Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt vuotiailla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla"

Transkriptio

1 Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta

2 Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta... Liitekuviot...9 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projekti 0. Taitto: Vitale Ay

3 Lukijalle Yhteiskunta odottaa teknologian yhä enemmän tukevan ikäihmisten elämää ja itsenäistä pärjäämistä arjessa. Tekniikkaa ja palveluja kehitetään ahkerasti ja runsaasti. Koottua tietoa ikäihmisten teknologian käytöstä on vain vähän saatavilla, vaikka tieto olisi tarpeen suunnittelijoille ja kehittäjille. Erityisen vähän tiedetään ikäihmisten tietotekniikan käytön esteistä ja asenteista. Tämän takia me kaksi asian parissa työskentelevää projektia toteutimme tämän tutkimuksen. KÄKÄTE-projekti on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen hanke, joka käynnistyi tammikuussa 00. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on tuottanut runsaasti tietoa ikäihmisten käyttöön tarkoitetusta teknologiasta. Projekti on esimerkiksi julkaissut oppaan ikäihmisten yhteiskäyttöön tarkoitetuista tietokonepisteistä. Lisätietoa: LähiVerkko on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry:n vuonna 0 käynnistynyt yhteishanke. Viisivuotisen projektin tarkoituksena on tarjota tukea, tietoa ja helppoja työkaluja ikäihmisille tietotekniikan käyttöön osana arkea. Tätä kautta tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. LähiVerkko pyrkii esimerkiksi saamaan ikäihmiset netin pariin kertomalla heille ilmaisista videopuheluista, joita voi hyödyntää yhteydenpidossa kaukana asuvien sukulaisten ja lastenlasten kanssa. Lisätietoa: Tämä kooste esittelee tutkimuksen merkittävimmät tulokset. Koosteen lopussa olevista taulukoista voi tarkastella tuloksia yksityiskohtaisemmin. Huhtikuussa 0 KÄKÄTE-projekti ja LähiVerkko-projekti

4 Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Suuri osa ikäihmisistä uskoo oppivansa käyttämään tietotekniikkaa, kunhan saa siihen oikeanlaista opastusta. Kolmannes ikääntyneistä käyttää jo ahkerasti tieto tekniikkaa ja internetiä esimerkiksi tiedon hakuun, mutta kaikki eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa tai eivät halua opetella käyttämään uutta tekniikkaa. Laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyys voisi lisätä kiinnostusta. 89-vuotiaista suomalaisista 90 %:lla on matkapuhelin ja kolmanneksella internetyhteys käytössään. %:lla ikäihmisistä on sähköpostiosoite. Vain % ikäihmisistä ilmoittaa omistavansa älypuhelimen ja % tabletin eli taulutietokoneen. Tiedot käyvät ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projektin yhteisestä tutkimuksesta. TNS Gallupilla teetetyssä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 00 ikäihmistä joulukuussa 0. Otos edustaa Suomen koko 89-vuotiaiden joukkoa, johon kuuluu noin 000 henkilöä. Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti 0 Ei mitään näistä Kuvio : Tietoteknisten laitteiden käyttäjät 89-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimuksen perusteella voidaan tiivistäen todeta, että tietokonetta käyttävät tavallisimmin miehet, 9-vuotiaat, puolison kanssa asuvat, johtavassa asemassa tai ylempinä toimi henkilöinä työskennelleet ja Uudellamaalla asuvat. Vastaavasti naiset, vanhimpaan ikä ryhmään (8 89-vuotiaat) kuuluvat, yksin asuvat, työväestö- tai maanviljelijätaustaiset, muualla kuin Etelä-Suomessa asuvat käyttävät tietokonetta epätodennäköisemmin.

5 Neljännes ikäihmisistä etsii tietoa verkosta, viidenneksen pankkiasiat hoidetaan verkossa Ikäihmisistä, joilla on internet-yhteys käytössään, 8 % kertoo etsivänsä netistä tietoa eri aiheista. % nettiä käyttävistä kertoo, että heidän pankkiasiansa hoidetaan verkossa. Verkkopankkia itsenäisesti käyttävien lisäksi tämä luku saattaa sisältää henkilöitä, joiden pankkiasiat hoitaa esimerkiksi läheinen. Lähes 0 % nettiä käyttävistä ikäihmisistä käyttää myös sähköpostia. Kun tarkastellaan koko aineistoa, 89-vuotiaista % käyttää internetiä tiedonhakuun, % pankkiasiointiin ja % sähköpostin käyttöön. Asioiden hoitaminen internetissä ei siis ole kovin yleistä ikä ihmisten keskuudessa, toisin kuin usein luullaan. Kuitenkin monet julkiset ja yksityiset palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä verkkoon. Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että kansalaisten yhden vertaisuus on vaarassa, mikäli verkkoasiointi syrjäyttää muulla tavalla tarjotut palvelut. Useimmat tietotekniikasta kiinnostuneet ikäihmiset ovat jo löytäneet etsimänsä Kun sellaisilta vastaajilta, joilla ei ole kyseisiä tietoteknisiä laitteita käytössään, kysyttiin halukkuutta laitteiden käyttöön, % kertoi haluavansa tietokoneen, % tabletin ja % älypuhelimen. Kaksi kolmasosaa ikäihmisistä, joilla ei ole käytössä internetiä, eivät ole lainkaan kiinnostuneita inter netistä. Lukumääräisesti heitä on noin eli lähes puolet kaikista 89-vuotiaista. Kuitenkin viidennes vastaajista (9 %) haluaisi etsiä netistä tietoa itseään kiinnostavista asioista ja lähes yhtä moni (8 %) haluaisi hoitaa pankkiasioitaan verkossa, jos heillä olisi nettiyhteys käytössään. Mitä laitteita on käytössä ja mitä haluaisi saada käyttöönsä? (% kaikista vastaajista, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys 0 Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Käytössä Haluaisi Kuvio : Laitteiden käyttäjien osuus sekä laitteita haluavien osuus 89-vuotiaista.

6 8 % kyselyyn vastanneista ikäihmisistä, joilla ei ole käytössään tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, ei koe tarvitsevansa tällaisia laitteita. Tässä ei ilmene eroja tutkimukseen vastanneiden joukossa eri ikäryhmien välillä. Suurin osa (0 %) tietokonetta jo käyttävistä ikäihmisistä katsoo käyttävänsä tietokonetta tarpeeksi, eikä näe tarvetta lisätä tietokoneen käyttöä. Lisäkäyttöä estää jonkin verran myös se, että tietokonetta jo käyttävistä Ikäihmisiä tulisi auttaa netin hyödyntämisessä. noin puolet pitää laitteita ja ohjelmia vaikeakäyttöisinä. Lähes joka toinen ilmoittaa, ettei yksinkertaisesti halua opetella enää lisää. Kyselytutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa yksi keskeinen havainto on se, että suurin osa tietotekniikasta kiinnostuneista ikäihmisistä on jo hankkinut laitteet ja opetellut käyttämään niitä. Tietotekniikasta vielä kiinnostumattomia ikäihmisiä tulisi eri tavoin rohkaista tietokoneiden pariin ja luoda mahdollisuuksia käyttää tietokoneita. Opastusta tietotekniikan käyttöön tarvitaan Henkilökohtainen opastus tietokoneen käyttöön todennäköisesti madaltaa kynnystä kokeilla uutta tekniikkaa. Kuitenkin vain 0 % vastaajista, joilla ei ole käytössään tietokonetta, haluaisi saada opastusta tietokoneen käyttöön. Tietokonetta jo käyttävistä opastusta toivoo huomattavasti useampi eli vajaa puolet ( %). Sellaisista tietokoneen käyttäjistä, jotka ovat jo aiemmin saaneet opastusta, yli kolmannes ( %) haluaisi lisää opastusta. Voidaankin havaita, että kun tietokoneet tulevat tutuksi, kiinnostus oppia lisää kasvaa. Lukumääräisesti suuri joukko ikäihmisiä haluaisi nykyistä enemmän opastusta. Ne, jotka haluaisivat saada opetusta tai neuvontaa tietokoneen käyttöön, ottaisivat sitä mieluiten vastaan läheiseltä ihmiseltä (8 % vastanneista), ikäiseltään vertaisohjaajalta ( %) tai kansalaisopiston opettajalta ( %). Erityisesti ne, joilla ei vielä ole tietokonetta, mutta jotka haluaisivat oppia sitä käyttämään, toivoisivat opastusta mieluiten läheiseltä ihmiseltä (88 %) tai vertaisohjaajalta ( %). Ikäihmiset, joilla ei ole tietokonetta, toivovat opastusta mieluiten läheiseltä tai vertaisohjaajalta. Yleisesti vastaajat uskovat ikäihmisten kykyyn oppia käyttämään tieto koneita. Väittämän Ikäihmiset oppivat käyttämään tietokoneita siinä missä nuoretkin, kunhan saavat oikeaa opastusta allekirjoitti 9 % kaikista vastaajista. Vahvimmin tätä mieltä ovat ne, joilla on käytössä tietokone (8 %) ja jotka ovat saaneet opastusta tietokoneen käyttöön (8 %). Vastauksissa ilahduttaa ikäihmisten usko tietotekniikan oppimiseen, vaikka he pitävät tietokoneita ja erilaisia ohjelmia vaikeakäyttöisinä.

7 Kyselyn vastaajista, joilla on tietokone käytössään, 8 % kokee tietokoneiden kehityksessä olevan vaikeaa pysyä mukana. Opetusta saaneistakin yhtä moni on tätä mieltä. Tietokoneen käytön opettelemista pitää vaikeana % kaikista 89- vuotiaista vastaajista. Tätä mieltä on 0 % tietokonetta jo käyttävistä ja puolet heistä, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Tietotekniikkaan opastusta saaneistakin 0 % ajattelee näin. Nykyistä helppokäyttöisemmät tietokoneet ja ohjelmat saattaisivat herättää enemmän kiinnostusta. Tietoteknisiä taitoja ei pidetä välttämättöminä Kaikista kyselytutkimukseen vastanneista % on sitä mieltä, että pärjätäkseen nyky-yhteiskunnassa ei kaikkien tarvitse osata käyttää tietokonetta. Ymmärrettävästi näin ajattelevat etenkin ne, joilla ei ole tietokonetta ( % näistä vastaajista) sekä ne, jotka eivät ole saaneet opastusta tietokoneen käyttöön (8 % näistä vastaajista) sekä vanhimmat vastaajat (8 % 8 89-vuotiaista). Toisaalta kaikista kyselyyn vastanneista % koki tietokoneet hyödyllisiksi itselleen, ja tietokoneen käyttäjistä näin ajatteli 9 %. Hyötyjä ei ehkä osata kuvitella tai nähdä, ennen kuin itse käytännössä pääsee niistä osalliseksi. Kaikista vastaajista % haluaisi olla yhteydessä ystäviinsä uuden tekniikan avulla. Vastaajista, joilla on käytössään internet, yhteyttä ystäviinsä sen avulla haluaa pitää kaksi kolmesta ( %). Halukkuutta yhteydenpitoon on etenkin nuoremmassa ryhmässä ( 9-vuotiaista %), puolison kanssa asuvilla (8 %) sekä niillä, joilla läheisiä sukulaisia tai ystäviä on useita ( % niistä, joilla läheistä ystävää tai enemmän). Iloa ja hyötyä tietotekniikasta Tuloksista voidaan havaita, että valtaosa tietotekniikasta kiinnostuneista ikäihmisistä on jo hankkinut tietokoneen ja opetellut käyttämään sitä. Haasteena onkin houkutella myös ne ikäihmiset, jotka eivät koe tietotekniikkaa tarvitsevansa, rohkaistumaan kokeilemaan tekniikkaa. Toisaalta jokaisella pitää olla mahdollisuus valita, ryhtyykö käyttämään tietokonetta vai ei. Asioita on voitava hoitaa verkkopalvelujen ohella kasvokkain asiakaspalvelupisteissä tai puhelimitse. Vaihtoehtoisia asiointitapoja tullaan tarvitsemaan jatkossakin, sillä ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakyvyn muutoksia. Vaikka nuorempana olisi oppinut verkkopalvelujen käytön, ei se välttämättä vanhemmiten enää onnistu. Yhteiskunnan tulee huomioida ihmisten yksilöllisyys palveluiden käyttäjinä. Tarvitaan valmiutta kehittää helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmia, mutta myös muunlaisia

8 tapoja tarjota palveluja kansalaisille. Teknologian ja tietoyhteiskunnan ulkopuolelle on jo nyt jäänyt suuri määrä ikä ihmisiä. Taidoissa ja halukkuudessa käyttää internetiä näkyy kansalaisten eriarvoistuminen. Tietoyhteiskunnan ulkopuolelle on jäänyt suuri joukko ikäihmisiä. Internetin käytössä näkyy kansalaisten eriarvoistuminen. Ikäihmisille voisi kertoa tietotekniikasta hauskan tai hyödyllisen tekemisen kautta. Tarvittava kipinä kiinnostuksen heräämiseen voi eri ihmisille löytyä erilaisista asioista: Yksi haluaa pitää yhteyttä toisella puolella maailmaa asuvien lastenlasten kanssa, toinen innostuu katselemaan lapsuudenmaisemia karttapalvelun avulla ja kolmas skannaamaan vanhoja valokuvia sukualbumista jälkipolville nähtäväksi. 8

9 Liitekuviot Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti 0 Ei mitään näistä Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Ei mitään näistä Mies Nainen Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Ei mitään näistä Asuu yksin Puolison kanssa 9

10 Mitä laitteita on käytössä ja mitä haluaisi saada käyttöönsä? (% kaikista vastaajista, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys 0 Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Käytössä Haluaisi Miten usein käyttää seuraavia laitteita tai ohjelmia? (% niistä, joilla on kyseinen väline käytössä) Tavallista tietokonetta (n=9) 9 Internetiä (n=8) 8 Taulutietokonetta (n=0) Sähköpostia (n=) 8 Kännykkää tekstiviestien lukemiseen (n=) Kännykkää tekstiviestien lähettämiseen (n=) Kännykkää tai taulutietokonetta tiedon hakuun internetissä (n=0) Kännykkää tai taulutietokonetta pelaamiseen (n=0) Internetiä keskustelujen tai keskustelupalstojen seuraamiseen (n=8) Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran pari viikossa Ei osaa sanoa Harvemmin Ei lainkaan 0

11 Mihin kaikkiin asioihin käyttää internetiä? (kaikista vastaajista %, n=0) Tiedon etsiminen jostain kiinnostavasta aiheesta Pankkiasioiden hoitaminen, esim. laskujen maksu Sähköpostin käyttö Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin Lehtien, kirjojen ja blogien lukeminen Uutisten seuraaminen Valokuvien jakaminen ja katselu Matkoihin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. varaukset, aikataulut Terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen esim. ajanvaraus Musiikin kuuntelu, videoiden katselu Pelien pelaaminen, esim. korttipelit, ristikot ja muu aivojumppa Virastoasioiden hoitaminen, esim. Kela Internet-kuvapuheluiden soittaminen, esim. Skype Keskustelupalstoilla kirjoittaminen tai keskustelujen seuraaminen Ostosten tekeminen Mihin kaikkiin asioihin haluaisi käyttää internetiä? (% heistä, joilla ei internetiä käytössä, n=9) Tiedon etsiminen jostain kiinnostavasta aiheesta Pankkiasioiden hoitaminen, esim. laskujen maksu Terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen esim. ajanvaraus Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin Uutisten seuraaminen Virastoasioiden hoitaminen, esim. Kela Matkoihin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. varaukset, aikataulut Sähköpostin käyttö Valokuvien jakaminen ja katselu Lehtien, kirjojen ja blogien lukeminen Musiikin kuuntelu, videoiden katselu Keskustelupalstoilla kirjoittaminen tai keskustelujen seuraaminen Internet-kuvapuheluiden soittaminen, esim. Skype Pelien pelaaminen, esim. korttipelit, ristikot ja muu aivojumppa Ostosten tekeminen Ei mihinkään Ei osaa sanoa

12 Ei haluaisi käyttää internetiä mihinkään (% heistä, joilla ei internetiä käytössä, n=9) Kaikki Mies Nainen 9 v v v. 0 Johtava asema Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Maanviljelijä Mitkä seuraavista ovat mahdollisia syitä siihen, että ei käytä enempää tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä? (% heistä, joilla on käytössä tietokone, tabletti, älypuhelin tai internet, n=0) Käyttää jo tarpeeksi 0 Laitteet ja ohjelmat ovat liian monimutkaisia Ei halua opetella Liikaa vaaratekijöitä, kuten virukset, tietojen joutuminen vääriin käsiin Vie liikaa aikaa Ei usko oppivansa enempää Ei saa mistään tarvittavaa opetusta Liian kallista, ei rahaa Terveydelliset syyt Internet tuntuu pelottavalta Pelko laitteen rikkoutumisesta Ei ole mitään syitä, jotka olisivat esteenä Ei osaa sanoa

13 Mitkä seuraavista ovat mahdollisia syitä siihen, että ei käytä tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä? (% heistä, joilla ei ole käytössä tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä, n=9) Ei tarvitse Ei halua opetella 9 8 Laitteet ja ohjelmat ovat liian monimutkaisia 0 Ei usko oppivansa käyttämään Liian kallista, ei rahaa Liikaa vaaratekijöitä, kuten virukset, tietojen joutuminen vääriin käsiin Internet tuntuu pelottavalta Terveydelliset syyt 0 Ei saa mistään tarvittavaa opetusta Pelko laitteen rikkoutumisesta 8 Vie liikaa aikaa Ei ole mitään syitä, jotka olisivat esteenä Ei osaa sanoa Missä määrin kokee tarvetta parantaa taitoja opiskelemalla tai saamalla opetusta tietokoneiden tai kännyköiden käyttämisessä? (%, n=0) Kaikki 9 Mies Nainen 9 v v v. 8 Uusimaa 9 8 Muu Etelä-Suomi 0 Länsi-Suomi 0 Itä-Suomi Pohjois-Suomi 9 8 Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Jonkin verran Ei ollenkaan

14 Missä määrin kokee tarvetta parantaa taitoja opiskelemalla tai saamalla opetusta tietokoneiden tai kännyköiden käyttämisessä? (%, n=0) Kaikki 9 Johtava asema Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä 0 8 Yrittäjä tai ammatinharjoittaja 9 Maanviljelijä 9 9 Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Jonkin verran Ei ollenkaan Onko saanut opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kaikki Mies 9 Nainen 9 v v v. Uusimaa 9 0 Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 8 Kyllä Ei

15 Onko saanut opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kyllä Ei Kaikki Johtava asema 9 Ylempi toimihenkilö 8 8 Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja 8 Maanviljelijä 0 80 Läheisiä sukulaisia tai ystäviä Läheisiä sukulaisia tai ystäviä Läheisiä sukulaisia tai ystäviä tai enemmän 9 Miten saanut opetusta tietokoneen käytössä? (% opetusta saaneista, n=) Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla On saanut opetusta työelämässä Joku muu henkilö on opettanut Jossain muualla Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla 8 On saanut opetusta työelämässä Joku muu henkilö on opettanut Jossain muualla Mies Nainen

16 Miten saanut opetusta tietokoneen käytössä? (% opetusta saaneista, n=) Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla 9 On saanut opetusta työelämässä 0 Joku muu henkilö on opettanut 0 Jossain muualla 9 v v v. Haluaisiko saada opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kaikki Mies Nainen v v v. 8 On saanut opetusta Ei ole saanut 0 88 Tietokone käytössä Ei tietokonetta 0 8 Kyllä Ei osaa sanoa Ei

17 Keneltä kaikilta haluaisi ottaa vastaan opetusta tai neuvontaa tietokoneen käytössä? (% opetusta haluavista, n=9) Läheiseltä tai hyvältä ystävältä 8 Ikäiseltään vertaisohjaajalta Kansalaisopiston opettajalta Järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiltä, tukihenkilöiltä Opiskelijoilta 9 Palvelukeskuksen työntekijältä Ammattilaiselta, joka tarjoaa maksullista opetusta Kirjaston henkilökunnalta Joltain muulta Keneltä kaikilta haluaisi ottaa vastaan opetusta tai neuvontaa tietokoneen käytössä? (% opetusta haluavista, n=9) Läheiseltä tai hyvältä ystävältä Ikäiseltään vertaisohjaajalta Kansalaisopiston opettajalta Järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiltä, tukihenkilöiltä Opiskelijoilta Palvelukeskuksen työntekijältä Ammattilaiselta, joka tarjoaa maksullista opetusta Kirjaston henkilökunnalta Joltain muulta Tietokone käytössä Ei ole

18 Näkemykset tietokoneiden käytöstä ja internetistä (%, n=0) Ikäihmiset oppivat käyttämään tietokoneita siinä missä nuoretkin, kunhan saavat oikeaa opetusta 9 0 Internetin avulla saa tietoa asioista, joita on vaikea löytää muualta 8 8 Internetistä löytyy kiinnostavia sisältöjä Tietokoneiden kehityksessä on vaikea pysyä mukana Tietokoneista on hyötyä itselleni Olen valmis maksamaan arkea helpottavista teknisistä apuvälineistä 0 Tietokoneen käytön opetteleminen on vaikeata Pärjätäkseen nyky-yhteiskunnassa on jokaisen osattava käyttää tietokonetta Internetissä törmää liiaksi mainoksiin tai sopimattomaan sisältöön 0 Ikääntynyt ihminen ei tarvitse tietokonetta 0 Haluan olla yhteydessä ystäviini uuden tekniikan avulla 0 Rekisteröityminen internet -palvelujen käyttäjäksi pelottaa minua Internet on turvaton paikka 0 Tietokoneet ovat epäluotettavia Tietokoneiden suunnittelussa on huomioitu ikäihmiset 0 Tietokoneista on haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä 8

19 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen projekti, ja LähiVerkko on Eläkeliiton ja Ehyt ry:n yhteishanke. Molempia hankkeita rahoittaa RAY.

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset

Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Paula Ranta, Marika Nordlund, Lea Stenberg Teknologia ja läheisten apu Kyselyn tulokset KÄKÄTE-projekti 11/2014 Sisällys Johdanto... 4 Vastaajat...

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå IKÄIHMISET JA VIESTINTÄ

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå IKÄIHMISET JA VIESTINTÄ Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå IKÄIHMISET JA VIESTINTÄ UUSI KUNTALAKI: VIESTINNÄN MERKITYS KOROSTUU 29 Viestintä Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Ikäteknologiatoimijoiden toiveita

Ikäteknologiatoimijoiden toiveita Ikäteknologiatoimijoiden toiveita Lea Stenberg 1.12.2016 www.valli.fi Toimijoita paljon! Ikäihmiset Yritykset Palveluntuottajat, kunnat Kehittäjät (AMK, yliopisto, ) Järjestötoimijat JNE.. Kysely syksy

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen Ikäihmisten osallisuuden edistäminen Sanna Kaijanen 24.8..2017 Valli ry Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksessa

Lisätiedot

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan?

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Ikäihmiset ja sähköinen asiointi Miten saadaan kaikki mukaan? Liitetaulukot selvitykseen 23.5.2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä,

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

SUOMI OY AB SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ

SUOMI OY AB SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ SUOMI OY AB SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ Tutkimus julkishallinnon verkkopalveluiden käytöstä Solita Oy 9.4.2014 Sisältö Sivu Yhteenveto 3 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 6 Verkkopalvelujen käyttö ja

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista HYBRIDIEN INVAASIO Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista Hybridit horjuttavat kannettavien tietokoneiden valta-asemaa Euroopassa Tablet-laitteisiin kohdistuneista odotuksista huolimatta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti 2017-2020) Susanna Saarvo Yhteistyökumppanit Kansalaisopistojen liitto (KoLry) ADHD-liitto A-Kiltojen Liitto Epilepsialiitto Mielenterveyden Keskusliitto Kuurojen

Lisätiedot

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti kotiin ja mukaan Läppäri kotiin 2 Älypuhelin Kosketusnäyttö Internetyhteys

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tietotekniikka tutuksi ikääntyville ihmisille! SeniorSurf-päivä

Tietotekniikka tutuksi ikääntyville ihmisille! SeniorSurf-päivä Tietotekniikka tutuksi ikääntyville ihmisille! SeniorSurf-päivä 1 Kannustetaan ja rohkaistaan ikääntyviä ihmisiä tutustumaan internetiin! Tavoitteena on tarjota ikääntyville ihmisille mahdollisuuksia päästä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7 Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät 6.6.2017 Seminaari 7 Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö Pitkänen ja Tourunen 2017 1 Digipalvelut Henkilökohtaista, yksityistä, anonyymiä, luottamuksellista

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot