MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET Yhteishaku TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO VALINTA HAKUKOHTEISIIN BIOKEMIA BIOTEKNIIKKA BIOLOGIA FYSIKAALISET TIETEET GEOLOGIA KEMIA MAANTIEDE MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOTEKNIIKKA (DI) ERILLISVALINNAT

2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja luonnontieteiden kandidaatti filosofian maisteri filosofian lisensiaatti filosofian tohtori tekniikan kandidaatti diplomiinsinööri tekniikan lisensiaatti tekniikan tohtori TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinnon. Alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, joita matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat filosofian maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. Filosofian ja tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat jatkotutkintoja. Jatko-opintoihin voi hakea vasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelija valitaan yhteishaussa suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi tiedekuntaan ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opinto-oikeutensa. Hakija ei ole opiskelijavalinnassa hakukelpoinen sellaiseen hakokohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus. Tiedekunnan hakukohteeseen hyväksyttävä saa opinto-oikeuden yhteen kandidaatin tutkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan ja yhteen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintoohjelmia on hakukohteesta riippuen pääsääntöisesti useampia, joista opiskelija voi valita. Hakukohteeseen liitetyt tutkinto-ohjelmat kerrotaan edempänä. Opetus voi jo kandidaatin tutkinnon tutkintoohjelmassa eriytyä eri pääaineisiin. Opiskelija voi valita pääaineen oman kiinnostuksensa mukaan. Pääaineen ja sivuaineiden valinta alemmassa tutkinnossa voi vaikuttaa ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelman valintaan. Ylemmän tutkinto-ohjelman valintaan voi liittyä erityisiä valintakriteereitä. Opiskelijavalinnassa voi saada opinto-oikeuden myös vain ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan, mikäli hakijalla on suoritettuna soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Opinto-oikeutta haetaan erillisvalinnassa, katso hakukohteet ja hakuohjeet kohdasta erillisvalinnat. Opiskelun kesto Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä ja tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Sen jälkeen suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja nämä opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tiedekunnan opetussuunnitelmassa on kandidaatin tutkintojen osalta tutkinto-ohjelmittain ohjeellinen opintojen suoritusjärjestys ja ajoitussuunnitelma, jota noudattaen opinnot etenevät edellä mainitussa aikataulussa. Opiskelijalla on oikeus suorittaa myös ylimääräisiä opintosuorituksia, mikä saattaa pidentää opiskeluaikaa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus suorittaa jatkotutkintona filosofian lisensiaatin tai tekniikan lisensiaatin tutkinto ja edelleen filosofian tohtorin tai tekniikan tohtorin tutkinto. Tohtorin tutkinto sisältää lisensiaatin tutkintoon vaaditut opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen kestää noin neljä vuotta. 102

3 Tutkinto-ohjelmien rakenne Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alemman tutkinnon tutkinto-ohjelmassa suoritetaan eri oppiaineiden perus- ja aineopintoja, sivuaineiden opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Perusopintojen ensimmäiset kurssit perustuvat yleensä lukion oppimääriin. Tämä on syytä ottaa huomioon jo hakukohdevaihtoehtoja harkittaessa. Siten esimerkiksi opiskelijan, joka tulee valituksi fysikaalisten tieteiden, kemian tai matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen, tulisi hankkia kyseisten aineiden lukion laajoja kursseja vastaavat tiedot, ellei hän ole opiskellut laajimpia kursseja koulussa. Perusopintojen jälkeen voi siirtyä aineopintotasoisten kurssien suorittamiseen. Tekniikan alan koulutuksessa perusopintoina suoritetaan monitieteiset opinnot, jotka koostuvat esim. matematiikan, fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteiden opinnoista. Ylempään korkeakoulututkintoon suoritetaan pääaineen syventävät opinnot sekä muita opintoja. Opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma tai diplomityö) on osa pääaineen syventäviä opintoja. Diplomi-insinöörin tutkintoon suoritetaan myös sivuaineopintoja. Mikäli opiskelija suorittaa aineenopettajan pätevyyden antavan tutkinnon matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa tai maantieteessä, on filosofian maisterin tutkintoon suoritettava myös opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat kasvatustieteen opintoja. Opettajan pätevyyden voi suorittaa myös tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija. Yhteishaku TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO HAKEMINEN Biotekniikan sekä tietotekniikan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon johtavat hakukohteet ovat mukana diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen valinnassa, DIA-valinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2015, DIA diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa Oppaan voi tilata osoitteesta Tässä oppaassa esitetään myöhemmin ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet. LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO HAKIJARYHMÄT JA HAKUAIKA Yleisen hakukelpoisuuden saavuttaneet hakijat Hakukelpoisia ovat ylioppilaat, International Baccalaureate (IB)-, European Baccalaureate (EB)-, Reifeprüfung-tutkinnon (RP) Helsingin saksalaisessa koulussa suorittaneet hakijat ja kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen suorittaneet. Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis viimeistään Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, jotka ovat ulkomailla saaneet koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden yliopisto-opintoihin. Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis viimeistään Muut hakijat Sellaiset hakijat, joilla ei ole edellä mainittua koulutusta, mutta joilla on muulla tavoin yliopistoopiskelua varten hankitut tarpeelliset tiedot ja valmiudet sekä riittävä kielitaito voivat hakea tiedekunnan opiskelijoiksi. Näiden hakijoiden kohdalla tiedekunta päättää tapauskohtaisesti, esitettyjen todistusten perusteella hakijan korkeakoulukelpoisuudesta ja kutsumisesta valintakokeisiin (= erivapauspäätös korkeakoulukelpoisuudesta). Hakeminen tapahtuu osoitteessa Täytä hakulomakkeen korkeakoulukelpoisuus -kohdassa kohta: Muu korkeakoulukelpoisuus/erivapauspäätös korkeakoulukelpoisuudesta. Lähetä hakukelpoisuuteen liittyvät liitteet hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen. Huom! Tähän hakijaryhmään eivät kuulu ne, joilla lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaminen on kesken. Hakemuksen liitteet Hakijan tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittava liite hakujärjestelmän ilmoittamaan osoitteeseen kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään Ylioppilastutkinnon suorittaneen tai sitä suorittavan hakijan täytyy toimittaa liite vain siinä tapauksessa, että tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1990, tätä uudemmista tutkinnoista yliopisto saa tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta. Mikäli hakija suorittaa IB- tai EB-tutkinnon vuonna 2015 on 103

4 hänen toimitettava oppilaitoksen antama todistus tutkinnon ennakkoarvioinnista mennessä ja lopullinen tutkintotodistus mennessä. Mikäli hakijan hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittaminen esim. ammatillisessa oppilaitoksessa tai vastaavassa on vielä kesken, hänen tulee toimittaa todistus hakuaikaan mennessä suoritetuista opinnoista, esim. opintorekisteriote tai muu oppilaitoksen antama todistus. Mahdollisesta kielitaidon osoittamiseen tarvittavasta liitteestä kerrotaan seuraavassa. Kielitaitovaatimukset Opintojen suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Valintakokeisiin on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opintonsa ulkomailla, hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 ( jälkeen suoritetut testit), taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit) tai taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit). Katso muut suomen kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme yksikot/sci/opiskelu/opiskelijaksi/kielitaito/sivut/ home.aspx Hakijan on toimitettava todistus kielitaidostaan yliopistoon hakemuksen liitteenä mennessä. Lisätietoa: HAKEMINEN Tiedekunnan päävalinnan hakukohteisiin haetaan osoitteessa Hakuaika alkaa päättyy Katso tarkemmat tiedot hakemisesta tämän oppaan alkuosasta kohdasta Hakeminen. Opiskelijalla voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/ diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi tiedekuntaan ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opinto-oikeutensa. Hakija ei ole opiskelijavalinnassa hakukelpoinen sellaiseen hakokohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus. HAKUKOHTEET Viereisellä sivulla olevassa taulukossa on esitetty yhteisvalinnan hakukohteet, aloituspaikkamäärät sekä ne tutkinto-ohjelmat, joihin myönnetään opinto-oikeus kustakin hakukohteesta. Hakukohteen opiskelijavalinnassa myönnetään opinto-oikeus yhteen nimettyyn alemman tutkinnon tutkinto-ohjelma sekä yhteen hakukohteeseen kuuluvista ylemmistä tutkinto-ohjelmista. Ylemmän tutkinnon tutkinto-ohjelma valitaan alemman tutkinnon valmistumisen yhteydessä. Tiettyyn ylempään tutkinto-ohjelmaan siirtymisen edellytyksenä saattaa olla kandidaatin tutkinnon suorittaminen tietyn sisältöisenä. Ylemmistä tutkintoohjelmista voi lukea lisää seuraavan www-sivun kautta: VALINTAMENETTELYT Yhteishaussa opiskelijat valitaan hakukohteesta riippuen todistuksen perusteella, ylioppilastutkinnon (tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon) arvosanoista saatavien pisteiden ja valintakokeen pisteiden yhteispistemäärän perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi tutkinto, otetaan valinnassa huomioon eniten taustapisteitä antava tutkinto. Mikäli hakija on ylioppilas ja on sen lisäksi suorittanut myös muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon, esim. ammatillisen tutkinnon, hänet käsitellään yhteishaussa aina ylioppilaana. Tutkintotodistuspisteitä ei oteta huomioon alla luetelluissa tapauksissa, eivätkä nämä hakijat ole myöskään todistusvalintakelpoisia: hakijalla on vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla (poislukien IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet) tiedekunta on myöntänyt hakijalle erivapauden hakukelpoisuuteen. Edellä mainitut hakijat valitaan valintakoemenestyksen perusteella. Yksityiskohtainen valintatapa esitetään koulutusohjelmien valintaperusteiden yhteydessä. 104

5 HAKUKOHDE ALOI- TUS- PAIKKA MÄÄRÄ HAKUKOHTEESEEN KUULUVA ALEM- MAN TUTKINNON TUTKINTO-OHJELMA Biokemia 42 Biokemian tutkintoohjelma (LuK) HAKUKOHTEESEEN KUULUVAT YLEMMÄN TUTKINNON TUTKINTO-OHJELMAT Biokemian tutkinto-ohjelma (FM) Master s Degree Programme in Biomedical Sciences / Molecular Biotechnology and Diagnostics Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM) Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkintoohjelma (FM) Master s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM) Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Biologia 38 Biologian tutkintoohjelma (LuK) Master s Degree Programme in Bioinformatics (FM) Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM) Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM) Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkintoohjelma (FM) Biotekniikka 25 Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Fysikaaliset tieteet 55 Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (LuK) Geologia 15 Geologian tutkintoohjelma (Luk) Kemia 60 Kemian tutkintoohjelma (Luk) Master s Degree Programme in Bioinformatics (FM) Master s Degree Programme in Molecular Systems Biology (FM) Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI) Master s Degree Programme in Food Development (DI) Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM) Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM) Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM) Master s Degree Programme in Astronomy and Space Physics (FM) Master s Degree Programme in Material Science (FM) Geologian tutkinto-ohjelma (FM) Kemian tutkinto-ohjelma (FM) Maantiede 25 Maantieteen tutkintoohjelma (Luk) Master s Degree Programme in Material Science (FM) Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM) Matematiikka ja tilastotiede Tietojenkäsittelytieteet Tietotekniikka 80 Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma (LuK) 50 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (Luk) 40 Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM) Tilastotieteen tutkinto-ohjelma (FM) Master s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI) Master s Degree Programme in Computer Science (FM) Master s Degree Programme in Bioinformatics (FM) Master s Degree Programme in Information and Communication Technology (DI) Master s Degree Programme in Information Security and Cryptography (FM+DI) Master s Degree Programme in Embedded Computing (DI) Master s Degree Programme in Computer Science (FM) Master s Degree Programme in Bioinformatics (FM) 105

6 Todistusvalinta Todistusvalinta on käytössä fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden hakukohteissa. Matematiikan ja tilastotieteen, fysikaalisten tieteiden ja kemian hakukohteissa todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta annettavien pisteiden perusteella muodostettavan paremmuusjärjestyksen perusteella. Tietojenkäsittelytieteen hakukohteessa valitaan kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät hakijat valintaperusteiden mukaisesti. IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys IB-, EB- tai RP-tutkintojen pisteytys esitetään kunkin hakukohteen kohdalla. Vuonna 2015 suoritettavien IB- ja EB tutkintojen pisteyttäminen tapahtuu oppilaitoksen antaman ennakkoarvioinnin perusteella ja valinnan tulos on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija esittää lopullisen tutkintotodistuksensa ja pistelasku tarkistetaan sen mukaiseksi. Lopullinen tutkintotodistus on toimitettava yliopistoon mennessä. Mikäli hakijan arvosanat eivät tarkistettaessa riitä hyväksytyksi tulemiseen, hakijan ehdollisesti saama opiskelupaikka peruuntuu. Ehdollinen opiskelupaikka peruutetaan myös siinä tapauksessa, että hakija ei toimita lopullista tutkintotodistustaan em. määräaikaan mennessä. Huomaathan myös, että mikäli IB- tai EB-tutkinto on suoritettu ulkomailla, eikä tutkinto sisällä arvo sanoja suomen kielestä, tulee hakijan osoittaa suomen kielen taitonsa tiedekunnan edellyttämällä tavalla (katso edellä kohta Kielitaitovaatimukset). Valintakokeisiin osallistuminen Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Poikkeuksena ovat ns. ei-ylioppilaina erivapaudella hakevat sekä matematiikan ja tilastotieteen, fysikaalisten tieteiden ja kemian hakukohteeseen hakevat ei-ylioppilaat, joille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valintakokeen ajankohta huhtikuun loppupuolella. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Valintakokeeseen on vastattava aina suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeissa sallitut apuvälineet Valintakokeissa tulee olla mukana kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain). Taulukkokirjaa ei saa käyttää; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana. Jos laskin on sallittu valintakokeessa, on siitä maininta hakukohteen kohdalla. Sähköisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Erityisjärjestelyt valintakokeissa Ks. oppaan alusta kohdasta Hakeminen, Valintakokeet. Huomaathan että erityisjärjestelyjä on haettava hakuajan päättymiseen mennessä. Tulosten ilmoittaminen, paikan vastaanottaminen, siitä luopuminen ja jonottaminen ylemmän hakutoiveen hakukohteisiin Yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille viimeistään ja viimeistään tällöin opiskelupaikkansa saavien tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta mennessä. Tulokset ovat nopeimmin nähtävissä opintopolku.fi-palvelussa, jossa hakija näkee menestymisensä omien hakukohteidensa valinnassa. Hyväksytyksi tulleiden nimilista julkaistaan myös hakukohteittain Luonnontieteiden talo I:n aulassa 1.7. jälkeen heti kun se on mahdollista. Mikäli jälkeen peruutusten takia vapautuu aloituspaikkoja, vapautuville paikoille valitaan hakijoita varasijoilta valintaperusteissa ilmoitetulla tavalla. Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo Opiskelupaikan vastaanottamisen ilmoittaminen on kuvattu valintaoppaan alkuosassa kappaleessa Opiskelupaikan vastaanottaminen ja siitä luopuminen. Jokaisen hakijan on syytä lukea tarkkaan nämä ohjeet. Koepapereihin tutustuminen Valintakokeisiin osallistuneiden on valinnan tulosten ilmoittamisen jälkeen oikeus tutustua omien vastaustensa arvosteluun. Kokeiden mallivastaukset on nähtävänä ilmoitustaululla ja tiedekunnan www-sivulla tulosten julkistamisen jälkeen. Hakijoiden vastauspaperit ovat nähtävillä matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa (ma pe klo 12 14) tulosten julkistamisen jälkeen 14 päivän ajan. Oikaisupyyntö Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin päätökseen oikaisua haetaan, mitä muutoksia vaaditaan ja millä perusteilla. Oikaisupyynnöt toimitetaan tietojen- 106

7 käsittelytieteiden hakukohdetta lukuun ottamatta osoitteeseen: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden hakukohdetta koskevat oikaisupyynnöt on toimitettava Oulun yliopistoon osoitteeseen: Luonnontieteellinen tiedekunta, PL 3000, Oulun yliopisto. VALINTA HAKUKOHTEISIIN BIOKEMIA Valintakoe Keskiviikkona klo Yliopistonmäki, Luonnontieteiden talo I, Sali IX, Turun yliopisto. Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1 5) sekä kemian koko oppimäärään (kurssit 1 5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003). Valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakoekysymykset laaditaan seuraavien kirjasarjojen viimeisten painosten mukaisesti: Lukion biologia, BIOS (biologia) ja Mooli (kemia). Valintakokeessa sallitut apuvälineet Biokemian valintakokeessa saa käyttää ylioppilastutkinnossa hyväksyttyä laskinta. Laskimia tarkiste- taan kokeen aikana ja mikäli hakijalla on ei-sallittu laskin, hänen valintakokeensa hylätään. Valintamenettely Biokemian hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä valintakoepisteiden ja ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta annettavien pisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) että pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen. Kokeesta on saatava vähintään 7/30 pistettä, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi. Ensin valitaan 15 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa ja sen jälkeen loput hyväksyttävät valitaan yhteispisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valintakoepistekiintiössä valittavat järjestetään yhteispisteiden perusteella ja vastaavasti yhteispistekiintiössä koepisteiden perusteella. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispisteiden enimmäismäärä on 60 pistettä. Biokemian valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta enintään 30 pistettä. Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe matematiikan koe vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe kahdesta seuraavasta ainereaalikokeesta: fysiikka, kemia, biologia ja maantiede Arvosana yo-tutkinnossa Äidinkieli Pitkä matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyt matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, lyhyt oppimäärä Fysiikan, kemian, biolo gian tai maantieteen ainereaalikoe L E M C 3 3 B 2 2 IB, EB- tai RP-tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan seuraavasti: IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla Reifeprüfung-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30 jaettuna 300:lla. Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään Tämän jälkeen mahdolliset biokemian hakukohteen käyttämättä jääneet paikat täytetään yhteispisteiden perusteella. 107

8 BIOTEKNIIKKA Tietoa hakukohteesta: Biotekniikan valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen valinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2015, DIA diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat). BIOLOGIA Tietoa hakukohteesta: Valintakoe Torstaina klo Yliopistonmäki, Luonnontieteiden talo I, salit IX ja X, Turun yliopisto. Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta em. rakennuksen ovessa. Turun yliopisto järjestää biologian opiskelijavalinnan yhdessä ja Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kanssa valintakoeyhteistyönä. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Jokainen valintakoeyhteistyössä mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista hakuoppaista. Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on viisi pakollista tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tehtävät arvostellaan kokonaispistein ja jokaisesta tehtävästä on mahdollista saada 42 pistettä. Valinnassa käytettävä maksimipistemäärä on 70 pistettä (5 x 42 = 210 pistettä jaettuna kolmella). Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen. Tullakseen hyväksytyksi, hakijan on saatava pistemääräksi vähintään 70% kokeeseen vastanneiden pistemäärän keskiarvosta. Valintakokeessa sallitut apuvälineet Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Valintamenettely Ensin valitaan vähintään 20 parasta yhteispisteiden perusteella, jotka muodostuvat ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden ja koepisteiden summana. Loput paikat (vähintään 18) täytetään pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispisteiden enimmäismäärä on 105 pistettä. Ylioppilastodistuksen arvosanoista annetaan pisteitä viidestä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä vieras kieli matematiikka kaksi parasta ainereaalia seuraavista: biologia, fysiikka, kemia, maantiede, psykologia ja terveystieto Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Vaihtoehtoisista kokeista parhaan pistemäärän tuottava koe otetaan huomioon. Myös mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. L E M C B A Äidinkieli Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet (kielet ja matematiikka) Ainereaali (biologia, fysiikka, kemia, maantiede) Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyen tai keskipitkän oppimäärän mukaiset kokeet (kielet ja matematiikka) Ainereaali (psykologia, terveystieto)

9 IB, EB- tai RP tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan seuraavasti: IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 105 jaettuna 45:llä EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 105 jaettuna 100:lla Reifeprüfung-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 105 jaettuna 300:llä Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään Tämän jälkeen mahdolliset biologian hakukohteen käyttämättä jääneet paikat täytetään samoilla valintatavoilla kuin yllä mainittu (yhteispisteiden perusteella ja valintakoepisteiden perusteella). FYSIKAALISET TIETEET Tietoa hakukohteesta: Valintamenettely Fysikaalisten tieteiden hakukohteeseen valitaan kaikki ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneet näiden tutkintojen arvosanojen perusteella ja tähän hakijaryhmään kuuluville ei järjestetä valintakoetta. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin em. tutkintoon, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Tällaisen hakijan on hakemusta täyttäessään ilmoitettava mihin hänen hakukelpoisuutensa perustuu ja ilmoittauduttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään viikolla 19. Valintakokeen tarkempi ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 8 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään neljä hakijaa. Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan enintään 55. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on hänellä oltava suoritettuna alla mainittujen kynnysehtojen mukaiset arvosanat matematiikassa. Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on: ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur, IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6, RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6. Valintapisteet lasketaan neljän ylioppilastutkinnon kokeen perusteella: fysiikan ainereaali matematiikka yksi seuraavista: kemian ainereaali, biologian ainereaali, maantieteen ainereaali, äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä toinen kotimainen kieli tai vieras kieli. Valintapisteiden enimmäismäärä on 200. Vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava koe. Myös mahdolliset arvosanojen korotukset otetaan huomioon. Pistemäärä lasketaan seuraavien taulukkojen mukaisesti. Arvosana ylioppilastutkinnossa: L E M C B A Fysiikan ainereaali Matematiikka Pitkä oppimäärä Lyhyt oppimäärä Kemian ainereaali, biologian ainereaali, maantieteen ainereaali, äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli Pitkä oppimäärä tai paras vieras kieli Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä

10 IB-, EB- ja RP tutkinnoissa pisteytettävät neljä koetta ovat seuraavat: 1) fysiikka 2) matematiikka 3) kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli 4) vieras kieli. Arvosana IB-tutkinnossa: Fysiikka HL Matematiikka SL Kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli (A-kieli, suomi tai ruotsi) HL Vieras kieli SL Arvosana EB-matematiikka (kirjallinen koe): 10 9,5 9,45 8,5 8,45 7 6,95 6 5,95 5 4,95 4 Matematiikka Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet): 10 9,0 8,95 8 7,95 7 6,95 6 5,95 5 4,95 4 Fysiikka Kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli (L1) Vieras kieli (L2) Arvosana RP-tutkinnossa: Fysiikka Matematiikka Kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli (suomi) Vieras kieli tai ylioppilaskokeena suoritettu ruotsin kieli GEOLOGIA Tietoa hakukohteesta: Valintakoe klo Luentosali IX ja X, Luonnontieteiden talo I, Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Valintakoe perustuu kirjaan Irma Kakko, Pirkko Kenno, Heikki Tyrväinen: Lukion maantiede 1: Sininen planeetta. Otava 2013 tai uudempi. ISBN Valintakokeessa sallitut apuvälineet Laskimen käyttö ei ole sallittua. Valintamenettely Geologian hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä valintakoepisteiden ja ylioppilaskokeista annettavien pisteiden yhteissumman (=yhteispisteet) että pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen. Geologian hakukohteeseen valitaan ensin 10 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja tämän jälkeen loput valintakokeen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispisteiden enimmäismäärä on 60 pistettä. Geologian valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta enintään 30 pistettä. Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe matematiikan koe vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe kahdesta seuraavasta ainereaalikokeesta: fysiikka, kemia, biologia ja maantiede 110

11 Arvosana yo-tutkinnossa Äidinkieli Pitkä matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyt matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, lyhyt oppimäärä Fysiikan, kemian, biolo gian tai maantieteen ainereaalikoe L E M C 3 3 B 2 2 IB, EB- tai RP tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan seuraavasti: IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla Reifeprüfung-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30 jaettuna 300:lla. Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään Tämän jälkeen mahdolliset geologian hakukohteen käyttämättä jääneet paikat täytetään valintakokeen perusteella KEMIA Tietoa hakukohteesta: Valintamenettely Kemian hakukohteeseen valitaan kaikki ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai RP tutkinnon suorittaneet näiden tutkintojen arvosanojen perusteella ja tähän hakijaryhmään kuuluville ei järjestetä valintakoetta. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin em. tutkintoon, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Tällaisen hakijan on hakemusta täyttäessään ilmoitettava mihin hänen hakukelpoisuutensa perustuu ja ilmoittauduttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään viikolla 19. Valintakokeen tarkempi ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 5 kurssia) sekä lukion lyhyen matematiikan oppimäärään (vähintään 6 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 2/3 kokeen maksimipistemäärästä. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään viisi hakijaa. Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan enintään 60. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on hänellä oltava suoritettuna alla mainittujen kynnysehtojen mukaiset arvosanat matematiikassa sekä tutkinnosta annettavien pisteiden yhteissumman vähintään 12 pistettä. Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona matematiikan osalta on: lyhyen matematiikan ylioppilaskoe vähintään arvosanalla E tai pitkän matematiikan ylioppilaskoe arvosanalla C, IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta arvosana vähintään 4 (HL-taso) tai 6 (SL-taso), EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosana vähintään 6 tai RP-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vähintään 7 pistettä. Ylioppilastutkinnon pisteytys: Pisteitä annetaan neljästä kokeesta alla olevan taulukon mukaisesti: matematiikan koe äidinkielen koe toisen kotimaisen kielen koe tai A-kielenä suoritettu vieraan kielen koe fysiikan tai kemian reaalikokeesta Mikäli hakijalla on suoritettuna useita vaihtoehtoisia kokeita, pistelaskussa käytetään enemmän pisteitä antavaa koetta. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan hakijoiden matematiikasta annetavan pistemäärän perusteella ja mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, valinta ratkaistaan kemian kokeen pistemäärän perusteella. 111

12 Arvosana: L E M C Matematiikka pitkä lyhyt 8 6 Kemian tai fysiikan ainereaali Äidinkieli suomi tai ruotsi tai suomi/ruotsi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli tai A-kielenä suoritettu vieras kieli IB-tutkinto: matematiikka, A-kieli (suomi tai ruotsi), kemia tai fysiikka, muu kieli (A tai B) Arvosana: Matematiikka HL SL 8 6 Kemia tai fysiikka Suomi tai ruotsi A-kielenä Muut kielet A tai B EB-tutkinto: matematiikka, kemia tai fysiikka, suomi tai ruotsi (L1), muu kieli Arvosana: ,95 7 7,95 6 6,95 Matematiikka Kemia tai fysiikka Suomi tai ruotsi L1 kielenä Muut kielet Reifeprüfung-tutkinto: matematiikka, fysiikka tai kemia, suomen kieli ja muu kieli tai ruotsin kieli Arvosana: Matematiikka Kemia tai fysiikka Suomen kieli Vieras kieli tai yo-kokeena suoritettu toinen kotimainen kieli MAANTIEDE Tietoa hakukohteesta: Valintakoe Perjantaina klo Luonnontieteiden talo I, Salit IX ja X ja Päärakennus Sali I, Yliopistonmäki, Turun yliopisto. Hakijat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan eri saleihin. Salijako on nähtävänä ennen valintakoetta em. rakennuksen ovessa. Valintakoe perustuu 1. Lukion maantieteen vuonna 2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin: 1. Sininen planeetta, 2. Yhteinen maailma, 3. Riskien maailma ja 4. Aluetutkimus. 2. Worldwatch-instituutti 2013: Maailman tila 2013: Onko liian myöhäistä? Gaudeamus ISBN (Huomaa, että muiden vuosien painokset ovat eri sisältöisiä, eivätkä ole käyttökelpoisia valintakoekirjoina). Valintakokeessa sallitut apuvälineet Valintakokeessa EI saa käyttää laskinta. Viivain ja värikynät kannattaa ottaa mukaan. Valintamenettely Maantieteen hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä valintakoepisteiden ja ylioppilaskokeista annettavien pisteiden yhteissumman (= yhteispisteet) että pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen, lukuun ottamatta suoravalintakelpoisia (ks. alla). Maantieteen hakukohteeseen valitaan ensin 15 parasta hakijaa yhteispisteiden perusteella ja loput valintakokeen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakijalla ei ole suoritettuna tutkintoa, jonka perusteella voi saada 112

13 todistuspisteitä valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Yhteispisteiden enimmäismäärä on 60 pistettä. Maantieteen valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta enintään 30 pistettä. Pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan seuraavista Yo-tutkinnon aineista: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe matematiikan koe vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe kahdesta seuraavasta ainereaalikokeesta: maantiede, fysiikka, kemia, biologia, historia ja yhteiskuntaoppi siten, että reaalikokeista annetaan yhteensä enintään 12 pistettä Arvosana Äidinkieli yo-tutkinnossa Pitkä matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä Suomi/ruotsi toisena kielenä Lyhyt matematiikka Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, lyhyt oppimäärä Maantieteen ainereaalikoe Ainereaalikokeet fysiikka, kemia, biologia, historia, yhteiskuntaoppi L E M C B IB, EB- tai RP tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan seuraavasti: IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla Reifeprüfung-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30 jaettuna 300:lla. Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään Tämän jälkeen mahdolliset maantieteen hakukohteen käyttämättä jääneet paikat täytetään valintakoemenestyksen perusteella Suoravalinta Maantieteen olympialaisten Suomen joukkueen neljä jäsentä voidaan valita ilman valintakoetta maantieteen hakukohteeseen. Opinto-oikeutta haetaan päävalinnassa. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä todistus kuulumisesta ko. joukkueeseen. Maantieteen olympialaisten Suomen joukkueeseen kuuluneen hakijan opinto-oikeus vahvistetaan, kun hakija on saavuttanut korkeakoulukelpoisuuden. Opinto-oikeutta on haettava kolmen vuoden kuluessa korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta. MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Tietoa hakukohteesta: Valintamenettely Matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen valitaan kaikki ylioppilastutkinnon, IB- EB- tai RP -tutkinnon suorittaneet näiden tutkintojen arvosanojen perusteella ja tähän hakijaryhmään kuuluville ei järjestetä valintakoetta. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin em. tutkintoon, valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Tällaisen hakijan on hakemusta täyttäessään ilmoitettava mihin hänen hakukelpoisuutensa perustuu ja ilmoittauduttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään viikolla 19. Valintakokeen tarkempi ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään neljä hakijaa. 113

14 Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan enintään 80. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, on hänellä oltava suoritettuna alla mainittujen kynnysehtojen mukaiset arvosanat matematiikassa. Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur, IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason koe arvosanalla 6, RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6. Valintapisteet lasketaan neljän ylioppilastutkinnon (tai vastaavan) kokeen perusteella: matematiikka äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä reaalikoe toinen kotimainen kieli tai vieras kieli. Valintapisteiden enimmäismäärä on 200. Vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava koe. Pistemäärä lasketaan seuraavien taulukkojen mukaisesti. Arvosana ylioppilastutkinnossa: L E M C B A Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Äidinkieli Suomi/ruotsi toisena kielenä Reaalikoe Toinen kotimainen kieli tai vieras kieli Pitkä oppimäärä Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä Arvosana IB-tutkinnossa: Matematiikka HL-matematiikka SL-matematiikka Suomi tai ruotsi (A-kieli) Yksi seuraavista: fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia, psykologia tai filosofia A-kieli tai B-kieli Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet): 10 9,0 8,95 8 7,95 7 6,95 6 5,95 5 4,95 4 Matematiikka L1-kielenä suoritettu suomi tai ruotsi Yksi seuraavista: fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede tai historia Vieras kieli (L2) Arvosana RP-tutkinnossa: Matematiikka Äidinkieli (suomi) Yksi seuraavista: fysiikka, kemia, biologia tai historia Vieras kieli tai yo-kokeena suoritettu toinen kotimainen kieli, jonka pisteytys kuten edellä yo-kokeessa

15 TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietoa hakukohteesta: Valintakoe Maanantaina klo Educarium-rakennus, Assistentinkatu 5 Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät tiedekuntien omista hakuoppaista. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaik kien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Mikäli hakijalla on tarvetta valintakokeen erityisjärjestelyihin, tulee hänen hakea niitä koepaikan yliopistosta. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Valintamenettely Opiskelijat valitaan tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan ensin todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella. Todistuksen perusteella valittujen jälkeen jäljellä olevat opiskelijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta (tai vastaavasta tutkinnosta) annettavien pisteiden ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella ja sen jälkeen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Ylioppilastutkinnosta tai International Baccalaureat ( IB)-, European Baccalaureat (EB)- tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnosta annetaan enintään 75 pistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Pisteitä annetaan kolmesta ylioppilastutkinnon (tai vastaavan tutkinnon) kokeesta: matematiikan koe äidinkielen koe mikä tahansa muu koe Äidinkielen kokeella tarkoitetaan IB-tutkinnossa A-kielen koetta (suomi tai ruotsi), RP-tutkinnossa suomen kielen koetta ja EB-tutkinnossa L1-kielen koetta (suomi tai ruotsi). Arvosana ylioppilastutkinnossa: L E M C B A Pitkä matematiikka Muut kokeet Arvosana IB-tukinnossa: Matematiikka HL Muut kokeet Arvosana RP-tutkinnossa: Matematiikka Muut kokeet

16 Arvosana EB-tutkinnossa (kirjalliset kokeet): 10 9,0 8,95 8 7,95 7 6,95 6 5,95 5 4,95 4 Matematiikka Muut kokeet Todistusvalinta Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-,EB- tai RP-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan todistuksen perusteella kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella yllä olevien taulukoiden mukaan. Valinta yhteispisteiden perusteella Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella annettavien pisteiden ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella. Yhteispisteiden perusteella valitaan vähintään 20 hakijaa. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella yllä olevien taulukoiden mukaan. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä. Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 60 % kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Valinta valintakokeen perusteella Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeen perusteella valitaan vähintään 15 hakijaa. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 60 % kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Yhteishaussa valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään Tämän jälkeen mahdolliset tietojenkäsittelytieteen hakukohteen käyttämättä jääneet paikat täytetään valintakokeen perusteella. 116 TIETOTEKNIIkkA (DI) Tietoa hakukohteesta: Tietotekniikan DI-koulutuksen valinta tapahtuu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen valinnassa. Valintaperusteet, hakuohjeet, tiedot valintakokeista jne. ovat erillisessä valintaoppaassa (Valintaopas 2015, DIA diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta), eikä niitä esitetä tässä oppaassa. Opas on myös luettavissa yhteisvalinnan palvelimella osoitteessa Oppaan voi tilata opiskelija- ja hakijapalveluista Tässä oppaassa esitetään ainoastaan DI-erillisvalintojen eli yhteishaun ulkopuolisen valinnan perusteet (katso kohta Erillisvalinnat). ERILLISVALINNAT hakeminen Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakuaika alkaa ja päättyy kello Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa (poik keuksena valintaryhmät 4 ja 5 sekä hakijaryhmässä 2 englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakevat) (HUOM! Teksti korjattu ). Erillisvalinnassa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen kunkin valintaryhmän (1 5) sisällä. Hakemuksen liitteet Erillisvalinnoissa opiskelijavalinta perustuu hakijan aikaisempiin opintoihin, jotka esitetään hakemukseen liitettävillä todistuksilla. Hakujärjestelmä ilmoittaa mihin osoitteeseen hakijan on toimitettava opiskelijavalinnassa tarvittavat liitteet, kuten esim. oikeaksi todistettu selvitys aikaisemmista opinnoista, todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista, motivaatiokirje tms. Hakijan tulee toimittaa pyydetyt liitteet viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään maanantaina Mikäli hakijan hakukelpoisuuden antavat opinnot ovat kesken hakuajan päättymiseen mennessä, hänen tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus hakuaikaan mennessä suoritetuista opinnoista. Kunkin hakijaryhmän kohdalla ilmoitetaan milloin lopullisten suoritusten on oltava valmiina. On ensisijaisen tärkeää nou-

17 dattaa järjestelmän antamaa aikataulua ja toimittaa kaikki pyydetyt liitteet. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Mikäli hakukelpoisuus edellyttää ylioppilastutkintoa, ylioppilastutkinnon suorittaneen hakijan täytyy toimittaa liite vain siinä tapauksessa, että tutkinto on suoritettu ennen vuotta 1990, tätä uudemmista tutkinnoista yliopisto saa tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta. Hakijaryhmien 1 ja 3 5 kielitaitovaatimukset ovat samat kuin päävalinnoissa, katso päävalinnat, kielitaitovaatimukset. Hakijaryhmää 2 koskevat kielitaitovaatimukset esitetään ko. hakijaryhmän kohdalla. Katso hakijaryhmien 2 ja 5 6 hakuohjeet ko. valintaperusteteksteistä. Tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavien ei kuulu hakea opinto polku.fi -palvelussa vaan tiedekunnan intranet sivulta saatavalla tutkinto-ohjelman vaihtolomakkeella. Alla kohdassa 1. esitetyt valintakriteeri koskevat kuitenkin myös tätä hakijaryhmää. 1. MUISTA SUOMALAISISTA YLIOPISTOISTA TAI TIEDEKUNNISTA SIIRTOA ANOVAT, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANEET ALEMPAA KORKEA- KOULUTUTKINTOA SEKÄ TUTKINTO-OHJELMAA TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ KANDIDAATTIVAIHEESSA VAIHTAVAT (opinto-oikeus alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, ympäristötieteissä vain alempaan tutkintoon) Jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai tiedekunnassa opiskelevat voivat päästä hakemuksesta tiedekunnan opiskelijoiksi ilman valintakokeita, mikäli hakukohteen opiskelijakiintiössä on tilaa. Kaikilta tiedekuntaan siirtyviltä edellytetään vähintään 25 opintopisteen suoritukset nykyisestä pääaineestaan. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen määrää ja soveltuvuutta sekä opintomenestystä tapauskohtaisesti arvioiden. HUOM! Tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavien ei kuulu hakea opintopolku.fi -palvelussa vaan tiedekunnan intranet-sivulta saatavalla tutkinto-ohjelman vaihtolomakkeella. Alla esitetyt valintakriteeri koskevat kuitenkin myös tätä hakijaryhmää. Haun perusteena olevien opintojen tulee olla valmis mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista. Biokemian, biotekniikan, fysikaalisten tieteiden, geologian sekä tietotekniikan hakukohteeseen voidaan yleensä hyväksyä hakijat, jotka ovat suorittaneet n. 1 2 vuoden yliopisto-opinnot hakemaltaan alalta. Biologian hakukohteeseen hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 45 opintopisteen opinnot biologiasta. Biologian perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettuna Kemian hakukohteeseen hakevalta vaaditaan vähintään 25 op:n suoritukset kemiasta. Maantieteen hakukohteeseen siirtyviltä muilta kuin maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan vähintään 40 op maantieteen opintoja. Muista yliopistoista maantieteen hakokohteeseen hakevilta maantieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan, että heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinto (ks. kohta Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet). Hakijan on liitettävä hakemukseensa motivaatiokirje, jossa hän esittää perustelut, miksi hakeutuu Turun yliopistoon. Tietojenkäsittelytieteen hakukohteeseen hakevilta edellytetään vähintään 35 opintopisteen opinnot tietojenkäsittelytieteistä. Matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen hakevilta edellytetään 1-2 vuoden soveltuvat yliopisto-opinnot matematiikasta tai tilastotieteestä. Ympäristötieteen hakukohteeseen hakevalta edellytetään, että nykyisen pääaineen opinnot (vähintään 25 op) ovat soveltuvia kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi. Soveltuvia sivuaineita ovat mm. biokemia, biologia, maantiede, geologia, kemia, kulttuurihistoria ja muut historia-aineet, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka, psykologia, sosiologia, taloustiede ja valtio-oppi. Muiden aineiden soveltuvuuden arvioi biologian laitos. Lisäksi edellytetään suoritetuksi ympäristötieteen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op. Karsintatilanteessa etusijalle asetetaan hakijat, joilla on suoritettuna pakolliset toisen kotimaisen kielen opinnot sekä vieraan kielen opinnot. Hakeminen, ks. yllä. 2. KORKEAKOULUTUTKINNON SUOMESSA TAI ULKOMAILLA YLIOPISTOSSA TAI AMMATTI- KORKEAKOULUSSA SUORITTANEET (Erillisvalinta maisteriopintoihin, opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon) Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet voidaan valita suorittamaan pelkästään maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa johonkin tiedekunnan ylempään korkeakoulututkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin voi hakea myös soveltuvan ammattikorkeakoulu- 117

18 tutkinnon perusteella (katso hakokohdekohtaiset tiedot alla). Valinta tapahtuu suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemisen perusteena olevan tutkinnon tulee olla soveltuva hakukohteen ylemmän korkeakoulututkinnon opintojen perustaksi. Tiedekunta voi edellyttää alempaa/aiempaa tutkintoa täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 op. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Hakijat voidaan kutsua myös haastatteluun. Haun perusteena olevan korkeakoulututkinnon tulee olla valmis mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista. Kielitaitovaatimukset Mikäli hakukohteen opinnoissa vaaditaan suomen kielen taitoa (mainittu tutkinto-ohjelman tiedoissa alla, ks. opintojen kieli), eikä hakijalla ole suomenkielistä pohjakoulutusta (peruskoulu, lukio, korkeakoulututkinto) tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa valtiohallinnon kielitutkinnolla taso hyvä tai suorittamalla yleinen kielitutkinto vähintään neljän osakokeen keskiarvolla 4,0 ( jälkeen suoritetut testit), vähintään taitotasolla 4 (vuodesta 2002 alkaen kuusiportaisella asteikolla suoritetut testit) tai taitotasolla 5 (ennen vuotta 2002 yhdeksänportaisella asteikolla suoritetut testit). HUOM! Vaikka varsinaiset tutkinto-ohjelman opinnot olisi mahdollista suorittaa englanniksi, suomen kielen taidon osoittaminen edellytetään myös silloin, mikäli hakijalta edellytetään täydentävien opintojen suorittamista ja nämä opinnot ovat tarjolla vain suomen kielellä. Mikäli hakija hakee tutkinto-ohjelmaan suorittamaan opinnot englanniksi (jos mahdollista, tämä on mainittu tutkinto-ohjelman tiedoissa alla) tulee hakijan osoittaa englannin kielen taitonsa. Katso suomen ja englannin kielen kielitaidon osoittamisen tavat nettisivultamme fi/fi/yksikot/sci/opiskelu/opiskelijaksi/kielitaito/ Sivut/home.aspx Hakeminen Mikäli hakija hakee suorittamaan tutkintoa suomen kielellä, hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa (erillisvalinta maisteriopintoihin, lue myös aiempaa kohta Erillisvalinnat, Hakeminen). Hakuaika päättyy ja hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Hakijan tulee toimittaa pyydetyt liitteet viikon sisällä hakuajan päättymisestä, eli liitteiden on oltava perillä viimeistään perjantaina Mikäli hakijan hakukelpoisuuden antavat opinnot ovat kesken hakuajan päättymiseen mennessä, hänen tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus hakuaikaan mennessä suoritetuista opinnoista. Englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakeminen tapahtuu paperilomakkeella ja sen mukana on toimitettava pyydetyt liitteet. Pyydä hakulomake s-postilla osoitteesta Katso hakukohteen kohdalta mahdolliset tutkintokielet ja yltä kielivaatimukset. Molemmilla tavoilla haettaessa hakuaika päättyy yllä mainittuna ajankohtana. Lue myös aiempaa kohta Erillisvalinnat, Hakeminen Hakukohteet Biokemian tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa biotekniikan tai elintarviketekniikan opintosuunnalla tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta. Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat vain biotekniikan alaan liittyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, esim. laboratorioanalyytikko tai insinööri (kemiantekniikka, biotekniikka, laboratoriotekniikka). Valittavilta edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa hyvää opintomenestystä sekä riittävä määrä soveltuvia bioalojen opintoja. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon on oltava vähintään 3,0/5. Soveltuvien opintojen riittävyyden arvioi biokemian laitos. Mikäli soveltuvan tutkinnon suorittaneita on useita, tapahtuu karsinta AMK-tutkinnossa suoritettujen opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttavat AMK-tutkintoon sisältyvien biotekniikan, biokemia, kemian, matematiikan, tietotekniikan ja fysiikan opintojen määrä ja laatu. 118

19 Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakijalla tulee olla vähintään 25 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston biologian ekologian ja evoluutiobiologian hakukohteeseen selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu. Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista haku kelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa elintarviketekniikan opinto suunnalla tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosanojen keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan vaatimaan täydentäviä opintoja ja täydentävien opintojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemukseen on liitettävä todistus AMK-tutkinnon suorittamisesta. Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto fysiikan alalta tai vastaava tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat fysiikan syventävistä opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei ole näin ollen taattu vaikka hakija saa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkinnonsuoritusoikeuden tähän tutkinto-ohjelmaan. Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto fysiikan alalta tai vastaava tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Mikäli hakija suunnittelee suuntautuvansa lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalalle, tulee hänen saada lääketieteellisestä tiedekunnasta sivuaineopinto-oikeus. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ei voi taata sivuaineoikeuden saamista. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakijalla tulee olla vähintään 25 op:n suoritukset biologian alalta tai näitä vastaavat opinnot ulkomaisessa yliopistossa. Valinta tapahtuu hakemuksen, suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaaan selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta ja arvio siitä, mitä olennaisia valmiuksia tai opintoja hakijalta mahdollisesti puuttuu. Geologian tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Kemian tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista haku kelpoisia ovat vain kemian alaan liittyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, esim. laboratorioanalyytikko tai insinööri (kemiantekniikka, biotekniikka, laboratoriotekniikka). Valittavilta edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa hyvää opintomenestystä sekä riittävä määrä kemian opintoja vastaavia opintoja. Kemian 119

20 opintoja vastaavien opintojen riittävyyden arvioi kemian laitos. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen opintojaksojen laajuudella painotetun arvosanakeskiarvon on oltava vähintään 3,0/5. Mikäli soveltuvan tutkinnon suorittaneita on useita, karsinta tapahtuu em. keskiarvon perusteella. Opiskelijoilta tullaan edellyttämään täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen määrästä päätetään yksilökohtaisesti ja siihen vaikuttavat AMK-tutkintoon sisältyvien kemian, matematiikan ja fysiikan opintojen määrä ja laatu. Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu. Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakemukseen on toimitettava seuraavat liitteet: motivaatiokirje, eli perustelut miksi hakeutuu Turun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmaan suunnitelma suoritettavista FM-opinnoista (erikoistuminen) sekä selvitys aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuudesta maantieteen FM-tutkinnon suorittamiseksi (mitä valmiuksia tai opintoja hakijalta puuttuu suunnitellun FM-tutkinnon erikoistumissuuntauksen näkökulmasta). Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu. Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista haku kelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet: insinööri (AMK) ICT-alalta tai tradenomi (AMK) tietojenkäsittelystä. Asetettaessa hakijat valintajärjestykseen arvioitavia asioita ovat opintojen laajuus keskeisillä alueilla, opintomenestys, avoimessa yliopistossa suoritetut, FM-tutkinnon kannalta relevantit opinnot sekä alan työkokemus. Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista haku kelpoisia ovat soveltuvan tietotekniikan, elektroniikan tai tietoliikennetekniikan opinnot sisältävän AMK-insinööritutkinnon suorittaneet, jonka perusteella hakijalla arvioidaan olevan edellytykset menestyä TY:n opinnoissa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnon arvosanojen perusteella. Kaikkien AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3,0/5. Tutkintoohjelman opetuskielenä on englanti (täydentävien opintojen osalta suomi). Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi tai englanti, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet Hakijalta edellytetään luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikan alalta tai vastaava lähialalla suoritettu tutkinto. Hakea voi myös sellaisen muun korkeakoulututkinnon perusteella, jonka voidaan katsoa vastaavan edellä mainittua tutkintoa kun sitä täydennetään yliopiston määrittelemillä, enintään 60 op:n opinnoilla. Täydentävät opinnot suoritetaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen ja niiden suorittaminen on tutkinnon suorittamisen edellytys. Mikäli hakija suunnittelee suorittavansa tutkinnon aineenopettajakoulutuksessa, tutkintoon on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku tammikuussa 2015 ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajattu kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksellä. Pääsy opettajan pedagogisiin opintoihin ei näin ollen ole taattu. Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelma (FM) Opintojen kieli suomi, hakukelpoisia ovat korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista hakukelpoisia ovat AMK-insinöörit, jotka ovat suorittaneet tutkinnon bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmassa (esim. biotekniikan tai laboratoriotekniikan suunnalla) tai vastaavassa. Valinta tapahtuu insinööritutkinnossa suoritettujen opintojaksojen laajuudella painotettujen arvosano- 120

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2011 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan viralliset valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki tiedot tulee

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 15.3. klo 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 5.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian ko - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTÖ LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA... 76 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 76 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 8 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2014 ESITYS VALINTAPERUSTEIKSI Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla.

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot