Eksistentialistiset teemat Unamunon romaanikirjallisuudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eksistentialistiset teemat Unamunon romaanikirjallisuudessa"

Transkriptio

1 Eksistentialistiset teemat Unamunon romaanikirjallisuudessa Itä-Suomen yliopisto, Teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu-tutkielma, tammikuu 2018 Systemaattinen teologia Marjut Häkkinen

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Filosofinen tiedekunta Tekijät Author Marjut Häkkinen Työn nimi Title Eksistentialistiset teemat Unamunon romaanikirjallisuudessa Osasto School Teologian osasto Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Pro gradu -tutkielma X Systemaattinen teologia Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Abstract Miguel de Unamuno y Jugo ( ) syntyi Bilbaossa, Espanjassa. Perheessä vallitseva vahva katolinen ilmapiiri sai Unamunon tuntemaan nuoresta, että hänellä olisi hengellinen kutsumus. Henkilökohtaisten ristiriitojen takia Unamuno kuitenkin luopui kutsumuksestaan ja teologian sijasta opiskeli filologiaa ja filosofiaa Madridin yliopistossa. Filosofian tohtoriksi hän väitteli vuonna Opiskeluaikanaan Unamuno omaksui tieteellisen ajattelunsa perustaksi positivismin, yhteiskunnallisen ajattelun pohjaksi puolestaan marxilaisuuden. Uuden suunnan Unamunon ajattelulle toi 1900-luvun alussa tutustuminen mm. Sören Kiergegaardin teoksiin. Kierkgaard kartoitti ensimmäisenä eksistenssifilosfian perustavia teemoja, jotka pohjustivat eksistentialismia. Eksitentialismin erillisenä aatesuuntana on katsottu syntyneen 1920-luvulla vastareaktiona sekasortoiselle maailmantilanteelle. Se nosti keskeiseksi käsitteeksi ihmisen olemassaolon, eksistenssin, ja korosti, että ihmisen olemus muotoutuu tämän omien valintojen kautta. Unamunon kirjallinen tuotanto on laajaa, esseekokoelmista kaunokirjallisiin teoksiin. Tämän tutkimuksen lähteinä ovat Unamunon kaksi romaania. Ensimmäinen, Niebla, suomennettuna Usva, ilmestyi Toinen, San Manuel Bueno, mártir, suomennetuna Pyhän miehen uhri, ilmestyi puolestaan Tutkimustehtävänä on tarkastella näiden teosten keskeisiä käsitteitä ja etsiä niistä mahdollisia yhtymäkohtia eksistentialismiin. Unamuno-tutkimuksen kentässä työ sijoittuu Unamunon ajattelun systemaattiseen tutkimiseen, ja työssä käytetty menetelmä on systemaattinen analyysi. Lähdeaineistona olevat romaanit sijoittuvat täysin eri ympäristöihin, Usva on traaginen rakkaustarina jossa uskonto on vain sivujuonteena. Pyhän miehen uhri puolestaan keskittyy pienen, suljetun kyläyhteisön kirkkoherran raskaaseen salaisuuteen: päällepäin hurskas ja rakastettava kylän isähahmo ei kyennyt itse uskomaan kuolemanjälkeiseen elämään. Eksistentialismille aatesuuntana on lähtökohtana suunnata katse objektiivisuudesta ihmisen subjektiivisesti kokemaan tietoisuuteen ja antaa näin ihmisen tunnekokemuksille keskeinen merkitys. Kuitenkin korostaessaan ihmisen eksistenssin, olemassaolon, minäkohtaisuutta, katsotaan samalla minäkohtaisuuteen liittyvän se, että ihminen on maailmassa toisten ihmisten kanssa. Molemmissa romaaneissaan Unamuno on käsitellyt ihmisen olemassaoloon ja ihmisyyteen yleensä liittyviä ongelmia. Myös kysymys siitä, päättyykö ihmisen olemassaolo kuolemaan, on keskeisellä sijalla. Huolimatta lähteenä olevien romaanien erilaisista konteksteista molemmista löytyy runsaasti eksistentialismille tyypillisiä teemoja, ja näin ollen johtopäätökseksi tulee, että Miguel de Unamuno on rakentanut romaaninsa eksistentialististen pohjavirtausten päälle. Avainsanat Keywords Eksistentialismi, olemassaolo, olemattomuus, ahdistus, merkityksellisen valinta

3 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Faculty of Philosophy Tekijät Author Marjut Häkkinen Työn nimi Title Existentialist themes in Unamuno's novels Osasto School School of Theology Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Pro gradu -tutkielma x Systematic Theology Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Abstract Miquel de Unamuno y Jugo ( ) was born in Biulbao, Spain. Strong Catholic athmosphere of the family made Unamuno feel drawn to spiritual vocation in his youth. However, due to personal conflicts he gave up his vocation and instead of theology he studied Philology and Philosophy in Madrid University. He gave his doctoral thesis in During his studies Unamuno adopted Positivism as the basis of his scientific thinking and Marxism as the basis of his political thinking. a new direction for Unamuno's thinking was brought in early 20'th century by his discovering works of Sören Kierkegaard. Kierkegaard was the first one to explore the basic themes of Existense Philosophy forming basis for later Existentialism. Existentialism as an independent shool of thought is considered to be born in 1920's as a reaction to chaotic world situation. It made human existence its key concept and stressed the fact that human essence is formed by his own decisions. Literary production of Unamuno is wide. This study is based on two novels by Unamuno. First, Niebla, was published in 1914, the second one, San Manuel Bueno, martir, in Aim of this study is to survey the key concepts of these works and look for possible similarities with existentialist thought. In the field of Unamuno-research this study positions itself in systematic study of unamuno's thought and its method is systematic analysis. The novels studied here have totally different surroundings. Niebla is a tragic love story with religion appearing as a by-plot only, wherear San Manuel Bueno, martir centres on tragic secret of the priest of a small, reclusive village society: the externally pious, amiable patriarch of the village is unable to believe in afterlife. The starting point for Existentialism is to turn attention into subjective human conscious instead of objective reality, thus giving crucial importance to human emotions. However, while emphasising the subjectivity of human existence, at the same time subjectivity is considered to include the fact that being in the world is being there together with other people. In both novels Unamuno has been dealing with problems of human existence and humanity in general. Whether human existence ends in death is one of central themes, too. Notwithstanding the differences in context in the novels, both abound in themes typical of Existentialism, thus bringing us to conclusion that Miquel de Unamuno has built his novels on existentialist themes. Avainsanat Keywords Existentialism, existence, non-existence, anxiety, meaningful choise

4 SISÄLLYS 1.Johdanto Miguel de Unamuno Tutkimustehtävä ja lähteet Niebla San Manuel Bueno, mártir 9 2. Eksistenssifilosofiasta eksistentialismiin Eksistentialismin juuret ja kehitys Olemassaolon kamppailija, Sören Kierkegaard Eksistentialismin muotoutuminen Eksistentialismin keskeiset pääkorostukset Olemassaolon ongelma Minun olemassaoloni Oleminen maailmassa Olemattomuus Ihmisyyden ongelma Merkityksellisen valinta Valinnan pakko Ahdistus Unamunon anti teologialle Kuoleman jälkeisestä elämästä Järjen ja tunteen ikuisesta ristiriidasta Yhteenveto 57 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 59 4

5 1.JOHDANTO 1.1.Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno y Jugo syntyi Bilbaossa, Espanjassa, perheensä kolmanneksi lapseksi. Hänen vanhempansa olivat espanjalaisen kulttuurin omaksuneita baskeja, joten kotikielenä puhuttiin espanjaa. Unamunon äiti oli harras katolilainen, niinpä lapset saivat kirkon ihanteiden mukaisen kasvatuksen. Unamunon isä, konditoria-alan pienyrittäjä, harrasti filosofiaa ja kielten opiskelua, vaikka ei omannutkaan korkeampaa koulusivistystä. Isä kuoli ennen Miguelin kuudetta syntymäpäivää. Hänen jälkeensä jäänyt kirjasto merkitsi ensimmäisenä Unamunolle herätettä modernin saksalaisperäisen filosofian suuntaan. 1 Myös äiti vaikutti vahvasti nuoren Miguelin elämän suuntaan. Äidin mystisiä aineksia sisältämä kristillisyys sai pojan tuntemaan nuoresta alkaen, että hänellä olisi hengellinen kutsumus. Iän myötä nousi kuitenkin ristiriita tämän kutsumuksen ja naimattomuuslupauksen välille, ja Miguel de Unamuno joutui toteamaan, ettei hän pystyisi vastaamaan hengelliseltä säädyltä vaadittaviin uhrauksiin. 2 Vuodesta 1880 alkaen Unamuno opiskeli filologiaa ja filosofiaa Madridin yliopistossa. Opiskeluaikanaan Unamuno tutustui uusiin eurooppalaisiin aatevirtauksiin. Tieteellisen ajattelunsa perustaksi hän omaksui positivismin, yhteiskunnallisen ajattelunsa pohjaksi taas marxilaisuuden. Unamuno väitteli filosofian tohtoriksi Madridin yliopistossa Tämän jälkeen hän palasi opettajaksi Bilbaoon ja toimitti samalla tovereidensa kanssa itse perustamaansa marxilaista aikakauslehteä. 3 Vuodesta 1891 vuoteen 1898 Unamuno toimi Salamancan yliopiston kreikan kielen professorina. Tämän jälkeen hän siirtyi kreikan kirjallisuuden professoriksi. Vuonna 1890 Unamuno nimitettiin Salamancan yliopiston rehtoriksi. 4 1 Nuorva 1997, Nuorva 1997, Nuorva 1997, Nuorva 1997, 20 5

6 Unamuno joutui henkiseen ja elämänkatsomukselliseen kriisiin vuonna Kriisiin johtavia syitä olivat laajemmin Unamunon teologisen ja filosofisen kirjallisuuden harrastus sekä huoli yhteiskunnan vaikeasta tilanteesta. Muita syitä olivat kehitysvammaisen lapsen syntymä sekä sydämen rytmihäiriöiden tuoma kuolemanahdistus. Unamuno vetäytyi kolmeksi päiväksi dominikaanikonventtiin ja otti yhteyttä pappisystäväänsä. Ystävä, Juan Joses Lecanda, kutsui Unamunon luokseen viettämään hiljaista viikkoa ja pääsiäistä. Tämän jakson aikana Unamuno kirjoitti teoksensa Diario Intimo (suom. Intiimi päiväkirja ), jota hän täydensi myöhemmin. Tässä päiväkirjassa tulevat esiin eksistentiaalinen ahdistus sekä kiinnostus keskiajan mystiikkaa kohtaan. 5 Unamunon ajattelulle toi uuden suuntauksen tutustuminen Sören Kierkegaardin ja Friedrich Nietzschen teoksiin 1900-luvun alussa. Unamunon teksteihin alkoivat ilmestyä ihmisyksilön yksinäisyyden, kuoleman ahdistuksen ja elämän tarkoituksettomuuden teemat. Seuraavina vuosina Unamuno kehitteli ajatusta elämän traagisesta mielestä. 6 Kehittäessään omaa ajatteluaan Unamuno hoiti samanaikaisesti virkaansa Salamancan yliopiston rehtorina. Tasavaltalaiset mielipiteet ja yhteiskunnallinen harrastuneisuus toivat kuitenkin Unamunolle ennen pitkää hankaluuksia julkisen viran haltijana. Tilanne kärjistyi vuonna 1914, jolloin Unamuno erotettiin rehtorin virasta. Hän jäi kuitenkin hoitamaan edelleen kreikan kirjallisuuden professuuria. Vuonna 1922 Unamuno nimitettiin Salamancan yliopiston vararehtoriksi, mutta jo vuonna 1924 hän joutui lähtemään maanpakoon kenraali Primo de Reveran diktatuurin vuoksi ja jättämään kaikki akateemiset tehtävänsä. 7 Heinäkuussa 1924 Unamuno olisi voinut palata maanpakomääräyksen peruutuksen ansiosta. Hän jatkoi kuitenkin maanpakoaan vapaaehtoisesti, ja palasi Espanjaan vasta diktatuurin kukistuessa vuonna 1930 juhlittuna sankarina. Tällöin Unamuno nimitettiin Salamancan yliopiston espanjan kielen historian professoriksi. Tästä professuurista hän jäi eläkkeelle vuonna 1934, jolloin Unamuno nimitettiin Salamancan yliopiston rehtoriksi eliniäkseen. Nimitys kuitenkin purettiin Espanjan 5 Nuorva 1997, Nuorva 1997, 23 7 Nuorva 1997,

7 sisällissodan aikana 1936 Tasavaltalaisen hallituksen toimesta. Virka palautetttiin Unamunolle vielä samana vuonna kansallisten päästyä valtaan. Kuitenkin hän ehti vielä lokakuussa, edelleen vuonna 1936, sekaantua sisällissotaan liittyvään selkkaukseen, jonka seurauksena Unamuno pistettiin viralta toisen kerran samana vuonna. Tähän hänen virkauransa päättyikin lopullisesti, sillä Unamuno kuoli tuon värikkään vuoden viimeisinä hetkinä, uudenvuodenyönä Unamunon tuotanto on moninaista, esseekokoelmista kaunokirjallisiin teoksiin ja runoihin. Myös Unamuno-tutkimus jakautuu nykyisin kolmeen alueeseen: poliittishistorialliseen, kirjallisuustieteelliseen ja Unamunon ajattelun systemaattiseen tutkimiseen. 9 Quintin Pérez on kirjassaan El pensamiento de Unamuno frente al de la Iglesia todennut, että Unamunolla oli protestanttinen järki, mutta katolinen sydän. 10 Tämä tulee näkyväksi Unamunon vastustaessa kirkon tapaa tehdä uskonnosta rationaalista: Katolinen ratkaisu ongelmaamme, ainoaan elintärkeään ongelmaamme eli yksilöllisen sielun kuolemattomuuden ja ikuisen pelastuksen ongelmaan, tyydyttää tahtoa ja niin ollen se tyydyttää elämää; yritys rationalisoida se dogmaattisen teologian avulla ei kuitenkaan tyydytä järkeä. Ja järjellä on yhtä väkeviä vaatimuksia kuin elämälläkin. 11 Unamunolla oli vakava pyrkimys ratkaista modernin ajan eurooppalaisen ihmisen uskonnollisia kysymyksiä, ja hänestä oli huolestuttavaa, että espanjalaisten opiskelijoiden parissa esiintyi pinnallista uskonnonvastaisuutta, jonka juuret olivat Nietzscen ja muutamien muiden positivististen ajattelijoiden populaareissa tulkinnoissa. Modernin filosofisen ajattelun perustaksi Unamuno suositteli näille harhautuneille tutustumista Kantin ja Hegelin teoksiin Tutkimustehtävät ja lähteet Tämä tutkimus sijoittuu Unamuno-tutkimuksen kentässä Unamunon ajattelun systemaattiseen tutkimiseen. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella Unamunon 8 Nuorva 1997, Nuorva 1997, Pérez 1947, Unamuno 2009, Nuorva 1997, 27. 7

8 romaaneja Niebla ja San Manuel Bueno, mártir. Edellinen ilmestyi vuonna 1914, suomeksi vuonna 1997 nimellä Usva. Jälkimmäinen ilmestyi 1930, suomeksi 1983 nimellä Pyhän miehen uhri. Tarkastelen näiden teosten keskeisiä käsitteitä ja pohdin, onko niillä ja jos on, millaisia yhtymäkohtia eksistentialismiin. Työssä käytän menetelmänä systemaattista analyysiä Niebla Tutkimuksen toinen lähdeteos on Unamunon romaani (tai Unamunon itsensä määritelmänä rimooni ) 13, suomennettuna Usva. Usvan päähenkilö on nuori mies, Augusto Perez. Hänen äitinsä on kuollut puolisen vuotta sitten, ja Augusto asuu yksin kahden palvelijansa kanssa. Augusto on pohjimmiltaan teoreetikko, joka törmää aineelliseen todellisuuteeen rakastuessaaan pianonsoitonopettajattareen, Eugeniaan. Eugenian valloitus on vaivalloista, ja asioita mutkistaa Auguston epämääräinen suhde pyykkiensilittäjättäreen, herttaiseen ja Auguston silmissä myös viattomaan Rosarioon. Usvassa Unamuno leikittelee olemassaolon teemalla, ja asettaa itsensä, kirjailijan, jumalan asemaan kirjansa fiktiivisiin henkilöihin nähden siten, että kirjan henkilöt saavat tietää Unamunon päätäntävallasta heidän elämäänsä. Usvan esipuheen on kirjoittanut Victor Goti, yksi kirjan henkilöistä, joka on siis Unamunon mielikuvituksen tuotetta. Victor Goti tuo esipuheessaan esiin sen, että hän tietää olevansa vailla vapaata tahtoa. Kuitenkin hän puhuu Miguel de Unamunosta kuin tuttavastaan, ei kuin luojastaan. Tämä on saanut näennäisesti Unamunon itsensä tarttumaan kynään ja kirjoittamaan Usvaan jälkiesipuheen, jossa hän uhkailee Victor Gotia lupaamalla hänelle samaa kohtaloa, kuin Augustolle, mikäli Victor jatkaa hänen (Unamunon) analysointia. Augusto-parka joutuu Usvan loppupuolella epäonnistuneiden rakkausseikkailujensa jälkeen sellaisen epätoivon valtaan, että päättää tehdä itsemurhan.ennen itsemurhaa hän kuitenkin haluaa tavata Miguel de Unamunon, josta on kirjan mukaan kuullut puhuttavan. Unamuno kuvaa kirjassaan kohtaamistaan fiktiivisen henkilönsä 13 Unamuno 1997, 14. 8

9 Auguston kanssa. Kohtaus päättyy siihen, että Unamuno ilmoittaa, ettei Augusto voi tapppaa itseään siitä yksinkertaisesta syystä, ettei häntä ole olemassakaan. Sen sijaan hän, kirjalija, Auguston luoja, aikoo tappaa Auguston. Tämä ilmoitus saa Augustossa heräämään tavattoman elämänhalun, mutta Unamuno toteuttaa uhkauksensa Auguston epätoivoisesta vastustuksesta huolimatta: Augustoa kohtaa väistämätön kuolema San Manuel Bueno, mártir Toinen lähdeteokseni on Unamunon vuonna 1930 julkaisema pienoisromaani San Manuel Bueno, mártir, suomennettuna (ei sanatarkasti) Pyhän miehen uhri.kirjan keskushenkilönä on traagisesti epäilyjensä piinaama katolinen pappi, Don Manuel. Kertojana toimii Don Manuelin hengellinen tytär Angela Carbalino. Don Manuelin seurakunta muodostuu vuoriston keskellä, järven rannalla sijaitsevasta Valverde de Lucernan kylästä. Don Manuel oli kylänsä keskushahmo ja myös Angelan äiti ihannoi häntä, oli häneen rakastunut tietysti erittäin siveästi, toteaa Angela. Don Manuelia kuvataan yleväryhtiseksi ja hänen katseensa tuntui yltävän suoraan seurakuntalaisten sydämiin. Hänen äänensä oli jumalainen ja sai kuulijansa itkemään. Kaikki kyläläiset kävivät messussa, jos eivät muusta syystä niin kuullakseen ja nähdäkseen ihaillun papin alttarilla. Edes kuolemaa eivät useimmat kyläläiset halunneet kohdata muuten kuin pitämällä kiinni Don Manuelin kädestä. Hengellisen työn lisäksi Don Manuelin elämä oli täynnä myös muuta toimintaa. Hän ei ollut taipuvainen mietiskelyyn ja piti toimettomuutta kaikkien paheiden äitinä. Don Manuel seurasi lääkärin mukana tämän potilaskäynneillä ja antoi lisäpainoa tämän ohjeille. Hän ei vierastanut ruumiillistakaan työtä, vaan esimerkiksi puintiaikana hän oli mukana puimisessa ja viljan seulomisessa. Angelan aikuistuttua hänen veljensä, jolle on annettu enteellinen nimi Lázaro, saapui takaisin kotikyläänsä Amerikasta, jossa hän oli onnistunut ansaitsemaan pienen omaisuuden. Don Manuelin ja Lázaron välille kehittyi epätavallinen luottamussuhde, josta myös Angela pääsi osalliseksi. Vähitellen sisaruspari sai tietoonsa Don 9

10 Manuelin elämän suuren tragerian: Don Manuel, jota pidettiin lähes pyhimyksenä, ei itse kyennyt uskomaan kuolemanjälkeiseen elämään! Huolimatta siitä, ettei itse kyennyt uskomaan, Don Manuel jatkoi vuodesta toiseen seurakuntalaistensa uskonelämän vahvistamista. Sillä niin kuin Don Manuel sanoi, pääasia on, että kyläläiset ovat onnellisia. Ja tämä onni, niin Don Manuel asian näki, muodostui siitä, että kyläläisiä varjeltiin siltä piinalta, mitä hän itse koki. Tästä oman oikean uskon puutteesta seurasi että Don Manuel joutui teeskentelemään ja kätkemään todelliset uskonnolliset tunteensa. Don Manuel uskoi vahvasti, etteivät yksinkertaiset ihmiset kestäisi totuutta, eivät voisi elää sen kanssa. Don Manuelin ja veljensä kuoltua Angela mietti, miksei Don Manuel yrittänyt käännyttää hänen veljeään teeskentelemällä uskovaista. Johtopäätös, mihin Angela päätyy, on, että Don Manuel tajusi, että Lázaron saattoi käännyttää vain hänen totuutensa. Hänen traaginen totuutensa kuolemasta voitti Lázaron elämän asialle. Angela toteaa lopuksi, että hän uskoo kuitenkin, että Jumala omista syistään antoi Don Manuelin ja Lázaron uskomaan olevansa epäuskoisia. Angela lohduttautui ajatuksella, että maallisen vaelluksen päätteeksi side putosi heidän silmiltään ja Don Manuel saisi nähdä sen totuuden, millä hän oli pitänyt kyläläisiään unen kaltaisessa tilassa. Pyhän miehen uhrin loppulukuna on Unamunon kirjoittama teksti, jossa hän väittää saaneensa käsiinsä Angela Carballinon muistiinpanot. Tässä luvussa Unamuno pallottelee sillä ajatuksella, onko hän onnistunut luomaa todellisia ja aitoja ihmisiä, joilla on kuolematon sielu. Unamuno ottaa esimerkiksi Usva -rimoonin Augusto Pérezin ja pohtii, oliko Augusto oikeassa pyrkiessään olemaan objektiivisempi ja todellisempi kuin itse Unamuno, joka kuvitteli luoneensa hänet. Lopuksi Unamuno toteaa, etteivät Don Manuelin kyläläiset olisi edes uskoneet paimentaan ja pyhimystään, jos hän ja hänen oppilaansa Lázaro olisivat tunnustaneet uskonsa tilan. Sillä kyläläiset olisivat uskoneet heidän tekonsa, eivät sanojaan. Sanoista yksin ei ole palvelemaan tekoja, vaan teot riittävät yksin todistukseksi. 10

11 2. EKSISTENSSIFILOSOFIASTA EKSISTENTIALISMIIN Eksistentialismin katsotaan muotoutuneen 1920-luvulla, ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eksistentialismi aatesuuntana oli yhdenlainen vastaus mielekkyyden löytämiselle sodan sekasortoon saattamassa maailmassa. Se nosti keskeiseksi käsitteeksi ihmisen olemassaolon, eksistenssin. Perusajatus oli, että ihmisen olemus eroaa kaikesta muusta olevasta siten, että ihmisellä olemassaolo on ennen olemusta, essentiaa. Ihmisen olemus, toisin kuin muiden olevaisten, ei määräydy ulkoapäin, vaan muotoutuu ihmisen omien valintojen kautta. Koska ihmisellä on vapaus omien valintojensa tekoon, hänellä on näin myös vapaus vaikuttaa omaan olemassaoloonsa. 14 Eksistentialismissa kiinnostuksen kohteena on korostetusti yksilön minuus. Lähtökohtana on ihmisen subjektiivisesti kokema tietoisuus. Eksistentialismi suuntaa katseensa objektiivisuuden sijasta yksityiseen, sisältäpäin koettavaan ihmisyyteen. Korostaessaan ihmiskeskeisyyttä eksistentialismi korostaa ihmisen tunnekokemuksen merkitystä. Historiallisesti hämmästyttävä piirre eksistentialismissa onkin se, että sen sijaan, että se pitäisi tunteita satunnaisina ilmiöinä ihmisen kokemusskaalassa, ne katsotaan ihmisen olemisen peruskokemuksiksi. Ilman tunteita ei olisi olemassaoloakaan. 15 Keskeistä eksistentialismissa on myös ajatus siitä, että ihmisen oleminen on hänen olemistaan maailmassa. Eksistentialismi ottaa jyrkän antiabstraktisen kannan: ihmisen olemassaolo on pohjimmiltaan konkreettista. Maailma on ihmisen edessä tässä ja nyt, ja ihmisen on pakko reagoida, ihmisen on tehtävä maailmalle jotain. Tämän konkreettisuuden vuoksi eksistentialismi katsoo, että ihmisen tarkastelu yleisellä tasolla väistämättä vääristää kuvaa. 16 Eksistentialismi on sävyltään varsin pessimistinen ajatussuunta. Vapaus määritellä itsensä valintojensa kautta on ihmiselle suuri taakka. Välttyäkseen vapauteen liittyvältä vastuulta ihminen yrittää liukua epäaitoon olemiseen, sulautua massaan. Tässä tilanteessa hän ei kuitenkaan voi pysyä loputtomiin, viimeistään kuoleman 14 Harva 1995, Saarinen 1986, Saarinen 1986,

12 ajatus ajaa ihmisen tajuamaan, että ihminen on lopultakin yksin eläessään ja kuollessaan. 17 Tässä luvussa tarkastelen seuraavaksi eksistentialismin juuria ja kehitystä, sekä kartoitan eksistentialismin keskeisiä pääkorostuksia Eksistentialismin juuret ja kehitys Eksistentialismin historiaan tarkastellessani esittelen tässä luvussa Sören Kierkegaardin ( ), jonka ajattelu edustaa eksistentialismin syvälle kaivautuvaa juurakkoa, Martin Heideggerin ( ) aatesuunnan keskeisenä muotoilijana sekä Jean-Paul Sartren ( ) myöhemmän eksistentialismin jäsentäjänä Olemassaolon kamppailija, Sören Kierkegaard Tanskalainen Sören Kierkegaard kartoitti ensimmäisenä teemoja, jotka olivat perustavia myöhemmin syntyvälle eksistenssifilosofialle. 18 Niinpä eksistentialismin juuria etsittäessä ne on tapana ulottaa ainakin Kierkegaardiin asti. 19 Sören Kierkegaard on yksi harvoja maailmanmaineeseen yltäneitä pohjoismaisia ajattelijoita. Hän syntyi Kööpenhaminassa vuonna 1813 rikkaan kauppiaan pojaksi. Kierkegaardin isä kärsi raskasmielisyydestä, jonka hänen poikansa peri itselleen, todennäköisesti isältään saamansa omalaatuisen kasvatuken seurauksena. Sören Kierkegaard tunsi syvää kohtalonyhtetyttä isäänsä ja uskoi, että isänsä tekojen takia hänen sukunsa joutui kantamaan Jumalan kirousta. Kierkegaard luki itsensä papiksi, mutta ei antanut vihkiä itseään pappisvirkaan. Hän eli kauppiasisänsä perinnön turvin tarvitsematta koskaan hankkia elantoa omalla työllään. 17 Harva 1995, Saarinen, 1985, Yrjönsuuri, 1998,

13 Kierkegaardin henkiseen kehitykseen vaikutti voimakkaasti isän lisäksi hänen morsiamensa. Sören Kierkegaard vaati morsiamekseen tyttöä, joka oli menossa naimisiin toisen miehen kanssa. Saatuaan tytön kihlattua hän kuitenkin purki kihlauksen noin vuoden kuluttua. Syyn kihlauksen purkuun Kierkegaard sanoi vievänsä mukanaan hautaan. Edelleen hän totesi, että koko hänen tuotantonsa on oikeastaan tämän suhteen selvittelyä. 20 Kierkegaard on ristiriitainen, vaikeasti luokiteltava ajattelija. Hän on vaikea pala myös toisille filosofeille, sillä Kierkegaard ei vastaa niihin odotuksiin, joita filosofeille yleensä asetetaan. Hän ei argumentoi, ei vaivaudu määrittelemään käsitteitään, häneltä ei löydy mitään systemaattisuutta ja hän on täysin arvaamaton. Kaikesta tästä huolimatta Kierkegaardin ajattelussa on vahva sisäinen ryhti. Hän on vain kätkenyt ajatteluaan yhdistävät säikeet useimpia muita paremmin. Kierkegaardia ei voi lähestyä hänen yksittäisten teostensa kautta; tie hänen ajatteluunsa kulkee koko hänen tuotantonsa läpi, ja sittenkin vain hänen omilla ehdoillaan. 21 Kirjailijana Kierkegaard oli uskomattoman tuottelias. Hänen ensimmäinen luomiskautensa oli , jolloin ilmestyivät mm. Joko/Tai (Enter-Eller), Filosofian murusia (Philosophiske Smuler) ja kauden päättävä päätyö, Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus (Afsluttende uvideskabelig Efterskrift). Toinen luomiskausi oli luonteeltaan uskonnollisempi. Tämän kauden tuotantoa ovat mm. Rakkauden teot (Kjerkughedens Gjerninger) ja Käytäntö kristillisyydestä (Indövelse i Christendom). On traagista, että Kierkegaardin loistavaa tuotantoa ei arvostettu alkuunkaan hänen omana aikanaan. Kierkegaard kirjoitti pienessä, porvarillisessa Tanskassa tanskaksi. Hänen elinaikanaan ei yhtäkään hänen teoksistaan käännetty tai julkaistu Tanskan ulkopuolella. Kierkegaard kuuluu omana aikanaan väärinymmärrettyihin neroihin. Tai pikemminkin hänen olemassoloaan ei edes havaittu niissä piireissä, joissa hänen ajattelulleen olisi voinut löytyä vastakaikua. 22 Kierkegaardin filosofia ei lähde hänen ulkopuoleltaan, vaan nousee hänen sisäisestä ahdistuksestaan. Kierkegaard oli yksinajattelija, joka teki tietoisen rajan itsensä ja 20 Harva 1995, Saarinen 1985, Saarinen 1985,

14 ulkomaailman välille. 23 Kirjansa Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus esipuheessa hän toteaa saaneensa sen mitä halusikin, työrauhan, kun hänen edellistä kirjaansa, Filosofian murusia, ei noteerattu millään tavoin arvosteluissa. 24 Seuraavissa lainauksissa Kierkegaardin kirjasta Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus tulee esiin kirjoittajan kaunistelematon tapa tehdä havaintoja todellisuudesta: Kirjailija julkaisee kirjoitelman ja tuumii: nyt minulla on kuukausi armonaikaa ennen kuin herra kriitikot ehtivät lukea kirjan. Mitä tapahtuu? Kolme päivää myöhemmin ilmestyy hätäisesti kyhätty alustavasti arvioiva huudahdus, jonka lopussa kirjasta luvataan arvostelu. Tämä huudahdus herättää suurta huomiota. Vähä vähältä kirja unohtuu, arvostelua ei näy eikä kuulu. 25 Kierkegaard ei kaivannut sääliä, vaikka hänen työnsä ei löytänytkään ymmärtäjää. Päinvastoin hän valitsi tietoisesti itsensä ja totesi kiittävänsä onneaan, kun sai jatkaa työtään ilman ulkopuolisia, häiritseviä impulsseja. 26 Tämän hän sanoo hyvin selväsanaisesti: Harvoin ehkä on kohtalo suosinut mitään kirjallista yritystä tekijän toivetta noudattaen niin kuin minun Filosofian murujani. Epävarmana ja pidättyväisenä kaikkien omien mielipiteiden ja itsekritiikin suhteen uskallan epäilemättä sanoa totuudessa pysyen yhden seikan tuon pienen kirjoitelman kohtalosta: se ei herättänyt mitään huomiota, ei minkäänlaista. 27 Kierkegaard on vahvasti kristinuskon filosofi. Hänen kantansa on, että järjen ja uskon välillä on suunnaton kuilu. Tuon kuilun yli ei ole mahdollista päästä järkeilemällä, sen yli vie vain hyppäys, järkeen perustumaton uskonratkaisu. Kierkegaardin mielestä kristinuskon olemus on irrationaalinen ja tämän vuoksi uskonnollinen totuus on aina subjektiivinen. 28 Ulkoisiin muotoihin sidottu näennäisusko oli Kierkegaardista pakanuuttakin pahempaa. Tämä mielipide ajoi Kierkegaardin ankaraan kiistaan Tanskan luterilaisen valtionkirkon kanssa, sillä valtionkirkko näyttäytyi Kierkegaardille porvarillisena vilpillisyyden instituutiona, joka herjasi uskonnon aitoa, syvää sisältöä Harva 1995, Saarinen 1985, Kierkegaard 1998, Saarinen 1985, Kierkegaard 1998, Harva 1995, Saarinen 1985,

15 Ajatus kolmesta elämän tasosta on varsin tunnettu Kierkegaardin teoria. Teoriassaan Kierkegaard luokittelee kolme elämän vaihetta: esteettisen, eettisen ja uskonnollisen vaiheen. Esteettisellä tasolla ihminen etsii elämyksien kautta aina uutta ja uutta kokemusta, saadakseen merkityksellisyyttä elämäänsä elämyksien ainutlaatuisuudesta. Sitoutuminen ja normit ovat kauhistus tällaiselle ihmiselle, sillä ne edellyttävät ennalta määrittelyä ja rajoittavat näin elämyksien hankkimisen vapautta. Eettisessä vaiheessa ihminen saa elämälleen mielekkyyden toteuttamalla tekemiään sitoumuksia ja yleispäteviä normeja. Näin hän voittaa esteettisen elämänvaiheen hetkellisyyden ja mahdollistaa itselleen pysyvät arvot. Uskonnollisen olemassaolon tason ihminen saavuttaa tajutessaan, ettei häneltä edellytetä sitoutumista tyhjien, yleispätevien normien täyttämiseen, vaan ihmisen itsensä yläpuolelta nousevien transsendenttisten normien mukaiseen elämään. Tällä uskonnollisella tasolla ihminen siis sitoutuu täyttämään vain ja ainoastaan oman elämänsä paradoksaalisia velvollisuuksia. Elämää uskonnollisella tasolla painaa ahdistus, sillä ristiriitoja subjektiivisten ja objektiivisten velvollisuuksien välillä ei ole mahdollista ratkaista. Tämän vuoksi ihminen heikkoudessaan sortuu elämään joko hetkessä tai jäykkien, universaalien normien mukaan. 30 Olemassaolo edusti Kierkegaardille syvintä kaikista ongelmista. Tiedoton oleminen, jossa ajaudumme tahdottomana virran mukana, ei Kierkegaardin mukaan ansaitse olemassaolon nimeä. Kuitenkin oma olemassaoloni on filosofinen perustotuus, ja ihmisen korkein haaste on olla olemassa. Kierkegaard kutsuu pilkallisesti järjenleikkiä, jossa on sivuutettu minän olemassaolo abstraktin, keinotekoisen hyväksi, akateemiseksi filosofiaksi. Kierkegaard esittää, että abstrakti ajattelu tavoittaa olemassaolomme vasta jälkikäteen. Olemassaolo kulkee eteenpäin, mutta viisaus tulee jälkiviisautena perässä. Olemassaolo on olemassaoloa juuri tässä hetkessä, kamppailua tämän hetken paineiden ja tässä ja nyt tehtävien ratkaisujen kanssa. Olemassaolo on siis jatkuvasti tehtäviä valintoja Yrjönsuuri 1998, Saarinen 1985,

16 Kierkegaard ei eksistenssifilosofiassaan kysy, mitä on olemassa tai mistä tiedämme, mitä on olemassa. Kierkegaard kysyy, miten ihminen on olemassa. Tällä kysymyksellä hän avasi oven filosofian vallankumoukselle Eksitentialismin muotoutuminen Kuten edellä todettiin, Kierkegaard jäi ajatuksineen yksin. Tämä johtui suurelta osin siitä, ettei Kierkegaard pysynyt omalla vuosisadallaan, vaan hahmotteli jo tulevan vuosisadan ongelmanasetteluja. Tässä 1900 luvun ennakoinnissaan hän onnistui ehkä paremmin kuin kukaan toinen. Kierkegaard luonnosteli maaston, jolla sitten koko 1900 luvun eksitentialistinen ajatussuunta kulki. 33 Koska eksistentialismi aatesuuntana peilasi omaa aikaansa, enemmän tai vähemmän eksistentialismin suuntaan olevia ajattelijoita oli useita. Keskeisimpänä eksistentialismin muotoilijana pidetään saksalaista Martin Heideggeriä ( ). 34 Siitä, edustiko Heidegger puhdasta eksistentialismia, on monia käsityksiä, mutta hänen vaikutuksensa eksistentialismiin itsenäisenä ajatussuuntana on kuitenkin kiistaton. 35 Martin Heidegger syntyi Messkirchissä, Saksassa. Heidegger opiskeli Freiburgissa, ensin teologiaa, myöhemmin filosofiaa, humanistisia tieteitä ja luonnontieteitä. Heideggerin väitöskirja Die Lehre vom Urteil im Psychologimus esiteltiin Vuonna 1928 Heidegger kutsuttiin Freiburgin yliopiston filosofian oppituolin haltijaksi hänet valittiin samaisen yliopiston rehtoriksi, josta tehtävästä Heidegger erosi jo Heideggerin esiin tuomat näkemykset eivät miellyttäneet kaikkia, sillä välin Heidegger oli opetuskiellossa. 32 Saarinen 1985, Saarinen 1985, Yrjönsuuri 1998, 424. Vrt. Saarinen 1989, 112. Saarinen toteaa, että Heideggeria voidaan kyllä kiistatta pitää eksistentialismin keskeisenä vaikuttajana, mutta hänen eksistenssifilosofiansa ei välttämättä edusta vielä varsinaista eksistentialismia. 35 Saarinen 1986,

17 Heideggerin matka saavutti päänsä , ja hänet on haudattu kotipaikkaansa Messkirchiin. 36 Heidegger kuuluu myös vaikeasti määriteltävien henkilöiden sarjaan. Hänet voidaan perustellusti sijoittaa kirjallisuuden, kielitieteen fenomenologisen tieto-opin tai estetiikan historian alalle. Itse Heidegger toteaa olevansa teologi. Heideggerin musertavan laajasta kirjallisesta tuotannosta on edelleen suuri osa julkaisematta. Hänen pääteoksensa Sein und Zein julkaistiin keskeneräisenä ja typistettynä, toisin kuin Heidegger itse oli aikonut. Heidegger käyttää kirjoissaan kieltä vahvasti ja erittäin omaperäisesti. Tämä on tuottanut vaikeuksia hänen ajatuksiensa tutkimisessa, ja toisaalta herättänyt kysymyksen, halusiko hän vain temppuilla kielellä. Puheilmaisu oli Heideggerin vahvuus. Hän piti esikuvanaan Sokratesta, joka Heideggerin mukaan oli länsimaisista ajattelijoista puhtain, koska ei kirjoittanut. Heideggeriä kuunnelleet oppilaat ovat olleet sitä mieltä, että ne, jotka eivät ole kuulleet Heideggeriä, eivät voi ymmärtää hänen päämääriään. Kirjain tappaa hengen, totesi Heidegger. 37 Heideggerin ajatuksissa näkyy vahvasti hänen varhaisten esikuviensa, joita olivat mm. Paavali, Augustinus ja Kierkegaard, vaikutus. Uskonnolis-teologinen näkökulma tulee ilmi Heideggerin näkemyksestä, että inhimillisen ajattelun, ollakseen vakavasti otettavaa, tulee pysytellä ensimmäisten ja viimeisten kysymysten äärellä. Teologia johti Heideggerin kysymään jatkuvasti olemisen kysymystä. Kuitenkin hän eritteli jyrkästi ontologian ja teologian. 38 Heideggerin tragedia löytyy siitä, että tästä jyrkkyydestä huolimatta hänen teologiansa ja ontologiansa sinnikkäästi lähestyivät toisiaan. Tämä johti siihen, että lopulta Heideggerin tapa käyttää kieltä sukelsi sellaisiin etymologisiin syvyyksiin, että hänen ymmärrettävyytensä alkoi sumentua luvulla eksistentialismi nousi suorastaan muotivirtaukseksi Ranskassa. Keskeisin tuon ajan eksistentialismin jäsentäjä oli ranskalainen Jean-Paul Sartre. 40 Sartre liittyy edeltäjiensä sarjaan ajattelun lisäksi myös maineeltaan. Hän herätti 36 Varto 1993, Steiner 1997, Steiner 1997, Steiner 1997, Yrjönsuuri 1998,

18 kiihkeitä tunteita, joka näkyy jossain määrin jopa tutkimusten asenteellisuutena. Sartrea on kutsuttu ateistiksi, nihilistiksi, marxilaiseksi anarkistiksi sekä yleensäkin epämiellyttäväksi henkilöksi. 41 Sartre kärjisti eksistentialismin keskeisen käsityksen ihmisen olemuksettomuudesta toteamukseen ihminen on tuomittu vapauteen. Ihmisen on jatkuvasti luotava itselleen olemusta valintojensa kautta. Koska eksistentialismi katsoo, ettei ihmisellä ole perinteisen käsityksen mukaisia pysyviä, eettisiä arvoja pyrkimystensä pohjaksi, ihmisen on vapailla, vailla pysyvää pohjaa olevilla valinnoillaan luotava itselleen jatkuvasti uusiutuvia pyrkimyksiä. Tämä vapaus on kaikille pakollinen, halusipa sitä tai ei. Sartren mukaan ihminen saavuttaa valmiin olemuksen vasta kuolemassa, kun kyky valintoihin katoaa. 42 Sartre ohittaa perinteisen kysymyksen siitä, mistä voimme tietää, onko oman tietoisuutemme ulkopuolella mitään. Se sijaan hänen peruskysymyksensä on, millainen on tietoisuuden olemassaolo. Sartren tarkastelun kohteena on subjektiivinen inhimillinen tietoisuus, mutta hän korostaa, että tämä tietoisuus on aina sidottu rakenteeltaan ulkopuoliseen maailmaan. Tämän vuoksi ihmistä on aina tarkasteltava maailmassa olevana, sillä ihmisen oleminen on yksinkertaisesti aina olemista maailmassa. 43 Sartre oli sikäli vanhanaikainen filosofi, että huolimatta kirkkoa ärsyttävistä mielipiteistään hän käsitteli loppuun asti länsimaisen filosofian perinteisiä iäisyyskysymyksiä ulottaen ajattelunsa myös teologiaan ja uskonnonfilosofiaan. Sartren mukaan olemme kaikki kristittyjä siinä mielessä, että olemme kristillisen kulttuurin hapattaman ajattelun perillisiä Lassila 1987, Yrjönsuuri 1998, Saarinen 1989, Lassila 1987,

19 2.2. Eksistentialismin keskeiset pääkorostukset Eksistentialismissa on siis kiinnostuksen kohteena korostetusti yksilön minuus. Ei ole olemassa yleistä olemassaoloa, on vain minun olemassaoloni. Kuitenkin, eksistenssin minäkohtaisuuteen katsotaan samalla jo sinänsä kuuluvan se, että ihminen on maailmassa toisten ihmisten kanssa. Eli minän olemassaolo on aina myös olemista maailmassa. Vaikka eksistentialismi ei katso aineellisen todellisuuden olevan vain harhaa, se väittää, ettei sillä ole olemassa sellaisenaan päämäärää tai merkitystä, jota varten se olisi olemassa. Ainoastaan ihminen voi antaa aineelliselle todellisuudelle tarkoituksen. Ihminen voi kieltäytyä tarkoituksen antamisesta ja myös oman itsensä tarkoituksen luomisesta. Tästä nousee eksistentialismille keskeinen käsite olemattomuus. Ihmisen osa ei eksistentialismin kentällä ole helppo. Kuten Sartre totesi, ihmisen on luotava itselleen jatkuvasti olemusta merkityksellisten valintojen kautta. Tämä merkityksellisen valinta ei ole vapaaehtoista, vaan ihmisen on valinnoillaan jatkuvasti haettava itselleen uusiutuvia pyrkimyksiä. Toisin sanoen, ihmisellä on valinnan pakko. Koska valinnanvapauteen liittyy keskeisesti vastuu omasta olemuksestaan, valinnan pakkoa seuraa ahdistus. Tässä ahdistuksessa tulee näkyviin eksistentialismin pessimistisyys ajatussuuntana. Olen esitellyt eksistentialismin syntyä ja keskeisiä korostuksia suppeasti. Tähän lukuun kerättyjä pääkorostuksia ensin olemassaoloon liittyviä, sitten ihmisyyden ongelmaan liittyviä haen Miguel de Unamunon romaaneista Usva ja Pyhän miehen uhri. Näin pyrin peilaamaan, missä määrin eksistentialismi on Unamunon romaaneissa pohjavirtana. 19

20 3. OLEMASSAOLON ONGELMA Miguel de Unamuno täyttää aidon eksistentialistin tunnusmerkit kieltäytymällä hyväksymästä minkäänlaista abstraktia totuutta. Hänelle jopa ihmisyyden käsite oli vieras Unamuno tunnusti vain ihmiset, ei ihmisyyttä yleensä. Samalla jyrkkyydellä hän suhtautui muihinkin yleisiin käsitteisiin, jotka eivät Unamunon mukaan kuvanneet lihaa ja verta olevia ihmisiä, ainoastaan abstraktia ideamaailmaa jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. 45 Kuten edellisissä luvuissa on todettu, olemassaolo on eksistentialismin peruskäsite. Se muodostaa kivijalan, jonka päälle eksistenssifilosofia rakentuu. Olemassaolo muodostaa keskeisen ongelman henkilöille molemmissa tutkittavissa romaaneissa. Unamunon monipuolisuutta myös kirjailijana osoittaa se, että vaikka sekä Usvasta että Pyhän miehen uhrista löytyy samoja teemoja, on käsittelytapa aivan erilainen. Usvassa Unamuno käyttää jopa suoraan halveksimiaan abstrakteja käsitteitä, mahdollisesti osoittaakseen niiden toimimattomuutta ja näyttääkseen yrityksen ymmärtää asioita järjellä ironisessa valossa. Pyhän miehen uhri on sikäli vaikeammin analysoitavissa, että siinä Unamuno käyttää epäanalyyttista, paikoin lähes runollista kieltä. Tässä kirjassa Unamuno ei puhu olemassaolosta, sen sijaan hän käyttää sanaa elämä vastaavassa merkityksessä. Tässä luvussa tarkastelen olemassaoloon liittyviä eksistentialistisia käsitteitä, minun olemassaoloa, olemista maailmassa sekä olemattomuutta Minun olemassaoloni Olemassaolo on eksistenssifilosofisen ajattelutavan mukaan aina subjektiivista. Mikään tai kukaan ei ulkoapäin määrittele etukäteen olion olemassaoloa, vaan olio luo olemassaolonsa erikseen juuri kyseisellä hetkellä. Tästä seuraa, että ei voida järkevästi puhua olemassaolosta yleisesti, kollektiivisesti, vaan olemassaoloon liittyy aina minäkohtaisuus, olemassaolo tässä hetkessä on juuri minun olemassaoloani. Näin ollen kukaan ei voi elää elämää toisen puolesta, jokaisen on elettävä itse. Tämä 45 Ferrater Mora 1962,

21 on sekä oikeus että velvollisuus. Meillä on velvollisuus elää itse omaa elämäämme, toisaalta kukaan ei voi riistää meiltä minuuttamme. Usvassa kirjan päähenkilö, rakastunut Augusto, tuntee tämän erityisen selvästi: Minun kanssani ei leikitä, ei ainakaan kukaan nainen. Minä olen minä! Sieluni voi olla pieni, mutta onpahan ainakin omani Hänestä tuntui, että oman minuuden paisuttelu pullisti hänen minäänsä yhä suuremmaksi, niin että talo kävi pieneksi. Hän lähti ulos tyynnytelläkseen mieltään. 46 Oman minän tiedostaminen tuntui suurentavan Auguston minää. Augusto tunsi siis olevansa olemassa hyvin vahvasti, hyvin konkreettisesti. Kyseisessä lainauksessa Unamuno on pistänyt Augustonsa uhoamaan omasta sielustaan. Unamuno käytää tuotannossaan käsitettä sielu eri merkityksissä, kuitenkin aina varsin praktisesti. Unamunon termi sielu voi olla rinnasteinen esimerkiksi käsitteiden ihminen tai tajunta kanssa. Keskeistä Unamunon sielu - käsitykselle on, että sielu tai henki, jota Unamuno myös käyttää sielun rinnakkaiskäsitteenä on jotain jopa konkreettisempaa kuin ruumis. Sielu viittaa ihmiseen psykofyysisenä kokonaisuutena: ajatellessaan sielullaan ihminen ajattelee myös ruumiillaan. Tämä näkyy myös Auguston olemassaolossa: Minne minä nyt menen? Käännynkö oikealle vai vasemmalle? Sillä Augusto ei ollut mikään kävelijä vaan elämän kulkija. 47 Vaikka sielu näin näyttäisi olevan ihmiselle ruumista tärkeämpi, Unamuno hylkää platonisen käsityksen sielusta itsenäisenä, ruumista korkeampana oliona ja korostaa ihmisen psykofyysistä kokonaisuutta. 48 Ensimmäisessä tekstilainauksessa Auguston minuus ja sielu esiintyvät rinnastettuina, toisessa lainauksessa nostetaan Auguston sisäinen elämä, elämän kulkija, ruumiillista olemassaoloa, kävelijä, merkityksellisemmäksi. Näissä lainauksissa on selkeä viittaus Unamunon kokonaisvaltaiseen ajatteluun: Auguston minä pitää sisällään sekä hänen ulkoisen olemuksensa että sisäiset maailmansa. Auguston rakastuessa rakastuminen tuntuu täyttävän hänet kokonaan, ja hän keskustelee aiheesta ystävänsä Victorin kanssa. Koska keskustelu Victorin kanssa ei tuota tyydyttävää tulosta, Augusto kysyy aiheesta palvelijaltaan Liduvinalta: -Sano Liduvina, mistä tunnistaa oikeasti rakastuneen miehen? 46 Usva, Usva, Nuorva 1997,

22 -Kaikkea se herra ajatteleekin! -Sano nyt mistä sellaisen tuntee. -Hänet tunnistaa... siitä että hän tekee ja puhuu paljon tyhmyyksiä. Kun mies rakastuu oikein tosissaan, hän sekoaa naiseen eikä ole enää mies. -Mikä hän sitten on? - Hän on...olio, eläin. Nainen voi tehdä hänelle mitä lystää. 49 Augustolla on suuri tarve saada todistus siitä, että hän on rakastunut, todella oikeasti rakastunut. Eksistentialismi oli ensimmäinen aatesuunta, joka suhtautui vakavasti ihmisen tunteisiin ja todellisuuden määrittämiseen tunteiden pohjalta. Augusto saa aineelliseen maailmaansa merkityksen tunteensa kautta. Auguston minun olemassaolo oli tuolla hetkellä rakastuneena olemista. Seuraava lainaus on kohdasta, jossa Augusto on juuri saanut rakkautensa kohteelta ja tuossa vaiheessa jo morsiameltaan Eugenialta kirjeen, jossa Eugenia hylkää Auguston käytännössä häiden aattona ja paljastaa petoksensa. Hän oli kauhuissaan omista tunteistaan tai pikemminkin siitä mitä ei tuntenut. Ainakin näennäinen kylmyys, jolla hän oli kestänyt tämän äärimmäisen huijauksen, tämä rauhallisuus pani hänet epäilemään omaa olemassaoloaan. Jos olisin toisten miesten kaltainen, jos olisin edes mies, jos olisin todella olemassa, niin miten olisin voinut ottaa tämän näin rauhallisesti?, hän ajatteli itsekseen. Hän alkoi huomaamattaan kosketella itseään, jopa nipisti itseään nähdäkseen, tunsiko mitään. 50 Äärimmäisen järkytyksen seurauksena Augusto alkaa epäillä omaa olemassaoloaan. Hänen määritelmänsä miehestä sisältää ennakko-odotuksen tietynlaisesta tunnetilasta tällaisen kokemuksen jälkeen. Koska tuo tunnetila ei toteudu Auguston omalla kohdalla, hän kyseenalaistaa koko olemassaolonsa. Eksistentialismin valossa että tunteet luovat pohjan todellisuudelle Auguston pelko olemassaolon katoamisesta tunnetilojen myötä on aiheellinen koska tunteet ja olemassaolo kuuluvat erottamatta yhteen minän olemassaolossa. Toisaalta Augustoa olisi voinut lohduttaa ihmisen tunneskaalan laajuudella: myös turtumus, eräänlainen tunteettomuus on tunne. Auguston onnistui kuitenkin lohduttaa itseään toisella tavoin: kosketellessaan, nipistellessään itseään hän saavutti tunnekokemuksen joka todisti hänen olemassaolostaan. Päästyään konkreettiseen selvyyteen olemassaolostaan, Augusto alkaa pohdiskella olemassaoloaan myös abstraktilla tasolla. Seuraavassa on lainaus Auguston ja Victor 49 Usva, Usva,

23 Gotin ajatustenvaihdosta. Victor yrittää omalla omalaatuisella tavallaan rohkaista Augustoa eteenpäin hylkäämisen jälkeen. Augusto esittää Victorille itseään kovasti askaruttavan kysymyksen: -Mitä olemassa oleminen? -Huomaatko? Olet paranemassa, olet jo nielaisemassa itse itseäsi. Kysymyksesi todistaa sen. Ollakko vai eikö olla, niin kuin Shakespearen Hamlet sanoi. -Minusta tuo ollakko vai eikö olla on aina tuntunut juhlalliselta tyhjänpäiväisyydeltä. - Mitä syvällisempiä, sitä tyhjempiä lauseet ovat. Ei ole suurempaa syvyyttä kuin pohjattoman kaivon syvyys. 51 Victorin vastaus ei ehkä ole perinteisessä mielessä rohkaiseva, mutta osoittaa hänen olevan vahvasti kallellaan eksistenssifilosofian suuntaan: Victorin mukaan jo olemassaolon epäilys on olemassaoloa sinänsä. Lisäksi hän ajattelee, että ainoa tie saavuttaa sisäinen rauha on hyväksyä elämän kaoottisuus, nielaista itse itsensä. Vaikuttaa siltä, että Victor on saanut synnyinlahjakseen Unamunolta tämän oman taipumuksen ironiaan ja kyseenalaistamiseen; Victorin viimeinen puheenvuoro on sekin lähestulkoon niin syvällinen, että se on tyhjä, mitätön. Unamuno tuo tässä varsin selkeästi julki, mitä mieltä hän on suurista sanoista vailla sisältöä. Sanat sinänsä vaikka kuinka suuret ja viisaat eivät tuo olemassaoloa. Seuraavassa on katkelma Pyhän miehen uhrin sisarusten, Angelan ja Lázaron, välisestä keskustelusta. Keskustelun aiheena on itse pyhä mies, San Manuel, jonka hengellinen tytär Angela on. Lázaro taas on alunperin epäilijä, myöhemmin opetuslapsi ja uskottu. San Manuel on saanut Angelan ja Lázaron välille sisaruutta syvemmän siteen, jota Angela kutsuu hengelliseksi sisaruudeksi. -En sisko; nyt täällä kotona, meidän kahden kesken, saat kuulla koko totuuden, niin katkera kuin se onkin, katkera kuin meri, johon tämän makean järven vedet kerran laskevat; koko totuuden saat sinä kuulla, joka olet suojautunut sitä vastaan... -Ei Lázaro; se ei ole totuus! -Minun totuuteni se on. -Sinun kyllä, mutta onko se myös... -On, hänenkin. -Ei enää, Lázaro, ei enää! Nyt hän uskoo muuhun, nyt hän uskoo... -Kuulehan, Angela, kun Don Manuel kerran sanoi minulle, että on asioita, joista pitää vaieta muille, vaikka ne itselleen tunnustaisikin, vastasin hänelle, että hän sanoi minulle noin, koska itse mielessään tunnusti nuo samat asiat, ja silloin hän lopulta myönsi minulle uskovansa, että useampi kuin yksi suurista pyhimyksistä, kenties jopa kaikkein pyhin, on kuollut uskomatta toiseen elämään. 52 Lázaro rinnastaa tässä sisarensa järkytykseksi yksilön totuuden objektiiviseen totuuteen. Angelan kauhu siitä, että San Manuelin totuus olisi sama kuin Lázaron, 51 Usva, Pyhän miehen uhri,

24 viittaa siihen, että Angela on myös taipuvainen uskomaan, että yksilöllä voi olla oma subjektiivinen totuutensa. Unamuno on käyttänyt tässä teoksessa käsitettä totuus kuvaamaan henkilöidensä maailmankatsomusta ja suhtautumista perimmäisiin kysymyksiin, kysymyksiin omasta olemassaolostaan sekä olemassaolon merkityksestä. Pyhän miehen uhrin maailma on hartaan katolinen, joten luonnollinen vastaus niin olemassaolon kuin merkityksenkin kysymyksiin on Jumala. Mutta tässä tekstikohdassa Lázaro siis paljastaa sisarelleen, että hänen ja San Manuelin vastaus ei olekaan tämä. Tragedia syntyy siitä, että Lázarolla eikä kylän papillakaan tunnu olevan minkäänlaista vastausta. Mutta silti he eivät kykene sulattamaan kyläläisten totuutta, jota kyläläiset itse luulevat objektiiviseksi totuudeksi mutta joka todellisuudessa on aivan yhtä subjektiivista kuin Lázaron ja San Manuelin epäuskokin. Vaikka konteksti on aivan toinen, yhteinen teema Usvaan nähden löytyy siis subjektiivisuuden korostamisesta. Minun olemassaoloni selittyy minun totuuteni kautta. Näin itseasiassa minun totuuteni ja olemassaoloni ovat yksi ja sama asia. Samaan minun olemassaoloni teemaan liittyy seuraava traaginen lainaus, jossa Augusto on päättänyt tehdä itsemurhan ja on ennen lopullista toimeen tarttumistaan matkustanut tapaamaan luojaansa, Miguel de Unamunoa. Kyseessä on lyhyt katkelma Auguston ja Unamunon keskustelusta. Keskustelu päättyy täysin nurinkurisesti Auguston kannalta: sen sijaan, että Augusto uhkailisi Unamuno itsemurhalla, Unamuno ilmoittaa, ettei Augusto voi tehdä itsemurhaa, koska hän aikoo itse tappaa tämän ja tämä päätös on lopullinen. Tämä ilmoitus suistaa järkyttyneen Auguston ajattelun uusille urille: -Don Miguel, minä tahdon elää, tahdon elää, elää... -Etkö aikonut tappaa itsesi? -Jos se on siitä kiinni niin vannon teille, senor de Unamuno, että en tapa itseäni, en riistä henkeä, jonka Jumala tai te olette minulle antaneet, vannon sen. Nyt kun te haluatte tappaa minut, minä haluankin elää, elää, elää! -On siinäkin elämä, minä huudahdan. -Olkoon millainen on. Haluan elää, vaikka minua pilkattaisiin uudestaan, vaikka toinen Eugenia ja toinen Mauricio särkisivät sydämeni. Haluan elää, elää elää.. -Ei käy enää... -Haluan elää, elää ja olla minä, minä itse. -Mutta sinä olet vain sitä mitä minä haluan. -Haluan olla minä, minä itse. Haluan elää! Hän sanoi itkuisesti. -Ei käy, ei käy Usva,

25 Augusto päätyy kuoleman sijasta kaipaamaan elämää. Eikä mitä tahansa elämää; ei, hän haluaa olla nimenomaan minä itse. Olemassaololla ilman minuutta ei ole Augustolle arvoa. Unamuno on ottanut kaikkivaltiaan roolinsa vakavasti: huolimatta Auguston hartaista pyynnöistä hän pysyy suorastaan julman järkähtämättömänä. Seuraava tekstilainaus sitoo romaanit Usva ja Pyhän miehen uhri yhteen muutenkin kuin teemojensa puolesta. Kyseessä on tekstikatkelma aivan Pyhän miehen uhrin lopusta, jossa Unamuno toimii itse kertojana selittäen, että hänen on säilytettävä salaisuutensa, kuinka Angelan paperit ovat hänelle joutuneet. Tämä Unamunon loppupuheenvuoro sisältää ilmeisen tarkoituksellisen hämmentävää pohdintaa, kuka oikein onkaan todellisesti olemassaoleva ja mikä on lopultakin totuus. Hämmennystä lisää sekin, että Unamuno ottaa Pyhän miehen uhri - romaaniin esimerkiksi Usva-rimooninsa Auguston. Tiedänkö minä oikeastaan, oliko Usva-romaanini Augusto Pérez itse asiassa oikeassa pyrkiessään olemaan todellisempi, objektiivisempi kuin minä, joka luulin hänet luoneeni? Tämän hyvän San Manuel-marttyyrin todellisuuden, sellaisena kuin sen on minulle paljastanut hänen oppilaansa ja hengellinen tyttärensä Angela Carballino, sen epäileminen ei tule mieleenikään. Uskon siihen enemmän kuin pyhimys; uskon siihen enemmän kuin omaan todellisuuteeni. 54 Lainauksen viimeinen virke, jossa Unamuno toteaa uskovansa enemmän jonkun toisen totuuteen kuin omaan todellisuuteensa, on hämmentävä epäilemättä jälleen tarkoituksellisesti. Jos Unamuno ylipäänsä jossain on johdonmukainen, niin torjuessaan ajatukset objektiivisista ideamaailmoista ja puolustaessaan yksilön, minän, omaa henkilökohtaista olemassaoloa ja omaa totuutta. Kuinka tähän sopiii ajatus toisen todellisuuden omaa suuremmasta hyväksynnästä? Siinä mielessä Unamuno tässäkin asiassa kunnioittaa omaa ja samalla eksistenssifilosofian linjanvetoa, että hän on valmis hyväksymään tietyn toisen henkilön totuuden, ei yleistä totuutta. Lienee tarkoitushakuista lukijan sotkemista olla vastaamatta siihen kysymykseen, eikö Unamuno uskoessaan enemmän San Manuelin totuuteen kuin omaansa, luovu omasta olemassaolostaan. Toisaalta vaikka Unamuno ei hyväksy ajatusta objektiivisesta totuudesta tai olemassaolosta, hänen mukaansa näyttäisi mahdolliselta, että kaksi erillistä minun olemassaoa omaavaa henkilöä kuten Lázaro ja San Manuel, päätyvät tilaaan, jossa kummankin minun oma totuuteni on hyvin lähellä toisiaan. Herääkin kysymys siitä, että mikäli kaksi henkilöä tekee 54 Pyhän miehen uhri,

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5 KIRJALLISUUTTA 1 Tieteen etiikka 11 Tieteellinen maailmankatsomus I: maailmankatsomusten aineksia Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, Tutkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, Tampere 2007. Hallamaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Fransiskaanit ja teologia

Fransiskaanit ja teologia Fransiskaanit ja teologia sääntökunnilla yliopistossa omat oppituolinsa opetus omassa konventissa ) omat teologiset traditiot (k. 1245) opetti Pariisissa aluksi sekulaariteologina (=ei-sääntökuntalaisena)

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä esityksessä

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 1, aihe 6 Suunnittelu Suunnitella huonosti on sama kuin suunnittelisimme epäonnistuvamme

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 1, aihe 6 Suunnittelu Suunnitella huonosti on sama kuin suunnittelisimme epäonnistuvamme Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 1, aihe 6 Suunnittelu Suunnitella huonosti on sama kuin suunnittelisimme epäonnistuvamme Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Mitä ajattelit tässä kohtaa? Haluaisitko kertoa omin sanoin, millä perusteella laitoit ruksin juuri tuohon?

Mitä ajattelit tässä kohtaa? Haluaisitko kertoa omin sanoin, millä perusteella laitoit ruksin juuri tuohon? ELÄMÄN JANAT Tehtävän tarkoituksena on tunnistaa nuoren elämästä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä itsetuhoiselle käyttäytymiselle. Samalla sen avulla voidaan kartoittaa

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

VELJEKSET KAIN JA AABEL

VELJEKSET KAIN JA AABEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VELJEKSET KAIN JA AABEL Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt:

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ Surukonferenssi 27.4.2017 klo 13.00 14.30 28.4.2017 klo 12.30 14.00 Varpu Lipponen TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti Dialoginen kohtaaminen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kun kaiken keskiössä on ihminen tukiasumisen merkityksestä

Kun kaiken keskiössä on ihminen tukiasumisen merkityksestä Kun kaiken keskiössä on ihminen tukiasumisen merkityksestä Diakoniajohtaja Otto Savolainen, Seinäjoen alueseurakunta puheenvuoro 7.9.2016 kriminaalipoliittisessa asuntopäivässä. 1 Sama matkalla olemisen

Lisätiedot

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Organisaatiodramaturgia (OD) tuomassa organisaatioon/konsultaatioon prosessien ymmärrystä -tragediassa siirtymä tapahtuu kriisin kautta, komediassa vastakohdat

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

Sergei Radonezilainen -keppinukke

Sergei Radonezilainen -keppinukke Sergei Radonezilainen -keppinukke - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan (katso mallia ruhtinashahmosta). - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot