Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt vuotiailla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla"

Transkriptio

1 Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta

2 Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta... Liitekuviot...9 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projekti 0. Taitto: Vitale Ay

3 Lukijalle Yhteiskunta odottaa teknologian yhä enemmän tukevan ikäihmisten elämää ja itsenäistä pärjäämistä arjessa. Tekniikkaa ja palveluja kehitetään ahkerasti ja runsaasti. Koottua tietoa ikäihmisten teknologian käytöstä on vain vähän saatavilla, vaikka tieto olisi tarpeen suunnittelijoille ja kehittäjille. Erityisen vähän tiedetään ikäihmisten tietotekniikan käytön esteistä ja asenteista. Tämän takia me kaksi asian parissa työskentelevää projektia toteutimme tämän tutkimuksen. KÄKÄTE-projekti on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen hanke, joka käynnistyi tammikuussa 00. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on tuottanut runsaasti tietoa ikäihmisten käyttöön tarkoitetusta teknologiasta. Projekti on esimerkiksi julkaissut oppaan ikäihmisten yhteiskäyttöön tarkoitetuista tietokonepisteistä. Lisätietoa: LähiVerkko on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry:n vuonna 0 käynnistynyt yhteishanke. Viisivuotisen projektin tarkoituksena on tarjota tukea, tietoa ja helppoja työkaluja ikäihmisille tietotekniikan käyttöön osana arkea. Tätä kautta tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. LähiVerkko pyrkii esimerkiksi saamaan ikäihmiset netin pariin kertomalla heille ilmaisista videopuheluista, joita voi hyödyntää yhteydenpidossa kaukana asuvien sukulaisten ja lastenlasten kanssa. Lisätietoa: Tämä kooste esittelee tutkimuksen merkittävimmät tulokset. Koosteen lopussa olevista taulukoista voi tarkastella tuloksia yksityiskohtaisemmin. Huhtikuussa 0 KÄKÄTE-projekti ja LähiVerkko-projekti

4 Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Suuri osa ikäihmisistä uskoo oppivansa käyttämään tietotekniikkaa, kunhan saa siihen oikeanlaista opastusta. Kolmannes ikääntyneistä käyttää jo ahkerasti tieto tekniikkaa ja internetiä esimerkiksi tiedon hakuun, mutta kaikki eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa tai eivät halua opetella käyttämään uutta tekniikkaa. Laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyys voisi lisätä kiinnostusta. 89-vuotiaista suomalaisista 90 %:lla on matkapuhelin ja kolmanneksella internetyhteys käytössään. %:lla ikäihmisistä on sähköpostiosoite. Vain % ikäihmisistä ilmoittaa omistavansa älypuhelimen ja % tabletin eli taulutietokoneen. Tiedot käyvät ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projektin yhteisestä tutkimuksesta. TNS Gallupilla teetetyssä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 00 ikäihmistä joulukuussa 0. Otos edustaa Suomen koko 89-vuotiaiden joukkoa, johon kuuluu noin 000 henkilöä. Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti 0 Ei mitään näistä Kuvio : Tietoteknisten laitteiden käyttäjät 89-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimuksen perusteella voidaan tiivistäen todeta, että tietokonetta käyttävät tavallisimmin miehet, 9-vuotiaat, puolison kanssa asuvat, johtavassa asemassa tai ylempinä toimi henkilöinä työskennelleet ja Uudellamaalla asuvat. Vastaavasti naiset, vanhimpaan ikä ryhmään (8 89-vuotiaat) kuuluvat, yksin asuvat, työväestö- tai maanviljelijätaustaiset, muualla kuin Etelä-Suomessa asuvat käyttävät tietokonetta epätodennäköisemmin.

5 Neljännes ikäihmisistä etsii tietoa verkosta, viidenneksen pankkiasiat hoidetaan verkossa Ikäihmisistä, joilla on internet-yhteys käytössään, 8 % kertoo etsivänsä netistä tietoa eri aiheista. % nettiä käyttävistä kertoo, että heidän pankkiasiansa hoidetaan verkossa. Verkkopankkia itsenäisesti käyttävien lisäksi tämä luku saattaa sisältää henkilöitä, joiden pankkiasiat hoitaa esimerkiksi läheinen. Lähes 0 % nettiä käyttävistä ikäihmisistä käyttää myös sähköpostia. Kun tarkastellaan koko aineistoa, 89-vuotiaista % käyttää internetiä tiedonhakuun, % pankkiasiointiin ja % sähköpostin käyttöön. Asioiden hoitaminen internetissä ei siis ole kovin yleistä ikä ihmisten keskuudessa, toisin kuin usein luullaan. Kuitenkin monet julkiset ja yksityiset palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä verkkoon. Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että kansalaisten yhden vertaisuus on vaarassa, mikäli verkkoasiointi syrjäyttää muulla tavalla tarjotut palvelut. Useimmat tietotekniikasta kiinnostuneet ikäihmiset ovat jo löytäneet etsimänsä Kun sellaisilta vastaajilta, joilla ei ole kyseisiä tietoteknisiä laitteita käytössään, kysyttiin halukkuutta laitteiden käyttöön, % kertoi haluavansa tietokoneen, % tabletin ja % älypuhelimen. Kaksi kolmasosaa ikäihmisistä, joilla ei ole käytössä internetiä, eivät ole lainkaan kiinnostuneita inter netistä. Lukumääräisesti heitä on noin eli lähes puolet kaikista 89-vuotiaista. Kuitenkin viidennes vastaajista (9 %) haluaisi etsiä netistä tietoa itseään kiinnostavista asioista ja lähes yhtä moni (8 %) haluaisi hoitaa pankkiasioitaan verkossa, jos heillä olisi nettiyhteys käytössään. Mitä laitteita on käytössä ja mitä haluaisi saada käyttöönsä? (% kaikista vastaajista, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys 0 Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Käytössä Haluaisi Kuvio : Laitteiden käyttäjien osuus sekä laitteita haluavien osuus 89-vuotiaista.

6 8 % kyselyyn vastanneista ikäihmisistä, joilla ei ole käytössään tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, ei koe tarvitsevansa tällaisia laitteita. Tässä ei ilmene eroja tutkimukseen vastanneiden joukossa eri ikäryhmien välillä. Suurin osa (0 %) tietokonetta jo käyttävistä ikäihmisistä katsoo käyttävänsä tietokonetta tarpeeksi, eikä näe tarvetta lisätä tietokoneen käyttöä. Lisäkäyttöä estää jonkin verran myös se, että tietokonetta jo käyttävistä Ikäihmisiä tulisi auttaa netin hyödyntämisessä. noin puolet pitää laitteita ja ohjelmia vaikeakäyttöisinä. Lähes joka toinen ilmoittaa, ettei yksinkertaisesti halua opetella enää lisää. Kyselytutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa yksi keskeinen havainto on se, että suurin osa tietotekniikasta kiinnostuneista ikäihmisistä on jo hankkinut laitteet ja opetellut käyttämään niitä. Tietotekniikasta vielä kiinnostumattomia ikäihmisiä tulisi eri tavoin rohkaista tietokoneiden pariin ja luoda mahdollisuuksia käyttää tietokoneita. Opastusta tietotekniikan käyttöön tarvitaan Henkilökohtainen opastus tietokoneen käyttöön todennäköisesti madaltaa kynnystä kokeilla uutta tekniikkaa. Kuitenkin vain 0 % vastaajista, joilla ei ole käytössään tietokonetta, haluaisi saada opastusta tietokoneen käyttöön. Tietokonetta jo käyttävistä opastusta toivoo huomattavasti useampi eli vajaa puolet ( %). Sellaisista tietokoneen käyttäjistä, jotka ovat jo aiemmin saaneet opastusta, yli kolmannes ( %) haluaisi lisää opastusta. Voidaankin havaita, että kun tietokoneet tulevat tutuksi, kiinnostus oppia lisää kasvaa. Lukumääräisesti suuri joukko ikäihmisiä haluaisi nykyistä enemmän opastusta. Ne, jotka haluaisivat saada opetusta tai neuvontaa tietokoneen käyttöön, ottaisivat sitä mieluiten vastaan läheiseltä ihmiseltä (8 % vastanneista), ikäiseltään vertaisohjaajalta ( %) tai kansalaisopiston opettajalta ( %). Erityisesti ne, joilla ei vielä ole tietokonetta, mutta jotka haluaisivat oppia sitä käyttämään, toivoisivat opastusta mieluiten läheiseltä ihmiseltä (88 %) tai vertaisohjaajalta ( %). Ikäihmiset, joilla ei ole tietokonetta, toivovat opastusta mieluiten läheiseltä tai vertaisohjaajalta. Yleisesti vastaajat uskovat ikäihmisten kykyyn oppia käyttämään tieto koneita. Väittämän Ikäihmiset oppivat käyttämään tietokoneita siinä missä nuoretkin, kunhan saavat oikeaa opastusta allekirjoitti 9 % kaikista vastaajista. Vahvimmin tätä mieltä ovat ne, joilla on käytössä tietokone (8 %) ja jotka ovat saaneet opastusta tietokoneen käyttöön (8 %). Vastauksissa ilahduttaa ikäihmisten usko tietotekniikan oppimiseen, vaikka he pitävät tietokoneita ja erilaisia ohjelmia vaikeakäyttöisinä.

7 Kyselyn vastaajista, joilla on tietokone käytössään, 8 % kokee tietokoneiden kehityksessä olevan vaikeaa pysyä mukana. Opetusta saaneistakin yhtä moni on tätä mieltä. Tietokoneen käytön opettelemista pitää vaikeana % kaikista 89- vuotiaista vastaajista. Tätä mieltä on 0 % tietokonetta jo käyttävistä ja puolet heistä, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Tietotekniikkaan opastusta saaneistakin 0 % ajattelee näin. Nykyistä helppokäyttöisemmät tietokoneet ja ohjelmat saattaisivat herättää enemmän kiinnostusta. Tietoteknisiä taitoja ei pidetä välttämättöminä Kaikista kyselytutkimukseen vastanneista % on sitä mieltä, että pärjätäkseen nyky-yhteiskunnassa ei kaikkien tarvitse osata käyttää tietokonetta. Ymmärrettävästi näin ajattelevat etenkin ne, joilla ei ole tietokonetta ( % näistä vastaajista) sekä ne, jotka eivät ole saaneet opastusta tietokoneen käyttöön (8 % näistä vastaajista) sekä vanhimmat vastaajat (8 % 8 89-vuotiaista). Toisaalta kaikista kyselyyn vastanneista % koki tietokoneet hyödyllisiksi itselleen, ja tietokoneen käyttäjistä näin ajatteli 9 %. Hyötyjä ei ehkä osata kuvitella tai nähdä, ennen kuin itse käytännössä pääsee niistä osalliseksi. Kaikista vastaajista % haluaisi olla yhteydessä ystäviinsä uuden tekniikan avulla. Vastaajista, joilla on käytössään internet, yhteyttä ystäviinsä sen avulla haluaa pitää kaksi kolmesta ( %). Halukkuutta yhteydenpitoon on etenkin nuoremmassa ryhmässä ( 9-vuotiaista %), puolison kanssa asuvilla (8 %) sekä niillä, joilla läheisiä sukulaisia tai ystäviä on useita ( % niistä, joilla läheistä ystävää tai enemmän). Iloa ja hyötyä tietotekniikasta Tuloksista voidaan havaita, että valtaosa tietotekniikasta kiinnostuneista ikäihmisistä on jo hankkinut tietokoneen ja opetellut käyttämään sitä. Haasteena onkin houkutella myös ne ikäihmiset, jotka eivät koe tietotekniikkaa tarvitsevansa, rohkaistumaan kokeilemaan tekniikkaa. Toisaalta jokaisella pitää olla mahdollisuus valita, ryhtyykö käyttämään tietokonetta vai ei. Asioita on voitava hoitaa verkkopalvelujen ohella kasvokkain asiakaspalvelupisteissä tai puhelimitse. Vaihtoehtoisia asiointitapoja tullaan tarvitsemaan jatkossakin, sillä ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakyvyn muutoksia. Vaikka nuorempana olisi oppinut verkkopalvelujen käytön, ei se välttämättä vanhemmiten enää onnistu. Yhteiskunnan tulee huomioida ihmisten yksilöllisyys palveluiden käyttäjinä. Tarvitaan valmiutta kehittää helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmia, mutta myös muunlaisia

8 tapoja tarjota palveluja kansalaisille. Teknologian ja tietoyhteiskunnan ulkopuolelle on jo nyt jäänyt suuri määrä ikä ihmisiä. Taidoissa ja halukkuudessa käyttää internetiä näkyy kansalaisten eriarvoistuminen. Tietoyhteiskunnan ulkopuolelle on jäänyt suuri joukko ikäihmisiä. Internetin käytössä näkyy kansalaisten eriarvoistuminen. Ikäihmisille voisi kertoa tietotekniikasta hauskan tai hyödyllisen tekemisen kautta. Tarvittava kipinä kiinnostuksen heräämiseen voi eri ihmisille löytyä erilaisista asioista: Yksi haluaa pitää yhteyttä toisella puolella maailmaa asuvien lastenlasten kanssa, toinen innostuu katselemaan lapsuudenmaisemia karttapalvelun avulla ja kolmas skannaamaan vanhoja valokuvia sukualbumista jälkipolville nähtäväksi. 8

9 Liitekuviot Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti 0 Ei mitään näistä Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Ei mitään näistä Mies Nainen Mitä seuraavia laitteita käytössä? (%, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Ei mitään näistä Asuu yksin Puolison kanssa 9

10 Mitä laitteita on käytössä ja mitä haluaisi saada käyttöönsä? (% kaikista vastaajista, n=0) Tavallinen matkapuhelin eli kännykkä 90 Tavallinen tietokone, pöytäkone tai kannettava Internet-yhteys 0 Sähköpostiosoite tai -osoitteita Älymatkapuhelin eli älykännykkä internet-yhteydellä Taulutietokone eli tabletti Käytössä Haluaisi Miten usein käyttää seuraavia laitteita tai ohjelmia? (% niistä, joilla on kyseinen väline käytössä) Tavallista tietokonetta (n=9) 9 Internetiä (n=8) 8 Taulutietokonetta (n=0) Sähköpostia (n=) 8 Kännykkää tekstiviestien lukemiseen (n=) Kännykkää tekstiviestien lähettämiseen (n=) Kännykkää tai taulutietokonetta tiedon hakuun internetissä (n=0) Kännykkää tai taulutietokonetta pelaamiseen (n=0) Internetiä keskustelujen tai keskustelupalstojen seuraamiseen (n=8) Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran pari viikossa Ei osaa sanoa Harvemmin Ei lainkaan 0

11 Mihin kaikkiin asioihin käyttää internetiä? (kaikista vastaajista %, n=0) Tiedon etsiminen jostain kiinnostavasta aiheesta Pankkiasioiden hoitaminen, esim. laskujen maksu Sähköpostin käyttö Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin Lehtien, kirjojen ja blogien lukeminen Uutisten seuraaminen Valokuvien jakaminen ja katselu Matkoihin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. varaukset, aikataulut Terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen esim. ajanvaraus Musiikin kuuntelu, videoiden katselu Pelien pelaaminen, esim. korttipelit, ristikot ja muu aivojumppa Virastoasioiden hoitaminen, esim. Kela Internet-kuvapuheluiden soittaminen, esim. Skype Keskustelupalstoilla kirjoittaminen tai keskustelujen seuraaminen Ostosten tekeminen Mihin kaikkiin asioihin haluaisi käyttää internetiä? (% heistä, joilla ei internetiä käytössä, n=9) Tiedon etsiminen jostain kiinnostavasta aiheesta Pankkiasioiden hoitaminen, esim. laskujen maksu Terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen esim. ajanvaraus Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin Uutisten seuraaminen Virastoasioiden hoitaminen, esim. Kela Matkoihin liittyvien asioiden hoitaminen, esim. varaukset, aikataulut Sähköpostin käyttö Valokuvien jakaminen ja katselu Lehtien, kirjojen ja blogien lukeminen Musiikin kuuntelu, videoiden katselu Keskustelupalstoilla kirjoittaminen tai keskustelujen seuraaminen Internet-kuvapuheluiden soittaminen, esim. Skype Pelien pelaaminen, esim. korttipelit, ristikot ja muu aivojumppa Ostosten tekeminen Ei mihinkään Ei osaa sanoa

12 Ei haluaisi käyttää internetiä mihinkään (% heistä, joilla ei internetiä käytössä, n=9) Kaikki Mies Nainen 9 v v v. 0 Johtava asema Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Maanviljelijä Mitkä seuraavista ovat mahdollisia syitä siihen, että ei käytä enempää tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä? (% heistä, joilla on käytössä tietokone, tabletti, älypuhelin tai internet, n=0) Käyttää jo tarpeeksi 0 Laitteet ja ohjelmat ovat liian monimutkaisia Ei halua opetella Liikaa vaaratekijöitä, kuten virukset, tietojen joutuminen vääriin käsiin Vie liikaa aikaa Ei usko oppivansa enempää Ei saa mistään tarvittavaa opetusta Liian kallista, ei rahaa Terveydelliset syyt Internet tuntuu pelottavalta Pelko laitteen rikkoutumisesta Ei ole mitään syitä, jotka olisivat esteenä Ei osaa sanoa

13 Mitkä seuraavista ovat mahdollisia syitä siihen, että ei käytä tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä? (% heistä, joilla ei ole käytössä tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä, n=9) Ei tarvitse Ei halua opetella 9 8 Laitteet ja ohjelmat ovat liian monimutkaisia 0 Ei usko oppivansa käyttämään Liian kallista, ei rahaa Liikaa vaaratekijöitä, kuten virukset, tietojen joutuminen vääriin käsiin Internet tuntuu pelottavalta Terveydelliset syyt 0 Ei saa mistään tarvittavaa opetusta Pelko laitteen rikkoutumisesta 8 Vie liikaa aikaa Ei ole mitään syitä, jotka olisivat esteenä Ei osaa sanoa Missä määrin kokee tarvetta parantaa taitoja opiskelemalla tai saamalla opetusta tietokoneiden tai kännyköiden käyttämisessä? (%, n=0) Kaikki 9 Mies Nainen 9 v v v. 8 Uusimaa 9 8 Muu Etelä-Suomi 0 Länsi-Suomi 0 Itä-Suomi Pohjois-Suomi 9 8 Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Jonkin verran Ei ollenkaan

14 Missä määrin kokee tarvetta parantaa taitoja opiskelemalla tai saamalla opetusta tietokoneiden tai kännyköiden käyttämisessä? (%, n=0) Kaikki 9 Johtava asema Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä 0 8 Yrittäjä tai ammatinharjoittaja 9 Maanviljelijä 9 9 Paljon Melko paljon Ei osaa sanoa Jonkin verran Ei ollenkaan Onko saanut opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kaikki Mies 9 Nainen 9 v v v. Uusimaa 9 0 Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 8 Kyllä Ei

15 Onko saanut opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kyllä Ei Kaikki Johtava asema 9 Ylempi toimihenkilö 8 8 Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja 8 Maanviljelijä 0 80 Läheisiä sukulaisia tai ystäviä Läheisiä sukulaisia tai ystäviä Läheisiä sukulaisia tai ystäviä tai enemmän 9 Miten saanut opetusta tietokoneen käytössä? (% opetusta saaneista, n=) Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla On saanut opetusta työelämässä Joku muu henkilö on opettanut Jossain muualla Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla 8 On saanut opetusta työelämässä Joku muu henkilö on opettanut Jossain muualla Mies Nainen

16 Miten saanut opetusta tietokoneen käytössä? (% opetusta saaneista, n=) Joku läheinen ihminen on opettanut On käynyt kurssilla 9 On saanut opetusta työelämässä 0 Joku muu henkilö on opettanut 0 Jossain muualla 9 v v v. Haluaisiko saada opetusta tietokoneen käyttöön? (%, n=0) Kaikki Mies Nainen v v v. 8 On saanut opetusta Ei ole saanut 0 88 Tietokone käytössä Ei tietokonetta 0 8 Kyllä Ei osaa sanoa Ei

17 Keneltä kaikilta haluaisi ottaa vastaan opetusta tai neuvontaa tietokoneen käytössä? (% opetusta haluavista, n=9) Läheiseltä tai hyvältä ystävältä 8 Ikäiseltään vertaisohjaajalta Kansalaisopiston opettajalta Järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiltä, tukihenkilöiltä Opiskelijoilta 9 Palvelukeskuksen työntekijältä Ammattilaiselta, joka tarjoaa maksullista opetusta Kirjaston henkilökunnalta Joltain muulta Keneltä kaikilta haluaisi ottaa vastaan opetusta tai neuvontaa tietokoneen käytössä? (% opetusta haluavista, n=9) Läheiseltä tai hyvältä ystävältä Ikäiseltään vertaisohjaajalta Kansalaisopiston opettajalta Järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiltä, tukihenkilöiltä Opiskelijoilta Palvelukeskuksen työntekijältä Ammattilaiselta, joka tarjoaa maksullista opetusta Kirjaston henkilökunnalta Joltain muulta Tietokone käytössä Ei ole

18 Näkemykset tietokoneiden käytöstä ja internetistä (%, n=0) Ikäihmiset oppivat käyttämään tietokoneita siinä missä nuoretkin, kunhan saavat oikeaa opetusta 9 0 Internetin avulla saa tietoa asioista, joita on vaikea löytää muualta 8 8 Internetistä löytyy kiinnostavia sisältöjä Tietokoneiden kehityksessä on vaikea pysyä mukana Tietokoneista on hyötyä itselleni Olen valmis maksamaan arkea helpottavista teknisistä apuvälineistä 0 Tietokoneen käytön opetteleminen on vaikeata Pärjätäkseen nyky-yhteiskunnassa on jokaisen osattava käyttää tietokonetta Internetissä törmää liiaksi mainoksiin tai sopimattomaan sisältöön 0 Ikääntynyt ihminen ei tarvitse tietokonetta 0 Haluan olla yhteydessä ystäviini uuden tekniikan avulla 0 Rekisteröityminen internet -palvelujen käyttäjäksi pelottaa minua Internet on turvaton paikka 0 Tietokoneet ovat epäluotettavia Tietokoneiden suunnittelussa on huomioitu ikäihmiset 0 Tietokoneista on haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä 8

19 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen projekti, ja LähiVerkko on Eläkeliiton ja Ehyt ry:n yhteishanke. Molempia hankkeita rahoittaa RAY.

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot