ASUMINEN Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014"

Transkriptio

1 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

2 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen Vuokra-asuminen Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Miten tutkimus tehtiin ja vastaajarakenne 46 2

3 PÄÄHAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA 3

4 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Noin seitsemän kymmenestä vuotiaasta suomalaisesta asuu nykyisin omistusasunnossa. Omassa asunnossa haluaisi asua tätäkin useampi, sillä yhdeksän kymmenestä pitää omistusasuntoa ihanteellisimpana asumismuotona. Vuokra-asujia on noin neljännes vuotiaista, kun taas osaomistusasunnossa tai asumisoikeusasunnossa asuu hyvin harva. Asumismuodoista selvästi suosituin on omakotitalo. Noin puolet vuotiaista asuu omakotitalossa, noin kolmannes kerrostalossa ja noin joka viides rivi-/paritalossa. Omakotitalossa haluaisi asua vieläkin useampi: noin seitsemän kymmenestä mainitsee omakotitalon ihanteellisimmaksi asumismuodoksi. Asunnonvaihtamisen aikeet näyttävät varsin vähäisiltä: lähes yhdeksän kymmenestä ei aio vaihtaa asuntoaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Asuntojen hintojen uskotaan edelleen nousevan kasvukeskuksissa seuraavan 12 kuukauden aikana: reilu puolet uskoo hintojen kallistumiseen ja vain kymmenesosa hintojen laskuun. Kasvukeskusten ulkopuolella odotetaan asuntojen hintojen laskevan tai pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Lähes puolet povaa hintojen laskua, kun taas reilu kolmannes odottaa hintojen pysyvän ennallaan. Asuntopolitiikkaan liittyvistä seikoista ei olla kovin yksimielisiä. Esimerkiksi puolustajia ja vastustajia on lähes yhtä paljon sen suhteen, pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen. Suomalaiset jakautuvat kahteen leiriin myös sen suhteen, pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella. Vastustajia on niukasti puolustajia enemmän. 4

5 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Verotukseen liittyvissä seikoissa päästään sen sijaan suurempaan yksimielisyyteen, kun kyseessä ovat verohelpotukset. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta kokee, että omistusasuntojen kysyntää pitäisi lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla. Reilu neljä kymmenestä katsoo, että valtiovalta tukee liian vähän omistusasumista verotuksen keinoin. Toisaalta yhtä moni on sitä mieltä, että omistusasumista tuetaan sopivasti verotuksessa. Mielipiteet jakautuvat kahteen suuntaan myös asuntorahoituksen sääntelystä puhuttaessa. Noin puolet kannattaa ja reilu kolmannes vastustaa sitä, että omistusasuntojen kysyntää helpotettaisiin asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä. Suurempaan yksimielisyyteen päästiin sen suhteen, voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan. Noin kolme neljästä kannattaa säännösten keventämistä. Eri asumismuotojen tarjonnasta puhuttaessa eniten tarvetta koetaan olevan vuokra-asuntotarjonnan lisäämiselle. Seuraavan 12 kuukauden aikana vuokrien uskotaan edelleen nousevan kasvukeskuksissa: noin seitsemän kymmenestä uskoo tähän. Enemmistön mielestä kasvukeskusten ulkopuolella on sen sijaan odotettavissa vuokrien pysyminen ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vuokra-asuntojen saatavuudessa ei ole koettu merkittäviä ongelmia. Ne, jotka ovat tarvinneet joko pitkä-tai lyhytaikaista vuokra-asuntoa, ovat sen löytäneet helposti tai kohtuullisella vaivannäöllä. 5

6 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Kaksi kolmasosaa kokee, että asumisen kustannukset kotitalouksissa saisivat olla enintään 40 talouden nettotuloista. Noin kolmanneksella tämä 40 :n raja kuitenkin ylittyy. Enemmistöllä asuntolaina-asiakkaista asuntolainaa on maksimissaan euroa (per talous). Vain 14 asuntolaina-asiakkaista ilmoittaa, että heidän taloudellaan asuntolainaa on yli euroa. Reilu puolet asuntolaina-asiakkaista on tehnyt stressitestausta eli arvioinut lainanhoitomenojaan nykyistä korkeammilla korkotasoilla. Kolmannes asuntolaina-asiakkaista ei ole varautunut mahdolliseen asuntolainan korkojen nousuun millään lailla. Muiden kohdalla yleisimpiä keinoja varautua korkojen nousuun ovat olleet säästäminen, korkokatto tai kiinteän koron valitseminen. Taloyhtiössä asuvista vajaa kolme kymmenestä maksaa taloyhtiölleen pääoma-eli rahoitusvastiketta. Selvästi harvempi on ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen: vain 6 taloyhtiöissä asuvista on ottanut omaa lainaa taloyhtiön remontteihin rahoitusvastikkeen sijaan. 6

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 7

8 2. Asuminen yleisesti vuotiaista suomalaisista noin seitsemän kymmenestä asuu nykyisin omassa asunnossaan ja noin neljännes vuokra-asunnossa. Omassa asunnossa haluaisi sen sijaan asua yhdeksän kymmenestä. Eläkeläisten keskuudessa vuokra-asuminen on vähäisempää ja omistusasuminen puolestaan yleisempää kuin väestössä keskimäärin: 85 eläkeläisistä asuu omassa asunnossaan. Asumismuodoista yleisin on omakotitalo, jossa asuu noin puolet vuotiaista suomalaisista. Kerrostaloasujia on puolestaan noin kolmannes ja rivi-/paritalossa asuu noin joka viides. Selvästi nykyistä useampi haluaisi kuitenkin asua omakotitalossa: noin seitsemän kymmenestä pitää omakotitaloa ihanteellisimpana asumismuotona. Alueellisesti tarkasteltuna tuloksissa on selvät erot: Uudellamaalla noin puolet asuu kerrostalossa ja omakotitalossa asujia on noin kolme kymmenestä. Harvaanasutussa Pohjois-ja Itä-Suomessa kerrostaloasujia on vain reilu viidennes ja omakotitalossa asuu noin kuusi kymmenestä. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, mikä esitetyistä tekijöistä on tärkein asuinpaikkaa valitessa. Esitetyt tekijät olivat palvelujen välitön läheisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet sekä asuinalueen väljyys. Näistä tekijöistä tärkeimmäksi nousi palvelujen välitön läheisyys, jota reilut neljä kymmenestä piti tärkeimpänä. Reilu kolmannes piti puolestaan asuinalueen väljyyttä tärkeimpänä valintakriteerinä. Vähiten kannatusta sai hyvät julkiset liikenneyhteydet, jonka kuitenkin mainitsi tärkeimpänä reilu viidennes vastaajista. Palvelujen välitön läheisyys nousee tärkeimmäksi kriteeriksi etenkin vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas nuorimpien vuotiaiden joukossa selkeästi tärkein tekijä on hyvät julkiset liikenneyhteydet. 8

9 2. Asuminen yleisesti Aikeet asunnon vaihtamiseen ovat varsin vähäisiä: lähes yhdeksän kymmenestä ei ole aikeissa vaihtaa asuntoaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tulevan 12 kuukauden aikana vain 2 aikoo vaihtaa vuokralta omistusasuntoon ja 3 omistusasunnosta toiseen omistusasuntoon. Aktiivisimmat vuokralta omistusasuntoon vaihtajat löytyvät vuotiaiden ikäryhmästä, joista viisi sadasta aikoo vaihtaa asuntoaan vuokra-asunnosta omistusasunnoksi tulevan 12 kuukauden aikana. 9

10 Missä seuraavista haluaisi ensisijaisesti asua Omassa asunnossa Osaomistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokraasunnossa Ei osaa sanoa 2014, n= , n= Missä seuraavista asuu tällä hetkellä Omassa asunnossa Osaomistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokraasunnossa Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 10

11 Mikä seuraavista on ihanteellisin asumismuoto Omakotitalo Rivi-/paritalo Kerrostalo Ei osaa sanoa 2014, n= , n= Mikä seuraavista on nykyinen asumismuoto Omakotitalo Rivi-/paritalo Kerrostalo Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 11

12 Mikä seuraavista kolmesta tekijästä on tärkein asuinpaikkaa valitessa Palvelujen välitön läheisyys Hyvät julkiset liikenneyhteydet Asuinalueen väljyys Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 12

13 Mikä seuraavista vaihtoehdoista on kaikkein todennäköisin tulevan 12 kuukauden aikana En vaihda asuntoa Vaihdan vuokra-asuntoa 4 5 Vaihdan omistusasuntoa 3 4 Vaihdan omistusasunnosta vuokralle Vaihdan vuokralta omistusasuntoon , n= , n=1003 Ei osaa sanoa 1 1 n=kaikki vastaajat 13

14 3. Omistusasuminen Tutkimuksessa selvitettiin, miten vastaajat uskovat asuntojen hintojen kehittyvän seuraavan 12 kuukauden aikana toisaalta kasvukeskuksissa ja toisaalta muualla Suomessa. Enemmistö (58 ) uskoo asuntojen hintojen nousevan kasvukeskuksissa seuraavan 12 kuukauden aikana ja vain joka kymmenes arvelee, että hinnat laskevat. Asuntojen hintojen nousuun kasvukeskuksissa uskovat etenkin vuotiaat, työntekijän asemassa olevat sekä yli asukkaan kaupungeissa asuvat. Sen sijaan suurin osa uskoo, että kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen hinnat joko laskevat (46 uskoo) tai pysyvät ennallaan (35 uskoo) seuraavan 12 kuukauden aikana. Asuntojen hintojen laskua kasvukeskusten ulkopuolella ennakoivat varsinkin miehet, 35+-vuotiaat ja alle asukkaan kaupungeissa asuvat. Asuntopolitiikassa mielenkiinnon kohteena oli se, minkä neljästä suuresta puolueesta (Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP) kokee puolustavan eniten omistusasumista. Tuloksissa Kokoomus mainitaan selvästi muita useammin: lähes neljä kymmenestä katsoo juuri Kokoomuksen tukevan eniten omistusasumista. Reilu neljännes puolestaan uskoo, että kaikki neljä suurta puoluetta puoltavat omistusasumista yhtä paljon. Lisäksi joka viides vastaaja ei osannut ottaa asiaan kantaa. Kaavoitukseen liittyen tutkimuksessa kysyttiin, pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen. Tässä asiassa vastustajia ja puolustajia oli likimain yhtä paljon: 48 vastusti kuntien pakottamista kaavoitukseen, kun taas 46 oli pakottamisen puolella. Pakottamista puolsivat etenkin 50+-vuotiaat ja Uudellamaalla asuvat. 14

15 3. Omistusasuminen Kysyttäessä pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella, saatiin tulokseksi, että noin puolet vastustaa tätä. Omistusasuntojen tarjonnan lisäystä valtion tuella vastustavat varsinkin miehet, vuotiaat ja eteläsuomalaiset. Verotukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, pitäisikö omistusasuntojen kysyntää lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla. Verohelpotusten kannalla oli noin seitsemän kymmenestä vastaajasta. Kaiken kaikkiaan reilu neljä kymmenestä vastaajasta kokee, että valtiovalta tukee liian vähän omistusasumista verotuksen keinoin. Kuitenkin yhtä moni katsoo, että omistusasumista tuetaan sopivasti. Vain viisi sadasta on sitä mieltä, että valtion taholta omistusasumista tuetaan verotuksella liikaa. Omistusasuntojen kysynnästä selvitettiin edelleen, pitäisikö vastaajien mielestä omistusasuntojen kysyntää helpottaa asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä. Likimain puolet kannattaa sääntelyn vähentämistä ja reilu kolmannes on sitä vastaan. Eri alueista etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat haluaisivat sääntelyä vähennettävän. Uudisrakentamista koskien vastaajilta kysyttiin, voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan. Säännösten keventämisen kannalla on selvä enemmistö, sillä noin kolme neljästä puoltaa tätä. 15

16 Miten uskoo asuntojen hintojen kehittyvän tulevan 12 kuukauden aikana Nousevat Pysyvät ennallaan Laskevat Kasvukeskuksissa Muualla Suomessa Ei osaa sanoa 2 3 Kaikki vastaajat, n=

17 Mikä neljästä suuresta puolueesta puolustaa eniten omistusasumista Kokoomus Kaikki yhtä paljon Keskusta Perussuomalaiset , n= , n=1003 SDP 2 3 Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 17

18 Pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 18

19 Pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 19

20 Pitäisikö omistusasuntojen kysyntää lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 20

21 Miten valtiovalta tukee verotuksella omistusasumista Liikaa Sopivasti Liian vähän Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 21

22 Pitäisikö omistusasuntojen kysyntää helpottaa asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 22

23 Voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 23

24 4. Vuokra-asuminen Eri asumismuotojen osalta selvitettiin, minkä asumismuodon tarjonnan lisäämiselle on vastaajan mielestä suurin tarve. Ehdottomasti eniten tarvetta koetaan olevan vuokra-asuntotarjonnan lisäämiselle. Tätä mieltä on noin kuusi kymmenestä vastaajasta. Muiden asumismuotojen (omistusasuntojen, asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen) tarjonnan lisäystä kannattaa ensisijaisesti vain 2-7 vastaajista. Luonnollisesti etenkin Uudellamaalla asuvat kannattavat vuokra-asuntojen lisäämistä. Heistä seitsemän kymmenestä on tätä mieltä. Seuraavan 12 kuukauden aikana vuokrien uskotaan nousevan kasvukeskuksissa: noin seitsemän kymmenestä vastaajasta uskoo vuokrien kallistumiseen. Näin arvelevat etenkin miehet, vuotiaat, työntekijän asemassa olevat ja uusmaalaiset. Sen sijaan kasvukeskusten ulkopuolella odotetaan vuokrien pääasiassa pysyvän ennallaan. Reilu puolet arvelee vuokrien pysyvän samalla tasolla, reilu neljännes odottaa niiden nousevan ja 15 laskevan. Neljän suurimman puolueen (Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP) politiikkaa suhteessa vuokraasumiseen selvitettiin siten, että vastaajilta kysyttiin, minkä näistä neljästä suuresta puolueesta kokee puolustavan eniten vuokra-asumista. Eniten mainintoja sai SDP: noin viidennes kokee SDP:n puoltavan vuokra-asumista eniten. Kuitenkin varsin moni vastaaja (reilu kolmannes) arveli kaikkien suurten puolueiden puolustavan vuokra-asumista yhtä paljon. Lisäksi noin neljännes ei osannut ottaa kantaa asiaan. 24

25 4. Vuokra-asuminen Vuokra-asuntojen vähyyteen Suomessa etsittiin myös selityksiä. Ehdotetut vaihtoehdot vuokra-asuntojen vähyyteen olivat omistamisen veroedut, huono tuotto vuokranantajille, kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa sekä rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa vuokra-asuntoja. Näistä eniten mainintoja sai kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa vuokra-asuntoja. Noin neljä kymmenestä vastaajasta uskoi tämän olevan suurin syy vuokra-asuntojen vähyyteen Suomessa. Muut vaihtoehdot (omistamisen veroedut, huono tuotto vuokranantajille ja rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa) saivat selvästi vähemmän mainintoja. Vuokra-asuntojen saatavuudessa ei kuitenkaan ole havaittu suurempia ongelmia. Ne vastaajat, jotka ovat tarvinneet joko pitkä-tai lyhytaikaista vuokra-asuntoa, ovat sen pääsääntöisesti löytäneet helposti tai kohtuullisella vaivannäöllä. Vuokralaisten oikeuksien toteutumisen suhteen ollaan luottavaisia: noin yhdeksän kymmenestä pitää vuokralaisen oikeuksia Suomessa joko hyvinä tai sopivina ja vain 4 kokee niiden olevan huonot. 25

26 Minkä asumismuodon tarjonnan lisäämiselle on suurin tarve Omistusasuntojen Vuokraasuntojen Asumisoikeusasuntojen Osaomistusasuntojen Ei minkään Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=286 Etelä-Suomi, n=198 Länsi-Suomi, n=267 Pohjois-/Itä-Suomi, n=251 n=kaikki vastaajat

27 Miten uskoo vuokrien kehittyvän tulevan 12 kuukauden aikana Nousevat Pysyvät ennallaan Laskevat 2 15 Kasvukeskuksissa Muualla Suomessa Ei osaa sanoa 1 1 Kaikki vastaajat, n=

28 Mikä neljästä suuresta puolueesta puolustaa eniten vuokra-asumista Kaikki yhtä paljon SDP Perussuomalaiset , n=1002 Keskusta , n=1003 Kokoomus 3 4 Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 28

29 Mikä seuraavista on suurin syy sille, että Suomessa on niin vähän vuokra-asuntoja Kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa Rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa Huono tuotto vuokranantajille , n= , n=1003 Omistamisen veroedut Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 29

30 Onko saanut pitkä- tai lyhytaikaisen vuokra-asunnon hankituksi joustavasti, jos/kun on sitä tarvinnut Sopiva vuokra-asunto on löytynyt helposti 29 On saanut vuokra-asunnon hankituksi kohtuullisella vaivannäöllä 21 Vuokra-asunto on löytynyt, mutta sen etsintä on vienyt paljon aikaa 6 Ei ole löytänyt tarpeisiin sopivaa vuokra-asuntoa 2 Ei ole tarvinnut vuokra-asuntoa 41 Ei osaa sanoa 0 Kaikki vastaajat, n=

31 Millaiset ovat vuokralaisen oikeudet Suomessa Hyvät Sopivat Huonot Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 31

32 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Eri asumismuodoista taloudellisesti edullisimpana pidetään kaikissa ikäryhmissä omistusasumista. Kuitenkin nuoremmissa ikäluokissa (alle 35-vuotiaissa) on suhteellisesti enemmän kuin väestössä keskimäärin niitä, jotka pitävät vuokra-asumista edullisimpana asumismuotona. Asuminen on monella suomalaisella suurin yksittäinen kustannuserä. Vastaajien mielestä asumisen kustannukset saisivat enintään olla 40 talouden nettotuloista. Tätä mieltä on kaksi kolmesta vastaajasta. Vajaa kolme kymmenestä hyväksyy, että asumisen kustannukset voisivat olla korkeintaan puolet nettotuloista. Varsin monen vastaajan taloudessa asumisen kustannukset kuitenkin ylittävät tuon 40 :n rajan: noin kolmannes vastaajista ilmoittaa näin olevan. Asumiskustannukset ylittävät 40 :n rajan talouden nettotuloista etenkin alle 50-vuotiaiden, yli asukkaan kaupungeissa asuvien sekä niiden joukossa, joiden talouden bruttotulot ovat maksimissaan euroa vuodessa. Asuntolainoissa mielenkiinnon kohteena oli talouden asuntolainan suuruus sekä mahdollinen varautuminen lainanhoitomenojen kasvuun. Niiltä vastaajilta, joiden taloudella on asuntolainaa, tiedusteltiin asuntolainan suuruutta. Reilu puolet ilmoitti lainaa olevan maksimissaan euroa ja neljännes yli euroa, mutta alle euroa. Yli euron asuntolaina oli vain 14 :lla vastaajien talouksista. Yli euroa asuntolainaa (taloudessa) oli etenkin vuotiailla, työelämässä mukana olevilla ja lapsiperheillä. Asuntolainojen osalta selvitettiin, ovatko asuntolaina-asiakkaat arvioineet lainanhoitomenojaan nykyistä korkeammilla korkotasoilla eli tehneet ns. stressitestausta. Reilu puolet asuntolaina-asiakkaista ilmoitti tehneensä stressitestausta ja vuotiaista jopa seitsemän kymmenestä. 32

33 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Asuntolaina-asiakkaita pyydettiin arvioimaan, mikä on sopiva kokonaiskorko, jolla asuntolainan maksukykyä tulisi stressitestata. Yleisimmäksi vastaukseksi muodostui 5 :n korko (45 vastaajista). Varsin moni vastaaja oli myös sitä mieltä, että stressitestaus tulisi tehdä 3 :n korolla (20 vastaajista) tai 7 :n korolla (16 vastaajista). Toisaalta noin joka kymmenes asuntolaina-asiakas on sitä mieltä, että asuntolainan maksukykyä ei tarvitse stressitestata lainkaan. Asuntolaina-asiakkaiden varautuminen korkojen nousuun näyttää olevan selvästi yleisempää kuin vuosi sitten. Vielä vuosi sitten lähes puolet asuntolaina-asiakkaista kertoi, ettei ole varautunut mitenkään korkojen nousuun. Nyt näin vastasi enää noin kolmannes vastaajista. Yleisimmin korkojen nousuun on varauduttu nyt säästämällä, korkokatolla tai kiinteällä korolla. Taloyhtiössä asuville esitettiin pääoma-eli rahoitusvastiketta koskevia kysymyksiä. Taloyhtiössä asuvista vajaa kolme kymmenestä kertoo maksavansa taloyhtiölle pääoma- eli rahoitusvastiketta. Varsin harva (6 ) on rahoitusvastikkeen sijaan ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen. 50+-vuotiaat, korkeampituloiset sekä alle asukkaan kaupungeissa asuvat ovat ottaneet omaa lainaa keskimääräistä useammin kuin kaikki taloyhtiöissä asuvat. Viimeisenä oman talouden hallinnan osiossa vastaajilta haluttiin kysyä, miten heidän mielestään ystävän kannattaisi toimia, jos sopivan hintaista asuntoa ei ole löytynyt halutulta alueelta. Reilu puolet on sitä mieltä, että asunnon hankintaa tulisi lykätä ja säästää lisää omaa rahaa asuntohankintaa varten. Vähemmän kannatusta saivat sellaiset vaihtoehdot kuin suunnitellun hintaisen asunnon ostaminen toiselta alueelta, suunniteltua pienemmän asunnon ostaminen halutulta alueelta tai suunniteltua kalliimman asunnon ostaminen halutulta alueelta lainasummaa kasvattamalla. 33

34 Mikä on taloudellisesti edullisin asumismuoto Vuokraasuminen Omistusasuminen Asumisoikeusasuminen Osaomistusasuminen Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 34

35 Asuminen on monella suomalaisella suurin yksittäinen kustannuserä. Paljonko asumisen kustannukset saisivat enintään olla nettotuloista Enintään 40 Enintään 50 Enintään 60 Enintään 70 Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 35

36 Ylittävätkö talouden asumismenot 40 :n rajan talouden käytettävistä olevista nettotuloista Kyllä Ei Ei halua vastata Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 36

37 Onko kotitaloudellanne asuntolainaa Kyllä Ei osaa sanoa Ei 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 37

38 Paljonko kotitaloudellanne on asuntolainaa Alle euroa euroa euroa Yli euroa Ei osaa sanoa/ ei halua vastata 2014, n= , n= n=on asuntolainaa 38

39 Nykyinen korkotaso on historiallisen matala. Onko arvioinut lainanhoitomenoja nykyistä korkeammilla korkotasoilla (ns. stressitestaus) Kyllä Ei Ei osaa sanoa On asuntolainaa, n=340 39

40 Mikä on sopiva kokonaiskorko, jolla asuntolainan maksukykyä tulisi "stressitestata" Asuntolainan maksukykyä ei tarvitse "stressitestata" 3 :n korolla 5 :n korolla 7 :n korolla 45 Ei osaa sanoa On asuntolainaa, n=340 40

41 Miten on varautunut mahdolliseen asuntolainan korkojen nousuun Ei mitenkään Säästämällä Kiinteällä korolla 7 14 Korkokatolla , n= , n=375 Ylimääräisillä lyhennyksillä 8 8 Lyhyellä laina-ajalla 4 7 Ei osaa sanoa 5 5 n=on asuntolainaa 41

42 Asuuko taloyhtiössä Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=

43 Maksaako taloyhtiölle pääoma- eli rahoitusvastiketta Kyllä Ei Ei halua vastata 69 Ei osaa sanoa Asuu taloyhtiössä, n=483 43

44 Onko ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen sen sijaan, että maksaisi remonttia taloyhtiölle rahoitusvastikkeena 1 6 Kyllä Ei Ei halua vastata Ei osaa sanoa 93 Asuu taloyhtiössä, n=483 44

45 Ystävänne on ostamassa asuntoa haluamaltaan alueelta, mutta sopivan hintaista asuntoa ei ole löytynyt. Miten ystävänne kannattaisi toimia Lykätä asunnon hankintaa ja säästää lisää omaa rahaa asuntohankintaa varten 51 Ostaa suunnitellun hintainen asunto toiselta alueelta 20 Ostaa haluamaltaan alueelta suunniteltua pienempi asunto 19 Ostaa haluamaltaan alueelta suunniteltua kalliimpi asunto lainasummaa kasvattamalla 6 Ei osaa sanoa 4 Kaikki vastaajat, n=

46 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN JA VASTAAJARAKENNE 46

47 6. Miten tutkimus tehtiin ja vastaajarakenne Asuminen tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikoittaista Telebus-tutkimusta Hypon toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä. Tutkimus tehtiin atk-avusteisina puhelinhaastatteluina (CATI). Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1002henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Haastattelut tehtiin keskitetysti Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Raportoinnissa tutkimuksen tuloksia on verrattu soveltuvin osin vuoden 2013 tutkimuksen tuloksiin, jolloin tutkimus tehtiin edellisen kerran. Tutkimustulosten tulostuksessa on käytetty tilastollista T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin satunnaisvaihtelun osuus on 95 :n luotettavuustasolla. Tutkimuksen virhemarginaali eli luottamusväli on 0,9-3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa tutkimustuloksesta riippuen ja 95 prosentin luotettavuustasolla. Se tarkoittaa, että jos tehdään sata erillistä tutkimusta, niistä 95 tuottaa tuloksen, joka on kyseisen virhemarginaalin sisällä. 47

48 Vastaajajoukon rakenne 1(2) Sukupuoli Nainen Mies Ikä vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Koulutus Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ammatti Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Kaikki vastaajat, n=

49 Vastaajajoukon rakenne 2(2) Elämäntilanne Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain 18+ vuotiaita) Talous, jossa lapsia Talouden bruttotulot euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Ei halua vastata Ei osaa sanoa Asuinkunta Helsinki Espoo/Vantaa/Kauniainen Muu pääkaupunkiseutu Turku/Tampere Muu yli as. kaupunki Muu kaupunki Muu kunta Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Kaikki vastaajat, n=

50

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa.

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa. TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:40 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9018 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset minuuttia/päivä 600 540 562 560

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Kansalaisilla on mielipide esitettyihin kysymyksiin, koska niiden osuus, jotka eivät kerro kantaansa, on hyvin pieni.

Kansalaisilla on mielipide esitettyihin kysymyksiin, koska niiden osuus, jotka eivät kerro kantaansa, on hyvin pieni. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä puolustusvoimauudistuksen lähtökohdista, puolustusmäärärahoista ja Afganistanin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Arkielämän kemikaalit kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2015 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti päätulokset Motiva Services Oy:n kuluttajatutkimuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot