Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet 1. Johdanto Eettinen harkinta on välttämätön osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Sosiaalityöntekijän kyky toimia eettisesti ja hänen sitoutumisensa eettiseen toimintaan ovat olennainen osa palvelua, jota hän sosiaalityön asiakkaille tarjoaa. Sosiaalityön koulujen maailmanjärjestön IASSW:n ja kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n eettisen työn tavoitteena on edistää keskustelua etiikasta sekä etiikan pohdintaa jäsenjärjestöissä, jäsenmaissa toimivien sosiaalityöntekijöiden keskuudessa sekä sosiaalityön oppilaitoksissa ja sosiaalityön opiskelijoiden parissa. Osa sosiaalityöntekijöiden kohtaamista eettisistä haasteista ja ongelmista on ominaisia tietyille maille; osa on yhteisiä. Tämä IFSW:n kannanotto pysyy yleisten periaatteiden tasolla, jotta sosiaalityöntekijät eri puolilla maailmaa rohkaistuisivat pohtimaan haasteita ja ongelmatilanteita, joita juuri he joutuvat ratkaisemaan, ja kykenisivät tekemään eettisesti harkittuja päätöksiä eri tilanteissa. Ongelmia aiheuttavat seuraavat seikat: * Sosiaalityöntekijän lojaalius eturistiriitatilanteissa. * Sosiaalityöntekijän toimiminen sekä auttajana että valvojana. * Sosiaalityöntekijän velvollisuus suojella niiden ihmisten etuja, joiden kanssa hän työskentelee, on usein ristiriidassa yhteiskunnan tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimusten kanssa. * Yhteiskunnan rajalliset voimavarat. Tämän asiakirjan lähtökohtana on sosiaalityön määritelmä, joka hyväksyttiin IFSW:n yleiskokouksessa Kanadassa heinäkuussa 2000 ja sittemmin yhdessä IASSW:n kanssa Kööpenhaminassa toukokuussa 2001 (osa 2). Määritelmässä korostetaan ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteita. Osassa 3 viitataan ihmisoikeuksia koskeviin erilaisiin julistuksiin ja yleissopimuksiin, jotka liittyvät sosiaalityöhön. Sen jälkeen, osassa 4, esitellään yleiset eettiset periaatteet, jotka on jaettu ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskeven laajojen otsikoiden alle. Osa 5 sisältää sosiaalityön eettisen toiminnan perusohjeita, joita IFSW:n jäsenjärjestöjen eettisissä ja muissa ohjeissa on tarkoitus laajentaa ja syventää. 2. Sosiaalityön määritelmä Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia edistämällä yhteiskunnallista muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämänhallintaa ja itsenäistymistä. Sosiaalityön kohteena ovat vuorovaikutustilanteet ihmisen ja

2 hänen ympäristönsä välillä. Välineenä sosiaalityö käyttää sosiaali- ja käyttäytymisteoreettista sekä yhteiskunnan järjestelmiä koskevaa tietoa. Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteet. 3. Kansainväliset yleissopimukset Kansainväliset ihmisoikeusjulistukset ja -sopimukset ovat yhteisiä ohjeita, joissa tunnustetaan kansainvälisen yhteisön hyväksymät oikeudet. Sosiaalityöntekjän ammattiin ja toimintaan erityisesti liittyviä asiakirjoja ovat: * Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus < * Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus < * Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus < * Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus < * Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus < * Yleissopimus lapsen oikeuksista < * Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus (ILOn yleissopimus nro 169) < 4. Periaatteet 4.1. Ihmisoikeudet ja ihmisarvo Sosiaalityö perustuu kaikkien ihmisten merkityksen ja ihmisarvon kunnioittamiseen sekä oikeuksiin, joita näistä seuraa. Sosiaalityöntekijän on vaalittava ja puolustettava jokaisen ihmisen fyysistä, psykologista, emotionaalista ja hengellistä loukkaamattomuutta ja hyvinvointia. Tämä merkitsee itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Sosiaalityöntekijän on omista arvoistaan ja elämänvalinnoistaan riippumatta kunnioitettava ja edistettävä jokaisen ihmisen oikeutta tehdä omat valintansa ja päätöksensä edellyttäen, että ne eivät uhkaa muiden oikeuksia ja oikeutettuja etuja. osallistumisoikeuden kunnioittamista. Sosiaalityöntekijän on edistettävä palvelujaan käyttävien ihmisten kaikkinaista osallistumista päätöksentekoon ja toimiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. ihmisten kaikkien puolien huomioon ottamista. Sosiaalityöntekijän on kohdeltava ihmisiä kokonaisuutena perheen ja yhteisön jäsenenä, osana

3 yhteiskuntaa ja ympäristöä ja pyrkiä huomioimaan ihmisen elämän kaikki osatekijät. vahvuuksien löytämistä ja kehittämistä. Sosiaalityöntekijän on keskityttävä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen vahvuuksiin ja siten edistettävä heidän elämänhallintaansa Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Sosiaalityöntekijän velvollisuus on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä koko yhteiskunnassa että niiden ihmisten elämässä, joiden kanssa hän työskentelee. Tämä merkitsee negatiivisen syrjinnän estämistä. Sosiaalityöntekijän velvollisuus on estää negatiivista syrjintää, joka perustuu esimerkiksi kykyyn, ikään, kulttuuriin, sukupuoleen, siviilisäätyyn, sosioekonomiseen asemaan, poliittisiin mielipiteisiin, ihonväriin tai muihin fyysisiin ominaisuuksiin, sukupuoliseen suuntatumiseen, uskontoon tai vakaumukseen. erilaisuuden tunnustamista. Sosiaalityöntekijän on tunnustettava sen yhteiskunnan etninen ja kulttuurinen moninaisuus, jossa hän työskentelee, ja kunnioitettava sitä sekä otettava huomioon yksilölliset, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen erot. voimavarojen jakamista tasapuolisesti. Sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että hänen käytettävissään olevat resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti ja tarpeen mukaan. epäoikeudenmukaisen politiikan ja toimintatapojen vastustamista. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on tuoda työnantajiensa, yhteiskunnan päätöksentekijöiden, poliitikoiden ja suuren yleisön tietoisuuteen köyhyys ja resurssien riittämättömyys sekä tilanteet, joissa resurssien jakautuminen, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä, epäoikeudenmukaisia tai haitallisia. yhteisvastuullista työskentelyä. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on vastustaa olosuhteita, jotka edistävät sosiaalista syrjäytymistä, leimautumista tai alistumista, sekä toimia osallistavan yhteiskunnan hyväksi. 5. Ammattietiikka IFSW:n kansallisten jäsenjärjestöjen velvollisuutena on laatia omat ammattieettiset sääntönsä tai ohjeistonsa ja päivittää ne säännöllisesti siten, että ne ovat IFSW:n kannanoton mukaiset. Kansallisten järjestöjen velvollisuutena on myös tiedottaa sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityöntekijöiden oppilaitoksille näistä säännöistä tai ohjeistoista. Sosiaalityöntekijöiden on noudatettava toiminnassaan maassaan voimassa olevia ammattieettisiä sääntöjä tai ohjeistoja. Ne sisältävät yleensä tarkempia ammattietiikkaan liittyviä, maakohtaisia ohjeita. Seuraavat yleiset ammattieettiset ohjeet koskevat kaikkia: Sosiaalityöntekijän on kehitettävä ja ylläpidettävä taitoja ja pätevyyttä, joita

4 hän työssään tarvitsee. Sosiaalityöntekijän ei pidä sallia taitojaan käytettävän epäinhimillisiin tarkoituksiin, kuten kidutuksen tai terrorismin hyväksi. Sosiaalityöntekijän on toimittava rehellisesti ja puolueettomasti. Tämä tarkoittaa, että hän ei käytä hyväkseen luottamuksellista suhdetta, joka hänellä on palvelujaan käyttäviin henkilöihin, erottaa oman elämänsä työelämästä eikä käytä asemaansa omaksi edukseen tai hyödykseen. Sosiaalityöntekijän on suhtauduttava palvelujaan käyttäviin henkilöihin myötätuntoisesti, ymmärtämyksellä ja huolehtivasti. Sosiaalityöntekijä ei saa pitää palvelujaan käyttävien henkiöiden tarpeita tai etuja omia tarpeitaan tai etujaan vähäisempinä. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia henkilökohtaisesta ja ammatillisesta hyvinvoinnistaan niin työpaikalla kuin yhteiskunnassa, jotta hän kykenee tarjoamaan häneltä edellytettyjä palveluja. Sosiaalityöntekijän on säilytettävä luottamuksellisina tiedot henkilöistä, jotka käyttävät hänen palvelujaan. Tästä voidaan poiketa vain, jos vielä suurempi eettinen syy sitä edellyttää (kuten hengen pelastaminen). Sosiaalityöntekijän on hyväksyttävä, että hän on vastuussa toimistaan asiakkailleen, ihmisille, joiden kanssa hän työskentelee, kollegoilleen, työnantajalleen, ammattijärjestölleen ja lain edessä, ja että nämä vastuut voivat olla ristiriidassa keskenään. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena on avustaa sosiaalityön oppilaitoksia sosiaalityön opiskelijoiden auttamiseksi saamaan korkealaatuista käytännön harjoitusta ja ajantasaista tietoa todellisesta tilanteesta. Sosiaalityöntekijän on edistettävä ja käytävä eettistä keskustelua kollegoidensa ja työnantajiensa kanssa ja otettava vastuu eettisesti perustelluista ratkaisuista. Sosiaalityöntekijän on oltava valmis ilmaisemaan eettisesti perusteltujen ratkaisujensa syyt ja ottamaan vastuu valinnoistaan ja toimistaan. Sosiaalityöntekijän on pyrittävä työntekijäelimessään ja maassaan luomaan olosuhteet, joissa tässä kannanotossa ja kansallisisssa säännöissä (soveltuvin osin) ilmaistuja periaatteita käsitellään, arvioidaan ja kunnioitetaan.

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS JOHDANTO

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS JOHDANTO Yhdistyneiden kansakuntien kolmas yleiskokous hyväksyi ja julkisti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen joulukuun 10. päi-vänä 1948. Julistuksen hyväksymisen puolesta äänesti 48 maata. Mikään

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille 1. Hyvä hallinto Kuvaus: Sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä johdetaan läpinäkyvästi, tehokkaasti ja johdonmukaisesti, ja niitä arvioidaan yrityksen menestyksen

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot