ARAn tuet Hakuohje (päivitetty )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)"

Transkriptio

1 ARAn tuet 2013 Hakuohje (päivitetty )

2 2

3 Sisältö JOHDANTO HAKUAJAT Korkotukilainat Muut avustukset ja akordit Takauslainat vuokrataloille Kunnan lausunnot Kunnan asuntomarkkinaselvitys LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA Alueelliset käyttöperusteet Muut perusteet Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Omakotikorkotukilainoitus KORKOTUKILAINAT Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen Omakotitalon rakentaminen TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI Rajoitusakordi Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet

4 JOHDANTO Valtioneuvosto on antanut korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi Se löytyy osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat Nämä ohjeet koskevat vuoden 2013 korkotuki- ja avustushakemusten vireillepanoa. Tarkoituksenmukaisten hankkeiden valmistelemiseksi ja sujuvan hankekäsittelyn varmistamiseksi hakijan on välttämätöntä tutustua myös ARAn Rakennuttamisohjeeseen Suunnitteluoppaaseen Nämä löytyvät osoitteesta: > ohjeet ja oppaat ARAn verkkosivuilta löytyvät myös tämän ja muiden em. oppaiden/ohjeiden ajantasaiset versiot ja hankkeiden vireillepanossa käytettävät lomakkeet. Lahdessa Tähän ohjeeseen tehdyt päivitykset on merkitty lihavoinnilla ja muutoksen päivämäärällä. Lahdessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 4

5 1 HAKUAJAT 1.1 Korkotukilainat Hakija toimittaa ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä: vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta; asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen erityisen energiatehokkaiden omakotitalojen rakentamiseen Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamista koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa. 1.2 Muut avustukset ja akordit Rajoitusakordia sekä purkuakordia ja -avustusta voi hakea ilman määräaikaa. Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemisesta ARA on julkaissut erilliset hakuohjeet vuodelle Takauslainat vuokrataloille Hakija toimittaa hakemuksen ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan. 1.4 Kunnan lausunnot Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukihakemuksista sekä takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAssa. Lausunnossa tulee ottaa kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. 1.5 Kunnan asuntomarkkinaselvitys ARA kerää kerran vuodessa kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella (ARA 3b). Kooste kyselyn tiedoista on ARAn käytössä helmi-maaliskuussa Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle. 5

6 2 LAINOITUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA PERUSTEITA 2.1 Alueelliset käyttöperusteet Uudistuotanto Asuntotuotannosta kohdistetaan: valtaosa suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle Helsingin seudulla ensisijaisesti seudun aiesopimuksen mukaisille kohdealueille ja muilta osin yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille aiesopimuksen mukaisesti elinkaaritaloudeltaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen tuottamiseen nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle nykyistä yhdyskuntareakennetta eheyttävällä tavalla vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta ottaen huomioon alueen tuleva väestökehitys ja asuntojen käyttöasteet. kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Perusparantaminen perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä 2.2 Muut perusteet Ara painottaa kilpailumuotoisena toteutettavia hankkeita neuvottelu-urakkamuotoisten hankkeiden rakentamisen hinnan tulee olla alhaisempi kuin laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavissa urakkakilpailutettavissa hankkeissa asuntojen suunnittelussa painotetaan erityisesti liikuntaesteettömyyttä rakennettavien asuntojen huoneistotyyppijakaumassa otetaan huomioon asuntojen kysynnän suuntautuminen pitkällä aikavälillä uudisrakentamisessa edistetään eri rakennusmateriaalien monipuolista käyttöä erityisesti asuinkerrostalotuotannossa. asuntokannan energiatehokkuutta parannetaan kustannustehokkaasti peruskorjauksen yhteydessä korjausrakentamisessa kiinnitetään huomiota korjausten vaiheittaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä korostetaan korjausten elinkaarivaikutuksia investointikustannusten lisäksi otetaan huomioon myös rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. edistetään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten muunneltavissa olevien asuntojen tarjontaa 6

7 2.3 Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen kohdentamisella erityisesti vuokraasuntovaltaisille alueille on pyrittävä osaltaan ehkäisemään segregaatiota. Korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan ensisijassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin sitoutuneissa kunnissa. Lisäksi asumisoikeusasuntoja voidaan lainoittaa muiden kasvukeskusten suurimpiin tai kasvaviin kuntiin. Korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Vuokra-asuntotuotannon määrää tarkastellaan kuntakohtaisesti kolmen vuoden ajanjaksolla osapäätöksen saaneista hankkeista ilman erityisryhmien vuokra-asuntoja. 2.4 Korkotuen määrä (koko luku on päivitetty ) Perusomavastuun ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena lainalajikohtaisten taulukoiden mukaisesti vuosittain aleneva prosenttiosuus. Lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuukorko on vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainoissa 1,0 % tai 1,7 %; erityisryhmien vuokra-asuntojen rakentamisen ja kaikissa vuokra-asunnon hankinnan korkotukilainoissa 3,4 %; sekä kaikissa asumisoikeustalolainoissa 3,5%. Kaikkissa ARAn hyväksymissä vuokra-asunnon tai vuokratalon perusparantamisen korkotukilainoissa perusomavastuukorkona on 2,35 prosenttia. Mainituista perusomavastuukoroista ovat väliaikaisesti voimassa ja niitä sovelletaan seuraavin edellytyksin: Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,0 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asunnon rakentamisen alennettua 1,7 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeeseen, jolle ARA on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset viimeistään ja korkotukilainapäätöksen mennessä. Vuokra-asuntojen tai vuokratalon perusparantamisen alennettua 2,35 % perusomavastuukorkoa sovelletaan vain hankkeiseen, jolle ARA on hyväksynyt perusparannussuunnitelmat ja -kustannukset aikaisintaan ja korkotukilainapäätöksen mennessä. 2.5 Käynnistysavustus (koko luku on lisätty ) Käynnistysavustusta voi saada, kun rakennetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/200) mukaisia vuokraasuntoja muille kuin erityisryhmille valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa. 7

8 Avustus on julkisyhteisöjen toteuttamille hankkeille euroa ja muille ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille toimijoille euroa asuntoa kohden. Käynnistysavustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. Avustus voidaan myöntää hakemuksesta ARAn rakennussuunnitelmien ja rakennuskustannusten hyväksymispäätöksen (ns. osapäätöksen) jälkeen. Avustus voidaan maksaa hakemuksesta rakennustöiden aloituksen osoittavalla työvaihetodistuksella. Hakulomake, käynnistysavustus, ARA 47/ Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilainoitus Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamisen korkotukilaina voi olla enintään 40 % kustannuksista; tai enintään 50 %, jos perusparannuksella parannetaan talon energiataloutta, vähennetään energian käytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Kustannuksiin voidaan hyväksyä talotekniset ja talon ylläpidon kannalta keskeiset korjaustoimenpiteet, kuten putkisto- ja sähköjärjestelmäremontit. 2.7 Omakotikorkotukilainoitus Uusille omakotitaloille hyväksytään korkotukilainoja kokonaisenergiatehokkuuden perusteella. Suunnitellun omakotitalon kokonaisenergiakulutus (E-luku) saa olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä rakentamismääräysten mukaisesta enimmäisarvosta. (Enimmäisarvot on määritetty Rakentamismääräysten osassa D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012, luvussa 2.1.) > Ohjeet ja oppaat > Korkotuki- ja takauslainojen käyttösuunnitelma

9 3 KORKOTUKILAINAT 3.1 Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentaminen, omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Mahdollisuus lunastaa vuokra-asunto omaksi koskee vain uusia rakennuskohteita. Kohde on käynnistettävä asunto-osakeyhtiömuotoisena. Lunastamisoikeudesta tulee tehdä merkintä hakulomakkeelle ARA 64/11. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio lomakkeella ARA 95/08 tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200) huonetilaohjelma tavoitehintalaskelma Tuotekortit: KT 1 Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen KT 12 Korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen KT 17 Korkotukilaina osaomistustalojen rakentamiseen. > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeusasunnoille 3.2 Erityisryhmille tarkoitettu palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan ARA voi hyväksyä pelkästään korkotukilainalla toteutettaviksi erityisryhmien palveluasumisen kohteet, joissa asukkaiden tuen ja palveluiden vaatimat yhteistilat sekä varuste- ja tilaratkaisut pystytään järjestämään ilman investointiavustusta niin, että asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Kohteet, joissa on erityisryhmien palveluasuntoja ja merkittävässä määrin asumista tukevia ja palveluiden tuottamiseksi tarvittavia tiloja, voidaan pääsääntöisesti toteuttaa vain rahoittamalla ne sekä investointiavustuksella että korkotukilainalla, jotta asumiskustannusten kohtuullisuusvaatimus täyttyisi. Erityisryhmien vuokra-asuntojen korkotukilainoissa perusomavastuukorko on aina 3,4 %. 9

10 Korkotuki- tai takauslainalla rahoitettavien palvelu- ja tukiasuntokohteiden tulee täytää soveltuvin osin samat tukemisen edellytykset kuin erityisryhmien investointi avustuskohteissa. Näiltä osin hakijan on välttämätöntä tutustua myös seuraaviin ohjeisiin, jotka löytyvät osoitteesta: > Ohjeet ja oppaat: Ympäristöministeriön ohjauskirje ja sen muutos (avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi) ARAn palveluasumisen opas ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2013, Hakuohje Lainoituksella tuetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen painottumista avohoitoon, jolloin toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Mikäli erityisryhmien vuokra-asuntoja on tarkoitus rakentaa korkotukilainalla ilman avustusta, tulee myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon (pienet kunnat: sosiaali- ja terveysyhtymän) lausunto liittää hankkeen hakuasiakirjoihin. Luvussa 3.1 tai 3.3 mainittujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan: tarveselvitys / hankesuunnitelma, lomake ARA 71a/11 kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ARAn avustushakemukseen, lomake ARA 55/ Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen siinä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta. Perusparannuslaina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perusparannuslaina hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 64/11 alustava hankeohjelma lomakkeella ARA 81a/08 kuntoarvio korjausaste-/tavoitehintalaskelma talousarvio lomakkeella ARA 95/08 pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma lomakkeella ARA 82/11 selvitys vakuuden arvosta, sisältäen laskelman entisistä lainoista 10

11 Apuvälineinä voidaan käyttää korjauskustannusarviota tehtäessä: > Laskurit > Korjauskustannusarviolaskuri alustavaa talousarviota laadittaessa: > Laskurit > Vuokralaskuri Tuotekortit: KT 3 Korkotukilaina vuokra-asuntojen peruskorjaukseen KT 14 Korkotukilaina asumisoikeustalon perusparantamiseen > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Vuokra ja asumisoikeustalot 3.4 Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 64/11 talousarvio ARA 95/08 jäljennös asunnon tai talon luovutussopimuksesta tai esisopimuksesta isännöitsijätodistus, jos asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä Hakijan tulee ennen vuokratalon hankkimista varmistaa ARAsta lainan vakuusasiat. Jos vuokratalo on yhtiömuotoinen, sen omistamaa kiinteistöä ei hyväksytä hankintalainan vakuudeksi. Hankinta tulisi tällaisessa tapauksessa toteuttaa kiinteistökauppana tai selvittää vuokrataloyhtiön fuusiointimahdollisuudet. Tuotekortit: KT 2 Korkotukilaina vuokra-asuntojen hankintaan KT 2a Korkotukilaina vuokratalojen hankintaan > Lainat yhteisöille > Hankintalainoitus 3.5 Asunto-osakeyhtiötalon perusparantaminen HAKEMUS: jätetään ARAaan Hakija toimittaa hakemusasiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa korkotukipäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja perusparannuskustannukset. 11

12 Hakemusasiakirjat ovat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): korkotukihakemus lomakkeella ARA 68/08 kopiot urakkasopimuksista kaupparekisteriote lainanmyöntäjän antama lainasitoumus lomakkeella ARA 68a/06 Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin. Jos hankkeen kustannukset ovat alle 50 /asm², se rinnastetaan vuosikorjaukseen eikä sitä hyväksytä tuen piiriin. Korkotukilainan osuus on enintään 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Jos perusparantamisen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä parannetaan asuntoosakeyhtiötalon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, perusparantamista varten myönnetyn lainan suuruus on kuitenkin enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Tuotekortti: KT 16 Asunto-osakeyhtiötalon perusparannuslaina - korkotukilaina perusparantamiseen. > Lainat yhteisöille > Perusparannuksen lainoitus > Asunto-osakeyhtiötalot 3.6 Omakotitalon rakentaminen HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Korkotukilainan hyväksymistä koskeva hakemus jätetään sille kunnalle, jonka alueella lainoitettava kohde sijaitsee. Hakijana on yksityishenkilö, joka omistaa rakennettavan omakotitalon. Hakuasiakirjat ovat seuraavat (ajantasaiset versiot löytyvät ARAn verkkosivuilta): hakemus lomakkeella ARA 11/08 hanketiedot ja kustannusarvio lomakkeella ARA 30/01 kunnan edellyttämät selvitykset ko. omakotitalon matalaenergisyydestä kaava- tai karttaote, josta selviää rakennuspaikka ja rakennuksen suunniteltu sijainti jäljennös tontin tai tilan saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta taikka sitoumus tontin myymisestä tai vuokraamisesta hakijalle sopimusehtoineen kaikkia omakotitaloon asumaan tulevia yli 18-vuotiaita henkilöitä koskevat todistukset viimeksi toimitetusta verotuksesta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa) työnantajan todistukset kokonaiskuukausituloista tarvittaessa eriteltyinä selvitys hakijaruokakunnan omaisuuden nettoarvosta (kiinteistöstä esim. rakennustarkastajan tai vastaavan arvio omaisuuden käyvästä myyntihinnasta ja todistukset mahdollisista veloista) mahdollinen raskaustodistus opiskelijoilta opiskelutodistus ja selvitys arvioidusta valmistumisajankohdasta korkotukilainan myöntäjän sitoumus myönnettävästä lainasta lomakkeella ARA 15/01 12

13 Tuotekortti: KT 7 Omakotikorkotukilaina uudisrakentamiseen > Lainat ja takaukset yksityishenkilöille > Korkotukilainat yksityishenkilöille 4. TAKAUSLAINAT VUOKRATALOILLE HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja ( ). Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset. ARAlle toimitettavat hakemusasiakirjat on lueteltu lomakkeessa ARA 74/11, mikä löytyy ARAn verkkosivulta. Tuotekortti: TA2 Vuokra-asuntojen rakentamisen valtiontakaus > Lainat yhteisöille > Uustuotannon lainoitus > Takauslainat vuokrataloille 5. MUU ARAN MYÖNTÄMÄ TUKI : PURKUAKORDI JA -AVUSTUS HAKEMUS: jätetään ARAan ARA myöntää hakemuksesta luvan purkaa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen talon tai asunnon. Eräissä tapauksissa on mahdollista myöntää myös aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi. Purkulupaa (lomake ARA 5/11) ja tarvittaessa akordia (lomake ARA 5a/11) suositellaan haettavaksi yhdessä. Purkuakordin määrä on enintään 50 % jäljellä olevasta lainapääomasta ja erääntyneistä koroista. ARA voi myöntää hakemuksesta myös purkuavustuksen, kun omistajalla ei ole taloudellisia edellytyksiä kattaa kaikkia purkamisesta aiheutuvia kustannuksia. Avustuksen suuruus on enintään 50 % purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Purkuavustusta haetaan lomakkeella ARA 5a/11. Tuotekortti: ADI Purkuakordi ja purkuavustus >Avustukset > Purkuavustukset > Akordit > Purkuakordit 13

14 6. VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI 6.1 Rajoitusakordi HAKEMUS: jätetään ARAaan Valtion asuntolainan ja aravalainan osittainen anteeksianto eli akordi on eräissä tapauksissa mahdollinen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisen jälkeen. Akordia haetaan lomakkeella ARA 5a/11, jonka hakija toimittaa liitteineen ARAan. ARA toimittaa akordihakemuksen ja lausuntonsa Valtiokonttoriin, joka tekee päätöksen asiasta. > Akordit > Rajoitusakordit 6.2 Muut Valtiokonttorin myöntämät tuet Muista Valtiokonttorin myöntämistä tuista on kerrottu lähemmin Valtiokonttorin verkkosivuilla. > Rahoitus > Palveluhakemisto 14

15 LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat Pääkaupunkiseutu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen Pääkaupunkiseudun lähialue (kehyskunnat) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vihti Lahden seutu Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Turun seutu Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo Tampereen seutu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Seinäjoen seutu Ilmajoki, Lapua ja Seinäjoki Jyväskylän seutu: Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen Kuopion seutu Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi Oulun seutu Oulu, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, ja Tyrnävä. 15

16 LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet ARAn keskeisin ohjeistus on luettavissa verkkosivulla: Rakennuttamiseen liittyvä ohjeistus: ja oppaat Lainoitukseen liittyvä ohjeistus: > Lainat yhteisöille Avustuksiin liittyvä ohjeistus: > Avustukset Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyttäminen: > Laatu ja kustannukset > Lomakkeet. Erillisohjeet: ja oppaat > Ohjeet kunnille ja asuntojen tuottajille Lomakkeet: > Lomakkeet Tuotekortit löytyvät ympäristöministeriön verkkosivulta: > Asuminen > Tietoa kunnille ja asuntojen tuottajille > Asumisen tukimuotojen tuotekortit 16

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1 ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 Sisältö JOHDANTO... 3 1 HAKUAJAT... 4 1.1 Korkotukilainat... 4 1.2 Muut avustukset ja akordit... 4 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 4 1.4 Kunnan lausunnot... 4 1.5 Kunnan

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä. Helsinki

Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä. Helsinki 12.10.2007 Tekijän nimi Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä 1.2.2010 Helsinki ARA:n rahoitustuotteita korjausrakentamiseen www.ara.fi ARA:n rahoitustuotteita korjausrakentamiseen Kehittämisinsinööri,

Lisätiedot

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen?

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Riitta Kimari Ympäristöministeriö Ammattilaisseminaari 24.11.2009 Suhdanneluonteiset avustukset (ns. 10 %:n avustus) Suhdanneluonteiset energiapainotteiset

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018 ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018 Sisällys JOHDANTO... 3 1 HAKUAIKA... 4 2 HAKUMENETTELY... 4 2.1 Kunnan lausunnot 4 2.2 Asumisturva ja kohteen käyttö 4 2.3 Varaushakemukset 5

Lisätiedot

Käynnistysavustus perusparantamiseen

Käynnistysavustus perusparantamiseen Dnro 19454/021/13 Käynnistysavustus perusparantamiseen 2013 2014 Hakuohje 19.9.2013 Avustuksen hakuaika 19.9.2013 31.12.2014 Sisällys 1 UUSI VALTUUS SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA OHJEET... 3 2 AVUSTUKSEN

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 14.12.2010 Johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Jarmo Linden 14.12.2010 Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 11.11.2013 Sivu 1 / 1 757/02.05.03/2013 78 Vuoden 2014 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukilainahakemusten käsittely sekä yhden asumisoikeustalohankkeen puoltaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI)

Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI) LIITE 2 Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI) Komission päätös (842/2005) Suomi 12/01/2012 2 art. 1 kohdan a alakohta Korvaukset julkisista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2017 ARA-tuotanto 2016 10.3.2017 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön hallinnonala, sosiaalinen asuntotuotanto

Ympäristöministeriön hallinnonala, sosiaalinen asuntotuotanto Suomen SGEI-maaraportti 11.06.2014 LIITE 3 Ympäristöministeriön hallinnonala, sosiaalinen asuntotuotanto 1) Korkotukilainat sosiaaliseen asuntotuotantoon Selkeä ja kattava kuvaus siitä, miten kyseiset

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Selvitys 2/2013. ARA-tuotanto

Selvitys 2/2013. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys 2/2013 ARA-tuotanto 2012 12.3.2013 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2012 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Maija-Liisa Kolehmainen 9/2005 Ari Laine 1.7.2005 Kunnallistekniikan rakentamisavustukset vuosille 2002-2005 ja 2005-2009 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 Mirja Suopanki, suunnittelija, KTM 1 Käsiteltävät asiat Vuoden 2009 suhdanneavustus Vuoden 2010 suhdanneluonteinen energia-avustus Pientalojen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite 1 5.1.2016 PM. KORKOTUKIASUNTOLAINOJEN JA TAKAUSLAINOJEN HYVÄK- SYMISVALTUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 1. Yleistä Valtioneuvosto vahvistaa korkotukilainojen

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

30. Asumisen edistäminen

30. Asumisen edistäminen 30. Asumisen edistäminen S e l v i t y s o s a : Hidastunut talouskasvu, muuttoliikkeen väheneminen sekä vilkas asuntorakentaminen yhdessä edullisen korkotason kanssa ovat tasapainottaneet asuntomarkkinoita.

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Elokuu 2015

Työttömyyskatsaus Elokuu 2015 Työttömyyskatsaus Elokuu 2015 Turun työttömyysaste oli elokuun lopussa 16,8 %, lisäystä edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä. Kasvu oli hieman pienempi kuin koko maan 0,9 prosenttiyksikköä. 10 suurimman

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015 Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2015 Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille 26.04.2010 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VUOKRIEN KOHTUULLISUUS JA OMAKUSTANNUSPERIAATE... 3 3 OMAKUSTANNUSVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN... 4 4 VUOKRIEN

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2015

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2015 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita syyskuun lopussa 14884, joista miehiä 8349 ja naisia 6535. Turun työttömyysaste oli %, lisäystä edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2017

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2017 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa tammikuussa 2017 Posio 21,4 Kivijärvi 21,0 Salla 21,0 Ilomantsi 20,7 Saarijärvi 20,6 Lieksa 20,5 Pelkosenniemi 20,1 Suomussalmi 19,9

Lisätiedot

Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet

Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet Kestävän korjausrakentamisen mahdollisuudet Kerrostalojen korjaaminen klinikan aloitustilaisuus 27.5.2014 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti ESITYKSEN SISÄLTÖ: 4 x E = 1. ELINKAARI 2.

Lisätiedot

Energiatehokkaan talon tunnusmerkit. Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008

Energiatehokkaan talon tunnusmerkit. Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008 Energiatehokkaan talon tunnusmerkit Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008 Ilmastonmuutos on maailman vakavin huolenaihe. Eurobarometri-tutkimus, syyskuu 2008 20 20 20 vuoteen 2020 Kasvihuonekaasuja vähennetään

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki Muuttoliike on yksi väestökehityksen osatekijä Väestönkehityksen osatekijät: Luonnollinen

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Edellisvuoden toukokuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi prosenttiyksiköllä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

Tuotetunnus Hinta Alv 0%

Tuotetunnus Hinta Alv 0% ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN 1/7 ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN HINNAT ALV 0% 1M/512k 2M/512k 8M/1M Full rate 24M/1M Full rate Helsingin seutu (sis. Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Turun työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 18,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä. Kasvu oli hieman pienempi kuin koko maan 1,1 prosenttiyksikköä. 10 suurimman

Lisätiedot