ARAn tuet Hakuohje (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)"

Transkriptio

1 ARAn tuet 2013 Hakuohje (päivitetty )

2 2

3 Sisältö JOHDANTO HAKUAJAT Korkotukilainat Muut avustukset ja akordit Takauslainat vuokrataloille Kunnan lausunnot Kunnan asuntomarkkinaselvitys LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA Alueelliset käyttöperusteet Muut perusteet Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Omakotikorkotukilainoitus KORKOTUKILAINAT Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen Omakotitalon rakentaminen TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI Rajoitusakordi Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet

4 JOHDANTO Valtioneuvosto on antanut korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi Se löytyy osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat Nämä ohjeet koskevat vuoden 2013 korkotuki- ja avustushakemusten vireillepanoa. Tarkoituksenmukaisten hankkeiden valmistelemiseksi ja sujuvan hankekäsittelyn varmistamiseksi hakijan on välttämätöntä tutustua myös ARAn Rakennuttamisohjeeseen Suunnitteluoppaaseen Nämä löytyvät osoitteesta: > ohjeet ja oppaat ARAn verkkosivuilta löytyvät myös tämän ja muiden em. oppaiden/ohjeiden ajantasaiset versiot ja hankkeiden vireillepanossa käytettävät lomakkeet. Lahdessa Tähän ohjeeseen tehdyt päivitykset on merkitty lihavoinnilla ja muutoksen päivämäärällä. Lahdessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 4

5 1 HAKUAJAT 1.1 Korkotukilainat Hakija toimittaa ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä: vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta; asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen erityisen energiatehokkaiden omakotitalojen rakentamiseen Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamista koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa. 1.2 Muut avustukset ja akordit Rajoitusakordia sekä purkuakordia ja -avustusta voi hakea ilman määräaikaa. Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemisesta ARA on julkaissut erilliset hakuohjeet vuodelle Takauslainat vuokrataloille Hakija toimittaa hakemuksen ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan. 1.4 Kunnan lausunnot Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukihakemuksista sekä takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAssa. Lausunnossa tulee ottaa kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. 1.5 Kunnan asuntomarkkinaselvitys ARA kerää kerran vuodessa kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella (ARA 3b). Kooste kyselyn tiedoista on ARAn käytössä helmi-maaliskuussa Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle. 5

6 2 LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA 2.1 Alueelliset käyttöperusteet Uudistuotanto Asuntotuotannosta kohdistetaan: valtaosa suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle Helsingin seudulla ensisijaisesti seudun aiesopimuksen mukaisille kohdealueille ja muilta osin yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille aiesopimuksen mukaisesti elinkaaritaloudeltaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen tuottamiseen nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle nykyistä yhdyskuntareakennetta eheyttävällä tavalla vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta ottaen huomioon alueen tuleva väestökehitys ja asuntojen käyttöasteet. kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Perusparantaminen perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä 2.2 Muut perusteet Ara painottaa kilpailumuotoisena toteutettavia hankkeita neuvottelu-urakkamuotoisten hankkeiden rakentamisen hinnan tulee olla alhaisempi kuin laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavissa urakkakilpailutettavissa hankkeissa asuntojen suunnittelussa painotetaan erityisesti liikuntaesteettömyyttä rakennettavien asuntojen huoneistotyyppijakaumassa otetaan huomioon asuntojen kysynnän suuntautuminen pitkällä aikavälillä uudisrakentamisessa edistetään eri rakennusmateriaalien monipuolista käyttöä erityisesti asuinkerrostalotuotannossa. asuntokannan energiatehokkuutta parannetaan kustannustehokkaasti peruskorjauksen yhteydessä korjausrakentamisessa kiinnitetään huomiota korjausten vaiheittaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä korostetaan korjausten elinkaarivaikutuksia investointikustannusten lisäksi otetaan huomioon myös rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. edistetään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten muunneltavissa olevien asuntojen tarjontaa 6

7 2.3 Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen kohdentamisella erityisesti vuokraasuntovaltaisille alueille on pyrittävä osaltaan ehkäisemään segregaatiota. Korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan ensisijassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin sitoutuneissa kunnissa. Lisäksi asumisoikeusasuntoja voidaan lainoittaa muiden kasvukeskusten suurimpiin tai kasvaviin kuntiin. Korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Vuokra-asuntotuotannon määrää tarkastellaan kuntakohtaisesti kolmen vuoden ajanjaksolla osapäätöksen saaneista hankkeista ilman erityisryhmien vuokra-asuntoja. 2.4 Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Perusomavastuun ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena lainalajikohtaisten taulukoiden mukaisesti vuosittain aleneva prosenttiosuus. Lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuukorko on vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainoissa 1,0 % tai 1,7 %; erityisryhmien vuokra-asuntojen rakentamisen ja kaikissa vuokra-asunnon hankinnan korkotukilainoissa 3,4 %; sekä kaikissa asumisoikeustalolainoissa 3,5%. Kaikkissa ARAn hyväksymissä vuokra-asunnon tai vuokratalon perusparantamisen korkotukilainoissa perusomavastuukorkona on 2,35 prosenttia. Mainituista perusomavastuukoroista ovat väliaikaisesti voimassa ja niitä sovelletaan seuraavin edellytyksin: Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,0 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,7 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeeseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset viimeistään ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asuntojen tai vuokratalon perusparantamisen alennettua 2,35 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt perusparannussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. 2.5 Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokraasuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. 7

8 Avustus on julkisyhteisöjen toteuttamille hankkeille euroa ja muille ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille toimijoille euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. Avustus voidaan myöntää hakemuksesta ARAn rakennussuunnitelmien ja rakennuskustannusten hyväksymispäätöksen (ns. osapäätöksen) jälkeen. Avustus voidaan maksaa hakemuksesta rakennustöiden aloituksen osoittavalla työvaihetodistuksella. Hakulomake, käynnistysavustus, ARA 47/ Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilaina voi olla enintään 40 % kustannuksista; tai enintään 50 %, jos perusparannuksella parannetaan talon energiataloutta, vähennetään energian käytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Kustannuksiin voidaan hyväksyä talotekniset ja talon ylläpidon kannalta keskeiset korjaustoimenpiteet, kuten putkisto- ja sähköjärjestelmäremontit. 2.7 Omakotikorkotukilainoitus Uusille omakotitaloille hyväksytään korkotukilainoja kokonaisenergiatehokkuuden perusteella. Suunnitellun omakotitalon kokonaisenergiakulutus (E-luku) saa olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä rakentamismääräysten mukaisesta enimmäisarvosta. (Enimmäisarvot on määritetty Rakentamismääräysten osassa D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012, luvussa 2.1.) > Ohjeet ja oppaat > Korkotuki- ja takauslainojen käyttösuunnitelma

9 3 KORKOTUKILAINAT 3.1 Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Mahdollisuus lunastaa vuokra-asunto omaksi koskee vain uusia rakennuskohteita. Kohde on käynnistettävä asunto-osakeyhtiömuotoisena. Lunastamisoikeudesta tulee tehdä merkintä hakulomakkeelle ARA 64/11. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio lomakkeella ARA 95/08 tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200) huonetilaohjelma tavoitehintalaskelma Tuotekortit: KT 1 Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen KT 12 Korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen KT 17 Korkotukilaina osaomistustalojen rakentamiseen. > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeusasunnoille 3.2 Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan ARA voi hyväksyä pelkästään korkotukilainalla toteutettaviksi erityisryhmien palveluasumisen kohteet, joissa asukkaiden tuen ja palveluiden vaatimat yhteistilat sekä varuste- ja tilaratkaisut pystytään järjestämään ilman investointiavustusta niin, että asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Kohteet, joissa on erityisryhmien palveluasuntoja ja merkittävässä määrin asumista tukevia ja palveluiden tuottamiseksi tarvittavia tiloja, voidaan pääsääntöisesti toteuttaa vain rahoittamalla ne sekä investointiavustuksella että korkotukilainalla, jotta asumiskustannusten kohtuullisuusvaatimus täyttyisi. Erityisryhmien vuokra-asuntojen korkotukilainoissa perusomavastuukorko on aina 3,4 %. 9

