TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA - TOIMINTAKERTOMUS 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA - TOIMINTAKERTOMUS 2001"

Transkriptio

1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA - TOIMINTAKERTOMUS 2001 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävät Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on siitä annetun asetuksen (1347/1991) mukaan: 1) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille tutkimuseettisistä lainsäädäntö- ja muista kysymyksistä; 2) toimia asiantuntijaelimenä tutkimuseettisiä ongelmia selvitettäessä; 3) tehdä aloitteita tutkimusetiikan edistämiseksi sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua Suomessa; 4) seurata alansa kansainvälistä kehitystä sekä osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön; 5) harjoittaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää tiedotustoimintaa. Neuvottelukunnan kokoonpano Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi saakka kansleri Keijo Paunio (Turun yliopisto) ja varapuheenjohtajana tutkimusprofessori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos). Pääsihteerinä toimi VTL Veikko Launis (Turun yliopisto) ja sihteerinä OTL Toomas Kotkas (Helsingin yliopisto, ajalla ). Neuvottelukunnassa oli kahdeksan jäsentä, joilla ei ollut nimettyjä varajäseniä. Jäsenet olivat saakka: Dosentti Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto) Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Suomen Akatemia) Professori Jorma Palo (Helsingin yliopisto) Professori Juhani Pietarinen (Turun yliopisto) Professori Ari Saarnilehto (Turun yliopisto) Dosentti Mervi Sibakov (TEKES) Johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa (Opetusministeriö) Apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnabb (Maa- ja metsätalousministeriö) Opetusministeriö asetti uuden neuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin rehtori Gustav Björkstrand (Åbo Akademi) ja varapuheenjohtajaksi dosentti (nyk. professori) Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto). Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimi tiedesihteeri Jaana Aalto (Suomen Akatemia) ja alkaen OTK, M.A. Salla Lötjönen. Pääsihteerin toimi muutettiin päätoimiseksi alkaen ja neuvottelukunnan toimisto sijoitettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen. Neuvottelukuntaan nimitettiin kahdeksan jäsentä, joiden lisäksi neuvottelukunnan pysyväksi asiantuntijaksi nimitettiin johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa opetusministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet, joilla ei ollut nimettyjä varajäseniä, olivat alkaen: Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Suomen Akatemia) Erikoistutkija Veikko Launis (Turun yliopisto) Professori Olli Mäenpää (Helsingin yliopisto) Yliassistentti Sinikka Parkkinen (Joensuun yliopisto) Professori Amos Pasternack (Tampereen yliopisto) Tutkimusprofessori Matti Sarvas (Kansanterveyslaitos) Johtaja Mervi Sibakov (Teknologian kehittämiskeskus) Professori Irma Sorvali (Oulun yliopisto) Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2001 aikana kahdeksan kertaa. Toiminnan tavoitteena oli kehittää ja valvoa tutkimuseettisten väärinkäytösten selvitysprosesseja, olla näkyvästi esillä tutkimuseettisissä tiedotus-, koulutus ym. asioissa sekä osallistua aktiivisesti tutkimusetiikasta käytävään kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.

2 Neuvottelukunnan pääsihteerin toimen kokopäiväistäminen Neuvottelukunta piti työmäärän lisääntymisestä johtuen välttämättömänä pääsihteerin toimen kokopäiväistämistä ja laati tätä koskevan ehdotuksen opetusministeriölle. Opetusministeriö päätti muuttaa pääsihteerin toimen kokopäiväiseksi alkaen. Pääsihteeri sijoitettiin työskentelemään Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Tieteellisten seurain valtuuskunta ja tutkimuseettinen neuvottelukunta asettivat pääsihteerin valitsemista varten työryhmän, johon kuuluivat professorit Paul Fogelberg ja Matti Sarvas ja toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola TSV:n puolesta sekä professorit Gustav Björkstrand ja Olli Mäenpää, johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa, erikoistutkija Veikko Launis ja tiedesihteeri Jaana Aalto tutkimuseettisen neuvottelukunnan puolesta. Pääsihteeriksi nimitettiin työryhmän esityksen mukaisesti OTK, M.A. Salla Lötjönen lähtien. Viranomaisille annetut esitykset ja lausunnot Tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia pohtineen työryhmän (TEKO) muistio Opetusministeriö antoi tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia sekä laatia tätä koskevat suositukset yliopistoille ja Suomen Akatemialle niiltä osin kuin osoittautuu tarpeelliseksi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta asetti erillisen työryhmän, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin kansleri Keijo Paunio Turun yliopistosta ja jäseniksi tiedesihteeri Eeva Ikonen Suomen Akatemiasta, johtaja Veijo Ilmavirta Teknillisen korkeakoulun innovaatiokeskuksesta, johtaja Hannele Kuusi Suomen Bioteollisuudesta, pääsihteeri Tapio Markkanen Suomen yliopistojen rehtorien neuvostosta, professori Matti Sarvas Kansanterveyslaitokselta, johtaja Mervi Sibakov Tekesistä ja johtaja Marja Simonsuuri- Sorsa opetusministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin tutkija Toomas Kotkas Helsingin yliopistosta. Työn tuloksena syntynyt muistio luovutettiin opetusministerille Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö Tutkimuseettinen neuvottelukunta antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen biolääketieteellistä tutkimusta koskevasta alapöytäkirjasta Tutkimuseettisten ongelmien selvittäminen Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle on raportoitu vuodesta 1994 lähtien useimmat vakavat tutkimusvilppitapaukset, mutta vain osa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista. Vuonna 1998 voimaan tulleissa Menettelyohjeissa hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja tieteellisessä tutkimuksessa ilmenevän vilpin ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi edellytetään, että todetuista tutkimusvilpeistä ja hyvän tieteellisen käytännön vastaisuuksista tulee raportoida yhtäläisesti. Tutkimuseettinen neuvottelukunta käsitteli vuoden 1998 aikana viittä vilppiepäilytapausta, joista kolmessa epäily tutkimusvilpistä oli esitetty jo ennen vuotta Vuoden 1999 aikana neuvottelukunta käsitteli 12 uutta vilppiepäilyä, ja vuoden 2000 aikana kahta uutta epäilyä. Vuoden 2001 aikana tutkimuseettisen neuvottelukunnan tietoon tuli yhteensä seitsemän tapausta, joista neljässä tapauksessa tieto saatiin suoraan tutkimusorganisaatiolta vuoden 2001 aikana. Neuvottelukunta käsitteli itse neljä tapausta, joista yksi käsiteltiin vuonna 2001 sekä paikallistasolla että neuvottelukunnassa. Tapauksessa neuvottelukunta oli samalla kannalla tutkimusorganisaation kanssa siitä, että hyvää tieteellistä käytäntöä oli loukattu. Laajemmassa aikaperspektiivissä tarkasteltuna käsiteltyjen tapausten tilannetta kuvaa alla oleva tilasto (Kuvio 1). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tietoon tulleiksi epäilyiksi on laskettu sekä tapaukset, joista se on saanut menettelyohjeen mukaisen tiedoksiannon tutkimusorganisaatiossa suoritetusta

3 käsittelystä, että ne tapaukset, joista se on saanut tiedon suoraan lausunnonpyytäjältä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan käsittelemiksi tapauksiksi on tilastoitu vain ne epäilyt, joihin neuvottelukunta on ottanut kantaa arvioimalla epäillyn loukkauksen tai suosittelemalla uudelleenkäsittelyä tutkimusorganisaatiossa. Lausuntopyyntöjä, jotka neuvottelukunta on ohjannut edelleen esimerkiksi ensisijaisesti paikallistasolla käsiteltäviksi, ei ole tilastoitu neuvottelukunnan käsittelemiin. Luvut ovat ohjeellisia, koska tietoja kaikista paikallistasolla käsitellyistä tapauksista ei ole saatu, ja tilastointikäytäntö ei ole ollut kaikkina vuosina täysin yhdenmukainen Plagiointi 5 (4) [1] 1 (0) [1] 2 (1) [0] Alkuperäisen tutkimusidean, -suunnitelman tai havaintojen anastaminen Tutkimushavaintojen sepittäminen tai vääristely Hakemusasiakirjojen tai tutkimusansioiden vääristely Hyvän tieteellisen käytännön loukkaus 3 (3) [0] 4 (3) [0] 1 (1) 2 (1) [0] 1 (1) [0] 1 (1) [0] 2 (1) [0] 1 (1) [0] 2 (2) [0] 0 (0) [0] 6 (0) [3] 2 (1) [1] 1 (0) [0] 7 (1) [0] 2 (1) [1] Muu / ei tietoa 6 (0) [2] 6 (2) [0] TAPAUKSIA YHTEENSÄ 12 (0) [5] 6 (5) [1] 19 (12) [1] 10 (2) [1] 7 (4) [1] Neuvottelukunnan tietoon tullut X Neuvottelukunta käsitellyt (X) Väärinkäytös todettu [X] (Kaikkia tapauksia ei ole käsitelty loppuun.) Neuvottelukunnassa vuonna 2001 käsitellyt tutkimuseettiset lausuntopyynnöt koskivat: - kenttätutkimuksia käsittelevän ekskursio-oppaan plagioimisepäilyä, jossa neuvottelukunta suositteli esiselvityksen tai tutkinnan suorittamista kyseisessä tutkimusorganisaatiossa; - väitöskirjatyön vääristely- tai sepittämisepäilyä ja selvitysprosessissa käytetyn asiantuntijan esteellisyyttä, joissa kummassakaan neuvottelukunta ei löytänyt aihetta selvitysten käynnistämiseen uudelleen; - virantäytön yhteydessä esitetyn ansioluettelon epätarkkuuksia, jossa tutkimuseettinen neuvottelukunta yhtyi tutkimusorganisaatiossa tehtyyn päätökseen hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta; - julkaisemattoman tutkimuksen yhteydessä syntyneen tutkimuseettisen epäilyn siirtämistä välimiesmenettelyyn, jossa neuvottelukunta suositti tutkimusorganisaation hoitavan asian käsittelyn loppuun organisaation sisäisesti.

4 Toimet tutkimusetiikan edistämiseksi Neuvottelukunta on pyrkinyt vuoden 2001 aikana aktivoitumaan erityisesti ennaltaehkäisevällä sektorilla, jota ovat palvelleet pääsihteerin ja muiden neuvottelukunnan jäsenten luentovierailut tutkimusetiikasta eri tutkimusyksiköissä, esimerkkinä pääsihteerin vierailu FIBRE/FIGARE tutkijakoulujen kirjoittajakurssilla Seilissä , Sinikka Parkkisen luennointi metsätieteiden tutkijakoulussa Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen tutkimusasemalla ja professori Sorvalin luento pohjoismaisen filologian kielitieteilijöiden tutkimusseminaarissa marraskuussa Huhtikuulle 2002 on valmisteltu yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa tutkimusetiikkaa ja uusia tutkimuseettisiä ohjeita koskevaa koulutustilaisuutta valtuuskunnan jäsenseuroille. Neuvottelukunnan toimistosta on saatavilla luentomateriaalia myös itsenäiseen koulutuskäyttöön. Menettelyohjeiden tarkistaminen Neuvottelukunta laati voimassaolevat tutkimusvilppiä käsittelevät menettelyohjeensa (Menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja tieteellisessä tutkimuksessa ilmenevän vilpin ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi) vuonna Ohjeet ovat suosituksenluontoiset ja ne suunniteltiin suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön erityisesti silmällä pitäen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa tutkimusta. Huhtikuussa 2000 neuvottelukunta oli lähettänyt yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kirjallisen kyselyn, jolla neuvottelukunta pyrki kartoittamaan menettelyohjeiden uudistustarvetta ja luomaan kuvaa niistä tutkimuseettisistä kysymyksistä, jotka tiedeyhteisön näkökulmasta ovat keskeisiä. Kokouksessaan neuvottelukunta asetti työryhmän valmistelemaan menettelyohjeiden uudistamista varten. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Jaana Hallamaa, jäseniksi Sakari Karjalainen, Veikko Launis ja Matti Sarvas. Sihteereinä toimivat Jaana Aalto ( ) ja Salla Lötjönen ( ). Työryhmä laati kyselyn pohjalta valmistelemansa uuden menettelyohjeversion valmiiksi kesän aikana, ja neuvottelukunta päätti lähettää uuden ohjeluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle, johon sisällytettiin nyt yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi ammattikorkeakoulut. Tutkimuseettiset ohjeet lähetettiin lausunnolle yhteensä 94 eri kohteeseen, joista 48 tahoa vastasi lausuntopyyntöön. Lausuntojen pohjalta ohjetta työstettiin edelleen, ja tutkimuseettinen neuvottelukunta hyväksyi ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen kokouksessaan Ohje päätettiin kääntää sekä ruotsiksi että englanniksi ja liittää neuvottelukunnan verkkosivuille sekä painattaa vihkoksi edellisten ohjeiden tapaan. Ohjeiston allekirjoittamistilaisuus päätettiin pitää Tilaisuuteen osallistuu myös opetusministeri. Tieteen päivät 2001 Neuvottelukunta järjesti Tieteen päivillä iltapäivä-seminaarin "Tutkimustulosten salailu - Kuka omistaa tiedon?" ja tähän liittyvän paneelikeskustelun. Paikalla oli runsaasti yleisöä. Tilaisuuden esitelmät julkaistiin Tieteessä tapahtuu -lehdessä numero 2/2001. Yhteistoiminta muiden neuvottelukuntien kanssa Yhteistoiminta muiden neuvottelukuntien kanssa katsottiin yhdeksi neuvottelukunnan painopistealueiksi, ja yhteinen kokous valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE), sen lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston (TUKIJA), biotekniikan neuvottelukunnan (BTNK) ja geenitekniikan lautakunnan (GTLK) kanssa järjestettiin Sovittiin yhteisohjelmasta vuoden 2003 Tieteen päiville, yhteisseminaarin järjestämisestä syksyllä 2002 ja yhteisesitteen ajantasaistamisesta. Eettisten toimikuntien verkoston luominen Eettisten toimikuntien verkoston luominen katsottiin myös tärkeäksi toimintakentäksi. Tilanteen kartoittamiseksi ryhdyttiin valmistelemaan kyselyä lähetettäväksi eri tutkimusorganisaatioihin. Kysely suunnitellaan toteutettavaksi kevään 2002 aikana.

5 Kansainvälinen toiminta Puheenjohtaja Gustav Björkstrand osallistui European Science Foundationin varapuheenjohtajana ja asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana dokumenttien "Genetically modified plants", "Use of animals in research (2nd ed.)" ja "Human stem cell research: scientific uncertainties and ethical dilemmas" valmisteluun (ESF Policy Briefing 12, 14 ja 15). Pääsihteeri Salla Lötjönen osallistui British Medical Journalin verkkoversiossa käytyyn keskusteluun eri maissa omaksutuista toimintamalleista tutkimuseettisten kysymysten käsittelemiseksi. Varapuheenjohtaja Jaana Hallamaa ja asiantuntijajäsen Marja Simonsuuri-Sorsa osallistuivat Brysselissä järjestettyyn EU:n kokoukseen tieteen etiikasta ja tutkimuksesta Pääsihteeri Salla Lötjönen ja asiantuntijajäsen Marja Simonsuuri-Sorsa osallistuivat Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisen bioetiikkakomitean kokoukseen Kööpenhaminassa , jossa käsiteltiin bioetiikan opettamista eri Pohjoismaissa ja toimia sen edistämiseksi. Salla Lötjönen nimitettiin bioetiikkakomitean toiseksi suomalaisjäseneksi johtaja Marja Simonsuuri-Sorsan tilalle alkaen. Salla Lötjönen osallistui myös UNESCOn International Bioethics Committeen kokoukseen Pariisissa , jossa käsiteltiin bioetiikan opetusta, eri kansainvälisten organisaatioiden yhteistoimintaa, genetiikkaa ja teollisoikeuksia sekä tietosuojaa. Marja Simonsuuri-Sorsa osallistui Euroopan Neuvoston etiikkatoimikuntien kokoukseen Kyproksella , Euroopean Group on Ethicsin ihmisen kantasolujen patentointia koskevaan tilaisuuteen Euroopan komissiossa Brysselissä ja UNESCOn World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) järjestyksessä toiseen kokoukseen Berliinissä Professori Irma Sorvali luennoi Antwerpenin yliopistolla käännöstieteestä ja käännöstekstien eettisistä kysymyksistä elintarviketuotannossa Belgiassa, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken:ssa, Tutkimusetiikkaan liittyvän tiedotustoiminnan edistäminen Suomessa Tutkijan eettiset valinnat -kirjahanke Neuvottelukunnan perustama kirjatyöryhmä käynnisti syksyllä 2000 hankkeen laajan tutkimusetiikkaa käsittelevän teoksen toimittamiseksi. Kirjan toimittajiksi kutsuttiin arkkiatri Risto Pelkonen, professori Juhani Pietarinen, pääsihteeri (SA) Sakari Karjalainen ja pääsihteeri Veikko Launis. Kirjassa julkaistavia artikkeleita kerättiin vuoden 2001 aikana. Tutkimuseettisten ohjeiden uudistamisen myötä kirjaan liitettiin neuvottelukunnan uusi ohjeisto Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Kirja julkistetaan ohjeen allekirjoitustilaisuudessa Neuvottelukunnan verkkosivujen uudistustyö Neuvottelukunnan verkkosivujen ajantasaistaminen käynnistettiin elokuussa Pian kuitenkin huomattiin, että ajankohtaisten muutosten päivittäminen opetusministeriön osoitteessa osoittautui resurssivaikeuksien vuoksi hankalaksi ja ryhdyttiin suunnittelemaan uusia verkkosivuja Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimelle. Neuvottelukunnan uudet verkkosivut ovat koekäytössä ja aukeavat yleisölle kevään 2002 aikana osoitteessa: Neuvottelukunnan jäsenten tutkimusetiikkaa koskevat artikkelit Neuvottelukunnan jäsenet julkaisivat vuoden 2001 aikana runsaasti tutkimusetiikkaa koskevaa materiaalia, mm. Gustav Björkstrandin kirjoitus Hufvudstadsbladetissa "Kloningsförsök skadar forskningen", Veikko Launiksen artikkeli Suomen Lääkärilehdessä 25-26/2001 "Geneettisen tiedon erityisluonne: geenitestauksen eettisiä ongelmia", Salla Lötjösen kokousselostus Suomen Lääkärilehdessä 30-32/2001 Helsingin julistuksen ongelmakohdista, sekä Gustav Björkstrandin ja Olli Mäenpään

6 kannanotot tiedotusvälineissä loppuvuoden ajankohtaisiin tutkimuseettisiin kysymyksiin. Lisäksi useat neuvottelukunnan jäsenet ovat kirjoittaneet artikkeleita vuonna 2002 ilmestyvään Tutkijan eettiset valinnat -kirjaan. Yhteydet tiedotusvälineisiin Talvella 2001 ajankohtaisohjelma M.O.T kiinnostui tutkimuseettisen neuvottelukunnan toiminnasta ja teki tutkimusetiikkaa käsittelevän ohjelman, joka esitettiin kevään ja kesän aikana kahteen otteeseen. Turun yliopiston tiedotuslehti Aurorassa julkaistiin kolmiosainen tutkimusvilppiä käsittelevä sarja, jonka anonymisoidut tapauskuvaukset perustuvat neuvottelukunnan tietoon tulleisiin tutkimusvilppitapauksiin. Neuvottelukunnan verkkosivuille lisättiin linkki Aurora -lehden verkkosivuille. Gustav Björkstrand Puheenjohtaja Salla Lötjönen Pääsihteeri

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot