Ohje:$VXLQKXRQHWDUYLWVHHNl\WW WDUNRLWXVWDDQYDVWDDYDVWLVXRUDDDXULQJRQYDORD$VXLQKXRQHHQLNNXQDV WDDYDXWXYLOODQlN\PLOOlRQPHUNLW\VYLLKW\LV\\GHQNDQQDOWD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje:$VXLQKXRQHWDUYLWVHHNl\WW WDUNRLWXVWDDQYDVWDDYDVWLVXRUDDDXULQJRQYDORD$VXLQKXRQHHQLNNXQDV WDDYDXWXYLOODQlN\PLOOlRQPHUNLW\VYLLKW\LV\\GHQNDQQDOWD"

Transkriptio

1 9$17$$1.$8381., Rakennusvalvonta Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston )1-$*178/.,17$2+-( *$VXQWRVXXQQLWWHOXPllUl\NVHWMDRKMHHWVHNl )(VWHHW QUDNHQQXVPllUl\NVHWMDRKMHHW Tämä tulkintaohje koskee Suomen rakentamismääräyskokoelman uusittuina voimaantulleita YM:n asetuksia G1 ja F1. Vantaan rakennusvalvonnassa näitä säännöksiä pyritään noudattamaan sellaisenaan lieventämättä tai tiukentamatta niitä. Koska ne kuitenkin jättävät joissakin kohdin erilaisia tulkintamahdollisuuksia, niin tässä ohjeessa annetaan lisätietoa tulkinnan helpottamiseksi. Lainaukset G1:stä ja F1:stä on kirjoitettu NXUVLLYLOOD 7lKlQRKMHHVHHQYDOLWXWNRKGDWHLYlWROHHQHPPlQWDLYlKHPPlQWlUNHLWlNXLQPXXWPllUl\VWHQNRKGDWHLNlWlWl RKMHWWDYRLNl\WWllHULOOLVHQlDVXQWRVXXQQLWWHOXQWDLHVWHHWW PlQUDNHQQXNVHQVXXQQLWWHOXRKMHHQDYDDQDLQRDVWDDQ )QMD*QRKHOOD *$ ,77(/8 *$68,1+821(NRKWD6XKGH\PSlULVW QUDNHQQXNVLLQMD\PSlULVW Q Määräys:$VXLQKXRQHHQVXXQQLWWHOXVVDWXOHHRWWDDKXRPLRRQLOPDQVXXQWLHQMD\PSlULVW QPDKGROOLVWHQ KlLUL LGHQYDLNXWXVVHNlLNNXQDQlN\PlW Ohje:$VXLQKXRQHWDUYLWVHHNl\WW WDUNRLWXVWDDQYDVWDDYDVWLVXRUDDDXULQJRQYDORD$VXLQKXRQHHQLNNXQDV WDDYDXWXYLOODQlN\PLOOlRQPHUNLW\VYLLKW\LV\\GHQNDQQDOWD Asuinhuoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen tulee saada suoraa auringonvaloa. Tämän ei katsota toteutuvan, mikäli pääikkuna suuntautuu luoteeseen - pohjoiseen - koilliseen. Ikkunan tulee suuntautua vähintään koillisen ja idän keskiväliin tai vastaavasti lännen ja luoteen keskiväliin tai näitä eteläisempiin suuntiin. Poikkeuksen suoran auringonvalon saannista voi myöntää ympäristöhäiriöiden tai -tekijöiden perusteella, esim. jos auringonvalon puolella on meluinen liikenneväylä, ikävä teollisuusmaisema tai erittäin jyrkkä ylärinne. Myös erityisen kaunis näkymä pohjoisen puolella voi olla syy asunnon suuntaamiseen siten, ettei se saa suoraa auringonvaloa. - Näillä syillä ei voi perustella esim. sitä, että rakennuksessa olisi pelkästään pieniä yhteen suuntaan avautuva asuntoja. *$68,1+821(,672NRKWD7LODWMDYDUXVWXV Määräys:7LODWWXOHHYDUXVWDDQLLGHQNl\W QHGHOO\WWlPLOOlNDOXVWHLOODYDUXVWHLOODVHNlWHNQLVLOOlODLWWHLOOD $VXLQKXRQHLVWRVVDWXOHHNXLWHQNLQDLQDROODNl\PlOlVHNlULLWWlYlSHUXVYDUXVWXVKHQNLO NRKWDLVHQK\JLHQL DQKRLWRDMDUXXDQYDOPLVWXVWDYDUWHQ Asunnossa on aina oltava vähintään yksi wc, yksi peseytymispaikka (suihku, amme tai sauna) ja keittotila. Henkilökohtainen hygienia sisältää myös pyykinpesumahdollisuuden, joten esim. kodinhoitotila on yleensä pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. jollei esim. kylpyhuone ole niin väljä, että haluttaessa sinnekin voisi sijoittaa pesukoneen. Osoite Puhelin, vaihde Telefax Kielotie 20 C (09) (09) , VANTAA

2 2 (5) Määräys:$VXLQKXRQHLVWRVVDMRKRQSllV\NHUURVWDORVVDNRKGDQPXNDDQHGHOO\WWllKLVVLlRQNl\Pl OlMDSHVXWLODQROWDYDYDUXVWHWWDYLVVDP\ VS\ UlWXROLQMDS\ UlOOLVHQNlYHO\WHOLQHHQNl\WWlMlOOH$VXQWR MHQ\KWHLVWHQWLORMHQWXOHHVRYHOWXDWDUNRLWXNVHHQVDRWWDHQKXRPLRRQP\ VOLLNNXPLVHVWHLVHOOHVRYHOWXYD Nl\WW Selostus:/LLNNXPLVHVWHLVHOOHVRYHOWXYDVWDDVXLQKXRQHLVWRQZFMDSHVXWLODQPLWRLWXNVHVWDVllGHWllQHVWHH W QWlUDNHQQXVWDNRVNHYDVVDDVHWXNVHVVD5DN0N) Viitattu kohta F1:ssä: F1, kohta Ohje:.XONXYl\OLOOlNllQW\PLVWLODDMDWLORLVVDOLLNNXPLVWDPLWRLWWDDVHNlXONRHWWlVLVlNl\W W QVRYHOWXYDQS\ UlWXROLQS\ UlKG\V\PS\UlMRQNDKDONDLVLMDRQPP$VXLQKXRQHLVWRVVDYRLNl\W WllP\ VYlKLPPlLVPLWWDDPP$VXQQRQZFMDSHVXWLORLVVDWDUYLWDDQPPS\ UlKG\V\PS\UlQ WLODS\ UlWXROLQMDS\ UlOOLVHQNlYHO\WHOLQHHQNl\WWlMlQDYXVWDPLVWDYDUWHQ Hissillisessä asuinkerrostalossa (G ) tulee wc- ja pesutilat mitoittaa niin, että tilaan mahtuu pyörähdysympyrä 1500 mm. Muissa asuintiloissa, esim. keittotilassa tai käännyttäessä kulkuväylällä wc- ja pesutilaan, riittää 1300 mm:n pyörähdysympyrä. Pyörähdysympyrät tulee piirtää ja mitoittaa pääpiirustuksiin. Tämä määräys ei siis koske pientaloja eikä hissittömiä kerrostaloja, vaikka niidenkin osalta tulee suositella väljien wc- ja pesutilojen rakentamista, koska missä tahansa asunnossa voivat käyttötarpeet muuttua. *$68,1+821(,672NRKWD2YHWMDNXONXDXNRW Määräys:+XRQHLVWRQXONRRYHOWDDVXLQKXRQHLVLLQMDPXLKLQDVXPLVWDSDOYHOHYLLQYlOWWlPlWW PLLQWLORLKLQ MRKWDYLHQRYLHQMDNXONXDXNNRMHQYDSDDQOHYH\GHQWXOHHROODYlKLQWllQPP 2KMHWlVVlWDUNRLWHWWXDPXXQDDVXPLVWDSDOYHOHYDQDYlOWWlPlWW PlQlWLODQDSLGHWllQNl\PlOllSHVXWL ODDMDDVXQWRVDXQDDVHNlNHUURVWDORVVDLUWDLPLVWRQODVWHQYDXQXMHQMDXONRLOXYlOLQHLGHQVlLO\W\VWLODDWDOR SHVXODDMDWDORVDXQDDVHNlPXXWDNLLQWHLVW OOlDVXNNDDQNl\WW QWDUNRLWHWWXDWLODD Ohje:... 2YHQYDSDDOODOHYH\GHOOlWDUNRLWHWDDQWlVVlNXONXDXNRQWRGHOOLVWDOHYH\WWlP\ VDYDWXQRYLOHY\Q NRKGDOOD Määräys koskee kaikkia asuntoja riippumatta talotyypistä (pientalo, kerrostalo) tai siitä missä kerroksessa asunto tai tilat sijaitsevat. Vähintään 800 mm:n levyinen vapaa kulkuaukko tulee olla kaikkiin asuinhuoneisiin, keittotilaan, yhteen käymälään, yhteen pesuhuoneeseen, asuntosaunaan ja tilaan, jossa voi pestä pyykkiä. Lisäksi tämä vaatimus koskee myös useamman asunnon yhteisiä asumista palvelevia välttämättömiä tiloja (kerros- ja rivitaloissa yms.), kuten erilaisia varasto-, pesula- sauna- ja jätetiloja. Liikkumisen lisäksi oviaukon leveys helpottaa myös esim. tavaroiden kuljettamista. - Asunnon ulko-oveksi suositellaan O10 levyistä ovea. Oviaukon vapaan leveyden vaatimus ei koske esim. vaatehuonetta, mikäli se ei ole asunnossa ainoa paikka, missä on säilytystilaa. Samoin määräys ei koske parvekkeen/pihaterassin oviaukon vapaata leveyttä, koska parveketta ei ole määritelty asumiselle välttämättömäksi. Lupakäsittelyssä kuitenkin ohjataan ja suositellaan käyttämään väljiä piha- ja parvekkeen ovia, sillä juuri liikkumisesteiselle mahdollisuus päästä parvekkeelle saattaa olla tarpeellista. Liikkumisesteettömät tilat suositellaan sijoitettavaksi keskenään samaan tasoon ja mieluiten myös samaan tasoon kuin asunnon sisäänkäynti, mutta muut ratkaisut eivät ole kiellettyjä. Uudisrakentamisessa 800 mm:n vapaasta leveydestä ei saa poiketa. Tämä merkitsee sitä, että käytettäessä moduuliovea O9, tulee sen sijoittamisessa huomioida, että ovi pääsee kääntymään riittävästi pois 800

3 $ 3 (5) mm:n kulkuaukolta eli reilusti yli 90 astetta. Vaihtoehtoisesti voi käyttää leveämpää ovea O10 tai esim. erikoissaranoita. Saunan puitteettomassa lasiovessa 800 mm:n vaatimus täyttyy yleensä O9-ovella. Korjausrakentamisessa voi harkita poikkeusta oviaukon vapaasta leveydestä. Esim. huoneistosaunaa rakennettaessa löylyhuoneen ovi voi olla kapeampikin, mikäli pesuhuoneen oviaukko on ennestään vaatimusta kapeampi eikä sitä muuteta korjauksen yhteydessä. Oven kynnyskorkeus saa olla enintään 25 mm sisätiloissa (myös huoneiston ovi porrashuoneeseen) ja ulko-ovien kynnys saa olla enintään 40 mm. Parvekkeen oven kohdalla tasoero saa ulkoapäin olla suurempikin, koska sen lattiakorkeutta voi tarvittaessa lisätä jälkeenpäin. Tämä tulee kuitenkin huomioida kaiteen korkeudessa. *5$.( ,-$5$.(11863$,..$NRKWD.XONX\KWH\GHW! "" # Määräys.HUURVWDORVVDMRVVDNl\QWLDVXLQKXRQHLVWRLKLQRQVLVllQWXORQNHUURVWDVRPXNDDQOXNLHQNRO PDQQHVVDWDLVLWl\OHPPlVVlNHUURNVHVVDSRUUDV\KWH\VDVXLQKXRQHLVWRLKLQRQYDUXVWHWWDYDS\ UlWXROLQMD S\ UlOOLVHQNlYHO\WHOLQHHQNl\WWlMlOOHVRYHOWXYDOODKLVVLOOl0LNlOLNl\QWLUDNHQQXNVHHQRQNHUURVWDVRMHQ YlOLVVlVLVllQWXORQNHUURVWDVRQDRQSLGHWWlYlQlLVWlDOHPSDD+LVVL\KWH\GHQRQOLVlNVLXORWXWWDYDXOODNRO OHMDNHOODULNHUURNVHHQPLNlOLQLLVVlRQDVXPLVWDSDOYHOHYLDWLORMD Selostus: /LLNNXPLVHVWHLVLOOHVRYHOWXYLVWDNXONX\KWH\NVLVWlVHNlWDVRHURMHQMlUMHVWHO\LKLQVRSLYLVWDKLVVHLVWl MDOXLVNLVWDVllGHWllQHVWHHW QWlUDNHQQXVWDNRVNHYDVVDDVHWXNVHVVD5DN0.) Asuinkerrostaloon, myös kaksikerroksiseen, tulee päästä esteettömästi. Mikäli sisääntulo asuinkerrostalon porrashuoneeseen joudutaan maaston korkeusvaihteluiden takia järjestämään ulkoportailla, niin sen yhteyteen on tehtävä myös F1:n kohdan mukainen luiska. Jos kuitenkin luiskan rakentaminen maaston muotojen takia on mahdotonta ja mikäli porrashuoneeseen johtaa kaksi ulko-ovea (kadulta ja pihalta), niin toinen sisäänkäynti voidaan jättää luiskatta ja opastaa esteetön reitti. Pääsääntöisesti luiska tulee rakentaa kadun puoleiseen sisäänkäyntiin, mutta pihanpuolinenkin on mahdollinen, jos sinne on helpompi yhteys autopaikoilta. Ensisijaisesti molemmat sisäänkäynnit tulee järjestää esteettömiksi. Mikäli sisääntulo rakennuksen porrashuoneeseen on kerrostasojen välissä (eli sisääntulon ja asuinkerroksen väliin tehdään portaita rakennuksen sisälle), niin yhteys hissiin tulee olla sekä sisääntulotasolta että kerrostasoilta, paitsi jos tasoero on niin vähäinen, että se voidaan hoitaa luiskalla porrashuoneessa. Mikäli sisääntulotaso on kellarin ja ensimmäisen kerroksen välissä, tulee asuinkerrostalo varustaa hissillä, vaikka siinä olisi kellarin lisäksi vain kaksi kerrosta. %& %' Hissin korin tulee olla on vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja syvyydeltään 1400mm. Kuitenkin, jos rakennuksen pääasiallinen käyttäjäkunta on vanhuksia tai vammaisia, niin hissin tarvitaan paarikuljetukseen sopiva mitoitus. - Katso määräykset ja ohjeet F1:n kohdassa ()!*! "!"+# Määräys:.HUURVWDORWRQWLQWDLUDNHQQXVSDLNDQUDMDOWDVHNlOLLNNXPLVHVWHLVHOOHWDUNRLWHWXOWDDXWRSDLNDOWD UDNHQQXNVHHQMRKWDYDQNXLQP\ VOHLNNLSDLNRLOOHMDROHVNHOXXQWDUNRLWHWXLOOHDOXHLOOHMRKWDYLHQMDPXLGHQ DVXPLVWDSDOYHOHYLHQYlOWWlPlWW PLHQNXONX\KWH\NVLHQRQVRYHOOXWWDYDOLLNNXPLVHVWHLVLOOH Ohje: 3DOYHOXWLORMHQHVWHHW QWlSllV\lNRVNHYDYDDWLPXVYRLGDDQWl\WWllP\ VUDNHQQXVUDVLWWHHOODMRND DQWDDRLNHXGHQWLORMHQNl\WWlPLVHHQPXXOODOlKHOOlVLMDLWVHYDOODNLLQWHLVW OOl Kerrostalotontin lisäksi määräystä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös pientalotonteilla silloin, kun samalla tontilla olevilla asunnoilla on yhteinen paikoitusalue ja/tai yhteisiä asumista palvelevia välttämättömiä tiloja.

4 4 (5),)# -,"!"+# Määräys3LHQWDORWRQWLQWDLUDNHQQXVSDLNDQUDMDOWDVHNlDXWRSDLNDOWDDVXQWRRQPDDQWDVRNHUURNVHVVDMRK WDYDNXONX\KWH\VMDVLVllQNl\QWLUDNHQQHWDDQP\ VOLLNNXPLVHVWHLVHOOHVRYHOWXYDNVLMRVVHPDDVWRQPXR GRQMDNRUNHXVHURWKXRPLRRQRWWDHQRQPDKGROOLVWD Tämä määräys koskee kaikkia pientaloja, niin yksittäisiä kuin ryhmiä sekä myös rivitaloja. Korkeusero ja sisäänkäynti harkitaan asuntokohtaisesti. Asian arvioimiseksi tulee pientalojen pihat esittää 1:200 mittakaavassa, joko erillisessä pihasuunnitelmassa tai 1:200 mittakaavaan laaditussa asemapiirroksessa. Jos maanpinnan ja lattiatason korkeusero on max 500 mm, niin maanpinnan korkeuksia muokkaamalla ja/tai luiskalla tulee järjestää esteetön kulkuyhteys ulko-ovelle. Vaikka korkeusero olisi suurempikin kuin 500 mm, niin lähestymissuunnan suhteen alarinteessä sijaitseviin rakennuksiin on yleensä helppo järjestää liikkumisesteetön sisäänkäynti. Jotta liikkumisesteettömyyteen alettaisiin suhtautua myönteisemmin myös pientalorakentamisessa, niin alkuvaiheessa voi luiskan suhteen tarvittaessa hieman joustaa F1:n kohdan määräyksestä. Kaltevuudeltaan 8 %:n (1:12,5) luiskan voi tehdä ilman välitasannetta 6 m pidempänäkin ja myös luiskan jyrkkyyttä voi vähäisesti hieman lisätä. Pientalon luiskaan ei vaadita lämmitystä tai katosta. Kellarilliset ja rossipohjaiset pientalot ovat usein niin korkealla, ettei esteetöntä kulkua pysty luontevasti järjestämään. Keinotekoista lattiapinnan nostamista ei kuitenkaan tule tehdä. )(67((7g15$.(1186 )</(,67bNRKWD6RYHOWDPLVDOD Määräys:0llUl\NVHWMDRKMHHWNRVNHYDWKDOOLQWRMDSDOYHOXUDNHQQXNVLDVHNlPXLVVDUDNHQQXNVLVVDROHYLD OLLNHMDSDOYHOXWLORMD7\ WLORMDVLVlOWlYLlPXLWDUDNHQQXNVLDPllUl\NVHWMDRKMHHWNRVNHYDWW\ QOXRQQH KXRPLRRQRWWDHQ1lPlPllUl\NVHWMDRKMHHWNRVNHYDWDVXLQUDNHQQXNVLDMDDVXPLVHHQOLLWW\YLlWLORMDVLOWD RVLQNXLQDVXQWRVXXQQLWWHOXDNRVNHYDVVDDVHWXNVHVVD5DN0N*HGHOO\WHWllQQLLGHQVRYHOWXPLVHVWDOLLN NXPLVHVWHLVLOOH Uudisrakentamisessa työtilojen osalta harkitaan, salliiko työn luonne fyysisiä rajoitteita eli voiko liikkumisesteinen tehdä ko. työtä. Esim. ruumiillisesti raskaassa teollisuustyössä tai vaikkapa ravintolakeittiössä on liikkumisesteisen vaikeaa työskennellä. Mikäli työ ei ole hankalaa suorittaa pyörätuolista käsin, kuten esim. toimistotyö, niin wc- ja sosiaalitilojen sekä hissien, kulkukäytävien ja oviaukkojen mitoituksen tulee sopia myös liikkumisesteiselle. Tilojen yhteiskäyttö eri työpaikkojen kesken on mahdollista. Korjausrakentamisessa esteettömyyden vaatimus riippuu pääosin aiotusta käyttötarkoituksesta. Vaatimuksista voidaan joustaa olevan rakennuksen lähtökohtien ja esim. rakennussuojelullisten syiden perusteella. Se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että rakennus otettaisiin uuteen, sille sopimattomaan käyttötarkoitukseen. )6$$987(77$9886NRKWD.XONX\KWH\GHW '.!*, "" # Määräys:2VDQDXWRSDLNRLVWDWXOHHVRYHOWXDS\ UlWXROLQNl\WWlMlOOH1lPlSDLNDWWXOHHVLMRLWWDDUDNHQQXN VHHQSllV\QNDQQDOWDVLVllQNl\QWLLQQlKGHQWDUNRLWXNVHQPXNDLVHVWLMDQHWXOHHPHUNLWlOLLNNXPLVHVWHLVHQ WXQQXNVHOOD Ohje:/LLNNXPLVHVWHLVHQNl\WW QVRYHOWXYDDXWRSDLNNDRQOHYH\GHOWllQYlKLQWllQPPMDSLWXXGHO WDDQYlKLQWllQPP

5 5 (5) Inva-autopaikkojen lukumäärä: - liike- ja palvelurakentamisessa tulee osoittaa 2 inva-autopaikka/ 50 autopaikkaa ja sen jälkeen 1 invaautopaikka kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti - asuinkerrostalojen alueella tulee osoittaa 1 inva-autopaikka/ 30 autopaikkaa - useiden asuntojen pientaloalueella (myös rivitalot) suositellaan inva-autopaikka järjestettäväksi varaamalla käyttökelpoista sivutilaa, esim. kevyen liikenteen väylä, autopaikan viereen - yksittäisiin omakotitaloihin ei tarvitse osoittaa inva-autopaikkaa )6$$987(77$9886NRKWD7DVRHURW Määräys:7RLPLQQDOOLVHVWLWRLVLLQVD\KWH\GHVVlROHYLHQNHUURVWDVRMHQYlOLOOlWXOHHROODS\ UlWXROLQMDS\ UlOOLVHQNlYHO\WHOLQHHQNl\WWlMlOOHVRYHOWXYDKLVVLWDLPXXNLLQWHlVWLDVHQQHWWXS\ UlWXROLQMDS\ UlOOLVHQ NlYHO\WHOLQHHQNl\WWlMlOOHVRYHOWXYDKHQNLO LGHQQRVWRRQWDUNRLWHWWXODLWHHOOHL\KWH\WWlROHPDKGROOLVWDMlU MHVWllWRLVLLQVDOLLWW\YLOOlOXLVNLOODMDWDUYLWWDYLOODOXLVNLHQYlOLWDVDQWHLOOD0LOORLQNHUURVNRUNHXGHQPLWWDL QHQWDLWlWlVXXUHPSLWDVRHURMlUMHVWHWllQSRUUDV\KWH\GHOOlOLLNNXPLVHVWHHW Q\KWH\VRQMlUMHVWHWWlYlKLV VLOOl Hissin tarpeellisuutta harkitessa tulee huomioida, että esteettömän ja esteellisen reitin ei pidä olla oleellisesti eri pituisia. Ne eivät myöskään saa sijaita niin kaukana toisistaan, että toista reittiä on vaikea havaita. Varsinkaan esteetön reitti ei saa olla kovin pitkä, koska esteettömiä kulkuväyliä käyttävän liikkuminen on jo muutenkin hidasta. Määräys:/XLVNDVDDROODNDOWHYXXGHOWDDQHQLQWllQMDSLWXXGHOWDDQ\KWlMDNVRLVHQDHQLQWllQ NXXVLPHWULlMRQNDMlONHHQNXONXYl\OlOOlHGHOO\WHWllQYDDNDVXRUDDYlKLQWllQPPSLWXLVWDWDVDQQHW WD,OPDQYlOLWDVDQWHLWDMDWNXYDOXLVNDVDDROODHQLQWllQNDOWHYD-RVXONRWLODVVDROHYDDOXLVNDD HLYRLGDSLWllVLVlWLODVVDROHYDDQOXLVNDDQYHUUDWWDYDVVDNXQQRVVDNDOWHYXXWWDYDVWDDYDVWLORLYHQQHWDDQ Ulkona olevan luiskan kaltevuuden tulee olla enintään 5% (1:20), jollei sitä kateta ja/tai lämmitetä. Tämä koskee sisäänkäyntien yhteyteen tehtäviä luiskia muiden paitsi pientalojen osalta. Muualla pihamaalla on jyrkillä tonteilla mahdollista ylittää maksimikaltevuudet, kunhan saattoliikenne pääsee ajamaan sisäänkäynnin luo. Jyrkemmät kohdat tulee varustaa käsijohteilla ja luiskien yhteyteen tulee yleensä tehdä myös portaat. )7,/$7NRKWD+\JLHQLDWLODW Määräys3\ UlWXROLQMDS\ UlOOLVHQNlYHO\WHOLQHHQDYXOODOLLNNXYLHQNl\WHWWlYLVVlWXOHHROODWDUSHHOOLVHNVL NDWVRWWDYDPllUlVHNlLWVHQlLVHVWLWRLPLYLOOHHWWlDYXVWHWWDYLOOHOLLNNXPLVHVWHLVLOOHPLWRLWHWWXMDMDYDUXVWHWWX MDZFMDSHVXWLORMD7LODWRQYDUXVWHWWDYDOLLNNXPLVHVWHLVHQWXQQXNVHOODMDQLLGHQWXOHHROODVLMRLWXNVHOWDDQ Nl\WWlMlQWDLDYXVWDMDQVXNXSXROHVWDULLSSXPDWWRPLD7lOODLVLLQWLORLKLQWXOHHROODSllV\VXRUDDQDXODVWD Nl\WlYlVWlWDLPXXVWDYDVWDDYDVWDWLODVWD Inva-wc- ja pesutilat tulee sijoittaa niin, ettei matka niihin ole selvästi hankalampi kuin muihin vastaaviin tiloihin. Esim. toimistorakennuksessa inva-wc sijoitetaan jokaiseen kerrokseen, kauppakeskuksissa helposti löydettäviin asiakastilohin. Eri yritykset voivat käyttää yhteisiä inva-wc:itä. Suunnittelijoita ohjataan lupakäsittlyssä mitoittamaan kaikkien käyttöön sopivia wc-tiloja, esimerkiksi pareittain käytettäviä yksipuolisia inva-wc:itä, erillisten inva-wc-tilojen sijaan.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Ohjetta ei ole päivitetty uudistettujen rakentamista ohjaavien säädösten (2014 ja 2015) mukaiseksi. ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) HELSINGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄ OHJE Hyväksytty

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) 1 ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Helsingin rakennuslautakunnan 31.8.2010 hyväksymä ohje, korvaa 12.7.2005 hyväksytyn ohjeen YLEISTÄ Tämä ohje tarkastelee rakennusten esteettömyyttä kolmella

Lisätiedot

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Uudistuva esteettömyysasetus Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Esteettömyyden tarve ja asetusmuutosten taustat Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori

ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA. Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori ESTEETTÖMYYS RAKENNUSVALVONNAN PROSESSEISSA Jaana Solasvuo esteettömyyskoordinaattori 28.3.2019 Esteettömyys - tavanomaista suunnittelua - hyvin suunnitellussa ja toteutetussa rakennuksessa kaikki tilat

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) 1 ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Helsingin rakennuslautakunnan 21.1.2014 hyväksymä ohje, korvaa 31.8.2010 hyväksytyn ohjeen YLEISTÄ Tämä ohje tarkastelee rakennusten esteettömyyttä kolmella

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1)

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) OHJE ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) Tämä ohje tarkastelee rakennusten esteettömyyttä kolmella eri tasolla: 1. taso: Ehdottomasti sitovat määräykset 2. taso: Tapauskohtaista harkintaa sisältävät

Lisätiedot

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) 2 ASUNTOSUUNNITTELU

ESTEETÖN RAKENNUS (F1) 2 ASUNTOSUUNNITTELU ESTEETÖN RAKENNUS (F1) ASUNTOSUUNNITTELU (G1) HELSINGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN OHJE OHJE 1 YLEISTÄ Tämä ohje tarkastelee rakennusten esteettömyyttä kolmella eri tasolla: 1. taso: Ehdottomasti sitovat määräykset

Lisätiedot

Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta?

Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta? Mitä vammaisneuvostojen toimijoiden tulisi tietää uudesta esteettömyysasetuksesta? Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari Oulu

Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari Oulu Esteettömyysasetus ja ajankohtaisia ohjeita Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Esteettömyysseminaari.28.3.2019 Oulu Sisältö Esteettömyys mitä ja miksi? Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Lisätiedot

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Kunta Iisalmi 4. Kiinteistötunnus 140-1-36-1-3 6. Koordinaatit 7. Osoite 9. RAKENNUKSEN KUVAUS Riistakatu 23 2. Kohde Iisalmen

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Taustat Uusi asetus esteettömästä rakennuksesta Merkittävimmät muutokset Perustelumuistio,

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu. Ilkka Korhonen, Kuopion AL. rakennusvalvonta

Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu. Ilkka Korhonen, Kuopion AL. rakennusvalvonta Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu, Kuopion AL. rakennusvalvonta MRL:n muutos 812/2017 117 j Asuin-, majoitus- ja työtilat Asuin-, majoitus- ja työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan vammaisneuvostot. Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Itä-Uudenmaan vammaisneuvostot. Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 1 Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Itä-Uudenmaan vammaisneuvostot kiittävät mahdollisuudesta antaa lausunto esteettömyysasetusluonnokseen.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY

ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE SUOMEN HCP GOLF RY Kentän nimi: Selvityksen tekijät ja pvm: Tämän tarkistuslistan tavoitteena on helpottaa golfkenttien kenttätoimikuntien ja vastaavien työtä,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta 1 F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Esteetön rakennus Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak.

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak. AJURINMÄKI paikoitustaso VERÄJÄKALLIONKATU paikoitustaso AJURINKATU ASUINRAK PIHAKANSI PYSÄKÖINTIKANSI AJURINKUJA työväenopisto paikoitustaso TURUNVÄYLÄ KEHÄ I kirkko paikoitustaso LÄNSIVÄYLÄ as.rak P

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 1 (6) RAKENNUSLAUTAKUNTA. 236 Rakennuslautakunnassa , uudelleen valmisteltavaksi palautettu asia:

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 1 (6) RAKENNUSLAUTAKUNTA. 236 Rakennuslautakunnassa , uudelleen valmisteltavaksi palautettu asia: HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 1 (6) Kaupunginhallitus 236 Rakennuslautakunnassa 5.7.2016, uudelleen valmisteltavaksi palautettu asia: RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

As Oy Eerikinkatu 35 Eerikinkatu 35, Helsinki. Linjasaneerauksen hankesuunnitelma Arkkitehtiluonnokset

As Oy Eerikinkatu 35 Eerikinkatu 35, Helsinki. Linjasaneerauksen hankesuunnitelma Arkkitehtiluonnokset As Oy Eerikinkatu 35 Eerikinkatu 35, 00180 Helsinki Linjasaneerauksen hankesuunnitelma Sisältö: Yleistä kylpyhuoneista... 2 Kylpyhuone 1 - vaihtoehto a... 3 - vaihtoehto b... 4 Kylpyhuone 2 - vaihtoehto

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

Kodin esteettömyysratkaisuja

Kodin esteettömyysratkaisuja Kodin esteettömyysratkaisuja Harri Leivo Kemin Kulttuurikeskus 29.9.2016 esteettömyysasiamies, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 harri.leivo@invalidiliitto.fi www.invalidiliitto.fi

Lisätiedot

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava

kylmäkone, esim. jääkaappi-pakastin tasoliesi + kalusteuuni + tuuletin tilavaraus: pyykinpesukone + kuivausrumpu naulakkokaluste, suuntaa-antava M E R K K I E N S E L I T Y S J A L Y H E N T E E T ASUNNON TILAT ASUNNON USTEET JA LAITTEET MUU TEKNIIKKA JA MERKINNÄT E KT OH WC KH PH S ak yk eteinen keittotila olohuone makuuhuone wc kylpyhuone pesuhuone

Lisätiedot

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit 6441-6443 ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon alue sijaitsee Voivalan kaupunginosassa, pääasiassa Koronniityntien länsipuolella.

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

Kiuruvesi, Kiuruvesi Kohdenumero h,k, 53,5 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Kiuruvesi, Kiuruvesi Kohdenumero h,k, 53,5 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kiuruvesi, Kiuruvesi Kohdenumero 638219 2h,k, 53,5 m² Kov. 1974 Energialuokka Ei e-tod. Mh. 28 000,00 Vh. 28 000,00 Ahonpääntie 5. Tässä vaikka loistokoti vanhuuden päiville, tai miksei ensiasunnoksi!

Lisätiedot

Sipusaaren seurakuntakoti

Sipusaaren seurakuntakoti Kesäkuu 2017 Sipusaaren seurakuntakoti Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti

Lisätiedot

62,5 m², 2h, k, s,

62,5 m², 2h, k, s, Kohteen ilmoittaja Nimi: Liisa Kovanen Puh: 0400 557 372 Kiinteistömaailma, Mikkeli, Asuntoporras Oy LKV Porrassalmenkatu 27 50100 Mikkeli Puh: (015) 760 0001 Kaunis ja viehättävä saunallinen pikkukoti,

Lisätiedot

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 ARKKITEHTITOIMISTO L&M S i e v ä n e n Oy RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 TALO A (alatalo) Sisäänkäynti Sisäänkäynti rakennukseen on esteellinen: - Piha-alueelta sisäänkäyntikatoksen

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014 SUUNNITELMAN ESITTELY 12.5.2014 Rakennusppaikka, Kirkkotie 10, 62200 Kauhava r r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o y T u o m i s a l o & Co Sivu 1 ASEMAKAAVA r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Kuopio, Keskusta Kohdenumero h,k, 88,5 m² Kov Energialuokka E 2007 Mh ,66 Vh ,00

Kuopio, Keskusta Kohdenumero h,k, 88,5 m² Kov Energialuokka E 2007 Mh ,66 Vh ,00 Kerrostalo Kuopio, Keskusta Kohdenumero 648644 4h,k, 88,5 m² Kov. 1963 Energialuokka E 2007 Mh. 126 520,66 Vh. 194 000,00 Kirkkokatu 12. Keskustan, Väinölänniemen ja sataman tuntumassa LVISsaneeratussa

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Yhtenäiset Topten-käytännöt

Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt tilannekatsaus Mukana Ympäristöministeriö - Topten-rakennusvalvonnat- RAKLI ry - Rakennusteollisuus RT ry - SKOL ry - RALA ry pksrava feat. Toptenrava

Lisätiedot

Paritalot Keltanotie 11 I HELSINKI ESITE

Paritalot Keltanotie 11 I HELSINKI ESITE Paritalot Keltanotie 11 I HELSINKI ESITE Tietoa kohteesta Helsingin Vartiokylään, loistavien kulkuyhteyksien, palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien äärelle rakennetaan kaksi paritaloa, osoitteeseen

Lisätiedot

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit 21050-21051 ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaava-alue sijaitsee likimääräisesti Littoistentien, Nunnanpellon

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

50,5 m², 2h, k, s, psh...,

50,5 m², 2h, k, s, psh..., Kohteen ilmoittaja Nimi: NINA KANTELE Puh: 0408383002 Ninan Neliöt Oy LKV 02100 Espoo Puh: 040 838 3002 Hyvien palveluiden läheisyydessä läpitalon kaksio luhtitalon toisessa kerroksessa! Koko huoneiston

Lisätiedot

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA RETKEILIJÄNKATU 13 12.05.2017 HANKESUUNNITELMA Retkeilijänsilta Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitseva toimistorakennus on tällä hetkellä Avara Oy:n toimitilakäytössä ja Retkeilijänkatu 13 tontti on kyseisen

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Mäntsälä, Mustamäki Kohdenumero h, k, parveke, 73,0 m² Kov Energialuokka F 2013 Mh ,27 Vh ,00

Mäntsälä, Mustamäki Kohdenumero h, k, parveke, 73,0 m² Kov Energialuokka F 2013 Mh ,27 Vh ,00 Kerrostalo Mäntsälä, Mustamäki Kohdenumero 635651 3 h, k, parveke, 73,0 m² Kov. 1978 Energialuokka F 2013 Mh. 68 417,27 Vh. 69 000,00 Pukkimäentie 1. Ensimmäisen asuinkerroksen hyväpohjainen ja siisti

Lisätiedot

Esteetöntä pientaloasumista kodin muutostöillä Kari Tahvanainen Korjausneuvoja Vanhustyön keskusliitto

Esteetöntä pientaloasumista kodin muutostöillä Kari Tahvanainen Korjausneuvoja Vanhustyön keskusliitto Esteetöntä pientaloasumista kodin muutostöillä 2017 Kari Tahvanainen Korjausneuvoja Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 14 alueellista

Lisätiedot

67,0 m², 3h+k,

67,0 m², 3h+k, Kohteen ilmoittaja Nimi: Tiina Björkman Puh: 045 129 9909 OP Koti Länsi-Uusimaa Oy LKV Nummela Vihdintie 3 03100 Nummela Puh: 010 254 5206 Etsitkö kotia aivan Nummelan keskustassa mutta kuitenkin suojaisen

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 1 Nyt ennakkomarkkinoinnissa upea rivitalo järven rannalla! As Oy Kotaranta rakennetaan omalle tontille Leppäveden rantaan. Yhtiö on vapaarahoitteinen ja käsittää yhden

Lisätiedot

90,0 m², 4h, k, kph, e...,

90,0 m², 4h, k, kph, e..., Kohteen ilmoittaja Nimi: Martti Pärkinen Puh: 0504388785 Kiinteistömaailma, Myyrmäki, Wirtanen & Rehnström Oy Liesikuja 4 01600 Vantaa Puh: +358503521669 Muuttovalmis, kahdella sisäänkäynnillä varustettu,

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma

KOy Pääskynpesät Viitesuunnitelma N Viitesuunnitelma..0 N SELOSTUS. 0 00. 00. 00. 00 0 00. 0 00. leksanterinkatu 00. 00. 00. 00. 00. 00. Viitesuunnitelman tilaaja on Nuorisosäätiö, ja se liittyy käynnissä olevaan asemakaavan muutokseen,

Lisätiedot

Rauma, Kodisjoki Kohdenumero h+k, 75,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Rauma, Kodisjoki Kohdenumero h+k, 75,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Rauma, Kodisjoki Kohdenumero 638275 3h+k, 75,0 m² Kov. 1974 Energialuokka Ei e-tod. Mh. 45 000,00 Vh. 45 000,00 Heikkiläntie 3. Peruskuntoinen mutta siisti ensimmäisen kerroksen asunto. Valoisat

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

106,0 m², 4 h + k + s,

106,0 m², 4 h + k + s, Kohteen ilmoittaja Sp-Koti l Imatra Lappeentie 18 55100 Imatra Puh: 010 396 5200 Kivasti persoonallinen rivitalon päätyasunto. Sähkölämmityksen lisäksi takka ja ilmalämpöpumppu. Vino sisäkatto antaa avaruutta,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Haso Kuusikkotie 7-8. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu. Liikenne. HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 hnro

Haso Kuusikkotie 7-8. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Ratkaisu. Liikenne. HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 hnro HANKESELOSTUS 1 (33) Haso Kuusikkotie 7-8 Luonnokset Sijainti Tontti 28314-2, 28214-3 Kuusikkotie 7-8, Maunula 00630 Helsinki Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi tonttia. Näistä pohjoisempi asemakaavassa

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA. Ympäristösi tekijä

PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA. Ympäristösi tekijä 1 PYSÄKÖINTI MARJA-VANTAA KOKOUS 29.11.2010 2 MARJA-VANTAA LUOLAPYSÄKÖINTI Voidaan yleensä sijoittaa ja asemoida melko vapaasti Tarvitaan yleensä alueellinen pysäköintiyhtiö Vaiheittain rakentaminen haastavaa

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo Esteettömyyskartoitus 1 (12) 21.12.2012 Ira Verma, tutkija Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos ira.verma@aalto.fi +358 50 369 3226 Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rakennusvalvontojen yhtenäiset esteettömyyden käytännöt ja esteettömyys Oulun rakennusvalvonnan prosesseissa

Rakennusvalvontojen yhtenäiset esteettömyyden käytännöt ja esteettömyys Oulun rakennusvalvonnan prosesseissa Rakennusvalvontojen yhtenäiset esteettömyyden käytännöt ja esteettömyys Oulun rakennusvalvonnan prosesseissa Tarkastusarkkitehti Aila Asikainen Esteettömyysseminaari 28.3.2019, kahvila Leeta MRL 117 e

Lisätiedot

22,5 m², 1h+keittosyve..., 395 / kk

22,5 m², 1h+keittosyve..., 395 / kk Kohteen ilmoittaja Nimi: Toimisto Puh: 05-217 100 Merikotkan Pesä Ky Koulukatu 10 48100 Kotka Puh: 05 217 100 AIVAN KARHULAN KESKUSTASSA SUPERNÄPPÄRÄ, JUURI UUDET PINNAT SAANUT, VALOISA PIENKOTI! YRITYKSETKIN

Lisätiedot

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit 2729-2733 Untolan alue sijaitsee Littoisten kaupunginosassa, Paaskunnan ja Lähteenmäen asuinalueiden välissä. Alueen rakennuskanta on pääasiassa uudehkoa.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 ESTEETTÖMYYS HYVINKÄÄN ASUNTOMESSUILLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Hyvinkäällä Niina Kilpelä, Kynnys

Lisätiedot