ARAn tuet Hakuohje (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)"

Transkriptio

1 ARAn tuet 2013 Hakuohje (päivitetty )

2 2

3 Sisältö JOHDANTO HAKUAJAT Korkotukilainat Muut avustukset ja akordit Takauslainat vuokrataloille Kunnan lausunnot Kunnan asuntomarkkinaselvitys LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA Alueelliset käyttöperusteet Muut perusteet Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Omakotikorkotukilainoitus KORKOTUKILAINAT Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen Omakotitalon rakentaminen TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI Rajoitusakordi Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet

4 JOHDANTO Valtioneuvosto on antanut korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi Se löytyy osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat Nämä ohjeet koskevat vuoden 2013 korkotuki- ja avustushakemusten vireillepanoa. Tarkoituksenmukaisten hankkeiden valmistelemiseksi ja sujuvan hankekäsittelyn varmistamiseksi hakijan on välttämätöntä tutustua myös ARAn Rakennuttamisohjeeseen Suunnitteluoppaaseen Nämä löytyvät osoitteesta: > ohjeet ja oppaat ARAn verkkosivuilta löytyvät myös tämän ja muiden em. oppaiden/ohjeiden ajantasaiset versiot ja hankkeiden vireillepanossa käytettävät lomakkeet. Lahdessa Tähän ohjeeseen tehdyt päivitykset on merkitty lihavoinnilla ja muutoksen päivämäärällä. Lahdessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 4

5 1 HAKUAJAT 1.1 Korkotukilainat Hakija toimittaa ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä: vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta; asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen erityisen energiatehokkaiden omakotitalojen rakentamiseen Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamista koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa. 1.2 Muut avustukset ja akordit Rajoitusakordia sekä purkuakordia ja -avustusta voi hakea ilman määräaikaa. Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemisesta ARA on julkaissut erilliset hakuohjeet vuodelle Takauslainat vuokrataloille Hakija toimittaa hakemuksen ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan. 1.4 Kunnan lausunnot Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukihakemuksista sekä takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAssa. Lausunnossa tulee ottaa kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. 1.5 Kunnan asuntomarkkinaselvitys ARA kerää kerran vuodessa kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella (ARA 3b). Kooste kyselyn tiedoista on ARAn käytössä helmi-maaliskuussa Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle. 5

6 2 LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA 2.1 Alueelliset käyttöperusteet Uudistuotanto Asuntotuotannosta kohdistetaan: valtaosa suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle Helsingin seudulla ensisijaisesti seudun aiesopimuksen mukaisille kohdealueille ja muilta osin yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille aiesopimuksen mukaisesti elinkaaritaloudeltaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen tuottamiseen nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle nykyistä yhdyskuntareakennetta eheyttävällä tavalla vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta ottaen huomioon alueen tuleva väestökehitys ja asuntojen käyttöasteet. kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Perusparantaminen perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä 2.2 Muut perusteet Ara painottaa kilpailumuotoisena toteutettavia hankkeita neuvottelu-urakkamuotoisten hankkeiden rakentamisen hinnan tulee olla alhaisempi kuin laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavissa urakkakilpailutettavissa hankkeissa asuntojen suunnittelussa painotetaan erityisesti liikuntaesteettömyyttä rakennettavien asuntojen huoneistotyyppijakaumassa otetaan huomioon asuntojen kysynnän suuntautuminen pitkällä aikavälillä uudisrakentamisessa edistetään eri rakennusmateriaalien monipuolista käyttöä erityisesti asuinkerrostalotuotannossa. asuntokannan energiatehokkuutta parannetaan kustannustehokkaasti peruskorjauksen yhteydessä korjausrakentamisessa kiinnitetään huomiota korjausten vaiheittaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä korostetaan korjausten elinkaarivaikutuksia investointikustannusten lisäksi otetaan huomioon myös rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. edistetään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten muunneltavissa olevien asuntojen tarjontaa 6

7 2.3 Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen kohdentamisella erityisesti vuokraasuntovaltaisille alueille on pyrittävä osaltaan ehkäisemään segregaatiota. Korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan ensisijassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin sitoutuneissa kunnissa. Lisäksi asumisoikeusasuntoja voidaan lainoittaa muiden kasvukeskusten suurimpiin tai kasvaviin kuntiin. Korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Vuokra-asuntotuotannon määrää tarkastellaan kuntakohtaisesti kolmen vuoden ajanjaksolla osapäätöksen saaneista hankkeista ilman erityisryhmien vuokra-asuntoja. 2.4 Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Perusomavastuun ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena lainalajikohtaisten taulukoiden mukaisesti vuosittain aleneva prosenttiosuus. Lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuukorko on vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainoissa 1,0 % tai 1,7 %; erityisryhmien vuokra-asuntojen rakentamisen ja kaikissa vuokra-asunnon hankinnan korkotukilainoissa 3,4 %; sekä kaikissa asumisoikeustalolainoissa 3,5%. Kaikkissa ARAn hyväksymissä vuokra-asunnon tai vuokratalon perusparantamisen korkotukilainoissa perusomavastuukorkona on 2,35 prosenttia. Mainituista perusomavastuukoroista ovat väliaikaisesti voimassa ja niitä sovelletaan seuraavin edellytyksin: Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,0 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,7 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeeseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset viimeistään ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asuntojen tai vuokratalon perusparantamisen alennettua 2,35 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt perusparannussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. 2.5 Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokraasuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. 7

8 Avustus on julkisyhteisöjen toteuttamille hankkeille euroa ja muille ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille toimijoille euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. Avustus voidaan myöntää hakemuksesta ARAn rakennussuunnitelmien ja rakennuskustannusten hyväksymispäätöksen (ns. osapäätöksen) jälkeen. Avustus voidaan maksaa hakemuksesta rakennustöiden aloituksen osoittavalla työvaihetodistuksella. Hakulomake, käynnistysavustus, ARA 47/ Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilaina voi olla enintään 40 % kustannuksista; tai enintään 50 %, jos perusparannuksella parannetaan talon energiataloutta, vähennetään energian käytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Kustannuksiin voidaan hyväksyä talotekniset ja talon ylläpidon kannalta keskeiset korjaustoimenpiteet, kuten putkisto- ja sähköjärjestelmäremontit. 2.7 Omakotikorkotukilainoitus Uusille omakotitaloille hyväksytään korkotukilainoja kokonaisenergiatehokkuuden perusteella. Suunnitellun omakotitalon kokonaisenergiakulutus (E-luku) saa olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä rakentamismääräysten mukaisesta enimmäisarvosta. (Enimmäisarvot on määritetty Rakentamismääräysten osassa D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012, luvussa 2.1.) > Ohjeet ja oppaat > Korkotuki- ja takauslainojen käyttösuunnitelma

9 3 KORKOTUKILAINAT 3.1 Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Mahdollisuus lunastaa vuokra-asunto omaksi koskee vain uusia rakennuskohteita. Kohde on käynnistettävä asunto-osakeyhtiömuotoisena. Lunastamisoikeudesta tulee tehdä merkintä hakulomakkeelle ARA 64/11. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio lomakkeella ARA 95/08 tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200) huonetilaohjelma tavoitehintalaskelma Tuotekortit: KT 1 Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen KT 12 Korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen KT 17 Korkotukilaina osaomistustalojen rakentamiseen. > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeusasunnoille 3.2 Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan ARA voi hyväksyä pelkästään korkotukilainalla toteutettaviksi erityisryhmien palveluasumisen kohteet, joissa asukkaiden tuen ja palveluiden vaatimat yhteistilat sekä varuste- ja tilaratkaisut pystytään järjestämään ilman investointiavustusta niin, että asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Kohteet, joissa on erityisryhmien palveluasuntoja ja merkittävässä määrin asumista tukevia ja palveluiden tuottamiseksi tarvittavia tiloja, voidaan pääsääntöisesti toteuttaa vain rahoittamalla ne sekä investointiavustuksella että korkotukilainalla, jotta asumiskustannusten kohtuullisuusvaatimus täyttyisi. Erityisryhmien vuokra-asuntojen korkotukilainoissa perusomavastuukorko on aina 3,4 %. 9

10 Korkotuki- tai takauslainalla rahoitettavien palvelu- ja tukiasuntokohteiden tulee täytää soveltuvin osin samat tukemisen edellytykset kuin erityisryhmien investointi avustuskohteissa. Näiltä osin hakijan on välttämätöntä tutustua myös seuraaviin ohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat: Ympäristöministeriön ohjauskirje ja sen muutos (avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi) ARAn palveluasumisen opas ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2013, Hakuohje Lainoituksella tuetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen painottumista avohoitoon, jolloin toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Mikäli erityisryhmien vuokra-asuntoja on tarkoitus rakentaa korkotukilainalla ilman avustusta, tulee myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon (pienet kunnat: sosiaali- ja terveysyhtymän) lausunto liittää hankkeen hakuasiakirjoihin. Luvussa 3.1 tai 3.3 mainittujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan: tarveselvitys / hankesuunnitelma, lomake ARA 71a/11 kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ARAn avustushakemukseen, lomake ARA 55/ Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen siinä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Perusparannuslaina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perusparannuslaina hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 alustava hankeohjelma lomakkeella ARA 81a/08 kuntoarvio korjausaste-/tavoitehintalaskelma talousarvio lomakkeella ARA 95/08 pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma lomakkeella ARA 82/11 selvitys vakuuden arvosta, sisältäen laskelman entisistä lainoista 10

11 Apuvälineinä voidaan käyttää korjauskustannusarviota tehtäessä: > Laskurit > Korjauskustannusarviolaskuri alustavaa talousarviota laadittaessa: > Laskurit > Vuokralaskuri Tuotekortit: KT 3 Korkotukilaina vuokra-asuntojen peruskorjaukseen KT 14 Korkotukilaina asumisoikeustalon perusparantamiseen > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Vuokra ja asumisoikeustalot 3.4 Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio ARA 95/08 jäljennös asunnon tai talon luovutussopimuksesta tai esisopimuksesta isännöitsijätodistus, jos asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä Hakijan tulee ennen vuokratalon hankkimista varmistaa ARAsta lainan vakuusasiat. Jos vuokratalo on yhtiömuotoinen, sen omistamaa kiinteistöä ei hyväksytä hankintalainan vakuudeksi. Hankinta tulisi tällaisessa tapauksessa toteuttaa kiinteistökauppana tai selvittää vuokrataloyhtiön fuusiointimahdollisuudet. Tuotekortit: KT 2 Korkotukilaina vuokra-asuntojen hankintaan KT 2a Korkotukilaina vuokratalojen hankintaan > Lainat yhteisöille > Hankintalainoitus 3.5 Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään ARAaan Hakija toimittaa hakemusasiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa korkotukipäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja perusparannuskustannukset. 11

12 Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 68/08 kopiot urakkasopimuksista kaupparekisteriote lainanmyöntäjän antama lainasitoumus lomakkeella ARA 68a/06 Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin. Jos hankkeen kustannukset ovat alle 50 /asm², se rinnastetaan vuosikorjaukseen eikä sitä hyväksytä tuen piiriin. Korkotukilainan osuus on enintään 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Jos perusparantamisen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä parannetaan asuntoosakeyhtiötalon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, perusparantamista varten myönnetyn lainan suuruus on kuitenkin enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Tuotekortti: KT 16 Asunto-osakeyhtiötalon perusparannuslaina - korkotukilaina perusparantamiseen. > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Asunto-osakeyhtiötalot 3.6 Omakotitalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Korkotukilainan hyväksymistä koskeva hakemus jätetään sille kunnalle, jonka alueella lainoitettava kohde sijaitsee. Hakijana on yksityishenkilö, joka omistaa rakennettavan omakotitalon. Hakuasiakirjat ovat seuraavat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 11/08 hanketiedot ja kustannusarvio lomakkeella ARA 30/01 kunnan edellyttämät selvitykset ko. omakotitalon matalaenergisyydestä kaava- tai karttaote, josta selviää rakennuspaikka ja rakennuksen suunniteltu sijainti jäljennös tontin tai tilan saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta taikka sitoumus tontin myymisestä tai vuokraamisesta hakijalle sopimusehtoineen kaikkia omakotitaloon asumaan tulevia yli 18-vuotiaita henkilöitä koskevat todistukset viimeksi toimitetusta verotuksesta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa) työnantajan todistukset kokonaiskuukausituloista tarvittaessa eriteltyinä selvitys hakijaruokakunnan omaisuuden nettoarvosta (kiinteistöstä esim. rakennustarkastajan tai vastaavan arvio omaisuuden käyvästä myyntihinnasta ja todistukset mahdollisista veloista) mahdollinen raskaustodistus opiskelijoilta opiskelutodistus ja selvitys arvioidusta valmistumisajankohdasta korkotukilainan myöntäjän sitoumus myönnettävästä lainasta lomakkeella ARA 15/01 12

13 Tuotekortti: KT 7 Omakotikorkotukilaina uudisrakentamiseen > Lainat ja takaukset yksityishenkilöille > Korkotukilainat yksityishenkilöille 4. TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja ( ). Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset. ARAlle toimitettavat hakemusasiakirjat on lueteltu lomakkeessa ARA 74/11, mikä löytyy ARAn verkkosivulta. Tuotekortti: TA2 Vuokra-asuntojen rakentamisen valtiontakaus > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Takauslainat vuokrataloille 5. MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS HAKEMUS: jätetään ARAan ARA myöntää hakemuksesta luvan purkaa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen talon tai asunnon. Eräissä tapauksissa on mahdollista myöntää myös aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi. Purkulupaa (lomake ARA 5/11) ja tarvittaessa akordia (lomake ARA 5a/11) suositellaan haettavaksi yhdessä. Purkuakordin määrä on enintään 50 % jäljellä olevasta lainapääomasta ja erääntyneistä koroista. ARA voi myöntää hakemuksesta myös purkuavustuksen, kun omistajalla ei ole taloudellisia edellytyksiä kattaa kaikkia purkamisesta aiheutuvia kustannuksia. Avustuksen suuruus on enintään 50 % purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Purkuavustusta haetaan lomakkeella ARA 5a/11. Tuotekortti: ADI Purkuakordi ja purkuavustus >Avustukset > Purkuavustukset > Akordit > Purkuakordit 13

14 6. VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI 6.1 Rajoitusakordi HAKEMUS: jätetään ARAaan Valtion asuntolainan ja aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi on eräissä tapauksissa mahdollinen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisen jälkeen. Akordia haetaan lomakkeella ARA 5a/11, jonka hakija toimittaa liitteineen ARAan. ARA toimittaa akordihakemuksen ja lausuntonsa Valtiokonttoriin, joka tekee päätöksen asiasta. > Akordit > Rajoitusakordit 6.2 Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet Muista Valtiokonttorin myöntämistä tuista on kerrottu lähemmin Valtiokonttorin verkkosivuilla. > Rahoitus > Palveluhakemisto 14

15 LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat Pääkaupunkiseutu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Pääkaupunkiseudun lähialue (kehyskunnat) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vihti Lahden seutu Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Turun seutu Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo Tampereen seutu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Seinäjoen seutu Ilmajoki, Lapua ja Seinäjoki Jyväskylän seutu: Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen Kuopion seutu Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi Oulun seutu Oulu, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, ja Tyrnävä. 15

16 LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet ARAn keskeisin ohjeistus on luettavissa verkkosivulla: Rakennuttamiseen liittyvä ohjeistus: ja oppaat Lainoitukseen liittyvä ohjeistus: > Lainat yhteisöille Avustuksiin liittyvä ohjeistus: > Avustukset Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyttäminen: > Laatu ja kustannukset > Lomakkeet. Erillisohjeet: ja oppaat > Ohjeet kunnille ja asuntojen tuottajille Lomakkeet: > Lomakkeet Tuotekortit löytyvät ympäristöministeriön verkkosivulta: > Asuminen > Tietoa kunnille ja asuntojen tuottajille > Asumisen tukimuotojen tuotekortit 16

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa Sisältö: ARAn tuki erityisryhmille: Avustus, korkotuki, täytetakaus Tukikelpoiset yhteisöt : Yleishyödylliset asuntoyhteisöt Tuen myöntämisen periaatteita,

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 2 Sisällys 1 LAKI ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISESTA... 3 2 AVUSTETTAVAT HANKKEET... 3 3 TUKILUOKAT... 4 3.1 Ensimmäinen tukiluokka (avustus enintään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

afílê'rui','..'si$rî;;

afílê'rui','..'si$rî;; afílê'rui','..'si$rî;; ) KUNNANHALLITUKSILLE KUNTI EN ASU NTOVI RANOMAISILLE I I \,(,-11 20140t631t2014-5 m:travu të- t ()t-.t,t

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot