Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään"

Transkriptio

1 Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen (hakijat) ovat hakeneet arvopaperimarkkinalain (AML) 6 luvun 15 :n mukaista poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta Westend ICT Oyj:n (Westend ICT tai yhtiö) osalta. Hakijat pyytävät, että Finanssivalvonta myöntää heille kummallekin erikseen, yksittäisenä ja itsenäisesti toimivana osakkeenomistajana poikkeuksen AML:n 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta seuraavasti: (i) Tuomo Tilmanin omistusosuus (sisältäen määräysvaltayhtiön, Mpire Capital Oy:n omistuksen) Westend ICT:n osakkeista voi nousta enintään kappaleeseen yhtiön osakkeita ilman velvollisuutta tehdä ostotarjousta kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista edellyttäen, että kyseinen osakemäärä on yli 3/10 yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yllä sanottu osakemäärä on noin 32,88 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. (ii) Jyrki Salmisen omistusosuus Westend ICT:n osakkeista voi nousta enintään kappaleeseen yhtiön osakkeita ilman velvollisuutta tehdä ostotarjousta kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista edellyttäen, että kyseinen osakemäärä on yli 3/10 yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yllä sanottu osakemäärä on noin 31,30 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. (iii) kohtien (i) ja (ii) mukaiset poikkeukset ovat voimassa toistaiseksi; ja (iv) kohtien (i) ja (ii) mukaiset poikkeukset ovat ehdollisia ja edellyttävät, että hakemuksessa kuvattu järjestely toteutuu siten, että kummankin hakijan omistusosuus Westend ICT Oyj:n osakkeiden äänistä ylittää 3/10 rajan. Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Yhtiö ja sen pääomistajat ja päävelkojat Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen ovat neuvotelleet rahoitusjärjestelystä yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen taseen oman pääoman korjaamiseksi. Osana kokonaisjärjestelyä on tarkoitus toteuttaa vaihtovelkakirjojen vaihtaminen

2 Päätös 2 (11) osakkeiksi ja suunnattu osakeanti, joiden johdosta Tilmanin ja Salmisen omistusosuus nousee yli 3/10 yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Järjestely on ehdollinen. Järjestelyn toteutus edellyttää poikkeuslupahakemuksen mukaisten poikkeuslupien myöntämistä hakijoille. Järjestely Järjestely koostuu seuraavista oikeustoimista: (i) Lainan lyhennys I: Yhtiö lyhentää Tuomo Tilmanin yhtiölle antamaa lainaa ,00 eurolla. (ii) Lainan lyhennys II: Yhtiö lyhentää Jyrki Salmisen yhtiölle antamaa lainaa ,00 eurolla. (iii) Osakkeiden myynti I: Yhtiö myy Tuomo Tilmanille kappaletta omistamiaan Group Business Software AG:n osakkeita kauppahintaan 0,60 euroa osakkeelta. Kokonaiskauppahinta ,80 euroa maksetaan yhtiöltä olevaa lainasaatavaa vastaan. Yhtiö kirjaa kaupasta noin euron myyntivoiton per osakkeiden arvo yhtiön taseessa (iv) Osakkeiden myynti II: Yhtiö myy Jyrki Salmiselle kappaletta omistamiaan Group Business Software AG:n osakkeita kauppahintaan 0,60 euroa osakkeelta. Kokonaiskauppahinta ,40 euroa maksetaan yhtiöltä olevaa lainasaatavaa vastaan. Yhtiö kirjaa kaupasta noin euron myyntivoiton per osakkeiden arvo yhtiön taseessa (v) Vaihtovelkakirjojen nojalla annettavat uudet osakkeet I: Tuomo Tilman vaihtaa Westend ICT:n osakkeiksi kpl yhtiön vaihtovelkakirjalainan mukaisia 1.000,00 euron määräisiä velkakirjoja, joista kukin oikeuttaa merkitsemään kpl yhtiön osakkeita. Täten vaihtokurssi on 0,156 euroa ja Tilman saa kpl yhtiön uusia osakkeita. (vi) Vaihtovelkakirjojen nojalla annettavat uudet osakkeet II: Jyrki Salminen vaihtaa Westend ICT:n osakkeiksi kpl yhtiön vaihtovelkakirjalainan mukaisia 1.000,00 euron määräisiä velkakirjoja, joista kukin oikeuttaa merkitsemään kpl yhtiön osakkeita. Täten vaihtokurssi on 0,156 euroa ja Salminen saa kpl yhtiön uusia osakkeita. (vii)suunnattu osakeanti: Westend ICT päättää suunnatusta osakeannista Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle siten, että heidän kummankin merkittäväksi tarjotaan kpl yhtiön uusia osakkeita eli yhteensä uutta osaketta 0,05 euron osakekohtaiseen merkintähintaan (merkintähinta yhteensä ,00 euroa). Tilman ja Salminen merkitsevät kaikki heille tarjotut osakkeet. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, yhtiön pääomahuolto. Merkintähinta on hakemusta edeltävän 6 kuukauden pörssikurssin painotettu keskikurssi. Merkintähinta maksetaan yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan.

3 Päätös 3 (11) Järjestelyn vaikutukset omistukseen Yllä sanottujen oikeustoimien toteutuksen jälkeen Tilmanin ja Salmisen omistusosuus Westend ICT Oyj:n kaikista osakkeista muodostuu seuraavaksi: Tuomo Tilman (sisältäen hänen määräysvaltayhtiönsä Mpire Capital Oy:n omistuksen osaketta, jonka mukainen omistusosuus on 2,2%) Omistus nyt kpl 26,61 % VVK kpl Osakeanti kpl Yhteensä kpl 32,88 % Jyrki Salminen Omistus nyt kpl 24,45 % VVK kpl Osakeanti kpl Yhteensä kpl 31,30 % Järjestelystä päättäminen Järjestely saatetaan yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus tulee esittämään, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön ja Tuomo Tilmanin sekä yhtiön ja Jyrki Salmisen väliset rahoitussopimukset ja päättää suunnatusta osakeannista Tilmanille ja Salmiselle. Rahoitussopimusten voimaantulon ehtona on, että yhtiökokous hyväksyy sopimukset ja päättää sovitun mukaisesta suunnatusta osakeannista. Westend ICT:n taloudellinen tilanne ja rahoituksen tarve Westend ICT:n vahvistetun tilinpäätöksen mukainen emoyhtiön oma pääoma on ,00 euroa negatiivinen ja konsernitilinpäätöksen mukainen oma pääoma on ,00 euroa negatiivinen. Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla ja osake on asetettu tarkkailulistalle mm. yhtiön negatiivisen oman pääoman johdosta. Yhtiön osakepääoman menettäminen on merkitty kaupparekisteriin Yhtiö tarvitsee oman pääoman ehtoista rahoitusta taseen oman pääoman korjaamiseksi. Hakijat ovat hakemuksessaan kuvanneet järjestelyjä, joilla yhtiön osakepääoma on pyritty saattamaan osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle. Järjestelyt ovat kuitenkin rauenneet. Hakijat ovat antaneet lainaa yhtiölle vuonna 2003 merkityllä vaihtovelkakirjalainalla sekä antamalla yhtiölle vuonna 2004 ns. luottolimiitin. Hakijoiden yhteenlaskettu kokonaissaatava yhtiöltä on noin 5,65 miljoonaa euroa. Luotot on käytetty yhtiön toiminnan jatkon turvaamiseen. Yhtiöllä ei ole muita rahoitusvelkoja.

4 Päätös 4 (11) Järjestelyn vaikutukset yhtiön rahoitusasemaan Järjestelyssä yhtiön oma pääoma verrattuna tilinpäätöksen tilanteeseen korjaantuu yhteensä ,32 eurolla, jonka jälkeen yhtiön oma pääoma on ,32 euroa. Laskelmassa on huomioitu Group Business Software AG:n osakkeiden myynnistä saatava myyntivoitto ,12 per osakkeen arvo 0,44 euroa yhtiön taseessa Yhtiön osakepääoma saadaan kokonaan takaisin ja yhtiöllä on edellytykset poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiölain 20 luvun 23 :n mukainen merkintä osakepääoman menettämisestä. Järjestelyn toteutus parantaa yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi. Yhtiöllä ei enää ole korollisia velkoja, eivätkä hakijat ole enää yhtiön velkojia. Rahoituskulujen jäädessä pois yhtiön tulos vuositasolla paranee rahoituskulujen määrällä eli noin eurolla. Tulosparannus on lähes 5 % yhtiön vuoden 2009 liikevaihdosta. Perusteet tarjousvelvollisuudesta poikkeamiselle Suunnitellun järjestelyn perusteena on yhtiön pääomahuolto negatiivisen oman pääoman korjaamiseksi ja osakepääoman palauttamiseksi osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle. Muuta rahoitusta kuin hakemuksessa kuvattu rahoitus yhtiön pääomistajilta ja -velkojilta Tilmanilta ja Salmiselta ei hakemuksen mukaan ole saatavilla. Yhtiöllä ei hakijoiden mukaan ole käytännössä edellytyksiä omalla liiketoiminnan tuloksella korjata osakepääomaa osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle, vaan se edellyttää oman pääoman ehtoista lisärahoitusta. Hakijat katsovat, että yhtiön oman pääoman negatiivisuus ja osakepääoman menettäminen haittaavat yhtiön ja sen tytäryhtiön liiketoimintaa. Tällä on myös haitallinen vaikutus yhtiön osakkeen arvopaperipörssissä noteeraamisen osalta. Tämä on yksi seikka, jonka johdosta yhtiön osake on asetettu pörssin tarkkailulistalle. Tällä lienee hakijoiden näkemyksen mukaan myös negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeen arvon muodostumiseen osakemarkkinoilla. Poikkeaminen tarjousvelvollisuudesta ei myöskään hakijoiden näkemyksen mukaan toisi tosiasiallista muutosta yhtiön yhtiökokouksen päätäntävaltasuhteisiin. Kummankaan hakijan omistusosuus ei nouse yli puoleen yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toisaalta mikäli molempien hakijoiden osakkeet ja Tilmanin määräysvaltayhtiön osakkeet ovat edustettuna yhtiökokouksessa ja niillä äänestetään päätösasiasta samalla tavalla, on hakijoiden yhteenlaskettu omistusosuus jo nyt noin 51 % kaikista osakkeista ja äänistä. Hakemuksen mukaisen järjestelyn toteuttaminen toisi hakijoiden yhteenlasketuksi omistusosuudeksi noin 64 %. Toisaalta hakijat eivät saa järjestelyssä 2/3 kaikista osakkeista ja äänistä, joka oikeuttai-

5 Päätös 5 (11) Finanssivalvonnan päätös poikkeusluvasta si osakeyhtiölain mukaisiin 2/3 määräenemmistöpäätöksiin yhtiökokouksissa. Hakijat ilmoittavat toimivansa järjestelyssä itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina osakkeenomistajina, eivät yksissä tuumin. Hakijoiden ilmoituksen mukaan heidän välillään ei ole olemassa sopimusta tai liike- tai muuta suhdetta, jonka nojalla heidän omistus yhtiössä voitaisiin samaistaa ja heidän katsoa toimivan yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi yhtiössä. Hakijoiden omistus yhtiössä on perua aina yhtiön perustamisesta saakka. Omistuksen kasvatus vuoden 2002 osakeannissa sekä myöhempi velkoja-asema on perustunut hakijoiden lisäpanostuksiin omistuksen mukaisessa suhteessa taloudellisessa vaikeuksissa olleeseen yhtiöön. Hakijoiden omistuksen määrä ei ole yhtenevä, kun otetaan huomioon Tilmanin määräysvaltayhtiön omistus yhtiössä. Hakijoiden ilmoituksen mukaan Tilman ja Salminen tekevät itsenäiset ja omista intresseistään lähtevät päätökset osallistumisesta nyt suunnitteilla olevaan järjestelyyn kuin myös muutoin yhtiön osakkeenomistajana. Hakijat katsovat, että järjestely on yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen. Järjestelyn nojalla yhtiö pääsee ns. normaalitilaan, joka mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisen. Järjestely luo hakemuksen mukaan pohjan yhtiön osakkeen normaalille arvonmuodostukselle ja vaihdolle arvopaperipörssissä. Hakijat katsovat, että järjestelyn mukainen rahoituskulujen poistuminen tuo mahdollisuuden ainakin teoriassa jakaa vastaava summa osakkeenomistajille velkojien sijaan. Hakijat pitävät osakkeenomistajien kannalta merkityksellisenä sitä, että yhtiöstä tulee järjestelyn nojalla täysin velaton yhtiö. Hakijat katsovat, että heidän asemansa yhtiössä heikkenee, kun vahva velkojan suoja poistuu saatavien muuttuessa omistukseksi. Hakijat katsovat, ettei järjestely aseta yhtiön muita osakkeenomistajia eriarvoiseen asemaan. Järjestelyn mukaiselle osakeannille on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy. Vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on lainaehtojen mukainen oikeus, jonka yhtiön yhtiökokous on aikanaan hyväksynyt. Hakijat katsovat, että poikkeusluvan myöntämiselle tarjousvelvollisuudesta on erityisen painavat syyt. Tarjousvelvollisuuden rajat ylitetään järjestelyssä, jonka tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan yhtiön toiminannan jatkuminen. Finanssivalvonta on käsitellyt hakemuksen AML:n 6 luvun 15 :n nojalla. AML:n 6 luvun 15 :n mukaan Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen AML:n 6 luvussa säädetyistä velvollisuuksista. Finanssivalvonta katsoo, että hakemuksessa kuvatun järjestelyn tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan Westend ICT:n toiminnan jatkuminen. Hakijoiden selvityksen mukaan muut Westend ICT:n oman pääoman korjaamiseksi valmistellut toimenpiteet eivät ole toteutuneet.

6 Päätös 6 (11) Westend ICT:n ylimääräinen yhtiökokous tulee päättämään rahoitussopimusten hyväksymisestä ja hakijoille suunnattavasta osakeannista. Westend ICT:n osakkeenomistajat saavat ennen yhtiökokousta tiedon järjestelyn pääasiallisesta sisällöstä yhtiökokousmateriaalin, Westend ICT:n AML:n 2 luvun 7 :n mukaisen tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistamien tietojen sekä hakijoiden liputusilmoitusten perusteella. Koska kyseessä on järjestely, jonka tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan yhtiön toiminnan jatkuminen, ei poikkeusluvan voimassaoloaikaa ole Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan tarvetta rajata. Westend ICT:n vähemmistöosakkeenomistajien aseman turvaamiseksi Finanssivalvonta kuitenkin katsoo, ettei hakijoiden ääniosuuden tulisi enää ilman uutta poikkeuslupaharkintaa kasvaa siitä, mihin se kasvaa järjestelyn seurauksena. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kyseessä ovat sellaiset erityiset syyt, joiden perusteella poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta voidaan myöntää. Finanssivalvonta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ehdollisena ei kokonaisuutena arvioiden olennaisesti vaaranna Westend ICT:n muiden osakkeenomistajien asemaa. Edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää Tuomo Tilmanille ja Jyrki Salmiselle poikkeusluvan Westend ICT:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta. Poikkeuslupa on voimassa kummankin hakijan osalta niin kauan kuin tämän AML:n 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu osuus ylittää 3/10 Westend ICT:n osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä on, etteivät hakijat toimi AML:n 6 luvun 10 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Westend ICT:ssä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä on lisäksi, etteivät hakijat tai heihin AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Westend ICT:n osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Westend ICT:ssä. Hakijoiden on järjestelyn julkistamisen yhteydessä julkistettava ja toimitettava tiedoksi Westend ICT:lle tieto myönnetystä poikkeusluvasta ja sen edellytyksistä. FINANSSIVALVONTA Erja Rautanen osastopäällikkö Ville Kajala markkinavalvoja Lisätietoja antaa Ville Kajala, puhelin

7 Päätös 7 (11) Maksu Poikkeuslupa: Yleistiedoksiantomenettely: ilmoituskulut Liitteet

8 Päätös 8 (11) Liite päätökseen Valitusosoitus Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta markkinaoikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on ilmoitettava 1. päätös, johon muutosta haetaan, 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 4. valittajan nimi ja kotikunta sekä 5. puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä 1. päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti markkinaoikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos markkinaoikeus niin määrää.

9 Päätös 9 (11) Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Markkinaoikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava markkinaoikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa markkinaoikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 223 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Yhteystiedot Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3, PL HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti

10 Päätös 10 (11) Maksua koskeva muutoksenhaku Oikaisun vaatiminen maksun määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Finanssivalvonnalta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 1. päätös, johon muutosta haetaan, 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 4. valittajan nimi ja kotikunta 5. puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä 1. päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.

11 Päätös 11 (11) Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Helsingin hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos Helsingin hallinto-oikeus niin määrää. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Valittajalta peritään Helsingin hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Yhteystiedot Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Puhelin , Faksi Sähköposti

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot