Yrityksen komennusmatkavakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen komennusmatkavakuutus"

Transkriptio

1 Yrityksen komennusmatkavakuutus ehdot voimassa alkaen D 3.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Määritelmät Vakuutetut Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen sisältö Turva tapaturman ja matkasairauden varalta Korvattavat hoitokulut Lähiomaisen matka vakuutetun luokse Korvausaika Mitä vakuutus ei korvaa Turva ennen komennusta alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokulujen varalta Turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta Turva pysyvän haitan varalta Tapaturma Matkasairaus Turva kuoleman varalta Tapaturma Matkasairaus Turva lähiomaisen sairastumisen, tapaturman ja kuoleman varalta Turva komennuksen ja matkan peruuntumisen ja keskeytymisen varalta Komennuksen peruuntuminen Komennuksen keskeytyminen Työ- tai vapaa-ajan matkan peruuntuminen Työ- tai vapaa-ajan matkan keskeytyminen Kulut työn jatkamiseksi tehtävästä uudesta matkasta Työ- tai vapaa-ajan matkalta myöhästyminen Terveydenhoitoturva Matkatavaraturva Korvauksen määräytyminen Matkatavaran myöhästyminen Suojeluohjeet Muita korvaukseen liittyviä sääntöjä Turva vahingonkorvausvastuun varalta Turva oikeudenkäyntien varalta Korvaussäännöt Yleisiä rajoituksia Alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Ydinreaktio Korvauksen hakeminen Yleiset sopimusehdot

2 1 Johdanto 1.1 määritelmät edunsaaja. Edunsaajia ovat vakuutetun omaiset, ellei muusta edunsaajasta ole kirjallisesti ilmoitettu Vakuutusyhtiölle. Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun avio- tai rekisteröityä puolisoa ja perillisiä. Vakuutetun kuolemantapauksessa avio- tai rekisteröity puoliso saa maksettavasta kertakorvauksesta 50 % ja rintaperilliset 50 %. Mikäli rintaperillisiä ei ole, avio- tai rekisteröity puoliso saa kertakorvauksen kokonaisuudessaan. Mikäli avio- tai rekisteröityä puolisoa ei ole, kertakorvaus jaetaan perillisten kesken Suomen perintökaaren ( /40 ja siihen tehdyt muutokset) säännösten mukaisesti. jäännösarvo. Jäännösarvolla tarkoitetaan arvoa, joka omaisuudella on vahingon jälkeen. komennus. Komennus on kyseessä, kun työnantajan ja lähetetyn työntekijän välillä on voimassa oleva kirjallinen sopimus komennusmatkasta ja työntekijän komennus tosiasiallisesti jatkuu. lähiomainen. Lähiomaisilla tarkoitetaan vakuutetun avio-, avo- tai rekisteröityä puolisoa omia ja puolison vanhempia, ottovanhempia, lapsia ja ottolapsia omia isovanhempia, lapsenlapsia ja sisaruksia sekä yhtä etukäteen Vakuutusyhtiölle ilmoitettua henkilöä. matka. Matkalla tarkoitetaan vakuutetun työ- ja vapaaajan matkustamista. Matka alkaa kotoa tai työpaikalta ja päättyy kotiin tai työpaikalle, päivittäisiä työmatkoja lukuun ottamatta matkalta myöhästyminen. Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla sekä myöhästymistä jatkolennolta. matkan/komennuksen keskeytyminen. Matkan/ komennuksen keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan/komennuksen muuttumista siten, että vakuutettu joutuu palaamaan lähtöpaikkakunnalleen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. matkan/komennuksen peruuntuminen. Matkan/ komennuksen peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle/komennukselle lähtö estyy kokonaan. matkasairaus. Matkasairaudella tarkoitetaan komennuksen aikana alkanutta odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka edellyttää välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa komennuksen aikana. Tästä vakuutuksesta korvattavaksi matkasairaudeksi ei katsota ennen komennuksen alkua alkanutta kroonista sairautta tai sairautta, jonka vuoksi vakuutettu on käynyt lääkärissä ennen komennusmatkan alkua. matkatavara. Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalla mukana olevaa, henkilökohtaista omaisuutta, myös matkalippuja. Vakuutetun omaan, henkilökohtaiseen matkatavaraan rinnastetaan hänen käyttöönsä tarkoitettu vakuutuksenottajan omistama matkapuhelin tai kannettava tietokone hänen ennen matkan alkua lainaamansa tai vuokraamansa matkatavaran luonteinen omaisuus. Matkatavaraksi ei katsota ammattikäyttöön tarkoitettuja asennus-, huolto- tai korjaustyökaluja moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia ja -lahjoja, havaintoesitysvälineitä, kaupallisia tai opetusfilmejä tai -nauhoja eikä valokuvia tai piirustuksia käsikirjoituksia, suunnitelmia, kokoelmia tai näiden osia, atk-ohjelmia tai tietovälineisiin tallennettuja tietoja muuttotavaroita asuinirtaimistoa eläimiä tai kasveja arvopapereita, luottokortteja tai rahaa. Ryöstön tai murron yhteydessä näille aiheutuneita vahinkoja korvataan ehtojen kohdan 7 mukaisesti. murto. Murrolla tarkoitetaan luvatonta tunkeutumista anastamistarkoituksessa rakennukseen, huoneistoon, ajoneuvoon tai muuhun vastaavaan lukittuun tilaan siten, että murron kohteeseen jää jäljet tai murto voidaan muulla tavoin kiistattomasti osoittaa. pysyvä haitta. Pysyvä haitta määritellään sen mukaan, minkä verran vammasta katsotaan aiheutuvan vakuutetulle pysyvää haittaa verrattaessa hänen terveydentilaansa ennen tapaturman tai sairauden sattumista vallinneeseen tilaan. Tällöin noudatetaan Suomen sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain 18 a :ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta antamaa päätöstä (1012/86), jolla vammat on jaettu niiden aiheuttaman haitan vaikeusasteen mukaan 20 haittaluokkaan. ryöstö. Ryöstöllä tarkoitetaan sitä, että vakuutetun hallusta anastetaan tai otetaan luvattomasti käyttöön tämän irtainta omaisuutta väkivaltaa käyttämällä tai sillä välittömästi uhkaamalla. 2 Yrityksen komennusmatkavakuutus

3 tapaturma. Tapaturmalla tarkoitetaan komennuksen aikana vakuutetun tahtomatta sattunutta äkillistä ja odottamatonta ulkoista tapahtumaa, joka aiheuttaa hänelle ruumiinvamman. Tapaturmaksi katsotaan myös hukkuminen, kaasumyrkytys, erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys, auringonpistos, lämpöhalvaus, paleltuma, pahoinpitely sekä ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma. Itsemurhaa tai sen yritystä ei katsota tapaturmaksi. Puremisesta hampaille aiheutuneita vammoja ei katsota tapaturmiksi. Tapaturmavammaksi ei katsota hyönteisen piston tai punkin pureman aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen. Tavanomaiset ja kohtuulliset kustannukset. Vakuutuksen perusteella korvattavien kulujen tulee olla tavanomaisia ja kohtuullisia. Kustannuksia tarkastellaan suhteessa sen maan paikalliseen tasoon, missä ne aiheutuvat Vakuutusyhtiö päättää, mitä kussakin tapauksessa pidetään tavanomaisena ja kohtuullisena. Esimerkiksi tavanomaisina ja kohtuullisina matkakuluina pidetään lentämistä economy-luokassa tai 0,35 euroa/km käytettäessä omaa autoa. vahinkotapahtuma. Vahinkotapahtuma on tapahtuma, joka on vakuutussopimuksen mukaan vakuutuksesta korvattava. vakuutusmäärä. Vakuutuskirjassa mainitut vakuutusmäärät ovat Vakuutusyhtiön korvausvastuun ylärajana kussakin vahinkotapahtumassa. vakuutussopimuksen osapuolet. Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö) ovat vakuutussopimuksen osapuolet. varkaus. Varkaudella tarkoitetaan sitä, että vakuutetun hallusta anastetaan tämän irtainta omaisuutta. 1.2 vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt tai henkilöryhmät. Vakuutettuja voivat olla myös lähetettyjen työntekijöiden puolisot ja lapset, kun he muuttavat komennuspaikkaan ja asuvat komennuspaikkakunnalla yhdessä lähetetyn työntekijän kanssa edellyttäen, että heidät on mainittu komennussopimuksessa mukana seuraavina perheenjäseninä. 1.3 vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa komennuksen aikana. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa muun työnantajan kuin vakuutuksenottajan toimeksiannosta ja kustannuksella tehdyillä työmatkoilla. Vakuutus ei myöskään ole voimassa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä tehdyillä työmatkoilla. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta tai vastaavasta, ellei toisin ole sovittu ja ellei tästä ole merkintää vakuutuskirjassa. Tätä rajoitusta ei sovelleta 14 vuorokauden aikana aseellisten toimien alkamisesta muun kuin suursodan ollessa kyseessä, mikäli vakuutettu on aloittanut matkansa jo ennen niitä eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa. 1.4 vakuutuksen sisältö Vakuutus sisältää seuraavat turvat: turva matkasairauden ja tapaturman varalta hoitokulut yhden lähiomaisen edestakainen matka katsomaan vakavasti loukkaantunutta tai sairastunutta vakuutettua turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemantapauksesta turva lähiomaisen sairastumisen ja kuoleman varalta matkakulut lähiomaisen luokse tai hautajaispaikkakunnalle turva matkan/komennuksen keskeytymisen ja peruuntumisen sekä matkalta myöhästymisen varalta kotiinkuljetus kuolemantapauksessa kuolinsyystä riippumatta. Vakuutukseen voidaan lisäksi liittää seuraavat vakuutuskirjassa erikseen mainitut turvat: turva ennen komennusta alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokulujen varalta turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta kertakorvaus matkasairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus matkasairauden aiheuttamasta kuolemantapauksesta terveydenhoitoturva matkatavaraturva turva vahingonkorvausvastuun varalta turva oikeudenkäyntien varalta. 2 Turva tapaturman ja matkasairauden varalta Vakuutus korvaa komennuksen aikana sattuneen tapaturman ja komennuksella alkaneen matkasairauden hoitokuluja. Yrityksen komennusmatkavakuutus 3

4 2.1 korvattavat hoitokulut Vakuutus korvaa tapaturmavammasta ja matkasairaudesta aiheutuvia välittömiä hoito- ja niihin rinnastettavia kuluja siltä osin, kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta saada korvausta jonkin lain nojalla. Vakuutuksesta korvataan vain sellaisia hoitokuluja, joita vakuutettu itse joutuisi hoidosta maksamaan. Jos vammaan/sairauteen tai vamman/sairauden paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta tai sairaudesta riippumaton muu sairaus tai vamma, korvausta kustannuksista maksetaan vain siltä osin, kuin niiden on katsottava aiheutuneen korvattavasta tapaturmasta tai sairaudesta. Matkalla syntyneestä tapaturmavammasta tai matkasairaudesta korvataan tavanomaisia ja kohtuullisia, lääketieteellisesti välttämättömiä hoitokuluja seuraavasti: lääkärinpalkkiot sairaalamaksut sairaalassa tai vastaavassa laitoksessa, kun se on välttämätöntä hoidon saamiseksi. Yksityishuoneesta aiheutuvaa lisähintaa ei kuitenkaan korvata. Alle 18-vuotiaan vakuutetun sairaalahoidon vuoksi korvataan myös yhden huoltajan läsnäolosta sairaalassa aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset majoitus- ja matkakustannukset, kun hänen läsnäolonsa sairaalassa on lääkärin määräyksestä välttämätöntä. Ylimääräisinä kuluina ei korvata ateria-, puhelin tai muita vastaavia kuluja. kulut lääkärin määräämistä tutkimuksista, toimenpiteistä, hoidoista ja lääkkeistä kustannukset enintään viidestä käynnistä ilman lääkärin lähetettä fysikaalisessa hoidossa kiropraktikon, naprapaatin, osteopaatin tai fysioterapeutin luona tapaturmavamman vaatiman, lääkärin määräämän, hoidollisesti välttämättömän ensimmäisen lääkinnällisen apuvälineen hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Samasta tapaturmasta korvataan vain yksi apuväline. kulut vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymästä tapaturmavamman aiheuttamasta plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjaus- tai hankintakustannukset, kun vamma on edellyttänyt lääkärissä käyntiä palkkiot lääkärinlausunnoista, jotka Vakuutusyhtiö tarvitsee korvausten käsittelyä varten. Lääkärin, sairaanhoitajan tai vastaavan koti- tai hotellikäyntejä korvataan ainoastaan poikkeuksellisesti silloin, kun se on lääketieteellisesti välttämätöntä vakuutetun tilan vuoksi. Hammassärystä tai tapaturman seurauksena syntyneestä hammasvammasta korvataan kohtuullisia ja tavanomaisia, lääketieteellisesti välttämättömiä hoitokuluja seuraavasti: kustannukset tapaturman aiheuttaman hammasvamman hoidosta kustannukset äkillisen hammassäryn poistamiseksi välttämättömästä hampaan ensiapuluonteisesta hoidosta, jos särky on alkanut ja hoito annettu matkan aikana. Ensiapuluonteisella hoidolla tarkoitetaan märkäpesäkkeiden avaamista, juurihoidon aloitusta, väliaikaista paikkausta tai hampaan poistoa. Kustannukset korvataan, vaikka särky olisi aiheutunut puremisesta tai muusta kuin matkasairaudesta Siltojen tai kruunujen korjaaminen tai asentaminen tai muu proteettinen hoito ei koskaan ole ensiavunluonteista hoitoa. Ennen komennusta alkaneesta sairaudesta tai kohdassa 2.5 tarkoitetun, komennuksen aikana alkaneen sairauden, korvausajan umpeuduttua korvataan kuitenkin sairauden äkillisen ja odottamattoman, komennuksen aikana alkaneen pahenemisen aiheuttamia hoitokustannuksia, mikäli paheneminen yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa eikä sairauden normaaliin kulkuun kuuluvaa. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti ja ensiavunluonteinen, komennuksen aikana annettu hoito lääketieteellisestä syystä tarpeellinen ja välttämätön kotiinkuljetus. Hoitokuluihin rinnastettavina matka- ja asumiskuluina korvataan lääketieteellisesti välttämättömät, tavanomaiset ja kohtuulliset hoitoon liittyvät matkakulut ylimääräiset matkakulut vakuutetun siirrosta lähimpään mahdolliseen paikkaan jatkohoitoon silloin, kun hoito komennus-/matkakohteessa ei ole lääketieteellisesti arvioiden mahdollista muut asumiskustannukset sairaalamaksujen lisäksi, kun vakuutetun on tarpeen saada hoitoa tavalla, josta väistämättä aiheutuu majoituskuluja. Kyseisiä kuluja korvataan kuitenkin enintään kahden viikon ajalta kutakin vahinkotapahtumaa ja vakuutettua kohti. Jos vakuutettu menehtyy komennuksen aikana, Vakuutusyhtiö korvaa kotiinkuljetuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut kuolinsyystä riippumatta. Vaihtoehtoisesti korvataan hautauskustannukset komennus- tai matkakohteessa, kuitenkin enintään euroa. 4 Yrityksen komennusmatkavakuutus

5 2.2 lähiomaisen matka vakuutetun luokse Vakuutus korvaa yhden lähiomaisen välittömät, tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja asumiskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin, mikäli vakuutettu on hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarassa. Korvausta maksetaan enintään 14 vuorokauden ajalta. 2.3 korvausaika Matkasairauden hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan komennuksen kestosta riippumatta enintään kuuden kuukauden ajalta siitä, kun vakuutettu kävi sairauden vuoksi ensimmäisen kerran lääkärissä. Sairauden hoitokuluja korvataan tämän jälkeenkin siltä ajalta, jonka sama komennus jatkuu, mutta kuitenkin enintään kolmen vuoden ajalta siitä, kun vakuutettu kävi sairauden vuoksi ensimmäisen kerran lääkärissä. Tapaturman hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumispäivästä. Vakuutuksen tulee olla voimassa sekä vahinkotapahtuman sattuessa että kustannusten syntyhetkellä. 2.4 mitä vakuutus ei korvaa Vakuutuksesta ei korvata kuntoutuskuluja muista kosmeettisista syistä tehtyä tutkimusta tai hoitoa kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 oleskelua kuntoutus-, kylpy- ja luontaishoitolaitoksessa tai muussa vastaavassa laitoksessa muita lääkinnällisiä apuvälineitä kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 muita hammassairauden hoidosta aiheutuvia kuluja kuin mitä on mainittu kohdassa 2.1 hivenainetutkimuksia, ravintoainevalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita, homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita tai muita näihin rinnastettavia tutkimuksia tai valmisteita lääkkeitä, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu ennaltaehkäisevään hoitoon eikä lääkkeitä, joita käytetään lievittämään ikääntymisen tai muiden fysiologisten muutosten haittavaikutuksia hoitokuluja eikä korvausta pysyvästä haitasta, jos hoitokulut ja haitta johtuvat raskaudentilasta tai synnytyksestä raskauden ehkäisystä tai raskauden keskeyttämisestä, lapsettomuuden tutkimisesta tai hoidosta, keinohedelmöityksestä, sterilisaatiosta tai sikiön tilan tutkimisesta huoltajan, omaisen tai hoitajan ansionmenetystä, päivähoito-, kotihoito- ja kodinhoitokustannuksia tai muita välillisiä kustannuksia. Vakuutus ei kata ennen komennusta alkaneen sairauden tai ennen komennusta sattuneen tapaturman hoito- tai muita kuluja. Tällaisen sairauden äkillinen paheneminen komennuksen aikana kuitenkin korvataan ehtojen kohdan 2.1 mukaisesti. 2.5 turva ennen komennusta alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokulujen varalta Vakuutukseen voidaan liittää turva ennen komennusta alkaneiden sairauksien ja tapaturmien varalta. Turvasta korvataan tapaturman ja sairauden hoitokuluja tämän vakuutuksen ehtojen kohdan 2.1, 2.2 ja 2.4 mukaisesti. Sairauden hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan komennuksen kestosta riippumatta enintään kuuden kuukauden ajalta komennuksen alkamisesta. Sairauden hoitokuluja korvataan tämän jälkeenkin siltä ajalta, jonka sama komennus jatkuu, mutta kuitenkin enintään kolmen vuoden ajalta komennuksen alkamisesta. Tapaturman hoitamisesta aiheutuneita kuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan komennuksen alkamisesta. Vakuutuksen tulee olla voimassa kustannusten syntyhetkellä. 3 Turva pysyvän haitan ja kuoleman varalta 3.1 turva pysyvän haitan varalta tapaturma Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava tapaturma aiheuttaa pysyvän haitan, maksetaan vakuutetulle kertakorvauksena sovittu vakuutusmäärä haittaluokan ollessa 20. Muussa tapauksessa maksetaan haittaluokan osoittama kahdeskymmenesosa. Haittaluokan määrittelee Vakuutusyhtiö Suomen sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/86) mukaisesti. Korvausta maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 2 (10 %). Tapaturman sormille tai silmille aiheuttamista vammoista maksetaan kuitenkin korvausta vähintään haittaluokan 1 (5 %) mukaisesta pysyvästä haitasta. Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vamma, korvausta pysyvästä haitasta maksetaan vain siltä osin, kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä korvattavasta tapaturmasta. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan aikaisintaan, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi. Yrityksen komennusmatkavakuutus 5

6 Edellytyksenä pysyvän haitan korvauksen saamiseen on, että pysyvä haitta on lääketieteellisesti todettu viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos tapaturmasta johtuva haitta pahenee sen jälkeen, kun ensimmäinen päätös kertakorvauksesta on tehty, maksetaan haitan pahenemista vastaava lisäkorvaus. Lisäkorvausta ei makseta, jos tapaturmasta johtuvan haittaluokan muutos tapahtuu myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua haittaa koskevan kertakorvauksen ensimmäisen päätöksen antamisesta matkasairaus Vakuutukseen voidaan liittää turva matkasairauden aiheuttaman pysyvän haitan varalta. Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava matkasairaus aiheuttaa pysyvän haitan, maksetaan vakuutetulle kertakorvauksena sovittu vakuutusmäärä haittaluokan ollessa 20. Muussa tapauksessa maksetaan haittaluokan osoittama kahdeskymmenesosa. Haittaluokan määrittelee Vakuutusyhtiö Suomen sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/86) mukaisesti. Korvausta maksetaan, jos sairauden aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 2 (10 %). Jos sairauden tai sairauden paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tästä sairaudesta riippumaton muu sairaus tai vamma, korvausta pysyvästä haitasta maksetaan vain siltä osin, kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä korvattavasta sairaudesta. Edellytyksenä pysyvän haitan korvauksen saamiseen on, että pysyvä haitta on lääketieteellisesti todettu viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun vakuutettu ensimmäisen kerran kävi lääkärissä sairauden vuoksi. Jos sairaudesta johtuva haitta pahenee sen jälkeen, kun ensimmäinen päätös kertakorvauksesta on tehty, maksetaan haitan pahenemista vastaava lisäkorvaus. Lisäkorvausta ei makseta, jos sairaudesta johtuvan haittaluokan muutos tapahtuu myöhemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua haittaa koskevan kertakorvauksen ensimmäisen päätöksen antamisesta. 3.2 turva kuoleman varalta tapaturma Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava tapaturma kolmen vuoden kuluessa sen sattumisesta aiheuttaa vakuutetun kuoleman, Vakuutusyhtiö maksaa kertakorvauksena sovitun vakuutusmäärän. Tästä vähennetään mahdollinen saman tapahtuman perusteella maksettu kertakorvaus pysyvästä haitasta. Kertakorvaus maksetaan vakuutetun edunsaajille matkasairaus Vakuutukseen voidaan liittää turva matkasairauden aiheuttaman kuoleman varalta. Jos näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava matkasairaus aiheuttaa vakuutetun kuoleman kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun vakuutettu ensimmäisen kerran kävi lääkärissä sairauden vuoksi, Vakuutusyhtiö maksaa kertakorvauksena sovitun vakuutusmäärän. Tästä vähennetään mahdollinen saman matkasairauden perusteella maksettu kertakorvaus pysyvästä haitasta. Kertakorvaus maksetaan vakuutetun edunsaajille. 4 Turva lähiomaisen sairastumisen, tapaturman ja kuoleman varalta Vakuutetun tavanomaiset ja kohtuulliset matkakulut lähiomaisen luokse korvataan vakuutetun komennuksen aikana, kun vakuutetun lähiomainen on vakavasti, odottamattomasti ja äkillisesti sairastunut vakuutetun lähiomainen on loukkaantunut vakavasti tapaturmaisesti Vakuutuksesta korvataan vakuutetun tavanomaiset ja kohtuulliset matkakulut lähiomaisen hautajaispaikkakunnalle, kun vakuutetun lähiomainen menehtyy vakuutetun ollessa komennuksella. Vakuutuksesta korvataan vain matkakulut joko sairastuneen tai tapaturmaisesti loukkaantuneen lähiomaisen luokse tai hautajaisiin, jos lähiomainen menehtyy kyseessä olleeseen sairauteen tai vammaan. Mikäli komennuksella mukana oleva perheenjäsen menehtyy, hänelle sattuu vakava tapaturma tai hän sairastuu vakavasti, odottamattomasti ja äkillisesti siten, että tapahtunut edellyttää komennuksen keskeyttämistä, korvataan tästä komennuksen voimassaolon aikana komennuksen keskeyttämisestä aiheutuneet tavanomaiset ja kohtuulliset ylimääräiset matkakulut. Matkakuluja eivät ole esimerkiksi majoituskulut matkakulut perillä ateriakustannukset. 6 Yrityksen komennusmatkavakuutus

7 5 Turva komennuksen ja matkan peruuntumisen ja keskeytymisen varalta 5.1 komennuksen peruuntuminen Komennuksen peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta tai kuolemasta, joka pakottavasti estää komennukselle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Komennuksen peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys komennuskohteen turvattomuuden vuoksi. Korvausta maksetaan vain, kun peruuntumisen syy on syntynyt vakuutuksen ottamisen ja matkan varaamisen jälkeen. Komennuksen peruuntumiskuluina korvataan ne kulut, joista vakuutettu tai vakuutuksenottaja on matkaehtojen tai lain nojalla vastuussa matkanjärjestäjälle tai muulle vastaavalle taholle. 5.2 komennuksen keskeytyminen Komennuksen keskeytyminen korvataan, kun keskeytyminen johtuu vakuutetun tästä vakuutuksesta korvattavasta vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti aiheuttaa komennuksen keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Komennuksen keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys komennuskohteen turvattomuuden vuoksi. Komennuksen keskeytymisestä korvataan ylimääräiset matkakulut ja meno- ja paluumatkan aikaiset liikenneyhteyksistä johtuvat välttämättömät majoituskulut, ei kuitenkaan majoitus- tai matkakuluja perillä tai ateriakuluja eikä liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia lääkärin määräämän saattajan välttämättömät matkaja majoituskulut. 5.3 työ- tai vapaa-ajan matkan peruuntuminen Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tästä vakuutuksesta korvattavasta tapaturmasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta tai kuolemasta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuuden vuoksi. Korvausta maksetaan vain, kun peruuntumisen syy on syntynyt vakuutuksen ottamisen ja matkan varaamisen jälkeen. Matkan peruuntumiskuluina korvataan ne kulut, joista vakuutettu tai vakuutuksenottaja on matkaehtojen tai lain nojalla vastuussa matkanjärjestäjälle tai muulle vastaavalle taholle. 5.4 työ- tai vapaa-ajan matkan keskeytyminen Matkan keskeytyminen korvataan, kun keskeytyminen johtuu vakuutetun tästä vakuutuksesta korvattavasta vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun oloa vahinkopaikalla viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuuden vuoksi. Matkan keskeytymisestä korvataan alkuperäisestä suunnitelmasta olennaisesti poikkeavasta paluusta aiheutuneet ylimääräiset matkakulut ja ylimääräiset välttämättömät majoituskulut. Keskeytymiskuluina ei korvata ateriakuluja eikä liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia. Yrityksen komennusmatkavakuutus 7

8 lääkärin määräämän saattajan välttämättömät matkaja majoituskulut. 5.5 kulut työn jatkamiseksi tehtävästä uudesta matkasta Jos komennus tai työmatka on keskeytynyt tästä vakuutuksesta korvattavasta syystä ja uusi komennus tai työmatka on vakuutuksen voimassaoloaikana välttämätön työn jatkumisen vuoksi, korvataan vakuutetun tai tämän kollegan menomatkan aiheuttamat kohtuulliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut. Tällaiset kulut korvataan vain, jos uusi menomatka aloitetaan 30 vuorokauden kuluessa komennuksen keskeytymisestä. 5.6 työ- tai vapaa-ajan matkalta myöhästyminen Myöhästyminen on kyseessä yleisen kulkuvälineen myöhästyessä tai kulun estyessä lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai jatkoyhteyden alkamispaikalle sääolosuhteiden, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta vakuutettua kuljettavan yksityisen kulkuneuvon kulun estyessä lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan tai jatkoyhteyden alkamispaikalle sääolosuhteiden, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta. Vakuutuksesta korvataan ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Myöhästymiskuluina ei korvata ateriakuluja. 6 Terveydenhoitoturva Vakuutukseen voidaan liittää terveydenhoitoturva. Terveydenhoitoturvasta korvataan tavanomaisia ja kohtuullisia terveydenhoidon kustannuksia vakuutetun yleisen fyysisen terveydentilan ylläpitämiseksi komennuksen aikana. Terveydenhoitokuluina korvataan terveystarkastukset ja muut säännölliset lääkärintarkastukset sekä niihin liittyvät kohtuulliset rutiinitutkimukset rokotukset kulut silmälasien tai piilolinssien hankinnasta näkökyvyn muuttuessa, kuitenkin enintään 500 euroa kalenterivuodessa hampaiden kunnon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tehtävät säännölliset tarkastukset ja kohtuullinen hoito. Hammassairauksien hoitoa pidetään hammashoitona. Tällaisista tutkimuksista ja hoidoista aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia korvataan enintään euroa kalenterivuodessa. alle 18-vuotiaiden lasten hampaiden kohtuullinen oikomishoito, kun se on tarpeellista hampaiston hoitamiseksi, kuitenkin enintään euroa lasta kohden äitiysneuvolakäynnit tai muut vastaavat seurantakäynnit kohtuulliset synnytyksestä aiheutuvat kulut vakuutetun komennus- tai kotimaassa. Mikäli synnytys tapahtuu äidin kotimaassa, korvataan äidin matka synnyttämään ja äidin sekä vastasyntyneen paluumatka komennusmaahan. Vakuutuksesta ei korvata kotimaassa asumisesta tai matkustamisesta aiheutuneita kuluja. Vakuutus kattaa ainoastaan lääketieteellisesti tarpeelliset synnytyskulut. Synnytykseen liittyvinä kuluina ei korvata aterioita, puhelinkuluja, yhden hengen huoneesta aiheutuvia lisäkustannuksia tai muita vastaavia kuluja. lastenneuvolakäynnit tai muut vastaavat seurantakäynnit alle 18-vuotiaiden lasten motorisiin häiriöihin liittyvät lääkärin määräämät kohtuulliset toimintaterapiakulut alle 18-vuotiaiden lasten äidinkielen puhehäiriöihin liittyvät lääkärin määräämät kohtuulliset puheterapiakulut. Terveydenhoitokuluina ei korvata tapaturman tai sairauden hoitokuluja lääkkeitä, vitamiineja, hiven- tai kivennäisaineita tutkimusta tai hoitoa kosmeettisista syistä hedelmällisyyshoitoa, lapsettomuuden tutkimusta, keinohedelmöitystä tai näihin liittyvää hoitoa ehkäisyä matkakuluja, muutoin kuin edellä mainitut synnytykseen liittyvät matkakulut piilolinssien hoitoon tai pesuun käytettäviä nesteitä silmäleikkauksia näkökyvyn parantamiseksi. 7 Matkatavaraturva Vakuutukseen voidaan liittää matkatavaraturva. Vakuutus korvaa matkatavaralle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman suoranaisen esinevahingon. Ryöstön tai murron yhteydessä menetetyt rahat sekä arvopapereiden, shekkilomakkeiden, pankki- tai luottokorttien väärinkäytöstä vakuutetulle aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuskirjassa mainittuun määrään saakka. Väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta maksetaan korvausta kuitenkin ainoastaan, mikäli katoamisilmoitus on tehty viipymättä sen jälkeen, kun arvopaperit, shekit, pankki- tai luottokortit on havaittu anastetuiksi. Väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta on haettava korvausta aina ensisijaisesti luottokorttiyhtiöltä tai pankilta. 8 Yrityksen komennusmatkavakuutus

9 7.1 korvauksen määräytyminen Vakuutusyhtiöllä on oikeus täyttää korvausvelvollisuutensa maksamalla vahingoittuneen omaisuuden korjauskustannukset korjauttamalla esine hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta tai maksamalla korvaus rahana. Vahingon sattuessa vahingon määrä lasketaan ja omaisuuden arvo määritellään vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaan. Tällöin otetaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun syyn johdosta. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden korjaaminen ei ole mahdollista tai taloudellisesta syystä tarkoituksenmukaista, on vahingon määrä todellisia korjauskustannuksia vastaava rahamäärä tai omaisuuden arvo vähennettynä jäännösarvolla. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty matkatavaran vakuutusmäärä. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Vakuutusmäärästä riippumatta korvataan matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 7.2 matkatavaran myöhästyminen Vakuutetun henkilökohtaisen matkatavaran myöhästyessä korvataan välttämättömyystarvikkeita, kuten vaatetusta, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita, jos asianmukaisesti kulkuljetettavaksi jätetty matkatavara menomatkalla myöhästyy matkakohteesta. Korvaus maksetaan edellyttäen, että matkatavaran kuljetuksesta vastaavalta yhtiöltä on hankittu kirjallinen selvitys (Property Irregularity Report) ja se on toimitettu Vakuutusyhtiölle. Kun matkakohde ja myöhästyminen on vahvistettu kuljetuksesta vastaavan yhtiön taholta, korvataan 70 % välttämättömyystarvikkeiden hankinnasta aiheutuneista kohtuullisista ylimääräisistä dokumentoiduista kustannuksista, olosuhteet ja matkan tarkoitus huomioon ottaen. Kustannuksia korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka. Korvausta ei makseta, jos matkatavara myöhästyy vakuutetun palatessa matkaltaan asuin- tai työpaikkakunnalleen. Korvausta matkatavaran myöhästymisestä maksetaan kuitenkin paluumatkan yhteydessä tapahtuneesta matkatavaran myöhästymisestä, mikäli vakuutettu on lähdössä uudelle työ- tai vapaa-ajan matkalle 48 tunnin kuluessa paluusta. Tässä vakuutuksessa matkatavarat katsotaan kadonneiksi, mikäli myöhästyminen kestää yli 30 vuorokautta. 7.3 suojeluohjeet Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että korvaus maksetaan alennettuna tai sitä ei makseta lainkaan. Suojeluohjeissa valvonnalla tarkoitetaan jatkuvaa silmälläpitoa. Varkaus- ja ilkivaltavahingot Matkatavaran säilytystilojen ikkunoiden, luukkujen, ovien ja muiden vastaavien tulee olla lukittuina. Mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Arvokkaita laitteistoja ja esineitä kuten koruja, optisia laitteita, käteistä tai arvopapereita ei saa jättää ilman vakuutetun valvontaa lukittuunkaan ajoneuvoon, matkailuperävaunuun tai veneeseen. Jos hotellihuoneessa tai muussa vastaavassa paikassa säilytetään edellä mainittuja arvokkaita esineitä tai laitteistoja, niiden on oltava asianmukaisessa lukitussa tilassa, jos se esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Arvopaperit, raha ja pankki- tai luottokortit tulee vakuutetun poissa ollessa säilyttää hotellin kassakaapissa tai arvoesineiden säilyttämistä varten varatuissa tallelokeroissa. Shekkien tai pankki- tai luottokorttien katoamisesta on välittömästi ilmoitettava pankeille ja luottolaitoksille mahdollisen väärinkäytön estämiseksi. Matkatavaran kuljettaminen Kuljetettava omaisuus on pakattava niin, että se kestää tavanomaiset sään ja kuljetuksen rasitukset. Syövyttävät ja tahraavat esineet sekä nesteitä sisältävät pullot tulee pakata suojaavasti erikseen muusta matkatavarasta. Arvoesineet tulee kuljettaa käsimatkatavaroissa. Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle. 7.4 muita korvaukseen liittyviä sääntöjä Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutetun omaisuuden omistajan tulee viipymättä luovuttaa omaisuus Vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus tältä osin. 8 Turva vahingonkorvausvastuun varalta Vakuutukseen voidaan liittää turva vahingonkorvausvastuun varalta. Yrityksen komennusmatkavakuutus 9

10 Vakuutuksesta korvataan komennuksen aikana toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on korvausvastuussa yksityishenkilönä tapahtumapaikan voimassa olevan oikeuden mukaan. Vakuutuksesta ei korvata henkilö- tai esinevahinkoon liittymätöntä puhdasta taloudellista vahinkoa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle itselleen jonka vakuutettu aiheuttaa toiminnallaan tulon hankkimiseksi tai ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuudella joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin tai sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia joka aiheutuu - purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen käyttämisestä - ilma-aluksen käyttämisestä - moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen Suomen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille edellä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilyttääkseen joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut tai lainannut. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin hotellihuoneelle tai vuokratulle huoneistolle tai niiden sisustukselle, rakenteille tai laitteille äkillisesti aiheutettu vahinko lukuun ottamatta vahinkoja, jotka aiheutuvat omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta. joka aiheutuu sodasta, sotatoimen tapaisesta tapahtumasta, lakosta tai työnseisauksesta. Vakuutuksesta korvataan tästä turvasta vahingonkorvausvastuun varalta korvattavan, välittömästi uhkaamassa olevan vahingon torjunnasta sekä korvausvastuun selvittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset. Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Mikäli vakuutettu tai vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy sitä koskevan vaatimuksen, tämä ei sido Vakuutusyhtiötä, elleivät korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikeat. Jos Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle tai vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa vahinkojen korvaamisesta, mutta vakuutettu ei siihen suostu, Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa. 9 Turva oikeudenkäyntien varalta Vakuutukseen voidaan liittää turva oikeudenkäyntien varalta. Vakuutus kattaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa, jotka voidaan saattaa yleisen tuomioistuimen tutkittaviksi. Vakuutus koskee vakuutettua ainoastaan yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet komennuksella ja liittyvät välittömästi komennukseen ja matkustamiseen. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Vahinkotapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita, vaatimus tai syyte perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys 10 Yrityksen komennusmatkavakuutus

11 jossa vaatimuksen nimenomaista riitauttamista ei voida osoittaa joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä vakuutuksesta. 9.1 korvaussäännöt Vakuutuksesta korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Vakuutetun asiaa hoitavan henkilön on oltava asianajaja tai muu lakimies. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia vakuutetun puolustuksesta, jos syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tällaiseen tekoon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen käsittelystä. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta, kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia rikosilmoituksen tekemisestä ja rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia. Vakuutetulla tai vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta myöntää tai sopia asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten tai vakuutetun maksettavaksi tulevien vastapuolen oikeudenkäyntikulujen määrää Vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun tai vakuutuksenottajan vakuutetun asiamiehelle mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku tulee lähettää Vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten. 10 Yleisiä rajoituksia 10.1 alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet Korvausta ei makseta, jos sairaus on aiheutunut alkoholin, lääkeaineen tai huumaavan aineen käytöstä. Vakuutetun kuoleman johdosta maksetaan kuitenkin kertakorvaus hänen aviopuolisolleen, rekisteröidylle puolisolleen ja alle 18-vuotiaille lapsilleen vakuutustapahtuman aiheuttaminen Vahinkovakuutus Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai korvausta ei makseta. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Henkilövakuutus Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella, Vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Korvausta voidaan alentaa myös, jos vakuutettu on vahinkotapahtuman sattuessa ollut alkoholin, lääkeaineen tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään ja vakuutetun voidaan katsoa menetelleen törkeän huolimattomasti. Yrityksen komennusmatkavakuutus 11

12 Vakuutetun kuoleman johdosta maksetaan kuitenkin kertakorvaus hänen aviopuolisolleen, rekisteröidylle puolisolleen ja alle 18-vuotiaille lapsilleen. 11 Korvauksen hakeminen Vakuutuskorvausta on haettava Vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. 12 Sovellettavat vakuutusehdot Yrityksen komennusmatkavakuutuksen ehtojen lisäksi vakuutukseen sovelletaan Yleisiä ryhmävakuutusehtoja /2008 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki PL 4, IF Y-tunnus Puh

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot.

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot. Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot Vakuutusnumero 0006705110/033 Vakuutuksenottajana on Suomen Metsästäjäliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sisällysluettelo.... 1

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2 5. Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA Mva 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA 1.1.2009 270.0 VAKUUTUKSEN KOHDE, VAKUUTUSTAPAHTUMA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Vakuutuksen kohde Vakuutustapahtuma Vakuutuksen

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1.

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1. MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014 MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J Aktia Premium kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Laki. valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Soveltamisala

Laki. valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Soveltamisala Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Valtion virkamiehelle sekä hänen mukana seuraavalle perheenjäsenelleen ulkomaan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon 1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 M Voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN102 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrityksen Matkaturva Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Miksi Eurooppalaisen matkavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tai siihen liittyvissä

Lisätiedot

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen Matkustajavakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen voimassaolo 2 2.1

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT EHTO MAT 120.1, voimassa

MATKAVAKUUTUSEHDOT EHTO MAT 120.1, voimassa Matkavakuutustuotteet If Matkavakuutuksen henkilöturva sisältää aina Matkustajaturvan (3.1). Sen lisäksi Matkavakuutuksen henkilöturvaan voi sisällyttää Turvat tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan (3.2)

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, matkan peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen sekä pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen työ työaikana.

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT A. INTER PARTNER ASSISTANCEN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET A. 1 Inter Partner Assistancen matkavakuutuksista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutusehdot

Kotitalouden vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutusehdot Henkilö- ja matkavakuutus s. 2 15 Kotivakuutus s. 16 35 Koira- ja kissavakuutus s. 36 40 Hevosvakuutus s. 41 45 Venevakuutus s. 46 58 Metsävakuutus

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 16.6.2014 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu ehtoihin ja vakuutuskirjaasi.

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin ja perheen vakuutusehdot lukijalle Tervetuloa tutustumaan Kodin ja perheen vakuutusehtoihin Kanssamme tekemäsi

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus MATKAVAKUUTUS Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 1.1.2018 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

yrityksen matkaturva

yrityksen matkaturva yrityksen matkaturva Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 713 1 4.08(10.10) SISÄLLYSLUETTELO YRITYKSEN MATKATURVAN VAKUUTUSEHDOT...4 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN05-v02 Vakuutusehdot voimassa 1. 7.2015 alkaen. Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 560 1 5.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken Platinum luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus. Voimassa 01.01.2014 alkaen

Vakuutusehdot. Handelsbanken Platinum luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus. Voimassa 01.01.2014 alkaen Vakuutusehdot Handelsbanken Platinum luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken Platinum luottokortteihin liittyvä Matka- ja Ostoturvavakuutus

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 5.5.2015 Jarkko Pärssinen 2 Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia Suomessa Sairausvakuutus - Vakuutus sairauskulujen varalta - Vakuutus vakavan sairauden

Lisätiedot