10 Korkotuki- tai takauslainalla rahoitettavien palvelu- ja tukiasuntokohteiden tulee täytää soveltuvin osin samat tukemisen edellytykset kuin erityisryhmien investointi avustuskohteissa. Näiltä osin hakijan on välttämätöntä tutustua myös seuraaviin ohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat: Ympäristöministeriön ohjauskirje ja sen muutos (avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi) ARAn palveluasumisen opas ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2013, Hakuohje Lainoituksella tuetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen painottumista avohoitoon, jolloin toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Mikäli erityisryhmien vuokra-asuntoja on tarkoitus rakentaa korkotukilainalla ilman avustusta, tulee myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon (pienet kunnat: sosiaali- ja terveysyhtymän) lausunto liittää hankkeen hakuasiakirjoihin. Luvussa 3.1 tai 3.3 mainittujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan: tarveselvitys / hankesuunnitelma, lomake ARA 71a/11 kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ARAn avustushakemukseen, lomake ARA 55/ Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen siinä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Perusparannuslaina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perusparannuslaina hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 alustava hankeohjelma lomakkeella ARA 81a/08 kuntoarvio korjausaste-/tavoitehintalaskelma talousarvio lomakkeella ARA 95/08 pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma lomakkeella ARA 82/11 selvitys vakuuden arvosta, sisältäen laskelman entisistä lainoista 10

11 Apuvälineinä voidaan käyttää korjauskustannusarviota tehtäessä: > Laskurit > Korjauskustannusarviolaskuri alustavaa talousarviota laadittaessa: > Laskurit > Vuokralaskuri Tuotekortit: KT 3 Korkotukilaina vuokra-asuntojen peruskorjaukseen KT 14 Korkotukilaina asumisoikeustalon perusparantamiseen > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Vuokra ja asumisoikeustalot 3.4 Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio ARA 95/08 jäljennös asunnon tai talon luovutussopimuksesta tai esisopimuksesta isännöitsijätodistus, jos asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä Hakijan tulee ennen vuokratalon hankkimista varmistaa ARAsta lainan vakuusasiat. Jos vuokratalo on yhtiömuotoinen, sen omistamaa kiinteistöä ei hyväksytä hankintalainan vakuudeksi. Hankinta tulisi tällaisessa tapauksessa toteuttaa kiinteistökauppana tai selvittää vuokrataloyhtiön fuusiointimahdollisuudet. Tuotekortit: KT 2 Korkotukilaina vuokra-asuntojen hankintaan KT 2a Korkotukilaina vuokratalojen hankintaan > Lainat yhteisöille > Hankintalainoitus 3.5 Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään ARAaan Hakija toimittaa hakemusasiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa korkotukipäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja perusparannuskustannukset. 11

12 Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 68/08 kopiot urakkasopimuksista kaupparekisteriote lainanmyöntäjän antama lainasitoumus lomakkeella ARA 68a/06 Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin. Jos hankkeen kustannukset ovat alle 50 /asm², se rinnastetaan vuosikorjaukseen eikä sitä hyväksytä tuen piiriin. Korkotukilainan osuus on enintään 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Jos perusparantamisen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä parannetaan asuntoosakeyhtiötalon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, perusparantamista varten myönnetyn lainan suuruus on kuitenkin enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Tuotekortti: KT 16 Asunto-osakeyhtiötalon perusparannuslaina - korkotukilaina perusparantamiseen. > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Asunto-osakeyhtiötalot 3.6 Omakotitalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Korkotukilainan hyväksymistä koskeva hakemus jätetään sille kunnalle, jonka alueella lainoitettava kohde sijaitsee. Hakijana on yksityishenkilö, joka omistaa rakennettavan omakotitalon. Hakuasiakirjat ovat seuraavat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 11/08 hanketiedot ja kustannusarvio lomakkeella ARA 30/01 kunnan edellyttämät selvitykset ko. omakotitalon matalaenergisyydestä kaava- tai karttaote, josta selviää rakennuspaikka ja rakennuksen suunniteltu sijainti jäljennös tontin tai tilan saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta taikka sitoumus tontin myymisestä tai vuokraamisesta hakijalle sopimusehtoineen kaikkia omakotitaloon asumaan tulevia yli 18-vuotiaita henkilöitä koskevat todistukset viimeksi toimitetusta verotuksesta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa) työnantajan todistukset kokonaiskuukausituloista tarvittaessa eriteltyinä selvitys hakijaruokakunnan omaisuuden nettoarvosta (kiinteistöstä esim. rakennustarkastajan tai vastaavan arvio omaisuuden käyvästä myyntihinnasta ja todistukset mahdollisista veloista) mahdollinen raskaustodistus opiskelijoilta opiskelutodistus ja selvitys arvioidusta valmistumisajankohdasta korkotukilainan myöntäjän sitoumus myönnettävästä lainasta lomakkeella ARA 15/01 12

13 Tuotekortti: KT 7 Omakotikorkotukilaina uudisrakentamiseen > Lainat ja takaukset yksityishenkilöille > Korkotukilainat yksityishenkilöille 4. TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja ( ). Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset. ARAlle toimitettavat hakemusasiakirjat on lueteltu lomakkeessa ARA 74/11, mikä löytyy ARAn verkkosivulta. Tuotekortti: TA2 Vuokra-asuntojen rakentamisen valtiontakaus > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Takauslainat vuokrataloille 5. MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS HAKEMUS: jätetään ARAan ARA myöntää hakemuksesta luvan purkaa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen talon tai asunnon. Eräissä tapauksissa on mahdollista myöntää myös aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi. Purkulupaa (lomake ARA 5/11) ja tarvittaessa akordia (lomake ARA 5a/11) suositellaan haettavaksi yhdessä. Purkuakordin määrä on enintään 50 % jäljellä olevasta lainapääomasta ja erääntyneistä koroista. ARA voi myöntää hakemuksesta myös purkuavustuksen, kun omistajalla ei ole taloudellisia edellytyksiä kattaa kaikkia purkamisesta aiheutuvia kustannuksia. Avustuksen suuruus on enintään 50 % purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Purkuavustusta haetaan lomakkeella ARA 5a/11. Tuotekortti: ADI Purkuakordi ja purkuavustus >Avustukset > Purkuavustukset > Akordit > Purkuakordit 13

14 6. VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI 6.1 Rajoitusakordi HAKEMUS: jätetään ARAaan Valtion asuntolainan ja aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi on eräissä tapauksissa mahdollinen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisen jälkeen. Akordia haetaan lomakkeella ARA 5a/11, jonka hakija toimittaa liitteineen ARAan. ARA toimittaa akordihakemuksen ja lausuntonsa Valtiokonttoriin, joka tekee päätöksen asiasta. > Akordit > Rajoitusakordit 6.2 Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet Muista Valtiokonttorin myöntämistä tuista on kerrottu lähemmin Valtiokonttorin verkkosivuilla. > Rahoitus > Palveluhakemisto 14

15 LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat Pääkaupunkiseutu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Pääkaupunkiseudun lähialue (kehyskunnat) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vihti Lahden seutu Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Turun seutu Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo Tampereen seutu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Seinäjoen seutu Ilmajoki, Lapua ja Seinäjoki Jyväskylän seutu: Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen Kuopion seutu Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi Oulun seutu Oulu, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, ja Tyrnävä. 15

16 LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet ARAn keskeisin ohjeistus on luettavissa verkkosivulla: Rakennuttamiseen liittyvä ohjeistus: ja oppaat Lainoitukseen liittyvä ohjeistus: > Lainat yhteisöille Avustuksiin liittyvä ohjeistus: > Avustukset Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyttäminen: > Laatu ja kustannukset > Lomakkeet. Erillisohjeet: ja oppaat > Ohjeet kunnille ja asuntojen tuottajille Lomakkeet: > Lomakkeet Tuotekortit löytyvät ympäristöministeriön verkkosivulta: > Asuminen > Tietoa kunnille ja asuntojen tuottajille > Asumisen tukimuotojen tuotekortit 16

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1 ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 Sisältö JOHDANTO... 3 1 HAKUAJAT... 4 1.1 Korkotukilainat... 4 1.2 Muut avustukset ja akordit... 4 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 4 1.4 Kunnan lausunnot... 4 1.5 Kunnan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Käynnistysavustus perusparantamiseen

Käynnistysavustus perusparantamiseen Dnro 19454/021/13 Käynnistysavustus perusparantamiseen 2013 2014 Hakuohje 19.9.2013 Avustuksen hakuaika 19.9.2013 31.12.2014 Sisällys 1 UUSI VALTUUS SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA OHJEET... 3 2 AVUSTUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Maija-Liisa Kolehmainen 9/2005 Ari Laine 1.7.2005 Kunnallistekniikan rakentamisavustukset vuosille 2002-2005 ja 2005-2009 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki Muuttoliike on yksi väestökehityksen osatekijä Väestönkehityksen osatekijät: Luonnollinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa joulukuussa 2016 Posio 21,9 Kotka 21,3 Ilomantsi 21,1 Salla 21,0 Saarijärvi 20,8 Lieksa 20,3 Rautjärvi 19,9 Juuka 19,7 Äänekoski

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Elokuu 2016

Työttömyyskatsaus Elokuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa elokuussa 2016 Työttömyyskatsaus Elokuu 2016 Pelkosenniemi 22,5 Muonio 20,9 Posio 20,5 Kotka 19,5 Ilomantsi 18,7 Salla 18,4 Saarijärvi

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2016

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2016 Työttömyyskatsaus Heinäkuu Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa heinäkuussa Muonio 22,4 Pelkosenniemi 22,2 Kotka 21,4 Kolari 21,0 Posio,9 Joensuu,5 Kemi,4 Tohmajärvi,3

Lisätiedot

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite 1 5.1.2016 PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 1. Yleistä Valtioneuvosto vahvistaa korkotukilainojen

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

30. Asumisen edistäminen

30. Asumisen edistäminen 30. Asumisen edistäminen S e l v i t y s o s a : Hidastunut talouskasvu, muuttoliikkeen väheneminen sekä vilkas asuntorakentaminen yhdessä edullisen korkotason kanssa ovat tasapainottaneet asuntomarkkinoita.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 11/2005 Marja-Leena Ikonen Pekka Pelvas 10.8.2005 Asumisoikeusasunnot 2004 Tietoja asumisoikeusasuntokannasta ja asuntojen markkinatilanteesta

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa marraskuussa 2016 Lieksa 20,5 Posio 20,0 Pelkosenniemi 19,7 Salla 19,6 Ilomantsi 19,3 Kotka 19,3 Saarijärvi 18,8 Outokumpu 18,4 Kannonkoski

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Juha Niskanen 18.5.2016

Juha Niskanen 18.5.2016 Juha Niskanen 18.5.2016 Perustietoja: Yhtiö on perustettu vuonna 2003 Y-Säätiö 100 % tytäryhtiö ARA yleishyödyllisyys status, yhtiömuodoltaan kiinteistöyhtiömuotoinen osakeyhtiö Ensimmäiset kohteet v.

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille 26.04.2010 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VUOKRIEN KOHTUULLISUUS JA OMAKUSTANNUSPERIAATE... 3 3 OMAKUSTANNUSVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN... 4 4 VUOKRIEN

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 4.6.2014 Kunnan tulevaisuuden haasteita Kestävän kuntatalouden ratkaisut Sopimusohjauksen

Lisätiedot

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 8.11.2012, Seinäjoki Anna-Marja Kukkanen, Suomen Kuntaliitto METSILLÄ ON MERKITTÄVÄ ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Ajankohtaista asuntopolitiikassa

Ajankohtaista asuntopolitiikassa Ajankohtaista asuntopolitiikassa Jouni Parkkonen Asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja Helsingin kaupungin vuokralaisneuvottelukunnan Hyyryläispäivä 5.10.2013 Asuntopoliittinen uudistus Hallitus

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HY- VÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HY- VÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite 1 4.1.2017 PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HY- VÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 1. Yleistä Valtioneuvosto vahvistaa korkotukilainojen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 16.9.2016 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HE 89/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan vuokra-asuntolainojen

HE 89/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan vuokra-asuntolainojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 1 Nykytila 1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot