Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta"

Transkriptio

1 Perustason opiskelijavalinta

2 Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä oppaassa ja hakulomakkeissa annettuja ohjeita. Tässä valintaoppaassa esitetyt tiedot koskevat vain perustason opiskelijavalintoja. Maisterivaiheen valintoja koskeva tieto on omassa valintaoppaassaan. Lisäksi Mikkelin yksiköllä on oma valintaoppaansa. Jos sinulla on kysyttävää tämän oppaan luettuasi, ota yhteyttä Aalto-yliopiston Helsingin tai Mikkelin yksikön opintotoimistoon. Helsinki Runeberginkatu Helsinki Puh / biz.aalto.fi Mikkeli Lönnrotinkatu Mikkeli Puh biz.aalto.fi/mikkeli Sisällys 1 Yleistä Aalto-yliopisto Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkinto Opintojen kesto 6 2 Hakeminen Tietojen oikeellisuudesta Korkeakoulukelpoisuus Kielitaitovaatimukset Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa Hakeminen avoimen väylän ja Viksu-tiedekilpailun valinnoissa Erityisryhmät Hakulomakkeessa annetut henkilökohtaiset tiedot Aikataulu Valinnan tulokset Yhden opiskelupaikan säännös Opiskelupaikan vastaanottaminen Varasijat ja jonottaminen Oikaisuvaatimukset 13 3 Perustason valinta Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta SAT-valinta SAT-testi Avoimen väylän valinta Viksu-tiedekilpailun valinta Talousguru-kilpailun valinta 19 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli 20 5 Hakemuksen liitteet Liitteet kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa varten Liitteet SAT-valintaa varten Liitteet avoimen väylää varten Liitteet Viksu-tiedekilpailua varten 23 6 Tilastoja 24

3 1 Yleistä 1 Yleistä tarjoaa kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoihin tähtäävää koulutusta Helsingissä ja kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävää koulutusta Mikkelissä. Uudet opiskelijat valitaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun joko perustason valinnassa tai maisteritason valinnassa. Perustason valinnoilla tarkoitetaan perinteistä valintaa, joka koskettaa tyypillisesti juuri lukion päättänyttä hakijaa. Maisteritason valinnassa hakijalla on jo jokin soveltuva korkeakoulututkinto. Perustason valinnassa Helsingin yksikköön hyväksytty opiskelija saa oikeuden suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon että kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Maisteritason valinnassa hyväksytty opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Mikkelin yksikköön valitut suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Tämän oppaan tiedot koskevat lähinnä Helsingin yksikön opiskelijavalintaa ja luvussa 4 on lyhyesti esitelty Mikkelin kandidaattiohjelman valintaperusteet. 1.1 Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto aloitti toimintansa , jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä teknillistieteelliset korkeakoulut: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Perustieteiden korkeakoulu. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti uuden yliopiston monitieteistä ja -taiteista luonnetta. Tavoitteena on, että se kuuluu maailmanluokan yliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Aalto-yliopiston toiminta rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle, jotka muodostavat vankan perustan opetukselle sekä luovalle kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Kaiken toiminnan lähtökohtana on kestävä kehitys ja tavoitteena korkea kansainvälinen laatu. Aalto-yliopiston hallitus päätti kesällä 2011, että yliopiston pääkampus sijoitetaan Otaniemeen, ja Kauppakorkeakoulun Helsingin yksikön kandidaattitason opetus on siirtymässä Otaniemen pääkampukselle syksystä 2015 alkaen. Lisätietoa 1.2 Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Kaupallisen koulutuksen vaatimukset ovat merkittävässä muutoksessa. Aiempaa tärkeämmäksi ovat tulleet laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottaminen, monikulttuurinen toimintaympäristö, työskentely ryhmissä, yrittäjähenkisyys, eettiset valinnat ja itsensä ilmaiseminen. Tarpeisiin vastatakseen kauppatieteiden kandidaatintutkinto on perusteellisesti uudistettu sekä sisällöllisesti että opetusmenetelmien osalta. Ohjelma on rakennettu niin, että siinä kehitetään tasapainoisesti sekä tiedollisia että taidollisia ominaisuuksia. Tiedollisesti ohjelma etenee laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti yhtä erikoistumisaluetta (ks. Erikoistumisalueet s. 6). Samalla se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää Aalto-yliopiston monitieteellisyyttä yhdistämällä tekniikkaa ja muotoilua kaupalliseen koulutukseen. täjähenkisiä vastuunottajia, jotka toimivat rakentavasti ja positiivisesti työyhteisössä ja ryhmissä, ja heillä on hyvä kyky ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti. Kauppatieteiden kandidaatilla on valmistuessaan seuraavat valmiudet: Hallitsee hyvin kauppatieteiden perusteet ja ymmärtää hyvin oman erikoistumisalueensa. Hallitsee tieteellisen ajattelutavan ja tieteellisten menetelmien perusteet. Soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja tehokkaasti työyhteisössä. Tutkinto luo erinomaiset edellytykset kauppatieteellisen maisteritason tutkinnon suorittamiseen. Tämän lisäksi kauppatieteiden kandidaatti voi mennä suoraan työelämään sijoittuen kunkin erikoistumisalueen työtehtäviin ensin asiantuntijana tai alemman tason esimiestehtävissä. Tutkinto rakentuu yhteisistä opinnoista (60 op), metodiopinnoista (12 op), erikoistumisalueen opinnoista (42 op), sivuaineopinnoista (24-30 op), kieliopinnoista (18 op) ja valinnaisista opinnoista (24-18 op). Kandidaattitutkinnon opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. Osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Taidollista puolta kehitetään suunnitelmallisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia sekä ajatella kriittisesti, analyyttisesti ja eettisesti. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, että opiskelijoistamme kehittyy yrit- 4 5

4 1 Yleistä 2 Hakeminen Erikoistumisalueet Erikoistumisalueisiin haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi. Erikoistumisalueet ovat: Johtaminen Laskentatoimi Liiketoiminnan teknologia Markkinointi Rahoitus Taloustiede Viestintä Yritysjuridiikka Erikoistumisalueiden esittelyt aalto.fi/fi/studies/education/programme/kauppatieteet/structure/ 1.3 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, mikä vastaa kestoltaan kahden vuoden päätoimista opiskelua. Maisteriohjelmat vuodelle 2013 ovat: Accounting Business Law * Corporate Communication Creative Sustainability Economics Entrepreneurship Finance Information and Service Management International Design Business Management Management and International Business Marketing Strategy *Suositellaan suomen kielen taitoa. 1.4 Opintojen kesto Yliopistolain (558/2009) mukaan opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmissa määräämällä tavalla. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa (viisi vuotta) pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa (kolme vuotta) pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa (kaksi vuotta) pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskelijan tulee joka lukuvuosi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. n Helsingin yksikköön on mahdollista hakea seuraavissa valinnoissa: kauppatieteellisen alan yhteisvalinta SAT-valinta avoimen väylän valinta Viksu-tiedekilpailun valinta Lisäksi lukiolaisten Talousguru-kilpailun kautta voidaan suoraan valita kolme parasta. Tähän erillisväylään ei voi hakea. Mikkelin yksikkö ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Hakija voi hakea ja tulla myös hyväksytyksi un sekä Helsingin että Mikkelin yksikköön. Hyväksytty voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden näistä opiskelupaikoista. Helsingin yksikköön hyväksytyksi tulleilla ei ole oikeutta opiskella Mikkelin yksikössä eikä Mikkelin yksikköön hyväksytyksi tulleilla ole oikeutta opiskella Helsingin yksikössä. 2.1 Tietojen oikeellisuudesta Opiskelijat valitaan hakulomakkeessa ja niiden liitteissä ilmoitettujen sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saatujen tietojen perusteella. Hakijan tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet sekä tämä opas. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. 2.2 Korkeakoulukelpoisuus Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen mukaan kelpoinen hakemaan on mm. henkilö, joka on suorittanut ylioppilastutkintoasetuksessa tarkoitetun tutkinnon (suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto) tai ammatillisen perustutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon. Lisäksi kelpoinen hakemaan on henkilö, jolla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Vuonna 2013 ulkomaisen tutkinnon suorittavien tutkintotodistuksen päivämäärä voi olla enintään Henkilö, joka katsoo omaavansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut PL 21210, Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) Hakija, jolla on jo oikeus suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto- yliopiston kauppakorkeakoulussa (ent. Helsingin kauppakorkeakoulu), ei ole kelpoinen hakemaan perustason valintojen kautta. 6 7

5 2 Hakeminen 2 Hakeminen 2.3 Kielitaitovaatimukset n kandidaattiohjelman opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä* suomen, ruotsin tai saamen kielellä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa hakiessaan kielitodistusta. Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen kielen todistus. Suomen kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen vähintään tasolla 4. Huomaathan, että kielitestiin tulee ilmoittautua ajoissa ja että tulosten saamisessa kestää n. pari kuukautta. Hakija menettää saamansa opiskelupaikan, jos kielitodistusta ei ole toimitettu viimeistään paikan vastaanottamisen vahvistuksen päättymispäivään mennessä. Lisätietoja yleisestä kielitutkinnosta Opetushallituksen sivuilla. *Koulusivistyskieli on se kieli, jolla opiskelija on saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa tai ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä. 2.4 Hakeminen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja SAT-valinnassa n päävalintojen (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, SAT-valinta, Mikkelin yksikön valinta) osalta hakeminen tapahtuu valtakunnallisen yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä epäselvyyksissä hakija voi olla yhteydessä yliopistohaun neuvontapalveluun, puh Kaikissa muissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, puh / Hakijan kannattaa kirjautua yhteishaun Oma haku -palveluun, minkä jälkeen hakijan on mahdollista palata hakulomakkeeseen ja omiin tietoihinsa myöhemmin kirjautumalla uudelleen palveluun. Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankin verkkotunnus tai HSTkortti (sähköinen henkilökortti), suomalainen henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Oma haku -palvelua voi hyödyntää koko hakuprosessin ajan. Kirjautumalla palveluun voi: jo ennen hakuaikaa siirtää haluamansa koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietoja hakuaikana päivittää yhteystietoja myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Jos hakijalla ei ole käytettävissä pankin verkkotunnusta tai HST-korttia, hän voi lähettää hakulomakkeen osoitteessa www. yliopistohaku.fi myös kirjautumatta Oma hakuun. Tällöin hakija joutuu kuitenkin ottamaan erikseen yhteyttä yliopistohaun neuvontapalveluun voidakseen palata myöhemmin hakemukseensa. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea yliopistojen yhteishaussa sähköisesti, hän voi hakea myös paperisella hakulomakkeella. Yliopistojen yhteishaun hakulomakkeen saa tilaamalla sen hakuaikana puhelimitse yliopistohaun neuvontapalvelusta, puh Lomaketta tilatessaan hakijan tulee ilmoittaa kaikki koulutukset mihin hakee (yliopisto ja koulutuksen nimi) sekä yhteystietonsa. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Paperilomake palautetaan osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, Helsinki, missä sen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen klo mennessä. Mikäli haluat lisää tietoa paperilomakkeella hakemisesta tai muuta yleistä tietoa yliopistojen yhteishausta, ole yhteydessä yliopistohaun neuvontapalveluun. Hakukohteiden valinta ja priorisointi Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä yhdeksään hakukohteeseen. Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvat seuraavat yliopistoyksiköt: Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu (Helsinki), Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (Turku ja Pori) ja Vaasan yliopisto. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea enintään kolmeen yliopistoon ja niiden sisällä niin moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen kuin kyseessä olevan yliopiston kohdalla on määritelty. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yliopiston sisäinen hakukohde (esim. Turun kauppakorkeakoulu: Kauppatieteet) lasketaan yhdeksi hakukohteeksi. Yliopistot ja myös yliopiston sisäiset hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova eikä niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Esimerkki: Terhi hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopistoon hakukohteisiin Rahoitus, Laskentatoimi ja Kansantaloustiede sekä Vaasan yliopistoon hakukohteisiin Kauppatieteet ja Tuotantotalous, kauppatieteet. Näin hän on hakenut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yhteensä viiteen hakukohteeseen. Hän voi hakea yliopistojen sähköisessä yhteishaussa tämän lisäksi vielä neljään hakukohteeseen. Hakulomakkeen täyttäminen Hakulomakkeella kysytään erilaisia valintoihin ja niiden hakukohteisiin liittyviä täydentäviä tietoja. Kysymyksiä koskevia lisäohjeita saa painamalla kysymyksen vieressä olevaa info-painiketta (pallon sisällä oleva kysymysmerkki). Saatat saada vastattavaksesi saman tai samanlaisen kysymyksen useampaan kertaan. Tämä johtuu siitä, että kysymykset ovat hakukohdekohtaisia. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevalta kysytään, mitä seuraavista ylioppilastutkinnoista hän käyttää hakuperusteena: suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto. Jos on suorittanut jonkin näistä, tulee se merkitä aina. 8 9

6 2 Hakeminen 2.8 Aikataulu Hakemuksen lähettäminen Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä lomake -painiketta. Hakuaika päättyy klo 16.15, ja hakemus tulee olla lähetettynä (= painettu Lähetä lomake ) tähän mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Lähettämisen jälkeen hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on mm. hakulomakkeen numero (YSHJ- hakulomakenumero), jolle voi olla tarvetta myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee toimittaa ja niiden toimitusosoitteet. Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos käytät paperista lomaketta, tulee sen olla perillä Opetushallituksessa klo mennessä. Postitse lähetettyjen hakemusten postileiman päiväyksellä ei siis ole merkitystä. 2.5 Hakeminen avoimen väylän ja Viksutiedekilpailun valinnoissa Avoimen väylän valinnassa ja lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun valinnassa ei haeta sähköisen hakujärjestelmän kautta vaan käytetään n omaa hakulomaketta. Hakulomakkeen saa n päärakennuksen ala-aulan HelpDeskistä (Runeberginkatu 14-16) sekä osoitteesta Hakulomake lähetetään osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Avoimen väylän valinta TAI Viksu-tiedekilpailun valinta PL 21210, Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) Merkinnät hakulomakkeella ovat hakijaa sitovia eikä niitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Postitse lähetettyjen hakemusten postileimalla ei ole merkitystä, vaan hakulomake tulee postittaa niin ajoissa, että se on perillä annettuun määräaikaan mennessä. 2.6 Erityisryhmät Sellaiselle vaikeasti vammaiselle hakijalle, joka korkeakoulun tavanomaisin valintaperustein ei vammansa takia ole tullut hyväksytyksi, mutta jonka voidaan valintakokeen ja ylioppilastutkinnon perusteella olettaa selviytyvän korkeakouluopinnoista, voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää opiskeluoikeus. 2.7 Hakulomakkeessa annetut henkilökohtaiset tiedot Hakijalla on oikeus tarkastaa hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmän sisältämät itseään koskevat tiedot. Rekisteristä luovutetaan tietoja mm. tilastointia, opintotukea ja terveydenhuollon järjestämistä varten opetusministeriölle, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle. Rekisteristä voidaan luovuttaa hakijan suostumuksella nimi- ja Hakuaika alkaa kaikissa valinnoissa Hakuaika päättyy seuraavissa valinnoissa: klo kauppatieteellisen alan yhteisvalinta - SAT-valinta - Mikkelin yksikön BScBA-valinta Hakuaika päättyy Viksu-valinnassa klo Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisamklo mattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittanei den, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle Hakuaika päättyy avoimen väylän valinnassa, jolloin myös vaadittavat klo opinnot on oltava suoritettuina Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe klo Virallisen SAT-tulosraportin tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle. klo Seuraavien valintojen tulokset julkistetaan: - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta* - Mikkelin yksikön valinnat* (*paitsi keväällä 2013 valmistuneiden IBja EB-hakijoiden yhteispistevalinta) - SAT-valinta - Avoimen väylän valinta ja Viksu- ja Talousguru-valinnat Keväällä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattiklo tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, ulkomaiseen tutkintoon, RP-, IB- tai EB-tutkintoon valmistuvien kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan keväällä 2013 valmistuneiden IB- ja EB-hakijoiden yhteispistevalinnan tulokset julkistetaan Viimeinen päivä vastaanottaa opiskelupaikka

7 2 Hakeminen 2 Hakeminen osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten. Opiskelija voi myös kieltää tai antaa luvan nimensä julkaisemiseen internetissä, jos hän tulee valituksi. Tätä varten on hakulomakkeessa oma kohtansa. 2.9 Valinnan tulokset Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ja muille hakijoille lähetetään ilmoitus valinnan tuloksista. un valittujen osalta valinnan tulokset ilmoitetaan myös Kauppakorkeakoulun päärakennuksen ulko-ovessa ja virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä osoitteessa biz/bachelors_degree_helsinki/publication_of_results/ niiden hakijoiden osalta, jotka hakulomakkeen tiedoissa ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että mikäli myöhemmin suoritettavassa tarkastuksessa hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan virheitä, hyväksyminen voidaan perua Yhden opiskelupaikan säännös Yliopistolain (558/2009) mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy Säännös ei koske ns. erillisvalintoja. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin Opiskelupaikan vastaanottaminen Kaikkien syksyllä 2013 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana saat opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, joka palautetaan siihen korkeakouluun, josta otat opiskelupaikan vastaan. Huolehdi, että vastaanottamisilmoitus on perillä määräaikana, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen ilmoituksen palauttamista. Palauta vastaanottamisilmoitus vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo mennessä Varasijat ja jonottaminen Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain jos sinut on hyväksytty viimeistään Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Erillisvalinnoissa ja kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Katso lisätiedot osoitteesta un kauppatieteellisen alan yhteiseen valintakokeeseen perustuvassa valinnassa voi jonottaa ja varasijat ovat käytössä. Muihin Helsingin yksikön valintoihin (SAT-valinta, avoimen väylän valinta, Viksu-valinta ja Talousguru-valinta) ei voi jonottaa eikä niissä ole varasijajärjestelmää. Mikkelin yksikön valintaan voi jonottaa ja varasijamenettely on käytössä. Ne hakijat, jotka eivät ole kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yhteisvalinnassa johonkin hakukohteeseen opiskelijaksi hyväksytty hakija ei voi jonottaa eikä hän siten voi tulla valituksi varasijalta johonkin toiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen. Varasijalta voi siis tulla valituksi vain sellainen hakija, joka ei ole tullut lainkaan hyväksytyksi. Hakija voi tulla valituksi varasijalta vain ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaansa yliopistoon Oikaisuvaatimukset Valintaan tyytymätön voi pyytää oikaisua tulokseen. Vapaamuotoinen, perusteltu oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta ja se tulee toimittaa määräaikaan klo mennessä Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun kirjaamoon (tarkempi osoite tulosraportin ohessa). Postileiman päiväyksellä ei ole merkitystä, vaan vaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Jos epäilet, ettei oikaisuvaatimus ehdi ajoissa perille, voit skannata dokumentit PDF-tiedostoina osoitteeseen Yhteisvalinnan kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan aikana Kauppakorkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluissa sen aukioloaikoina

8 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta Vuonna 2013 n Helsingin yksikköön otetaan yhteensä 293 uutta opiskelijaa suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri). 3.1 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa haetaan yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo ssa on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yksi sisäinen hakukohde, Kauppatieteet, johon valitaan yhteensä 252 uutta opiskelijaa. Valinta etenee siten, että ensin valitaan 151 uutta opiskelijaa yhteispistevalinnan perusteella ja tämän jälkeen 101 pelkän valintakokeen perusteella. Valintamenettely, pisteytykset ja valintakokeen yksityiskohdat on esitelty tarkemmin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaperusteissa (katso Yhteisvalintakoe Kaikkien kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta hakevien on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 10 koepistettä voidakseen tulla hyväksytyksi yhteisvalinnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään kaikissa yhteisvalintaan kuuluvissa korkeakouluissa klo ssa valintakokeeseen osallistuvat vain kaikki n ensimmäiseksi hakukohteeksi asettaneet hakijat. n valintakokeet järjestetään sekä Töölön että Otaniemen kampuksilla useassa eri rakennuksessa. Hakijoiden sijoittelu eri kampuksille on nähtävissä osoitteessa aalto.fi/fi/studies/admissions/biz/bachelors_degree_helsinki/entrance_exam/ noin viikkoa ennen koetta. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivänä. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Siihen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto (lukihäiriön perusteella anottaessa esim. Ylioppilaslautakunnan myöntämä lupa lisäaikaan ylioppilaskirjoituksia varten) vamman tai sairauden laadusta. Hakemus tulee toimittaa siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. lla valintakokeen suorittavat voivat olla erityisjärjestelyihin liittyen yhteydessä valinnasta vastaavaan suunnittelijaan, puh SAT-valinta SAT-valinnassa haetaan yliopistojen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo SAT-testin perusteella valitaan enintään 15 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatietei- den kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa testissä saadun pistemäärän perusteella. SAT-testin perusteella hakevilta edellytetään samantasoista ja -laajuista pohjakoulutusta kuin muiltakin (ks. luku 2.2 Korkeakoulukelpoisuus). Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. Näin lasketun yhteispistemäärän ollessa sama, valituksi tulee testin matemaattisessa osiossa parhaiten menestynyt hakija. Mikäli hakijoita on edelleen näin lasketun yhteispistemäärän perusteella tasapistein sijaluvulla 15, tulevat he kaikki valituiksi. Valittavien määrä ei tasapisteistä johtuen saa kuitenkaan olla suurempi kuin 18. Mikäli valittavia olisi tasapisteistä johtuen enemmän kuin 18, tulee valituksi vähemmän kuin 15 hakijaa. Huom: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa un hakeneet eivät voi hakea Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin yksikköön SAT-valinnassa. Mikäli hakija on hakenut un myös yhteisvalinnassa, jätetään SATvalinnan hakemus huomioon ottamatta. Esimerkki 1: Maija hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta Aalto-yliopistoon, Turun yliopistoon ja Oulun yliopistoon. Näiden lisäksi hän hakee Mikkelin yksikön BScBA-valinnassa. Esimerkki 2: Mikko hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta Tampereen yliopistoon, Lappeenrannan yliopistoon sekä Vaasan yliopistoon. Näiden lisäksi hän hakee SAT-valinnan kautta Helsingin yksikköön ja Mikkelin yksikön BScBA-valinnassa SATvalintaryhmässä SAT-testi SAT-testi on yhdysvaltalaisten yliopistojen ja oppilaitosten perustaman organisaation ylläpitämä testi, joka on kehitetty opiskelijavalintaa varten. Testi on englanninkielinen. SAT-testi koostuu kolmesta osiosta, joista n opiskelijavalinnassa huomioidaan kaikki osiot edellä mainitulla tavalla. Arvostelu tapahtuu USA:ssa. Eri aikoina suoritetut testit ovat keskenään vertailukelpoisia. Testi on maksullinen. SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. SAT-testin eri osioiden (kriittinen lukutaito, matematiikka ja kirjoitustaito) kokonaiskesto on 200 min. Tutustu tarkemmin testin sisältöön Collegeboardin sivuilla. SAT-testiin löytyy myös harjoitustehtäviä Collegeboardin sivuilta. SAT-testi on mahdollista suorittaa eri puolilla maapalloa. Kansainväliset testipäivät lukuvuonna (suluissa viimeinen ilmoittautumispäivä) ovat: (4.10.), 14 15

9 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta (1.11.), ( ), 4.5. (5.4.) ja 1.6. (2.5.). Kesäkuun testipäivän tulokset eivät ehdi Kauppakorkeakoululle mennessä, koska tulosten saamiseen menee n. 5 viikkoa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Ilmoittautuminen on helpointa tehdä SAT:n kotisivuilla osoitteessa Vaihtoehtoinen tapa ilmoittautua testiin on SAYLin toimistosta saatava paperinen ilmoittautumislomake, joka tulee postittaa Yhdysvaltoihin niin, että se on perillä vastaanottajalla viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (deadlines expire at midnight EST, USA). Ainoa maksutapa kummassakin ilmoittautumistavassa on luottokortti (ei Visa Electron). Testiä ei voi maksaa käteisellä. Huom: Teitpä ilmoittautumisen Collegeboardin kotisivuilla tai paperisella lomakkeella, ilmoittautumiseen tulee liittää testiin osallistuvan henkilön valokuva. Jos et ehtinyt ilmoittautua haluamaasi testiin: Testiin osallistuminen ilman ennakkoilmoittautumista, ns. standby-testing, ei ole enää mahdollista minkään ikäisille syksystä 2012 lähtien. Tilalle on tullut ns. waitlist registration, lue lisätietoja Collegeboardin nettisivuilta. Sinun tulee olla alle 21-vuotias, jotta voit tehdä waitlist registrationin. Lisää tietoja SAT-testin käytännön järjestelyistä sekä testin sisällöstä saa testin järjestäjältä: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto Mechelininkatu 10 A (2. krs) Helsinki Puh Lisätietoa myös osoitteesta Tulokset Testiin osallistunut saa tiedon testin tuloksista kotiin noin viiden viikon kuluttua testistä. Ilmoittautumislomakkeen avulla on mahdollista pyytää tulokset ilman eri maksua toimitettavaksi neljälle oppilaitokselle. edellyttää saavansa SAT-valinnassa hakevien testin tulokset suoraan testin järjestäjältä. Tätä varten on testin ilmoittautumislomakkeeseen kirjattava asianomaiseen kohtaan n koodi (1700). Testissä jo olleiden tulee tilata virallinen tulosraportti erikseen testin järjestäjältä toimitettavaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Mikäli hakija on suorittanut testin useamman kuin yhden kerran, otetaan huomioon hakijan kannalta paras vaihtoehto. Raportin tulee olla Kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Näin ollen toukokuun testitilaisuus on viimeinen, jonka tulokset ehtivät mukaan. Huomaathan, että SAT-testin perusteella haettaessa hakuaika Aallon kauppakorkeakouluun päättyy klo 16.15, vaikka itse testin tulokset voikin toimittaa vielä hakuajan päättymisen jälkeen. nuksensa ja salasanansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun käyttöön viimeistään klo 15.00, voi Kauppakorkeakoulu yrittää tulostaa testiraportin suoraan testiorganisaation tietokannasta, jos virallinen raportti ei jostain syystä ole saapunut Kauppakorkeakoululle mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. 3.3 Avoimen väylän valinta Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valitaan enintään 20 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja. Voidakseen hakea avoimen väylän kautta hakijan on tullut suorittaa valinnan perusteena olevat avoimen yliopiston opinnot vaaditulla tavalla. Muuta korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa koulutusta ei vaadita. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös valinnassa huomioitavaksi halutut opinnot on oltava suoritettuna. Huom: Avoimen väylän valinnan kautta eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon tai joilla on voimassa oleva opinto-oikeus tutkinnon suorittamiseksi jossakin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Vaaditut opinnot Kelpoiseksi hakijaksi avoimen väylän valinnassa katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 114 opintopisteen laajuiset opinnot seuraavasti: (1) Liiketoimintaosaamisen perusteet ilman ns. Taitosalkku-kurssia 54 opintopistettä; (2) hakijan hakeman kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 18 op; (3) n tutkintovaatimusten mukainen opetussuunnitelmassa määritelty sivuopintokokonaisuus 30 op; ja (4) n tutkintovaatimusten mukaiset vähintään 12 opintopisteen laajuiset vieraiden kielten opinnot. Jos hakija antaa CollegeBoard-käyttäjätun

10 3 Perustason valinta 3 Perustason valinta Kohtien (1), (2) ja (3) mukaisten opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Kohdan (4) kieliopintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Mikäli edellä mainituilla perusteilla (vaihe I) tulee valittavaksi vähemmän kuin tässä valintaryhmässä valittavien enimmäismäärä, jatketaan valintaa alla olevien valintaperusteiden mukaisesti (vaihe II). Vaiheessa II kelpoiseksi hakijaksi tässä ryhmässä katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 114 opintopisteen laajuiset opinnot seuraavasti: (A) Liiketoimintaosaamisen perusteet ilman ns. Taitosalkku-kurssia 54 opintopistettä; (B) opiskelijan hakeman kandidaattitason koulutusohjelmaan ja/tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiseen opetussuunnitelmassa määriteltyyn sivuopintokokonaisuuteen sisältyviä opintoja yhteensä 48 op; ja (C) n tutkintovaatimusten mukaiset vähintään 12 opintopisteen laajuiset vieraiden kielten opinnot. tai opistotutkintoon liittyvillä suorituksilla ei voi näitä opintoja korvata. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin 20, valinta suoritetaan vaadittujen opintojen opintopisteillä painotettujen arvosanojen perusteella. Mikäli hyväksyttävien määrää ei tällä tavalla saada pysymään kiintiön mukaisena, suoritetaan lopullinen valinta harkinnan mukaan. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: kuinka hyvin edellä kohdassa (1) mainitut opinnot vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vaadittavia Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintoja hakijan muut avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot hakijan muut yliopistossa suorittamat opinnot Erikoistumisalueen valinta Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun valitut sijoitetaan erikoistumisalueisiin. Sijoittelu tehdään vasta korkeakouluun hyväksytyksi tulemisen jälkeen. Tätä varten hakijan tulee esittää hakulomakkeessa toiveensa erikoistumisalueeksi. Hyväksyminen tapahtuu asianomaisen ohjelman lausunnon perusteella. tumisalueeseen valitulla oli kevään 2013 erikoistumisalueen valinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn henkilön suorittamien opintojen hyväksilukeminen tutkintoon tehdään henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä. 3.4 Viksu-tiedekilpailun valinta Suomen Akatemian järjestämän Viksu-tiedekilpailun ( ) kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneille voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan KTK/KTM -tutkintoa heidän suoritettuaan hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon lukuvuonna Viksu-kilpailussa menestyneiden valinta perustuu hakijan kilpailutyön soveltuvuuteen Kauppakorkeakoulun opiskelualalle. Valinnassa huomioidaan vain yksilötyöt. Valinta suoritetaan kilpailusijoituksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. un voidaan valita 3 Suomen Akatemian järjestämässä ( ) Viksu-tiedekilpailussa palkittua lukiolaista. Hakijoiden tulee olla palkittu joko kansainvälisessä tai kansallisessa sarjassa ja heidän kilpailutyönsä tulee olla n koulutusalaa läheisellä alalla. Viksu-valinnassa käytetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omaa paperista hakulomaketta. Hakuaika alkaa ja päättyy klo Talousguru-kilpailun valinta Lukiolaisten Talousguru-kilpailussa vuonna 2013 kolmelle (3) parhaiten sijoittuneelle voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan KTK/KTM-tutkintoa sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Tähän valintaan ei hakija voi itse hakea. Katso lisätietoa kilpailusta osoitteessa: Kohtien (A) ja (B) mukaisten opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Kohdan (C) kieliopintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 2,5. Vaadittuja opintoja arvioitaessa huomioon otetaan vain yliopistossa suoritetut opinnot. Näin ollen esimerkiksi ammattikorkeakoulu- Mikäli kaikkia tässä valintaryhmässä hyväksyttyjä opiskelijoita ei voida sijoittaa heidän hakemiinsa erikoistumisalueisiin, käytetään valintaperusteena perustasolle valittujen opiskelijoiden kandidaattitason erikoistumisalueen valintaperusteita. Hakijan tulee saada kandidaattitason erikoistumisalueen valintaperusteita käyttäen vähintään sama pistemäärä kuin viimeisellä tähän erikois

11 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli 4 International Business -kandiohjelman valinta, Mikkeli n Mikkelin yksikön englanninkieliseen International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan yliopistojen sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Mikkelin yksikön kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa, vaan ohjelmaan on oma erillinen opiskelijavalinta. Huomaa, että haku Mikkelin yksikön kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmaan tapahtuu kuitenkin yliopistojen sähköisessä yhteishaussa. Lue tarkat hakuohjeet Mikkelin hakusivuilta osoitteesta admissions/biz/bachelors_degree_mikkeli/. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys n Mikkelin yksikköön. Lönnrotinkatu Mikkeli Puh biz.aalto.fi/mikkeli Valintaryhmät Vuonna 2013 n Mikkelin yksikköön otetaan neljässä valintaryhmässä yhteensä 80 uutta opiskelijaa suorittamaan englanninkielistä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA). Hakija otetaan huomioon vain yhdessä valintaryhmässä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa, missä valintaryhmässä hän hakee. Valintaryhmä I Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 45 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän tai International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettaviin pisteisiin, työkokemuksen perusteella annettaviin pisteisiin sekä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelusta annettaviin pisteisiin. Valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon arvosanojen, työkokemuksen sekä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelun perusteella annettavien pisteiden summan osoittamassa järjestyksessä. Valintaryhmä II Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 10 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän tai International Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon ja lukion tai vastaavan oppimäärän suorittaneet hakijat. Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. edellyttää saavansa testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä n koodi 1700) ja ne tulee olla Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Valintaryhmä III Tässä valintaryhmässä otetaan enintään 20 uutta opiskelijaa. Valituksi voivat tulla vain sellaiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet mitään seuraavista ylioppilastutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto tai European Baccalaureate -tutkinto. Hakijalla tulee olla suoritettuna samassa SAT-testissä seuraavat vaatimukset: osiosta Writing vähintään 500 pistettä ja osioista Mathematics ja Critical Reading yhteensä vähintään 1050 pistettä. Testin suorittamispäivä tulee olla tai sen jälkeen. Valinta tapahtuu suoraan osioista Mathematics ja Critical Reading saadun yhteispistemäärän perusteella. edellyttää saavansa testin tulokset suoraan testin järjestäjältä (ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä n koodi 1700) ja ne tulee olla Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun käytettävissä viimeistään klo Valintaryhmä IV Tässä valintaryhmässä otetaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella enintään 5 uutta opiskelijaa. Kelpoiseksi hakijaksi tässä ryhmässä katsotaan hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon n tutkintovaatimusten mukaisesti yhteensä 54 opintopisteen laajuiset pakolliset kaikille yhteiset opinnot (Liiketoimintaosaamisen perusteet, Required Core Courses) ilman kurssia Professional Development Portfolio (vastaa n Helsingin yksikössä kurssia Taitosalkku). Näistä opinnoista vähintään 24 opintopistettä tulee olla suoritettu englannin kielellä. Mainittujen opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään Näiden opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään hyvät tiedot. Vaadittuja opintoja arvioitaessa huomioon otetaan vain yliopistossa suoritetut opinnot. Näin ollen esimerkiksi ammattikorkeakoulutai opistotutkintoon liittyvillä suorituksilla ei voi näitä opintoja korvata. Aalto-yliopiston hakijapalveluihin on lisäksi toimitettava viimeistään mennessä viralliset opintosuoritusotteet, joista ilmenevät suoritetut opintojaksot, kunkin opintojakson laajuus ja annettu arvosana sekä oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu

12 5 Hakemuksen liitteet 5 Hakemuksen liitteet Laita liitteiden mukaan kopio hakulomakkeestasi. Jos se ei ole mahdollista, merkitse liitteisiin tai erilliselle paperille nimesi, hakulomaketunnuksesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi sekä valinta, johon liitteet kuuluvat. Liitteissä todetut tiedot on kirjattu lokakuussa Mahdolliset muutokset testiorganisaatioiden käytännöissä voivat vaikuttaa tässä luvussa todettuihin seikkoihin. 5.1 Liitteet kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa varten Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa. Hakukeväänä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, ulkomaiseen tutkintoon, Reifeprüfung (RP)- tutkintoon, International Baccalaureate (IB) tutkintoon tai European Baccalaureate (EB) -tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopistoon heti tutkintotodistuk- sen saatuaan, viimeistään klo mennessä. IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2013 suorittavien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta tai muu todistus lopullisista arvosanoista viimeistään klo mennessä ollakseen mukana yhteispistevalinnassa. Muussa tapauksessa hakija on mukana vain koepistevalinnassa. Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat liitteet tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen mainittuihin päivämääriin mennessä. Aalto-yliopisto Hakijapalvelut PL Aalto (käyntiosoite: Otakaari 7B, Espoo) 5.2 Liitteet SAT-valintaa varten Viralliset tulosraportit tulee tilata testin järjestäjältä klo mennessä suoraan Kauppakorkeakouluun koodilla Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä tulosraportteja ei hyväksytä. Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden, RP-, IB- tai EB-tutkinnon jo tehneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee olla saapunut Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa. Hakukeväänä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, Reifeprüfung (RP)-tutkintoon, International Baccalaureate (IB) tutkintoon tai European Baccalaureate (EB) -tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopistoon heti tutkintotodistuksen saatuaan, viimeistään klo mennessä. Vuonna 2013 ulkomaisen tutkinnon suorittavien tutkintotodistuksen päivämäärä voi olla enintään Todistuskopiot tulee toimittaa alla olevaan osoitteeseen mainittuihin päivämääriin mennessä. Aalto-yliopisto Hakijapalvelut PL Aalto (käyntiosoite: Otakaari 7B, Espoo) 5.3 Liitteet avoimen väylää varten Avoimen väylän kautta hakevien tulee toimittaa paperisen hakulomakkeen mukana: viralliset opintosuoritusotteet (saa avoimen yliopiston opintotoimistosta) suoritetuista opintojaksoista, kunkin opintojakson laajuus ja saatu arvosana ja oppilaitoksen nimi ( jos muu kuin avoin yliopisto ); ja hakijan oma esitys listan muodossa siitä, miten suoritetut opinnot sijoittuvat Liiketoimintaosaamisen perusteisiin (54 op), haetun kandidaattitason koulutusohjelman yhteisiin opintoihin (18 op), sivuopintokokonaisuuteen (30 op), sekä vieraiden kielten opintoihin (12 op). Paperinen hakulomake liitteineen tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Avoimen väylän valinta PL Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) 5.4 Liitteet Viksu-tiedekilpailua varten Lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun perusteella hakevan tulee toimittaa paperisen lomakkeen mukana kopio kilpailutyöstään sekä kopio diplomista. Paperinen hakulomake liitteeineen tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: Opinto- ja opiskelijapalvelut Viksu-tiedekilpailun valinta PL Aalto (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16) 22 23

13 6 Tilastoja 6 Tilastoja Oheisissa taulukoissa on esitetty tilastotietoa n Helsingin yksikön vuoden 2012 opiskelijavalinnoista. Lisää valintatilastoja osoitteessa Eri vuosien tilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia mahdollisten muuttuneiden valintaperusteiden takia. Helsingin yksikkö Hakeneita miehet naiset yhteensä Yhteisvalinta* ,7% ,3% ,2% SAT-valinta ** ,5% ,5% 379 7,9% valintakiintiö ,6% 63 41,4% 152 3,2% valintakiintiö ,4% 83 36,6% 227 4,8% Hyväksytyt miehet naiset yhteensä Yhteisvalinta ,7% 91 35,3% ,7% SAT-valinta 26 68,4% 12 31,6% 38 6,6% valintakiintiö ,7% 5 33,3% 15 2,6% valintakiintiö ,6% 7 30,4% 23 4,0% Avoimen väylä 9 69,2% 4 30,8% 13 2,3% Viksu-tiedekilpailu 0 0% 2 100% 2 0,4% Maisteritason valinta ,4% ,6% ,4% Kaikki ,7% ,3% % Avoimen väylä 11 73,3% 4 26,7% 15 0,3% Viksu-tiedekilpailu 0 0% 3 100% 3 0,1% Maisteritason valinta ,9% ,1% ,4% Kaikki ,4% ,6% % * n ensisijaiset hakijat kauppat.alan yhteisvalinnassa. ** Vuoden 2013 SAT-valinnassa kaikki hakijat hakevat samassa kiintiössä. Kokeeseen osallistuneet* miehet naiset yhteensä Kauppat. alan yhteisvalinta ,3% ,7% 1896 * n ensisijaiset hakijat kauppat.alan yhteisvalinnassa Hyväksytyt / hakeneet % miehet naiset yhteensä Kauppat.alan yhteisvalinta 9,3% 7,2% 8,4% SAT-valinta 11,0% 8,2% 9,9,% valintakiintiö 1 11,2% 7,9% 9,8% valintakiintiö 2 11,1% 8,4% 10,0% Avoimen väylä 77,8% 100% 84,6% Viksu-tiedekilpailu 0% 66,6% 66,6% Maisteritason valinta 17,1% 23,3% 20,4% Kaikki 11,5% 12,9% 12,1% Yhteisvalinnan valintarajat Yhteispistevalinta Koepistevalinta KTK/KTM-valinta 59,5 30 SAT-valintarajat SAT (Reading + Math) Math valintakiintiö Hyväksytyt / kokeeseen osallistuneet % miehet naiset yhteensä Kauppat.alan yhteisvalinta 14,6% 12,1% 13,6% valintakiintiö

14 Robotti katossa? Liikuteltava pakolaissuoja? Kaivo Burkina Fasoon? Kaikki nämä ovat Aalto-yliopiston opiskelijaprojekteja. Lue lisää osoitteessa studies.aalto.fi tai skannaa QR-koodi. Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Helsingin yksikkö Runeberginkatu Helsinki PL AALTO FINLAND puh fax studies.aalto.fi biz.aalto.fi aalto.fi

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Oposeminaari 6.11.2015 Paula Nuorteva hakukoordinaattori Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto paula.nuorteva@aalto.fi 050 410 7811 1 Ensikertalaiskiintiöt: - Tekniikan ala:

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013 Yleistä yhteishauissa hakemisesta Vuonna 2013 edelleen omat erilliset haut ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Amk-hauissa voi hakea 1-4 hakutoiveeseen/haku

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE YAMK-OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016 Kevään 2016 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Taideyliopisto, Tampereen yliopiston Teatterityö Vieraskielisiä

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Minea Wilo-Tanninen Opetushallitus Kevään 2015 haun aikataulut Yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan 31.10.2014 Hakuaika I 7.1.-27.1.2015 klo 15 Hakuaika II 17.3.-9.4.2015

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot