N080 Etelätie Korttelit ja Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit ja Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja Suunnittelualue sijaitsee Nastolan kirkonkylässä Eskolan ja Luhdan alueella. Alueen länsiosassa Eskolan alueelle on sijoittunut omakotitaloasutusta ja suunnittelualueen itäosassa on Luhdan teollisuuskortteli sekä yksi asuinkerrostalo. Luhdan alueen vieressä, Pysäkintien varressa on yksittäisiä omakotitaloja. Asemakaavan tarkoitus ja tavoitteet Nykytilanne ja lähtökohdat Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelun tarkoituksena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos, jolla muutetaan voimassa olevan asemakaavan toteutumaton teollisuusalue pääosin viheralueeksi, poistetaan kokoojakadun varaus alueelta sekä määrätään meluntorjunnasta. Voimassaolevan asemakaavan mukaiset tonttijaot ja rakennusalat tarkastetaan ja päivitetään ajan tasalle. Kaavamääräyksiin tehdään muutoksia myös, mikäli ne eivät vastaa alueen nykyistä käyttöä. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa alueen täydennysrakentaminen yhteen ympäröivän rakennuskannan kanssa, alueen luontoarvot sekä Kouvolantien ja rautatien liikenteestä aiheutuvat haittavaikutukset huomioiden. Suunnittelualue sijaitsee Nastolan kirkonkylässä Eskolan ja Luhdan alueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kouvolantiehen, etelässä Helsinki-Pietari rautatiehen, idässä Pysäkintiehen ja lännessä Varjolan teollisuusalueeseen. Suunnittelualueen luoteisosassa on Joukahaisentiehen, Etelätiehen, Laastitiehen ja Ilkantiehen sekä Punamullantiehen tukeutuvaa omakotiasutusta. Itäosassa on yksi kerrostalo sekä teollisuusaluetta. Väliin jäävä alue on lounaaseen viettävää,

2 Nastolan kunta Osallistumis- ja 2 (8) Maakuntakaava rakentamatonta Salpausselän reunamuodostumaa. Suunnittelualueeseen sisältyy radan varressa oleva asemakaavoittamaton alue. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Nastolan kiinteistöjä 5:84 ja 98:0 ja asemakaavan muutos kortteleita 93, 94, 95, 97, 528, 529 ja 530, kiinteistöjä 5:93, 5:34 ja 97:0 sekä katualueita, yleistä pysäköintialuetta ja puistoalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 ha. Suunnittelualue sijaitsee pääosin pohjavesialueella. Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. Suunnittelualueen länsipuolinen alue, Varjolan teollisuusalue, on palvelujen aluetta (P). Suunnittelualue sijaitsee merkittäviltä osin tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). Välittömästi suunnittelualueen itäpuolelta on osoitettu yhteys uutta seututieyhteyttä pitkin moottoritieksi parannettavan tieosuuden uudelle eritasoliittymälle. Yleiskaava Kuva 2 Ote maakuntakaavasta. Nastolan nauhataajaman oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (KV ) suunnittelualue on pääosin ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden aluetta (TY). Teollisuusalueen länsipuolelle on osoitettu virkistysalue (V), joka on osa Kirkonkylästä rautatien eteläpuolelle johtavaa, pohjoiseteläsuuntaista viheryhteyttä. Virkistysalueen länsipuolelle on osoitettu pientalovaltainen asuinalue (APO). Pientaloalueesta etelään, radan varteen, on osoitettu teollisuus- ja varastoalue (T). Osayleiskaavassa on osoitettu kokoojakatu alueen halki. Koska asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset seuraavasti: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

3 Nastolan kunta Osallistumis- ja 3 (8) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Asemakaava Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa hyväksytty asemakaava. Korttelit 528, 529 ja 530 ovat käyttötarkoitukseltaan yksi- ja puolitoistakerroksisten omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO). Alueen länsiosassa on puistoalue (VP). Joukahaisentien pohjoispäätä koskee kunnanvaltuuston hyväksymä Kouvolantien asemakaavan muutos. Kouvolantien varren kortteliin 528 on tehty rakennuspaikkaa 3 koskeva, kunnanhallituksen vahvistama kaavamuutos, jossa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) on muutettu alueen rakennetta vastaavaksi erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kuva 3 Ote asemakaavasta, suunnittelualueen länsiosa, Eskola. Suunnittelualueen itäosassa on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Teollisuusalueen asemakaava. Valtaosa alueesta on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Kouvolantien varteen, korttelin 94 rakennuspaikoille 3-4, on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K). Korttelin 95 asuin-, liike-, ja toimistorakennuksien (AL) rakennus-

4 Nastolan kunta Osallistumis- ja 4 (8) paikoilla 13 ja 14 on voimassa päivätty asemakaavan muutos, jolla rakennuspaikat on muodostettu. Kuva 4 Ote asemakaavasta, suunnittelualueen keskiosasta. Korttelin 95 rakennuspaikat 1-3 ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) sekä rakennuspaikat 4 ja 5 omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO-1). Rakennuspaikka 5 on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-2) ja rakennuspaikka 7 erillispientalojen korttelialuetta (AO). Radanvarren korttelin 97 rakennuspaikat ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-2), varastorakennusten korttelialuetta (TV), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Kuva 5 Ote asemakaavasta, Luhdan alue.

5 Maanomistus Nastolan kunta Osallistumis- ja 5 (8) Selvitykset Ketkä ovat osallisia Teollisuusalueen asemakaavassa länsiosassa sekä on Lankatien molemmin puolin pienet puistoalueet (VP). Lankatien länsipuolella on yleinen pysäköintialue (LP), sekä alueen eteläosassa varaus teollisuusraiteelle (LRT). Alueella on kaasujohdon aluevaraus, sekä useita aluevarauksia johtoja ja maanalaisia johtoja varten. Kaava-alueen keskiosassa on suojeltu puu. Suunnittelualueen lounaisosassa on radan varressa noin 2,6 ha laajuinen asemakaavoittamaton alue. LUMOS inventointiraportti ja kohdekortti (Hämeen ympäristökeskus, 2006) Etelätien melu- ja tärinäselvitys (FCG, ) Rautatieliikenteen häiriövaikutukset asuinalueilla (Paula Sidoroff, , Lahden ammatti-korkeakoulun opinnäytetyö) Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2010) Salpausselän hoito- ja käyttösuunnitelma Nastolan alueelle (Meronen, 2011) Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille , Hollola Lahti Nastola (Lahden seudun ympäristöpalvelut, luonnos 2011) Asemakaavoittamattomasta alueesta hieman alle puolet on yksityisessä omistuksessa ja hieman yli puolet on kunnan omistuksessa. Asemakaavan muutosalueesta suurin osa on yritysten ja Nastolan kunnan omistuksessa. Yksityisessä maanomistuksessa ovat lähinnä olemassa olevat asumiskäyttöön osoitetut tontit. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 :n mukaan "menettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta." Osallisia ovat alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit) lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset kunnan omat viranomaiset tekninen lautakunta kuntatekniikan mestari maankäyttöinsinööri paikkatietoinsinööri talonrakennusmestari tekninen johtaja tilapalveluinsinööri vesihuoltoinsinööri vesilaitosteknikko sivistyslautakunta liikunta- ja nuorisopäällikkö muut kunnalliset tai yhteistyöviranomaiset, yritykset ja yhteisöt Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri

6 Nastolan kunta Osallistumis- ja 6 (8) Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudun ympäristöpalvelut ja ympäristölautakunta Päijät-Hämeen pelastuslaitos Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, ympäristöterveyskeskus Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Lahden kaupunginmuseo DNA Oy, Etelä-Suomi Lahti Energia Oy, lämpöliiketoiminta LE-Sähköverkko Oy Gasum Oy valtion viranomaiset Päijät-Hämeen liitto Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Liikennevirasto, rautatiet kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia Kuinka osallistuminen järjestetään? Asemakaavoitukseen osallistuminen Asemakaavoituksen alkamisesta on ilmoitettu Nastola-lehdessä sekä tavallisella kirjeellä tai sähköpostilla maanomistajille, naapureille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos ja muutosluonnos oli nähtävillä ja nyt kaavoituksessa on edetty ehdotusvaiheeseen. Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille. Asemakaavan työn lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja ssa, johon voi tutustua myös Nastolan kunnan kaavoituksessa (os. Pekkalantie 5) kunnantalon aukioloaikoina tai kunnan verkkosivuilla. Osallistumis- ja an voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Asemakaavaehdotukseen ja muutosehdotukseen voi tutustua Nastolan kunnan kaavoituksessa (os. Pekkalantie 5, ma klo ja tipe klo ) tai kunnan verkkosivuilla arkkitehti ja kaavasuunnittelija ovat tavattavissa kunnantalolla arkisin klo 9-15 ja puhelimitse tai Muistutuksia kaavoitukselle voi esittää kirjallisesti klo 17 mennessä Nastolan kunta, kaavoitus Postiosoite: PL 4, Nastola Käyntiosoite: Pekkalantie 5, Nastola Faksi Sähköpostitse Samalla pyydämme ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja kaavan käsittelynumeron N080. Viranomaisyhteistyö Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot kaavaluonnos ja -ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksesta järjestetään tarvittaessa MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu.

7 Nastolan kunta Osallistumis- ja 7 (8) Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko ta voi seurata Nastolan kunnan verkkosivuilla > Asemakaavat Kaavoituksen käsittelyvaiheet (oranssilla nyt käsittelyssä oleva vaihe) Aloitus Mielipiteet Mielipiteet Lausunnot Osallistumisja Kaavaluonnos Kaavaehdotus Kaavaehdotuksen tarkistus Muistutukset Lausunnot Teknisen lautakunnan perustellut vastineet Hyväksyminen Asemakaavan laatimisen alustava aikataulu on seuraava Huhtikuu 2008 Aloitusvaihe Kaavoituksen käynnistäminen, osallistumis- ja n sekä maankäyttöluonno ksien laatiminen ja nähtäville asettaminen ja siitä tiedottaminen Tammikuu 2013 Kaavaluonnos valmistuu ja asetetaan nähtäville Osallistumis- ja päivitetään Syyskuu 2013 Kaavaehdotus valmistuu ja asetetaan nähtäville Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin Marraskuu tammikuu 2014 Kaavaehdotuksen tarkistus Vastineiden antaminen Valtuusto hyväksyy asemakaavan Selvitettävät vaikutukset ja laadittavat lisäselvitykset Päätöksenteko Vireilletulosta, luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilleasettamisesta päättää Nastolan kunnan yleiskaavoittaja. Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin antaa yleiskaavoittaja. Vastineet ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin antaa Nastolan kunnan tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta esittää kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Asemakaavan hyväksyy Nastolan kunnan valtuusto. Hyväksymisestä ilmoitetaan Nastola-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä ehdotuksen nähtävilläoloaikana kirjallisesti pyytäneen ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Kouvolan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviointina (MRA 1 :n ja MRA 25 :n mukaan). Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset mm. elinoloihin ja ympäristöön alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön luonnonympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen ja pohjaveteen.

8 Yhteystiedot Nastolan kunta Osallistumis- ja 8 (8) Kaavan laatijana toimii arkkitehti Katri Kuivalainen Puh , ja Kaavasuunnittelija Riina Puusaari Puh , Nastolan kunta Postiosoite: PL 4, Nastola Käyntiosoite: Pekkalantie 5, Nastola Faksi Sähköposti Kunnantalo avoinna maanantaisin klo ja tiistaisinperjantaisin klo Kaavoittaja ei ole aina tavoitettavissa maastokäyntien ja neuvottelujen vuoksi. Varmista tavoitettavuus esim. kunnan palvelukeskuksesta puh Nastolassa 10. syyskuuta 2013 Nastolan kunta arkkitehti Katri Kuivalainen Lisätietoa Kaavoituksen kotisivut > Asemakaavat Lakiviitteet MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/ MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/ Osallistuminen ja vuorovaikutus MRL 6, MRA Asemakaavaprosessi MRL 52, 65, 67, 188 MRA 27, 32

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot