Kuntien yhteistoiminta kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien yhteistoiminta kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa"

Transkriptio

1 Kuntien yhteistoiminta kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa Investointien rahoitus Käyttötalouden maksuosuudet Omaisuuden siirrot Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä

2 Yhteistoiminnan muodot kuntalaissa (76 ) Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä siten, että Tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta Tehtävän hoitaa kuntayhtymä Kunnan viranhaltijalle säädetyn tehtävän toimivalta annetaan virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi

3 Kuntien yhteistoimintamallit Yhteistoimintamallit Sopimusmallit Kuntayhtymämallit Muut yhteistoimintayhteisöt Liikelaitos Muu taseyksikkö Kuntalain mukaiset mallit Yhtiö Liittovaltuusto -malli Säätiö Kuntayhtymäkokous Laskennallinen -malli Osuuskunta Yhden toimielimen Laskenn. eriytys -malli Yhdistys Nettoyksikkö Seutuyhteistyökokeilulaki (560/02) Projekti/ yhteinen virka Seudullinen toimielin

4 Investointihankkeen rahoitus yhteistyönä Sopimuskuntamallit Ylläpitäjä-/isäntäkunta (= kunta joka merkitsee investoinnin hankintamenon taseeseensa) peruspääomasijoitus (kunnallinen liikelaitos) sisäinen antolaina (kunnallinen liikelaitos) investointimääräraha (muu taseyksikkö, laskennalliset mallit, projekti) yhdystilivelan siirto peruspääomaan (muu taseyksikkö) Muut sopimuskunnat rahoitusosuus (investointiavustus) antolaina

5 Investointihankkeen rahoitus yhteistyönä Kuntayhtymä/Yhtiö Jäsen-/osakaskunta voi antaa pääomarahoitusta Peruspääoma-/osakepääomasijoituksena Antolainana tai pääomalainana Rahoitusosuutena edellyttää, että yhtiö suorittaa kunnan tehtävää

6 Investointihankkeen rahoitus yhteistyönä: Säätiö/Yhdistys Kunta voi rahoittaa säätiön/yhdistyksen investointia Avustuksella, jonka kunta kirjaa toimintakuluksi Antolainalla Rahoitusosuudella edellyttää, että säätiö tai yhtiö suorittaa kunnan tehtävää

7 Käyttötalouden maksuosuudet kuntien yhteistoiminnassa (1) Kuntayhtymä ja muut yhteistoimintayhteisö mallit (yhtiö, säätiö, yhdistys) Osapuolet Kuntayhtymä, säätiö tai yhdistys Jäsenkunnat Yhtiö Osakaskunnat Maksuosuudet myyntituloa kuntayhtymässä, yhtiössä, säätiössä ja yhdistyksessä palvelujen tai tavaroiden ostoa jäsen- ja osakaskunnissa (Kainuun malli poikkeus?) = kuvaa tilaaja tuottaja -suhdetta

8 Käyttötalouden maksuosuudet kuntien yhteistoiminnassa (2) Taseyksikkö mallit (kunnan liikelaitos, muu taseyksikkö, laskennallinen eriytys) Osapuolet Ylläpitäjäkunta Taseyksikkö Muut sopimuskunnat Maksuosuudet myyntituloa taseyksikössä palvelujen tai tavaroiden ostoa kaikissa sopimuskunnissa = kuvaa tilaaja tuottaja -suhdetta

9 Käyttötalouden maksuosuudet kuntien yhteistoiminnassa (3) Nettoyksikkö malli Osapuolet = kuvaa tilaaja tuottaja -suhdetta Ylläpitäjäkunta Nettoyksikkö Muut sopimuskunnat Maksuosuudet muiden sopimuskuntien maksuosuudet nettoyksikön myyntituloa ylläpitäjäkunnan maksuosuus budjetoidaan nettoyksikön nettomenona muut sopimuskunnat käsittelevät maksuosuuden palvelujen tai tavaroiden ostona Menonsiirto malli *) ylläpitäjäkunta (l. isäntäkunta) muut sopimuskunnat muiden sopimuskuntien maksuosuudet kirjataan menonsiirtona ylläpitäjäkunta budjetoi vain oman osuutensa *) menonsiirto malli poikkeustapaus, pääsääntö on maksuosuuden kirjaaminen tuotoksi

10 Käyttötalouden maksuosuus: Tuottoerä vai menonsiirto? (1) KILA 1701/2003: Rahoitusosuuden kirjaaminen bruttoperusteisesti omana tuottoeränään on aina hyvän kirjanpitotavan mukaista Tuotoksi kirjaaminen pääsääntö myös yritysten kirjanpidossa Yksittäiseen menoerään kohdistuva avustus voidaan vaihtoehtoisesti käsitellä avustuksensaajan kirjanpidossa menonsiirtona Tilinpäätöksen liitetietoina tarpeellista ilmoittaa syntyneen bruttomenon määrä ja avustuksen osuus siitä erikseen Valittua menetelmää sovellettava johdonmukaisesti ja menetelmä ilmoitettava tilinpäätöksen laatimista koskevana liitetietona

11 Käyttötalouden maksuosuus: Tuottoerä vai menonsiirto? (2) Kuntajaoston lausunto 20/1997 Yhteistoiminnan maksuosuuden käsittely Menonsiirto voi olla perusteltua: kun toinen kunta tai yhteisö maksaa puolet tai enemmän yhteistoimintakustannuksista Myyntituotto: kun kunta vastaa itse pääosin toiminnan kustannuksista tai kun toiminnan kustannukset laskutetaan useammalta kunnalta Kirjaustapa voi riippua sopimuksesta jälkitilitykseen perustuva kustannustenjako ei kuitenkaan välttämättä edellytä menonsiirto menettelyä

12 Kunta välirahoittajana yhteistoiminnassa: Talousarviossa vai taseen toimeksiantoerissä? Pääsääntö on, että käsitellään talousarviossa avataan ao. palvelualueeseen kuuluva tehtävä vaikka toimintakate +/- 0 budjetoidaanko käyttöomaisuuden luonteisen hyödykkeen hankinta käyttötalous- vai investointiosaan riippuu omistusoikeuden siirtymisestä Vain selvät toimeksiantotehtävät merkitään taseen toimeksiantoeriin Esim. yhdistyksen toteuttama hankepäätös edellytti, että maksuliikenne kulkee kunnan kautta eikä kunta osallistu muutoin hankkeen rahoitukseen tai toteuttamiseen

13 Omaisuuden siirrot: Vastikkeeton omaisuuden luovutus kuntien yhteistoiminnassa Koskee ensisijaisesti sopimuskuntamallia mahdollisesti myös säätiötä ja yhdistystä Kuntayhtymässä ja yhtiössä siirrot pääsääntöisesti vastikkeellisia perus/osakepääomaosuutta vastaan Luovutettava omaisuus voi olla aineeton hyödyke (esim. ohjelmiston käyttöoikeus); aineellinen hyödyke (esim. kiinteistö, kalusto, laitteisto); sijoitus (esim. osuus, osake, lainasaaminen) Vastikkeetonta omaisuuden luovutusta käsitellään taseeseen merkityn omaisuuden osalta rahoitusosuutena tai avustuksena taseen ulkopuolisen omaisuuden luovutusta ei yleensä merkitä kirjanpitoon Luovutussopimus voi sisältää omistusoikeutta tai hallintaa rajaavia ehtoja (esim. palautusehto)

14 Vastikkeeton luovutus talousarviossa Luovuttavan kunnan talousarvio: Aktivoidun omaisuuden luovutus budjetoidaan investointiosassa Käyttöomaisuuden myyntitulona ja investointimenona (= muu pitkävaikutteinen meno) tai Aktivoitu omaisuuden luovutus budjetoidaan käyttötalousosassa Avustuksena yhteisöille tai merkitään lisäpoistona tuloslaskelmaosaan Vastaanottavan kunnan talousarvio: Saatu omaisuus budjetoidaan Investointimenona ja rahoitusosuutena (tulo) investointiosassa (=> budjettivaikutus 0)

15 Vastikkeeton luovutus ja arvonlisävero Kun vastaanottava kunta käyttää kalustoa ja varusteita vastaavassa toiminnassa kuin luovuttava kunta on kysymyksessä AlvL:n 62 :n tarkoittama liiketoiminnan luovutus sen jatkajalle, jolloin luovuttajan ei ole suoritettava arvonlisäveroa tavaran myynnistä tai omasta käytöstä Perustelu: Ennakkoratkaisu: Sisä-Suomen verovirasto (nro 02E18) ja KVL (nro 77/02) Kunnan ei tullut suorittaa arvonlisäveroa korvauksetta tapahtuvasta pelastustoimen kaluston ja varusteiden luovutuksesta.

16 Vastikkeellinen omaisuuden luovutus Sopimuskunta -mallissa vastikkeellinen luovutus käsitellään normaalina omaisuuden myyntinä Kuntayhtymä -mallissa omaisuus luovutetaan peruspääoman jäsenkuntaosuutta vastaan myös myynti mahdollinen Osakeyhtiö -mallissa omaisuus luovutetaan yleensä apporttina osakepääomaosuutta vastaan myös myynti mahdollinen Luovutettava omaisuus voi olla aineeton hyödyke (esim. ohjelmiston käyttöoikeus); aineellinen hyödyke (esim. kiinteistö, kalusto, laitteisto); sijoitus (esim. osuus, osake, lainasaaminen)

17 Vastikkeellinen omaisuuden luovutus talousarviossa: Kuntayhtymä -malli Luovuttavan jäsenkunnan talousarvio: Omaisuuden luovutus budjetoidaan investointiosassa käyttöomaisuuden myyntitulona ja investointimenona (= kuntayhtymäosuus) Jos luovutusarvo poikkeaa kirjanpitoarvosta budjetoidaan luovutustappio muuna toimintamenona ja luovutusvoitto muuna toimintatulona mikäli luovutustappio/-voitto on määrältään merkittävä tai sillä on olennainen vaikutus kunnan vuosikatteeseen, voidaan ne budjetoida satunnaisissa erissä vähäiset luovutustappiot voidaan merkitä poiston lisäyksenä Vastaanottavan kuntayhtymän talousarvio: Saatu omaisuus budjetoidaan investointimenona (investointiosassa) ja oman pääoman lisäyksenä (rahoitusosassa)

18 Vastikkeellinen luovutus ja arvonlisävero (1) Tavaroiden ja palveluiden myyntiä käsitellään verottomana AVL 62 :n mukaisessa liikkeen tai sen osan luovutustilanteissa. Tavaran myyntiä on vastikkeellinen luovutus (AVL 18 ) hyödykkeen sijoittaminen pääomapanoksena osakkeita tai osuuksia vastaan KVL:n ennakkoratkaisu (77/2002) liikkeenluovutus -säännöksen perusteella sopimustai jäsenkunnan vastikkeellinen kaluston ja varusteiden luovutus ja vuokraus alueelliselle pelastuslaitokselle käsitellään verottomana

19 Alv ja vastikkeellinen luovutus (2) Kiinteistön myynti on verotonta arvonlisäverolain (AVL) 27 :n nojalla. Myytyyn kiinteistöön kohdistuneista investoinneista (rakennus- ja perusparannuskustannukset) tehdyt arvonlisäveron palautukset on AVL 33 :n mukaan tilitettävä takaisin valtiolle viideltä vuodelta. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan koske vuosikuluihin kirjatuista kustannuksista tehtyjä alv-palautuksia. Kiinteistön ostajalle syntyy vastaavasti AlvL:n 130 :n mukainen oikeus palautukseen myyjän takaisintilittämistä veroista.

20 Alv yhteistoimintaan liittyvässä kiinteistöjen vuokraamisessa AlvL 27 Veroa ei suoriteta kiinteistön vuokraoikeuden luovuttamisesta AlvL 30 Kunta voi kuitenkin hakeutua kiinteistön vuokraamisesta verovelvolliseksi määrätyn kiinteistön tai sen osan osalta Verovelvollisuus edellyttää että vuokralainen on alv-velvollinen yritys tai kunta, kuntayhtymä tai valtio Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvaksi tarkoitettuun vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaan toimintaan Vuokraajan verovelvolliseksi hakeutumisen tarkoituksena on saada vähennys kiinteistön rakennus-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin sisältyvistä veroista kuntapalautusta kun ei voi saada verotta vuokrattujen tilojen kustannuksista (AlvL 130 ) Vuokralainen maksaa arvonlisäverollisen vuokran, johon sisältyvä vero on vuokralaiselle veron maksajana palautuskelpoinen

21 Kuntien yhteistoiminta: Jäsenkunnan osuus peruspääomasta eroamis- ja purkutilanteissa (1) Toimenpiteet erokorvausta määrättäessä Lasketaan kuntayhtymän nettovarallisuus Määritellään nettovarallisuutta alentavat ja korottavat tekijät Alentavia tekijöitä mm. Käyttöasteen aleneminen Käyttöomaisuushyödykkeen taseen mukainen käyttöarvo merkittävästi luovutusarvoa korkeampi Koko käyttöomaisuuden uudelleenarvostus tullee kysymykseen kuitenkin vain purkutilanteessa

22 Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä: Nettovarallisuuden laskenta 1) Lasketaan kuntayhtymän nettovarallisuus Kuntayhtymän tase Vastaavat Pysyvät vastaavat 1000 Vaihtuvat vastaavat 300 Toimeksiantojen pääomat 30 Vastattavat 1330 Peruspääoma 500 Kertynyt ylijäämä 40 (Edellisen tilikauden ja tilikauden yli/alijäämä, investointivaraukset, poistoero) Pakolliset varaukset 70 Toimeksiantojen pääomat 30 Pitkäaikainen vieras pääoma 190 Lyhytaikainen vieras pääoma Nettovarallisuus = Vastaavat - (Pakolliset varaukset + Toimeksiantojen pääomatt + Vieras pääoma) NV = ( ) =

23 Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä: Nettovarallisuuteen tehtävät korjaukset 2) Määritellään nettovarallisuutta alentavat ja korottavat tekijät ja lasketaan korjattu nettovarallisuus Kuntayhtymän nettovarallisuus Käyttöasteen aleneminen tulosta heikentävä vaikutus 12 rahaa/vuosi tulosvaikutuksen nykyarvo (10 v, 4 %) Käyttämättä jääneen rakennuksen luovutustappio + tasearvo 48 - luovutusarvo Korjattu nettovarallisuus 414

24 Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä: Korvauksesta päättäminen Korvaussäännöt Jäsenkunnan eroaminen Korjattu nettovarallisuus > Peruspääoma => Maksetaan vähintään jäsenkunnan osuus peruspääomasta Korjattu nettovarallisuus < Peruspääoma => Maksetaan enintään peruspääoman jako-osuutta vastaava osuus nettovarallisuudesta Kuntayhtymän purku => Maksetaan peruspääoman jako-osuutta vastaava osuus korjatusta nettovarallisuudesta

25 Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä: Esimerkki korvauspäätöksestä ja sen perusteista Päätöskriteerit Jäsenkunnan osuus peruspääomasta 10 % * 540 = 54 rahaa Jäsenkunnan osuus korjatusta nettovarallisuudesta 10 % * 414 = 41 rahaa Kuntayhtymäosuus jäsenkunnan kirjanpidossa = 55 rahaa Eroamisesta aiheutuvat haitat kuntayhtymän toiminnan jatkuvuudelle = rahaa, josta eroavan kunnan osuus 13 rahaa (10 %) Täsmäytys: Osuus nettovarallisuudesta 54, josta vähennetään eroavan kunnan haittaosuus 13 = 41 rahaa Päätös Yhtymäkokous päättää maksaa 40 rahaa, tasasuuruisina erinä 4 vuoden aikana eron voimaantulosta

26 Jäsenkunnan eroaminen kuntayhtymästä: Erokorvauksen vaikutukset kirjanpidossa Kuntayhtymässä Kirjataan: Peruspääoma an Rahoitus/vaihto/käyttöomaisuus 10 rahaa Peruspääoma an Muut velat 30 rahaa Jos korvauksen eroavalle jäsenkunnalle suorittaa kuntayhtymään jäävä jäsenkunta, ei kirjauksia kuntayhtymän kirjanpidossa Lasketaan peruspääomaosuudet uudelleen jäljellä olevien jäsenkuntien kesken Eroavassa jäsenkunnassa Kirjataan: Rahoitus/vaihto/käyttöomaisuus an Kuntayhtymäosuudet 40 rahaa Pysyvien vastaavien arvonalentumiset an Kuntayhtymäosuudet 15 rahaa Kuntayhtymään jäävissä jäsenkunnissa Arvonkorotuskirjaukset eivät perusteltuja vaikka jäsenkuntaosuudet peruspääomasta kasvavatkin. Mm. eroamisesta johtuvista haitoista johtuen arvonnousuun liittyy epävarmuutta.

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot