöumi«a ilorlpallellltt«4$.000i- SuoMD tii»kkailullitte njnrttisyttlla IditteballltuliMg dslllmd kokouic8«a jälk*ls«t tyärallokunnab tolmnplteat J«pöytäkirjat. 7 S. Lllttoballitti«paMttl työtallokaniian «bdotuksasta ykalalallmatl kutsua kauppila ivallafi.ikömi} oi«ut>td kunniajimoaksi h^inaa 60-TUDtl«iilviaäM 27.1C.19^. >. Kaakiiataltlla valitaatan Jobiioata, joita oli aaapttsut a«0j0i 4o8ta, atti dvllta tabolta oli icobdiatattu Toiaakaa toialnta jrlaiaaa irojaa nalaoaaatojaa rekistaröiaiaakai. Llittoballltukaan kaotan* asitattiia, attä om kannioitattara ofulia Ja JllLLio kaakaa tahtyä sopl- uata. Aaia jatattila työvallokuanaa kä^itoltanräkai. iöjrtijurj jaatar- i 1. FitytMkirJao tarkaata^ikai Talittiia Aaro Tynall Ja rtrum aybarg. Pigrt«klrjaa Takuudakaii j-irjaatiaih«*«!»! V*ll-wattl tiaikura. >»ytiki»ja tarkaatatttt Ja hyvakayttyi» S

17 1 + IJ V r I 1 s V U L i n L l t t f c o i» i l l l t u k t» n työvaliokunnan pbytmklrjat 1950 H 1-1*» -lll f? rf,' T 'I

18 IVUUn LIITTOHALLimaBN PiSytfaäirja, tthty ilittonaliltukmn työvaliokunnan koäouna««. ly^vaiioliunta aa 8.8.1^60. Pk. nto 1/ KoKounaaaaa diivatiaantt 1. vara punaanjjhtaja <«ka«li Kaakaia, Jäaartat V«inö Lahtinan, ILuiiarvo PaUincn, An ton ialnankyl* Ja naro Tynail aeki toimituajohtaja Lauri Santala, toisia toaihtaaritfnaio Valavuorija päatoi-.- ittvja Paul iiraicikk;}. Pohatta JohtiKaaitala Ja aihtaarinitoioii allakirjoittanut JärJaatSaihtaari Otmo I^htonan. 1 i. aitefcirtii IfyvBliayttiin adalliaan, pidätynkokouicaan pöytäkirja. 8 i, Tynall ilmoitti liittohallitukaan Jaaanen Pakka Tiilicaiaan aoittanaan >i*nalla Ja ihnatallaan ivulinkaakuatoioiiaton virkailijoiden runaaalukuiata laan&oloa tvktn kokoukaiaaa. Aaiaata kaakuataltuaan totaai tvk., atta virnailijoidani«aniolo tvkinja liittohallitukaan kokoukaiaaa oman alanaa aaiantuntijoinaon arlttain auotavaa, ainka Johdoata tvk on aikanaantahnyt paitökaan haidan kutau«iaaataan p.o. nokounaiin, Joiaaa hailuon puha- Butta ai kanioikautta. 3 I. Kaakala aaloati WlJLinJa TULin viilatenytitaiatoiiklritanauvottalujan vilkaaikaiata kulkua. ^atflj 4 i. Jtadion-aUtiS 3U Uhattknyt M9 päivätyn KirJalnAn, Joaaa pyydataan valitaaaaan vliai aduatajaa Stadion aaation aduata- Jiatoen toiaikaudakai 1960-Sl. Tvk. paattl, atuaaianoaiaiallta arikoialiitoilta tiaduatallaan, kaitana haluavat niaata «duatajikaaan. ft l. i.oaaliitto r.y. oli lahattanyt paivktyn kirjalaan, yib tma*"* Joa«a ahdotataan 3VULin liittyniata Loaaliitto r.yin JAaanakai. Aaia pantiinpftydalla toiataiaakai. i. AanaalaiaJArJaatOJanUaittluatoiftinnan kaakuaiiitto oli lahattaivt kirjalaan, Joaaa kutautaan srulin aduatajia Siuntion tapopir- %i»u M-M.8.1M0 pidattavilia nauvottalupaivilla. Tvk. antai tolaiatalla valtuudat niaata aduatajat».o. tllai-. auutaan. 7 i. Uhtorl YrJA Kaloniaaan ahdotua ia«uan Urhaiiuliltan nlaan i

19 ST a uutt»«lkal 3uo(B«n YUUurhtliuliitoh»! ^«itttl^rl kokon«i«uu- «lirtu auooicn Urhtiiuliiton ratkalatavakal. 8 i. Otettiin limlt«it*vakal «auraavat hanklldkuntaa noaxavat aalat ) hva Lilaa Puikklaan anoauäaaan (kta. tvn. tf 16/ Johdolta paattl tvk. BySntaA rva Fulkklaaila 2 kk ^aikaillaan vlrka-- loaan, JoiMn alaältyy ayöa kuluvan vuodan ktaaloaa, aakämk i UMTuiaan apurahan oplntoaatnaa vartan hanakaan. b) PtAtoialttaja Paul 3inr.elkkö oli anonut, atta hanalla ii.akaattalalln palkkio allta ylltyoata, jota han oli Joutunut tatiaauian tolaittaaaaaan Urhallun Joulua 1>W Ja Urhallukalantaria Tvk. patttl makaaa k.o. palkkiota Urhallun Jouluata lo.oooi«ja Urhallukaitntarlata Ift.OOOt.. «) OaaatopUlllkkS Oaao Kaplaiaan alirryttyi 1.2.1^60 toiaean tolaaan pmttl tvk. «aittaa loplaiaallc kiitoksat nanan auorlttaaiaa _ taan uuttaraata Ja antauaukaalliaaata tysata ^Lin aattaldan hyv^k 1. iaaalla paattl tvk. antaa Kuplalaalla 1 kk palknaa vaataavan rahaaunamn kayttaoultta JAAnaan keaaloaan korvaukaana. 9 I. Narfaa Idrottaforbund oli lahattanyt «)&0 päivityn kirja 1 An, Joaaa ahdotataan jooaan, Norjan Ja Ruotein pohjoiaoaian orhailulllaan yhtalatoininnan alolttaaiata koakavlcn nauvottalujan Jatkaalata Ounaavaaran talvlklaojan yhtaydaaaa MovanlaaiallA 26^ Tvk. hyväksyi ahdotuk.aan Ja niaiaai aluatavaatl JVUi.in aduata- Jlkal nauvottalulhln Rarlkaakan, Kaakalan Ja antalan. 10 i. PaaApalloliltto»11 lahattanyt »e0 palvatyn kirjalaan, Joaaa anotaan, atta ^L Irrolttalal PaaApallolilton kayttdttn alila kuuiuvlata kaaaavarolata mk SOc.iOOi-. Tvk totaal, atta JTULin rahalllnaa tilanna ai talla natkalla aalil k.o. auaiauin lrvalttaa.lata. Kaika tauanpida polnkaalal tahana«tl kaytann»a«a allaaata JArJaatalMatA, paattl tvk. ottaa aaian kokanalauudaaaaan 11Ittohallltukaaaaa kaaitaitävakal. U i. jmoaian Palnonnoatollitto oli anonut, atta a) JWLir lllttohahltua pueltalai Opatuaatlniatarlölla oaoltattua kirjalaaa, Joaaa ahdotataan talaltuajaht. Oakar Bjarklundll> ia «ydnnattavakai 3uo«an Valkolaan huuaun tai 3ao»an Uljona-Hltar1" kumian rltarlaarkkl. ' Tvk. paattl kyaya aalaata av.luutn. Bradbargln aiallyidatta. k) aaantaja Koltfar flnquiatllla ikiotalata ayonnattalailn WirLin araioaarkkl. ir

20 - a - ai 12 i. 3uoaj«n Koripalloilit to oli i*h«ttiinyt d6C päivätyn kir- Joaa«pyydatÄan JVULin 11 ittohallitukaen toiaenpitalta, koaka Tl]L ai oi«auoatunut KakaaiLaan oauuttaan vaioiantaja rtaczin 3uomaaaa olon alhauttamiata kululata. Tvk. paatti ilsiolttaa Koripalloliitolle, että 37UL ai puutu aaiaan, vaan toivotaan kyaysykaen aalvlavttn nauvottaiutiatä Koripalloliiton Ja TULin kaakan. 13 t. MaUingin piiri oli lahattanyt Tikkurilan Naiavolkiateiljaln ^^ Ja Kuioaaaren Vaatan klrjalai&t, joiaaa pyydatiuin va^autuata "Urheilun" pakkotilaukaaata v. 19S0. Tvk. paatti iuoittaa Maiaingin pllrliie aeica k.o. aeuroliie, at IA liittohallltua ai voi poiketa iilttokokoukann teneu^atii paa- «tokaaata. 14 i. JVyLin anaio- 3«ntaia il»oitti, etta 3VUtin anaioaarkki oli ianatetty Kot- M S Z Innon puhaanjohtajalie Aarttl huinoaelle, i-iekfiäfflaen Veikkojen puhaanjohtajalla Tauno Junnolalle ja Mikkelin Uimaaauran puheenjohtajalla Aitta Harnalia. Toiirenpide hyvikayttiin. 16 i. imotua liittojen oauukaikfi yhtciaiin toiaiatoinanolhin pantiin keakuatelun Jilkeen poydaila. AILiA 1«i. ^«tuoalnq iiromikks aaloati Urhailakalentarin painatukaeaaa eallntullaita Laatupaino Oyin laicinlyönnaiata Johtuneita aeikkoja. TVk. paatti, etta toiaiato ottaa yhteyden i.aatupairo Oyin toi- «Ituajohtajaan Ja nauvotteiuteitae koettaa paaata aoplaukaaan. 17». Hocen Urhaiiuliitto oli lahattanyt ^60 paivatyn kirjel- An, Jaaaa il«>itataan, etta Urheiluliitto pidattaa oikeuden painattaa itaa kiartokirjeansa poatitettavakai JVUHn kiertokirjeiden kanma. Kaakuateiun JAlkean paatti tvk., etta jaaenilitolita pyydataan tiatoja, «laaa kirjapainoaaa kukin liitto auorittaa painatuatyönaa Ja aargtlkaan neuvotellaan «ahdoliiauudeata keakittaa aaka JVULin atia JAaanliittaJan painatuatyot aaaaan kirjapainoon. rsytakirjan vakuudakai i N M JArJaatSa lhteei44.^awl Lahtonen

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Perjantai 21.2.2014 klo 19, kahvi klo 18.45 PAIKKA: Pappila, Alaviirteentie 105 LÄSNÄ: Tuomo Jukkola, puheenjohtaja + (läsnä+, poissa-) Seppo

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot