Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta"

Transkriptio

1 Perustason opiskelijavalinta

2 Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä oppaassa ja hakulomakkeissa annettuja ohjeita. Tässä valintaoppaassa esitetyt tiedot koskevat vain perustason opiskelijavalintoja. Maisterivaiheen valintoja koskeva tieto on omassa valintaoppaassaan. Lisäksi Mikkelin yksiköllä on oma valintaoppaansa. Jos sinulla on kysyttävää tämän oppaan luettuasi, ota yhteyttä Aalto-yliopiston Helsingin tai Mikkelin yksikön opintotoimistoon. Helsinki Runeberginkatu Helsinki Puh / biz.aalto.fi Mikkeli Lönnrotinkatu Mikkeli Puh biz.aalto.fi/mikkeli Sisällys 1 Yleistä Aalto-yliopisto Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Opintojen kesto 6 2 Hakeminen Tietojen oikeellisuudesta Korkeakoulukelpoisuus Kielitaitovaatimukset Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa Hakeminen avoimen väylän ja Viksu-tiedekilpailun valinnoissa Erityisryhmät Hakulomakkeessa annetut henkilökohtaiset tiedot Aikataulu Valinnan tulokset Yhden opiskelupaikan säännös Opiskelupaikan vastaanottaminen Varasijat ja jonottaminen Oikaisuvaatimukset 13 3 Perustason valinta Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta SAT-valinta SAT-testi Avoimen väylän valinta Viksu-tiedekilpailun valinta Talousguru-kilpailun valinta 19 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli 20 5 Hakemuksen liitteet Liitteet kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa varten Liitteet SAT-valintaa varten Liitteet avoimen väylää varten Liitteet Viksu-tiedekilpailua varten 23 6 Tilastoja 24

3 1 Yleistä 1 Yleistä tarjoaa kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoihin tähtäävää koulutusta Helsingissä ja kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävää koulutusta Mikkelissä. Uudet opiskelijat valitaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun joko perustason valinnassa tai maisteritason valinnassa. Perustason valinnoilla tarkoitetaan perinteistä valintaa, joka koskettaa tyypillisesti juuri lukion päättänyttä hakijaa. Maisteritason valinnassa hakijalla on jo jokin soveltuva korkeakoulututkinto. Perustason valinnassa Helsingin yksikköön hyväksytty opiskelija saa oikeuden suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon että kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Maisteritason valinnassa hyväksytty opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Mikkelin yksikköön valitut suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Tämän oppaan tiedot koskevat lähinnä Helsingin yksikön opiskelijavalintaa ja luvussa 4 on lyhyesti esitelty Mikkelin kandidaattiohjelman valintaperusteet. 1.1 Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto aloitti toimintansa , jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä teknillistieteelliset korkeakoulut: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Perustieteiden korkeakoulu. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti uuden yliopiston monitieteistä ja -taiteista luonnetta. Tavoitteena on, että se kuuluu maailmanluokan yliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Aalto-yliopiston toiminta rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle, jotka muodostavat vankan perustan opetukselle sekä luovalle kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Kaiken toiminnan lähtökohtana on kestävä kehitys ja tavoitteena korkea kansainvälinen laatu. Aalto-yliopiston hallitus päätti kesällä 2011, että yliopiston pääkampus sijoitetaan Otaniemeen, ja Kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön kandidaattitason opetus on siirtymässä Otaniemen pääkampukselle syksystä 2015 alkaen. Lisätietoa 1.2 Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kaupallisen koulutuksen vaatimukset ovat merkittävässä muutoksessa. Aiempaa tärkeämmäksi ovat tulleet laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottaminen, monikulttuurinen toimintaympäristö, työskentely ryhmissä, yrittäjähenkisyys, eettiset valinnat ja itsensä ilmaiseminen. Tarpeisiin vastatakseen kauppatieteiden kandidaatintutkinto on perusteellisesti uudistettu sekä sisällöllisesti että opetusmenetelmien osalta. Ohjelma on rakennettu niin, että siinä kehitetään tasapainoisesti sekä tiedollisia että taidollisia ominaisuuksia. Tiedollisesti ohjelma etenee laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti yhtä erikoistumisaluetta (ks. Erikoistumisalueet s. 6). Samalla se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää Aalto-yliopiston monitieteellisyyttä yhdistämällä tekniikkaa ja muotoilua kaupalliseen koulutukseen. täjähenkisiä vastuunottajia, jotka toimivat rakentavasti ja positiivisesti työyhteisössä ja ryhmissä, ja heillä on hyvä kyky ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti. Kauppatieteiden kandidaatilla on valmistuessaan seuraavat valmiudet: Hallitsee hyvin kauppatieteiden perusteet ja ymmärtää hyvin oman erikoistumisalueensa. Hallitsee tieteellisen ajattelutavan ja tieteellisten menetelmien perusteet. Soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja tehokkaasti työyhteisössä. Tutkinto luo erinomaiset edellytykset kauppatieteellisen maisteritason tutkinnon suorittamiseen. Tämän lisäksi kauppatieteiden kandidaatti voi mennä suoraan työelämään sijoittuen kunkin erikoistumisalueen työtehtäviin ensin asiantuntijana tai alemman tason esimiestehtävissä. Tutkinto rakentuu yhteisistä opinnoista (60 op), metodiopinnoista (12 op), erikoistumisalueen opinnoista (42 op), sivuaineopinnoista (24-30 op), kieliopinnoista (18 op) ja valinnaisista opinnoista (24-18 op). Kandidaattitutkinnon opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. Osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Taidollista puolta kehitetään suunnitelmallisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia sekä ajatella kriittisesti, analyyttisesti ja eettisesti. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, että opiskelijoistamme kehittyy yrit- 4 5

4 1 Yleistä 2 Hakeminen Erikoistumisalueet Erikoistumisalueisiin haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi. Erikoistumisalueet ovat: Johtaminen Laskentatoimi Liiketoiminnan teknologia Markkinointi Rahoitus Taloustiede Viestintä Yritysjuridiikka Erikoistumisalueiden esittelyt aalto.fi/fi/studies/education/programme/kauppatieteet/structure/ 1.3 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, mikä vastaa kestoltaan kahden vuoden päätoimista opiskelua. Maisteriohjelmat vuodelle 2013 ovat: Accounting Business Law * Corporate Communication Creative Sustainability Economics Entrepreneurship Finance Information and Service Management International Design Business Management Management and International Business Marketing Strategy *Suositellaan suomen kielen taitoa. 1.4 Opintojen kesto Yliopistolain (558/2009) mukaan opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmissa määräämällä tavalla. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa (viisi vuotta) pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa (kolme vuotta) pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa (kaksi vuotta) pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskelijan tulee joka lukuvuosi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. n Helsingin yksikköön on mahdollista hakea seuraavissa valinnoissa: kauppatieteellisen alan yhteisvalinta SAT-valinta avoimen väylän valinta Viksu-tiedekilpailun valinta Lisäksi lukiolaisten Talousguru-kilpailun kautta voidaan suoraan valita kolme parasta. Tähän erillisväylään ei voi hakea. Mikkelin yksikkö ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Hakija voi hakea ja tulla myös hyväksytyksi un sekä Helsingin että Mikkelin yksikköön. Hyväksytty voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden näistä opiskelupaikoista. Helsingin yksikköön hyväksytyksi tulleilla ei ole oikeutta opiskella Mikkelin yksikössä eikä Mikkelin yksikköön hyväksytyksi tulleilla ole oikeutta opiskella Helsingin yksikössä. 2.1 Tietojen oikeellisuudesta Opiskelijat valitaan hakulomakkeessa ja niiden liitteissä ilmoitettujen sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saatujen tietojen perusteella. Hakijan tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet sekä tämä opas. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. 2.2 Korkeakoulukelpoisuus Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen mukaan kelpoinen hakemaan on mm. henkilö, joka on suorittanut ylioppilastutkintoasetuksessa tarkoitetun tutkinnon (suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto) tai ammatillisen perustutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. Lisäksi kelpoinen hakemaan on henkilö, jolla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Vuonna 2013 ulkomaisen tutkinnon suorittavien tutkintotodistuksen päivämäärä voi olla enintään Henkilö, joka katsoo omaavansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut PL 21210, Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) Hakija, jolla on jo oikeus suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulussa (ent. Helsingin kauppakorkeakoulu), ei ole kelpoinen hakemaan perustason valintojen kautta. 6 7

5 2 Hakeminen 2 Hakeminen 2.3 Kielitaitovaatimukset n kandidaattiohjelman opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä* suomen, ruotsin tai saamen kielellä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa hakiessaan kielitodistusta. Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen kielen todistus. Suomen kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen vähintään tasolla 4. Huomaathan, että kielitestiin tulee ilmoittautua ajoissa ja että tulosten saamisessa kestää n. pari kuukautta. Hakija menettää saamansa opiskelupaikan, jos kielitodistusta ei ole toimitettu viimeistään paikan vastaanottamisen vahvistuksen päättymispäivään mennessä. Lisätietoja yleisestä kielitutkinnosta Opetushallituksen sivuilla. *Koulusivistyskieli on se kieli, jolla opiskelija on saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa tai ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä. 2.4 Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa n päävalintojen (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Mikkelin yksikön valinta) osalta hakeminen tapahtuu valtakunnallisen yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä epäselvyyksissä hakija voi olla yhteydessä yliopistohaun neuvontapalveluun, puh Kaikissa muissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, puh / Hakijan kannattaa kirjautua yhteishaun Oma haku -palveluun, minkä jälkeen hakijan on mahdollista palata hakulomakkeeseen ja omiin tietoihinsa myöhemmin kirjautumalla uudelleen palveluun. Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankin verkkotunnus tai HSTkortti (sähköinen henkilökortti), suomalainen henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Oma haku -palvelua voi hyödyntää koko hakuprosessin ajan. Kirjautumalla palveluun voi: jo ennen hakuaikaa siirtää haluamansa koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietoja hakuaikana päivittää yhteystietoja myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Jos hakijalla ei ole käytettävissä pankin verkkotunnusta tai HST-korttia, hän voi lähettää hakulomakkeen osoitteessa www. yliopistohaku.fi myös kirjautumatta Oma hakuun. Tällöin hakija joutuu kuitenkin ottamaan erikseen yhteyttä yliopistohaun neuvontapalveluun voidakseen palata myöhemmin hakemukseensa. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea yliopistojen yhteishaussa sähköisesti, hän voi hakea myös paperisella hakulomakkeella. Yliopistojen yhteishaun hakulomakkeen saa tilaamalla sen hakuaikana puhelimitse yliopistohaun neuvontapalvelusta, puh Lomaketta tilatessaan hakijan tulee ilmoittaa kaikki koulutukset mihin hakee (yliopisto ja koulutuksen nimi) sekä yhteystietonsa. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Paperilomake palautetaan osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, Helsinki, missä sen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen klo mennessä. Mikäli haluat lisää tietoa paperilomakkeella hakemisesta tai muuta yleistä tietoa yliopistojen yhteishausta, ole yhteydessä yliopistohaun neuvontapalveluun. Hakukohteiden valinta ja priorisointi Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä yhdeksään hakukohteeseen. Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvat seuraavat yliopistoyksiköt: Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu (Helsinki), Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (Turku ja Pori) ja Vaasan yliopisto. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea enintään kolmeen yliopistoon ja niiden sisällä niin moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen kuin kyseessä olevan yliopiston kohdalla on määritelty. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yliopiston sisäinen hakukohde (esim. Turun kauppakorkeakoulu: Kauppatieteet) lasketaan yhdeksi hakukohteeksi. Yliopistot ja myös yliopiston sisäiset hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova eikä niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Esimerkki: Terhi hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopistoon hakukohteisiin Rahoitus, Laskentatoimi ja Kansantaloustiede sekä Vaasan yliopistoon hakukohteisiin Kauppatieteet ja Tuotantotalous, kauppatieteet. Näin hän on hakenut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yhteensä viiteen hakukohteeseen. Hän voi hakea yliopistojen sähköisessä yhteishaussa tämän lisäksi vielä neljään hakukohteeseen. Hakulomakkeen täyttäminen Hakulomakkeella kysytään erilaisia valintoihin ja niiden hakukohteisiin liittyviä täydentäviä tietoja. Kysymyksiä koskevia lisäohjeita saa painamalla kysymyksen vieressä olevaa info-painiketta (pallon sisällä oleva kysymysmerkki). Saatat saada vastattavaksesi saman tai samanlaisen kysymyksen useampaan kertaan. Tämä johtuu siitä, että kysymykset ovat hakukohdekohtaisia. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevalta kysytään, mitä seuraavista ylioppilastutkinnoista hän käyttää hakuperusteena: suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto. Jos on suorittanut jonkin näistä, tulee se merkitä aina. 8 9

6 2 Hakeminen 2.8 Aikataulu Hakemuksen lähettäminen Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä lomake -painiketta. Hakuaika päättyy klo 16.15, ja hakemus tulee olla lähetettynä (= painettu Lähetä lomake ) tähän mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Lähettämisen jälkeen hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on mm. hakulomakkeen numero (YSHJ- hakulomakenumero), jolle voi olla tarvetta myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee toimittaa ja niiden toimitusosoitteet. Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos käytät paperista lomaketta, tulee sen olla perillä Opetushallituksessa klo mennessä. Postitse lähetettyjen hakemusten postileiman päiväyksellä ei siis ole merkitystä. 2.5 Hakeminen avoimen väylän ja Viksutiedekilpailun valinnoissa Avoimen väylän valinnassa ja lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun valinnassa ei haeta sähköisen hakujärjestelmän kautta vaan käytetään n omaa hakulomaketta. Hakulomakkeen saa n päärakennuksen ala-aulan HelpDeskistä (Runeberginkatu 14-16) sekä osoitteesta Hakulomake lähetetään osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Avoimen väylän valinta TAI Viksu-tiedekilpailun valinta PL 21210, Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) Merkinnät hakulomakkeella ovat hakijaa sitovia eikä niitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Postitse lähetettyjen hakemusten postileimalla ei ole merkitystä, vaan hakulomake tulee postittaa niin ajoissa, että se on perillä annettuun määräaikaan mennessä. 2.6 Erityisryhmät Sellaiselle vaikeasti vammaiselle hakijalle, joka korkeakoulun tavanomaisin valintaperustein ei vammansa takia ole tullut hyväksytyksi, mutta jonka voidaan valintakokeen ja ylioppilastutkinnon perusteella olettaa selviytyvän korkeakouluopinnoista, voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää opiskeluoikeus. 2.7 Hakulomakkeessa annetut henkilökohtaiset tiedot Hakijalla on oikeus tarkastaa hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmän sisältämät itseään koskevat tiedot. Rekisteristä luovutetaan tietoja mm. tilastointia, opintotukea ja terveydenhuollon järjestämistä varten opetusministeriölle, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle. Rekisteristä voidaan luovuttaa hakijan suostumuksella nimi- ja Hakuaika alkaa kaikissa valinnoissa Hakuaika päättyy seuraavissa valinnoissa: klo kauppatieteellisen alan yhteisvalinta - SAT-valinta - Mikkelin yksikön BScBA-valinta Hakuaika päättyy Viksu-valinnassa klo Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisamklo mattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittanei den, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle Hakuaika päättyy avoimen väylän valinnassa, jolloin myös vaadittavat klo opinnot on oltava suoritettuina Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe klo Virallisen SAT-tulosraportin tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle. klo Seuraavien valintojen tulokset julkistetaan: - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta* - Mikkelin yksikön valinnat* (*paitsi keväällä 2013 valmistuneiden IBja EB-hakijoiden yhteispistevalinta) - SAT-valinta - Avoimen väylän valinta ja Viksu- ja Talousguru-valinnat Keväällä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattiklo tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, ulkomaiseen tutkintoon, RP-, IB- tai EB-tutkintoon valmistuvien kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan keväällä 2013 valmistuneiden IB- ja EB-hakijoiden yhteispistevalinnan tulokset julkistetaan Viimeinen päivä vastaanottaa opiskelupaikka

7 2 Hakeminen 2 Hakeminen osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten. Opiskelija voi myös kieltää tai antaa luvan nimensä julkaisemiseen internetissä, jos hän tulee valituksi. Tätä varten on hakulomakkeessa oma kohtansa. 2.9 Valinnan tulokset Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ja muille hakijoille lähetetään ilmoitus valinnan tuloksista. un valittujen osalta valinnan tulokset ilmoitetaan myös Kauppakorkeakoulun päärakennuksen ulko-ovessa ja virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä osoitteessa biz/bachelors_degree_helsinki/publication_of_results/ niiden hakijoiden osalta, jotka hakulomakkeen tiedoissa ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että mikäli myöhemmin suoritettavassa tarkastuksessa hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan virheitä, hyväksyminen voidaan perua Yhden opiskelupaikan säännös Yliopistolain (558/2009) mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Säännös ei koske ns. erillisvalintoja. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin Opiskelupaikan vastaanottaminen Kaikkien syksyllä 2013 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana saat opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, joka palautetaan siihen korkeakouluun, josta otat opiskelupaikan vastaan. Huolehdi, että vastaanottamisilmoitus on perillä määräaikana, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen ilmoituksen palauttamista. Palauta vastaanottamisilmoitus vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo mennessä Varasijat ja jonottaminen Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain jos sinut on hyväksytty viimeistään Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Erillisvalinnoissa ja kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Katso lisätiedot osoitteesta un kauppatieteellisen alan yhteiseen valintakokeeseen perustuvassa valinnassa voi jonottaa ja varasijat ovat käytössä. Muihin Helsingin yksikön valintoihin (SAT-valinta, avoimen väylän valinta, Viksu-valinta ja Talousguru-valinta) ei voi jonottaa eikä niissä ole varasijajärjestelmää. Mikkelin yksikön valintaan voi jonottaa ja varasijamenettely on käytössä. Ne hakijat, jotka eivät ole kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin hakukohteeseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä hän siten voi tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen. Varasijalta voi siis tulla valituksi vain sellainen hakija, joka ei ole tullut lainkaan hyväksytyksi. Hakija voi tulla valituksi varasijalta vain ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaansa yliopistoon Oikaisuvaatimukset Valintaan tyytymätön voi pyytää oikaisua tulokseen. Vapaamuotoinen, perusteltu oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta ja se tulee toimittaa määräaikaan klo mennessä Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun kirjaamoon (tarkempi osoite tulosraportin ohessa). Postileiman päiväyksellä ei ole merkitystä, vaan vaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Jos epäilet, ettei oikaisuvaatimus ehdi ajoissa perille, voit skannata dokumentit PDF-tiedostoina osoitteeseen Yhteisvalinnan kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan aikana Kauppakorkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluissa sen aukioloaikoina

8 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta Vuonna 2013 n Helsingin yksikköön otetaan yhteensä 293 uutta opiskelijaa suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri). 3.1 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa haetaan yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo ssa on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yksi sisäinen hakukohde, Kauppatieteet, johon valitaan yhteensä 252 uutta opiskelijaa. Valinta etenee siten, että ensin valitaan 151 uutta opiskelijaa yhteispistevalinnan perusteella ja tämän jälkeen 101 pelkän valintakokeen perusteella. Valintamenettely, pisteytykset ja valintakokeen yksityiskohdat on esitelty tarkemmin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaperusteissa (katso Yhteisvalintakoe Kaikkien kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta hakevien on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 10 koepistettä voidakseen tulla hyväksytyksi yhteisvalinnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään kaikissa yhteisvalintaan kuuluvissa korkeakouluissa klo ssa valintakokeeseen osallistuvat vain kaikki n ensimmäiseksi hakukohteeksi asettaneet hakijat. n valintakokeet järjestetään sekä Töölön että Otaniemen kampuksilla useassa eri rakennuksessa. Hakijoiden sijoittelu eri kampuksille on nähtävissä osoitteessa aalto.fi/fi/studies/admissions/biz/bachelors_degree_helsinki/entrance_exam/ noin viikkoa ennen koetta. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivänä. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Siihen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto (lukihäiriön perusteella anottaessa esim. Ylioppilaslautakunnan myöntämä lupa lisäaikaan ylioppilaskirjoituksia varten) vamman tai sairauden laadusta. Hakemus tulee toimittaa siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. lla valintakokeen suorittavat voivat olla erityisjärjestelyihin liittyen yhteydessä valinnasta vastaavaan suunnittelijaan, puh SAT-valinta SAT-valinnassa haetaan yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo SAT-testin perusteella valitaan enintään 15 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatietei- den kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa testissä saadun pistemäärän perusteella. SAT-testin perusteella hakevilta edellytetään samantasoista ja -laajuista pohjakoulutusta kuin muiltakin (ks. luku 2.2 Korkeakoulukelpoisuus). Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. Näin lasketun yhteispistemäärän ollessa sama, valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli hakijoita on edelleen näin lasketun yhteispistemäärän perusteella tasapistein sijaluvulla 15, tulevat he kaikki valituiksi. Valittavien määrä ei tasapisteistä johtuen saa kuitenkaan olla suurempi kuin 18. Mikäli valittavia olisi tasapisteistä johtuen enemmän kuin 18, tulee valituksi vähemmän kuin 15 hakijaa. Huom: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa un hakeneet eivät voi hakea Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin yksikköön SAT-valinnassa. Mikäli hakija on hakenut un myös yhteisvalinnassa, jätetään SATvalinnan hakemus huomioon ottamatta. Esimerkki 1: Maija hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta Aalto-yliopistoon, Turun yliopistoon ja Oulun yliopistoon. Näiden lisäksi hän hakee Mikkelin yksikön BScBA-valinnassa. Esimerkki 2: Mikko hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta Tampereen yliopistoon, Lappeenrannan yliopistoon sekä Vaasan yliopistoon. Näiden lisäksi hän hakee SAT-valinnan kautta Helsingin yksikköön ja Mikkelin yksikön BScBA-valinnassa SATvalintaryhmässä SAT-testi SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. Testi on englanninkielinen. SAT-testi koostuu kolmesta osiosta, joista n opiskelijavalinnassa huomioidaan kaikki osiot edellä mainitulla tavalla. Arvostelu tapahtuu USA:ssa. Eri aikoina suoritetut testit ovat keskenään vertailukelpoisia. Testi on maksullinen. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. SAT-testin eri osioiden (kriittinen lukutaito, matematiikka ja kirjoitustaito) kokonaiskesto on 200 min. Tutustu tarkemmin testin sisältöön Collegeboardin sivuilla. SAT-testiin löytyy myös harjoitustehtäviä Collegeboardin sivuilta. SAT-testi on mahdollista suorittaa eri puolilla maapalloa. Kansainväliset testipäivät lukuvuonna (suluissa viimeinen ilmoittautumispäivä) ovat: (4.10.), 14 15

9 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta (1.11.), ( ), 4.5. (5.4.) ja 1.6. (2.5.). Kesäkuun testipäivän tulokset eivät ehdi Kauppakorkeakoululle mennessä, koska tulosten saamiseen menee n. 5 viikkoa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Ilmoittautuminen on helpointa tehdä SAT:n kotisivuilla osoitteessa Vaihtoehtoinen tapa ilmoittautua testiin on SAYLin toimistosta saatava paperinen ilmoittautumislomake, joka tulee postittaa Yhdysvaltoihin niin, että se on perillä vastaanottajalla viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (deadlines expire at midnight EST, USA). Ainoa maksutapa kummassakin ilmoittautumistavassa on luottokortti (ei Visa Electron). Testiä ei voi maksaa käteisellä. Huom: Teitpä ilmoittautumisen Collegeboardin kotisivuilla tai paperisella lomakkeella, ilmoittautumiseen tulee liittää testiin osallistuvan henkilön valokuva. Jos et ehtinyt ilmoittautua haluamaasi testiin: Testiin osallistuminen ilman ennakkoilmoittautumista, ns. standby-testing, ei ole enää mahdollista minkään ikäisille syksystä 2012 lähtien. Tilalle on tullut ns. waitlist registration, lue lisätietoja Collegeboardin nettisivuilta. Sinun tulee olla alle 21-vuotias, jotta voit tehdä waitlist registrationin. Lisää tietoja SAT-testin käytännön järjestelyistä sekä testin sisällöstä saa testin järjestäjältä: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto Mechelininkatu 10 A (2. krs) Helsinki Puh Lisätietoa myös osoitteesta Tulokset Testiin osallistunut saa tiedon testin tuloksista kotiin noin viiden viikon kuluttua testistä. Ilmoittautumislomakkeen avulla on mahdollista pyytää tulokset ilman eri maksua toimitettavaksi neljälle oppilaitokselle. edellyttää saavansa SAT-valinnassa hakevien testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava asianomaiseen kohtaan n koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata virallinen tulosraportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta paras vaihtoehto. Raportin tulee olla Kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Näin ollen toukokuun testitilaisuus on viimeinen, jonka tulokset ehtivät mukaan. Huomaathan, että SAT-testin perusteella haettaessa hakuaika Aallon kauppakorkeakouluun päättyy klo 16.15, vaikka itse testin tulokset voikin toimittaa vielä hakuajan päättymisen jälkeen. nuksensa ja salasanansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käyttöön viimeistään klo 15.00, voi Kauppakorkeakoulu yrittää tulostaa testiraportin suoraan testiorganisaation tietokannasta, jos virallinen raportti ei jostain syystä ole saapunut Kauppakorkeakoululle mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. 3.3 Avoimen väylän valinta Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitaan enintään 20 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja. Voidakseen hakea avoimen väylän kautta hakijan on tullut suorittaa valinnan perusteena olevat avoimen yliopiston opinnot vaaditulla tavalla. Muuta korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa koulutusta ei vaadita. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös valinnassa huomioitavaksi halutut opinnot on oltava suoritettuna. Huom: Avoimen väylän valinnan kautta eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on voimassa oleva opinto-oikeus tutkinnon suorittamiseksi jossakin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Vaaditut opinnot Kelpoiseksi hakijaksi avoimen väylän valinnassa katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 114 opintopisteen laajuiset opinnot seuraavasti: (1) Liiketoimintaosaamisen perusteet ilman ns. Taitosalkku-kurssia 54 opintopistettä; (2) hakijan hakeman kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 18 op; (3) n tutkintovaatimusten mukainen opetussuunnitelmassa määritelty sivuopintokokonaisuus 30 op; ja (4) n tutkintovaatimusten mukaiset vähintään 12 opintopisteen laajuiset vieraiden kielten opinnot. Jos hakija antaa CollegeBoard-käyttäjätun

10 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta Kohtien (1), (2) ja (3) mukaisten opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Kohdan (4) kieliopintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Mikäli edellä mainituilla perusteilla (vaihe I) tulee valittavaksi vähemmän kuin tässä valintaryhmässä valittavien enimmäismäärä, jatketaan valintaa alla olevien valintaperusteiden mukaisesti (vaihe II). Vaiheessa II kelpoiseksi hakijaksi tässä ryhmässä katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 114 opintopisteen laajuiset opinnot seuraavasti: (A) Liiketoimintaosaamisen perusteet ilman ns. Taitosalkku-kurssia 54 opintopistettä; (B) opiskelijan hakeman kandidaattitason koulutusohjelmaan ja/tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiseen opetussuunnitelmassa määriteltyyn sivuopintokokonaisuuteen sisältyviä opintoja yhteensä 48 op; ja (C) n tutkintovaatimusten mukaiset vähintään 12 opintopisteen laajuiset vieraiden kielten opinnot. tai opistotutkintoon liittyvillä suorituksilla ei voi näitä opintoja korvata. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin 20, valinta suoritetaan vaadittujen opintojen opintopisteillä painotettujen arvosanojen perusteella. Mikäli hyväksyttävien määrää ei tällä tavalla saada pysymään kiintiön mukaisena, suoritetaan lopullinen valinta harkinnan mukaan. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: kuinka hyvin edellä kohdassa (1) mainitut opinnot vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vaadittavia Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintoja hakijan muut avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot hakijan muut yliopistossa suorittamat opinnot Erikoistumisalueen valinta Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun valitut sijoitetaan erikoistumisalueisiin. Sijoittelu tehdään vasta korkeakouluun hyväksytyksi tulemisen jälkeen. Tätä varten hakijan tulee esittää hakulomakkeessa toiveensa erikoistumisalueeksi. Hyväksyminen tapahtuu asianomaisen ohjelman lausunnon perusteella. tumisalueeseen valitulla oli kevään 2013 erikoistumisalueen valinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn henkilön suorittamien opintojen hyväksilukeminen tutkintoon tehdään henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä. 3.4 Viksu-tiedekilpailun valinta Suomen Akatemian järjestämän Viksu-tiedekilpailun ( ) kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneille voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan KTK/KTM -tutkintoa heidän suoritettuaan hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon lukuvuonna Viksu-kilpailussa menestyneiden valinta perustuu hakijan kilpailutyön soveltuvuuteen Kauppakorkeakoulun opiskelualalle. Valinnassa huomioidaan vain yksilötyöt. Valinta suoritetaan kilpailusijoituksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. un voidaan valita 3 Suomen Akatemian järjestämässä ( ) Viksu-tiedekilpailussa palkittua lukiolaista. Hakijoiden tulee olla palkittu joko kansainvälisessä tai kansallisessa sarjassa ja heidän kilpailutyönsä tulee olla n koulutusalaa läheisellä alalla. Viksu-valinnassa käytetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omaa paperista hakulomaketta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo Talousguru-kilpailun valinta Lukiolaisten Talousguru-kilpailussa vuonna 2013 kolmelle (3) parhaiten sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan KTK/KTM-tutkintoa sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Tähän valintaan ei hakija voi itse hakea. Katso lisätietoa kilpailusta osoitteessa: Kohtien (A) ja (B) mukaisten opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Kohdan (C) kieliopintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Vaadittuja opintoja arvioitaessa huomioon otetaan vain yliopistossa suoritetut opinnot. Näin ollen esimerkiksi ammattikorkeakoulu- Mikäli kaikkia tässä valintaryhmässä hyväksyttyjä opiskelijoita ei voida sijoittaa heidän hakemiinsa erikoistumisalueisiin, käytetään valintaperusteena perustasolle valittujen opiskelijoiden kandidaattitason erikoistumisalueen valintaperusteita. Hakijan tulee saada kandidaattitason erikoistumisalueen valintaperusteita käyttäen vähintään sama pistemäärä kuin viimeisellä tähän erikois

11 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli n Mikkelin yksikön englanninkieliseen International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan yliopistojen sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Mikkelin yksikön kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, vaan ohjelmaan on oma erillinen opiskelijavalinta. Huomaa, että haku Mikkelin yksikön kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmaan tapahtuu kuitenkin yliopistojen sähköisessä yhteishaussa. Lue tarkat hakuohjeet Mikkelin hakusivuilta osoitteesta admissions/biz/bachelors_degree_mikkeli/. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys n Mikkelin yksikköön. Lönnrotinkatu Mikkeli Puh biz.aalto.fi/mikkeli Valintaryhmät Vuonna 2013 n Mikkelin yksikköön otetaan neljässä valintaryhmässä yhteensä 80 uutta opiskelijaa suorittamaan englanninkielistä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA). Hakija otetaan huomioon vain yhdessä valintaryhmässä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa, missä valintaryhmässä hän hakee. Valintaryhmä I Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 45 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän tai International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin, työkokemuksen perusteella annettaviin pisteisiin sekä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelusta annettaviin pisteisiin. Valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon arvosanojen, työkokemuksen sekä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelun perusteella annettavien pisteiden summan osoittamassa järjestyksessä. Valintaryhmä II Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 10 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän tai International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. edellyttää saavansa testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä n koodi 1700) ja ne tulee olla Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Valintaryhmä III Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 20 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain sellaiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet mitään seuraavista ylioppilastutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto tai European Baccalaureate -tutkinto. Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. edellyttää saavansa testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä n koodi 1700) ja ne tulee olla Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Valintaryhmä IV Tässä valintaryhmässä otetaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella enintään 5 uutta opiskelijaa. Kelpoiseksi hakijaksi tässä ryhmässä katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon n tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 54 opintopisteen laajuiset pakolliset kaikille yhteiset opinnot (Liiketoimintaosaamisen perusteet, Required Core Courses) ilman kurssia Professional Development Portfolio (vastaa n Helsingin yksikössä kurssia Taitosalkku). Näistä opinnoista vähintään 24 opintopistettä tulee olla suoritettu englannin kielellä. Mainittujen opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään Näiden opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään hyvät tiedot. Vaadittuja opintoja arvioitaessa huomioon otetaan vain yliopistossa suoritetut opinnot. Näin ollen esimerkiksi ammattikorkeakoulutai opistotutkintoon liittyvillä suorituksilla ei voi näitä opintoja korvata. Aalto-yliopiston hakijapalveluihin on lisäksi toimitettava viimeistään mennessä viralliset opintosuoritusotteet, joista ilmenevät suoritetut opintojaksot, kunkin opintojakson laajuus ja annettu arvosana sekä oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu

12 5 Hakemuksen liitteet 5 Hakemuksen liitteet Laita liitteiden mukaan kopio hakulomakkeestasi. Jos se ei ole mahdollista, merkitse liitteisiin tai erilliselle paperille nimesi, hakulomaketunnuksesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi sekä valinta, johon liitteet kuuluvat. Liitteissä todetut tiedot on kirjattu lokakuussa Mahdolliset muutokset testiorganisaatioiden käytännöissä voivat vaikuttaa tässä luvussa todettuihin seikkoihin. 5.1 Liitteet kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa varten Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa. Hakukeväänä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, ulkomaiseen tutkintoon, Reifeprüfung (RP)- tutkintoon, International Baccalaureate (IB) tutkintoon tai European Baccalaureate (EB) -tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopistoon heti tutkintotodistuk- sen saatuaan, viimeistään klo mennessä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2013 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään klo mennessä ollakseen mukana yhteispistevalinnassa. Muussa tapauksessa hakija on mukana vain koepistevalinnassa. Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat liitteet tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen mainittuihin päivämääriin mennessä. Aalto-yliopisto Hakijapalvelut PL Aalto (käyntiosoite: Otakaari 7B, Espoo) 5.2 Liitteet SAT-valintaa varten Viralliset tulosraportit tulee tilata testin järjestäjältä klo mennessä suoraan Kauppakorkeakouluun koodilla Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä tulosraportteja ei hyväksytä. Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa. Hakukeväänä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, Reifeprüfung (RP)-tutkintoon, International Baccalaureate (IB) tutkintoon tai European Baccalaureate (EB) -tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopistoon heti tutkintotodistuksen saatuaan, viimeistään klo mennessä. Vuonna 2013 ulkomaisen tutkinnon suorittavien tutkintotodistuksen päivämäärä voi olla enintään Todistuskopiot tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen mainittuihin päivämääriin mennessä. Aalto-yliopisto Hakijapalvelut PL Aalto (käyntiosoite: Otakaari 7B, Espoo) 5.3 Liitteet avoimen väylää varten Avoimen väylän kautta hakevien tulee toimittaa paperisen hakulomakkeen mukana: viralliset opintosuoritusotteet (saa avoimen yliopiston opintotoimistosta) suoritetuista opintojaksoista, kunkin opintojakson laajuus ja saatu arvosana ja oppilaitoksen nimi ( jos muu kuin avoin yliopisto ); ja hakijan oma esitys listan muodossa siitä, miten suoritetut opinnot sijoittuvat Liiketoimintaosaamisen perusteisiin (54 op), haetun kandidaattitason koulutusohjelman yhteisiin opintoihin (18 op), sivuopintokokonaisuuteen (30 op), sekä vieraiden kielten opintoihin (12 op). Paperinen hakulomake liitteineen tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Avoimen väylän valinta PL Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) 5.4 Liitteet Viksu-tiedekilpailua varten Lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun perusteella hakevan tulee toimittaa paperisen lomakkeen mukana kopio kilpailutyöstään sekä kopio diplomista. Paperinen hakulomake liitteeineen tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Viksu-tiedekilpailun valinta PL Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) 22 23

13 6 Tilastoja 6 Tilastoja Oheisissa taulukoissa on esitetty tilastotietoa n Helsingin yksikön vuoden 2012 opiskelijavalinnoista. Lisää valintatilastoja osoitteessa Eri vuosien tilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia mahdollisten muuttuneiden valintaperusteiden takia. Helsingin yksikkö Hakeneita miehet naiset yhteensä Yhteisvalinta* ,7% ,3% ,2% SAT-valinta ** ,5% ,5% 379 7,9% valintakiintiö ,6% 63 41,4% 152 3,2% valintakiintiö ,4% 83 36,6% 227 4,8% Hyväksytyt miehet naiset yhteensä Yhteisvalinta ,7% 91 35,3% ,7% SAT-valinta 26 68,4% 12 31,6% 38 6,6% valintakiintiö ,7% 5 33,3% 15 2,6% valintakiintiö ,6% 7 30,4% 23 4,0% Avoimen väylä 9 69,2% 4 30,8% 13 2,3% Viksu-tiedekilpailu 0 0% 2 100% 2 0,4% Maisteritason valinta ,4% ,6% ,4% Kaikki ,7% ,3% % Avoimen väylä 11 73,3% 4 26,7% 15 0,3% Viksu-tiedekilpailu 0 0% 3 100% 3 0,1% Maisteritason valinta ,9% ,1% ,4% Kaikki ,4% ,6% % * n ensisijaiset hakijat kauppat.alan yhteisvalinnassa. ** Vuoden 2013 SAT-valinnassa kaikki hakijat hakevat samassa kiintiössä. Kokeeseen osallistuneet* miehet naiset yhteensä Kauppat. alan yhteisvalinta ,3% ,7% 1896 * n ensisijaiset hakijat kauppat.alan yhteisvalinnassa Hyväksytyt / hakeneet % miehet naiset yhteensä Kauppat.alan yhteisvalinta 9,3% 7,2% 8,4% SAT-valinta 11,0% 8,2% 9,9,% valintakiintiö 1 11,2% 7,9% 9,8% valintakiintiö 2 11,1% 8,4% 10,0% Avoimen väylä 77,8% 100% 84,6% Viksu-tiedekilpailu 0% 66,6% 66,6% Maisteritason valinta 17,1% 23,3% 20,4% Kaikki 11,5% 12,9% 12,1% Yhteisvalinnan valintarajat Yhteispistevalinta Koepistevalinta KTK/KTM-valinta 59,5 30 SAT-valintarajat SAT (Reading + Math) Math valintakiintiö Hyväksytyt / kokeeseen osallistuneet % miehet naiset yhteensä Kauppat.alan yhteisvalinta 14,6% 12,1% 13,6% valintakiintiö

14 Robotti katossa? Liikuteltava pakolaissuoja? Kaivo Burkina Fasoon? Kaikki nämä ovat Aalto-yliopiston opiskelijaprojekteja. Lue lisää osoitteessa studies.aalto.fi tai skannaa QR-koodi. Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Helsingin yksikkö Runeberginkatu Helsinki PL AALTO FINLAND puh fax studies.aalto.fi biz.aalto.fi aalto.fi

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot