ASUMINEN Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014"

Transkriptio

1 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

2 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen Vuokra-asuminen Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Miten tutkimus tehtiin ja vastaajarakenne 46 2

3 PÄÄHAVAINNOT TUTKIMUSTULOKSISTA 3

4 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Noin seitsemän kymmenestä vuotiaasta suomalaisesta asuu nykyisin omistusasunnossa. Omassa asunnossa haluaisi asua tätäkin useampi, sillä yhdeksän kymmenestä pitää omistusasuntoa ihanteellisimpana asumismuotona. Vuokra-asujia on noin neljännes vuotiaista, kun taas osaomistusasunnossa tai asumisoikeusasunnossa asuu hyvin harva. Asumismuodoista selvästi suosituin on omakotitalo. Noin puolet vuotiaista asuu omakotitalossa, noin kolmannes kerrostalossa ja noin joka viides rivi-/paritalossa. Omakotitalossa haluaisi asua vieläkin useampi: noin seitsemän kymmenestä mainitsee omakotitalon ihanteellisimmaksi asumismuodoksi. Asunnonvaihtamisen aikeet näyttävät varsin vähäisiltä: lähes yhdeksän kymmenestä ei aio vaihtaa asuntoaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Asuntojen hintojen uskotaan edelleen nousevan kasvukeskuksissa seuraavan 12 kuukauden aikana: reilu puolet uskoo hintojen kallistumiseen ja vain kymmenesosa hintojen laskuun. Kasvukeskusten ulkopuolella odotetaan asuntojen hintojen laskevan tai pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Lähes puolet povaa hintojen laskua, kun taas reilu kolmannes odottaa hintojen pysyvän ennallaan. Asuntopolitiikkaan liittyvistä seikoista ei olla kovin yksimielisiä. Esimerkiksi puolustajia ja vastustajia on lähes yhtä paljon sen suhteen, pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen. Suomalaiset jakautuvat kahteen leiriin myös sen suhteen, pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella. Vastustajia on niukasti puolustajia enemmän. 4

5 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Verotukseen liittyvissä seikoissa päästään sen sijaan suurempaan yksimielisyyteen, kun kyseessä ovat verohelpotukset. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta kokee, että omistusasuntojen kysyntää pitäisi lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla. Reilu neljä kymmenestä katsoo, että valtiovalta tukee liian vähän omistusasumista verotuksen keinoin. Toisaalta yhtä moni on sitä mieltä, että omistusasumista tuetaan sopivasti verotuksessa. Mielipiteet jakautuvat kahteen suuntaan myös asuntorahoituksen sääntelystä puhuttaessa. Noin puolet kannattaa ja reilu kolmannes vastustaa sitä, että omistusasuntojen kysyntää helpotettaisiin asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä. Suurempaan yksimielisyyteen päästiin sen suhteen, voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan. Noin kolme neljästä kannattaa säännösten keventämistä. Eri asumismuotojen tarjonnasta puhuttaessa eniten tarvetta koetaan olevan vuokra-asuntotarjonnan lisäämiselle. Seuraavan 12 kuukauden aikana vuokrien uskotaan edelleen nousevan kasvukeskuksissa: noin seitsemän kymmenestä uskoo tähän. Enemmistön mielestä kasvukeskusten ulkopuolella on sen sijaan odotettavissa vuokrien pysyminen ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vuokra-asuntojen saatavuudessa ei ole koettu merkittäviä ongelmia. Ne, jotka ovat tarvinneet joko pitkä-tai lyhytaikaista vuokra-asuntoa, ovat sen löytäneet helposti tai kohtuullisella vaivannäöllä. 5

6 1. Päähavainnot tutkimustuloksista Kaksi kolmasosaa kokee, että asumisen kustannukset kotitalouksissa saisivat olla enintään 40 talouden nettotuloista. Noin kolmanneksella tämä 40 :n raja kuitenkin ylittyy. Enemmistöllä asuntolaina-asiakkaista asuntolainaa on maksimissaan euroa (per talous). Vain 14 asuntolaina-asiakkaista ilmoittaa, että heidän taloudellaan asuntolainaa on yli euroa. Reilu puolet asuntolaina-asiakkaista on tehnyt stressitestausta eli arvioinut lainanhoitomenojaan nykyistä korkeammilla korkotasoilla. Kolmannes asuntolaina-asiakkaista ei ole varautunut mahdolliseen asuntolainan korkojen nousuun millään lailla. Muiden kohdalla yleisimpiä keinoja varautua korkojen nousuun ovat olleet säästäminen, korkokatto tai kiinteän koron valitseminen. Taloyhtiössä asuvista vajaa kolme kymmenestä maksaa taloyhtiölleen pääoma-eli rahoitusvastiketta. Selvästi harvempi on ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen: vain 6 taloyhtiöissä asuvista on ottanut omaa lainaa taloyhtiön remontteihin rahoitusvastikkeen sijaan. 6

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 7

8 2. Asuminen yleisesti vuotiaista suomalaisista noin seitsemän kymmenestä asuu nykyisin omassa asunnossaan ja noin neljännes vuokra-asunnossa. Omassa asunnossa haluaisi sen sijaan asua yhdeksän kymmenestä. Eläkeläisten keskuudessa vuokra-asuminen on vähäisempää ja omistusasuminen puolestaan yleisempää kuin väestössä keskimäärin: 85 eläkeläisistä asuu omassa asunnossaan. Asumismuodoista yleisin on omakotitalo, jossa asuu noin puolet vuotiaista suomalaisista. Kerrostaloasujia on puolestaan noin kolmannes ja rivi-/paritalossa asuu noin joka viides. Selvästi nykyistä useampi haluaisi kuitenkin asua omakotitalossa: noin seitsemän kymmenestä pitää omakotitaloa ihanteellisimpana asumismuotona. Alueellisesti tarkasteltuna tuloksissa on selvät erot: Uudellamaalla noin puolet asuu kerrostalossa ja omakotitalossa asujia on noin kolme kymmenestä. Harvaanasutussa Pohjois-ja Itä-Suomessa kerrostaloasujia on vain reilu viidennes ja omakotitalossa asuu noin kuusi kymmenestä. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, mikä esitetyistä tekijöistä on tärkein asuinpaikkaa valitessa. Esitetyt tekijät olivat palvelujen välitön läheisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet sekä asuinalueen väljyys. Näistä tekijöistä tärkeimmäksi nousi palvelujen välitön läheisyys, jota reilut neljä kymmenestä piti tärkeimpänä. Reilu kolmannes piti puolestaan asuinalueen väljyyttä tärkeimpänä valintakriteerinä. Vähiten kannatusta sai hyvät julkiset liikenneyhteydet, jonka kuitenkin mainitsi tärkeimpänä reilu viidennes vastaajista. Palvelujen välitön läheisyys nousee tärkeimmäksi kriteeriksi etenkin vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas nuorimpien vuotiaiden joukossa selkeästi tärkein tekijä on hyvät julkiset liikenneyhteydet. 8

9 2. Asuminen yleisesti Aikeet asunnon vaihtamiseen ovat varsin vähäisiä: lähes yhdeksän kymmenestä ei ole aikeissa vaihtaa asuntoaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tulevan 12 kuukauden aikana vain 2 aikoo vaihtaa vuokralta omistusasuntoon ja 3 omistusasunnosta toiseen omistusasuntoon. Aktiivisimmat vuokralta omistusasuntoon vaihtajat löytyvät vuotiaiden ikäryhmästä, joista viisi sadasta aikoo vaihtaa asuntoaan vuokra-asunnosta omistusasunnoksi tulevan 12 kuukauden aikana. 9

10 Missä seuraavista haluaisi ensisijaisesti asua Omassa asunnossa Osaomistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokraasunnossa Ei osaa sanoa 2014, n= , n= Missä seuraavista asuu tällä hetkellä Omassa asunnossa Osaomistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokraasunnossa Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 10

11 Mikä seuraavista on ihanteellisin asumismuoto Omakotitalo Rivi-/paritalo Kerrostalo Ei osaa sanoa 2014, n= , n= Mikä seuraavista on nykyinen asumismuoto Omakotitalo Rivi-/paritalo Kerrostalo Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 11

12 Mikä seuraavista kolmesta tekijästä on tärkein asuinpaikkaa valitessa Palvelujen välitön läheisyys Hyvät julkiset liikenneyhteydet Asuinalueen väljyys Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 12

13 Mikä seuraavista vaihtoehdoista on kaikkein todennäköisin tulevan 12 kuukauden aikana En vaihda asuntoa Vaihdan vuokra-asuntoa 4 5 Vaihdan omistusasuntoa 3 4 Vaihdan omistusasunnosta vuokralle Vaihdan vuokralta omistusasuntoon , n= , n=1003 Ei osaa sanoa 1 1 n=kaikki vastaajat 13

14 3. Omistusasuminen Tutkimuksessa selvitettiin, miten vastaajat uskovat asuntojen hintojen kehittyvän seuraavan 12 kuukauden aikana toisaalta kasvukeskuksissa ja toisaalta muualla Suomessa. Enemmistö (58 ) uskoo asuntojen hintojen nousevan kasvukeskuksissa seuraavan 12 kuukauden aikana ja vain joka kymmenes arvelee, että hinnat laskevat. Asuntojen hintojen nousuun kasvukeskuksissa uskovat etenkin vuotiaat, työntekijän asemassa olevat sekä yli asukkaan kaupungeissa asuvat. Sen sijaan suurin osa uskoo, että kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen hinnat joko laskevat (46 uskoo) tai pysyvät ennallaan (35 uskoo) seuraavan 12 kuukauden aikana. Asuntojen hintojen laskua kasvukeskusten ulkopuolella ennakoivat varsinkin miehet, 35+-vuotiaat ja alle asukkaan kaupungeissa asuvat. Asuntopolitiikassa mielenkiinnon kohteena oli se, minkä neljästä suuresta puolueesta (Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP) kokee puolustavan eniten omistusasumista. Tuloksissa Kokoomus mainitaan selvästi muita useammin: lähes neljä kymmenestä katsoo juuri Kokoomuksen tukevan eniten omistusasumista. Reilu neljännes puolestaan uskoo, että kaikki neljä suurta puoluetta puoltavat omistusasumista yhtä paljon. Lisäksi joka viides vastaaja ei osannut ottaa asiaan kantaa. Kaavoitukseen liittyen tutkimuksessa kysyttiin, pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen. Tässä asiassa vastustajia ja puolustajia oli likimain yhtä paljon: 48 vastusti kuntien pakottamista kaavoitukseen, kun taas 46 oli pakottamisen puolella. Pakottamista puolsivat etenkin 50+-vuotiaat ja Uudellamaalla asuvat. 14

15 3. Omistusasuminen Kysyttäessä pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella, saatiin tulokseksi, että noin puolet vastustaa tätä. Omistusasuntojen tarjonnan lisäystä valtion tuella vastustavat varsinkin miehet, vuotiaat ja eteläsuomalaiset. Verotukseen liittyen vastaajilta tiedusteltiin, pitäisikö omistusasuntojen kysyntää lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla. Verohelpotusten kannalla oli noin seitsemän kymmenestä vastaajasta. Kaiken kaikkiaan reilu neljä kymmenestä vastaajasta kokee, että valtiovalta tukee liian vähän omistusasumista verotuksen keinoin. Kuitenkin yhtä moni katsoo, että omistusasumista tuetaan sopivasti. Vain viisi sadasta on sitä mieltä, että valtion taholta omistusasumista tuetaan verotuksella liikaa. Omistusasuntojen kysynnästä selvitettiin edelleen, pitäisikö vastaajien mielestä omistusasuntojen kysyntää helpottaa asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä. Likimain puolet kannattaa sääntelyn vähentämistä ja reilu kolmannes on sitä vastaan. Eri alueista etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat haluaisivat sääntelyä vähennettävän. Uudisrakentamista koskien vastaajilta kysyttiin, voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan. Säännösten keventämisen kannalla on selvä enemmistö, sillä noin kolme neljästä puoltaa tätä. 15

16 Miten uskoo asuntojen hintojen kehittyvän tulevan 12 kuukauden aikana Nousevat Pysyvät ennallaan Laskevat Kasvukeskuksissa Muualla Suomessa Ei osaa sanoa 2 3 Kaikki vastaajat, n=

17 Mikä neljästä suuresta puolueesta puolustaa eniten omistusasumista Kokoomus Kaikki yhtä paljon Keskusta Perussuomalaiset , n= , n=1003 SDP 2 3 Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 17

18 Pitäisikö valtion pakottaa kasvukeskusten kunnat kaavoittamaan lisää tontteja asuinrakentamiseen Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 18

19 Pitäisikö omistusasuntojen tarjontaa lisätä valtion tuella Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 19

20 Pitäisikö omistusasuntojen kysyntää lisätä omistusasumiseen kohdistuvilla verohelpotuksilla Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 20

21 Miten valtiovalta tukee verotuksella omistusasumista Liikaa Sopivasti Liian vähän Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 21

22 Pitäisikö omistusasuntojen kysyntää helpottaa asuntorahoituksen sääntelyä vähentämällä Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 22

23 Voitaisiinko uudisrakentamista koskevia säännöksiä, kuten esteettömyysvaatimuksia, keventää, jos uudisrakentamisen kustannukset saataisiin siten alenemaan Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois-/Itä-Suomi, n= n=kaikki vastaajat 23

24 4. Vuokra-asuminen Eri asumismuotojen osalta selvitettiin, minkä asumismuodon tarjonnan lisäämiselle on vastaajan mielestä suurin tarve. Ehdottomasti eniten tarvetta koetaan olevan vuokra-asuntotarjonnan lisäämiselle. Tätä mieltä on noin kuusi kymmenestä vastaajasta. Muiden asumismuotojen (omistusasuntojen, asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen) tarjonnan lisäystä kannattaa ensisijaisesti vain 2-7 vastaajista. Luonnollisesti etenkin Uudellamaalla asuvat kannattavat vuokra-asuntojen lisäämistä. Heistä seitsemän kymmenestä on tätä mieltä. Seuraavan 12 kuukauden aikana vuokrien uskotaan nousevan kasvukeskuksissa: noin seitsemän kymmenestä vastaajasta uskoo vuokrien kallistumiseen. Näin arvelevat etenkin miehet, vuotiaat, työntekijän asemassa olevat ja uusmaalaiset. Sen sijaan kasvukeskusten ulkopuolella odotetaan vuokrien pääasiassa pysyvän ennallaan. Reilu puolet arvelee vuokrien pysyvän samalla tasolla, reilu neljännes odottaa niiden nousevan ja 15 laskevan. Neljän suurimman puolueen (Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP) politiikkaa suhteessa vuokraasumiseen selvitettiin siten, että vastaajilta kysyttiin, minkä näistä neljästä suuresta puolueesta kokee puolustavan eniten vuokra-asumista. Eniten mainintoja sai SDP: noin viidennes kokee SDP:n puoltavan vuokra-asumista eniten. Kuitenkin varsin moni vastaaja (reilu kolmannes) arveli kaikkien suurten puolueiden puolustavan vuokra-asumista yhtä paljon. Lisäksi noin neljännes ei osannut ottaa kantaa asiaan. 24

25 4. Vuokra-asuminen Vuokra-asuntojen vähyyteen Suomessa etsittiin myös selityksiä. Ehdotetut vaihtoehdot vuokra-asuntojen vähyyteen olivat omistamisen veroedut, huono tuotto vuokranantajille, kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa sekä rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa vuokra-asuntoja. Näistä eniten mainintoja sai kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa vuokra-asuntoja. Noin neljä kymmenestä vastaajasta uskoi tämän olevan suurin syy vuokra-asuntojen vähyyteen Suomessa. Muut vaihtoehdot (omistamisen veroedut, huono tuotto vuokranantajille ja rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa) saivat selvästi vähemmän mainintoja. Vuokra-asuntojen saatavuudessa ei kuitenkaan ole havaittu suurempia ongelmia. Ne vastaajat, jotka ovat tarvinneet joko pitkä-tai lyhytaikaista vuokra-asuntoa, ovat sen pääsääntöisesti löytäneet helposti tai kohtuullisella vaivannäöllä. Vuokralaisten oikeuksien toteutumisen suhteen ollaan luottavaisia: noin yhdeksän kymmenestä pitää vuokralaisen oikeuksia Suomessa joko hyvinä tai sopivina ja vain 4 kokee niiden olevan huonot. 25

26 Minkä asumismuodon tarjonnan lisäämiselle on suurin tarve Omistusasuntojen Vuokraasuntojen Asumisoikeusasuntojen Osaomistusasuntojen Ei minkään Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=286 Etelä-Suomi, n=198 Länsi-Suomi, n=267 Pohjois-/Itä-Suomi, n=251 n=kaikki vastaajat

27 Miten uskoo vuokrien kehittyvän tulevan 12 kuukauden aikana Nousevat Pysyvät ennallaan Laskevat 2 15 Kasvukeskuksissa Muualla Suomessa Ei osaa sanoa 1 1 Kaikki vastaajat, n=

28 Mikä neljästä suuresta puolueesta puolustaa eniten vuokra-asumista Kaikki yhtä paljon SDP Perussuomalaiset , n=1002 Keskusta , n=1003 Kokoomus 3 4 Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 28

29 Mikä seuraavista on suurin syy sille, että Suomessa on niin vähän vuokra-asuntoja Kuntien ja valtion haluttomuus rakennuttaa Rakennusliikkeiden haluttomuus rakennuttaa Huono tuotto vuokranantajille , n= , n=1003 Omistamisen veroedut Ei osaa sanoa n=kaikki vastaajat 29

30 Onko saanut pitkä- tai lyhytaikaisen vuokra-asunnon hankituksi joustavasti, jos/kun on sitä tarvinnut Sopiva vuokra-asunto on löytynyt helposti 29 On saanut vuokra-asunnon hankituksi kohtuullisella vaivannäöllä 21 Vuokra-asunto on löytynyt, mutta sen etsintä on vienyt paljon aikaa 6 Ei ole löytänyt tarpeisiin sopivaa vuokra-asuntoa 2 Ei ole tarvinnut vuokra-asuntoa 41 Ei osaa sanoa 0 Kaikki vastaajat, n=

31 Millaiset ovat vuokralaisen oikeudet Suomessa Hyvät Sopivat Huonot Ei osaa sanoa 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 31

32 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Eri asumismuodoista taloudellisesti edullisimpana pidetään kaikissa ikäryhmissä omistusasumista. Kuitenkin nuoremmissa ikäluokissa (alle 35-vuotiaissa) on suhteellisesti enemmän kuin väestössä keskimäärin niitä, jotka pitävät vuokra-asumista edullisimpana asumismuotona. Asuminen on monella suomalaisella suurin yksittäinen kustannuserä. Vastaajien mielestä asumisen kustannukset saisivat enintään olla 40 talouden nettotuloista. Tätä mieltä on kaksi kolmesta vastaajasta. Vajaa kolme kymmenestä hyväksyy, että asumisen kustannukset voisivat olla korkeintaan puolet nettotuloista. Varsin monen vastaajan taloudessa asumisen kustannukset kuitenkin ylittävät tuon 40 :n rajan: noin kolmannes vastaajista ilmoittaa näin olevan. Asumiskustannukset ylittävät 40 :n rajan talouden nettotuloista etenkin alle 50-vuotiaiden, yli asukkaan kaupungeissa asuvien sekä niiden joukossa, joiden talouden bruttotulot ovat maksimissaan euroa vuodessa. Asuntolainoissa mielenkiinnon kohteena oli talouden asuntolainan suuruus sekä mahdollinen varautuminen lainanhoitomenojen kasvuun. Niiltä vastaajilta, joiden taloudella on asuntolainaa, tiedusteltiin asuntolainan suuruutta. Reilu puolet ilmoitti lainaa olevan maksimissaan euroa ja neljännes yli euroa, mutta alle euroa. Yli euron asuntolaina oli vain 14 :lla vastaajien talouksista. Yli euroa asuntolainaa (taloudessa) oli etenkin vuotiailla, työelämässä mukana olevilla ja lapsiperheillä. Asuntolainojen osalta selvitettiin, ovatko asuntolaina-asiakkaat arvioineet lainanhoitomenojaan nykyistä korkeammilla korkotasoilla eli tehneet ns. stressitestausta. Reilu puolet asuntolaina-asiakkaista ilmoitti tehneensä stressitestausta ja vuotiaista jopa seitsemän kymmenestä. 32

33 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten näkökulmasta Asuntolaina-asiakkaita pyydettiin arvioimaan, mikä on sopiva kokonaiskorko, jolla asuntolainan maksukykyä tulisi stressitestata. Yleisimmäksi vastaukseksi muodostui 5 :n korko (45 vastaajista). Varsin moni vastaaja oli myös sitä mieltä, että stressitestaus tulisi tehdä 3 :n korolla (20 vastaajista) tai 7 :n korolla (16 vastaajista). Toisaalta noin joka kymmenes asuntolaina-asiakas on sitä mieltä, että asuntolainan maksukykyä ei tarvitse stressitestata lainkaan. Asuntolaina-asiakkaiden varautuminen korkojen nousuun näyttää olevan selvästi yleisempää kuin vuosi sitten. Vielä vuosi sitten lähes puolet asuntolaina-asiakkaista kertoi, ettei ole varautunut mitenkään korkojen nousuun. Nyt näin vastasi enää noin kolmannes vastaajista. Yleisimmin korkojen nousuun on varauduttu nyt säästämällä, korkokatolla tai kiinteällä korolla. Taloyhtiössä asuville esitettiin pääoma-eli rahoitusvastiketta koskevia kysymyksiä. Taloyhtiössä asuvista vajaa kolme kymmenestä kertoo maksavansa taloyhtiölle pääoma- eli rahoitusvastiketta. Varsin harva (6 ) on rahoitusvastikkeen sijaan ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen. 50+-vuotiaat, korkeampituloiset sekä alle asukkaan kaupungeissa asuvat ovat ottaneet omaa lainaa keskimääräistä useammin kuin kaikki taloyhtiöissä asuvat. Viimeisenä oman talouden hallinnan osiossa vastaajilta haluttiin kysyä, miten heidän mielestään ystävän kannattaisi toimia, jos sopivan hintaista asuntoa ei ole löytynyt halutulta alueelta. Reilu puolet on sitä mieltä, että asunnon hankintaa tulisi lykätä ja säästää lisää omaa rahaa asuntohankintaa varten. Vähemmän kannatusta saivat sellaiset vaihtoehdot kuin suunnitellun hintaisen asunnon ostaminen toiselta alueelta, suunniteltua pienemmän asunnon ostaminen halutulta alueelta tai suunniteltua kalliimman asunnon ostaminen halutulta alueelta lainasummaa kasvattamalla. 33

34 Mikä on taloudellisesti edullisin asumismuoto Vuokraasuminen Omistusasuminen Asumisoikeusasuminen Osaomistusasuminen Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 34

35 Asuminen on monella suomalaisella suurin yksittäinen kustannuserä. Paljonko asumisen kustannukset saisivat enintään olla nettotuloista Enintään 40 Enintään 50 Enintään 60 Enintään 70 Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 35

36 Ylittävätkö talouden asumismenot 40 :n rajan talouden käytettävistä olevista nettotuloista Kyllä Ei Ei halua vastata Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= n=kaikki vastaajat 36

37 Onko kotitaloudellanne asuntolainaa Kyllä Ei osaa sanoa Ei 2014, n= , n= n=kaikki vastaajat 37

38 Paljonko kotitaloudellanne on asuntolainaa Alle euroa euroa euroa Yli euroa Ei osaa sanoa/ ei halua vastata 2014, n= , n= n=on asuntolainaa 38

39 Nykyinen korkotaso on historiallisen matala. Onko arvioinut lainanhoitomenoja nykyistä korkeammilla korkotasoilla (ns. stressitestaus) Kyllä Ei Ei osaa sanoa On asuntolainaa, n=340 39

40 Mikä on sopiva kokonaiskorko, jolla asuntolainan maksukykyä tulisi "stressitestata" Asuntolainan maksukykyä ei tarvitse "stressitestata" 3 :n korolla 5 :n korolla 7 :n korolla 45 Ei osaa sanoa On asuntolainaa, n=340 40

41 Miten on varautunut mahdolliseen asuntolainan korkojen nousuun Ei mitenkään Säästämällä Kiinteällä korolla 7 14 Korkokatolla , n= , n=375 Ylimääräisillä lyhennyksillä 8 8 Lyhyellä laina-ajalla 4 7 Ei osaa sanoa 5 5 n=on asuntolainaa 41

42 Asuuko taloyhtiössä Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kaikki vastaajat, n=

43 Maksaako taloyhtiölle pääoma- eli rahoitusvastiketta Kyllä Ei Ei halua vastata 69 Ei osaa sanoa Asuu taloyhtiössä, n=483 43

44 Onko ottanut omaa lainaa taloyhtiön teettämien remonttien maksamiseen sen sijaan, että maksaisi remonttia taloyhtiölle rahoitusvastikkeena 1 6 Kyllä Ei Ei halua vastata Ei osaa sanoa 93 Asuu taloyhtiössä, n=483 44

45 Ystävänne on ostamassa asuntoa haluamaltaan alueelta, mutta sopivan hintaista asuntoa ei ole löytynyt. Miten ystävänne kannattaisi toimia Lykätä asunnon hankintaa ja säästää lisää omaa rahaa asuntohankintaa varten 51 Ostaa suunnitellun hintainen asunto toiselta alueelta 20 Ostaa haluamaltaan alueelta suunniteltua pienempi asunto 19 Ostaa haluamaltaan alueelta suunniteltua kalliimpi asunto lainasummaa kasvattamalla 6 Ei osaa sanoa 4 Kaikki vastaajat, n=

46 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN JA VASTAAJARAKENNE 46

47 6. Miten tutkimus tehtiin ja vastaajarakenne Asuminen tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikoittaista Telebus-tutkimusta Hypon toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä. Tutkimus tehtiin atk-avusteisina puhelinhaastatteluina (CATI). Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1002henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Haastattelut tehtiin keskitetysti Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Raportoinnissa tutkimuksen tuloksia on verrattu soveltuvin osin vuoden 2013 tutkimuksen tuloksiin, jolloin tutkimus tehtiin edellisen kerran. Tutkimustulosten tulostuksessa on käytetty tilastollista T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin satunnaisvaihtelun osuus on 95 :n luotettavuustasolla. Tutkimuksen virhemarginaali eli luottamusväli on 0,9-3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa tutkimustuloksesta riippuen ja 95 prosentin luotettavuustasolla. Se tarkoittaa, että jos tehdään sata erillistä tutkimusta, niistä 95 tuottaa tuloksen, joka on kyseisen virhemarginaalin sisällä. 47

48 Vastaajajoukon rakenne 1(2) Sukupuoli Nainen Mies Ikä vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Koulutus Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ammatti Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Kaikki vastaajat, n=

49 Vastaajajoukon rakenne 2(2) Elämäntilanne Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain 18+ vuotiaita) Talous, jossa lapsia Talouden bruttotulot euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Ei halua vastata Ei osaa sanoa Asuinkunta Helsinki Espoo/Vantaa/Kauniainen Muu pääkaupunkiseutu Turku/Tampere Muu yli as. kaupunki Muu kaupunki Muu kunta Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Kaikki vastaajat, n=

50

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Suomi asuu surutta velalla

Suomi asuu surutta velalla Keskiviikkona 20.10.2010 Suuri asuntokysely: Kansan kestohaaveena omakotitalo Suomi asuu surutta velalla Antero Tenhunen Vaikka Suomi vanhenee, keskusta-asuminen palvelujen äärellä ei viehätä. Moni haluaa

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Asumisen verotuksesta

Asumisen verotuksesta Asumisen verotuksesta 79 Asumisen verotuksesta Niku Mää änen 1 Johdanto Omistusasunto on useimpien kotitalouksien ylivoimaisesti tärkein yksi äinen varallisuuserä: Noin 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot