Global Business Travel -vakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Global Business Travel -vakuutus"

Transkriptio

1 Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa alkaen D 3.4 Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan englanninkielisiä ehtoja. Sisällysluettelo 1 Johdanto Määritelmät Vakuutetut Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen sisältö Turva tapaturman ja matkasairauden varalta Korvattavat hoitokulut Lähiomaisen matka vakuutetun luokse Korvausaika Yleisiä rajoituksia Turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta Turva pysyvän haitan varalta Tapaturma Matkasairaus Turva kuoleman varalta Tapaturma Matkasairaus Turva matkan peruuntumisen ja keskeytymisen varalta Matkan peruuntuminen Matkan keskeytyminen Kulut työn jatkamiseksi tehtävästä uudesta matkasta Matkalta myöhästyminen Terapiakuluturva Matkatavaraturva Urheiluvälineturva Lisäturva matkalla mukana olevalle työnantajan omaisuudelle Korvauksen myöhästyminen Matkatavaran myöhästyminen Suojeluohjeet Muita korvaukseen liittyviä sääntöjä Turva vahingonkorvausvastuun varalta Turva oikeudenkäyntien varalta Korvaussäännöt Omavastuuturva Vakuutetun vakinaisessa, tyhjillään olevassa kodissa sattunut vahinko Vakuutetun yksityisautolle sattunut vahinko Kidnappaus- ja kaappausturva Evakuointiturva Katastrofiturva Yleisiä rajoituksia Alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Korvauksen hakeminen Sovellettavat vakuutusehdot

2 1 Johdanto 1.1 määritelmät tapaturma. Tapaturmalla tarkoitetaan matkan aikana vakuutetun tahtomatta sattunutta äkillistä ja odottamatonta ulkoista tapahtumaa, joka aiheuttaa hänelle ruumiinvamman. Tapaturmaksi katsotaan myös hukkuminen, kaasumyrkytys, erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys,, auringonpistos, lämpöhalvaus, paleltuma, pahoinpitely sekä ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma. Itsemurhaa tai sen yritystä ei katsota tapaturmaksi. Puremisesta hampaille aiheutuneita vammoja ei katsota tapaturmiksi. Tapaturmavammaksi ei katsota hyönteisen piston tai punkin pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen. matkatavara. Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalla mukana olevaa, henkilökohtaista omaisuutta, myös matkalippuja. Vakuutetun omaan, henkilökohtaiseen matkatavaraan rinnastetaan hänen käyttöönsä tarkoitettu vakuutuksenottajan omistama matkapuhelin tai kannettava tietokone hänen ennen matkan alkua lainaamansa tai vuokraamansa matkatavaran luonteinen omaisuus. Matkatavaraksi ei katsota ammattikäyttöön tarkoitettuja asennus-, huolto- tai korjaustyökaluja moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia ja -lahjoja, havaintoesitysvälineitä, kaupallisia tai opetusfilmejä tai -nauhoja eikä valokuvia tai piirustuksia käsikirjoituksia, suunnitelmia, kokoelmia tai näiden osia, atk-ohjelmia tai tietovälineisiin tallennettuja tietoja muuttotavaroita urheiluvälineitä asuinirtaimistoa eläimiä tai kasveja arvopapereita, luottokortteja tai rahaa. Ryöstön tai murron yhteydessä näille aiheutuneita vahinkoja korvataan ehtojen kohdan 6 mukaisesti. matkalta myöhästyminen. Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla sekä myöhästymistä jatkolennolta. edunsaaja. Edunsaajia ovat vakuutetun omaiset, ellei muusta edunsaajasta ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenantajalle. Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun avio- tai rekisteröityä puolisoa ja perillisiä. Vakuutetun kuolemantapauksessa avio- tai rekisteröity puoliso saa maksettavasta kertakorvauksesta 50 % ja rintaperilliset 50 %. Mikäli rintaperillisiä ei ole, avio- tai rekisteröity puoliso saa kertakorvauksen kokonaisuudessaan. Mikäli avio- tai rekisteröityä puolisoa ei ole, kertakorvaus jaetaan perillisten kesken Suomen perintökaaren ( /40 ja siihen tehdyt muutokset) säännösten mukaisesti. murto. Murrolla tarkoitetaan luvatonta tunkeutumista anastamistarkoituksessa rakennukseen, huoneistoon, ajoneuvoon tai muuhun vastaavaan lukittuun tilaan siten, että murron kohteeseen jää jäljet tai murto voidaan muulla tavoin kiistattomasti osoittaa. matkan peruuntuminen. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan. lähiomainen. Lähiomaisilla tarkoitetaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröityä puolisoa omia ja puolison vanhempia ja lapsia omia isovanhempia, lapsenlapsia ja sisaruksia. matkan keskeytyminen. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että vakuutettu joutuu palaamaan lähtöpaikkakunnalleen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. tavanomaiset ja kohtuulliset kustannukset. Vakuutuksen perusteella korvattavien kulujen tulee olla tavanomaisia ja kohtuullisia. Kustannuksia tarkastellaan suhteessa sen maan paikalliseen tasoon, missä ne aiheutuvat. Vakuutusyhtiö päättää, mitä kussakin tapauksessa pidetään tavanomaisena ja kohtuullisena. Esimerkiksi tavanomaisina ja kohtuullisina matkakuluina pidetään lentämistä economy-luokassa tai 0,35 euroa/km käytettäessä omaa autoa. kaappaus. Kaappauksella tarkoitetaan lentokoneen laitonta haltuunottoa. laiton uhkaus. Laittomalla uhkauksella tarkoitetaan sitä, että joku uhkaa vakuutettua aseella tai muulla tavoin uhkaa rikoksella siten, että vakuutetulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vaarassa. vahinkotapahtuma. Vahinkotapahtuma on tapahtuma, joka on vakuutussopimuksen mukaan vakuutuksesta korvattava. 2 Global Business Travel -vakuutus

3 matka. Matkalla tarkoitetaan vakuutetun pääsääntöisen työpaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvaa matkustamista, joka tapahtuu työnantajan toimeksiannosta ja kustannuksella. Matka alkaa kotoa tai työpaikalta ja päättyy kotiin tai työpaikalle. Matka väliaikaisen tai vakinaisen asuinpaikan ja työpaikan välillä ei ole vakuutuksen piiriin kuuluva matka. kidnappaus. Kidnappaus on kyseessä, kun henkilön vapaus riistetään oikeudettomasti ja hänen terveyttänsä tai henkeänsä uhataan lunnaiden tai muun päämäärän saavuttamiseksi. vakuutussopimuksen osapuolet. Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö) ovat vakuutussopimuksen osapuolet. pysyvä haitta. Pysyvä haitta määritellään sen mukaan, minkä verran vammasta katsotaan aiheutuvan vakuutetulle aiheutuvan pysyvää haittaa verrattaessa hänen terveydentilaansa ennen tapaturman tai sairauden sattumista vallinneeseen tilaan. Tällöin noudatetaan Suomen sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain 18 a :ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta antamaa asetusta (1649/2009), jolla vammat on jaettu niiden aiheuttaman haitan vaikeusasteen mukaan 20 haittaluokkaan. ryöstö. Ryöstöllä tarkoitetaan sitä, että vakuutetun hallusta anastetaan tai otetaan luvattomasti käyttöön tämän irtainta omaisuutta väkivaltaa käyttämällä tai sillä välittömästi uhkaamalla. jäännösarvo. Jäännösarvolla tarkoitetaan arvoa, joka omaisuudella on vahingon jälkeen. matkasairaus. Matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana alkanutta odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka edellyttää välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Tästä vakuutuksesta korvattavaksi sairaudeksi ei katsota ennen matkaa alkanutta kroonista sairautta tai sairautta, jonka vuoksi vakuutettu on käynyt lääkärissä ennen matkan alkua. vakuutusmäärä. Vakuutuskirjassa mainitut vakuutusmäärät ovat Vakuutusyhtiön korvausvastuun ylärajana kussakin vahinkotapahtumassa. varkaus. Varkaudella tarkoitetaan sitä, että vakuutetun hallusta anastetaan tämän irtainta omaisuutta. 1.2 vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt tai henkilöryhmät. 1.3 vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutusturva on voimassa enintään 90 vuorokautta yhtäjaksoisesti kunkin matkan alkamisesta, ellei toisin ole sovittu ja tästä ole merkintää vakuutuskirjassa. Erikseen sopimalla voidaan vakuutuksen voimassaoloa laajentaa kattamaan myös työmatkan yhteydessä pidettävät lomapäivät, enintään kuitenkin 14 vuorokautta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta tai vastaavasta, ellei toisin ole sovittu ja ellei tästä ole merkintää vakuutuskirjassa. Tätä rajoitusta ei sovelleta 14 vuorokauden aikana aseellisten toimien alkamisesta muun kuin suursodan ollessa kyseessä, mikäli vakuutettu on aloittanut matkansa jo ennen niitä eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa. 1.4 vakuutuksen sisältö Vakuutus sisältää seuraavat turvat: turva matkasairauden ja tapaturman varalta hoitokulut ensiavunluonteisen hammashoidon kulut yhden lähiomaisen edestakainen matka katsomaan vakavasti loukkaantunutta tai sairastunutta vakuutettua turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemantapauksesta turva matkan keskeytymisen ja peruuntumisen sekä matkalta myöhästymisen varalta kotiinkuljetus kuolemantapauksessa kuolinsyystä riippumatta. Vakuutukseen voidaan lisäksi liittää seuraavat vakuutuskirjassa erikseen mainitut turvat: turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta kertakorvaus matkasairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus matkasairauden aiheuttamasta kuolemantapauksesta toisen lähiomaisen matka katsomaan vakavasti sairastunutta tai loukkaantunutta vakuutettua terapiakuluturva matkatavaraturva urheiluvälineturva lisäturva matkalla mukana olevalle työnantajan omaisuudelle turva vahingonkorvausvastuun varalta turva oikeudenkäyntien varalta omavastuuturva kidnappaus- ja kaappausturva Global Business Travel -vakuutus 3

4 evakuointiturva katastrofi turva. 2 Turva tapaturman ja matkasairauden varalta Vakuutus korvaa työmatkalla sattuneen tapaturman ja työmatkalla alkaneen matkasairauden hoitokuluja. 2.1 korvattavat hoitokulut Vakuutus korvaa tapaturmavammasta ja matkasairaudesta aiheutuvia välittömiä hoito- ja niihin rinnastettavia kuluja siltä osin, kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta saada korvausta jonkin lain nojalla. Vakuutuksesta korvataan vain sellaisia hoitokuluja, joita vakuutettu itse joutuisi hoidosta maksamaan. Jos vammaan/sairauteen tai vamman/sairauden paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta tai sairaudesta riippumaton muu sairaus tai vamma, korvausta kustannuksista maksetaan vain siltä osin, kuin niiden on katsottava aiheutuneen korvattavasta tapaturmasta tai sairaudesta. Matkalla syntyneestä tapaturmavammasta tai matkasairaudesta korvataan tavanomaisia ja kohtuullisia, lääketieteellisesti välttämättömiä hoitokuluja seuraavasti: lääkärinpalkkiot sairaalamaksut sairaalassa tai vastaavassa laitoksessa, kun se on välttämätöntä hoidon saamiseksi. Yksityishuoneesta aiheutuvaa lisähintaa ei kuitenkaan korvata. kulut lääkärin määräämistä tutkimuksista, toimenpiteistä, hoidoista ja lääkkeistä kustannukset enintään viidestä käynnistä ilman lääkärin lähetettä fysikaalisessa hoidossa kiropraktikon, naprapaatin, osteopaatin tai fysioterapeutin luona tapaturmavamman vaatiman, lääkärin määräämän, hoidollisesti välttämättömän ensimmäisen lääkinnällisen apuvälineen hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Samasta tapaturmasta korvataan vain yksi apuväline. kulut vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymästä tapaturmavamman aiheuttamasta plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjaus- tai hankintakustannukset, kun vamma on edellyttänyt lääkärissä käyntiä palkkiot lääkärinlausunnoista, jotka Vakuutusyhtiö tarvitsee korvausten käsittelyä varten. Lääkärin koti- tai hotellikäyntejä korvataan ainoastaan poikkeuksellisesti silloin, kun se on lääketieteellisesti välttämätöntä vakuutetun tilan vuoksi. Matkalla alkaneesta hammassärystä tai matkalla sattuneen tapaturman seurauksena syntyneestä hammasvammasta korvataan kohtuullisia ja tavanomaisia, lääketieteellisesti välttämättömiä hoitokuluja seuraavasti: kustannukset tapaturman aiheuttaman hammasvamman hoidosta äkillisen hammassäryn poistamiseksi annettu välttämätön ensiavunluonteinen hoito. Ensiapuluonteisella hoidolla tarkoitetaan märkäpesäkkeiden avaamista, juurihoidon aloitusta, väliaikaista paikkausta tai hampaan poistoa. Kustannukset korvataan, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta Siltojen tai kruunujen korjaaminen tai asentaminen tai muu proteettinen hoito ei koskaan ole ensiavunluonteista hoitoa. Ennen työmatkaa alkaneesta sairaudesta korvataan sairauden äkillisen ja odottamattoman, matkan aikana alkaneen pahenemisen aiheuttamia hoidon kustannuksia, mikäli paheneminen yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa eikä sairauden normaaliin kulkuun kuuluvaa. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti ensiavunluonteinen, matkan aikana tai matkakohteessa annettu hoito. lääketieteellisestä syystä tarpeellinen ja välttämätön kotiinkuljetus. Hoitokuluihin rinnastettavina matka- ja asumiskuluina korvataan lääketieteellisesti välttämättömät, tavanomaiset ja kohtuulliset hoitoon liittyvät matkakulut ylimääräiset matkakulut vakuutetun siirrosta kotimaahansa tai lähimpään mahdolliseen paikkaan jatkohoitoon silloin, kun hoito matkakohteessa ei ole lääketieteellisesti arvioiden mahdollista muut asumiskustannukset sairaalamaksujen lisäksi, kun vakuutetun on tarpeen saada hoitoa tavalla, josta väistämättä aiheutuu majoituskuluja. Kyseisiä kuluja korvataan kuitenkin enintään kahden viikon ajalta kutakin vahinkotapahtumaa ja vakuutettua kohti. Jos vakuutettu menehtyy matkan aikana, Vakuutusyhtiö korvaa kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut kuolinsyystä riippumatta. Vaihtoehtoisesti korvataan hautauskustannukset matkakohteessa, kuitenkin enintään euroa. 2.2 lähiomaisen matka vakuutetun luokse Vakuutus korvaa yhden lähiomaisen välittömät, tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja asumiskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin, mikäli vakuutettu on 4 Global Business Travel -vakuutus

5 hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarassa. Korvausta maksetaan enintään 14 vuorokauden ajalta. Vakuutukseen voidaan liittää turva, joka kattaa myös toisen lähiomaisen matkan vakuutetun luokse. 2.3 korvausaika Matkasairauden hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan enintään kuuden kuukauden ajalta siitä, kun vakuutettu kävi sairauden vuoksi ensimmäisen kerran lääkärissä. Tapaturman hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumispäivästä. Vakuutuksen tulee olla voimassa sekä vahinkotapahtuman sattuessa että kustannusten syntyhetkellä. 2.4 yleisiä rajoituksia Vakuutuksesta ei korvata kuntoutuskuluja muista kosmeettisista syistä tehtyä tutkimusta tai hoitoa kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 oleskelua kuntoutus-, kylpy- ja luontaishoitolaitoksessa- tai muussa vastaavassa laitoksessa muita lääkinnällisiä apuvälineitä kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 muita hammassairauden hoidosta aiheutuvia kuluja kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 hivenainetutkimuksia, ravintoainevalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita, homeopaattisia tai antroposofi sia valmisteita tai muita näihin rinnastettavia tutkimuksia tai valmisteita lääkkeitä, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu ennaltaehkäisevään hoitoon eikä lääkkeitä, joita käytetään lievittämään ikääntymisen tai muiden fysiologisten muutosten haittavaikutuksia hoitokuluja eikä korvausta pysyvästä haitasta, jos hoitokulut tai haitta johtuvat raskaudentilasta tai synnytyksestä raskauden ehkäisystä tai raskauden keskeyttämisestä, lapsettomuuden tutkimisesta tai hoidosta, keinohedelmöityksestä, sterilisaatiosta tai sikiön tilan tutkimisesta huoltajan, omaisen tai hoitajan ansionmenetystä, päivähoito-, kotihoito- ja kodinhoitokustannuksia tai muita vastaavia välillisiä kustannuksia. Vakuutus ei kata ennen matkaa alkaneen sairauden tai ennen matkaa sattuneen tapaturman hoito- tai muita kuluja. Tällaisen sairauden äkillinen paheneminen matkan aikana kuitenkin korvataan ehtojen kohdan 2.1 mukaisesti. 3 Turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta 3.1 turva pysyvän haitan varalta tapaturma Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava tapaturma aiheuttaa pysyvän haitan, maksetaan vakuutetulle kertakorvauksena sovittu vakuutusmäärä haittaluokan ollessa 20. Muussa tapauksessa maksetaan haittaluokan osoittama kahdeskymmenesosa. Haittaluokan määrittelee vakuutuksenantaja Suomen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1649/2009) mukaisesti. Korvausta maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 2 (10 %). Tapaturman sormille tai silmille aiheuttamista vammoista maksetaan kuitenkin korvausta vähintään haittaluokan 1 (5 %) mukaisesta pysyvästä haitasta. Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vamma, korvausta pysyvästä haitasta maksetaan vain siltä osin, kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä korvattavasta tapaturmasta. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan aikaisintaan, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi. Edellytyksenä pysyvän haitan korvauksen saamiseen on, että pysyvä haitta on lääketieteellisesti todettu viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos tapaturmasta johtuva haitta pahenee sen jälkeen, kun ensimmäinen päätös kertakorvauksesta on tehty, maksetaan haitan pahenemista vastaava lisäkorvaus. Lisäkorvausta ei makseta, jos tapaturmasta johtuvan haittaluokan muutos tapahtuu myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua haittaa koskevan kertakorvauksen ensimmäisen päätöksen antamisesta matkasairaus Vakuutukseen voidaan liittää turva matkasairauden aiheuttaman pysyvän haitan varalta. Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava matkasairaus aiheuttaa pysyvän haitan, maksetaan vakuutetulle kertakorvauksena sovittu vakuutusmäärä haittaluokan ollessa 20. Muussa tapauksessa maksetaan haittaluokan osoittama kahdeskymmenesosa. Haittaluokan määrittelee vakuutuksenantaja Suomen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1649/2009) mukaisesti. Korvausta maksetaan, jos sairauden aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 2 (10 %). Global Business Travel -vakuutus 5

6 Jos sairauteen tai sairauden paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tästä sairaudesta riippumaton muu sairaus tai vamma, korvausta pysyvästä haitasta maksetaan vain siltä osin, kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä korvattavasta sairaudesta. Edellytyksenä pysyvän haitan korvauksen saamiseen on, että pysyvä haitta on lääketieteellisesti todettu viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun vakuutettu ensimmäisen kerran kävi lääkärissä sairauden vuoksi. Jos sairaudesta johtuva haitta pahenee sen jälkeen, kun ensimmäinen päätös kertakorvauksesta on tehty, maksetaan haitan pahenemista vastaava lisäkorvaus. Lisäkorvausta ei makseta, jos sairaudesta johtuvan haittaluokan muutos tapahtuu myöhemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua haittaa koskevan kertakorvauksen ensimmäisen päätöksen antamisesta. 3.2 turva kuoleman varalta tapaturma Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava tapaturma kolmen vuoden kuluessa sen sattumisesta aiheuttaa vakuutetun kuoleman, vakuutuksenantaja maksaa kertakorvauksena sovitun vakuutusmäärän. Tästä vähennetään mahdollinen saman tapahtuman perusteella maksettu kertakorvaus pysyvästä haitasta. Kertakorvaus maksetaan vakuutetun edunsaajille matkasairaus Vakuutukseen voidaan liittää turva matkasairauden aiheuttaman kuoleman varalta. Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava matkasairaus aiheuttaa vakuutetun kuoleman kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun vakuutettu ensimmäisen kerran kävi lääkärissä sairauden vuoksi, vakuutuksenantaja maksaa kertakorvauksena sovitun vakuutusmäärän. Tästä vähennetään mahdollinen saman matkasairauden perusteella maksettu kertakorvaus pysyvästä haitasta. Kertakorvaus maksetaan vakuutetun edunsaajille. 4 Turva matkan peruuntumisen ja keskeytymisen varalta 4.1 matkan peruuntuminen Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta tai kuolemasta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuuden vuoksi. Korvausta maksetaan vain, kun peruuntumisen syy on syntynyt vakuutuksen ottamisen ja matkan varaamisen jälkeen. Matkan peruuntumiskuluina korvataan ne kulut, joista vakuutettu tai vakuutuksenottaja on matkaehtojen tai lain nojalla vastuussa matkanjärjestäjälle tai muulle vastaavalle taholle. 4.2 matkan keskeytyminen Matkan keskeytyminen korvataan, kun keskeytyminen johtuu vakuutetun tästä vakuutuksesta korvattavasta vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuuden vuoksi. Matkan keskeytymisestä korvataan alkuperäisestä suunnitelmasta olennaisesti poikkeavasta paluusta aiheutuneet ylimääräiset matkakulut ja paluumatkan aikaiset välttämättömät majoituskulut. Keskeytymiskuluina ei korvata majoitus-, tai matkakuluja perillä kohteessa tai ateriakuluja eikä liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia lääkärin määräämän saattajan välttämättömät matkaja majoituskulut. 4.3 kulut työn jatkamiseksi tehtävästä uudesta matkasta Jos matka on keskeytynyt tästä vakuutuksesta korvattavasta syystä ja uusi matka on vakuutuksen voimassaoloaikana välttämätön työn jatkumisen vuoksi, korvataan vakuutetun tai tämän kollegan menomatkan aiheuttamat kohtuulliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut. 6 Global Business Travel -vakuutus

7 Tällaiset kulut korvataan vain, jos uusi menomatka aloitetaan viimeistään kolmenkymmenen 30 vuorokauden kuluessa matkan keskeytymisestä. 4.4 matkalta myöhästyminen Matkalta myöhästyminen on kyseessä yleisen kulkuvälineen myöhästyessä tai kulun estyessä lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai jatkoyhteyden alkamispaikalle sääolosuhteiden, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta vakuutettua kuljettavan yksityisen kulkuneuvon kulun estyessä lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai jatkoyhteyden alkamispaikalle sääolosuhteiden, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta. Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Myöhästymiskuluina ei korvata ateriakuluja. 5 Terapiakuluturva Vakuutukseen voidaan liittää terapiakuluturva. Terapiakuluja korvataan, jos vakuutettua kohtaa työmatkalla akuutti psyykkinen trauma. Terapiakorvaukseen oikeuttavia tapahtumia ovat ryöstö, laiton uhkaus tai pahoinpitely vakava tapaturma tai vakava, henkeä uhkaava sairaus tulipalo, räjähdys, liikenneonnettomuus, luonnonkatastrofi, kidnappaus, kaappaus, terrori-isku tai näihin rinnastettava muu traumaattinen tapahtuma. Vakuutetun aviopuolison, avopuolison, rekisteröidyn puolison sekä lasten terapiakuluja korvataan vakuutuksen perusteella, jos vakuutettu menehtyy työmatkan aikana jonkin edellä mainitun tapahtuman seurauksena. Vakuutus kattaa enintään 10 terapiaistuntoa jokaiselle korvaukseen oikeutetulle henkilölle kutakin vakuutustapahtumaa kohden. Vakuutuksesta korvataan ainoastaan laillistetun psykologin tai psykiatrin antama terapia. Terapia tulee antaa 12 kuukauden sisällä tapahtumasta. 6 Matkatavaraturva Vakuutukseen voidaan liittää matkatavaraturva. Vakuutus korvaa matkatavaralle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman suoranaisen esinevahingon. Ryöstön tai murron yhteydessä menetetyt rahat sekä arvopapereiden, shekkilomakkeiden, pankki- tai luottokorttien väärinkäytöstä vakuutetulle aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuskirjassa mainittuun määrään saakka. Väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta maksetaan korvausta kuitenkin ainoastaan, mikäli katoamisilmoitus on tehty viipymättä sen jälkeen kun arvopaperit, shekit, pankki- tai luottokortit on havaittu anastetuiksi. Väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta on haettava korvausta aina ensisijaisesti luottokorttiyhtiöltä tai pankilta. 6.1 urheiluvälineturva Vakuutukseen voidaan liittää urheiluvälineturva. Tällöin matkatavaroiksi katsotaan myös tavanomaiset matkalle mukaan otettavat urheiluvälineet. Niille aiheutuneet vahingot korvataan näiden ehtojen mukaisesti vakuutuskirjassa mainittuun enimmäismäärään saakka. Tavanomaisia urheiluvälineitä eivät ole mm. vesiskootterit, moottoriveneet, jollat, kanootit ja kajakit mikroautot ja moottoripyörät liitovarjot ja purjelentokoneet. 6.2 lisäturva matkalla mukana olevalle työnantajan omaisuudelle Vakuutukseen voidaan liittää lisäturva matkalla mukana olevalle työnantajan omaisuudelle. Tällaista omaisuutta voivat olla esimerkiksi havaintoesitysvälineet ammattimaiseen äänen ja kuvan tallentamiseen tarkoitetut laitteet mittauslaitteet ammattikäyttöön tarkoitetut asennus-, huolto- tai korjaustyökalut. Tämä lisäturva ei kuitenkaan kata moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia ja -lahjoja, valokuvia tai piirustuksia käsikirjoituksia, suunnitelmia, kokoelmia tai näiden osia, atk-ohjelmia tai tietovälineisiin tallennettuja tietoja muuttotavaroita asuinirtaimistoa eläimiä tai kasveja arvopapereita, luottokortteja tai rahaa. Lisäturvasta korvataan vakuutuskirjassa mainittuun enimmäismäärään saakka. Global Business Travel -vakuutus 7

8 6.3 korvauksen määräytyminen Vakuutusyhtiöllä on oikeus täyttää korvausvelvollisuutensa maksamalla vahingoittuneen omaisuuden korjauskustannukset korjauttamalla esine hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta tai maksamalla korvaus rahana. Vahingon sattuessa vahingon määrä lasketaan ja omaisuuden arvo määritellään vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaan. Tällöin otetaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun syyn johdosta. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden korjaaminen ei ole mahdollista tai taloudellisesta syystä tarkoituksenmukaista, on vahingon määrä todellisia korjauskustannuksia vastaava rahamäärä tai omaisuuden arvo vähennettynä jäännösarvolla. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty matkatavaran vakuutusmäärä. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Vakuutusmäärästä riippumatta korvataan matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 6.4 matkatavaran myöhästyminen Vakuutetun henkilökohtaisen matkatavaran myöhästyessä korvataan välttämättömyystarvikkeita, kuten vaatetusta, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita, jos asianmukaisesti kuljetettavaksi jätetty matkatavara menomatkalla myöhästyy matkakohteesta. Korvaus maksetaan edellyttäen, että matkatavaran kuljetuksesta vastaavalta yhtiöltä on hankittu kirjallinen selvitys (Property Irregularity Report) ja se on toimitettu Vakuutusyhtiölle. Kun matkakohde ja myöhästyminen on vahvistettu kuljetuksesta vastaavan yhtiön taholta, korvataan 70 % välttämättömyystarvikkeiden hankinnasta aiheutuneista kohtuullisista ylimääräisistä dokumentoiduista kustannuksista, olosuhteet ja matkan tarkoitus huomioon ottaen. Paluumatkan yhteydessä korvausta matkatavaran myöhästymisestä maksetaan, mikäli vakuutettu on lähdössä uudelle työ- tai vapaa-ajan matkalle 48 tunnin kuluessa paluusta. Kustannuksia korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka. Tässä vakuutuksessa matkatavarat katsotaan kadonneiksi, kun myöhästyminen kestää yli 30 vuorokautta. 6.5 suojeluohjeet Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että korvaus maksetaan alennettuna tai sitä ei makseta lainkaan. Suojeluohjeissa valvonnalla tarkoitetaan jatkuvaa silmälläpitoa. Varkaus- ja ilkivaltavahingot Matkatavaran säilytystilojen ikkunoiden, luukkujen, ovien ja muiden vastaavien tulee olla lukittuina. Mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Arvokkaita laitteistoja ja esineitä kuten koruja, optisia laitteita, käteistä tai arvopapereita ei saa jättää ilman vakuutetun valvontaa lukittuunkaan ajoneuvoon, matkailuperävaunuun tai veneeseen. Jos hotellihuoneessa tai muussa vastaavassa paikassa säilytetään edellä mainittuja arvokkaita esineitä tai laitteistoja, niiden on oltava asianmukaisessa lukitussa tilassa, jos se esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Arvopaperit, raha ja pankki- tai luottokortit tulee vakuutetun poissa ollessa säilyttää hotellin kassakaapissa tai arvoesineiden säilyttämistä varten varatuissa tallelokeroissa. Shekkien tai pankki- tai luottokorttien katoamisesta on välittömästi ilmoitettava pankeille ja luottolaitoksille mahdollisen väärinkäytön estämiseksi. Matkatavaran kuljettaminen Kuljetettava omaisuus on pakattava niin, että se kestää tavanomaiset sään ja kuljetuksen rasitukset. Syövyttävät ja tahraavat esineet sekä nesteitä sisältävät pullot tulee pakata suojaavasti erikseen muusta matkatavarasta. Arvoesineet tulee kuljettaa käsimatkatavaroissa. Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle. 6.6 muita korvaukseen liittyviä sääntöjä Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutetun omaisuuden omistajan tulee viipymättä luovuttaa omaisuus Vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus tältä osin. 7 Turva vahingonkorvausvastuun varalta Vakuutukseen voidaan liittää turva vahingonkorvausvastuun varalta. 8 Global Business Travel -vakuutus

9 Vakuutuksesta korvataan matkan aikana toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on korvausvastuussa yksityishenkilönä tapahtumapaikan voimassa olevan oikeuden mukaan. Vakuutuksesta ei korvata henkilö- tai esinevahinkoon liittymätöntä puhdasta taloudellista vahinkoa.vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle itselleen jonka vakuutettu aiheuttaa toiminnallaan tulon hankkimiseksi tai ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuudella joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin tai sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen käyttämisestä ilma-aluksen käyttämisestä moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen Suomen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille edellä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa. joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilyttääkseen joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut tai lainannut. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin hotellihuoneelle tai vuokratulle huoneistolle tai niiden sisustukselle, rakenteille tai laitteille äkillisesti aiheutettu vahinko lukuun ottamatta vahinkoja, jotka aiheutuvat omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta. joka aiheutuu sodasta, sotatoimen tapaisesta tapahtumasta, lakosta tai työnseisauksesta. Vakuutuksesta korvataan tästä turvasta vahingonkorvausvastuun varalta korvattavan, välittömästi uhkaamassa olevan vahingon torjunnasta sekä korvausvastuun selvittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset. Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Mikäli vakuutettu tai vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy sitä koskevan vaatimuksen, tämä ei sido Vakuutusyhtiötä, elleivät korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikeat. Jos Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle tai vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa vahinkojen korvaamisesta, mutta vakuutettu ei siihen suostu, Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa. 8 Turva oikeudenkäyntien varalta Vakuutukseen voidaan liittää turva oikeudenkäyntien varalta. Vakuutus kattaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa, jotka voidaan saattaa yleisen tuomioistuimen tutkittaviksi. Vakuutus koskee vakuutettua ainoastaan yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät välittömästi matkaan ja matkustamiseen. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Vahinkotapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita, vaatimus tai syyte perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Global Business Travel -vakuutus 9

10 Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jossa vaatimuksen nimenomaista riitauttamista ei voida osoittaa joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä vakuutuksesta. 8.1 korvaussäännöt Vakuutuksesta korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Vakuutetun asiaa hoitavan henkilön on oltava asianajaja tai muu lakimies. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia vakuutetun puolustuksesta, jos syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tällaiseen tekoon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen käsittelystä. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta, kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia rikosilmoituksen tekemisestä ja rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia. Vakuutetulla tai vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta myöntää tai sopia asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten tai vakuutetun maksettavaksi tulevien vastapuolen oikeudenkäyntikulujen määrää Vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun tai vakuutuksenottajan vakuutetun asiamiehelle mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku tulee lähettää Vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten. 9 Omavastuuturva Vakuutukseen voidaan liittää omavastuuturva. 9.1 vakuutetun vakinaisessa, tyhjillään olevassa kodissa sattunut vahinko Jos vakuutetun vakinaisessa, matkan aikana tyhjillään olevassa kodissa sattuu kotivakuutuksen perusteella korvattava vahinko vakuutetun työmatkan aikana ja vahingon määrä ylittää vakuutuksen omavastuun, maksetaan tästä vakuutuksesta omavastuuta vastaava korvaus, kuitenkin enintään euroa. Ennen tämän korvauksen maksamista tulee vakuutetun hakea korvausta omasta kotivakuutuksestaan ja saada siitä kirjallinen korvauspäätös. 9.2 vakuutetun yksityisautolle sattunut vahinko Jos vakuutetun omistamalle yksityiskäytössä olevalle autolle sattuu autovakuutuksen perusteella korvattava vahinko vakuutetun ollessa työmatkalla, korvataan tästä vakuutuksesta autovakuutuksen omavastuuta vastaava määrä, kuitenkin enintään euroa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yksityiskäytössä oleva auto on ollut käyttämättömänä vakuutetun kotona tai esimerkiksi lentokentän tai sataman parkkipaikalla koko työmatkan ajan. Ennen tämän korvauksen maksamista tulee vakuutetun hakea korvausta omasta autovakuutuksestaan ja saada siitä kirjallinen korvauspäätös. Autovakuutuksen omavastuuta ei korvata, kun kyseessä on autovakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattava vahinkotapahtuma keskeytysvahinko bonuksen menetys vuokra-auton käyttömahdollisuuden menettäminen tai vuokra-auton vuokra. 10 Kidnappaus- ja kaappausturva Vakuutukseen voidaan liittää kidnappaus- ja kaappausturva. Jos vakuutettu kidnapataan tai lentokone, jossa vakuutettu matkustaa, kaapataan työmatkan aikana, maksetaan vakuutetulle korvausta fyysisestä ja henkisestä kärsimyksestä siltä ajalta, jonka laiton vapaudenmenetys kesti. 10 Global Business Travel -vakuutus

11 Korvausta jokaisesta vapaudenmenetyksen päivästä maksetaan enintään 90 vuorokauden ajan ja kuitenkin enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. 11 Evakuointiturva Vakuutukseen voidaan liittää evakuointiturva.vakuutuksesta korvataan vakuutetun evakuointi matkan aikana vaaralliseksi todetulta alueelta, mikäli Vakuutusyhtiö katsoo evakuoinnin välttämättömäksi. Tällaista päätöstä tehdessään Vakuutusyhtiö noudattaa suurlähetystöjen, ministeriöiden ja muiden asianomaisten maiden viranomaisten antamia, kyseisiä erityisolosuhteita koskevia yleisiä ja erityisiä ohjeita. Asianomaisilla mailla tarkoitetaan vakuutetun kotimaata ja sitä maata, jossa evakuointia edellyttävät olosuhteet ilmenevät. Evakuointiturvasta korvataan matkakulut, jotka aiheutuvat poistumisesta Vakuutusyhtiön vaaralliseksi katsomalta alueelta lähimpään turvalliseen paikkaan tai vakuutetun kotimaahan. 12 Katastrofiturva Vakuutukseen voidaan liittää katastrofiturva. Vakuutuksesta korvataan ylimääräisiä majoitus- ja kuljetuskustannuksia, jos vakuutettu joutuu pakottavasti siirtymään etukäteen varaamastaan majoituspaikasta toiseen tulipalon, myrskyn, räjähdyksen, maanjäristyksen, tulivuoren purkauksen, lumivyöryn, pyörremyrskyn, hyökyaallon tai tulvan vuoksi. Katastrofi turvasta korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittu määrä. 13 Yleisiä rajoituksia 13.1 alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet Korvausta ei makseta, jos sairaus on aiheutunut alkoholin,lääkeaineen tai huumaavan aineen käytöstä. Vakuutetun kuoleman johdosta maksetaan kuitenkin kertakorvaus hänen aviopuolisolleen, rekisteröidylle puolisolleen ja alle 18-vuotiaille lapsilleen vakuutustapahtuman aiheuttaminen Vahinkovakuutus Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai korvausta ei makseta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Henkilövakuutus Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella, Vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Korvausta voidaan alentaa myös, jos vakuutettu on vahinkotapahtuman sattuessa ollut alkoholin, lääkeaineen tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään ja vakuutetun voidaan katsoa menetelleen törkeän huolimattomasti. Vakuutetun kuoleman johdosta maksetaan kuitenkin kertakorvaus hänen aviopuolisolleen, rekisteröidylle puolisolleen ja alle 18-vuotiaille lapsilleen. 14 Korvauksen hakeminen Vakuutuskorvausta on haettava Vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. 15 Sovellettavat vakuutusehdot Global Business Travel vakuutuksen ehtojen lisäksi vakuutukseen sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja. Global Business Travel -vakuutus 11

12 /2010 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki PL 4, IF Y-tunnus Puh

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Yrityksen komennusmatkavakuutus

Yrityksen komennusmatkavakuutus Yrityksen komennusmatkavakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto................................... 2 1.1 Määritelmät... 2 1.2 Vakuutetut... 3 1.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 330299f 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...3 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1. Oki 1 OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.2012 322.1 KIINTEISTÖNOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUSTURVA

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Travel Guard Matkavakuutusehdot Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Tuote-esite* Travel Guard Moniturva matkavakuutus AIG:n Travel Guard matkavakuutus on kattava matkavakuutus,

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea Business MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Business MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana olevat alle 19-vuotiaat

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen If You TURVANASI Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi If You - EDULLISTA KOKONAISTURVAA NUORILLE Kun elämässä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOSVAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus... 2 2 Vakuutuksen kohde... 2 3 Vakuutuksen voimassaolo... 2 4

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS Vic 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS 1.1.2010 229.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon,

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordea First Card Corporate Visa -kortteihin ja First Card Corporate Matkatiliin Vakuutettuja ovat Nordean First Card Corporate Visa -kortinhaltijat tai First Card Corporate

Lisätiedot

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Sisältö Fenniaturva Magis edullinen vakuutuspaketti nuorelle 3 Laaja kotivakuutus 3 Kotivakuutuksen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot