Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti Naantalin kaupungin palvelustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti Naantalin kaupungin palvelustrategia Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus Esitys Naantalin kaupungin saaristo-osakuntastatuksen muuttamisesta saaristokunnaksi Röntgenin sähköisten kuva-arkistopalveluiden päivitys ja kustannusten kohdistaminen vuoden 2013 investointimäärärahoihin Kreivinniityn päiväkodin katon maalaus Tilalaitoksen investointimäärärahan säästö, hammashoitolamuutos Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n lainojen poismaksaminen Turun kaupunkiseudun kuntakokous Valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön järjestämä luottamushenkilöseminaari

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Heinonen Juha kaupunginkamreeri 348 Lehtonen Lasse kehityspäällikkö 349 Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Tero Tavio. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 2. syyskuuta 2013 Sirpa Hagsberg Tero Tavio

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 78/ /2013 Kaupunginhallitus 348 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Kaupungin voimassaolevan raportointijärjestelmän mukaan puolivuosiraportti on lautakuntien ja kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta valtuustolle annettava väliti linpäätös taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttami sesta ke säkuun lopun tilanteessa. Vastaava raportointikäytäntö oli voimassa jo vuon na Kuluvan vuoden kunnalliseen toimintaan ovat merkittävästi liittyneet valtio vallan esitykset ja toimenpiteet kuntarakennelaista sekä sote-uudistuksesta. Uudessa voimaan tulleessa kuntarakennelaissa säädetään kuntauudistuksen kriteereistä. Määrättyjen kriteerien perusteella kunnalla on selvitysvelvolli suus, jos se täyttää yhdenkin kuntarakennelain mukaisen selvitysperusteen. Naantalin osalta nämä selvitysperusteet täyttyvät. Kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien ne selvittävät laissa edellytetysti kuntien yhdistymistä. Kun tien toimintaan liittyy myös valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävä määrittää kuntien tehtävät ja niihin liittyvät uudistustar peet sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita. Työryh män määräaika päättyy Lisäksi selvitetään parhaillaan valtionosuusuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentamiin linjauksiin. Valmistelutyöryhmä on pyytänyt kunnilta mennessä lausunnot väliraportista. Yleisesti voidaan todeta, että julkisen talouden sopeuttamispaineet ovat edelleen kasvaneet ja tämä heijastuu palvelujen rahoitukseen kaikissa kunnissa. Myös maan hallituksen säästöpäätökset ovat vieneet kuntien tuloja verrat tuna aikaisempaan.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Toiminta ja talous Naantalissa väestörakenteen muutos sekä erityisesti asukasluvun kasvun hidastuminen tai kääntyminen jopa laskuun aiheuttaa samanaikaisesti sen, että kaupungin menojen ja talouden tasapainottaminen on aikaisempaa vaikeampaa. Edellisellä valtuustokaudella talousarviot eivät toteutuneet tilinpäätöksiksi vaan tilinpäätöksissä oli enemmän alijäämää kuin talousarvioissa oli ennakoitu. Vuonna 2012 alkuperäisen talousarvion mukaan alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksen toteutunut alijäämä 6,32 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 osalta voidaan arvioida, että talousarvio ja tilinpäätös ovat lähellä toisiaan yli-/alijäämän suhteen. Huolestuttavaa on kuitenkin toimintakatteen huononeminen 2,6 miljoonaa euroa. Tämä johtuu tulojen merkittävästä vähenemisestä. Tulot Satamalautakunnan tulot Kuuden kuukauden perusteella arvioidaan, että satamalaitoksen tulot jäävät eu roa alle budjetin mukaisen tuloarvion. Suurin tulonmenetys on suurlauttaliikenteessä. Nes teen ja Fortumin osalta tulot toteutuvat vähin tään ennakoi dusti. Sataman menot ovat toistaiseksi talousarvion mukaiset. Neljän kuukauden raportissa satamalaitos arvioi tuloarvion tarkistuksen olevan euroa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tulot Maankäyttösopimusten tuottoa alennetaan euroa. Vaikka Humaliston asemakaavasta saadaan päätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta vuoden 2013 aikana, maankäyttösopimusten tuottoa ei voida kirjata tämän vuoden tuloksi, koska kunnallistekniikan rakentaminen tapahtuu vuoden 2014 ja osittain vuoden 2015 aikana. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuodaan ehdotus Humaliston investointimää rä ra han vähentämisestä noin eurolla kuluvan vuoden talousarviossa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / Käyttöomaisuuden myyntivoitto Varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioidaan myyntivoiton toteutuvan 1,2 miljoonan euron suuruisena, jolloin vähennys talousarvioon on euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoiton määrä on olennaisesti kiinni kor keimman hal linto-oikeuden Humalistoa koskevasta päätöksen aikatau lus ta. Verotulot Verotuloja arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan arvioidut poikkeamat tuloista ovat talousarvioon nähden yh teen sä eu roa. Neljän kuukauden raporttiin nähden on tapahtu nut ke hi tystä huonompaan suuntaan euroa. Menot Kokonaisuutena menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot Kuuden kuukauden toteutuma osoittaa myönteistä kehitystä. Kokonaisuutena hen kilöstömenojen arvioidaan toteutuvan noin euroa alle talousar vion Henkilöstömenoihin on talousarviossa varattu kaikkiaan euroa ja toteutuma tammi - kesäkuussa on euroa, eli to teutumaprosentti on 50,3. Toteutumaa arvioitaessa täytyy huomioida se, että kesäkuu si sältää ko ko naisuu dessaan lomarahat. Vuoden 2012 talousarviossa henki lös töme not oli vat tammi - kesäkuussa euroa, ja kun tähän lisä tään Kum melin hen kilös tömäärärahat, jot ka ensimmäisen kuuden kuukau den osalta ovat noin euroa, todetaan henkilöstömenojen olevan vuosien 2013 ja 2012 en simmäi sen kuuden kuu kau den osalta samansuuruiset. Sijaisten ja määräaikaisen henkilökunnan käyttöä sekä muutoinkin henkilös tömenoja on kui tenkin tarkasteltava jatkossa nykyistä suuremmalla tarkkuu della se kä ku lu van vuo den et tä vuosien osal ta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan menot Ostopalvelujen ylitys euroa.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Koulutuslautakunnan menot Varhaiskasvatuksen tukimenot euroa. Lisäksi henkilöstömenojen euron kokonaissäästöstä euroa kohdentuu varhaiskasvatukseen. Investoinnit Investoinnit eivät kaikilta osin toteudu talousarvion mukaisesti. Humaliston kunnallistekniikan rakentamista ei aloiteta kuluvan vuoden aikana. Määrä rahan muutos esitys käsitellään lokakuun valtuustossa, vaikutus euroa. Todennäköisesti lokakuun valtuuston käsittelyyn tuodaan Luo la lan pa loaseman rakentamisen määrärahamuutos. Määrärahaa jou du taan ko ko nai suutena jonkun verran nos ta maan ja ku luvan vuo den ta lous arviossa ole vaa määrärahaa voidaan vähen tää. (1 mil joona euroa). Rymättylä -Taattinen runkovesihuoltolinjan kokonaiskustannukset ylittävät talousarvion, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että Itä-Immasen ja Tammiston säästy neillä raken tamiskustannuksilla pystytään tämä yli tys kom pensoimaan. Asia on lokakuun val tuuston kä sitte lyssä ko konai suutena. Kultarannan koulun peruskorjauksen kustannukset jäävät jonkin verran alle talousarviossa olevan määrärahan. Alijäämä Talousarvion mukaan tilikauden ylijäämä on euroa. Kuuden kuukauden raportin perusteella tulos on alijäämäinen euroa. Täten tulos huononee 1,02 milj. euroa. Loppuvuoden tavoitteena on jatkuvan toiminnan kautta päästä tilinpäätöksessä talousarvion mukaiseen tulokseen. Poistot Talousarviossa poistot on arvioitu euron suuruisiksi. Neljän ja kuuden kuukauden raporteissa poistoja ennustetaan olevan euroa. Ero talousarvioon on euroa. Talousarvion 2013 puolivuosiraportti on liitetty esityslistaan (KH ).

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Konserniin kuuluvien yhtiöiden Naantalin Energia Oy:n, Naanta lin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n toiminnan ja talouden odote taan sujuvan ennakoidusti. Yhtiöiden toimitusjohtajien kat saukset si säl ty vät talousar vion 2013 puoli vuo sira porttiin. Oheismateriaali: Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokrata lot Oy:n raportit ajalta VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto käsittelee talousarvion 2013 puolivuosiraportin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti pyytää osavuosiraportista lisäselvityksiä ja jatkaa asian kä sit te lyä seu raa vas sa ko kouk ses sa. Lisäselvityksiä päätettiin pyytää seuraavista asiakoh dista: Ympäristövirastolta selvitys investointihankkei den toteutumisesta. Keskusvaraston palkkamäärärahoista selvitys (s. 15). Aikuisten psykososiaaliset palvelut (s. 31): Selvitys siitä, kuinka paljon asiakkaita on päih de huol lon puo lella ja kuinka usein hoitokerrat toistuvat? Min kälainen vah vistettu toimintamalli on käytössä? Ruokapalvelut (s. 74): Selvitys ruokahuollon ulkoisten toimintatuottojen 30 %:n toteutumasta. Vesihuoltolaitos (s. 79): Mikä on arvio vuoden lopputu loksesta?

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin palvelustrategia / /2013 Kaupunginhallitus 349 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: "Valtuusto aloittaa talous- ja palveluseminaarit kevään aikana kaupungin hallituksen valmistelun perusteella. Tavoitteena on talou den tasapainotus, selkeät taloudelliset tavoitteet sekä palvelustrategian ja siihen liittyvän hen kilöstömitoituksen tekeminen." Ponnessa tarkoitettu seminaarityöskentely alkoi helmikuussa 2012, jolloin käsiteltiin Naantalin kunnallistalouden tilaa ja kehitystä sekä seuraavan, toukokuussa pidetyn, seminaarin ohjelmaa. Seminaareissa aloitettiin palvelustrategian hahmottaminen. Paikalle kutsuttiin valtuutetut, kaupunginhallituksen pöytäkunta, virastopäälliköt sekä valmisteluun osallistuvia virkamiehiä. Käytyjen keskustelujen pohjalta valmistelua jatkettiin kokoamalla taulukkoon virastoittain kaupungin eri palvelutoiminnot talousarvion tehtäväaluejaon mukaisessa järjestyksessä. Koontitaulukoiden ja seminaareissa käy tyjen keskustelujen pohjalta asiaa esiteltiin henkilöstölle loppukevään ja ke sän aikana työpaikkakokouksissa ja osin laajemmissa tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön osallistuminen yk sittäisten kehittämishankkeiden valmisteluun tapahtuu normaalin henkilös töedustajien läsnäolon kokouksissa sekä yhteis toimintamenettelyn kautta. Palvelustrategian ensimmäisen vaiheen lautakuntakäsittely alkoi syksyllä 2012 ja kesti joulukuulle asti. Näin haluttiin varmistaa käsittelytavan yhte näisyys ja toisaalta saada työnsä päättäviltä lautakunnilta mahdollisimman hyvä panos valmisteluun. Vuoden 2013 alusta aloittaneet lautakunnat ovat jatkaneet työtä ja valinneet kukin toimialaltaan 1-6 keskeistä kehittämiskohdetta, joista palvelustrategian toteuttaminen esitetään aloitettavaksi. Prosessi on useista syistä, muun muassa kunnallisvaalien johdosta tapahtuneen lautakuntien vaihtumisen, johdosta kestänyt jo puolitoista vuotta. Siksi työn alussa esille nousseita kehittämishankkeita on jo toteutunut. Esimerk keinä voidaan mai nita päivähoidossa tapahtuneet uudelleenjärjestelyt, kir jastotoimen muutok set ja hoito- ja vanhuspalveluissa laitospaikkojen muut taminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä olevaan palvelustrategialuonnokseen kirjatut hankkeet tu le vat täy täntöönpanovaiheeseen strategiakauden kuluessa. Jatkuvasti suori te taan myös uusia valintoja. Osa kaupungin toiminnoista on sel lais ta, jo ka on jo ko täy sin oma eh toista eli ei kuulu kunnille annettujen yli 500 teh tä vän jouk koon tai joka toi mintona ylittää laissa määrätyn vähim mäista son. Sen vuok si kaikki tehtä vät ja palve lut ovat arvioinnin piirissä ja ne tu lee tar peen tul len kyseenalaistaa. Palvelustrategialuonnos on liitetty esityslistaan (KH ). VS. KAUPUN GIN JOH TA JA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee palvelustrate gialuonnoksen tiedoksi ja päättää jatkaa asian käsittelyä Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kehityspäällikkö Lasse Lehtonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2013 Kaupunginhallitus 350 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Henkilöstöpäällikön esittäytyminen ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 59 Yleisjaoston kuuden kuukauden toiminnan ja talouden raportti 60 Henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja yhdistysten merkkipäiväsääntö 61 Ansiomitali- sekä ansio- ja kunniamerkkisäännön tarkistaminen 62 Naantalin kaupungin ohje sivutoimiluvista ja -ilmoituksista 63 Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta 64 Terveydellisistä syistä johtuvan uudelleensijoituksen periaatteet 65 Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokoontuminen vuonna Koulutuslautakunta Sivistystoimen toiminta- ja talousraportti Selvitys kotihoidon tuen kuntalisän maksuperusteista 81 Hankekohtaiset valtionavustuspäätökset 82 Alueellinen työllisyys- ja nuorisotakuusuunnitelma Karvetin koulun 6a-luokan luokkaretki Oppimisen, koulunkäynnin tuen ja oppilashuollon käsikirja esija perusopetuksessa 85 Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuslupahakemus 86 Reeta Ahlqvistin oikaisuvaatimus 87 Elina Virrosen oikaisuvaatimus 88 Varsinais-Suomen koulutusstrategia Kaisu Saarelan tutkimuslupahakemus 90 Saatavien poisto 91 Ilmoitusasiat 92 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen Voimatien alueen koulukuljetuksista 3 Kulttuurilautakunta Sivistystoimen toiminta- ja talousraportti ajalta Ilmoitusasiat 4 Vapaa-aikalautakunta Sivistystoimen toiminta- ja talousraportti Alueellinen työllisyys- ja nuorisotakuusuunnitelma Hankekohtaiset valtionavustukset

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 1 Hallintojohtaja Riitta Luotio 14/2013 Verkkokirjoittamisen koulutuspäivän hankinta 2 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen 32/2013 Itä-Immasen 1-vaiheen omakotitontin vuokraaminen Hannes Kymäläiselle ja Sari Erkkilälle VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus 627/05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategia työn sekä vuotui sen kun tasuunnittelun ja seu rannan väli nee nä. Kertomus valmistel laan kerran val tuus to kaudessa ja päi vitetään vuosit tain osana kuntasuunnit telua. Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvoin tikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt nyt voimassa olevan hyvinvointikertomuksen (liitteenä). LIITE B2, HYVINVOINTIJAOSTO Hyvinvointistrategiaa valmisteleva työryhmä (perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen, kehityspäällikkö Las se Leh to nen, sivistysjohtaja Irmeli Myllymäki, sosiaalijohtaja Riit ta Yli pel ko nen, kaavoitusarkkitehti Kirsti Junttila,vs. ylilääkäri Riikka Leh ti nen) on val mis tel lut tä tä val tuus to kautta varten hy vinvoin ti kerto musta. Laa din nassa on käy tetty apuna ja työryhmän sihteerinä VAS SO Oy:n koor di naat toria Hanna Inke roista. Sa malla hyvinvointikertomusta uudistetaan siten kuin val ta kunnalli nen kehi tys on edel lyt tänyt. Hyvin vointi ker to mus laadi taan nyt säh köisenä ver siona. Sähköisessä versiossa saadaan vertailutietona ajan tasalla olevat keskeisimmät hy vin voin nin in di kaat to rit myös vertailukunnista, maakunnasta ja ko ko maasta. Työ ryh mä on va lin nut indikaattorit ja niiden arvoja seuraamalla ja ver taile malla on tehty johto päätöksiä hyvinvoinnin tilasta. Työryhmä laa tii myös ehdo tuksia hy vin voinnin tilan parantamiseksi erityisesti haasteel listen tun nuslu kujen pe rusteella. Hyvinvointikertomuksen kehittämiskohteita ja painopisteitä sekä kehittämisehdotuksia on valmisteltu pidetyssä kehittämisseminaarissa, johon osallistui laajasti eri hallintokuntien edustajat.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sähköisen hyvinvointikertomuksen tämän hetkinen versio on jaettu esityslistan oheismateriaalina. Koordinaattori Hanna Inkeroinen esittelee sähköistä hy vinvointikertomusta kokouksessa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaos to merkitsee sähköisen hyvinvointikertomuksen esittelyn tie dokseen ja antaa valmisteli joille lisäohjeita. Hyvinvointikertomus käsitellään kaikissa lautakunnissa ja se esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. HYVINVOINTIJAOSTO: Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyvinvointijaosto päätti, että hyvinvointikertomus otetaan työkaluksi eri hallintokunnille hyvinvointikertomus otetaan tueksi hyvinvointistrategian valmistelussa Hyvinvointikertomusta valmisteleva työryhmä on täydentänyt kertomusta edelleen erityisesti johtopäätösten ja kehittämisehdotusten osalta. Tarkoitus on, että hyvinvointikertomus annetaan kaupunginhallituksen käyttöön ja että kaupunginhallitus saatuaan muiden hallintokuntien lausunnot, esittää sähköisen hyvinvointikertomuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi valtuustokaudelle Kertomusta tulee päivittää vuosittain kun edellisen vuoden hyvinvoinnin indikaattoritiedot ovat käytettä vis sä. Pöytäkirjan liitteenä on esitys Naantalin kaupungin hyvinvointikertomukseksi vuo sille LIITE B9, SOTE-LTK Perusturvajohtaja esittelee hyvinvointikertomusta kokouksessa.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 351 PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Naantalin kaupun gin hyvinvointikertomuksen vuosil le ja antaa sen kaupungin hallituksen käyttöön. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus vuosille on esityslistan liitteenä (KH ). VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikerto muksen tie doksi ja päättää kuullun esittelyn jälkeen mah dol lis ten lau sun tojen pyytä mi sestä. Merkittiin, että perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen esitteli asiaa kokouksessa. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan ja esit ti asian jättämistä pöydälle. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta jättää asian pöydälle. Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohei sen liit teen mu kaisen hyvinvointikertomuksen osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Esitys Naantalin kaupungin saaristo-osakuntastatuksen muuttamisesta saaristokunnaksi 920/ /2013 Kaupunginhallitus 352 Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää: Valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista mukaan maassa on 8 saaristo kun taa ja 37 ns. saa ris to-osakuntaa. Naantalin kau punki on määritelty saa ris to-osa kun naksi. Tu run saaristossa Kemiö, Parai nen ja Kustavi ovat saa risto kun tia. Saaristoisuus huomioidaan valtionosuuksissa. Naantali saa vuonna 2013 saaristo-osakuntastatuksensa perusteella ns. saaristolisää Mikäli Naantalin kaupunki olisi varsinainen saaristokunta, olisi saaristokunnan lisä osa 132,30 /asukas, yhteensä noin 2,49 miljoonaa euroa. Saaristolain 3 :n mukaan saaristoalueisiin voi kuulua paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret, myös muut saaret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon verrattavia. Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien nimeämiskriteeri on saaristolain 9 :n mukaan saariston vakinaisen väestön määrä ja sen osuus kunnan väestöstä sekä liikenneolot ja peruspalvelujen saannin vaikeus. Nimeäminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan em. kriteerien perusteella. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, että Naantali nimettäisiin lukien saaristokunnaksi seu raavin pe rus tein: Kuntaliitos muutti Naantalin saaristokaupungiksi Naantaliin liittyivät saaristokunnat Rymättylä ja Velkua sekä saa risto-osakunta Merimasku. Vuoden 2011 alusta Naantaliin liitettiin Maskun saaristo-osat Lempisaari ja Livonsaari. Kuntaliitos muutti Naantalin kuntarakennetta ratkaisevasti. Koko kaupun gin väestöstä noin neljäsosa asuu asetuksen mukaisella saaristo-alueella (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari). Vuoden 2012 lopussa Naan talin mannerosan asu-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus kasluku oli , Luonnonmaan saaren ja saa risto-osien Kaupungissa on yli saarta. Ilman kiinteää tieyhteyttä olevia asuttuja saaria on 28. Naantalin saaristossa on vapaa-ajan asukkaita n Runsas vapaa-ajan asutus näkyy kaupungin palveluissa mm. ter veyskeskuspalvelujen käytön kasvuna, josta aiheutuu lisäkuluja terveystoimelle. Pal velujen käyttö on kasvanut entisestään, koska vapaa-ajan asunnol la asuminen on jatkuvasti lisääntynyt. Kaupungin pinta-ala lähes seitsenkertaistui uusien saaristoalueiden myötä. Kaupungin saaristoisuudesta johtuen vesialue on maa-aluetta suurempi. Ve sialueiden pinta-ala on 372 k-m² ja maapinta-ala 311 k-m². Saaristolle on tyy pillistä pirstaleisuus ja laaja tieverkosto, jota kaupunki tukee yksityistieavustuksiin. Saaristoalueella liikennöi kolme yhteysalusta ja kolme lossia. Kaupunki kehittää aktiivisesti saaristoalueitaan Naantali on kehittänyt saaristoaluettaan jatkuvasti niiden tavoitteiden saa vuttamiseksi, jotka valtio on vahvistanut saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä saariston kehittämi sessä. Kaupunki on tehnyt jo vuonna 2010 oman saaristo-ohjelman, jonka tavoite tila on seuraava: "Naantalin kaupungin elinvoimainen ja kehittyvä saaristoalue on osa ainut laatuista Turun saaristoa. Se on kansainvälisesti tunnettu matkailualue. Yh teistyö muiden saaristoalueiden kanssa on aktiivista. Saaristomme on tur vallinen, luonnonlä heinen ja viihtyisä asuin-, työ-, yritystoiminta ja va paa-ajan ympäristö. Siellä on toimivat lähipalvelut ja liikenne- ja tieto lii kenneyhteydet. Saaristokulttuuri elää alueella arvostettuna ja saariston asuk kailla on vahva yhteisöllinen saaristoidenti teetti. Yhteisöllisyyttä, omaleimaisuutta ja innovatiivisuutta tuetaan. Saaristo-luontoa vaalitaan ja aluetta kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti" Naantali on panostanut poikkeuksellisen paljon kaupungin saaristoasioiden hoitoon. Naantaliin perustettiin kuntaliitoksen yhteydessä saaristolautakun ta, jonka tehtävänä on vastata saa-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus ristoasioiden hallinnosta siten, että saaris tolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Lautakunnan kokoonpano edustaa kaupungin saaristoalueiden asukkaita ja saaristo-olojen asian tuntemusta. Sen toimialaan kuuluvat myös mm. saariston yhteysalus- ja lauttaliikenne, saaristomatkailu, saariston ja maaseudun kehittämishankkeet ja saariston edunvalvonta. Työtä tehdään saariston elin- ja toimintaympä ristön sekä elinkeinojen ja lähidemokratian kehittämiseksi. Naantaliin pe rustettiin saariston erityistarpeita varten saaristoasiamiehen virka, jollaista ei muissa kunnissa ole. Kaupunki on osallistunut saariston kehittämiseen myös hanketoiminnalla yhteistyössä muiden seudun ja alueen toimijoiden kanssa. Kaupunki avustaa saariston yhdistyksiä toiminta-avustuksilla. Yhdistysten hankkeiden rahoi tusta on avustettu kaupungin myöntämillä korottomilla lainoilla. Saariston laaja palveluverkko Uusi kuntarakenne luo mahdollisuuksia, mutta se asettaa myös saaristo-olo suhteista johtuvia haasteita. Naantalin kaupunki on panostanut monin eri ta voin saariston kehittämiseen ja palvelujen säilyttämiseen. Saaristo-osien palveluverkkoon ei ole tehty muutoksia kuntaliitoksen jälkeen. Lähipalve luina toimivat edelleen kaikissa entisissä saaristokunnissa, mm. päiväkodit, koulut, terveyden- ja vanhustenhuollon yksiköt, kirjastot, liikuntapaikat. Lisäksi entisten kunnantalojen tilalle perustettiin palvelupisteet, joista on saatavilla erilaisia kaupungin palveluja. Kaupunki halusi turvata lopetus uhan alaisen Velkuan asiamiespostitoiminnan ottamalla sen hoidettavakseen kesällä Palvelupisteet toimittavat kuukausittaiset saaristotiedotteet, joilla on suuri merkitys Merimaskun, Rymättylän ja Livonsaaren/Velkuan asukkaille. Saaristo-olosuhteissa tapahtuva palvelutuotanto on kalliimpaa kuin mante reella, jossa välimatkat ovat lyhyet ja suuremman mittakaavan etuja voidaan hyödyntää paremmin. Esim. Naantalin perusopetuksen oppilaskohtaiset net tokustannukset ovat Kuntamaisemamallin koulujen välisessä vertailussa muita kuntia korkeammat. Velkuan koulun oppilaskohtainen kustannus oli n euroa, kun se Naantalin kouluissa oli keskimäärin 8946 /oppilas. Koulukuljetuskustannuksista 90 % aiheutuu saaristoisuudesta. Etäopetusrat kaisut ovat myös selkeä saaristoisuudesta johtuva lisä.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Kaupunginhallitus Vanhustenhuollossa kalleimmat hoitopäivähinnat ovat saariston pienissä yksiköissä. Saaristossa asuvat ikäihmiset hakeutuvat varhaisemmassa vai heessa palvelujen piiriin ja asumisyksikköihin, koska he eivät hankalien lii kenneyhteyksien (lossit, yhteysalukset) takia tule toimeen enää yksin koto naan. Saaristoisuus nostaa myös kotihoidon kuluja. Asiakkaita asuu saarissa, jot ka ovat kahden lossimatkan tai yhteysalusmatkan takana. Kotikäyntien hoi taminen vie paljon aikaa ja kuluttaa henkilöstöresurssia normaalia enem män. Saariston investoinnit Saaristoon on tehty suuria investointeja, mm. Rymättylä-Merimasku runko vesijohto, Rymättylän siirtoviemäri, Velkuan puhdistamon saneeraus, Pie nen rengastien kevyenliikenteen väylä (yht. n. 3 milj. euroa). Teiden, vesihuolto- ja jätevesi linjastojen pituus suhteessa liittymien määrään näillä pit killä etäisyyksillä on myös huomattava ylläpidon ja kunnossapidon kustan nuksia lisäävä tekijä. Julkisen liikenteen supistusten vuoksi on kaupungin kustannettavaksi tullut mm. Rymättylän kesäaikainen bussiliikenne. Kustannuksia on myös saaris ton kutsutaksien ylläpidosta (Velkua, Livonsaari, Rymättylä). Merimaskus sa toimii palveluliikenne. Kaupunki ylläpitää saaristossa useita venesatamia. Kaupun gin ylläpitämiä venepaikkoja on Myös uu sia tietoliiken neyh teyksiä on ke hi tet ty saa ris ton toi mipistei siin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Röntgenin sähköisten kuva-arkistopalveluiden päivitys ja kustannusten kohdistaminen vuoden 2013 investointimäärärahoihin 79/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen: Naantalin röntgenissä on käytössä RIS- ja Pacs-järjestelmistä vanhat versiot, joita ei enää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytetä. Järjestelmää on ylläpidetty Naantalia varten, mutta tämän järjestelmän ylläpito päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Lisäksi laitteiden käytössä oleva työlistapalvelu uusitaan tämän vuoden aikana, jolloin vanhoista järjestelmäversioista aiheutuu lisäkustannuksia. Olemme saaneet Medbit Oy:n tekemän tarjouksen liittymisestä Varsinais-Suomen alueelliseen kuva-arkistopalveluun sekä budjettilaskelman siitä, että nykyiset omat ympäristömme päivitetään uusiin versioihin. (liitteenä) LIITTEET B5-B6, SOTE-LTK Oma ympäristö tulee vähän kalliimmaksi johtuen suuremmasta toimittajien työmäärästä niitä perustettaessa sekä omien ympäristöjen lisenssikustannuksista. Lisäkustannuksia aiheutuu jatkossa myös työlistapalvelusta. Toisaalta vanhojen kuvien siirtokustannuksia ei tule omien ympäristöjen päivityksessä. Käytön kannalta merkittäviä kustannuseroja ei ole, pois lukien Pacsin laitteistopäivityskustannukset jatkossa, joita tässä ei ole huomioitu. Varsinais-Suomen alueelliseen kuva-arkistopalveluun liittymisestä huolimatta kuvantamistoiminta Naantalin terveyskeskuksen röntgenissä säilyy omana toimintana. Varsinais-Suomen alueelliseen kuva-arkistopalveluun liittymisen etuja on mahdollisuus alueelliseen kuvankatseluun. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä on tuolloin mahdollisuus nähdä kaikki Naantalin terveyskeskuksessa otetut kuvat ilman erillistä lähetystä, mikä mahdollistaa kuvien vertailun, nopean konsultoinnin ja vähentää päällekkäisiä tutkimuksia. Naantalin terveyskeskuksessa on mahdollisuus nähdä kaikki yhteispäivystyksessä otetut röntgenkuvat, jolloin potilaan jatkohoito terveyskeskuksessa helpottuu kuvien vertailumahdollisuuden vuoksi. Alueellisen kuva-arkistopalvelun myötä kuvien siirto tulevaan E-arkistoon toteutetaan Medbit Oy:n toimesta, omassa ympäristössämme toimiessamme joudumme tekemään tämän työn itse.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot